Styrdokument Umeå studentkår Box Umeå Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00"

Transkript

1 Umeå studentkår Box Umeå Tel: Styrdokument Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär och förenkla möjligheterna för medlemmarna att utnyttja dessa fördelar. Arbetet tar utgångspunkt bland de företag som Mecenat förhandlat fram rabatter med och fortskrider med att finna nya intressenter. När sammanställningen är klar genomförs en informationskampanj för att nå ut med denna till medlemmarna, där fokus ligger på terminsstart. Sammanställning innan höstterminens slut. Informationskampanj i samband med terminsstarten VT Informationsansvarig samt kårutvecklingsgrupp Tryckkostnader Samarbete: Näringslivet och kommunen. Målsättning: Öka medlemskapets värde Projekt 2 Marknadsundersökning Identifiera behov, krav, förväntningar och preferenser bland medlemmarna rörande medlemskap, informationskanaler, vertex, m.m. Genom att utföra en enkätundersökning i samarbete med studenter. Undersökningen kommer att ta utgångspunkt i variabler som distanstudier/campusstudier, fristående/program, m.m. November-December Informationsansvarig samt ekonomistudenter Ingen Samarbete: Studenter Målsättning: Få större insikt i och förståelse för studenternas behov, krav, preferenser och förväntningar, och sedan kunna lägga denna undersökning till grund för eventuella omstruktureringar av studentkårens verksamhet. Projekt 3 Välkomstmässa Välkomna nya studenter och introducera dem för näringsliv, studentföreningar, sektioner m.fl. Genom att ha en mässdag med ett antal utställare. Januari Informationsansvarig Täcks av intäkter från utställare Samarbete: Samarbetspartners och universitetet. Målsättning: Ge studenterna information angående de verksamheter som bedrivs i umeå i allmänhet och på campus i synnerhet.

2 Projekt 4 Certifieringssystem För att samordna de företag som är studentvänliga, och för att studenter ska känna till att de har studentförmåner när de ser certifierade företag. Genom att ta utgångspunkt i den sammanställning av studentrabatter som finns. Jan-Maj Informationsansvarig Kostnader för att ta fram ex. en symbol, märken. Samarbete: Kårutvecklingsgrupp Målsättning: Ge studentvänliga företag ett bevis på deras studentperspektiv, samt förenkla möjligheterna för studenterna att utnyttja medlemskapets värde. Projekt 5 Kårval För att studenterna skall få möjlighet att ge uttryck för sina åsikter vid utseendet en ny kårledning till kommande år. Genom vallokaler på campus samt internetröstning. Mars-Maj Informationsansvarig Samarbete: Valnämnden Målsättning: Att enbart erbjuda internetval samt öka valdeltagandet. Studiesocialt Projekt 1 Genomföra en jämlikhet/jämställdhetsdag Uppmärksamma jämställdhetsfrågor som rör studenter. En dag med olika typer av aktiviteter. mars Bidrag ska sökas för dagen. Samarbete: UmPe ev. ytterligare sektioner. VK, VF, Vertex Målsättning: En dag där jämställdhet uppmärksammas på ett roligt sätt. Att vi når en stor del av studentgruppen. Projekt 2 Fortsätta utveckla nätverket studenter med barn. Ca 20% av landets studenter har barn, för att vi ska få ta del av vilka frågor vi bör driva ska nätverket utvecklas. Bjuda in studenter med barn till träffar. Träffa representanter från kommunen för att hitta frågor att samarbeta kring. minst 2 träffar/år Fika + affischer. (studentkommunsamarbetet) Samarbete: NTK, MSU, kommunen och UMU. Vertex? Målsättning: Att finna frågor där vi kan verka för förändring.

3 Projekt 3 Åtgärdsprogram kring studenter med barn Tanken med detta är att komma med förslag och idéer till institutionerna som kan underlätta för denna grupp studenter. I samarbete med nätverket ska detta utvecklas. Implementering under hösten. November Tryckkostnad (2000 kr) Samarbete: Nätverket studenter med barn Vertex? Målsättning: Att institutionerna ska vidga sitt tänk gentemot denna studentgrupp. Projekt 4 Genomföra en kampanj kring diskrimineringslagstiftningen För att uppmärksamma studenterna på den nya diskrimineringslagstiftningen Föreläsningar December och kampanj kr (bidrag från likabehandlingsrådet) Samarbete: Röda korset, sfq, ev fler föreningar Vertex, vk, vf? Målsättning: Att studenter ska ta del av den nya lagstiftningen och vad som gäller dem. Projekt 5 Göra en kartläggning över tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning För att Umeå universitet ska vara ett inkluderande universitet Kontakta studenter med funktionsnedsättningar och låta dem skapa problembilden. Löpande under året, kartläggning ska redovisas till våren kr. Samarbete: Handikappsamordnaren, studenter med funktionsnedsättning. ev. vk, vertex Målsättning: Uppmärksamma de brister som finns vid Umeå universitet och jobba för förbättring. Projekt 6 Genomföra en mottagningsutbildning Den första tiden på universitetet är viktig, därför vill vi ge ansvariga för mottagningen en god grund att stå på inför mötet med de nya studenterna. Utbildningen kommer att vara sektionsvis ev. programföreningsvis. Detta för att respektive faddrar ska få en utbildning som riktar sig specifikt till deras utbildning. April Middag + material Samarbete: Utbildningsbevakarna, ev. sektionsordförandena Nej Målsättning: Att faddrarna ska kunna känna att de inkluderar alla nya studenter i mottagningen och att alla nya studenter känner sig välkomna.

4 Projekt 7 Uppdatera alkohol- och mottagningspolicy 2004 skrevs de nuvarande policys. Skrivs tillsammans med Huvudstuderandearbetsmijöombuden. Färdigt i februari så att dessa kan implementeras i mottagningsutbildningen. nej Samarbete: HSAMO s ev. NTK och MSU Nej Målsättning: Att Umeå studentkår ska ha bra policy så att mottagningsverksamheten är inkluderande för alla studenter. Projekt 8 Skapa ett studiesocialt nätverk Så att de studiesociala frågorna ska få mer utrymme och spridning i verksamheten. Samla aktiva från sektionerna samt NTK och MSU. Uppstart under oktober 1000kr Samarbete: NTK, MSU sektionerna. Nej Målsättning: Att kunskapen kring de studiesociala frågorna ska öka under året. Projekt 9 Studiesocialt diarium. För att kunna se vad som händer inom de studiesociala området och använda detta för att problematisera området i studentfallsskrivelsen. Sammanställa studentfall med studiesocial betydelse. Löpande under året Ingen Samarbete: MSU, NTK samt övriga utbildningsbevakare Nej Målsättning: Att hitta en rutin för de studiesociala studentfallen. Projekt 10 Utveckla studiesociala området i studentfallsskrivelsen. För att kunna visa tydligare vilka brister som rör det studiesociala området. Ökat deltagande i studentfallsskrivelsen Halvårsuppföjlning i december. Central utbildningsbevakare. Ingen Samarbete: Övriga utbildningsbevakare samt studiesocialt ansvarig. Nej Målsättning: Ökat genomslag kring de studiesociala området.

5 Projekt 11 Delta i studentfackliga utbildningsdag. För att deltagarna ska få kunskaper om vad som rör genusperspektiv och inkluderande frågor. Föreläsning kring genusperspektiv Oktober Utbildningsbevakaren Samarbete: Utblidningsbevkarna Nej Målsättning: Att deltagarna i utbildningen ska få djupare kunskaper om vad genusperspektiv och inkluderande frågor innebär. Projekt 12 Arbeta för förbättrad psykosocialarbets- och studiemiljöer genom bl.a. fler studieplatser och bättre lunchutrymmen. Både den fysiska och psykiska arbetsmiljön är viktig och denna saknar stora brister. HSAMO genomför undersökningar som lämnas över till arbetsmiljökommittén, samt arbetar med uppföljning från tidigare års rapporter. Rapport ska delges i kommittén senast i maj-sammanträdet. HSAMO Ingen Samarbete: Sektionernas HSAMO Nej Målsättning: Att förbättra arbetsmiljön. Projekt 13 Samarbete: Målsättning: Miljöveckan. Miljöveckan är ett årligt återkommande arrangemang där vi tillsammans med UMU, studentföreningen UMAM m fl. uppmärksammar miljöarbetet på ett roligt sätt med olika temadagar. maj Studiesocialt ansvarig UMAM, UMU m fl. Projekt 14 Uppföljning av hitta på campus projektet För att universitetet har ett behov av omskyltning. Se vad som har hänt med projektet från umu s sida. Löpande under året. Ingen Samarbete: Nej Nej Målsättning: Att universitetet och akademiska hus ska förbättra tillgängligheten i form av bättre kartor, enklare sökverktyg och tydligare hänvisningar till de olika lokalerna.

6 Handlingsplan: Utbildningsbevakning och utbildningskvalité Projekt 1 Informationskampanj gällande studenters rättigheter Sprida kunskap om studenters rättigheter och skyldigheter Genomföra kampanj, i samarbete med sektionerna samt NTK och MSU. Början av November. Central utbildningsbevakare Kaffe, Flyers, affischer, tävlingar. Samarbete: Sektioner, Sektionernas utbildningsbevakare, NTK, MSU, Univ? Artikel Vertex? Målsättning: Att studenterna ska få större kunskap om regelsamlingen samt att varje sektion deltar i arbetet. Projekt 2 Genomföra en studentfacklig utbildningsdag. Utbilda framförallt studentrepresentanter, men också vanliga studenter i studentfackligt arbete. Hjälp till de aktiva i programföreningar/sektioner. Utbildning i mötesteknik, studenters rättigheter och skyldigheter. Ge kunskap om bland annat universitets organisation, påverkansarbete, konsten att driva en fråga. Föreläsning kopplad till genusperspektiv Okt. Andreas huvudansvarig, Sektioner, Sektionernas utbildningsbevakare. Josefin ansvarar för genusperspektivet, NTK Samarbete: Utbildningsbevakargruppen. Målsättning: Att minst 30 personer deltar. Att studenterna ska få större kunskap om regelsamlingen samt att varje sektion deltar i arbetet. Att studenterna får info om påverkansarbete, konsten att driva en fråga. Projekt 3 Följa upp studentfallsskrivelsen från föregående verksamhetsår och genomföra en ny Studentfallsskrivelse. Utvärdering kring om diariet ska inkluderas i studentfallsskrivelsen igen. Syfte att visa på återkommande problem som studenter möter. Fortsatt uppföljning och sammanställning tillsammans med NTK, MSU och sektionsutbildningsbevakarna i utbildningsbevakargruppen December (halvårsavstämmning) skrivelsen. I övrigt löpande verksamhet. Utbildningsbevakargruppen Samarbete: VK, VF? Målsättning: Att upptäcka problemområden och att dessa åtgärdas. Förbättra utbildningskvalitén.

7 Projekt 4 Införa fler relevanta sommarkurser. För att det behövs fler sommarkurser som studenterna kan tillgodoräkna sig i sin utbildning och därigenom förkorta sin studie tid. Mer relevanta sommarkurser skulle också höja genomstöningen och bryta den negativa trend som sommarkurserna uppvisat. Diskussion med beslutsfattarna, framförallt på institutionsnivå. Kartläggning av nuvarande utbud och behov. Innan höstterminens slut. Kvartalsviss uppförning, dvs. oktober månad. Central utbildningsbevakare Tid. Samarbete: Institutioner Målsättning: Att det sommaren 2010 erbjuds fler relevanta sommarkurser. Projekt 5 Samarbete: Målsättning: Dela ut årets pedagogiska pris Uppmärksamma pedagogiskt duktiga lärare Skicka ut nomineringsanmodan via t.ex. mail, hemsida, affischer. Skicka ut frågeformulär till de nominerade, för att sedan utse en vinnare. April - maj Central utbildningsbevakare samt utbildningsbevakargruppen som utgör jury. Blommor Pressmeddelande Projekt 6 Verka för att kodade hemtentamina införs För att ytterligare starka studenterna rättsäkerhet. Ett fungerande system för kodade hemtentor medför att studenterna. Hitta en teknisk lösning som kan fungera. Skicka frågan på remiss till sektioner för kontrollera intresse för kodade hemtentor. Oktober Mars 2010 Central utbildningsbevakare - oklart Samarbete: Universitetet Målsättning:

8 Projekt 7 Uppföljning av prefektstyret genom skrivelse Prefektstyret som infördes 2009 var en genomgripande reform som direkt påverkade studentinflytandet på institutionsnivå. Denna reform ritade om spelplanen för kårens kärnverksamhet, studentinflytandet. Kåren måste därför göra en uppföljning av denna reform. Och kommunicera detta till sina medlemmar och universitetet. Remiss till samtliga Sektioner och programföreningar. De tre kårerna bör samarbeta. Januari Mars 2010 Central utbildningsbevakare, Sektioner, Sektionernas utbildningsbevakare, - oklart Samarbete: Universitetet, MSU och NTK Målsättning: Att få en klar bild över hur reformen förändrade studentinflytandet på institutionsnivå. Projekt 8: Verka för att praktikkurser möjliggörs för alla Under föregående år inleddes en dialog med universitetet angående möjligheten till praktikkurser på alla utbildningar, denna dialog kommer fortgå under kommande verksamhetsår. Fortsatt dialog med universitetet Löpande under året. Central utbildningsbevakare, utbildningsbevakargruppen - Samarbete: Åsa Bergenheim, grupper, SAGU gruppen. Målsättning: Att införa praktikkurser för alla. Projekt 9 Understödja universitetet i dess strävan att implementera det universitetsövergripande KVUL-projektet KVUL-projektet syftar till att ta ett samlat grepp om kvalitetsfrågorna inom utbildningen. Införandet av detta i linjeorganisationen kommer medföra att utbildningskvalitén höjs. Fortsatt dialog med universitetet Löpande under året. Central utbildningsbevakare, utbildningsbevakargruppen - Samarbete: Målsättning: Att införa praktikkurser för alla. Åsa Bergenheim, grupper, SAGU gruppen.

9 Projekt 10 Öka studenternas möjlighet till insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor För att skapa opinion samt att få studenterna uppmärksammade om deras situation. Olika media. Närt: Löpande verksamhet Utbildningsbevakaren ev. tillsammans med organisationssekreterare ev. tryckkostnader Samarbete: Central utbildningsbevakare och organisationssekreteraren Stora händelser, nyhetsmedier Målsättning: Att studenters insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor ökar Projekt 11 Ge stöd till lokalorganisationer för lokal utbildningsbevakning Följa upp för att se hur verksamheten fortskrider, var till hjälp och dela erfarenheter. Besöka lokalorganisationerna, kontinuerlig kontakt. Inbjudan till utbildningar. Löpande verksamhet. Besök kontinuerligt under året. Presidiet ska ha kontakt sektioner. Resekostnader Samarbete: NTK Målsättning: Att de är integrerade och känner sig som en del i Umeå studentkår. Projekt 12 Arbeta för att den lärarledda undervisningstiden ökar Studenter upplever att det ges för lite lärarledd tid. Påverkansarbete. Löpande verksamhet Central utbildningsbevakare, utbildningsbevakargruppen, Ordförande, SFS - Samarbete: Andra kårer, SFS. Målsättning: Att den lärarledda undervisningen ökar Projekt 13 Stödja doktorandsektionen Viktigt att sektionen fungerar och kan företräda sig själva och är integrerade i kårens arbete. Fortsätta att stödja sektionen, omgående hitta en ordförande för sektionen. Ge organisatoriskt stöd till doktorandsektionen. Erbjuda studentfackliga utbildningar. Löpande verksamhet Central utbildningsbevakare och Ordförande Samarbete: NTK och MSU Målsättning: Bygga upp en väl fungerande sektion för doktorander.

Handlingsplan för Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 08/09

Handlingsplan för Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 08/09 Umeå Studentkår 2008-10-24 Handlingsplan 08/09 Handlingsplan för Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 08/09 Tidsbestämda åtaganden under verksamhetsåret September Verksamhetsstipendie Hjälpa studenter

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

Handlingsplan för Umeå studentkår verksamhetsåret 2007/2008

Handlingsplan för Umeå studentkår verksamhetsåret 2007/2008 Umeå studentkår Mattias Sehlstedt Organisationsutveckling Vice ordförande tel: 070-686 9011 vice@ umeastudentkar.se Beslutsunderlag bilaga 2 2007-09-21 Handlingsplan för Umeå studentkår verksamhetsåret

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Beslutsuppföljning 2011-09-15 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU September - Beslut: 4000 :- till juristernas finsittning - Beslut: 2000 :- till Novelltävling - Nominering: Åsa Zetterberg som studentrepresentant

Läs mer

Verksamhetsplan Umeå studentkår 2007-2008

Verksamhetsplan Umeå studentkår 2007-2008 Umeå Studentkår Umeå Bilaga 1 2007-09-12 Verksamhetsplan Umeå studentkår 2007-2008 Umeå studentkår står inför ett verksamhetsår med många utmanande och viktiga uppgifter. Hela studentvärlden och studentinflytandet

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-01-27 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU September Nominering: Fanny Eriksson till Överklagandenämnden för studiestöd.

Läs mer

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Fullmäktigemöte nr.6 08/09 PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Datum 2009-03-11 Bilagor: Röstlängd/röstprotokoll Tid: Plats: Noteringar:

Läs mer

Synas mot studenterna

Synas mot studenterna Synas mot studenterna Synas mot studenterna och övriga samhället. Öka medvetenheten om hela studentkåren och dess resurser. Öka valdeltagandet. Visa rättigheter och möjligheter till påverkan. Synas i media

Läs mer

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-09-16 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10/11 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.6 11/12 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Läs mer

Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2011-09-15 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti - Skrivelse: tillgång till konferensrum - Beslut: revidering av logotyp - Val:

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Yrkande Punkt: B2 Parti: Studentpartiet Socialdemokraterna Yrkande: Studentpartiet Socialdemokraterna föreslår och yrkar bifall till Joakim Mäki som central utbildningsbevakare för Umeå studentkår. Punkt:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.2 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2013-09-20

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

DPP. DrogPolicyProgrammet

DPP. DrogPolicyProgrammet DPP DrogPolicyProgrammet Förord I Drogpolicyprogrammet (DPP) lyfter Studentkåren i Skövde (SiS) särskilt fram alkohol- och drogfrågor ur ett studentperspektiv. Dokumentet är ett av SiS styrdokument och

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Innehållsförteckning En kort presentation av mig som gjort denna verksamhetsplan.. 3 Varför arbeta med äventyrspedagogik?... 3 Koppling till styrdokument

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

1. Student i akademin 1.1. Avgifter. 1.2. Studentinflytande. 1.3. Studievägledning

1. Student i akademin 1.1. Avgifter. 1.2. Studentinflytande. 1.3. Studievägledning 1 / 5 1. Student i akademin 1.1. Avgifter all utbildning vid högskolor och universitet i Sverige ska vara avgiftsfri 1.2. Studentinflytande Studenter ska finnas representerade i alla beslutande och beredande

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande Nils Persson förklarar mötet öppnat

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande Nils Persson förklarar mötet öppnat Umeå studentkår Kårordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 15/16 Datum: 2015-11-10 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

GUIDE. Administrativ uppstart

GUIDE. Administrativ uppstart GUIDE Administrativ uppstart Innehållsförteckning 3. Inledning, syfte och innehåll 4. Årsmötet Checklista: efter årsmötet 7. Överlämning Checklista: överlämning 8. Första styrelsemötet 8. Besöka banken

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion. läsåret 2016/2017

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion. läsåret 2016/2017 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion läsåret /2017 Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga

Läs mer

Övergripande... 2. Deltagande och studentinflytande... 5. Information... 6. Arbetsmarknad... 8. Externa relationer... 9. Bostäder...

Övergripande... 2. Deltagande och studentinflytande... 5. Information... 6. Arbetsmarknad... 8. Externa relationer... 9. Bostäder... 2011/2012 en beskriver kårstyrelsens arbete med att leva upp till Verksamhetsplanen som tas varje år. Den är nödvändig för att öka transparensen i kårens verksamhet och vara ett tydligt verktyg för medlemmar

Läs mer

Umeå studentkår Box 7652, 90713 Umeå 076-367 82 62 stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 47

Umeå studentkår Box 7652, 90713 Umeå 076-367 82 62 stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 47 Verksamhetsmedel till kårsektionerna... 2 Beteendevetarsektionen BetSek... 3 Verksamhetsöversikt 2010/2011... 3 Verksamhetsplan 2011/2012... 5 Budget 2011/2012... 7 Doktorandsektionen - DokSek... 8 Verksamhetsöversikt

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Ett attraktivt yrke i utveckling 2016-05-31 Lärarförbundet ska arbeta för: Göra/Förbättra

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Uppsägning av tillsvidareanställd personal

Uppsägning av tillsvidareanställd personal Uppsägning av tillsvidareanställd personal Bakgrund Linköpings Teknologers Studentkår, nedan LinTek, står i och med kårobligatoriets avskaffande 2010 inför ett betydande omställningsarbete med strukturella

Läs mer

Framtidsprojektet - verksamhetsplan 2015-2016

Framtidsprojektet - verksamhetsplan 2015-2016 Framtidsprojektet - verksamhetsplan 2015-2016 Framtidsprojektet så kallade vi den process som inleddes hösten 2014. Efter styrelsemöten, workshops, kretsråd, input från olika håll börjar vi nu forma det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Vägledande dokument SSTSS

Vägledande dokument SSTSS 1 av 5 STS-sektionen, Senast uppdaterad 2015-07-15 Vägledande dokument Kapitel 1 STS-sektionens Projektfond 1 Projektfonden är på 5 000 SEK per termin. 2 För att söka pengar ur projektfonden måste de sökande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Fanny Eriksson Kårordförande 12/13 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.8 12/13 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner

Läs mer

Meddelande Kristoffer Månsson Tillsättningsgruppens ordförande 2012-05-18 Tillsättning av central utbildningsbevakare Efter genomförd rekryteringsprocess så har tillsättningsgruppen enhälligt valt att

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (4) E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 2 (4) I arbetet med masterprogrammen så kommer det ofta upp diskussioner kring vad LinTek anser vara tillräckligt för att vi ska anse att en

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehåll Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling, läsåret 2014/15...2 Lagens

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Studie- och yrkesvägledarprogrammet, reguljär i Umeå. Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2010

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2010 Dnr: 750/2010-019 2010-02-08 Sid: 1 / 12 Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets ledningssystem för miljö- och hållbar utveckling Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Läs mer

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Unga och trafik Januari maj 2016 A-traktorföreningen Malung Lena Ronnerstedt-Eriksson Kommunpolis Eva Malmqvist Folkhälsosamordnare Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Lärdomar. Vad lade du märke till som var speciellt intressant?

Lärdomar. Vad lade du märke till som var speciellt intressant? Lärdomar Vad lade du märke till som var speciellt intressant? Handledare stötta varandra, utbildade handledare. Det är viktigt att handledarena förstår sig på och tar hand om ungdomarna när de kommer på

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN

UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN Fastställd av kårfullmäktige den 16 februari 2016. Om denna policy Denna policy är fastställd för att ge förtroendevalda och anställda

Läs mer

... 12... 6... 7... 11

... 12... 6... 7... 11 Förkortningar som används i detta dokument: US: UmU: Umeå universitet SLU: Sveriges lantbruksuniversitet SFS: Sveriges förenade studentkårer... 1... 2... 2... 3... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 10... 10...

Läs mer

Yttrande över Studentkårsutredningens betänkande För studenterna om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar (SOU 2006:36)

Yttrande över Studentkårsutredningens betänkande För studenterna om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar (SOU 2006:36) Styrelsen 2006-08-09 REGERINGSKANSLIET Utbildnings- och kulturdepartementet Yttrande över Studentkårsutredningens betänkande För studenterna om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar (SOU

Läs mer

Bilaga U1. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00. Beslutsuppföljning 2015-09-11

Bilaga U1. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00. Beslutsuppföljning 2015-09-11 Bilaga U1 Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2015-09-11 - Meddelande att allt är påskrivet och inskickat avseende Scharinska villan. Ärendet avslutat från US sida. - Meddelande

Läs mer

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2014 Utsäljeskolan Enkät- och kunskapsresultat 2014 Skola I Utsäljeskolan är alla undervisande lärare utbildade och undervisar i de ämnen de är behöriga i. Trots utbildning

Läs mer

Formalia Stefan Brattlöf Organisationssekreterare 2012-09-20 INKOMNA AVSÄGELSER Följande avsägelser har kommit in till Umeå studentkår: Per Olsson Jag avsäger mig här med min plats som ersättare i Kårhusstiftelsen

Läs mer

Praktiska tips vid arrangemang av ASTA: s årliga utbildningsdagar

Praktiska tips vid arrangemang av ASTA: s årliga utbildningsdagar 2016 Nästa rev. 2018 ASTA Astma- och Allergi- och KOL sjuksköterskeföreningen Praktiska tips vid arrangemang av ASTA: s årliga utbildningsdagar Innehåll: Sidan Fas 1 Uppstart 3 Fas 2 Ett år före ASTA dagarna

Läs mer

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete 100 % ren hårdträning Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete Förord Antidopningsprojektet 100 % ren hårdträning i Östergötland vänder sig till gymbranschen vilka

Läs mer

Café Moccado. Restaurang Kårallen. Butik Amigo. Carlson s Barbeque

Café Moccado. Restaurang Kårallen. Butik Amigo. Carlson s Barbeque Restaurang Kårallen Café Moccado Vi har passion för kvalitet, där god mat lagad från grunden är en självklarhet för oss. Öppet vardagar: kl. 11.00-13.30 I café Moccado serverar vi certifierat kaffe, grillade

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Jenny Broberg Kudryk. Azar Hedemalm (MP)

Underskrifter Sekreterare. Jenny Broberg Kudryk. Azar Hedemalm (MP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-12 Strategi- och framtidsutskottet Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl 14:00 17.15 Utses att justera Benny Halldin (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-05-21

Läs mer

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren Tid: 17.15 Plats: Stora salen Närvarande: Emelie Smedshammar Ordförande, A7 Maria Röjerdal Vice ordförande, R4 Rebecka Pihl Sekreterare Martin Sjöstrand R2, kursrepresentant Anne Höglund Maria Runngren

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Studenthälsovård för distansstudenter

Studenthälsovård för distansstudenter Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 07 2006 Hans-Olof Forsberg Studenthälsovård för distansstudenter Komplettering till rapporten Kåravgifter och service Titel Författare

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Bergsvikens förskoleområde www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor Stockholms universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Angående studentinflytande vid Stockholms universitet Anmälan Stockholms Universitets Studentkår har anmält Stockholms universitets

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

Policysamling. Inledning. Innehåll. Överträdelser. Revision. Umeå, 2015-05-22 Sid 1(19)

Policysamling. Inledning. Innehåll. Överträdelser. Revision. Umeå, 2015-05-22 Sid 1(19) Sid 1(19) Policysamling Inledning Detta är en samling av NTK:s policydokument. Dessa dokument redogör för NTK:s åsikter gällande sin interna verksamhet. Policydokumenten fastställs av fullmäktige och sammanförs

Läs mer

Akademiskt mentorskap: hur och varför?

Akademiskt mentorskap: hur och varför? Akademiskt mentorskap: hur och varför? Verksamhetsplan Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet Innehåll BAKGRUND... 3 Kontakt... 3 MENTORSKAP PÅ HUMANISTISKA FAKULTETEN: MOTIVERING OCH SYFTE...

Läs mer

Styrelsemöte 150210. Tid: 16:15-17:45 Plats: Konferensrummet 20-39

Styrelsemöte 150210. Tid: 16:15-17:45 Plats: Konferensrummet 20-39 Styrelsemöte 150210 Tid: 16:15-17:45 Plats: Konferensrummet 20-39 Närvarande röstberättigande: Ordförande Dennis Lindh f.r.o.m 32 Vice ordförande Viktor Winberg t.o.m 32 Studentombud Jonas Kjällgren Utbildningsansvarig

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 10 december 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Liisa A, Anna HE, Anna J, Jonas L, Boris K, Fredrik R, Albin T, Hanna N, Hannah E, Melinda P, Julia M, Ebba D och Emmy L 1.

Läs mer

Obligatorisk utlandstermin inom kandidatutbildningen

Obligatorisk utlandstermin inom kandidatutbildningen Obligatorisk utlandstermin inom kandidatutbildningen - Hankens erfarenheter Maj-Britt Hedvall Svenska handelshögskolan Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Hanken

Läs mer

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14 VT-14 Nordpols Verksamhetsberättelse Nordpols styrelse har under vårterminen 2014 genomfört en rad aktiviteter och lagt stort fokus på arbetslivsanknytning men också kommunikationen mellan styrelsen och

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården?

Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården? Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården? Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med peer support inom psykiatrin. Peer support innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk

Läs mer

Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013

Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013 Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013 Uppdaterad 2013-08-29 Inledning I Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011-2015 har regional samverkan skrivits in som ett av fem prioriterade områden. Projektet

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Robert Östberg Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.1 09/10 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner

Läs mer

Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Victoria Strid, Lisa Pettersson, Sandra Klang, Ida Reimegård, Tahra Åhrberg, Elin Frånlund, Mathilde Holmer, Hannah Matkala

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen till vår förskola! Vi står inför en ny spännande höst med nya och gamla barn, delvis ny personal, en ny ledningsorganisation (from jan-2013), påbörja

Läs mer

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28 Läkarsektionen 2008/10/28 Protokoll Tid. 17.00 Plats. Puben, nedervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Mikael Finder, Martin Hult, Karin Johnsson, Madeleine Kronblad, Ulrika Liliemark, Astrid Moëll,

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Kommunstyrelsen 2015-05-07 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet. Reviderade 2014-12-16

Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet. Reviderade 2014-12-16 Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet Reviderade 2014-12-16 Innehållsförteckning Om samlingen... 3 Reglemente för FOUL... 3 Kapitel 1: Organisation... 3 Kapitel 2: Ekonomi...

Läs mer

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare

Läs mer

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012 Lunds universitet -02-01 Medicinska fakulteten Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Boel Heister Trygg Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete /2012 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer