Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15"

Transkript

1 Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: Tid: Plats: Ringius Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 9/9 och handlingar 12/9 Att anse mötet behörigt utlyst. F3 Val av justeringsperson Att utse en justeringsperson. F4 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föredragningslistan. F5 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro och yttranderätt. Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KS Stefan Brattlöf U2 Beslut fattade i AU U2 Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna. Att lägga besluten till handlingarna Punkt Ärende Bilaga Föredragande: M1 Presidiet informerar M1 Presidiet Sidan 1 av 4

2 Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: B1 s åtagande i Kårhuset Pålebacken AB B1_1 B1_2 Carl Larsson Bifogat har kårstyrelsen fått underlag i frågan om s framtida engagemang i Kårhuset Pålebacken AB. Vidare har arbetsutskottet fattat ett beslut i ett ärende av brådskande karaktär, där beslutet nu måste konfirmeras av såväl kårstyrelsen som kårfullmäktige. Att föreslå kårfullmäktige godkänna arbetsutskottet beslut om att avsätta :- i villkorat aktieägartillskott till Kårhuset Pålebacken AB med villkoret: En process inleds där Kårhusstiftelsen (org-nr ) övertar ägandet av Kårhuset Pålebacken AB (orgnr ). Om inte Kårhusstiftelsen lyckas förvärva samtliga aktier i bolaget innan ska tillskottet omedelbart, i sin helhet återbetalas. Att underteckna avtal om avsägande av förköpsförbehåll i enlighet med presidiets förslag. Att föreslå kårfullmäktige att ge presidiet i uppdrag att genomföra en försäljning av US aktieinnehav i Kårhuset till Kårhusstiftelsen. B2 Slutlig Verksamhetsplan 2014/2015 B2 Att föreslå kårfullmäktige att fastställa verksamhetsplan 2014/2015 i enlighet med kårstyrelsens förslag. B3 Handlingsplan 2014/2015 B3_1 B3_2 Handlingsplanen utgår från den slutliga verksamhetsplanen och är kårstyrelsens egna dokument för hur ansvarsfördelning, uppföljning och kostnader ska fördelas inom verksamhetsplanen projekt. Vidare så har kårstyrelsen fått en förteckning över universitetscentrala organ. Att fastställa handlingsplan för 2014/2015 i enlighet med förslag. B4 Budget 2014/2015 B4 Att föreslå kårfullmäktige att fastställa Budget 2014/2015 i enlighet med kårstyrelsens förslag. Sidan 2 av 4

3 B5 Mötesdatum för KS+KF 2014/2015 Att fastställa mötesdatum för kårstyrelsen till: 16/9, 14/10, 11/11, 9/12, 13/1, 17/2, 17/3, 14/4, 12/5, med start Att fastställa mötesdatum för kårfullmäktige till: 23/9, 28/10, 18/11, 16/12, 20/1, 24/2, 24/3, 21/4, 19/5, med start B6 Tidpunkt för val av fullmäktige Kårfullmäktige ska fastställa tid för val av Kårfullmäktige på förslag av Kårstyrelsen. Med första valdagen menas dagen då vallokalerna öppnar. Att föreslå kårfullmäktige att fastställa tid för första valdagen till 20 april. B7 Val av inspektor till slutet av verksamhetsåret 2015/2016 Inspektor väljs vartannat år och har att noga granska kårfullmäktiges arbete. Vår nuvarande Inspektor är Åsa Gunnarsson från Juridiska institutionen. Att ge arbetsutskottet i uppdrag att inför fullmäktige presentera ett förslag till Inspektor till slutet av verksamhetsåret 2015/2016. B8 Arvodering avseende mottagningsutbildning Cecilia Wagenius Inför detta års mottagningsutvärdering och mottagningsutbildning, avser kårstyrelsen arvodera en eller flera personer med fokus på just mottagningen. Utrymme för dessa arvoderingar finns i budgeten. Att uppdra åt studiesocialt ansvarig att arvodera en eller flera personer för att genomföra utvärdering av mottagning samt mottagningsutbildning under verksamhetsåret 2014/2015. Att dessa arvoderingar som mest totalt får uppgå till 75 % av en månads fullt arvode. Sidan 3 av 4

4 B9 Val av ledamöter till Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefonds styrelse Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefonds styrelse har två vakanser som behöver fyllas. Dock har kontakt ej ännu hunnit tas med eventuella nominerade till dessa platser. Att uppdra till arbetsutskott att inhämta samt besluta om fyllnadsval till två vakanser i Stiftelse JC Kempes Minnes Stipendiefonds styrelse. B10 Arbetsordning för Kårfullmäktige B10 F6 Mötets avslutande Arbetsordningen för kårfullmäktige ska årligen fastställas vid höstterminens första sammanträde. Att föreslå kårfullmäktige fastställa arbetsordning för kårfullmäktige i enlighet med kårstyrelsens förslag. Sidan 4 av 4

5 Bilaga U2 Biblioteksgränd Umeå Tel: Beslutsuppföljning Beslut: Remissvar angående remissen Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete. Beslut: Arbetsordning för presidiemöten och planeringsmöten. Beslut: Tillägg till policy för sociala medier: o Inlägg ska publiceras på såväl svenska som engelska. Är det publicerade inlägget en hänvisning till ett dokument/en artikel utan engelsk översättning ska en kortare sammanfattning ges på engelska. Detsamma gäller omvänt. Beslut: Villkorat aktieägartillskott om :- till Kårhuset Pålebacken AB med villkoret: o En process inleds där Kårhusstiftelsen (org-nr ) övertar ägandet av Kårhuset Pålebacken AB (org-nr ). Om inte Kårhusstiftelsen lyckas förvärva samtliga aktier i bolaget innan ska tillskottet omedelbart, i sin helhet återbetalas. Beslut: Remissvar angående remissen Yrkeskvalifikationsdirektivet Ett samlat genomförande. Beslut: Att avstå att lämna remissvar angående remissen Nya regler om upphandling. Beslut: Att Carl Larsson uppdras arbeta fram ett förslag till remissvar angående remissen Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande till Beslut: Att Carl Larsson uppdras arbeta fram ett förslag till remissvar angående remissen Kartläggning från UKÄ angående klagomålshantering till Beslut: Att Cecilia Wagenius uppdras arbeta fram ett förslag till remissvar angående remissen Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel före sista dag för Umeå studentkår att avge svar. Beslut: Att avslå S.O.S ansökan om verksamhetsstipendium för Inspark 2014 med motiveringen att mottagning av nya studenter redan ryms inom befintliga verksamhetsmedel till kårsektionerna. Stefan Brattlöf

6 Meddelande Bilaga M1 - Klassrumsbesök: Jag har besökt alla nybörjarkurser under Betsek, tillsammans med deras studentombud Maria, samt alla nya lärarstudenter, tillsammans med Umpes studentombud Frida och Sophie. - Sektionsträffar: Jag har besökt Betseks och Umpes styrelsemöten samt träffat deras ordföringar för att diskutera våra respektive verksamhetsår. - Medlemsvärvning: Presidiet och tjänstemännen har, genom klassrumsbesök samt deltagande vid välkomstmässan och Mecenat-besöket, arbetat hårt för att lyfta fram och marknadsföra fördelarna med medlemskapet. - Remiss om studieavgifter: besvarade en remiss om införande av studieavgifter vid internationella utbildningssamarbeten. Svar skickades till SFS, UmU och utbildningsdepartementet. - Kontorsuthyrningar: har tecknat kontorsuthyrningsavtal med Kårhuset och Credo. - Umeå studentradio: Diskussioner med Umeå studentradio har förts, i och med det förändrade verksamhetsbidragsläget. Detta ledde till att studentradion erbjöds en lokal i samhällsvetarhusets källare, avgiftsfritt. - Kårhuset/Kårhusstiftelsen: Kårhusstiftelsen har tagit beslut om att erbjuda att köpa alla andelar i Kårhuset Pålebacken AB. En process kring detta är nu inledd. - Bostadsfrågan: Jag och Cecilia var på möte hos Bostaden tillsammans med de andra kårerna i Umeå. Förhoppningsvis kan vi gå vidare med frågan om separata bostadsköer. Bostadsfrågan har också lyfts genom pressmeddelande och i kontakter med universitetsledningen. - Kårmedia i Umeå AB: Arbetet har fokuserats på två saker: att säkerställa den ekonomiska långsiktigheten i företaget samt att få tidningen att fokusera på studentnyheter aktiviteter och händelser kopplade till studentkårerna och studentlivet vid Umeå universitet. För året måste fokus vara att få till en med NTK gemensam syn på tidningens framtid. - Internationaliseringsprocess: Som ett led i internationaliseringsåret har presidiet tagit beslut om att all kommunikation ska ske tvåspråkigt: Både på engelska som på svenska. Sidan 1 av 6

7 Meddelande Kursplaner: Deltagit arbetsgruppen för revidering av riktlinjer för kursplaner vars arbete nu i princip är slutfört och förslaget kommer gå ut på remiss inom kort. I nuläget ser förslaget ut att bli riktigt bra ur ett studentperspektiv. Uppsatser/Examensarbeten: Deltagit vid Samhällsvetenskapliga fakultetens lärardag 26/8 på temat examensarbeten och uppsatser. Temat är valt bland annat mot bakgrund av fakultetens prioriteringar utifrån studentfallsskrivelsen En kanondag! Digitala tentor: Arbetat med att utreda förutsättningarna för konceptet: digitala tentor. Bland annat haft en träff tillsammans med Studiesocialt ansvarig, prorektor och UPL angående detta. Doktorander: Träffat alla nya doktorander vid Humanistisk fakultet och presenterat Umeå studentkår och vår verksamhet 1/9. Studentfackliga utbildningsdagen: Påbörjat planeringen av höstterminens studentfackliga utbildningsdag. Dagen äger rum 22/9, många intressanta punkter på programmet. Remissvar: Författat s remissvar avseende Yrkeskvalifikationsdirektivet Remissvar: Författat s remissvar angående UKÄ:s kartläggning av klagomålsrutiner vid olika lärosäten. Utbildningsstrategis rådet 9/9: o Nya regelverket för betyg och examination samt regel och handläggningsordning för salstentamen behandlades. Förslag till beslut är att alla regler träder i kraft utom regeln angående att ett första omprov ska ske efter 2 månader (istället för 3), som träder i kraft o Det kommer att ske en Audit (granskning) av Humanistisk fakultet för att för att hitta förbättringar inom organisation och struktur. Granskningen gäller enbart utbildning och kommer att genomföras hårt men rättvist. Granskarna kommer att bestå av en panel av representanter från samtliga fakulteter. Cecilia Wagenius är studentrepresentant i panelen. Tanken är att senare kommer samtliga fakulteter/lh att granskas i tur och ordning. o HumFak kommer att ansöka hos rektor att lägga ner examensbeskrivningarna för kandidatexamen i konstvetenskap och masterexamen i arkeologi (inte miljöarkeologi) som en konsekvens av bristande kvalitet hos UKÄ samt att det av olika anledningar inte är lönt att arbeta med att åtgärda bristerna. Enligt uppgift kommer ingen student att drabbas. Detta kommer att bevakas. o USSR gav Prorektor i uppdrag att tillsätta 2st arbetsgrupper för att: Ta fram nyckeltal för mätning av internationalisering Utreda förutsättningarna för en schablonersättning för studenter vid VFU/Praktik samt förutsättningarna (resurstilldelning) vid VFU/Praktik inom Hum/Sam Studenter kommer vara representerade i båda arbetsgrupperna Regelverkets efterlevnad: o UPL har tagit fram ett förslag till utbildning i regelverk för lärare och pedagogiskt ansvariga. Allt enligt förslag från arbetsgrupp som arbetet kring saken. o Utbildningsledarna har tagit fram en checklista för lärare med saker som ska ordnas inför kurs, under kurs samt efter kurs. Därav är 2 av 5 förslag i rapporten redan infriade. Dialogmöte med Prorektor 11/9 Sidan 2 av 6

8 Meddelande o Diskussion kring arbetssätt för utredning kring kostnadsersättning för studenter vid VFU/Praktik samt resurstilldelning till praktikkurser inom Hum/Sam o Diskussion kring arbetet med de 3 övriga förslagen från arbetsgruppen för regelverkets efterlevnad (se ovan). Kårerna fick i uppdrag att presentera former och syftet med en examinationskommitté till USSR:s möte 5-6/11 o Diskussion kring arbete med förbättrade rutiner vid saltentamina. Skrivningsbevakningen ska närvara vid nästa möte. o Finns två universitetscentrala arbetsgrupper som ska arbete utifrån studentfallsskrivelsen. Kårerna ska inkomma med förslag till uppdrag och syfte för dessa arbetsgrupper. o Bestämdes att forumet ska arbeta med 2 projekt under året. Salstentor/examination och fusk/plagiat. Anonyma hemtentor. En pilot genomfördes i slutet av våren med en hemtenta i Ekonomisk historia enligt s modell för anonymisering via Cambro. Piloten blev lyckad. Studentombuden undersöker nu intresset inom respektive fakultet för att genomföra flera försöksomgångar. GutBev. Terminens första GutBev 11/9. Stor uppslutning med representanter från alla kårer. Vice : Nya internationella studenter: Presenterat för alla nya internationella studenter i Aula Nordica i samband med Orientation Course 25/8 Nya Lärarstudenter: Representerat i samband med de nya lärarstudenternas första dag 29/8 och bland annat träffat studenter, pratat studenträtt och sålt kårmedlemskap. Nya studenter: Representerat i samband med välkomstmässan 4/9 och bland annat träffat studenter, pratat studenträtt och sålt kårmedlemskap. Klassrumsbesök: Deltagit i ett flertal klassrumsbesök som representant för kårstyrelsen. Ambitionen är att samtliga nya programstudenter på grundnivå ska få besök av studentombud, representant från kårstyrelsen samt i förekommande fall sektion/förening. Kårstyrelsehelg: Medverkat vid kårstyrelsehelgen i Vindeln 23-24/8 där förslaget till verksamhetsplan, handlingsplan samt ramarna till det utbildningspolitiska programmet tagits fram. Kontaktperson för HHUS: Deltagit som kontaktperson för sektionen vid HHUS:s styrelsemöte 24/8. Kontaktperson för HumSek: Deltagit som kontaktperson för sektionen vid HumSek:s styrelsemöte 9/9. BetSek: Deltagit vid BetSek:s styrelsemöte 11/9 som ersättare för kårordförande (ordinarie kontaktperson). Kårhuset: Arbetat fram förslag till säkerställd finansiering och förändrad ägarstruktur för Kårhuset. Presenterat förslaget för representanter för sektionerna och Kårhusstiftelsen. Kårhusstiftelsen: Beslutat om att kårhusstiftelsen ska förvärva Kårhusbolaget samt diskuterat förutsättningarna för en framtida verksamhet vid Scharinska villan. Sidan 3 av 6

9 Meddelande Blå Huset: Det har fixats och trixats. Eva-Lis (nyanställningen tillsammans med Folkuniversitetet) har ansvar för kontakt med hyresgästerna och att åtgärda eventuella problem. Bostadsfrågan & Inspark: En hel del intervjuer har gjorts om både bostadssituationen och om insparken. Dialogmöten med övriga kårer såväl som med universitetet har initierats angående båda dessa frågor och arbetet med det kommer fortsätta. Specifika möten: o 8/9 Möte med Bostaden. o 11/9 Dialogmöte med prorektor och övriga kårer (vid UmU) om bl.a. bostäder och inspark. o 16/10 Temadag Bostäder för studenter arrangerad av bl.a UmU. Tillgänglighetsgruppen: Temavecka Tillgänglighet planeras, på initiativ av undertecknad som tyvärr har kört fast men jobbar på att hitta nya alternativ. Åsikter, idéer och ingångar välkomnas. Arbetsmiljö: Det ska sättas upp Less is more -klisterlappar på toalettspeglar för att motverka stark parfymanvändning. Studiebarometern: Det diskuteras fortfarande vilka frågor som ska vara med och inte främst gällande diskrimineringsområdet. Arbetsgruppen ska träffas ytterligare någon gång för att avsluta sitt förslag till enkät för att sedan lyftas vidare för beslut. Enkäten ska ut i oktober och ska till dess vara klar. Rådet för lika villkor diskuterar möjligheten för ytterligare en enkät för att täcka de frågeställningar de har och de inte upplever att studiebarometern täcker in. DJ-utbildning för tjejer: Kontakt med Studiefrämjandet har återupptagits gällande DJutbildning för tjejer för andra året i rad. I skrivande stund har 3/6 anmälningar kommit in. Självförsvarskurs för tjejer: Ett samarbete med föreningen UNBOUND har initierats för att ge möjligheter till kvinnliga studenter att prova på självförsvar kostnadsfritt. Kultpub: Ett samarbete mellan undertecknad, Folkuniversitetet, Kårhuset. och projektansvarig vid US (som ansvarar för Kultpub) har dragit igång. Boka upp tisdagseftermiddagar och kvällar för Kultpub på Kårhuset.! Klassrumsbesök och Välkomstmässa: Har träffat en massa människor och pratat studentfacklig verksamhet Representerade även då Mecenat stod på campus den 9/9. Problem med Mecenat återstår, även detta år var det informationsproblem om deras avtal de har med oss. Men jag stod där hela dagen och pinkade in vårt revir. Samfaks lärardag: Deltog under Samfaks lärardag. Föredömligt arbete. Digitala tentamina: I dialog med Utbildningsansvarig, UPL och Prorektor har det arbetats med digitala tentamina. Vi vill säkerställa att detta system införs (OM det ska införas) försiktigt och korrekt. Inga studenter ska bli lidande, gediget underlag ska finnas till eventuella upphandlingar och fungerande samordning och lokaler mm. ska vara förberedd för eventuellt införande av detta system. Sidan 4 av 6

10 Meddelande Pedagogiska priset vårterminen 14: Kicki Johansson, vinnare av det pedagogiska priset VT14, har äntligen fått sina blommor och sin choklad. Det blev aldrig av i våras pga sjukskrivningar och tidsbrist. Helt underbar människa som verkligen var värdig priset. Förhoppningen är att hon kan ta ett pass under studentfackliga utbildningsdagen under våren 15. Studentfackliga utbildningsdagen höstterminen 14: Planerandet är igång. Klart är prorektor, universitetsjurist, vinnaren av studievägledarpriset VT14, organisationssekreteraren SB och Studentombuden. Sidan 5 av 6

11 Meddelande Projektmedel: Sitter som allra mest och söker olika sorters medel till kåren och evenemang t.ex. utomhusbio. Har även sökt medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att bli en ungdomsorganisation och från Konung Gustaf V:s 90-års fond för att kunna bli en HBT-certifierad organisation. Scharinska: Har sökt medel från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur och kommer söka medel från andra fonder, stiftelser och bidrag. Kommer även att kontakta olika företag som vill sponsra Scharinska. Kårhuset: Där anordnar kåren tillsammans med Folkuniversitetet kultpuben och har visat filmer varje tisdag under september och sedan kommer det att vara var fjärde tisdag, filmerna hittills har varit Terminator 2, Mean Girls och härnäst Monty Python and the Holy Grail och Picassos Äventyr. o Jag har även sökt medel från Boverket för att kunna utveckla verksamheten där och underlätta för studenter att anordna events där. Räkmackan: har haft två planeringsmöten inför höstterminens stundande Räkmackor och denna gång för vår del blir det socionom- och sociologprogrammet. Har sökt studentrepresentanter men inte fått svar än. Campusloppis: Terminens första loppis var den 7 september. Det var många besökare och runt 40 utställare. Dock behövs det mer hjälp till att ställa i ordning innan och efter. Sidan 6 av 6

12 Underlag Bilaga B1_1 Av s stadgar framgår att kårens syfte är att vara en verksamhet som: är en öppen och demokratisk sammanslutning vars verksamhet formas av medlemmarna. har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina medlemmars väl. Det studentfackliga arbetet är därför kårens kärnverksamhet, ett arbete som fokuserar på att bevaka och stärka studenterna rättigheter under sin studietid. Vi är också en organisation som växer med våra medlemmar. Med fler medlemmar stärker vi vår röst, får in ett bredare engagemang och visar att vi har en organisation som studenterna efterfrågar. Vårt studentfackliga arbete, mottagning av nya studenter, kårhusverksamhet, särskilda förmåner och medlemsexklusiva arrangemang är alla en del av detta starka medlemskap. Det studentfackliga arbetet får däremot aldrig stå tillbaka till förmån för övrig verksamhet. Dessa områden ska istället komplettera varandra. Sedan verksamhetsåret 13/14 har åter ett eget kårhus. Det samägs i ett bolag, Kårhuset Pålebacken AB (KårAB), tillsammans med sex av våra sektioner och har redan blivit en viktig samlingsplats för många av våra medlemmar. KårAB hyr i sin tur lokalerna av Kårhusstiftelsen (KHS), en av kåren helägd stiftelse vars syfte är: att, förvalta/förhyra del av Stadsliden 6:5 byggnad å, den s.k. Universumfastigheten, på ett sådant sätt att balans erhålls mellan intäkter och kostnader. att, verka för att naturliga mötesplatser skapas för utbyte av sociala, kulturella och internationella kontakter. Det första året med egen kårhusverksamhet har kantats av mycket utmaningar och lärdomar. Det har också medfört omfattande merarbete för kårens arvoderade och tjänstemän. Verksamheten har under sitt första år backat ekonomisk och har därför tillfört medel till verksamheten. Vi ser att mer medel kommer att behöva tillföras från samtliga ägare, såväl US som sektionerna, tills verksamheten kan stå på egna ben. I nuläget går det dock inte specificera hur mycket. Vid bolagets bildande erbjöds sektionerna att förvärva en ägarandel om 10 % vardera för totalt kr. Då olika sektioner har olika stark finansiell ställning, har olika sektioner olika möjlighet Sidan 1 av 3

13 Underlag att bidra till att kapitalisera bolaget till en nivå som kan täcka nödvändiga investeringar och täcka förluster innan bolaget är lönsamt. Därför har alla ägare att fatta beslut om man vill vara med och delta i en eller flera nyemissioner, och då behålla sin nuvarande ägarandel, eller att avstå från deltagande i bolagets finansiering, och således få sin ägarandel utspädd. Således gäller inte lägre det som förmedlades vid bolagets bildande, att en investering om kr ger en ägarandel om 10 %. Bolaget skulle då potentiellt få en mycket splittrad och ojämn ägarbild, vilket inte skulle gynna verksamheten. För att säkra den kortfristiga finansieringen av verksamheten har investerat kr i ett villkorat aktieägartillskott. Utan detta tillskott hade det inte varit möjligt för bolaget att uppfylla sina åtaganden. Den här investeringen belastar dock medel avsett för studentfacklig verksamhet, vilket inte är hållbart. Mot bakgrund av vikten att stärka kårens studentfackliga arbete, med bibehållen kårhusverksamhet och en långsiktig verksamhetsutveckling för ökat medlemsantal, vill Umeå studentkår och Kårhusstiftelsen därför föreslå en långsiktig lösning som ger Kårhuset finansiell trygghet kan fortsätta utvecklas. I dagsläget ägs KårAB av US och sex av dess sektioner med följande ägarfördelning: US: 40 % BetSek: 10 % Samsek: 10 % HHUS: 10 % JF: 10 % UmPe: 10 % HumSek: 10 % KårAB hyr lokalerna av KHS, en stiftelse helägd av och med ett större kapital som byggts upp genom bland annat försäljningen av kårhuset till akademiska hus för c:a 10 år sedan. För att stärka upp bolaget och skapa en tydlig ägare med mindre administration så föreslås följande reform denna höst: 1. KHS köper s ägarandel till anskaffningsvärde i KårAB. Samtidigt så ersätter KHS för villkorade och ovillkorade aktieägartillskott som Umeå studentkår genomfört. Totalt kr. 2. KHS erbjuder kårsektionerna att köpa deras ägarandelar till anskaffningsvärde i KårAB, samt de villkorade aktieägartillskott som kårsektionerna genomfört. Totalt kr per sektion, kr totalt. 3. Givet att kårsektionerna accepterar budet blir nu KHS ensam ägare av KårAB och tar även över ansvaret för hyra och drift av Kårhuset. 4. Den styrelse som tillsätts via bolagsstämman för KårAB utgörs av de redan nominerade personerna från och dess sektioner. Sidan 2 av 3

14 Underlag Det behövs kapital för att göra nödvändiga investeringar och för att få verksamheten lönsam på längre sikt. KHS har detta kapital och är en stiftelse skapad just för förvaltning av dessa lokaler. Som ägare av bolaget säkras därmed dess framtid för överskådlig tid. När KHS är en ensam ägare av Kårhuset är det mycket enklare att från KHS tillföra ytterligare kapital vid behov, då man slipper genomföra nyemissioner, något som man måste göra med en splittrad ägarbild. Detta medför också att och våra sektioners egna kapital skyddas, ett kapital som främst ska nyttjas i vår studentfackliga verksamhet. Genom förslaget ovan gör ingen av de nuvarande ägarna några förluster på sin investering, vilket skyddar den studentfackliga verksamheten. Vi behåller däremot fortfarande kontrollen över KårAB genom KHS och kan fokusera på att skapa mer aktiviteter i Kårhuset. Sidan 3 av 3

15 Bilaga B1_2

16

17

18

19

20 Bilaga B2 Förkortningar som används i detta dokument: US: UmU: Umeå universitet SLU: Sveriges lantbruksuniversitet SFS: Sveriges förenade studentkårer Verksamhetsplan 2014/ Innehåll... 1 Inledning... 2 Övergripande... 2 Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling... 2 Deltagande och studentinflytande... 3 Information, externa relationer och arbetsmarknad... 4 Information... 4 Externa relationer... 4 Arbetsmarknad... 5 Utbildning... 6 Studiesocialt Allmänt Miljö Bostäder Kårhus Övriga projekt Sidan 1 av 12

21 För att kunna bedriva ett starkt påverkansarbete gentemot Umeå universitet (UmU), Umeå kommun och övriga aktuella aktörer krävs ett gott samarbete med övriga studentkårer. Vi i Umeå studentkår tror på samarbete, och kommer att arbeta för att upprätthålla och utveckla befintliga samarbetsområden, samt undersöka i vilken utsträckning nya samarbeten står att finna. Sedan kårobligatoriets avskaffande har den ekonomiska realiteten för studentkårer i Sverige förändrats. Därför är det av vikt att det ekonomiska översynsarbetet fortsätter, både genom kostnadseffektivisering som uppsökning av nya intäktsområden. vill också värna om sina aktiva. Vår verksamhet drivs av hundratals studenter engagerade i sektioner, föreningar, kårhus, studenttidningar, kårpartier och många andra områden. Genom tydligare kommunikationslinjer mellan kårens delar ska kontakten mellan alla organisationsled utvecklas. ska: Utöka och förbättra kontakten med de andra kårerna vid UmU och SLU Umeå. Utveckla samarbetet mellan kårens olika organisationsled; kårstyrelsen, sektionerna och föreningarna. Genomföra regelbundna gruppledarträffar med representanter från kårpartierna. Se över alla intäkter och övrig ekonomi för US i syfte att prioritera och kostnadseffektivisera. Mer resurser riktas till direkt verksamhet. Administrationen ska ses över. Fortsätta utveckla kårvalet. Ta fram riktlinjer för hur vi skriver avtal och säkerställa den juridiska kvaliteten inom befintliga avtal för att trygga s intressen. Arbeta för att ska bli bättre på att ta hand om sina engagerade och arvoderade. Ta fram ett utbildningspolitiskt program. Utveckla nationella kårsamarbeten. Människors likavärde och behandling därefter är något som anser borde vara självklart men ser att det inte alltid är fallet. I vårt samhälle som stort såväl som vid vårt universitet samt inom vår egen organisation finns brister som rör jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling. Som en central del i sitt arbete ska verka för ett jämlikt universitet, tillgängligt för alla. En del i detta arbete är att säkerställa att vår egen organisation är Sidan 2 av 12

22 så jämställd och tillgänglig som möjligt. ska arbeta proaktivt i dessa frågor. Vi vill leda utvecklingen, inte följa den. ska: Fortsätta samarbete med RFSL och inled samarbete med RFSU i HBTQ-frågor. Aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper vid UmU. Aktivt stödja tillgänglighetsarbete och -grupper vid UmU. Arrangera en temavecka för ökad tillgänglighet på universitetet samt inom kårens organisation. Arbeta med trygghet på campus och mot sexuella trakasserier, mobbning och trakasserier. Lyfta upp positiv särbehandling vid tillsättning av kvinnliga professorer. Verka för jämn könsfördelning och etnisk mångfald bland förtroendevalda och företrädare för. Verka för att UmU ska utjämna snedvridna könsfördelningar och öka den etniska mångfalden vid utbildningar där studenter tillsätts efter intervjuer eller liknande. Arbeta för att ett genus- och mångfaldsperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation, samt studentambassadörer. Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. s verksamhet och påverkansarbete sker på flera nivåer, från kårföreningar som arbetar mot institutioner, till studentkårens presidium som arbetar mot universitetsledningen. För att fortsätta bedriva en handlingskraftig kårverksamhet krävs inte bara ett bra utbyte mellan de olika delarna, utan också att studenterna förstår hur vi arbetar. ska: Verka för att stödja kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar genom regelbundna träffar, organisatoriskt och ekonomiskt stöd. Verka för att förbättra informationen om kårens företrädare och organisation. Utveckla arbetet inom kårstyrelsen så att hela styrelsen blir aktiv i kårens verksamhet. Tydliggöra studentföreningars rättighet att verka på universitetet samt deras relation och koppling till kåren. Arrangera kårföreningsdag vid UmU och utveckla konceptet. Sidan 3 av 12

23 vill vara relevant för studenterna, även när man inte är i behov av hjälp eller direkt stöd. Därför måste studentkåren fortsätta att utveckla medlemskapet, både genom att bredda innehållet som att informera om detsamma. har redan i dag en bred verksamhet, som utöver kärnområdena med studentombud som bevakar utbildnings- och studiesociala frågor, också omfattar Kårhuset, studentrabatter och mycket mer. Frågan är dock: Hur når studentkåren ut med detta? Studentkåren ska under året arbeta för att alla medlemmar, oavsett utbildning, studieort eller förstaspråk, nås av information om studentkårens verksamhet, studenternas rättigheter och medlemskapets förmåner. ska: Arbeta för att kårens informationsmaterial är könsneutralt och tillgängligt för samtliga studenter. Förbättra informationen till studenterna om deras rättigheter och möjligheter att påverka universitetet. Ta fram en prioriteringsordning för översättning av information om kåren samt kårens material och tillse att det sedan översätts i enlighet med den. Utveckla kårens informationskanaler och hur kåren kommunicerar med sina (potentiella) medlemmar Se över kårens varumärken Ta fram material och system som visar upp kårens verksamhet och historia i syfte att bättre visa upp s framsteg och bakgrund både i våra egna lokaler och genom portabla utställningar. Aktivt arbeta för en relevant, studentdriven tidning. För att fler medlemmar ska känna mervärdet av medlemskapet ska studentkåren, genom att utnyttja storleken på organisationen, utöka sitt utbud av studentnyttiga rabatter och erbjudanden. ska: Se över vad UmU-kortet innebär och kårens relation till det. Verka för bättre kårunika studentrabatter. Sidan 4 av 12

24 ska verka för att studenterna får inblick i verksamhet vid potentiella arbetsgivare. De kan genom olika evenemang ta del av inspirerande erfarenheter från arbetsgivare och arbetstagare. Dessa arrangemang anordnas av US tillsammans med kårsektioner och dess föreningar alternativt tillsammans med en extern aktör. Om studenterna vill ska det finnas möjlighet att arbeta under studietiden och/eller sommaruppehållet. Arbetsplatsen ska erbjuda erfarenheter eller praktiska inslag som är till nytta vid utbildningen alternativt ger mervärde vid senare arbete. ska: Driva arbetsmarknadsprojekt och, om möjligt, i samarbete med kårens sektioner och föreningar. Samverka med Enheten för externa relationer (ER) vid UmU, samt Umeå kommuns näringslivsservice för att skapa kontakter mellan studenter och arbetsgivare. Samverka med fackliga organisationer i syfte att öka kunskapen bland studenter om regler och rättigheter på arbetsmarknaden, samt deras framtida branscher. Sidan 5 av 12

25 Likt högskolesektorn i stort står Umeå universitet inför stora utmaningar i framöver. Antalet 20- åringar i riket just nu är på topp och beräknas minska med ca 25 % till år 2020, vilket innebär en stor minskning av det potentiella antalet studenter. Den här utvecklingen innebär en utmaning för att kunna behålla hålla en fortsatt hög kvalité på utbildningen, eller för att allra helst kunna höja kvalitén. Något som ser som sin kärnverksamhet. Arbetet med detta sker på två olika nivåer; på nationellt plan ska kåren bedriva påverkansarbete genom att vara remissinstans och driva nationella frågor som gynnar studenterna genom höjd utbildningskvalité och förbättrade förutsättningar för studier, så väl som förbättrade möjligheter på en framtida arbetsmarknad. På universitetsnivå sker påverkansarbetet genom aktiv studentrepresentation i samtliga beslutande och beredande organ av relevans för utbildning och studenters situation. Här finns representerad på universitetets alla tre organisatoriska nivåer. har stora möjligheter att påverka universitet för förbättrad utbildningskvalité. Kåren ska bland annat i dialog med universitetet utveckla och säkerställa kvalitén i utbildningen. Detta är både en rättighet och en möjlighet vi har, men det är också en av våra skyldigheter. Enligt högskolelagen är kvalitén inom utbildningen en gemensam angelägenhet för både universitetets personal men också för studenterna. Därför ska kåren också verka för att studenterna tar tillvara kurs- och programutvärderingsinstrumentet för att påverka sin utbildning. Systematiserat kvalitetsarbete kommer utav ett tydligt arbete med att utvärdera utbildningen och vara orädd för att gå i spetsen i att utveckla den samma. Umeå universitet har idag ett regelverk för kurs- och programutvärderingar som är bra. Regelverket innebär att utvärderingar alltid ska genomföras på alla program, kurser och moment. Att varje utvärdering ska analyseras och resultera i slutsatser och åtgärder som ska dokumenteras på ett sätt som gör de möjligt att kommunicera resultatet med både studenter och ansvariga inom universitetet. Vid kommande utvärdering av samma kurs ska föregående kursutvärdering och vidtagna åtgärder diskuteras med studenterna. Även beslut om att inte vidta åtgärder ska återföras. ska nu verka för att det gällande regelverket implementeras och följs fullt ut. Kåren har tillsammans med sektionerna till uppgift att hjälpa den enskilde studenten med råd och stöd i specifika ärenden. Det är viktigt att arbetet för studenters ökade medvetenhet kring Umeå studentkårs verksamhet fortsätter, att de får en ökad kunskap om sina rättigheter och en bättre insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor. Samarbetet och kommunikationen mellan studentombuden på sektionsnivå och studentombuden på kårstyrelsenivå behöver fortsätta att utvecklas för att skapa starkare band inom organisationen, genom att bland annat stödja sektionerna i deras arbete med utbildningskvalité och utbildningsbevakning. ska också verka för att Umeå universitet, i brist på nationella bestämmelser, inför en intern omfördelning av medel till praktik/vfu-kurser inom Humanistiska och Samhällsvetenskapliga utbildningar. Som det är nu, erhåller dessa kurser enbart den vanliga låga studentpengen för vanliga Humanistiska och Samhällsvetenskapliga utbildningar. Då dessa utbildningar har högre kostnader, bland annat för ersättningar för dubbelt boende och resor, så Sidan 6 av 12

26 täcker inte den medelstilldelningen kostnaderna för dessa kurser, därför är nu alla praktik/vfukurser inom Humaniora och Samhällsvetenskap nedläggningshotade. Något som Umeå studentkår måste lägga mycket energi och fokus för att motverka. På lång sikt ska vi dessutom verka för att samtliga programstudenter vid Umeå universitet, någon gång under sin utbildning, erbjuds möjligheten till praktik. s kontakt med studenter på distans- och nätbaserade utbildningar har länge varit bristfällig men har under en senare period förbättrats. För kårens del måste detta arbete fortgå och utvecklas, det är annars väldigt lätt att dessa studenter glöms bort i arbetet med studenter på campus. Målet är att underlätta för dessa studenter att inhämta kunskap om sina rättigheter och skyldigheter gentemot universitetet. Bland annat så måste kåren bli bättre att ta tillvara på de tillfällen då dessa studenter är fysiskt på plats vid Campus Umeå. Vi måste också genomföra fler besök vid Umeå universitets övriga Campus. Doktorandernas situation på universitetet skiljer sig i många avseenden från studenterna på grund- och avancerad nivå. Detta gör att vill fortsätta arbetet med att stärka och utveckla doktorandföreningarna. Ambitionen är att på sikt få fram ett bra samarbete med de andra kårerna, men också yrkesfackförbund avseende doktoranders situation. Vi behöver öka kunskapen kring doktorandernas situation och behov och stärka rättssäkerheten för forskarstudenter. Det är av allra yttersta vikt att doktorandernas påverkansarbete och samarbetsorgan fungerar och får möjlighet att utvecklas och stärkas. I ett första steg bör vi verka för att doktorander finns representerade i alla beslutande och beredande organ där de har rätt att vara. ska fortsätta arbetet med att verka för att alla skriftliga examinationsuppgifter ska bedömas anonymt, på samma sätt som salstentamina idag är anonyma. I ett första skede ska kåren tillsammans med de institutionen och enheter som visar intresse, ta fram rutiner för hur detta kan ske med minsta möjliga administrativa kostnad. Ett införande av anonyma bedömningar av skriftliga examinationsuppgifter skulle kraftigt stärka studenternas rättssäkerhet, samtidigt som rättande lärare skulle känna sig trygga med att slippa bli anklagade för favorisering och orättvis bedömning. märker ofta att studenter vänder sig till kåren med klagomål på att rutinerna vid saltentamina inte fungerar. Ofta handlar det om att utdelningen av tentamensfrågorna drar ut på tiden, vilket belastar studenternas skrivtid utan kompensation. har tagit fram förslag på förändrade rutiner vid saltentamina som har testats under våren Kåren ska nu verka för att dessa rutiner, som bland annat innebär att tentamensfrågorna redan ligger utdelat på borden innan studenterna kommer in i salen, blir standard för alla salskrivningar vid UmU. Studenter klagar också på arbetsmiljön i skrivsalar inte är ändamålsenlig, framförallt berör detta skrivsalar som inte är en del av Östra paviljongerna. Därför bör Umeå universitet på sikt avveckla alla tentamensskrivningar vid salarna på Nolia, IKSU och hörsalar. En annan lösning på problemet med bristande rutiner vid saltentamina är att Umeå universitet inför s.k. digitala tentor. Vilket innebär att studenterna skriver sina tentor på sin egen, medhavda dator. I sin dator har studenten installerat en programvara som låser datorn under tentamensskrivningen för allt annat än att svara på tentamensfrågorna. Utöver att det skulle lösa problemet med strul under utdelningen av tentamensfrågorna, innebär det många andra fördelar. Sidan 7 av 12

27 Studenterna får skriva sina tentor i ett verktyg som de är vana att hantera, dvs. en dator istället för med papper och penna. De kan löpande göra redigeringar i texten, de slipper lägga energi på att försöka skriva med en snygg handstil. Dessutom spar lärare mycket tid under rättningen då hen slipper försöka tyda olika handstilar, tid som med fördel kan läggas på mer undervisning. Dessutom innebär digitala tentor en stor miljövinst och kostnadsbesparing då man inte har behov av papperskopior. Digitala tentor har i olika stor omfattning redan införts vid ett flertal svenska lärosäten med stor framgång. Det är nu dags att även Umeå universitet inför detta. Om inte Umeå universitet åtgärdar de omfattande problem som idag förekommer i samband med salstentamina, riskeras på sikt universitetets legitimitet som ett kvalitativt lärosäte när inte studenter, men också det omgivande samhället har förtroende för den examinationen som sker vid universitetet. ska: Verka för att praktik/vfu möjliggörs för samtliga studenter, samt att förutsättningarna för att bevara de praktikinslag som idag finns inom humaniora och samhällsvetenskap stärks genom ökad resurstilldelning till dessa kurser. Verka för ett ökat utbud av kurslitteratur på UB och att en större andel av kurslitteraturen ska finnas som nedladdningsbara kompendier. Verka för införande av anonymiserad bedömning av hemtentamina och andra skriftliga examinationsuppgifter. Verkar för efterlevnad av gällande regelverk för kursutvärderingar, så att utvärderingarna genomförs, sammanställs, återkopplas, beaktas i kursutvecklingen samt arkiveras. Arbeta för att universitetets ersättningssystem till fakulteterna anpassas så att resurserna sprids jämnare över hela universitet. Verka för att antalet ändamålsenliga platser för tentamensskrivningar på Campus ökar så att rättssäkerheten vid examination stärks och antalet tentamensskrivningar utanför vardagar minskar. Verka för ett införande av digitala tentamina. Dela ut årets pedagogiska pris och studievägledarpriset. Verka för att alla doktorandstudenter ska vara antagna till forskarutbildning och ha doktorandanställning. Verka för införandet av en kårgemensam doktorandsektion samt att tillsätta en kårgemensam forskarutbildningsbevakare i samarbete med NTK och UMS. Arrangera den studentfackliga utbildningsdagen både under höst- och vårtermin samt fortsätta utveckla konceptet. Verka för att UmU på ett ändamålsenligt sätt informerar internationella såväl som nationella studenter om regler för fusk och plagiat, men också regelverket i allmänhet samt studentkårernas verksamhet och funktion. Sidan 8 av 12

28 Kåren skall utveckla stödet för distansstudenter och studenter vilkas utbildning är förlagd till andra studieorter. Se över och utvecklar nya metoder för att nå ut med sin verksamhet till internationella studenter. Sidan 9 av 12

29 ska verka för att ge alla studenter en så bra studietid som möjligt. Centrala delar av det arbetet är jämlikhet och tillgänglighet samt studenters allmänna arbetsmiljö. Studenter är en heterogen grupp, detta anser vi är något positivt som universitetet fortsatt bör eftersträva. Tyvärr är många av de lagar och regler snarare anpassade efter en homogen studentgrupp, vilket måsta förändras, något som syns tydligt i det nuvarande, bristfälliga, trygghetssystemen för studenter. För att främja mångfald bland studenter är en riktad rekrytering viktig samt att avskaffa terminsavgifter för högskolor i Sverige och stötta studenter med barn. Ett av de studiesociala projekten detta verksamhetsår kommer vara att arbeta för en alkoholfri mötesplats för studenter under kvällstid. Att en sådan mötesplats finns är viktigt för att erbjuda alternativ till de befintliga platserna, som mångt om mycket har en stark tonvikt på alkohol. ska: Verka för förbättrade fysiska och psykosociala arbetsmiljöer. Verka för att US tar över ansvaret för UmU:s studentföreningsregister. Genomföra mottagningsutbildning och uppföljning av mottagningen. Tillhandahålla och marknadsföra akutlån för studenter, samt se hur denna service kan förbättras. Verka för att starta en nattöppen alkoholfri mötesplats på campus. US ska arbeta för att uppmärksamma klimatfrågan och underlätta för att studenterna ska kunna bidra med miljöarbete för att främja en hållbar utveckling. En framtidsvision är ett grönare campus där UmU, externa parter och studenter samarbetar för en bättre värld. ska: Se över kårens miljöpåverkan i syfte att minimera densamma Arbeta för att dubbelsidig kopiering skall gynnas ekonomiskt. Arbeta för att återvinning skall vara självklart på hela campus och att fler återvinningsmöjligheter på hela campus ska införas. Under hösten 2013 rödlistade SFS för första gången Umeå utifrån bostadssituationen för studenter. Allt pekar mot att läget inte förändrats till HT14. Finns det ingen möjlighet till ett boende med acceptabel standard det vill säga inte tältplats på camping utanför Umeå eller fem Sidan 10 av 12

30 personer inträngda i en etta finns det heller ingen möjlighet att förvänta sig att studenter flyttar till Umeå för att studera. Ett gott boende av bra standard är grundläggande för att studenter ska känna trygghet och ha möjlighet att fokusera på sina studier. Av den anledningen ser mycket allvarligt på situationen och kommer att arbeta kraftfullt för att förbättra den genom en rad av insatser som sträcker sig mellan påverkansarbete till att gå in själv som hyresvärd på bostadsmarknaden. ska: Fortsätta, utveckla och stärka samarbetet med Umeå universitet och de övriga kårerna i bostadsfrågor. Det samarbetet syftar till att: o Arbeta mot AB Bostaden för att en särskild studentkö införs, parallellt med den vanliga bostadskön, med möjlighet till dubbelanslutning. o Verka för att fler bostäder, lämpliga för alla typer av studenter, ska byggas. o Arbeta för en modernisering, renovering och miljöanpassning av studentbostäder, med bibehållen hyresnivå. o Genomföra en totalundersökning i enkätform av studenters vid Umeå universitets boendesituation. Utvärdera resultatet och presentera en det för kommunen, utvalda fastighetsbolag samt utvalda byggnadsentreprenörer. Fortsatt arbeta med Akutrumsförmedlingen, samt se över ett samarbete med International Housing Office. Bygga upp US bostadsportal UmeBo. Verka som ansvarstagande hyresvärd och se över möjligheten att utöka beståndet. Efter att ha drivit Kårhuset i över ett år ska detta arbete fortsättas för att stärka denna plattform för studentaktiviteter på campus. Tillsammans med sektionerna ska kåren driva Kårhuset engagerat. Kåren siktar på att Scharinska Villan kommer att öppnas under våren 2015 och för att detta ska ske måste finansieringen lösas. När detta är löst ska kåren driva en fungerande verksamhet i Scharinska Villan. ska: Lösa finansiering för Scharinska villan. Starta upp verksamhet på Scharinska villan. Fortsätta att på ett ansvarsfullt sätt driva Kårhuset Pålebacken AB. Sidan 11 av 12

31 Kåren ska genomföra minst tre events för studenterna under verksamhetsåret, detta för att öka studenternas samvaro på universitetet men också för att uppmärksamma kårens engagemang gentemot studenterna. Dessa event kan vara Snow Wars, gokart-turneringar och minst ett annat event som liknar dessa. Årshögtider ska startas upp och genomföras av kåren. Detta för att skapa traditioner och något formellt som kan vara roligt för studenterna att delta i och få en större förankring till kåren och universitetet i stort. En av dessa årshögtider är vårbalen som genomfördes för första gången verksamhetsåret 13/14 tillsammans med NTK och UMS och är ett samarbete som bör fortsätta. En av dessa årshögtider bör också fira kårens jubileum. Valborg på campus är något kåren ska återuppta efter att ha varit borta under några år. Ett nytt koncept arbetas fram under hösten för att kunna genomföras under våren med sitt uppenbara avslut på valborgsmässoafton. +- I början av vårterminen ska kåren genomföra en välkomstmässa för alla nya, men också gamla, studenter som börjar under vårterminen. ska: Genomföra arrangemanget Snow Wars, gokart-turnering och minst ett annat liknande event under verksamhetsåret. Starta upp och genomföra årshögtider. Genomföra en vårbal i samarbete med NTK och UMS. Genomföra valborg på campus. Genomföra välkomstmässa på våren. Sidan 12 av 12

32 Bilaga B3_1 Förkortningar i detta dokument: SFS: Sveriges förenade studentkårer US: NTK: Umeå naturvetar- och teknologkår UMS: Umeå medicinska studentkår SHS: Skogshögskolans studentkår UmU: Umeå universitet SLU: Sveriges lantbruksuniversitet KF: Kårfullmäktige SFI: Svenska för invandrare UCGS: Umeå centrum för genusstudier RFSL: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter ENS: Enheten för näringsliv och samverkan UB: Universitetsbiblioteket (H)SAMO: (Huvud)studerandearbetsmiljöombud Handlingsplan för s styrelse 2014/ Innehåll... 1 Inledning... 2 Övergripande... 2 Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling... 5 Deltagande och studentinflytande... 9 Information, externa relationer och arbetsmarknad Information Externa relationer Arbetsmarknad Utbildning Studiesocialt Allmänt Miljö Bostäder Kårhus Övriga projekt Sidan 1 av 30

33 Handlingsplanen är kårstyrelsens arbetsdokument, där samtliga områden som berörs i verksamhetsplanen ska omsättas i projektform för att stärka transparensen av vilken verksamhet kåren avser bedriva under det kommande året. Projekt 1 Varför: Utöka och förbättra kontakten med de andra kårerna vid UmU och SLU Umeå. Tillsammans utgör kårerna en starkare motpart gentemot universitetet, samtidigt som vi tillsammans lättare genomför större arrangemang. Hur: Veckovisa möten med övriga kårer. Lägg en gemensam planering över årets aktiviteter. Gemensamma utvärderingar av gemensamma projekt. Samkväm med alla tre kårstyrelser. Bjuda in övriga kårer till US årshögtider. När: Hela året. Vem: Samarbete: Målsättning:. NTK, UMS, SHS. Bättre kommunikation och gemenskap, starkare påverkan. Varför: Utveckla samarbetet mellan kårens olika organisationsled: kårstyrelsen, sektionerna och föreningarna. För att skapa en organisation som alla känner starkare samhörighet inom. Hur: Sektioner närvarar vid kårstyrelsemöten. Kårstyrelserepresentanter närvarar vid sektionsmöten. Kårstyrelserepresentanter besöker kårföreningar. Använda sektionerna som remissinstanser. Sammankalla till sektionsråd. Vem: Samarbete: Målsättning: Presidiet. Sektionsordföranden. Minska trösklarna. Sidan 2 av 30

34 Genomföra regelbundna gruppledarträffar med representanter från kårpartierna. Varför: Bredare förankra viktigare beslut, ta in ytterligare synpunkter. Hur: Månadsvisa gruppledarträffar, samt vid behov. När: Varje månad. Vem: n. Samarbete: Gruppledare. Målsättning: En långsiktighet som bidrar till bättre beslut. Varför: Se över alla intäkter och övrig ekonomi för US i syfte att prioritera och kostnadseffektivisera. Mer resurser riktas till direkt verksamhet. Administrationen ska ses över. För att fortsätta anpassningen av kårens ekonomi efter kårobligatoriets avskaffande. Hur: Planera för kansliets framtida utformning o Använda externa aktörer för administrativa tjänster. o Planera för kommande pensionsavgångar. Förbereda inför en ansökan av ungdomsstyrelsen. När: Hösten. Vem: Samarbete: Målsättning: n. Projektansvarig. Kanslichef. Organisationssekreterare. Frigöra medel för studentfacklig verksamhet. Fortsätta utveckla kårvalet. Varför: Kåren ska vara relevant att påverka. Hur: Genom att planera kårens insatser inför kårvalet. Se över valnämndens arbetsordning. Vem: Valnämnden. Kårstyrelsen. Kostnad: kr. Målsättning: Högre valdeltagande, fler kårpartier och fler kandidater för ledamotsplatser Sidan 3 av 30

35 Varför: Ta fram riktlinjer för hur vi skriver avtal och säkerställa den juridiska kvaliteten inom befintliga avtal för att trygga s intressen. För att trygga US intressen. Hur: Se över kostnadsbild och utforma en prioriteringsordning. Tillse att en juridisk kunnig person ser över befintliga avtal. Ta fram riktlinjer för hur framtida avtal ska skrivas. När: Hösten. Vem: Samarbete: Målsättning: n. Juriststudenternas rådgivning. Bättre och säkrare avtal. Varför: Arbeta för att ska bli bättre på att ta hand om sina engagerade och arvoderade. För att de engagerade och arvoderade ska känna att det är värt att engagera sig i US. Hur: Genomföra US årshögtid, se separat projekt. Dela upp ansvar bättre. När: Löpande. Vem: Målsättning: Kårstyrelseledamot. Presidiet. Engagerade och arvoderade ska känna sig uppskattade och lämna organisationen med goda minnen för livet. Ta fram ett utbildningspolitiskt program. Varför: För att aktiva inom US ska veta vad organisationen står för. Hur: Författa ett. Sprida det. När: Till andra kårstyrelsesammanträdet. Vem: Kårstyrelsen. Sidan 4 av 30

36 Målsättning: Alla inom organisationen ska ha ett stöd att luta sig mot. Varför: Utveckla nationella kårsamarbeten. För att kunna påverka nationellt efter ett utträder ur SFS. Hur: Kontakta andra kårer i Norrland, i ett första steg. Söka medel från Ungdomsstyrelsen. När: Våren. Vem: Samarbete: Målsättning:. Projektansvarig. Kårer i Norrland. Ett norrländskt kårsamarbete för uppmärksammande på nationell nivå av norrländska högskolefrågor. Varför: Fortsätta samarbete med RFSL och inled samarbete med RFSU i HBTQ-frågor. För att uppmärksamma HBTQ-frågor på UmU. Hur: Undersöka möjligheten till att bli HBT-certifierade av RFSL. Undersöka vad ett samarbete med RFSU kan innebära. Uppmärksamma Umeå Pride. När: Våren. Våren. September. Vem: Samarbete: Målsättning: Projektansvarig. Studiesocialt ansvarig. RFSL, RFSU, Queerförvaltningen. Organisationen, studenterna och universitetet ska få bättre kunskaper kring HBTQfrågor. Aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper vid UmU. Varför: För att uppmärksamma jämlikhetsfrågor på UmU. Hur: Delta vid feministiskt forum. Uppmärksamma internationella kvinnodagen. Aktivt delta i Råd för lika villkor. Sidan 5 av 30

37 När: Vem: Samarbete: Målsättning: Mars. Studiesocialt ansvarig. Feministiskt forum Organisationen, studenterna och universitetet ska få bättre kunskaper kring jämlikhetsfrågor. Varför: Aktivt stödja tillgänglighetsarbete och -grupper vid UmU. För att uppmärksamma tillgänglighetsfrågor på UmU. Hur: Arrangera en temavecka för ökad tillgänglighet på universitetet samt inom kårens organisation, se eget projekt. Utveckla samarbete med relevanta organisationer. Aktivt delta i Tillgänglighetsgruppen. Vem: Samarbete: Målsättning: Studiesocialt ansvarig. Ungdomsorganisationer. UmU. Organisationen, studenterna och universitetet ska få bättre kunskaper kring tillgänglighetsfrågor. Varför: Arrangera en temavecka för ökad tillgänglighet på universitetet samt inom kårens organisation För att uppmärksamma tillgänglighetsfrågor på UmU. Hur: Arrangera en temavecka för ökad tillgänglighet på universitetet samt inom kårens organisation. Utveckla samarbete med relevanta organisationer. Vem: Samarbete: Målsättning: Studiesocialt ansvarig. Ungdomsgrupper. UmU (Tillgänglighetsgruppen). Organisationen, studenterna och universitetet ska få bättre kunskaper kring tillgänglighetsfrågor. Sidan 6 av 30

38 Varför: Arbeta med trygghet på campus och mot sexuella trakasserier, mobbning och trakasserier. För att campus ska vara en trygg plats att vistas på. Hur: Genomföra en samtyckeskampanj. Utveckla kampanjplan mot mobbing och trakasserier. När: Våren. Vem: Samarbete: Målsättning: Kårstyrelseledamot. Projektansvarig. Alla ska känna sig trygga på campus. Lyfta upp positiv särbehandling vid tillsättning av kvinnliga professorer. Varför: För att bryta den patriarkala normen bland professorer. Bäst är inte gott nog för UmU vi ska vara bra! Hur: Lyfta frågan vid rektorsmöten. Vem: Samarbete: Målsättning:. Studentombud vid fakultetsmöten. Jämn könsfördelning i det akademiska toppskiktet. Varför: Verka för jämn könsfördelning och etnisk mångfald bland förtroendevalda och företrädare för. För att bryta patriarkatet och vithetsnormen i studentkåren. Hur: Lyfta frågan för studentkårens valberedningar på olika nivåer. I framtida översyn av organisationens tjänstemän. Påverkan av övriga organisationer och företag kopplade till eller ägda av studentkåren. Upprätta en mall för verksamhetsberättelser för kårsektioner. När: Vid val, nomineringar och tillsättningar. Vem: Samarbete: Presidiet. Sektioner och föreningar. Vertex, Kårhuset, Scharinska och övriga organisationer och stiftelser. Sidan 7 av 30

39 Målsättning: Jämn könsfördelning i det studentfackliga toppskiktet. Varför: Verka för att UmU ska utjämna snedvridna könsfördelningar och öka den etniska mångfalden vid utbildningar där studenter tillsätts efter intervjuer eller liknande. För att bryta patriarkatet och vithetsnormen vid homogena utbildningar. Hur: Utreda situationen i dag, vid utbildningar under US som tillsätter via intervjuer. När: Vem: Målsättning: Våren. Studentombuden. Utjämna snedvridna könsfördelningar och öka den etniska mångfalden vid utbildningar som tillsätts via intervju eller liknande. Varför: Arbeta för att ett genus- och mångfaldsperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation, samt studentambassadörer. För att studenterna är en heterogen grupp och ska därmed behandlas och benämnas som en sådan. Hur: Översynsarbete över befintliga kurskataloger och kursinformation. Dialog med Kommunikation och Internationella Relationer. När: Hösten. Vem: Samarbete: Målsättning: Studiesocialt ansvarig. KIR. Kurskataloger och kursinformation med mångfald. Varför: Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. För att lyfta diskussionen om de patriarkala strukturerna och maktförhållandena i samhället och bland studenter. Hur: Erbjuda föreläsningar. Aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper vid UmU, se eget projekt. Stödja arrangemang som tar upp dessa frågor. Studentfackliga utbildningsdagar. Sidan 8 av 30

40 Vem: Kårstyrelseledamot samt studiesocialt. Samarbete: Utbildningsansvarig. Målsättning: Att öka studenternas och UmUs medvetenhet kring dessa frågor. Varför: Verka för att stödja kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar genom regelbundna träffar, organisatoriskt och ekonomiskt stöd. För att garantera fortsatt levande kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar samt för att skapa en organisation som alla känner starkare samhörighet inom. För att få kårföreningar och kårsektioner att känna sig som en del och ta sitt ansvar i den studentfackliga rörelsen. Hur: Erbjuda verksamhetsstöd. Informera och uppmuntra kårföreningar och kårsektioner till att våga utöva sin lagstadgade inflytanderätt. Informera och dela ut verksamhetsstipendium. Genomföra mottagningsutbildningen, se eget projekt. Genomföra studentfackliga utbildningsdagar, se eget projekt. Regelbundna kårförenings- och kårsektionsträffar, se eget projekt. Vem: Kostnad: Målsättning: Presidiet. Verksamhetsstipendium: kr. Livskraftiga kårföreningar, kårsektioner och akademiska föreningar. Kårförenings- och kårsektionsrepresentanter på institutions- och fakultetsnivå ska känna trygghet i att ha studentkåren bakom sig, och inte känna sig sitta ensamma på ett personligt mandat. Verka för att förbättra informationen om kårens företrädare och organisation. Varför: För att göra kåren mer transparent och lättigenkännlig. Hur: Se över studentkårens informationskanaler. Delta vid klassrums-, förenings- och sektionsbesök. Delta vid välkomstmässor och liknande. Föreningsdag och studentfacklig utbildningsdag. Vem: Informationssekreteraren. Presidiet. Sidan 9 av 30

41 Målsättning: En majoritet av US studenter ska veta vilka som företräder dem. Varför: Utveckla arbetet inom kårstyrelsen så att hela styrelsen blir aktiv i kårens verksamhet. För att få en jämnare ansvarsfördelning som innebär avlastning och mindre risk för utslitning av presidialerna och ta tillvara på kårstyrelsens kollektiva kompetens. Hur: Dela upp handlingsplansprojekt inom hela kårstyrelsen. Kårstyrelseledamöter i fler universitetscentrala organ. När: Vid fastställande av handlingsplan. Vem: Målsättning: Kårstyrelsen. En aktivare, intelligentare kårstyrelse som känner en större gemenskap. Varför: Tydliggöra studentföreningars rättighet att verka på universitetet samt deras relation och koppling till kåren. För att uppmuntra fler studiesociala sammanslutningar och stärka de som redan finns. Hur: Upprätta ett studentföreningsregister, se separat projekt. Underlätta för studentföreningar vid lokalbokning och dylikt. Vem: - Samarbete: Målsättning: Studentföreningar. Få en överblick över studentföreningar och utveckla fler samarbeten. Arrangera kårföreningsdag vid UmU och utveckla konceptet. Varför: För att utbilda och stärka samarbetet mellan föreningarna. Hur: Arrangera minst en föreningsdag. När: Hösten. Sidan 10 av 30

42 Vem: Kostnad: Samarbete: Målsättning: Kårstyrelseledamot. Studiesocialt ansvarig kr. Presidiet, kårsektioner och kårföreningar. Föreningar ska känna en större gemenskap mellan varandra. Sidan 11 av 30

43 Varför: Arbeta för att kårens informationsmaterial är könsneutralt och tillgängligt för samtliga studenter. För att studenterna är en heterogen grupp och kårens informationsmaterial ska spegla detta. Hur: Översätta samtliga texter och dokument till engelska, se separat projekt. Börja kommunicera på engelska via kårens informationskanaler. Göra en genomgång av befintliga texter och dokument i syfte att göra dessa könsneutrala. Se över möjligheten att göra texter och dokument anpassade för syntolkning. Vem: Samarbete: Målsättning:. Studenter vid institutionen för språkstudier. För att alla studenter ska kunna ta del av kårens informationsmaterial. Varför: Förbättra informationen till studenterna om deras rättigheter och möjligheter att påverka universitetet. För att det finns studenter som inte känner sig trygga med vilka rättigheter en har. Hur: Klassrumsbesök, kårföreningsbesök och sektionsbesök. Studentfackliga utbildningsdagar, se separat projekt. Välkomstmässor och dylikt. Vem: Samarbete: Målsättning: Presidiet. Kårsektioner och kårföreningar. Alla studenter ska känna till sin rätt, och veta vilka dess företrädare är. Varför: Ta fram en prioriteringsordning för översättning av information om kåren samt kårens material och tillse att det sedan översätts i enlighet med den. För att fokusera på internationalisering, öka tillgängligheten samt att det viktigaste ska Sidan 12 av 30

44 översättas först. Hur: Inventera befintligt informationsmaterial. Utreda möjligheterna att samarbeta med institutionen för språkstudier angående detta. Vem: Samarbete: Målsättning:. Institutionen för språkstudier Kårens informationsmaterial ska finnas på både svenska och engelska. Varför: Utveckla kårens informationskanaler och hur kåren kommunicerar med sina (potentiella) medlemmar Kåren måste bli bättre på att nå ut med sin verksamhet till studenterna. Hur: Utveckla en ny, lättillgänglig hemsida. Aktivt arbeta med att sprida kårens befintliga informationskanaler. Vem: Samarbete: Målsättning: Informationssekreterare. Presidiet. Webbyrå. Alla studenter ska ha tillräckliga kunskaper om studentkårens verksamhet. Se över kårens varumärken Varför: Det finns ett behov av att kommunicera effektivare. Hur: Undersöka vilka varumärken vi äger och använder. Vem:. Målsättning: Minska antalet varumärken. Ta fram material och system som visar upp kårens verksamhet och historia i syfte att bättre visa upp s framsteg och bakgrund både i våra egna Sidan 13 av 30

45 Varför: lokaler och genom portabla utställningar. För att visa vad kåren har åstadkommit genom historien, samt visa på värdet av det studentfackliga arbetet. Hur: Ta fram material och system som visar upp kårens verksamhet och historia Vem: Samarbete: Målsättning: Organisationssekreteraren.. US studenter ska ha en översiktlig kunskap av kårens historia. Aktivt arbeta för en relevant, studentdriven tidning. Varför: Öka studentnyttan. Hur: Aktiv styrning av Vertex. Vem: - Samarbete: Vertex. NTK. Målsättning: Högre kvalitet i Vertex. Se över vad UmU-kortet innebär och kårens relation till det. Varför: För att minska risken för sammanblandning med vårat eget kårleg. Hur: Dialog med UmU. Delta i Arbetsgrupp för UmU-kortet. Vem: Organisationssekreterare. Samarbete: Kortansvarig på UmU. Målsättning: Värna värdet av kårmedlemskap. Sidan 14 av 30

46 Verka för bättre kårunika studentrabatter. Varför: Öka värdet av ett medlemskap. Hur: Knyta till sig fler samarbetspartners. Vem: Informationssekreterare. Samarbete: Företag och organisationer. Målsättning: Fler medlemmar. Varför: Driva arbetsmarknadsprojekt och, om möjligt, i samarbete med kårens sektioner och föreningar. Stärka studenters kunskap om arbetsmarknaden. Hur: Arrangera Räkmacka, se separat projekt. Samverka med fackliga organisationer, se separat projekt. Samverka med representanter från arbetsmarknaden. Vem: Samarbete: Målsättning: Projektansvarig. Presidiet. Kårsektioner och kårföreningar. Arbetsmarknadens partner. UmU. Kontakter och kunskap till studenterna. Varför: Samverka med Enheten för externa relationer (ER) vid UmU, samt Umeå kommuns näringslivsservice för att skapa kontakter mellan studenter och arbetsgivare. Stärka studenters kunskap om arbetsmarknaden. Hur: Arrangera Räkmacka. Vem: Samarbete: Målsättning: Projektansvarig. ER. Umeå kommun. Kårsektioner och kårföreningar. NTK. Kontakter och kunskap till studenterna. Sidan 15 av 30

47 Varför: Samverka med fackliga organisationer i syfte att öka kunskapen bland studenter om regler och rättigheter på arbetsmarknaden, samt deras framtida branscher. Stärka studenters kunskap om arbetsmarknaden. Hur: Arrangera föreläsningar. Vem: Samarbete: Målsättning: Presidiet. Fackliga organisationer. Kontakter och kunskap till studenterna. Sidan 16 av 30

48 Varför: Verka för att praktik/vfu möjliggörs för samtliga studenter, samt att förutsättningarna för att bevara de praktikinslag som idag finns inom humaniora och samhällsvetenskap stärks genom ökad resurstilldelning till dessa kurser. Stärka kvaliteten i utbildningen samt sammankoppla studenter till relevanta verksamheter. Hur: Medverka i och påverka UmU:s utredning. När: Vem: Samarbete: Målsättning: Hösten. Utbildningsansvarig. UmU. Humfak och Samfak. Värna praktik för Hum-/Sam-studenter Varför: Verka för ett ökat utbud av kurslitteratur på UB och att en större andel av kurslitteraturen ska finnas som nedladdningsbara kompendier. Det är i dag kostsamt och svårt att få tag i kurslitteratur. Alla studenter ska ha samma förutsättningar oavsett bakgrund och utbildning. Hur: Aktivt deltagande i Biblioteksstyrelsen. Vem: - Målsättning: - Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Arbeta för att universitetets ersättningssystem till fakulteterna anpassas så att resurserna sprids jämnare över hela universitet. Sidan 17 av 30

49 Målsättning: - Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Verka för att universitet ska erbjuda fler relevanta och högkvalitativa sommarkurser som går att tillgodoräkna inom de vanligaste utbildningsprogrammen, under förutsättning att det inte inverkar negativt på kvalitén eller utbudet av program- och fristående kurser under vår- och hösttermin. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Verka för att antalet ändamålsenliga platser för tentamensskrivningar på Campus ökar så att rättssäkerheten vid examination stärks och antalet tentamensskrivningar utanför vardagar minskar. Verka för ett införande av digitala tentamina. Varför: - Hur: Punkt 1 Sidan 18 av 30

50 Vem: - Målsättning: - Dela ut årets pedagogiska pris och studievägledarpriset. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Verka för att alla doktorandstudenter ska vara antagna till forskarutbildning och ha doktorandanställning. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Verka för införandet av en kårgemensam doktorandsektion i samarbete med NTK och UMS. Sidan 19 av 30

51 Målsättning: - Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Arrangera den studentfackliga utbildningsdagen både under höst- och vårtermin samt fortsätta utveckla konceptet. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Verka för att UmU på ett ändamålsenligt sätt informerar internationella studenter om regler för fusk och plagiat, men också regelverket i allmänhet samt studentkårernas verksamhet och funktion. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Kåren skall utveckla stödet för distansstudenter och studenter vilkas utbildning är förlagd till andra studieorter. Sidan 20 av 30

52 Målsättning: - Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Se över och utvecklar nya metoder för att nå ut med sin verksamhet till internationella studenter. Sidan 21 av 30

53 Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Samverka med fackliga organisationer i syfte att öka kunskapen bland studenter om regler och rättigheter på arbetsmarknaden, samt deras framtida branscher. Verka för förbättrade fysiska och psykosociala arbetsmiljöer. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Verka för fler och bättre förvaringsutrymmen och lokaler för studentföreningar. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Sidan 22 av 30

54 Utveckla registret för studentföreningar. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Genomföra mottagningsutbildning och uppföljning av mottagningen. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Tillhandahålla och marknadsföra akutlån för studenter. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Sidan 23 av 30

55 Verka för att starta en nattöppen alkoholfri mötesplats på campus. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Arbeta för att dubbelsidig kopiering skall gynnas ekonomiskt. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Arbeta för att återvinning skall vara självklart på hela campus och att fler återvinningsmöjligheter på hela campus ska införas. Arbeta för att universitetet höjer kraven på hållbar upphandling inom Sidan 24 av 30

56 exempelvis administration och kaféer. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Uppmärksamma studenter om klimat- och miljöfrågor och arbeta för hållbar utveckling. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Arbeta mot AB Bostaden för att en särskild studentkö införs, parallellt med den vanliga bostadskön, med möjlighet till dubbelanslutning. Sidan 25 av 30

57 Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Verka för en social och medveten bostadspolitik genom fler hyresrätter och upprustning av befintligt bestånd. Verka för att bostäder lämpliga för alla typer av studenter ska finnas tillgängliga. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Varför: - Genomföra en totalundersökning i enkätform av studenters vid Umeå universitets boendesituation. Utvärdera resultatet och presentera en det för kommunen, utvalda fastighetsbolag samt utvalda byggnadsentreprenörer. Verka för kårrabatterat internet för alla studenter. Sidan 26 av 30

58 Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Fortsatt arbeta med Akutrumsförmedlingen. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Bygga upp US bostadsportal UmeBo. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Målsättning: - Verka som hyresvärd och se över möjligheten att utöka beståndet. Varför: - Hur: Punkt 1 Vem: - Sidan 27 av 30

59 Målsättning: - Lösa finansiering för Scharinska villan. Varför: För att kunna starta upp en verksamhet, se separat projekt. Hur: Söka finansieringspengar från både stiftelser, bidragsgivare, fonder och externa företag/sponsorer. När: Hösten. Vem: Projektansvarig Kostnad: + Samarbete: Stiftelser, bidragsgivare, fonder och sponsorer. Målsättning: Tillräcklig finansiering för att starta verksamhet. Starta upp verksamhet på Scharinska villan. Varför: För att öka studentnyttan och förvalta det studentfackliga arvet. Hur: Starta upp en arbetsgrupp. Utreda organisationsform. Anställa en verksamhetschef/vd. När: Hösten. Vem: Projektansvarig. Kårstyrelsen. Samarbete: Umeå kommun, UmU, Kårhuset, SHS. Målsättning: Starta upp en verksamhet på Scharinska villan. Fortsätta att på ett ansvarsfullt sätt driva Kårhuset Pålebacken AB. Varför: Värna studentlivet på campus Hur: Lösa organisationsform och finansiering. När: Augusti/september. Vem: Kårstyrelsen. Kårhus-VD. Sidan 28 av 30

60 Samarbete: KHS. Målsättning: En långsiktig verksamhet. Varför: Genomföra arrangemanget Snow Wars, gokart-turnering och minst ett annat liknande event under verksamhetsåret. För att öka studentnyttan. Hur: Arrangera ovannämnda events, och minst ett annat liknande. Vem: Samarbete: Målsättning: Varför: Projektansvarig. Kårstyrelseledamot. JF. Ett roligare studentliv! Starta upp och genomföra årshögtider. För att uppmärksamma och visa uppskattning för kårens engagerade. Hur: Genomföra jul-årshögtid (lunch). Genomföra ytterligare årshögtid. Lösa finansiering för årshögtider. När: Jul och vår. Vem: Samarbete: Målsättning: Kårstyrelseledamot. Projektansvarig. Kårsektioner och kårföreningar. Skapa en gemenskap inom kåren. Genomföra en vårbal i samarbete med NTK och UMS. Varför: För att studenterna uppskattar det. Hur: Arbeta fram en fungerande samarbetsform. Tillsätta en arrangemangsgrupp. När: Våren. Vem: Kårstyrelsen. Sidan 29 av 30

61 Kostnad: Samarbete: Målsättning: 0 kr. NTK, UMS. UmU. En uppskattad vårbal. Genomföra valborg på campus. Varför: För att studenterna efterfrågar det. Hur: Lösa finansiering för ett valborgsfirande. Tillsätta en arrangemangsgrupp. När: Våren. Valborgsmässoafton. Vem: Projektansvarig. Kårstyrelsen. Samarbete: NTK och UMS. UmU. Umeå kommun. Målsättning: Ett uppskattat valborgsfirande på campus. Genomföra välkomstmässa på våren. Varför: För att välkomna nya studenter vid UmU. Hur: Arrangera eventet enligt framarbetat modell. När: Januari. Vem: Projektansvarig. Informationssekreterare. Samarbete: UmU. Målsättning: Att studenterna känner sig välkomna. Sidan 30 av 30

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.2 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2013-09-20

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN

UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN Fastställd av kårfullmäktige den 16 februari 2016. Om denna policy Denna policy är fastställd för att ge förtroendevalda och anställda

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

... 12... 6... 7... 11

... 12... 6... 7... 11 Förkortningar som används i detta dokument: US: UmU: Umeå universitet SLU: Sveriges lantbruksuniversitet SFS: Sveriges förenade studentkårer... 1... 2... 2... 3... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 10... 10...

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande Nils Persson förklarar mötet öppnat

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande Nils Persson förklarar mötet öppnat Umeå studentkår Kårordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 15/16 Datum: 2015-11-10 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

Uppsägning av tillsvidareanställd personal

Uppsägning av tillsvidareanställd personal Uppsägning av tillsvidareanställd personal Bakgrund Linköpings Teknologers Studentkår, nedan LinTek, står i och med kårobligatoriets avskaffande 2010 inför ett betydande omställningsarbete med strukturella

Läs mer

Handlingsplan för Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 08/09

Handlingsplan för Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 08/09 Umeå Studentkår 2008-10-24 Handlingsplan 08/09 Handlingsplan för Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 08/09 Tidsbestämda åtaganden under verksamhetsåret September Verksamhetsstipendie Hjälpa studenter

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10/11 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.6 11/12 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Läs mer

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet STUDIEBAROMETER 2014 Umeå universitet Studiebarometern 2014 Umeå universitet Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Förord... - 3 - Sammanfattning... - 4 - Inledning... - 5 - Bakgrundsdata...

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-01-27 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU September Nominering: Fanny Eriksson till Överklagandenämnden för studiestöd.

Läs mer

Bilaga U1. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00. Beslutsuppföljning 2015-09-11

Bilaga U1. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00. Beslutsuppföljning 2015-09-11 Bilaga U1 Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2015-09-11 - Meddelande att allt är påskrivet och inskickat avseende Scharinska villan. Ärendet avslutat från US sida. - Meddelande

Läs mer

Meddelande Kristoffer Månsson Tillsättningsgruppens ordförande 2012-05-18 Tillsättning av central utbildningsbevakare Efter genomförd rekryteringsprocess så har tillsättningsgruppen enhälligt valt att

Läs mer

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Fullmäktigemöte nr.6 08/09 PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Datum 2009-03-11 Bilagor: Röstlängd/röstprotokoll Tid: Plats: Noteringar:

Läs mer

Yrkande Punkt: B2 Parti: Studentpartiet Socialdemokraterna Yrkande: Studentpartiet Socialdemokraterna föreslår och yrkar bifall till Joakim Mäki som central utbildningsbevakare för Umeå studentkår. Punkt:

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Studie- och yrkesvägledarprogrammet, reguljär i Umeå. Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig

Läs mer

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren Tid: 17.15 Plats: Stora salen Närvarande: Emelie Smedshammar Ordförande, A7 Maria Röjerdal Vice ordförande, R4 Rebecka Pihl Sekreterare Martin Sjöstrand R2, kursrepresentant Anne Höglund Maria Runngren

Läs mer

Styrelsemöte 150210. Tid: 16:15-17:45 Plats: Konferensrummet 20-39

Styrelsemöte 150210. Tid: 16:15-17:45 Plats: Konferensrummet 20-39 Styrelsemöte 150210 Tid: 16:15-17:45 Plats: Konferensrummet 20-39 Närvarande röstberättigande: Ordförande Dennis Lindh f.r.o.m 32 Vice ordförande Viktor Winberg t.o.m 32 Studentombud Jonas Kjällgren Utbildningsansvarig

Läs mer

Vägledande dokument SSTSS

Vägledande dokument SSTSS 1 av 5 STS-sektionen, Senast uppdaterad 2015-07-15 Vägledande dokument Kapitel 1 STS-sektionens Projektfond 1 Projektfonden är på 5 000 SEK per termin. 2 För att söka pengar ur projektfonden måste de sökande

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Beslutsuppföljning 2011-09-15 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU September - Beslut: 4000 :- till juristernas finsittning - Beslut: 2000 :- till Novelltävling - Nominering: Åsa Zetterberg som studentrepresentant

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-11-16 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Sammanfattning Synpunkter

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Likabehandling i lärandet

Likabehandling i lärandet Likabehandling i lärandet Catharina Langendorf Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Metoder för att identifiera studenters behov av särskilt stöd. Utgångspunkt Vid Göteborgs universitet ska

Läs mer

Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2011-09-15 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti - Skrivelse: tillgång till konferensrum - Beslut: revidering av logotyp - Val:

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014 ! Stadgar Alnarps Lantmästarkår Reviderade 2014 Stadgar för Alnarps Lantmästarkår Org.nr: 802452-9292 1 Namn Studentkårens namn är Alnarps Lantmästarkår (LMK), nedan benämnd kåren. 2 Ändamål Kåren skall

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Avgift som debiteras studerande på veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Avgift som debiteras studerande på veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Avgift som debiteras studerande på veterinärprogrammet

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING DNR MIUN MIUN 2015/875 Publicerad: 2015-04-21 Beslutsfattare: Mats Tinnsten, prorektor (RBM) Handläggare: Juliana Gardahl Wettersten, Samverkansavdelningen

Läs mer

Fallärenderapport. Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår

Fallärenderapport. Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår Fallärenderapport Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår Förord För länge, länge sedan, när Örebro ännu inte hade en egen högskola att stoltsera med, började Örebro studentkår arbeta för en

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Har ni frågor kring detta, kontakta gärna oss på telefon eller via e-post.

Har ni frågor kring detta, kontakta gärna oss på telefon eller via e-post. Medlemsansökan SSCO Hej, Tack för att ni har visat intresse för att bli medlemmar i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). SSCO är en sammanslutning av student- och elevkårer vid universitet,

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter

ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter Copyright SöderS, Södertörns högskolas studentkår, 2015 Innehåll 1. Vad är studentinflytande? s.3 1.1 Vad menas? s.4 1.2 Varför är det viktigt

Läs mer

1. Student i akademin 1.1. Avgifter. 1.2. Studentinflytande. 1.3. Studievägledning

1. Student i akademin 1.1. Avgifter. 1.2. Studentinflytande. 1.3. Studievägledning 1 / 5 1. Student i akademin 1.1. Avgifter all utbildning vid högskolor och universitet i Sverige ska vara avgiftsfri 1.2. Studentinflytande Studenter ska finnas representerade i alla beslutande och beredande

Läs mer

Åsiktsprogram 2012/13

Åsiktsprogram 2012/13 Åsiktsprogram 2012/13 1. Grundpelare Juridiska Föreningen (JF) är en demokratisk, religiöst och partipolitiskt obunden organisation som står för alla människors lika värde. I alla lägen ska JF arbeta för

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor Stockholms universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Angående studentinflytande vid Stockholms universitet Anmälan Stockholms Universitets Studentkår har anmält Stockholms universitets

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14 VT-14 Nordpols Verksamhetsberättelse Nordpols styrelse har under vårterminen 2014 genomfört en rad aktiviteter och lagt stort fokus på arbetslivsanknytning men också kommunikationen mellan styrelsen och

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

I IFK GRIMSLÖV DELAR VI ARBETE, GLÄDJE OCH FRAMGÅNG

I IFK GRIMSLÖV DELAR VI ARBETE, GLÄDJE OCH FRAMGÅNG I IFK GRIMSLÖV DELAR VI ARBETE, GLÄDJE OCH FRAMGÅNG VERKSAMHETSIDÉ IFK Grimslöv har till uppgift att genom utövande av idrott höja intresset för densamma och utbilda goda idrottsmän och kvinnor samt verka

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Umeå studentkår Box 7652, 90713 Umeå 076-367 82 62 stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 47

Umeå studentkår Box 7652, 90713 Umeå 076-367 82 62 stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 47 Verksamhetsmedel till kårsektionerna... 2 Beteendevetarsektionen BetSek... 3 Verksamhetsöversikt 2010/2011... 3 Verksamhetsplan 2011/2012... 5 Budget 2011/2012... 7 Doktorandsektionen - DokSek... 8 Verksamhetsöversikt

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan)

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Skola: Teknikvetenskap Enligt lag skall jml-plan - göras och följas - av alla arbetsenheter med tio eller fler anställda. Mallen nedan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016

Likabehandlingsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan 2015-2016 INNEHÅLL Verksamhetsformer som omfattas av planen... 2 Främjande insatser... 5 Schemaläggning, föräldraskap och studier... 9 Kartläggning... 10 Skolans plan mot diskriminering

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (4) E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 2 (4) I arbetet med masterprogrammen så kommer det ofta upp diskussioner kring vad LinTek anser vara tillräckligt för att vi ska anse att en

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Fanny Eriksson Kårordförande 12/13 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.8 12/13 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Fanny Eriksson Kårordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.7 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer