Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Meddelande Kristoffer Månsson Tillsättningsgruppens ordförande Tillsättning av central utbildningsbevakare Efter genomförd rekryteringsprocess så har tillsättningsgruppen enhälligt valt att erbjuda uppdraget som Central Utbildningsbevakare vid Umeå studentkår till Taniya Sahlström. Vi känner fullt förtroende för Taniya och är säkra på att hon kommer att genomföra sitt uppdrag med kompetens och engagemang. Beslutet grundar sig bland annat utifrån hennes utbildning, arbetslivserfarenhet och styrelsevana. I kontakten förefaller Taniya väldigt hängiven och motiverad till studenträttsarbetet och med en examen inom programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation tror vi att Taniya kommer att bidra med viktig kompetens både till uppdraget som central utbildningsbevakare och till kårens centrala organisation. Vidare meriterande erfarenheter är det styrelse- och ledningsarbete som Taniya genomfört inom bland annat Umeå Open och Samhällsvetarsektionen. Det är emellertid Taniyas arvodering som utbildningsbevakare vid denna kårsektion som vi värderat högst i urvalsprocessen. Hon har under ett års tid arbetat heltid med utbildningsbevakning och studentrepresentation på fakultetsnivå och har således, för uppdraget, ovärderlig kunskap och insyn. Dag som ovan Tillsättningsgruppen genom dess ordförande Kristoffer Månsson Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 1

38

39

40

41

42 Beslut Åsa Zetterberg Kårordförande MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR Reglering i Umeå studentkårs stadgar... 2 Kapitel 2: Medlemskap och stödmedlemskap... 2 Kapitel 5 Kårsektioner... 3 Medlemsavgifter... 4 Medlemskapets innehåll... 5 Medlemskapets giltighetstid... 6 Avgiftstabell... 6 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 6

43 Beslut Åsa Zetterberg Kårordförande Reglering i Umeå studentkårs stadgar Av Umeå studentkårs stadgar följer: Kapitel 2: Medlemskap och stödmedlemskap 1 Den som i huvudsak studerar på grund- avancerad eller forskarutbildningsnivå vid samhällsvetenskaplig fakultet, humanistisk fakultet eller Umeå School of Education vid Umeå universitet, äger rätt att teckna medlemskap i Umeå studentkår. 2 Medlem är den som uppfyller kraven i kapitel 2 1 samt erlagt fastställda avgifter. 3 Medlemskapets innehåll, giltighetstid och avgift fastställs av kårfullmäktige. 4 Medlem har rätt att a) delta i val till och vara ledamot av Umeå studentkårs fullmäktige. b) inneha förtroendeuppdrag inom Umeå studentkår. c) till fullmäktige inkomma med fråga, interpellation eller motion och få denna behandlad. Medlem äger även närvaro- yttrande och förslagsrätt vid fullmäktigesammanträdena. d) ta del av protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträde. 5 Medlem som erlagt reducerad avgift äger samma rättigheter som fullt betalande medlem. Stödmedlemskap 6 Den som ej bedriver studier vid Umeå universitet, samt har uppnått myndig ålder, har möjlighet att teckna stödmedlemskap i Umeå studentkår. Stödmedlemskapets innehåll, giltighetstid och avgift fastställs av kårfullmäktige. 7 Stödmedlem äger rätt att ta del av protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträden. 8 Stödmedlem äger ej rätt att a) delta i val till Umeå studentkårs högsta beslutande organ b) inneha förtroendeposter inom Umeå studentkår Utträde 9 Utträde ur Umeå studentkår sker automatiskt efter att medlemskapets giltighetstid passerat. 10 Medlem som aktivt motverkar Umeå studentkårs verksamhet eller syfte kan få sitt medlemskap i Umeå studentkår omprövat. Beslut om upphävt medlemskap kan överklagas till Inspektor. Medlem som tidigare fått medlemskapet omprövat och uteslutits kan få en ny medlemsansökan prövad av kårfullmäktige. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 6

44 Beslut Åsa Zetterberg Kårordförande Kapitel 5 Kårsektioner Sammansättning och ändamål 1 Umeå studentkår är indelad i kårsektioner efter medlemmarnas studieinriktning eller ort. Om sektionsindelning beslutar kårfullmäktige efter samråd med kårsektionerna. Kårsektionerna har som syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. Medlemskap 2 Medlemskap i Umeå studentkår innebär tillika medlemskap i en kårsektion. Kårföreningar 13 Kårsektion får vara indelad i kårföreningar. Kårsektionen ansvarar då för att kårföreningars stadgar och verksamhet står i överensstämmelse med Umeå studentkårs och kårsektionens stadgar, samt för att eventuellt ekonomiskt stöd från kårsektion till kårförening följs upp. 14 Samtliga medlemmar ska ges möjlighet att påverka kårsektionen. I det fall alla sektionsmedlemmar inte är medlemmar i kårförening ska särskilda stadgar för representation för dessa finnas i kårsektionens stadgar. 15 Kårförening ska anta egna stadgar. Kårföreningens stadgar får inte strida mot kårsektionens eller Umeå studentkårs stadgar och ska föreläggas kårsektionen för godkännande. Stadgeändring för kårförening träder i kraft först sedan den fastställts av kårsektionen. 16 Medlemskap i Umeå studentkår innebär, i det fall kårförening för medlemmens studieinriktning finns, medlemskap i kårförening. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 6

45 Beslut Åsa Zetterberg Kårordförande Medlemsavgifter I enlighet med Umeå studentkår stadgar fastställs följande att gälla för medlemsavgifter i Umeå studentkår: Studerande på grund- eller avancerad nivå 1 Studerande på grund- eller avancerad nivå som är inskriven på kurs vars kursort är Umeå, och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår, ska betala full medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. 2 Studerande på grund- eller avancerad nivå som är inskriven på distanskurs, nätkurs eller decentraliserad utbildning oavsett omfattning, och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår, ska betala reducerad medlemsavgift enligt avgiftstabellen. Forskarstuderande 3 Forskarutbildningsstuderande som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska betala full medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. Praktik, resttentor m.m. 4 Studerande vars utbildning innefattar praktik förlagd på annan ort, minst 5 mil från Umeå och under minst 51% av terminen ska, utan hinder av 1, äger rätt att betala reducerad medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen i det fall att studenten väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår. Praktik ska verifieras med intyg från anordnande institution. Studerande vid Sommaruniversitetet 5 Studerande vid Sommaruniversitetet som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår omfattas av 1-2 detta reglemente. Utbytesstudenter 6 Utresande utbytesstudent, som inte samtidigt är inskriven på kurs vid Umeå universitet och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska, mot uppvisande av antagningsbesked/letter of acceptance, betala reducerad medlemsavgift enligt avgiftstabellen. 7 Inresande utbytesstudent som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska betala full medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. Stödmedlemskap 8 Den som ej bedriver studier vid Umeå universitet, samt har uppnått myndig ålder, och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska betala stödmedlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 6

46 Beslut Åsa Zetterberg Kårordförande Medlemskapets innehåll I enlighet med Umeå studentkårs stadgar fastställs följande innehåll i medlemskap i Umeå studentkår: Ordinarie medlemskap 1 Student som äger rätt att teckna medlemskap i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 1 samt erlagt fastställda avgifter i enlighet med avgiftstabellen erhåller: a) Ett campuskort som bevis på medlemskap i Umeå studentkår tillika medlemskap i en kårsektion i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 5 kap. 2. b) Umeå studentkårs kompletta utbud av tjänster och förmåner. c) De studentrabatter och andra förmåner som är direkt kopplade till campuskortet. d) De rättigheter som fastställs i Umeå studentkårs stadgar 2 kap Stödmedlemskap 2 Person som omfattas av Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 6 samt erlagt fastställda avgifter i enlighet med avgiftstabellen erhåller: a) Ett medlemskort som bevis på medlemskap i Umeå studentkår tillika medlemskap i en kårsektion i enlighet med Umeå studentkårs stadgar 5 kap. 2. b) Umeå studentkårs medlemsbrev. c) De rättigheter som fastställs i Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 7. d) Rätt att delta i studentlivet i Umeå under förutsättning att Umeå studentkårs stadgar 2 kap. 8 efterlevs. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 5 av 6

47 Beslut Åsa Zetterberg Kårordförande Medlemskapets giltighetstid I enlighet med Umeå studentkårs stadgar fastställs följande giltighetstid avseende medlemskap i Umeå studentkår: Hösttermin 1 Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 29 februari påföljande år. Vårtermin 2 Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 30 september innevarande år. Studerande vid Sommaruniversitetet 3 Person som tecknat medlemskap i Umeå studentkår och erlagt fastställda avgifter erhåller medlemskap vars giltighet som längst varar till 29 februari påföljande år. Avgiftstabell I enlighet med Umeå studentkårs stadgar fastställs medlemsavgifterna i Umeå studentkår enligt följande: Full medlemsavgift Full medlemsavgift (2 terminer) 200 kr/termin 400 kr/2 terminer Reducerad medlemsavgift Reducerad medlemsavgift (2 terminer) 100 kr/termin 200 kr/2 terminer Stödmedlemsavgift 100 kr/termin Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 6 av 6

48 Underlag Åsa Zetterberg Kårordförande Verksamhetsmedel till kårsektioner 2012/2013 Varje verksamhetsår har Umeå studentkårs fullmäktige att fastställa nivån för de verksamhetsmedel som ska avsättas till kårens sektioner. Verksamhetsmedlen syftar till att finansiera kårsektionernas totala verksamhet, inklusive kårföreningar, eventuella arvoden till styrelser, löpande utgifter osv. Modell för verksamhetsmedel Följande modell antogs av Umeå studentkårs fullmäktige verksamhetsåret 09/10 för fördelning av verksamhetsmedel till kårsektionerna: - I början av varje år görs en avstämning av det antal studenter som har funnits inom respektive kårsektions verksamhetsområde (VO) under föregående kalenderår - Umeå studentkårs konstituerande fullmäktige fastställer ett belopp/student som avsätts i verksamhetsmedel - För att erhålla dessa medel åligger det respektive kårsektion att inkomma med en preliminär verksamhetsplan, översikt över föregående verksamhetsår samt preliminär budget för kommande år - Verksamhetsmedlen avsätts halvårsvis, dvs. halva beloppet på hösten och halva beloppet på våren - Denna procedur upprepas sedan årligen i samband med konstituerande fullmäktige Verksamhetsåret 10/11 fastställdes ytterligare en princip för att garantera att en kårsektion som omfattar få studenter ändå ska kunna bedriva en livskraftig verksamhet. - Varje kårsektion ska garanteras en grundnivå om kr per år i verksamhetsmedel. För detta år föreslås en utökad modell som kombinerar det antal studenter varje kårsektion företräder med antalet medlemmar sektionen har. Tanken med denna nya struktur är att kårsektionerna både ska vila på en stabil bas men också ha en rörlig del, direkt kopplad till antalet medlemmar sektionen har. Detta medför att finansieringsstrukturen för kårsektionerna då blir mer lik hur det ser ut med finansiering av kårens centrala verksamhet och vi uppnår en ökad balans i hela organisationen. Antal studenter 2011 Kårsektion VT 2011 HT 2011 Snitt BetSek HHUS HumSek SamSek UmPe SfCS S.O.S Stung DokSek Totalt Antal medlemmar 2011 Kårsektion VT 2011 HT 2011 Snitt BetSek HHUS HumSek SamSek UmPe SfCS S.O.S Stung DokSek Totalt Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 3

49 Underlag Åsa Zetterberg Kårordförande Bryter vi ned dessa siffror och ser på hur stor andel av totala antalet studenter varje sektion representerar samt hur stor andel av totala antalet medlemmar varje sektion har, ser det ut enligt följande: Förutsättningarna för de olika kårsektionerna är naturligtvis vitt skilda när det kommer till möjligheten att rekrytera medlemmar. Vissa har omfattande mängd friståendekursare och distansstudenter medan andra har en övervägande del program- och/eller campusstudenter. Därför är det då viktigt att hitta balansen som gör att en kårsektion dels kan ha en livskraftig grundverksamhet, samtidigt som vi uppmuntrar en aktiv medlemsrekrytering. Förslaget är alltså att kårfullmäktige fastställer en modell där en del är en grundplåt baserad på antalet studenter varje kårsektion företräder. Den andra delen syftar till att främja kårsektionernas medlemsrekryterande verksamhet. Med en nivå om 35kr/student och 35kr/medlem inom respektive kårsektions VO ger detta att kårsektionerna för 2012/2013 skulle erhålla: 11/12 års nivå 12/13 års nivå Differens Kårsektion 50 kr/student 35 kr/student 35 kr/medlem Summa BetSek HHUS HumSek SamSek UmPe SfCS S.O.S Stung DokSek Totalt Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 3

50 Underlag Åsa Zetterberg Kårordförande I sammanhanget sticker BetSek ut som får minskade verksamhetsmedel trots att de i anslutningsgrad ligger högre än snittet för hela kåren. Detta beror på att antalet studenter inom sektionens område minskat sedan 2010 (1965 mot 2159). Hade systemet enbart byggt på medel/student hade tappet för BetSek varit det dubbla mot vad som föreslås i ovanstående modell. Genom BetSeks och dess föreningars starka medlemsrekrytering minskar med andra ord tappet väsentligt. Utöver dessa intäkter bör kårsektionerna, precis som idag, ha möjlighet att sälja medlemskap i kåren och erhålla provision på sålt belopp samt även få sponsring från kåren för olika projekt. Till ovanstående belopp ska också intäkterna från tjänsteköpen läggas, som specifikt går till att bedriva utbildningsbevakning. Villkor för att erhålla verksamhetsmedel Då Umeå studentkår kommer avsätta stora medel till kårsektionerna är det också viktigt att i framtiden följa upp vad dessa medel används till. Detta är ej för att detaljreglera kårsektionernas verksamhet då det får anses givet att de gör den bedömningen bättre än kårfullmäktige. Däremot är det viktigt för att få en sammanhängande bild av organisationens alla delar och tydligt kunna veta var pengar i slutändan hamnar. Kårsektionerna föreslås att, för att erhålla verksamhetsmedel, årligen till kårfullmäktige inkomma med: - En preliminär verksamhetsplan för kommande verksamhetsår - En översikt över vilken verksamhet sektionen har haft under föregående verksamhetsår. - Preliminär budget för kommande verksamhetsår Det inskickade materialet kommer sedan utgöra en betydande del av Umeå studentkårs verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Förslag till beslut Umeå studentkårs styrelse föreslår kårfullmäktige att besluta: Att Att Att Att Att Att beräkningsgrunden för verksamhetsmedel till kårsektionerna ska vara föregående kalenderårs antal studenter samt medlemmar inom respektive kårsektions verksamhetsområde samtliga kårsektioner garanteras en grundnivå om kr per år i verksamhetsmedel kårsektionerna ska erhålla verksamhetsmedel om 35 kr/student samt 35 kr/medlem inom respektive kårsektions verksamhetsområde verksamhetsmedlen avsätts halvårsvis kårsektionerna, för att erhålla dessa medel, årligen inför september månads kårfullmäktige inkommer med: preliminär verksamhetsplan, översikt över föregående verksamhetsår samt preliminär budget kårsektionerna och deras föreningar ska ha möjlighet att sälja medlemskap i Umeå studentkår och erhålla en provision om 10% av sålt belopp Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 3

51 Umeå studenkår, Budget 2011/2012 samt prognos 2011/2012 Budget 11/12 Periodbudget Utfall Prognos 11/12 INTÄKTER Reviderad MARS MARS Medlemsavgifter 3010 Medlemmar, full, 1 termin ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Medlemmar, full, 2 terminer ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3013 Medlemmar, red. 1 termin ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Medlemmar, red. 2 terminer ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3014 Stödmedlemsavgift 5 200,00 kr 5 200,00 kr 7 874,00 kr 5 200,00 kr 3015 Adminstrativ avg. "Baskort" 7 600,00 kr 7 600,00 kr 4 800,00 kr 7 600,00 kr Rabatt: sektioner ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa medlemsavgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Externa stöd 3110 Statsanslag ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3120 Tjänsteköp från UmU centralt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3130 Tjänsteköp från fakulter/use ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa externa stöd ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Tjänsteintäkter 3610 Kårhusstiftelsen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr varav 20 kkr äskas 3630 Kempestiftelsen, adm ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3805 Kempestiftelsen, arvode ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3620 Lönebidrag ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3845 Externa relationer ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ifjol 246 kkr exkl. arb.markn Summa tjänsteintäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ( i år är f.n.165 kkr säkrat) Övriga intäkter 3530 Övrigt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 8020 Finansiella intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3800 Hyresintäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3840 Studentkopiering ,00 kr ,00 kr - kr ,00 kr endast halva året Summa övriga intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr SUMMA INTÄKTER ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Sida 1 Budget 11/12

52 Umeå studenkår, Budget 2011/2012 samt prognos 2011/2012 KOSTNADER Budget 11/12 Periodbudget Utfall Prognos 11/12 Personal Mars MARS 5016 Löner ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5020 Löner, timanställda ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5600 Arbetsgivaravgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa personal ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Personalomkostnader 5700 AMF 6 000,00 kr 4 500,00 kr 6 605,00 kr 6 000,00 kr 5710 Alecta/Collectum ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7310 Kompetensutveckling ,00 kr ,00 kr 8 702,00 kr ,00 kr 7320 Personalvård ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7321 Företags/ Friskvård ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7322 Inventarier/Arbetsmiljö ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7330 Arbetsgivaralliansen 6 000,00 kr 6 000,00 kr 5 541,00 kr 6 000,00 kr Summa personalomk ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kansli 7111 Medlemsregister ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr inkl. kåravgiftskontroll 7112 Porto ,00 kr 8 996,00 kr 6 230,00 kr ,00 kr 7120 Mottagaravgifter/ Bankavg ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7140 Övriga kostnader kansli ,00 kr 7 497,00 kr ,00 kr ,00 kr tröjor 25 kkr Summa kansli ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Gemensamma kostnader 7510 Lokalhyra ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7520 Telefoni, fast ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7525 Telefoni, mobil ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7540 Kontorsmaterial ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7545 Fotokopior ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7560 Datorunderhåll/serverhyra ,00 kr ,00 kr 5 931,00 kr ,00 kr 7580 Övriga kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7590 Städning ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa gemensamma kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Sida 2 Budget 11/12

53 Förtroendevalda Umeå studenkår, Budget 2011/2012 samt prognos 2011/2012 Budget 11/12 Periodbudget Utfall Prognos 11/12 Mars MARS 5050 Arvode, presidium 4 st ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5052 Arvode, fak utbbev ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6011 Arvode, talman KF ,00 kr 5 000,00 kr - kr ,00 kr 5650 Soc. avg förtroendevalda ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa förtroendevalda ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Organistationsomkostnader 6005 Kårstyrelse, disp ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6006 Möteskostnader 5 000,00 kr 4 000,00 kr 4 949,00 kr 5 000,00 kr 7530 Resor ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6004 Utbildningsinsatser ,00 kr ,00 kr - kr ,00 kr 6003 Sektionssamarbete ,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 6012 Verksamhetsmedel, ledn ,00 kr ,00 kr 5 405,00 kr ,00 kr 6112 Verks.medel, utbbev ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6113 Ped. priset/studieväglpriset 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 800,00 kr 1 000,00 kr 6512 Verksamhetsmedel, studsoc ,00 kr ,00 kr 3 893,00 kr ,00 kr 6814 Verksamhetsmedel, aktiviteter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6813 Verksamhetsmedel, externa rel ,00 kr ,00 kr 3 345,00 kr ,00 kr 6019 SFS-Fullmäktige ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6514 Seriekrock ,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 6515 Studentkopiering ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6016 Kårbil ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7570 Revision ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6110 Studentkommunsamarbete - kr - kr 9 763,00 kr - kr Summa organisationsomk ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Informationskostnader 6809 Design kårlegitimation ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6810 Infomaterial ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6811 Annonsering/Reklam ,00 kr ,00 kr 8 929,00 kr ,00 kr Summa informationskostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Sida 3 Budget 11/12

54 Umeå studenkår, Budget 2011/2012 samt prognos 2011/2012 Verksamhetsstöd Budget 11/12 Periodbudget Utfall Prognos 11/12 Mars MARS 6960 Sektions- och föreningsstöd ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6014 Verksamhetstipendier ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6513 Kostnader akutlån ,00 kr 7 500,00 kr 4 213,00 kr ,00 kr 7910 Studentradion ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7117 Medlemsavgift SFS ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa verksamhetsstöd ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kårval 7719 Kostnader kårval ,00 kr ,00 kr 2 508,00 kr ,00 kr Summa kårval ,00 kr ,00 kr 2 508,00 kr ,00 kr Avsättningar och Fonder 7810 Verksamhetspott ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7810 Framtidsfond - kr - kr - kr - kr Summa avsättningar och fonder ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr SUMMA KOSTNADER ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr RESULTAT - 40,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Sida 4 Budget 11/12

55 Umeå studenkår, Budget 2011/2012 samt prognos 2011/2012 Utf./ Prog Prognos Budget 2011/12 NOTER HT 11 VT11 Kåravgifter Antal Avgift Medlemmar, full, 1 termin Medlemmar, full, 2 terminer Medlemmar, red. 1 termin Medlemmar, red. 2 terminer Stödmedlemmar Medlemmar: Adm. avg. "Baskort" Beräkningsunderlag bidrag UMU och fakulteter År 2010 År 2011 År 2012 Helårsstudenter USE kr HUM kr SAM kr Studentkopiatorer Antal S/V A4, enkel/m ,30 kr Antal S/V A4, dubbel/m ,50 kr Antal Färg A4, enkel/m ,00 kr Anslutningsgrad HT 10 VT 11 HT 11 VT 12 Medlemmar, full avgift Antal enl. Ladok Anslutningsgrad 64% 60% 65% 68% Medlemmar, reducerad avgift Antal enl. Ladok Anslutningsgrad 18% 19% 19% 28% Totalt 44% 43% 46% 50% Antal enl. Ladok Sida 5 Budget 11/12

56 Verksamhetsplan Umeå studentkår Övergripande Umeå studentkår har klarat sig bra efter kårobligatoriets avskaffande, men på många sätt kan man arbeta för att höja medlemsantalet och bevaka medlemmarnas intresse. Samarbetet med andra kårer, både på det egna lärosätet och nationellt, är en viktig del i arbetet för att skapa en stark studentröst gentemot universitetet. Det är också viktigt att öka transparensen och medlemsinflytandet i kåren centralt och för att göra det bör den egna organisationen se över. Därför ska Umeå studentkår under verksamhetsåret 2012/2013: Utöka och förbättra kontakten med andra kårer nationellt i syfte att driva frågor på en nationell nivå Stärka kontakten med de andra kårerna vid Umeå Universitet och SLU Umeå, genom gemensamma projekt och arrangemang. Fortsätta arbetet med kårens interna organisation genom tillsättning av en grupp med fullmäktige- och sektionsrepresentanter i syfte att ta fram förslag till förändringar för att öka studentinflytandet i kåren centralt. Stötta kårsektioner och kårföreningar i deras arbete med utbildningsbevakning, arbetsmarknadsevent och studiesocial verksamhet.

57 Utbildning Umeå universitet, liksom högskolesektorn i stort, står inför stora utmaningar i framtiden, en av de största är att hålla en fortsatt hög kvalité på utbildning i en tid då ökningen studentkullar beräknas minska och konkurrensen i sektorn öka, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Arbetet med detta är något som kåren i allra högsta grad måste delta i, både på lokal, nationell och internationell nivå genom olika instanser. Kvalité i utbildning kommer av interaktion mellan student och lärare och andra studenter, och ett tydligt arbete med att utvärdera utbildningen och vara orädd för att gå i spetsen i att utveckla den samma. Därför ska Umeå studentkår under verksamhetsåret 2012/2013 verka för att: Studenter garanteras minst 15 timmar lärarinteraktion i veckan per student. Garantera studenter praktik/vfu som är relevant för utbildningen. Alla kandidatprogram ska erbjuda 30 poäng praktik Exjobb i samarbete med arbetslivet ökar Campus blir mer tillgängligt för studenter med olika former av funktionsnedsättning. Samtliga föreläsningar inom alla grundutbildningar ska finnas tillgängliga med ljud och bild på Cambro eller annan aktuell webbplattform. Kursutvärderingssystemet utvecklas för att bli tydligare och mer användbart Det ska ges fler relevanta sommarkurser En granskning genomförs av hur väl studentinflytandet fungerar vid varje institution.

58 Studiesocialt Vid sidan av utbildningsbevakning har kåren en viktig uppgift i att bevaka studenternas intressen i livet kring studierna. Ett psykosocialt välmående underlättar studier och är viktigt för Universitets attraktionskraft. Det är också en viktig del i att göra universitetet och studier möjligt för fler. Därför ska Umeå studentkår under verksamhetsåret 2012/2013 verka för att: Terminsavgifterna för icke EU/EES-medborgare avskaffas. Studiemedlet höjs till över fattigdomsgränsen genom att höja bidragsdelen till nivå med lånedelen. Studenter får fortsatt rätt till A-kassa, sjukförsäkring och bättre föräldraförsäkring. Hyrorna på studentlägenheter pressas Allmännyttan att sätter hyresnivån. Fler bostäder byggs Ett nationellt certifieringssystem för studentlägenheter införs i syfte att minska den falska marknadsföringen. Universitet identifierar skuggdoktorander och ge dessa forskarstudenter doktorandanställning. Kultur på Campus ska utvecklas mot att bli mer lättillgängligt och inkluderande. Busslinjer som binder ihop studentområdena och handelscentrumen utanför stan bildas. Fler studieytor och fler matplatser med mikrovågsugnar tillkommer på Campus. Hanteringen av förvaringsskåp för kläder och kurslitteratur ska förenklas och marknadsföras bättre. Kåren på sikt ska ha ett eget kårhus, vilket skulle innebära en ökad studentnytta där studenter gemensamt bestämmer och driver verksamhetens. Utöver ovanstående ska Umeå studentkår under verksamhetsåret 2012/2013: Tillhandahålla akutlån för studenter. Fortsätta arbeta för att en barnpassning upprättas på campus. Öppna ett nattöppet, alkoholfritt café på campus.

59 Arbetsmarknad Kåren ska inte bara verka för studenters intresse under studietiden bevakas utan också vara ett stöd i klivet från studier till arbetsmarknad. Därför ska Umeå studentkår under verksamhetsåret under 2012/2013 Genomföra arbetsmarknadsevent, i nära samarbete med sektionerna, riktade mot specifika studentgrupper, relevanta för alla. Påbörja ett arbete för att utöka möjligheterna för studenter att få arbete under sommaren tillsammans med arbetsmarknadens parter.

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR

MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR Reglering i s stadgar... 2 Kapitel 2: Medlemskap och stödmedlemskap... 2 Kapitel 5 Kårsektioner... 3 Medlemsavgifter... 4 Medlemskapets innehåll... 5 Medlemskapets

Läs mer

Umeå studentkår BUDGET 2013/14 Budget 12/13 Prognos 12/13 Budget 2013 / 14

Umeå studentkår BUDGET 2013/14 Budget 12/13 Prognos 12/13 Budget 2013 / 14 INTÄKTER Medlemsavgifter Umeå studentkår BUDGET 2013/14 3010 Hel avgift 800 000,00 kr 1 153 000,00 kr 1 564 000,00 kr 3400 30101 D.o. 2 terminer 1 080 000,00 kr 520 000,00 kr 440 000,00 kr 900 + 200 3013

Läs mer

Yrkande Punkt: B2 Parti: Studentpartiet Socialdemokraterna Yrkande: Studentpartiet Socialdemokraterna föreslår och yrkar bifall till Joakim Mäki som central utbildningsbevakare för Umeå studentkår. Punkt:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Zakarias Pante Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.9 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.2 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2013-09-20

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström Föredragningslista Kårfullmäktige nr.1 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-05-21 Tid: 16.15 Plats: Tryggheten Punkt

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Bilaga B5_1. Umeå studentkår, Biblioteksgränd 6, S-907 36 Umeå www.umeastudentkar.se - 1 -

Bilaga B5_1. Umeå studentkår, Biblioteksgränd 6, S-907 36 Umeå www.umeastudentkar.se - 1 - Bilaga B5_1-1 - ... 4... 4 Stödmedlemskap... 5 Alumnimedlemskap... 5 Utträde... 5... 5... 5... 6 Sammansättning och ändamål... 6 Medlemskap... 6 Sektionsstyrelsens uppgifter... 6 Ekonomi och årsmöte...

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014 ! Stadgar Alnarps Lantmästarkår Reviderade 2014 Stadgar för Alnarps Lantmästarkår Org.nr: 802452-9292 1 Namn Studentkårens namn är Alnarps Lantmästarkår (LMK), nedan benämnd kåren. 2 Ändamål Kåren skall

Läs mer

Röstlängd 2015/2016 Vänsterstudenterna (VSF) Studentpartiet Socialdemokraterna (S) Moderat Student. (M) 12 mandat 7 mandat 6 mandat Ordinarie kandidater Ordinarie kandidater Ordinarie kandidater X 1 Karin

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Uppsägning av tillsvidareanställd personal

Uppsägning av tillsvidareanställd personal Uppsägning av tillsvidareanställd personal Bakgrund Linköpings Teknologers Studentkår, nedan LinTek, står i och med kårobligatoriets avskaffande 2010 inför ett betydande omställningsarbete med strukturella

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 1 Namn Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime 2 Form och säte

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10/11 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.6 11/12 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag 2 Syfte Föreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö att ansvara för gemensamma angelägenheter för medlemmarna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet. Reviderade 2014-12-16

Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet. Reviderade 2014-12-16 Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet Reviderade 2014-12-16 Innehållsförteckning Om samlingen... 3 Reglemente för FOUL... 3 Kapitel 1: Organisation... 3 Kapitel 2: Ekonomi...

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2007-03-24 1(5) 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2 Syfte Föreningens syfte är - att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö - att ansvara för gemensamma angelägenheter

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Dnr: 14/15:I.B.6.1 STADGAR. för Örebro studentkår

Dnr: 14/15:I.B.6.1 STADGAR. för Örebro studentkår Dnr: 14/15:I.B.6.1 STADGAR för Örebro studentkår Antagna Antagna av Örebro studentkårs Fullmäktige 2015-02-17 och stadda i kraft 2015-05-11. Revisionshistorik 2015-05-11 Ny stadga antagen av Örebro studentkårs

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond.

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. bildad den 4 september 1918. Stadgar antagna 2001 04 24 och registrerade på Patent- och Registreringsverket 2001 10 30. 1 Namn och ändamål Föreningen vars

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kapitel 1 Allmänna bestämmelser Inledning 1 Odontologiska Föreningen stiftades den 16 april 1959 som sektion inom Umeå studentkår för de Odontologie Studerande vid Odontologiska Fakulteten vid Umeå Universitet.

Läs mer

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016 Sida 1 av 12 för SLUSS vintermöte 2016 Datum: 11-12 mars 2016 Plats: Umeå Närvarande: Amanda Backlund Ledamot, ASK Carin Danielsson Ledamot, HAS Nils Nilsson Ledamot, LMK Christian Syk Ledamot, SHS Jonathan

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Bilaga U1. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00. Beslutsuppföljning 2015-09-11

Bilaga U1. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00. Beslutsuppföljning 2015-09-11 Bilaga U1 Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2015-09-11 - Meddelande att allt är påskrivet och inskickat avseende Scharinska villan. Ärendet avslutat från US sida. - Meddelande

Läs mer

PROPOSITION Bilaga 8. Styrelsens proposition om budget och medlemsavgifter för 2013-2015

PROPOSITION Bilaga 8. Styrelsens proposition om budget och medlemsavgifter för 2013-2015 PROPOSITION Bilaga 8 Styrelsens proposition om budget och medlemsavgifter för 2013-2015 När förbundet nu går över till treåriga kongressperioder riskerar budgeten bli inte bara en prognos utan ett rent

Läs mer

Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår

Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår Viktig information till dig som välkomnar nya studenter höstterminen 2010 För studievägledare och kanslipersonal på Stockholms universitet

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

Har ni frågor kring detta, kontakta gärna oss på telefon eller via e-post.

Har ni frågor kring detta, kontakta gärna oss på telefon eller via e-post. Medlemsansökan SSCO Hej, Tack för att ni har visat intresse för att bli medlemmar i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). SSCO är en sammanslutning av student- och elevkårer vid universitet,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby.

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. Stadgar. 1 Uppgift. 1.1 Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. 1.2 Föreningen som är opolitisk och står utanför alla religioner,

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Stadgar för Maskinteknologsektionen

Stadgar för Maskinteknologsektionen Sida 1 av 9 för Maskinteknologsektionen Sida 2 av 9 för Maskinteknologsektionen Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Medlemmar... 3 Kapitel 3: Seniormedlemskap och associerat medlemskap... 4 Kapitel 4: Organisation...

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849)

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) 1 Firma Föreningens firma är Leader Gränslandet, ideell förening. 2 Ändamål Föreningen ska verka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007 2013. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2011-03-23 Fastställd av rektor 2011-04-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Umeå studentkår Box 7652, 90713 Umeå 076-367 82 62 stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 47

Umeå studentkår Box 7652, 90713 Umeå 076-367 82 62 stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 47 Verksamhetsmedel till kårsektionerna... 2 Beteendevetarsektionen BetSek... 3 Verksamhetsöversikt 2010/2011... 3 Verksamhetsplan 2011/2012... 5 Budget 2011/2012... 7 Doktorandsektionen - DokSek... 8 Verksamhetsöversikt

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2011-09-15 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti - Skrivelse: tillgång till konferensrum - Beslut: revidering av logotyp - Val:

Läs mer

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 (5) Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 Klubbens namn är MERCEDES-BENZ KLUBBEN SVERIGE, förkortat MBKS. 2 Klubbens säte är Linköping 3 Klubbens syfte MBKS är en politiskt och religiöst obunden

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Robert Östberg Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.1 09/10 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

STADGAR PIRATPARTIET

STADGAR PIRATPARTIET STADGAR PIRATPARTIET 1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM Organisationens namn är Piratpartiet. Partiet har som mål legalisera kopiering och hävda medborgarnas rätt till en säkrad integritet. 2 SÄTE Partiets säte

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

NHF Sweden STADGAR 2014

NHF Sweden STADGAR 2014 NHF Sweden STADGAR 2014 Stadgar för National Health Federation Sweden 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn & Organisationsnummer Föreningens fullständiga namn är National Health Federation Sweden, förkortat

Läs mer

Mom. 1. Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation för konsthantverkare och industriformgivare.

Mom. 1. Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation för konsthantverkare och industriformgivare. KIF:s årsmöte 27 april 2013 STADGAR 1. ÄNDAMÅL Mom. 1. Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation för konsthantverkare och industriformgivare. Mom. 2. Föreningen har till uppgift att tillvarata

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB Med hemort i Jokkmokks kommun. Bildad den 21 Mars 1922 Stadgarna senast reviderade av årsmöte den Ersätter stadgar antagna den 1 nov 1972 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

BILAGA Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF) och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) om eventuell framtida gemensam förening. Utgångsläge IEF bildades år 1989 och FSV år 1999. FSV har haft

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer