PROTOKOLL 1 (22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (22)"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (22) Kulturnämnden Plats och tid Scandic (Castor) kl Gruppmöten (Maia): Beslutande Daniel Sjögren, ordförande (S) Anette Stenmark (V) Tjänstgör för Christina Nyström, vice ordförande (V) Klara-Lovisa Lundström (S) Vasilios Papoutsis (S) Yvonne Wahlberg (S) Jasmine Ravaghi (S) t o m 69 Barbro Viklund (MP) Tjänstgör för Jasmine Ravaghi (S) fr o m 70 Ulrica Magnusson Söderlund (M) Ann-Christine Falkman (C) Ann-Sofi Löfstedt (L) Tjänstgör för Inger Lundqvist (L) Olav Eriksson (KD) Ersättare Anna Ulfsparre (S) Tjänstgör för Emilia Hallin (S) Tjänstemän Ida Markström, chefscontroller Charlotte Lundmark, controller Mikke Ejrevi, avdelningschef Anette Burén Andersson, nämndsekreterare Övriga deltagare Christer Olofsson, rektor Kulturskolan, KFK 56 Jörgen Svedberg, demokratilots, KFK 56 Åsa Vidmark, lönekonsult, SLK 56 Ej närvarande, ordinarie/ersättare Emilia Hallin (S) (KF har ännu inte utsett ers. för Emilia, när det gäller ledamotsplatsen) Christina Nyström, vice ordförande (V) ordinarie Jasmine Ravaghi (S) ordinarie, frånvarande fr o m 69 Inger Lundqvist (L) ordinarie Örjan Fredriksson ersättare, frånvarande fr o m 57 Mustafa Nor Jibril (S) ersättare Siri Almqvist (M) ersättare Justerare Paragrafer Vasilios Papoutsis (S) Underskrifter Daniel Sjögren, ordförande Vasilios Papoutsis, protokolljusterare Anette Burén Andersson, nämndsekreterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kulturnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidskontoret, Bäckgatan 1 Underskrift Anette Burén Andersson, nämndsekreterare

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 54 Dnr KN Val av justerare och eventuell tjänstgöring Vasilios Papoutsis (S) valdes till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll. Frånvarande ordinarie ledamot och dennes ersättare: Emilia Hallin (S) har avgått och ingen ledamot är ännu utsedd i hennes ställe och för henne tjänstgjorde Anna Ulfsparre (S) Christina Nyström (V) var frånvarande och för henne tjänstgjorde Anette Stenmark (V) Inger Lundqvist (L) var frånvarande och för henne tjänstgjorde Ann- Sofi Löfstedt (L) Jasmine Ravaghi (S) var frånvarande fr o m 70 och för henne tjänstgjorde då Barbro Viklund (MP) Frånvarande ersättare: Mustafa Nor Jibril (S) Örjan Fredriksson (S) frånvarande fr o m 57 Siri Almqvist (M)

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 55 Dnr KN Godkännande av dagordning Vid dagordningens fastställande anmäldes ett ärende under punkten Rapporter och ett ärende under Övriga frågor och därmed kunde dagordningen godkännas. Godkänna dagordningen.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 56 Dnr KN Besök (information) vid kulturnämndens möte Christer Olofsson, rektor vid Kulturskolan, informerade kulturnämnden om Kulturskolans mål, uppdrag och resultat. Jörgen Svedberg, demokratislots KFK, besökte kulturnämnden för att redovisa resultatet från LUPP-undersökningen. Åsa Vidmark, lönekonsult SLK, informerade om ledamöternas arvoden, om närvaroförteckningen och det nya reseräkningsförfarandet på nätet. Dessa besökares bildspel skickas ut till kulturnämnden. Godkänna informationen. Muntlig redovisning

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 57 Dnr KN Delårsrapport per 30 april 2019, kulturnämndens verksamheter Kulturnämndens delårsrapport per april 2019 är nämndens första uppföljnings-rapport för året till kommunfullmäktige. Rapporten presenterar läget inom nämndens ansvarsområde och är ett redskap för nämnden för att kunna reagera, agera och vidta åtgärder för att nå de uppdrag och den måluppfyllelse som uttryckts från kommunfullmäktige. Den ekonomiska prognosen pekar mot att kulturnämnden vid årets slut kommer att redovisa ett överskott på 9,5 mnkr på driften och för investeringarna ett överskott på 3,4 mnkr. Delårsrapporten per den 30 april 2019 godkänns. Bilagor: KN Delårsrapport Kommunstyrelsen Ledningsgrupp (KFK)

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 58 Dnr KN Målstyrning - mål och mått år 2020 Kommunfullmäktige har beslutat om ny modell för målstyrning som gäller från och med 1 januari Modellen arbetar med fyra målområden: Tillgänglighet Trygghet Effektivitet och Samhällsutveckling. Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål för kommunen som gäller över mandatperioden. Nämnderna ger förslag på ett mål inom varje målområde avseende sina verksamhetsområden. Dessa mål är ettåriga men bör ha en långsiktig ambition. Nämnderna ska även besluta om mått för målen. Kulturnämnden har under sin måldag den 17 april arbetat med kommande mål för Det förslag som arbetats fram finns under beskrivning av ärendet nedan. De framtagna målen och måtten för år 2020 fastställs enligt till protokollet bifogad bilaga. Chefskontroller, KLK (KLKKGUP) Budgetberedningen (FUNKTIONSBREVLÅDA) Kultur- och fritidskontoret (KLKITHN) Avdelningschef, kulturavdelning och biblioteksavdelning (BGKMEJI) Stab (FRKIMAM) Stab (FRKCLUK)

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 59 Dnr KN Grundläggande granskning av kulturnämnden 2018 Kulturnämnden har tagit del av EY:s granskning av kommunens nämnder. Granskningen har skett i samarbete med kommunens förtroendevalda revisorer. Kommunallagens 12 kap 1 anger att revisorerna årligen ska granska alla verksamheter inom nämndernas verksamhetsområde i den omfattning som följer av God redovisningssed. Enligt den ska den grundläggande granskningen översiktligt bedöma om nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut och riktlinjer. Revisionen bedömer den struktur som nämnd har och hur den är integrerad i organisationen, system och det löpande arbetet. Nämndens ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagens 6 kapitel. Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser och nämnddialog. Slutligen har granskningen kompletterats med utfall för verksamhet och ekonomi. Rapporten visar att revisionen inte funnit några väsentliga brister och bedömningen är att nämnden i stort har säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll. Måluppfyllelsen bedöms som god. Kulturnämnden rekommenderas att utforma kontrollaktiviteter av den karaktär som beskrivs i riktlinjer för internkontrollarbetet samt fastställa tidpunkter för samtliga kontrollaktiviteter i internkontrollplanen. Revisionsrapporten godkänns. Rapport från EY: Grundläggande granskning 2018 Avdelningschef, kulturavdelning och biblioteksavdelning (BGKMEJI) Stab (FRKIMAM) Stab (FRKCLUK)

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 60 Dnr KN Arbetsmiljö- och likabehandlingaplan Varje förvaltning har i uppdrag att upprätta en Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan utifrån i kommunens övergripande Arbetsmiljöpolicy och Policyn för lika behandling, jämställdhet och mångfald med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. I samband med sammanslagningen till kultur- och fritidskontoret bestämdes att det ska vara en gemensam plan oavsett nämndtillhörighet och med beslut i respektive nämnd. Planen ska liksom tidigare följas upp årligen och beskriva arbetsmiljöarbetets röda tråd, inom vilka områden det berör, vilka aktörer som ingår och vikten av samverkan. De konkreta aktiviteter som beskrivs i planen är endast övergripande för hela kultur- och fritidskontoret och gäller för perioden med fokus på 1 år i taget. I och med 2018 är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) beskrivet i ett årshjul för att bättre tydliggöra de olika delarna för ansvariga chefer - undersöka arbetsmiljön, bedöma risker, upprätta handlingsplan och följa upp. Årshjulet finns också beskrivet utifrån medarbetarnas ansvar. Det nya arbetssättet har presenterades för cheferna på en chefsträff i början av februari 2018 och har därefter varit utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbete. Godkänna Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för (fokus 2019). Bilaga Arbetsmiljö- och lika behandlingsplan (fokus 2019) Bilaga Årshjul chef och medarbetare Stab (FRKENIN) Ledningsgrupp (KFK)

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 61 Dnr KN Läktare (gradäng) och scen på Nordanå Kulturnämnden efterfrågade kostnader för de två alternativen att riva eller renovera gradäng/läktare och scen. Support och lokaler har tagit fram följande kostnader: Att riva kostar ca kronor och att renovera kostar kronor samt eventuellt kostnader för bygglov. 1. Riva läktare/gradäng och scen till en kostnad av ca kronor. 2. Ge kulturavdelningen i uppdrag att beställa uppdraget hos support och lokaler. Prisuppgifter från underhållssamordnare på Support och lokaler Kultur- fritidschef (KLKITHN) Kulturnämndens ordförande (POLDSJN) Kulturavdelningen och biblioteksavdelningen (BGKMEJI) Stab (FRKCLUK) Stab (FRKIMAM) Kulturavdelningen (BGKUHEN)

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Ansökan om bidrag till vävstugans sommarverksamhet 2019 Skellefteå vävstugeförening är i Drängstugan på Nordanå. Föreningen ansöker om bidrag med kronor för att ha möjlighet att anställa en vävkunnig person som håller öppet vävstugan och erbjuda allmänheten möjlighet att väva under 5 veckor i sommar. Föreningens medlemmar lägger också ner många ideella timmar för att ställa ordning inför sommarens verksamhet. Vävstugan håller även öppet för andra besökare på Nordanå. Öppen vävstuga betyder mycket för Nordanå som besöksmål under sommaren. Föreningen sprider även textilkunskap till besökarna. Bevilja Skellefteå vävstugeförening ett bidrag med kronor för att genomföra öppen sommarvävstuga mellan den 1 juli - 2 augusti Ansökan inklusive kostnadskalkyl och värdinnans arbetsuppgifter Skellefteå Vävstugeförening, ordförande Kulturavdelningen (BGKUHEN) Kultur- och fritidskontoret (BGKMEJI) Stab (FRKIMAM) Stab (FRKCLUK) Kulturavdelningen (SLKKSEM)

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Ansökan om utvecklingspengar för musikskolan, Studieförbundet Vuxenskolan Studieförbundet Vuxenskolan i Burträsk ansöker om utvecklingsmedel på kronor för att investera i musikinstrument. Då för- och grundskolan har sagt nej till individuell musikundervisning på skoltid har det fått kulturskolan, enligt studieförbundet, att rikta sin individuella undervisning till kvällstid och till centrala Skellefteå. Vilket för musikintresserade ungdomar i Burträsk har inneburit en försämrad möjlighet att utveckla sitt musikintresse. Något om Vuxenskolan genom sin verksamhet försöker motverka och de har därför under hösten 2018 tagit, enligt ansökan, över en del av musikutbildningen. Kulturnämnden ser projektets ambition att nå ut till fler ungdomar, att underlätta och uppmuntra unga i Burträsk att musicera som en mycket god sak i sig. Men kulturnämnden ger redan årligen ett stöd, på kronor, till de studieförbund som är verksamma i Skellefteå kommun däribland Vuxenskolan. Och kulturnämnden uppger i sina bidragsnormer att anslag inte ska ges till; annan kommunal förvaltning, kommunalt bolag, studieförbund eller religiös- alt. politisk organisation. Avslå ansökan på grund av att kulturnämnden redan ger ett årligt stöd till studieförbunden som är verksamma i Skellefteå kommun. Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan Studieförbundet Vuxenskolan Kulturavdelningen (BGKALUM) Kulturavdelningen och biblioteksavdelningen (BGKMEJI) Stab (FRKCLUK)

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Inkommen skrivelse - Utomhusdansbana i Skellefteå Fem dansföreningar, Skellefteå dansklubb, Guldstadlaget, Skellefteå Tangosällskap, SveLa och GoldTown Feet of Fire vill påvisa ett behov av en ny och rejäl utedansbana i Skellefteå. Behovet för en sådan finns hos föreningarna men även hos en dansglad allmänhet. Föreningarna vill se en dansbana med dansvänligt trägolv, scen och tak. Samt att den placeras i centrala Skellefteå. Vidare vill gruppen att Snäckan på Nordanå kulturområde ersätts av en mer funktionell dansbana. Kulturnämnden ser det som värdefullt med ett levande folkligt dansklimat, av olika slag, i Skellefteå kommun. I det är möjligheten att dansa utomhus eller i enklare hus exempelvis logar en del. När det gäller Snäckan kommer ett nytt trägolv framför scenen att anläggas i enlighet med hur platsen såg ut 1945 då den uppfördes. Där kommer det även fortsättningsvis att gå att dansa om man så vill. Men det finns idag inga planer för nybyggnationer gällande särskilda dansbanor på Nordanå kulturområde. Kulturnämnden vill också lyfta fram det faktum att det i Skellefteå kommun finns ett flertal dansplatser och att det även finns möjlighet att anordna dans i bryggarbacken och i stadsparken, centrala Skellefteå. Fråga om, eventuell utomhusdansbana i centrala Skellefteå kan hållas aktuell i med arbetet med utvecklingen av staden som helhet. Med hänvisning till ovanstående anse skrivelsen som besvarad. Inkommen skrivelse Berörda dansföreningar Kommunstyrelsen (FUNKTIONSBREVLÅDA) Kulturavdelningen (BGKALUM)

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Ansökan om bidrag till countryfestival 12 juli 2019, Skråmträsk saloon Skråmträsk Saloon planerar för en Countryfestival 12 juli Enkel idé, country ska spelas på landsbygden. Countryfestivalen har arrangerats de senaste två åren och har publikmässigt varit en succé. 200 respektive 250 besökare i åldern 5-80 år. Besökarna är främst från närområdet men även en del långväga gäster. Då Countryfestivalen gjorde minusresultat de tidigare åren söker Skråmträsk Saloon om ett bidrag från kulturnämnden. Kulturnämnden ser positivt på olika genrer och våra medborgares engagemang att skapa dessa. En attraktiv och aktiv landsbygd bidrar till målet om invånare Kulturnämndens bidrag ska stimulera kulturlivet i hela kommunen. Då det planerade arrangemangen, enligt inlämnad budget, kommer gå med vinst kan inget bidrag ges. 1. Ansökan avslås. 2. Uppmuntra till dialog med kultur- och fritidskontoret om eventuellt framtida stöd. Ansökan Skråmträsk Saloon Kulturavdelningen (SLKKSEM) Kultur- och fritidskontoret (BGKMEJI) Stab (FRKIMAM) Stab (FRKCLUK)

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Ansökan om bidrag till enstaka arrangemang, Jörns evenemang och samhällsservice Jörns evenemang och samhällsservice ansöker om bidrag för Ursinnig festival 24 maj 6 juni En kulturfestival som är resultatet av kultur- och demokratiprojekt Lyssna på oss med stöd av Kulturrådet. Projektet fick inte hela bidraget de ansökte om av Kulturrådet och ansöker om kronor i bidrag från kulturnämnden. Ansökan avser ljudtekniker vid invigningen av Ursinnig festival, dokumentärfilmare under hela arrangemanget samt stöd för litterärt arrangemang och skrivworkshop 5 juni med Anna Sundström Lindmark. Kulturnämnden ser det positivt på Ursinnig festival och de positiva aspekterna som Jörns evenemang och samhällsservice visar. 1. Kulturnämnden beviljar ett bidrag på kronor för dokumentärfilmare. (KULTURNÄMNDENS TILL FÖRFOGANDE /4530/3157/1724). 2. Kulturnämnden beviljar ett bidrag på kronor för ljudtekniker invigningsdagen samt Anna Sundström Lindmark 5 juni. (BIDRAG FÖR ENSTAKA ARRANGEMANG /4530/3158/1742). Ansökan Jörns evenemang och samhällsservice Kulturavdelningen (SLKKSEM) Kultur- och fritidskontoret (BGKMEJI) Stab (FRKIMAM) Stab (FRKCLUK)

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Val av arbetsstipendiat, våren 2019 Kulturnämndens arbetsstipendium delas ut två gånger/år, i juni respektive december. Stipendiet är avsett att täcka del av kostnad för planerat tidsbegränsat utvecklingsarbete inom någon av konstformerna litteratur, musik, konst, teater, dans, film, fotokonst, konsthantverk eller annat kulturellt område. Stipendiet utdelas som stöd och stimulans till lovande förmågor, oavsett ålder, inom något/några av ovan angivna konstformer. Till dagens sammanträde har inkommit nio ansökningar om arbetsstipendium. Beslutas att bevilja ANNA HÄLLGREN arbetsstipendium om kronor. Ansökningar Utsedd arbetsstipendiat Kulturavdelningen (BGKMEJI) Kulturavdelningen (SLKKSEM) Stab (FRKIMAM) Stab (FRKCLUK)

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Medborgarförslag (08-18) - om att en staty eller minnessten över Ulrika Elenora Lindström borde uppföras i Burträsk Kulturnämnden har fått ett medborgarförslag, som innebär att resa en staty i Burträsk, över mejerskan Ulrika Eleonora Lindström, som 1872 skapade receptet som ligger till grund för Västerbottensosten. Kulturnämnden noterar medborgarförslaget och påpekar att det inte finns några specifika medel för uppförande av ny staty, men att idéer borde lyftas med Västerbottensost Besökscenter och Norrmejerier. I nästa steg inkludera idén/temat, i dialog med planavdelningen som håller i översiktplanering av Burträsk. Kulturavdelningen håller i den konstnärliga gestaltningsprocessen, skriver konstprogram, utlyser tävlingar/ansökningar för dialog och bevakar konstnärers rättigheter i samband med enprocentregeln men har inga specifika medel för enskilda förslag. Med hänvisning till ovanstående skrivning anse medborgarförslaget besvarat. Medborgarförslag (08-18) Förslagsställaren Kulturavdelningen (BGKALAN) Kulturavdelningen och biblioteksavdelningen (BGKMEJI) Stab (FRKIMAM) Kommunstyrelsen (KLKALUK)

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Medborgarförslag (45-18) - om flytt av konstverk av Helge Holmlund från Brännanskolan till nya kulturhuset Kulturnämnden har fått ett medborgarförslag, som innebär att flytta konstnären Helge Holmlunds konstverk Ortens näringar, en grind i smide och glas, från Brännanskolan till nya Kulturhuset. Kulturnämnden noterar medborgarförslaget och tar med förslaget i beaktning oavsett flytt till kommande kulturhus eller inte. Med hänvisning till ovanstående skrivning anse medborgarförslaget besvarat. Medborgarförslag (45-18) Förslagsställaren Kulturavdelningen (BGKALAN) Kulturavdelningen och biblioteksavdelningen (BGKMEJI) Stab (FRKIMAM) Kommunstyrelsen (KLKALUK)

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Remissutgåva Region Västerbottens kulturplan Region Västerbotten har översänt förslag på kulturplan Region Västerbotten med önskemål om kommunens synpunkter. Remissvaret ska ha inkommit senast den 15 juni Region Västerbottens kulturutskott svarar, på uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden, för framtagandet av kulturplanen i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Den nya kulturplanen är ett regionalt planeringsverktyg för utvecklingen av kultur i Västerbotten under åren och den tredje i sitt slag. Den utgör även underlag för Region Västerbottens ansökan om statsbidrag från Statens Kulturråd till de verksamheter som ämnas få statlig medfinansiering. I takt med kulturplanen för Västerbottens län och med anledning av samverkansmodellen arbetar även Skellefteå kommun fram en ny och reviderad kulturplan för åren Under nämnda planperiod färdigställs ett nytt kulturhus i Skellefteå. En satsning som kommer att förändra kulturlandskapet i regionen och skapar en ny dynamik. En förändring inom vilken Region Västerbotten i hög grad är involverad i via samägda kulturbolag och genom sitt uttalade regionala kulturansvar. Skellefteå kommun ser det som centralt att fortsätta att utveckla gemensamma satsningar, där Nordiskt berättarcentrum är ett exempel. Skellefteå kommun önskar en kontinuerlig dialog under planperioden för en ökad samverkan kring insats- och utvecklingsområden som föreslås i länets kulturplan. Med ett särskilt fokus på allas tillgänglighet till kultur (inkl. kulturarv), en ökad bredd inom kulturlivet, kulturskaparnas villkor och kulturens koppling till andra samhällsområden, så som exempelvis kulturella och kreativa näringar. Skellefteå kommun är en viktig samarbetspart till Region Västerbotten när det gäller utvecklingen av regionen i sin helhet och där de norra delarna står i fokus för det gemensamma fortsatta arbetet. Region Västerbotten skickade i sitt remissunderlag ut ett antal frågeställningar som besvarats, se beskrivning av ärendet.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Kulturnämnden godkänner att tjänsteskrivelsen lämnas som yttrande till kommunstyrelsen som svar till Region Västerbotten. Denna tjänsteskrivelse Region Västerbotten Kommunstyrelsen Kulturavdelningen (BGKALUM) Kulturavdelningen & biblioteksavdelningen (BGKMEIJ)

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Anmälningar och meddelanden till kulturnämnden Anmälningar för att kulturnämnden ska få en inblick i det som beslutades i arbetsutskottet samt beslutade och expedierade delegationsprotokoll. Meddelanden för att kulturnämnden ska få möjlighet till en inblick i fortsättningen av ett ärende, ex vis slutligt beslut. Det samlade, presenterade materialet kan sedan läggas till handlingarna Godkänna lämnad redovisning, enligt tjänsteskrivelse Bilagor

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Rapporter Ordförandes rapport från folkhälsorådets möte : Länsstyrelsen ska starta upp ett projekt, som har till syfte att etablera en samordningsstruktur för strategiskt folkhälsoarbete, och som kommer att genomföras Närvaroteamet är ett samverkansteam mellan skolkontoret och socialkontoret. De jobbar med hemmasittarproblematik, barn och unga som av olika anledningar inte är i skolan. Man tror att Skellefteå har ca 20 barn hemma på heltid. Johan Linder berättade om Nordsken, deras historia och verksamhet hade Nordsken besökare och visionen är att ha besökare år Riksorganisationen Spelberoendegruppen berättar om gruppens verksamhet vars huvudsakliga mål är att hjälpa alla spelberoende och deras anhöriga.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KN Övriga frågor Olav Eriksson, ledamot: - Han anser att i den grupp, som valdes till att bland annat välja ut kulturhusets namn, skulle någon från kulturnämnden varit med. Kulturnämnden borde ha haft något att säga till om. Anna-Lena Lundmark, kulturavdelningen: - Hon visade ett bildspel (istället för den workshop som skulle ha hållits) som behandlade uppstarten av kulturplanen och vilka frågor som finns att ta ställning till. Hon ville att kulturnämndens ledamöter skulle ta ställning till två frågor: Vilken/vilka är de viktigaste utmaningarna (lista de 1-5 viktigaste utmaningarna)? Vilka är möjligheterna (för de utmaningar som listades i första frågan)?