PROJEKTPLAN. 2. Projektidé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. 2. Projektidé"

Transkript

1 VAD ÄR ETT PROJEKT? Ett projekt ska vara väl avgränsat i tid, kostnad och omfattning. Det ska också ha ett eller flera bestämda och mätbara mål. Projekt bedrivs utanför den ordinarie verksamheten. Läs mer i vad som ska skrivas under de olika rubrikerna i projektplanen i Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd inom Leader. PROJEKTPLAN 1. Projektnamn HögLösningar (elever på högstadiet är med och forskar på framtida lösningar på lokala miljöproblem, i detta fall Kvarntorpshögen. En lösning är också en kemisk term, en homogen blandning av två eller flera ämnen). 2. Projektidé Ange projektidén. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till projektidén. Projektet handlar om att ungdomar på högstadiet är delaktiga i vetenskaplig forskning kring processer och miljöproblem förknippade med Kvarntorpshögen i Kumla. De problem som identifierats och som har lett fram till projektidén är: (1) Kumla kommun, som ägare till Kvarntorpshögen, har ett stort intresse av att studera framtida miljöpåverkan från högen. Eftersom högen fortfarande brinner bildas i nuläget inga stora mängder med lakvatten, men framtiden är oviss, inom uppskattningsvis år svalnar högen och kommunen är angelägen att ta reda på så mycket som möjligt om hur lakvattnet kommer att se ut och hur det isåfall påverkar recipienten. (2) Intresset för naturvetenskapliga ämnen, i synnerhet kemi och matematik, sjunker stadigt bland landets ungdomar och Sverige ligger numer under genomsnittet respektive signifikant under snittet inom matematik och naturvetenskap (bilaga 9). De flesta unga har ingen uppfattning om vad det innebär att forska, det anses svårt och konstigt och ska de nämna ett namn på en forskare så blir det Albert Einstein. Detsamma gäller i princip även för kemiämnet, som anses vara svårt och abstrakt, inget som är till nytta för dem. Till sin fördel återfinns emellertid yrken relaterade till detta inom den senaste listan över framtidsyrken från SACO (bilaga 8). Projektets övergripande teman är: miljöforskning, hållbar utveckling, framtiden och framtidsscenarion. Den forskning som kommer att bedrivas inom projektet, av högstadieelever, är riktig vetenskaplig forskning. Resultaten ska hålla så pass hög vetenskaplig nivå så att de kan presenteras på internationella konferenser. Stor vikt läggs vid att använda restmaterial, t ex askor och kalkhaltiga material från andra industrier för att avhjälpa problem som kan tänkas uppstå vid en framtida avsvalning av högen. Konceptet som projektet kommer jobba främst inom kan därför sammanfattas genom: Rest + Rest Lösning (på lokalt miljöproblem) Vid Kvarntorps industriområde, precis vid foten av Kvarntorpshögen, ligger en lokal anpassad för storskaliga miljökemiska tester av material. Lokalen kallas Forskningsstation Kvarntorp och ligger i direkt anslutning till Naturskolan i Kumla. Naturskolans mål och syfte med verksamheten är att öka intresset för och skapa goda förutsättningar för naturstudier, genom att få uppleva och på egen hand undersöka med alla sinnen. Naturskolan är till för alla skolor i Kumla kommun, men utnyttjas mest av, och passar även bäst för, elever på låg- och mellanstadiet. HögLösningar kommer således kunna komplettera Naturskolans verksamhet, så att ungdomarna får en naturvetenskaplig grund genom Naturskolan och därefter kan gå vidare till HögLösningar, som är mer experiment- och analysfokuserat. Projektplanmall D /7

2 Naturskolan naturvetenskap/biologi HögLösningar naturvetenskaplig forskning/kemi Miljön kring Kvarntorp är spännande ut många perspektiv. Här finns en miljö som starkt påverkats av industriverksamhet, men också en miljö som är intressant ur geologisk, biologisk, kemisk och kulturell synvinkel. Detta är en viktig del i Naturskolans verksamhet, och även i HögLösningar kommer stor vikt att läggas just kring detta. Metodik/utförande: Bakgrund/syfte hypotes datainsamling analys av data slutsatser Eleverna kommer att få jobba utifrån ett vetenskapligt tillvägagångssätt med Kvarntorpsproblematiken som grund. Verksamheten läggs upp med information om vad det handlar om och varför det är viktigt (bakgrund och syfte) för att därefter mer gå in på vad själva experimenten kommer att beröra: hur framtida miljöpåverkan från Kvarntorpshögen kommer att bero av ex. klimat/ och nerderbördsförändringar (hypotes). När hypotesen väl är uppställd startar bygget av experimenten samt provtagning (insamling av data). När en termin har gått kommer de kunna sammanställa de data som de samlat in (analys av data) och slutligen kunna formulera en slutsats kring den hypotes som ställdes upp i början. Experimenten som kommer att testas är: 1. Material från Kvarntorpshögen samt eventuellt gruvavfall med sekundära utfällningar placeras i behållare (50 L) och lakas med olika mängd vatten i olika intervall. Detta är intressant att studera ur ett klimat-/nederbördsförändringsperspektiv. 2. Skiffer från Kvarntorpshögen lakas med olika temperaturer på lakvätskan. Detta är speciellt intressant då olika delar av Kvarntorpshögen håller olika temperatur. För att kunna studera processer som kan tänkas ske i fält, måste man göra tester i större skala. Labskala är bra för att i ett första skede studera tillämpbarhet av en metod, men ett labskaletest tar inte hänsyn till exempelvis kanalbildning, flöden och kemiska utfällningar på samma sätt som ett pilotskaletest och prediktionen blir därmed mindre tillförlitlig. Experimenten kommer att skötas av 6 klasser från Vialundskolan i Kumla. Klasserna är fördelade över olika årskurser: 1 klass 6, 2 klass 7 och 3 klass 8. Denna fördelning möjliggör att lärarna kan välja vilket fokus de vill ha på experimenten för varje årskurs, från mindre avancerat för årskurs 6 till mer avancerat för årskurs 8 (man väljer vilka parametrar man tittar på, för årskurs 6 kan det räcka att notera färger och utfällningar, räkna om milliliter tillsatt vatten till liter osv., i årskurs 7 kan man välja att introducera ph-mätningar och elektrisk ledningsförmåga och i årskurs 8 redoxpotential och metallanalyser). Utöver provtagningen som sköts av eleverna tar ansvariga forskare också prover med jämna intervall. På dessa prover mäts samma parametrar som eleverna mäter samt att man mäter halten av olika metaller i lösningen, oorganiska anjoner, löst organiskt kol etc. Resultaten från dessa mätningar får eleverna ta del av genom att de presenteras på en blogg. 3. Erfarenheter från tidigare projekt Redovisa hur projektet ska ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt. Läs mer i anvisningar. Under ett tidigare projekt i Kopparberg, som genomfördes av doktorand i miljökemi (Sartz) , framkom två viktiga erfarenheter: (1) verklighetsanknytning, att det är på riktigt och (2) praktiskt arbete och helhetsbegrepp. Dessa två erfarenheter beskrivs lite mer utförligt nedan. 1. Resultaten från de experiment som eleverna (årskurs 7) jobbade med under ett års tid var en viktig pusselbit i en akademisk avhandling. Resultaten publicerades och presenterades även på två Projektplanmall D /7

3 internationella konferenser i Canada och eleverna insåg ganska snart att det fanns ett riktigt, inte skapat, intresse för deras resultat. Det faktum att det de gjorde var forskning: att det var någonting nytt som ingen visste svaret på i förväg, var en stor bidragande faktor till att projektet blev så lyckosamt. Eleverna jobbade med olika kalktillsatser till gruvavfall, och i slutet av projektet fick eleverna åka på studiebesök till Nordkalk i Köping. Vid fabriken i Köping fick de se de enorma mängder av restmaterial som bildas och fick en förståelse för att deras experiment, som gick ut på att se om man kunde använda dessa rester till någonting nyttigt, verkligen hade ett riktigt syfte. 2. Den lokala miljöhistorian var också en viktig bit. De experiment som utfördes var baserade på material, gruvavfall, från ett historiskt gruvområde som låg bara några hundra meter bakom skolan. Bergslagen har en lång tradition av gruvbrytning och många av eleverna passerar flera gruvområden bara på vägen till skolan. När de också fick göra saker praktiskt: skotta upp gruvmaterialet och blanda med kalkmaterialet, blev det också lättare att förstå hur försöken var uppbyggda och vad de syftade till. HögLösningar kommer att ta tillvara samtliga ovan nämnda erfarenheter och applicera dem på problematiken och historian kring Kvarntorpshögen. 4. Vilka ska genomföra projektet? Beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange om det är till exempel företag, organisationer, eller andra som deltar och namnen på dessa. Ange även inriktning om företag deltar i genomförandet, till exempel lantbruksföretag eller turistföretag. Beskriv också hur projektorganisationen ser ut. Ange även hur ålders- och könsfördelningen ser ut för dem som genomför projektet (antal kvinnor/män under 25 år, antal mellan 25 och 40 år samt antal 40 år och äldre). Ange också om det finns det representanter med utländsk bakgrund. Läs mer i anvisningar. Sökande organisation är Kumla kommun Projektet kommer att bemannas genom upphandlade tjänster. Ett antal funktioner och de kompetenser som krävs för respektive funktion beskrivs senare i denna text. Örebro universitet deltar genom medverkan av doktorander och seniora forskare i verksamheten vid Forskningsstationen. Kumla kommun är delaktiga i projektet dels som ägare till ett eventuellt framtida miljöproblem samt genom att låta två lärare lägga tid i projektet (offentlig medfinansiering). Naturskolan med Britt Eklöf och HögLösningar kommer ha ett nära samarbete och eventuellt samordna transporter och andra evenemang. Naturskyddsföreningen i Kumla kommer att bistå med information om sin verksamhet samt hålla i blomstervandringar etc på Kvarntorpshögen. Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening (BKBEF), med säte i Kopparberg, kommer att bistå med informationskvällar för deltagande elevers anhöriga och övriga intresserade. BKBEF startades i september 2009 och syftar till att främja hållbar utveckling och tillväxt i Bergslagen med utgångspunkt i Bergsbruk och miljöteknik. Föreningen har i december medlemmar, varav 10 är kommuner (däribland Kumla kommun), 6 är företag och 11 är privatpersoner. Sakab i Kumla, Zandra Arwidsson, kommer att kunna bistå med studiebesök och information om sin verksamhet. Vialundskolan i Kumla, NO-lärare Maria Söderberg och Laila Svahn och elever Projektplanmall D /7

4 5. Syfte och målgrupp Beskriv vad projektet söker stöd för och vilka de övergripande syftena med projektet är. Ange också vilken målgrupp projektet vänder sig till. Hur ser ålders- och könsfördelningen ut för dem som är målgrupp för projektet? Finns det personer med utländsk bakgrund i målgruppen? Målgruppen för projektet är högstadieelever från Kumla. Det övergripande syftet är att öka intresset för högre studier och forskning inom naturvetenskapliga ämnen. Som ett resultat av forskningen kommer även ny kunskap fås fram, som kommer att vara till gagn för framtida planering av miljösituationen i Kvarntorp. 6. Geografiskt verksamhetsområde Redogör för var projektet kommer att genomföra sin verksamhet och vilket område resultatet av projektet kommer att tillfalla. Verksamheten kommer att vara förlagd i Kvarntorp, i nära anslutning till Naturskolan i Kumla. Lokalen hyrs av Kumla kommun. Resultaten av projektet kommer att vara dels ökad kunskap och dels forskningsresultat från de experiment som utförs. Forskningsresultaten är offentliga och tillfaller således både forskarna, eleverna och övriga intresserade, t.ex Kumla kommun (som intressent i form av ägare av Kvarntorpshögen). 7. Projektets mål Ange vilka målen för projektet och hur ni ska arbeta för att uppfylla dem. Målen ska vara mätbara. Om det är möjligt att ange storleken på målen med siffror ska du göra det. Värden bör då anges dels för situationen före projektets start, dels för hur du beräknar att resultatet blir efter genomförandet. Läs mer i anvisningar. Långsiktigt mål med projektet är att få till fler samarbeten mellan grundskola och högskola/universitet (t ex i form av examensarbetare och doktorander) för att få bilden av forskning mer verklighetsanknuten. Projektet ska leda till att det skapas en positiv spiral med ökat intresse för NO i grundskolan som ger fler sökande till NO-gymnasieprogram som ger fler sökande till högre studier inom NO. Efter projekttiden skall sättet att arbeta anammas på fler ställen i landet och även internationellt. Mätbara mål är fler sökande till naturvetenskapliga utbildningar på högskola/universitet. De aktuella målgrupperna i HögLösningar (årskurs 6-8) kommer dock bara hinna följas upp till gymnasievalet inom tiden för projektperioden (kan börja högskola/universitet tidigast 2016). I slutet av projektperioden kommer kontakter börja tas för en framtida internationalisering av HögLösningar. Aktuella länder för att starta upp denna internationalisering kommer att vara Storbritannien och Tyskland, då de har många liknande problem med skifferdeponier som Närke har. 8. Genomförandeplan med tidsplan Här beskrivs de aktiviteter som ska ingå i projektet och ungefärliga tidpunkter för när varje aktivitet börjar och slutar. Beskriv vilka kostnader som ligger inom respektive aktivitet, se ytterligare information om kostnadsslagen nedan. Läs mer i anvisningar. Projekttid: Nedan listas de funktioner som behövs för att utföra projektet. Under varje funktion listas sedan de aktiviteter (med tidpunkt och typ av kostnad) som ingår i varje funktion. Projektplanmall D /7

5 Funktion: Expert/forskare geokemi samt projektledning Forskare inom geokemi, koppling till universitet och med gedigen kunskap om Kvarntorpshögen och dess historia, geokemi och nuvarande påverkan på recipient, skall ansvara för experimentens vetenskapliga tyngd. Kostnad: Tid och resor Aktivitet: Försöksplanering Planering av försöken. Se till att försöken håller rätt vetenskaplig nivå, att resultaten blir vetenskapligt intressanta. Tidpunkt: Mest intensivt varje terminsstart Kostnader: Tid Aktivitet: Projektrapportering Projektledaren ansvarar för projektrapporteringen i slutet av projekttiden. Tidpunkt: Slutet av projekttiden Kostnad: Tid Aktivitet: Studiebesök Studiebesök hos relevanta industrier som t ex Ragn-Sells, Korsnäs Frövi och Sakab Tidpunkt: En gång per vårtermin (totalt 3 tillfällen) Kostnad: Bussar, fika, lunch Aktivitet: Reklam och marknadsföring Marknadsföring av projektet kommer ske genom deltagande i seminarier och aktiviteter såsom Forskarfredag. Projektet kommer även trycka upp informationsblad/broschyrer. Kostnad: Trycksaker, resor, seminarieavgifter Aktivitet: Blogg Veckovis uppdatering av bloggen: bilder, mätresultat, frågor och svar. För uppstart av bloggen kommer expert att anlitas. Kostnad: Tid och kostnad för att hålla bloggen reklamfri Funktion: Expert/forskare geologi Geolog med gedigen kunskap om Bergslagens geologi och historia, inklusive erfarenhet om prospektering i Bergslagen samt, för att belysa geologers stora arbetsfält, gärna varit verksam internationellt under flertalet år. Tidpunkt: Varje terminsuppstart Kostnad: Tid och resor Aktivitet: Terminsuppstart Vid varje terminsuppstart ska en genomgående information om Kvarntorpshögens historia och geologi beskrivas under en fälttur. Tidpunkt: Varje terminsstart Kostnad: Tid. Fika Projektplanmall D /7

6 Funktion: Kemist/tekniker Kemist med erfarenhet av mätningar av alla aktuella parametrar samt provberedning. Tekniskt kunnande och erfarenhet av att designa och utveckla vetenskapliga försökssystem. Kostnad: Tid och resor Aktivitet: Försöksunderhåll Underhåll av försöken, se till att alla pumpar fungerar, att laktemperaturen är rätt, att alla slangar håller tätt och inte sätter igen Kostnader: Tid Aktivitet: Provberedning Siktning, malning, torkning samt XRF-analyser av fasta material., men mest intensivt vid uppstart av nya försök Kostnad: Tid för operatör och hyra av maskiner Aktivitet: Provtagning En gång i veckan ska eleverna komma ut och göra provtagningar. På provet mäts sedan ph, elektrisk ledningsförmåga och redoxpotential parametrar som säger mycket om hur vilka kemiska processer som pågår och som man kan prediktera framtida miljöpåverkan från. Experimenten provtas också av forskare och experter inom geokemi för att ytterligare utvärdera experimenten genom analyser av oorganiska anjoner, TOC, metaller samt geokemisk modellering. Kostnader: Bussresor till och från Kvarntorp. Förbrukningsmaterial såsom provrör, pipetter, syra. Lokalhyra. Analyskostnader för metaller och anjoner. Funktion: Ekonomi och administration Aktivitet: Bokföring, administration och rekvisitionsansvar Bokföring och administration, med ansvar för fakturahantering och rekvirering. Bokföring skall ske i bokföringsprogram och kunna särskiljas i en projektredovisning., mer intensivt vid rekvisitioner Kostnad: Tid 9. Plan för hur du ska sprida resultatet Redogör för hur och till vilka resultatet ska spridas. Ange också hur många som berörs av projektet och av resultatet. Projektet kommer ha en egen blogg som är länkad från Bergskrafts hemisda, denna uppdateras löpande med mätresultat och andra händelser. Skolverket kommer att informeras om projektets verksamhet och eventuellt tillfrågas att vara delaktiga i utvärderingen av projektet. Vid sidan av den naturvetenskapliga forskningen (resultat från experimenten) kommer det även att vara intressant att engagera forskare inom pedagogik och didaktik. Medverkan på aktiviteter som t ex Forskarfredag samt marknadsföring genom radio- och tv-reportage. Projektet nämns alltid på olika typer av seminarier och konferenser som Bergskraft deltar i. Projektplanmall D /7

7 Då resultat från experimenten presenteras, t ex på vetenskapliga konferenser, beskrivs det alltid att de är en del av skolprojektet Inom spridning av resultatet kommer således ingå marknadsföring både av området (Kvarntorp och högen) och dels projektkonceptet och därmed också LEADER. Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening kommer att anordna informationsträffar för elevers anhöriga och andra intresserade en gång per termin (i samband med terminsuppstart), där experimenten och resultaten presenteras lite mer i detalj. En uppskattning av hur många som berörs av projektet och resultatet är mycket svår att göra. Det är dels elever som är med i projektet (ca 150 per läsår), deras föräldrar, syskon etc. Därutöver är det forskare vid universitetet, anställda inom Bergskraft, ca 30 st (sökande organisation och projektledarens arbetsgivare), Kumla kommun m.fl. 10. Övergång till ordinarie verksamhet Redogör här för hur verksamheten ska fortsätta efter att projektet har avslutats. Förhoppningen är att verksamheten skall bli en integrerad del av undervisningen och kunna drivas vidare i Kumla kommuns regi, eventuellt genom fortsatta ansökningar om bidrag men också med visst stöd från ex. KVA och Skolverket. Projektplanmall D /7

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN 1 INLEDNING 1.1 Projektets namn MiNaLösningar Namnet MiNaLösningar är trippelbottnad där Mi står för Miljö, Na står för Natur och Lösningar är ju dels en

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2014-08-05 Projekttid: ht 2011-vt 2014 Journalnummer:2011-2913 Stödmottagare (organisation): Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening Projektnamn:

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Den som söker Leaderstöd och ansvarar för att projektet drivs på sätt som anges i ansökan. OBS! Måste inneha ett organisationsnummer

Den som söker Leaderstöd och ansvarar för att projektet drivs på sätt som anges i ansökan. OBS! Måste inneha ett organisationsnummer Ankomstdatum(ifyllsavLeaderkontoret) Beslutsdatum(ifyllsavLeaderkontoret) Projektplanen Diarienr(ifyllsavLeaderkontoret): Idettadokumentskanigöraensammanfattandeprojektbeskrivning,sättauppmålför projektet,beskrivahurprojektetuppnårdessamål,beskrivavilkaaktörersomdeltai

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker, Kemi Ämnets syfte Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö.

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik Gerd Bergman, utvecklingschef NTA www.ntaskolutveckling.se Kompetensförsörjning: elevers intresse för naturvetenskap och teknik Läsåret 2013/14

Läs mer

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg Bakgrund och syfte Lakvatten med lågt ph och höga metallhalter är vanligt i områden där det finns gamla gruvavfallsdeponier.

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg Bakgrund och syfte Lakvatten med lågt och höga metallhalter är vanligt i områden där det finns gamla gruvavfallsdeponier.

Läs mer

Kandidatprogrammet miljövetenskap

Kandidatprogrammet miljövetenskap Kandidatprogrammet miljövetenskap Introduktion miljövetenskap 30 hp Inriktningsämne 60 hp Kemi Geovetenskap Biologi Stödämne 30 hp Kemi Geovetenskap Biologi Fysik Matematik Valbara miljöklassade kurser

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ungdomscheckens namn VKU - VÅRGÅRDA KRISTNA UNGDOMSRÅD Sökande (Namn/Förening) 864000-6667 0738

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-18 Diarienummer:2008-007 L Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Svenljunga BTK Ungdomscheckens namn Tinel Gherasim Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Urban Haglind, RUC-samordnare

Verksamhetsberättelse Urban Haglind, RUC-samordnare Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-08 Urban Haglind, RUC-samordnare Under perioden 2015-01-01 till 2015-06-31 omfördelades samordnartjänsten på 50% mellan 40% projektledning för Försöksverksamheten med

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-03-15 Diarienummer:2008-007 K Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Utbildning lerduveskytte Ungdomscheckens namn Svenljunga skytteförening Sökande

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-10-08 Diarienummer:2008-009 Y Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck S&SyleAB Företagscheckens namn Senid Muhic Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen Falun feb 2017 Björn Ställberg

Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen Falun feb 2017 Björn Ställberg Forskningsprocessen Kurs i vetenskapligt syn- och förhållningssätt för ST-läkare Forskningsprocessen Lite teori Mycket diskussion Lite exempel Forskningsprocessen Bra att läsa 1 Forskningsprocessen I det

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, skolbarnomsorg samt grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Bergskraft 11. 13. Reservera 18-19-20 september för Bergskraft! I detta nummer

Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Bergskraft 11. 13. Reservera 18-19-20 september för Bergskraft! I detta nummer Juni 2013 Nyhetsbrev Bergskraft 11. 13 I detta nummer Bergskraft och framtiden Möten i september Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Gruvnytt Rätt utbildad på rätt plats Fynd av gamla borrkärnor Lyckat

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor. Reviderade 2010-07-09

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor. Reviderade 2010-07-09 KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor NO Reviderade 2010-07-09 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram i ett

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

SOMMARAKTIVITETER 2017 VÄSTERÅS STAD

SOMMARAKTIVITETER 2017 VÄSTERÅS STAD SOMMARAKTIVITETER 2017 VÄSTERÅS STAD Processkarta beslut, genomförande och utvärdering Västerås 2017-01-25 Claes Malmquist Jonas Huldt Utvärderingar av sociala satsningar med fokus på ekonomi Processkarta

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

LPP Delaktighet, inflytande och förberedelse inför årskurs 3 Beskrivning av elevgrupp och andra omständigheter

LPP Delaktighet, inflytande och förberedelse inför årskurs 3 Beskrivning av elevgrupp och andra omständigheter LPP Delaktighet, inflytande och förberedelse inför årskurs 3 Beskrivning av elevgrupp och andra omständigheter Det är en bit in på vårterminen och jag och mitt arbetslag ska arbeta med en grupp elever

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-19 Diarienummer:2008-009 S Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Förudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronällen i Sjuhärad Företagscheckens

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

Lär känna NTA lite närmare.

Lär känna NTA lite närmare. Sida 1 (5) INBJUDAN 20 augusti 2002 Till Kommunens skolchef / Friskola Välkommen till seminarium Lär känna NTA lite närmare. Skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) samverkar

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

5.10 Kemi. Mål för undervisningen

5.10 Kemi. Mål för undervisningen 5.10 Kemi Undervisningen i kemi ska hjälpa de studerande att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande och en modern världsbild som en del av en mångsidig allmänbildning. Undervisningen ska ge de studerande

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik Skolhuvudmannens namn (gäller kommunala, statliga och fristående huvudmän) Halmstads kommun Namn på skolhuvudmannens företrädare

Läs mer

Slutrapport för projektstöd.

Slutrapport för projektstöd. Sida 1 av 5 enligt Jordbruksverkets anvisningar 1. Vilket projekt redovisar du? Ange -journalnummer 2009-1377, -projektnamn Ballesta -stödmottagare Stallarholmens Vikingar 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kemi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kemi 2, 100 poäng, som bygger på kursen kemi 1.

Kemi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kemi 2, 100 poäng, som bygger på kursen kemi 1. KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården

Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården Kunskap i skolan LÄRANDE genom Mål och bedömning Framtiden? Någon har sagt: Om 50 år finns inte 70% av dagens yrke! Skolans innehåll? Om vi inte vet så mycket om morgondagen kanske vi inte kan fokusera

Läs mer

Kemi Kunskapens användning

Kemi Kunskapens användning Delmål Delmål Kemi Kunskapens användning 2010-06-14 utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? att sakta in. Hur kommer framtiden egentligen se ut? Vad kommer vi att jobba med? Vad är viktigt att våra barn blir

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Gatu-/postadress Postnummer och ort E-post

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp Natural Science BA (A), Natural Science and Technical Knowledge for Teachers at School Year F-3, 30 Credits Allmänna

Läs mer

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik. LPP NO (Biologi, kemi och fysik) samt Teknik Lokal pedagogisk planering år 1 Förmågor i NO: Diskutera och ta ställning Planera och undersöka Beskriva och förklara Förmågor i Teknik: Identifiera och analysera

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer