PROJEKTPLAN. 2. Projektidé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. 2. Projektidé"

Transkript

1 VAD ÄR ETT PROJEKT? Ett projekt ska vara väl avgränsat i tid, kostnad och omfattning. Det ska också ha ett eller flera bestämda och mätbara mål. Projekt bedrivs utanför den ordinarie verksamheten. Läs mer i vad som ska skrivas under de olika rubrikerna i projektplanen i Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd inom Leader. PROJEKTPLAN 1. Projektnamn HögLösningar (elever på högstadiet är med och forskar på framtida lösningar på lokala miljöproblem, i detta fall Kvarntorpshögen. En lösning är också en kemisk term, en homogen blandning av två eller flera ämnen). 2. Projektidé Ange projektidén. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till projektidén. Projektet handlar om att ungdomar på högstadiet är delaktiga i vetenskaplig forskning kring processer och miljöproblem förknippade med Kvarntorpshögen i Kumla. De problem som identifierats och som har lett fram till projektidén är: (1) Kumla kommun, som ägare till Kvarntorpshögen, har ett stort intresse av att studera framtida miljöpåverkan från högen. Eftersom högen fortfarande brinner bildas i nuläget inga stora mängder med lakvatten, men framtiden är oviss, inom uppskattningsvis år svalnar högen och kommunen är angelägen att ta reda på så mycket som möjligt om hur lakvattnet kommer att se ut och hur det isåfall påverkar recipienten. (2) Intresset för naturvetenskapliga ämnen, i synnerhet kemi och matematik, sjunker stadigt bland landets ungdomar och Sverige ligger numer under genomsnittet respektive signifikant under snittet inom matematik och naturvetenskap (bilaga 9). De flesta unga har ingen uppfattning om vad det innebär att forska, det anses svårt och konstigt och ska de nämna ett namn på en forskare så blir det Albert Einstein. Detsamma gäller i princip även för kemiämnet, som anses vara svårt och abstrakt, inget som är till nytta för dem. Till sin fördel återfinns emellertid yrken relaterade till detta inom den senaste listan över framtidsyrken från SACO (bilaga 8). Projektets övergripande teman är: miljöforskning, hållbar utveckling, framtiden och framtidsscenarion. Den forskning som kommer att bedrivas inom projektet, av högstadieelever, är riktig vetenskaplig forskning. Resultaten ska hålla så pass hög vetenskaplig nivå så att de kan presenteras på internationella konferenser. Stor vikt läggs vid att använda restmaterial, t ex askor och kalkhaltiga material från andra industrier för att avhjälpa problem som kan tänkas uppstå vid en framtida avsvalning av högen. Konceptet som projektet kommer jobba främst inom kan därför sammanfattas genom: Rest + Rest Lösning (på lokalt miljöproblem) Vid Kvarntorps industriområde, precis vid foten av Kvarntorpshögen, ligger en lokal anpassad för storskaliga miljökemiska tester av material. Lokalen kallas Forskningsstation Kvarntorp och ligger i direkt anslutning till Naturskolan i Kumla. Naturskolans mål och syfte med verksamheten är att öka intresset för och skapa goda förutsättningar för naturstudier, genom att få uppleva och på egen hand undersöka med alla sinnen. Naturskolan är till för alla skolor i Kumla kommun, men utnyttjas mest av, och passar även bäst för, elever på låg- och mellanstadiet. HögLösningar kommer således kunna komplettera Naturskolans verksamhet, så att ungdomarna får en naturvetenskaplig grund genom Naturskolan och därefter kan gå vidare till HögLösningar, som är mer experiment- och analysfokuserat. Projektplanmall D /7

2 Naturskolan naturvetenskap/biologi HögLösningar naturvetenskaplig forskning/kemi Miljön kring Kvarntorp är spännande ut många perspektiv. Här finns en miljö som starkt påverkats av industriverksamhet, men också en miljö som är intressant ur geologisk, biologisk, kemisk och kulturell synvinkel. Detta är en viktig del i Naturskolans verksamhet, och även i HögLösningar kommer stor vikt att läggas just kring detta. Metodik/utförande: Bakgrund/syfte hypotes datainsamling analys av data slutsatser Eleverna kommer att få jobba utifrån ett vetenskapligt tillvägagångssätt med Kvarntorpsproblematiken som grund. Verksamheten läggs upp med information om vad det handlar om och varför det är viktigt (bakgrund och syfte) för att därefter mer gå in på vad själva experimenten kommer att beröra: hur framtida miljöpåverkan från Kvarntorpshögen kommer att bero av ex. klimat/ och nerderbördsförändringar (hypotes). När hypotesen väl är uppställd startar bygget av experimenten samt provtagning (insamling av data). När en termin har gått kommer de kunna sammanställa de data som de samlat in (analys av data) och slutligen kunna formulera en slutsats kring den hypotes som ställdes upp i början. Experimenten som kommer att testas är: 1. Material från Kvarntorpshögen samt eventuellt gruvavfall med sekundära utfällningar placeras i behållare (50 L) och lakas med olika mängd vatten i olika intervall. Detta är intressant att studera ur ett klimat-/nederbördsförändringsperspektiv. 2. Skiffer från Kvarntorpshögen lakas med olika temperaturer på lakvätskan. Detta är speciellt intressant då olika delar av Kvarntorpshögen håller olika temperatur. För att kunna studera processer som kan tänkas ske i fält, måste man göra tester i större skala. Labskala är bra för att i ett första skede studera tillämpbarhet av en metod, men ett labskaletest tar inte hänsyn till exempelvis kanalbildning, flöden och kemiska utfällningar på samma sätt som ett pilotskaletest och prediktionen blir därmed mindre tillförlitlig. Experimenten kommer att skötas av 6 klasser från Vialundskolan i Kumla. Klasserna är fördelade över olika årskurser: 1 klass 6, 2 klass 7 och 3 klass 8. Denna fördelning möjliggör att lärarna kan välja vilket fokus de vill ha på experimenten för varje årskurs, från mindre avancerat för årskurs 6 till mer avancerat för årskurs 8 (man väljer vilka parametrar man tittar på, för årskurs 6 kan det räcka att notera färger och utfällningar, räkna om milliliter tillsatt vatten till liter osv., i årskurs 7 kan man välja att introducera ph-mätningar och elektrisk ledningsförmåga och i årskurs 8 redoxpotential och metallanalyser). Utöver provtagningen som sköts av eleverna tar ansvariga forskare också prover med jämna intervall. På dessa prover mäts samma parametrar som eleverna mäter samt att man mäter halten av olika metaller i lösningen, oorganiska anjoner, löst organiskt kol etc. Resultaten från dessa mätningar får eleverna ta del av genom att de presenteras på en blogg. 3. Erfarenheter från tidigare projekt Redovisa hur projektet ska ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt. Läs mer i anvisningar. Under ett tidigare projekt i Kopparberg, som genomfördes av doktorand i miljökemi (Sartz) , framkom två viktiga erfarenheter: (1) verklighetsanknytning, att det är på riktigt och (2) praktiskt arbete och helhetsbegrepp. Dessa två erfarenheter beskrivs lite mer utförligt nedan. 1. Resultaten från de experiment som eleverna (årskurs 7) jobbade med under ett års tid var en viktig pusselbit i en akademisk avhandling. Resultaten publicerades och presenterades även på två Projektplanmall D /7

3 internationella konferenser i Canada och eleverna insåg ganska snart att det fanns ett riktigt, inte skapat, intresse för deras resultat. Det faktum att det de gjorde var forskning: att det var någonting nytt som ingen visste svaret på i förväg, var en stor bidragande faktor till att projektet blev så lyckosamt. Eleverna jobbade med olika kalktillsatser till gruvavfall, och i slutet av projektet fick eleverna åka på studiebesök till Nordkalk i Köping. Vid fabriken i Köping fick de se de enorma mängder av restmaterial som bildas och fick en förståelse för att deras experiment, som gick ut på att se om man kunde använda dessa rester till någonting nyttigt, verkligen hade ett riktigt syfte. 2. Den lokala miljöhistorian var också en viktig bit. De experiment som utfördes var baserade på material, gruvavfall, från ett historiskt gruvområde som låg bara några hundra meter bakom skolan. Bergslagen har en lång tradition av gruvbrytning och många av eleverna passerar flera gruvområden bara på vägen till skolan. När de också fick göra saker praktiskt: skotta upp gruvmaterialet och blanda med kalkmaterialet, blev det också lättare att förstå hur försöken var uppbyggda och vad de syftade till. HögLösningar kommer att ta tillvara samtliga ovan nämnda erfarenheter och applicera dem på problematiken och historian kring Kvarntorpshögen. 4. Vilka ska genomföra projektet? Beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange om det är till exempel företag, organisationer, eller andra som deltar och namnen på dessa. Ange även inriktning om företag deltar i genomförandet, till exempel lantbruksföretag eller turistföretag. Beskriv också hur projektorganisationen ser ut. Ange även hur ålders- och könsfördelningen ser ut för dem som genomför projektet (antal kvinnor/män under 25 år, antal mellan 25 och 40 år samt antal 40 år och äldre). Ange också om det finns det representanter med utländsk bakgrund. Läs mer i anvisningar. Sökande organisation är Kumla kommun Projektet kommer att bemannas genom upphandlade tjänster. Ett antal funktioner och de kompetenser som krävs för respektive funktion beskrivs senare i denna text. Örebro universitet deltar genom medverkan av doktorander och seniora forskare i verksamheten vid Forskningsstationen. Kumla kommun är delaktiga i projektet dels som ägare till ett eventuellt framtida miljöproblem samt genom att låta två lärare lägga tid i projektet (offentlig medfinansiering). Naturskolan med Britt Eklöf och HögLösningar kommer ha ett nära samarbete och eventuellt samordna transporter och andra evenemang. Naturskyddsföreningen i Kumla kommer att bistå med information om sin verksamhet samt hålla i blomstervandringar etc på Kvarntorpshögen. Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening (BKBEF), med säte i Kopparberg, kommer att bistå med informationskvällar för deltagande elevers anhöriga och övriga intresserade. BKBEF startades i september 2009 och syftar till att främja hållbar utveckling och tillväxt i Bergslagen med utgångspunkt i Bergsbruk och miljöteknik. Föreningen har i december medlemmar, varav 10 är kommuner (däribland Kumla kommun), 6 är företag och 11 är privatpersoner. Sakab i Kumla, Zandra Arwidsson, kommer att kunna bistå med studiebesök och information om sin verksamhet. Vialundskolan i Kumla, NO-lärare Maria Söderberg och Laila Svahn och elever Projektplanmall D /7

4 5. Syfte och målgrupp Beskriv vad projektet söker stöd för och vilka de övergripande syftena med projektet är. Ange också vilken målgrupp projektet vänder sig till. Hur ser ålders- och könsfördelningen ut för dem som är målgrupp för projektet? Finns det personer med utländsk bakgrund i målgruppen? Målgruppen för projektet är högstadieelever från Kumla. Det övergripande syftet är att öka intresset för högre studier och forskning inom naturvetenskapliga ämnen. Som ett resultat av forskningen kommer även ny kunskap fås fram, som kommer att vara till gagn för framtida planering av miljösituationen i Kvarntorp. 6. Geografiskt verksamhetsområde Redogör för var projektet kommer att genomföra sin verksamhet och vilket område resultatet av projektet kommer att tillfalla. Verksamheten kommer att vara förlagd i Kvarntorp, i nära anslutning till Naturskolan i Kumla. Lokalen hyrs av Kumla kommun. Resultaten av projektet kommer att vara dels ökad kunskap och dels forskningsresultat från de experiment som utförs. Forskningsresultaten är offentliga och tillfaller således både forskarna, eleverna och övriga intresserade, t.ex Kumla kommun (som intressent i form av ägare av Kvarntorpshögen). 7. Projektets mål Ange vilka målen för projektet och hur ni ska arbeta för att uppfylla dem. Målen ska vara mätbara. Om det är möjligt att ange storleken på målen med siffror ska du göra det. Värden bör då anges dels för situationen före projektets start, dels för hur du beräknar att resultatet blir efter genomförandet. Läs mer i anvisningar. Långsiktigt mål med projektet är att få till fler samarbeten mellan grundskola och högskola/universitet (t ex i form av examensarbetare och doktorander) för att få bilden av forskning mer verklighetsanknuten. Projektet ska leda till att det skapas en positiv spiral med ökat intresse för NO i grundskolan som ger fler sökande till NO-gymnasieprogram som ger fler sökande till högre studier inom NO. Efter projekttiden skall sättet att arbeta anammas på fler ställen i landet och även internationellt. Mätbara mål är fler sökande till naturvetenskapliga utbildningar på högskola/universitet. De aktuella målgrupperna i HögLösningar (årskurs 6-8) kommer dock bara hinna följas upp till gymnasievalet inom tiden för projektperioden (kan börja högskola/universitet tidigast 2016). I slutet av projektperioden kommer kontakter börja tas för en framtida internationalisering av HögLösningar. Aktuella länder för att starta upp denna internationalisering kommer att vara Storbritannien och Tyskland, då de har många liknande problem med skifferdeponier som Närke har. 8. Genomförandeplan med tidsplan Här beskrivs de aktiviteter som ska ingå i projektet och ungefärliga tidpunkter för när varje aktivitet börjar och slutar. Beskriv vilka kostnader som ligger inom respektive aktivitet, se ytterligare information om kostnadsslagen nedan. Läs mer i anvisningar. Projekttid: Nedan listas de funktioner som behövs för att utföra projektet. Under varje funktion listas sedan de aktiviteter (med tidpunkt och typ av kostnad) som ingår i varje funktion. Projektplanmall D /7

5 Funktion: Expert/forskare geokemi samt projektledning Forskare inom geokemi, koppling till universitet och med gedigen kunskap om Kvarntorpshögen och dess historia, geokemi och nuvarande påverkan på recipient, skall ansvara för experimentens vetenskapliga tyngd. Kostnad: Tid och resor Aktivitet: Försöksplanering Planering av försöken. Se till att försöken håller rätt vetenskaplig nivå, att resultaten blir vetenskapligt intressanta. Tidpunkt: Mest intensivt varje terminsstart Kostnader: Tid Aktivitet: Projektrapportering Projektledaren ansvarar för projektrapporteringen i slutet av projekttiden. Tidpunkt: Slutet av projekttiden Kostnad: Tid Aktivitet: Studiebesök Studiebesök hos relevanta industrier som t ex Ragn-Sells, Korsnäs Frövi och Sakab Tidpunkt: En gång per vårtermin (totalt 3 tillfällen) Kostnad: Bussar, fika, lunch Aktivitet: Reklam och marknadsföring Marknadsföring av projektet kommer ske genom deltagande i seminarier och aktiviteter såsom Forskarfredag. Projektet kommer även trycka upp informationsblad/broschyrer. Kostnad: Trycksaker, resor, seminarieavgifter Aktivitet: Blogg Veckovis uppdatering av bloggen: bilder, mätresultat, frågor och svar. För uppstart av bloggen kommer expert att anlitas. Kostnad: Tid och kostnad för att hålla bloggen reklamfri Funktion: Expert/forskare geologi Geolog med gedigen kunskap om Bergslagens geologi och historia, inklusive erfarenhet om prospektering i Bergslagen samt, för att belysa geologers stora arbetsfält, gärna varit verksam internationellt under flertalet år. Tidpunkt: Varje terminsuppstart Kostnad: Tid och resor Aktivitet: Terminsuppstart Vid varje terminsuppstart ska en genomgående information om Kvarntorpshögens historia och geologi beskrivas under en fälttur. Tidpunkt: Varje terminsstart Kostnad: Tid. Fika Projektplanmall D /7

6 Funktion: Kemist/tekniker Kemist med erfarenhet av mätningar av alla aktuella parametrar samt provberedning. Tekniskt kunnande och erfarenhet av att designa och utveckla vetenskapliga försökssystem. Kostnad: Tid och resor Aktivitet: Försöksunderhåll Underhåll av försöken, se till att alla pumpar fungerar, att laktemperaturen är rätt, att alla slangar håller tätt och inte sätter igen Kostnader: Tid Aktivitet: Provberedning Siktning, malning, torkning samt XRF-analyser av fasta material., men mest intensivt vid uppstart av nya försök Kostnad: Tid för operatör och hyra av maskiner Aktivitet: Provtagning En gång i veckan ska eleverna komma ut och göra provtagningar. På provet mäts sedan ph, elektrisk ledningsförmåga och redoxpotential parametrar som säger mycket om hur vilka kemiska processer som pågår och som man kan prediktera framtida miljöpåverkan från. Experimenten provtas också av forskare och experter inom geokemi för att ytterligare utvärdera experimenten genom analyser av oorganiska anjoner, TOC, metaller samt geokemisk modellering. Kostnader: Bussresor till och från Kvarntorp. Förbrukningsmaterial såsom provrör, pipetter, syra. Lokalhyra. Analyskostnader för metaller och anjoner. Funktion: Ekonomi och administration Aktivitet: Bokföring, administration och rekvisitionsansvar Bokföring och administration, med ansvar för fakturahantering och rekvirering. Bokföring skall ske i bokföringsprogram och kunna särskiljas i en projektredovisning., mer intensivt vid rekvisitioner Kostnad: Tid 9. Plan för hur du ska sprida resultatet Redogör för hur och till vilka resultatet ska spridas. Ange också hur många som berörs av projektet och av resultatet. Projektet kommer ha en egen blogg som är länkad från Bergskrafts hemisda, denna uppdateras löpande med mätresultat och andra händelser. Skolverket kommer att informeras om projektets verksamhet och eventuellt tillfrågas att vara delaktiga i utvärderingen av projektet. Vid sidan av den naturvetenskapliga forskningen (resultat från experimenten) kommer det även att vara intressant att engagera forskare inom pedagogik och didaktik. Medverkan på aktiviteter som t ex Forskarfredag samt marknadsföring genom radio- och tv-reportage. Projektet nämns alltid på olika typer av seminarier och konferenser som Bergskraft deltar i. Projektplanmall D /7

7 Då resultat från experimenten presenteras, t ex på vetenskapliga konferenser, beskrivs det alltid att de är en del av skolprojektet Inom spridning av resultatet kommer således ingå marknadsföring både av området (Kvarntorp och högen) och dels projektkonceptet och därmed också LEADER. Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening kommer att anordna informationsträffar för elevers anhöriga och andra intresserade en gång per termin (i samband med terminsuppstart), där experimenten och resultaten presenteras lite mer i detalj. En uppskattning av hur många som berörs av projektet och resultatet är mycket svår att göra. Det är dels elever som är med i projektet (ca 150 per läsår), deras föräldrar, syskon etc. Därutöver är det forskare vid universitetet, anställda inom Bergskraft, ca 30 st (sökande organisation och projektledarens arbetsgivare), Kumla kommun m.fl. 10. Övergång till ordinarie verksamhet Redogör här för hur verksamheten ska fortsätta efter att projektet har avslutats. Förhoppningen är att verksamheten skall bli en integrerad del av undervisningen och kunna drivas vidare i Kumla kommuns regi, eventuellt genom fortsatta ansökningar om bidrag men också med visst stöd från ex. KVA och Skolverket. Projektplanmall D /7

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik Gerd Bergman, utvecklingschef NTA www.ntaskolutveckling.se Kompetensförsörjning: elevers intresse för naturvetenskap och teknik Läsåret 2013/14

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården

Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården Kunskap i skolan LÄRANDE genom Mål och bedömning Framtiden? Någon har sagt: Om 50 år finns inte 70% av dagens yrke! Skolans innehåll? Om vi inte vet så mycket om morgondagen kanske vi inte kan fokusera

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Utvärdering av projektet Elektronisk fakturering Författare: Rolf Dalin Rapport: nr 2005:7 ISSN 1653-2414 ISBN 91-975561-4-9 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2

Läs mer

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektplansguide Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-03-15 Diarienummer:2008-007 K Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Utbildning lerduveskytte Ungdomscheckens namn Svenljunga skytteförening Sökande

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt Vetenskapens Hus Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker Vetenskapens Hus En kunskapshöjande mötesplats mellan skola, universitet, näringsliv Vi erbjuder en inspirerande miljö med

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 10

Nyhetsbrev nummer 10 Nyhetsbrev nummer 10 28 maj 2010 Bergskraft Bergslagen börjar närma sig slutet men förbereder nya projekt!! Projekt Bergskraft Bergslagen startade oktober 2007 för en treårsperiod som tar slut september

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Gatu-/postadress Postnummer och ort E-post

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTPLAN. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret)

PROJEKTPLAN. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret) PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret) LÄS ANVISNINGARNA TILL

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning VFU i Järfälla Till dig som är lärarstudent Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning 2 Fjällen för- och grundskola, Järfälla. Välkommen att göra din VFU i Järfälla Du är varmt välkommen att göra din verksamhetsförlagda

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Länsstyrelsen Jämtlands län. Regional utveckling. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Länsstyrelsen Jämtlands län. Regional utveckling. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Länsstyrelsen Jämtlands län Regional utveckling PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson Förstudie Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden Östersunds kommun Februari 2013 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor Marianne Harr Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta

www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta 1 NTA 1) NTA Utveckling, drivs av KVA och IVA 2) NTA PoS erbjuder produkter och tjänster, ägs av medverkande kommuner och fristående skolor Kommuner och fristående skolor,

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Introduktion Svenska Skolan i Hongkong och Shekou drivs av Svenska Skolföreningen i Hongkong. Föreningen är ideell och erbjuder svenska barn kompletterande

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer