Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan"

Transkript

1 ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan

2 Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos programmets studenter ger goda erfarenheter och är viktigt för att kunna genomföra bra verksamhet. Föreningens engagerade medlemmar är en viktig resurs och det är därför högt prioriterat att arbeta för ett högt engagemang. Verka för kontinuitet För att föreningen ska vara fortsatt välmående behövs långsiktigt arbete. Detta inkluderar bland annat att ta fram rutiner, befattningsbeskrivningar och verksamhetsplaner. Verka för ökat värdeskapande till programmets studenter Sektionens syfte grundar sig på att skapa mervärde för programmets studenter. Verka för ett stärkt varumärke Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker och Teknisk Fysik är viktiga varumärken för att F-studenter ska ha fortsatt högt anseende på arbetsmarknaden och i studierna. Sektionen och styrelsen ska.. Utvärdera och revidera sektionens verksamhetsplan för aktuellt läsår Styrelsen ska utforma och arbeta efter en verksamhetsplan som beskriver både strategiska och taktiska mål för föreningen. Driva en utskottsbaserad organisationsstruktur Genom aktiva utskott kan fler studenter engagera sig i föreningen och vi når mycket längre. Verka för goda relationer med relevanta studentorganisationer Genom att öka samarbetet med andra lämpliga studentorganisationer ska mervärde skapas för programmets studenter. Bevaka alumnverksamhet En stark alumnverksamhet är värdefull för alumnerna själva såväl som för studenterna på programmet. Delta under mottagningsveckorna Mottagningen är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra föreningen och sektionen mot nya studenter. Arbeta för att föreningen har en väl fungerande ekonomi Styrelsen ska arbeta för att föreningen upprätthåller god ekonomi både på kort och lång sikt. Det åligger styrelsen att ta ansvar för att sektionens ekonomi sköts på ett korrekt och transparent sätt. Bokföring ska skötas enligt svensk lag och är ett viktigt redskap för att hålla koll på ekonomin. Alla arrangemang ska sträva efter att inte gå med förlust. Marknadsföra föreningen och sprida information om relevant verksamhet

3 Styrelsen ska arbeta för att föreningen syns aktivt bland studenterna, bland annat genom sektionströjor, sektionsväskor och nyhetsbrev. Föreningen ska marknadsföra både sin egen och annan relevant verksamhet. Underhålla sektionens hemsida Hemsidan ska drivas och utvecklas med ambitionen att vara den självklara källan för information rörande studierna och studentlivet vid programmet. Anordna casetävlingar Föreningen ska fortlöpande arrangera Uppsala Engineering Case Competition. Detta ska dels stärka universitetets civilingenjörsstudenters problemlösningsfråga samt bidra till att föreningens varumärke stärks. Anordna F-jällresan Föreningen ska med hjälp av utsedda projektledare i anslutning till jullovet arrangera en fjällresa. Målet är att skapa en gemensam friluftsaktivitet för öka sammanhållning mellan våra studenter. Se över möjligheten till ett F-uppehållsrum Föreningen ska se över om det med ekonomisk hjälp från någon fakultet är möjligt att anskaffa ett uppehållsrum på Ångströmlaboratoriet eller Polacks för först och främst de engagerade i sektionen men även andra studenter på programmet.

4 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet ska.. Verka för att undervisningen vid civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik håller hög standard Till detta används kursutvärderingar och övriga förslag om förbättringar. Verka för att civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik skall hållas uppdaterad och ligga i tiden. Genom att utskottet självt föreslår förbättringar samt genom att föra studenternas talan i programråd skall utbildningen teknisk fysik hållas uppdaterad. Verka för att minimera avhopp från utbildningen Genom motivationshöjande aktiviteter samt genom att visa upp en mer konkretiserad bild skall studenterna stimuleras till fortsatta studier. Verka för förbättrad progression i skriv- och presentationsfärdigheter Progression skall förbättras i kurser där studenterna tränas i presentationsteknik och övervara kurser som berörs av programmatrisen för att säkerställa att den efterlevs. Utbildningsutskottet ska.. Utse en vinnare av F:s Lärarpris Motivera studenterna att nominera en lärare till priset, utse en vinnare bland de nominrade och i samband med grenvalsdagen efterföljande kalenderår belöna årets pristagare med diplom samt en prissumma på f.n. 5000kr Utse studentrepresentanter till programrådet Sex studentrepresentanter till programrådet, varav tre är ordinarie och tre suppleanter. Utse programskyddsombud Utse studentrepresentanter till institutionsstyrelser och rekryteringsgrupper Verka för rättvis examination Verka för att alla kurser examineras med lämpliga och rättvisa metoder så att studenternas kunskaper i ämnet återspeglas i betyget på bästa sätt. Verka för arbetslivsanknytning Arbeta för att få en bättre arbetslivsanknytning på programmet, bland annat genom att ta initiativ till att anordna gästföreläsningar och studiebesök. Publicera föreläsningsanteckningar Utbildningsutskottet ska hitta studenter som mot betalning lägger upp sina föreläsningsanteckningar på hemsidan. Målet är att med tiden bygga upp ett arkiv med anteckningar från samtliga kurser

5 Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet ska.. Verka för god arbetsmarknadsanknytning Det huvudsakliga målet för arbetsmarknadsutskottet är att verka för ökad närvaro av arbetslivet i anslutning till civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. Möten med arbetslivet redan under utbildningen är av yttersta vikt för att inspirera studenter och ge en inblick i framtida karriärmöjligheter. Sträva efter kontinuitet Arbetsmarknadsutskottet ska mycket aktivt verka för att uppnå kontinuitet i sitt arbete och i kontakter med företag. Detta är en förutsättning för långsiktiga samarbeten med företag och i förlängningen en fungerande verksamhet. Verka för god gruppdynamik inom utskottet Arbetsmarknadsutskottet ska sträva efter god kamratskap och gruppdynamik inom arbetsmarknadsutskottet. Detta för att skapa en bättre gruppsammanhållning vilket i sin tur leder till roligare och effektivare arbete inom arbetsmarknadsutskottet. Arbetsmarknadsutskottet ska.. Anordna Föreningen Uppsala Tekniska Fysikers eventvecka Arbetsmarknadsutskottet ska anordna en vecka med arbetsmarknadstema för programmets studenter. Temaveckan ska vara ett återkommande event där företag, alumner och verksamma på universitetet bjuds in att delta i aktiviteter med programmets studenter, till exempel lunchföredrag och temakvällar. Ansvara för arbetsmarknadsanknytningen vid programmet Fortlöpande under terminen ska arbetsmarknadsutskottet anordna event där företag bjuds in till universitetet för att mot betalning få möjlighet att marknadsföra sin verksamhet mot programmets studenter. Arbeta för ingående samarbeten med företag Arbetsmarknadsutskottet ska arbeta för att sluta gynnsamma avtal med lämpliga företag, för att skapa mervärde för programmets studenter samt för att säkra externa inkomstkällor. Efter att eventuella avtal slutits ska arbetsmarknadsutskottet tillse att FUTF fullgör sin del av avtalen. Anordna en alumnkväll Arbetsmarknadsutskottet ska anordna ett event där alumner från teknisk fysik bjuds in för att dela med sig av sina studie- och arbetslivserfarenheter.. Anordna en forskarkväll Arbetsmarknadsutskottet ska anordna ett event där forskare på universitetet bjuds in för att dela med sig av sina forskningsområden.

6 Klubbverket Klubbverket ska.. Verka för gott studiesocialt klimat och god sammanhållning Genom att anordna tillställningar för programmets studenter, där de under trevliga former får möjlighet att umgås, ska klubbverket verka för ett gott studiesocialt klimat och god sammanhållning inom programmet. Verka för ett brett aktivitetsutbud Klubbverket ska verka för att erbjuda aktiviteter ur ett brett spektrum för att representera en så stor del av programmets studenter som möjligt. Detta är av högsta vikt för att verksamheten ska kunna vinna legitimitet hos programmets studenter, vilket i förlängningen är avgörande för att studenter ska engagera sig. Verka för ett aktivt klubbverk Genom att låta medlemmarna i klubbverket själva anordna aktiviteter kommer de känna en större tillhörighet till sektionen och på så sätt sprida en känsla av sammanhållning mellan klasser och årskurser. Verka för att öka sammanhållningen mellan recceklasserna under mottagningen Klubbverket ska tillsammans med faddrar planera gemensamma aktiviteter för klasserna under mottagningen och genom detta öka graden av sammanhållning mellan klasserna i alla årskurser. Klubbverket ska.. Driva fredagsfika Sista fredagen i varje månad anordnar klubbverket samkväm i form av fika för programmets studenter. Bullar och saft säljs till självkostnadspris i syfte att locka studenter och skapa en grogrund för sammanhållning. Driva Coq Au Vin Klubbverket ska anordna provningar av olika slag (exempelvis öl, vin eller whiskey) under trevliga former, gärna ett flertal gånger per termin. Anordna kräftskiva under mottagningen Under mottagningen ska klubbverket anordna en kräftskiva eller motsvarande tillställning för programmets recentiorer och äldre studenter. Anordna en Gasque Klubbverket ska i samarbete med studenter från andra utbildningsprogram under varje termin anordna en Gasque, sittning eller motsvarande event. Anordna en dam/herrmiddag Klubbverket ska en gång varje termin anordna en dam/herrmiddag, ett evenemang där sektionens manliga/kvinnliga studenter planerar och genomför en sittning och för sektionens kvinnliga/manliga studenter. Målet med detta är att öka sammanhållningen mellan både manliga och kvinnliga studenter på programmet. Anordna regelbundna aktiviteter

7 Klubbverket ska anordna regelbundna aktiviteter för att ge studenterna på programmet fler chanser att umgås med studenter från andra klasser och årskurser eller andra program. Exempel på aktiviteter är glassfest, julevenemang, fettisdagsfika, spelkväll, nationsrunda och filmkväll. Anordna overallaktiviteter Klubbverket ska anordna overallaktiviteter för programmets studenter, gärna tillsammans med andra sektioner. Exempel på aktiviteter är overallpyssel, ta fram ett tygmärke och anordna en overallssittning. Ordna beställning av overaller Klubbverket ska se till att programmets studenter har möjlighet att beställa en overall i början av varje läsår, gärna tillsammans med en annan sektion.

8 Idrottsutskottet Idrottsutskottet ska.. Verka för god hälsa och kamratskap Genom att regelbundet anordna idrottsliga event ska idrottsutskottet verka för god hälsa, sammanhållning och kamratskap på programmet. I möjligaste mån ska man även verka för god kamratskap med andra studentsammanslutningar. Idrottsutskottet ska.. Möjliggöra organiserad idrottsutövning God hälsa, sammanhållning och kamratskap på programmet tillgodoses för närvarande genom deltagande i seriespel i fotbill, innebandy och volleyboll, samt regelbundna träningar i dessa sporter och i löpning. För att stärka kamratskapet med andra studentsammanslutningar deltar FUTF i Ångströmsmästerskapen, som är en turnering där de flesta studentföreningar på Ångström och Polacks deltar.

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Fair Trade Shop Globalen Uppsala

Fair Trade Shop Globalen Uppsala Fair Trade Shop Globalen Uppsala Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utveckling av Fair Trade Shop Globalen... 3 Föreningens organisation... 3 Syfte, mål och uppföljning... 4 Mål:

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer