VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

2 Styrelsen Vt-2010 Stärkta av föreningens framgångar under föregående verksamhetsår intensifierades styrelsens arbete ytterligare under våren Två övergripande målsättningar karaktäriserade merparten av styrelsens arbete, dels att stärka föreningens varumärke gentemot studenter vid Uppsala universitet och potentiella samarbetspartners, och dels att öka föreningens värdeskapande förmåga gentemot programmets studenter. Styrelsen fortsatte även under våren sina ansträngningar att utveckla föreningens utskottsbaserade organisationsstruktur. Ett av vårens största fortlöpande projekt var att öka föreningens synlighet ute bland programmets studenter. Mycket fokus riktades mot förstaårsstudenterna och på att Styrelsen 1 januari 30 juni Ordförande: Johan Banck Vice ordförande: Karl Holmström Ledamöter: Alexander Bertholds Amanda Lethin Hannes Lindstrand Niklas Gunnarsson Gabriella Josefsson minska barriärerna för engagemang inom föreningen. Som ett led i den nya mer aggressiva marknadsföringsstrategin delades väskor med föreningens logga ut till alla förstaårsstudenter. Väskorna finansierades primärt med intäkter från företagsevent arrangerade av arbetsmarknadsutskottet. Väskorna delades ut i samband med ett event i Siegbahnsalen där föreningens alla utskott presenterade sin verksamhet. Föreningen utsattes under våren för en IT-attack mot sin hemsida: http//f.utn.se. Utomstående tog över kontrollen av administrationskontot och postade flera falska nyheter på hemsidan. Situationen löstes genom att hemsidan tillfälligt stängdes av samt att de kryphål som existerade åtgärdades innan sidan lades upp på nytt. Detta blev också startskottet för att annat projekt som initierades under våren, en helrenovering av föreningens hemsida. Framförallt upplevde styrelsen att hemsidans struktur behövde förnyas för att göra hemsidan mer intuitiv, men bevisligen fanns även behov att se över säkerheten på hemsidan. Projektet förutspåddes fortlöpa under en längre tid, men som ett första steg identifierade föreningens olika utskott behov och förväntningar på en ny hemsida. Styrelsen initierade även under våren ett projekt för att ingå samarbetsavtal mellan föreningen och företag. Arbetet fokuserades inledningsvis på att konkretisera vad föreningen kunde erbjuda företag i form av exponering och kontakt med programmets studenter. Stommen till ett kontrakt utformades och samtal inleddes med bland annat Accenture och Skyspark. Tyvärr ledde dessa diskussioner inte till några avtal under våren. Vårens F-storm fortlöpte smidigt och fyra nya syrelsemedlemmar valdes: en ny ordförande, en ny arbetsmarknadsansvarig, en ny marknadsföringsansvarig samt en ny informationsansvarig. För att möta det ökande intresset för föreningen bland programmets studenter hölls mötet i Siegbahnsalen. Över 150 studenter deltog vid mötet och den goda uppslutningen måste ses som ett kvitto på att vårens marknadsföringsansträngningar burit frukt.

3 Ht-2010 Arbetet med att stärka föreningens varumärke och att öka dess värdeskapande förmåga fortskred under våren. Föreningen tog också många ytterligare steg mot en välfungerande utskottsbaserad organisationsstruktur. I enlighet med införandet av den nya posten Marknadsföringsansvarig påbörjades arbetet med att införa en enhetlig grafisk profil över hela föreningen, på dess kommande nya hemsida och i form av bland annat mallar och visitkort. En kravspecifikation för föreningens hemsida fastställdes och Informationsansvarig med assistans av andra engagerade arbetade kontinuerligt under hösten med att göra en helt ny hemsida från grunden. Styrelsen 1 juli 31 december Ordförande: Jonas Nensén Vice ordförande: Karl Holmström Ledamöter: Alexander Bertholds Joel Sundström Amanda Lethin Tomas Sundvall Sofia Lindmark Efter diskussion med idrottsföreningen Uppsala Tekniska Fysiker (ifutf) togs beslutet att föreningen skulle uppgå i FUTF som ett utskott, under namnet Idrottsutskottet, samt att införa en ny styrelsepost i form av Ordförande för Idrottsutskottet. Styrelsen bedömde att inrättandet av det nya utskottet skulle medföra förbättrade förutsättningar att stärka sammanhållningen på programmet och att ytterligare bidra till ökat mervärde för programmets studenter. Fördelen för ifutf att uppgå som utskott var att FUTF tog över utgifter för exempelvis hallbokningar, vilket medförde att medlemsavgiften kunde slopas. Direkt från höstterminens start arbetade styrelsen målmedvetet för att ingå långsiktiga samarbetsavtal med företag. Detta utmynnade i ett flertal möten med företag och resulterade slutligen i avtal med SAS Institute, men framförallt gav det föreningen god erfarenhet av att hantera möten med externa intressenter. Som ett led i att ytterligare stärka föreningens varumärke beslutade man inom Studierådet att undersöka möjligheterna att genomföra en casetävling Uppsala Engineering Case Competition (UECC). Innan årsslutet hade två projektledare utsetts, samtidigt som projektet hade vuxit så mycket i omfattning att man beslutade att lyfta ut UECC från Studierådet och istället verka rakt under styrelsen. Höstens F-Storm lockade 178 personer, där val framgångsrikt genomfördes till Vice ordförande tillika kassör, Studierådsordförande, Klubbmästarinna, samt den nya posten Ordförande för Idrottsutskottet.

4 Studierådet Under år 2010 har studierådet för Teknisk Fysik, FSR, fortsatt med den löpande studiebevakningen av programmet samtidigt som ett flertal större projekt har startats. Åtta studierådsmöten har hållits med cirka en månads mellanrum där utbildningen har diskuterats och studentrepresentanter har nominerats till programråd och institutionsstyrelser. Antalet ansökande till programrådet ökade kraftigt till 13 sökande varav tre ordinarie och två suppleanter valdes ut efter intervjuer. Studentrepresentanter har medverkat i kursutvärderingsmöten ledda av Kjell Hamrin inför varje termin där föregående års kursutvärderingar diskuterats tillsammans med berörda lärare. Studierådsordförande har även utsett representanter till de kursombudsmöten som arrangeras av studierektorerna för fysik där pågående kurser diskuteras. Studierådsordförande har också deltagit i F-lärardagen där han talade om vikten av återkoppling på studenternas arbeten samt hanteringen av bonussystem. Under vårterminen fick studenterna som började utbildningen 2008 göra en utvärdering med anledning av de förändringar som gjorts i matematikundervisningen sedan Utvärderingen visade att studenterna var nöjda med studieplanen såsom den såg ut. Studierådsordförande gjorde tillsammans med programansvarig Olov Ågren en skrivelse om hanteringen med bonussystem där lärare uppmanades vara mer restriktiva med att dela ut bonuspoäng samtidigt som duggor och inlämningsuppgifter uppmuntrades. En grenvalsdag arrangerades på våren och en kursinfokväll på hösten där programmets studenter fick information om de inriktningar som finns att välja på Teknisk Fysik. Under grenvalsdagen delades 2009 års F-lärarpris ut till Uwe Zimmerman vid institutionen för teknikvetenskaper för hans insatser i Elektronik I. Studierådet har börjat lägga upp föreläsningsanteckningar och gamla tentor från de flesta av kurserna från de tre första åren på utbildningen. Mot slutet av året startades en projektgrupp ledd av Hannes Lindstrand som ska utveckla denna tjänst till att omfatta ett forum där studenter på olika sätta kan hjälpa varandra genom att bland annat svara på och ställa kursrelaterade frågor. En projektgrupp ledd av Emelie Lindgren som ska informera programmets studenter om möjligheterna till utlandsstudier startades under hösten. En informationskväll om utlandsstudier arrangerades och medlemmarna i projektgruppen har påbörjat en sammanställning av de utbytesuniversitet som erbjuds av Uppsala universitetet och som är av intresse för programmets studenter. Studierådet har under 2010 arbetat mycket med att få en genomtänkt progression i den så kallade programmatrisen och efter diskussioner med berörda lärare och studierektorer har ett förslag lagts fram där framförallt kommunikationsträningen och näringslivsanknytningen i programmet stärks. Matrisen som den föreslogs har godkänts av programrådet och under våren 2011 ska nödvändiga ändringar göras i de berörda kursplanerna. Vidare har studierådet som traditionen bjuder haft två FSR-middagar för att stärka sammanhållningen inom rådet samt belöna de studenter som ansträngt sig för att förbättra studiemiljön på programmet.

5 Arbetsmarknadsutskottet Under vårterminen 2010 arbetade arbetsmarknadsutskottet självständigt och följde upp höstterminens Vecka 47 med nya företagsevent som fick namnet Föreningen Uppsala Tekniska Fysikers Arbetsmarknadsdagar. Det resulterade i fyra lunchföredrag, ett studiebesök på Svedbergslaboratoriet, ett kvällsföredrag av F-alumnen och mjukvaruingenjören Per Gustavsson från Google samt ett numera traditionsenligt forskarfika tillsammans med Johan Tysk, professor i matematik med forskning inom finansiell matematik, Bengt Carlsson, professor i reglerteknik och Mattias Weiszflog, forskare inom tillämpad kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi. Dessutom bjöds samtliga F-studenter in till en Powerpoint- och presentationsteknikföreläsning som anordnades av konsultföretaget Accenture, som även höll i ett av lunchföredragen. De övriga lunchföredragen hölls av mjukvaruföretagen SAS Institute, fintechföretaget Skysparc samt F- alumnen Leif Sandberg som numera arbetar som IT-direktör på Landstinget i Uppsala län. Arbetsmarknadsdagarna blev en framgång för FUTF, både för att de uppskattades av studenterna och företagsrepresentanterna men även för att de innebar en ekonomisk framgång. Detta möjliggjorde att föreningen kunde investera i sektionsväskor med föreningens logotyp som delades ut gratis till programmets förstaårsstudenter. I slutet av terminen framarbetades ett prospekt och samarbetsavtal och diskussioner om ett bredare samarbete mellan föreningen och företag togs upp med samtliga företag som föreningen varit i kontakt med. Under höstterminen ökade intresset kring arbetsmarknadsutskottet vilket resulterade i flera nya engagerade. I början av hösten utnämndes Andreas Meisingseth till projektledare för höstterminens eventvecka. Andreas genomförde med sitt utskott en eventvecka bestående av fyra lunchföreläsningar och tre kvällsevent. Luncherna bestod av 3 företag och en alumn, där Studentconsulting även erbjöd CV-granskning efter deras företagspresentation. Kvällseventen bestod av ett event hos Skysparc i Stockholm, forskarfika och en presentation av Uppsala Monitoring Centre. I samband med eventveckan uppmärksammades föreningens arbete genom en artikel i Techna. Utöver Eventveckan anordnades även en lunchföreläsning med Nova 100 som handlade om vikten av att nätverka och en konsultkväll med Connecta där studenterna fick en inblick i konsultyrket. Mycket arbete har även ägnats åt att bygga vidare på de relationer som skapats via tidigare arbetsmarknadsveckor där målet har varit att få dessa som samarbetspartners. Störst vikt har lagts på SAS Institute och Skysparc. Under hösten blev SAS Institute föreningens första samarbetspartner.

6 Klubbverket Under 2010 har Fredagsfika anordnats den sista fredagen varje månad med ett par undantag. Studenterna har där kunnat umgås och förtära större mängder bullar och saft under avslappnade former. En ny prislista började användas under höstterminen för att undvika negativt resultat för fikat. I och med de nya priserna har intäkterna ökat utan att försäljningen har påverkats. Fredagsfika går nu på det hela taget plus minus noll. En annan återkommande aktivitet under verksamhetsåret har varit Coq au vin, en grupp inom Klubbverket som anordnar återkommande provningar av olika slag. Under 2010 anordnades en whiskeyprovning och en provning av rosévin. Fettisdagen uppmärksammades med semlor till försäljning för alla studenter. Detta gjordes traditionsenligt i samarbete med X-sektionen och semlorna var färgade gula och gröna. När vädret blev mildare anordnades en Korvfest, där studenterna kunde köpa gillad korv och umgås ute i solen. Det fanns också möjlighet till volleyboll, brännboll och kub för de som ville. Den traditionsenliga och populära Gasquen som är ett samarbete mellan olika program på Uppsala universitet ägde år 2010 rum den 23 maj på Norrlands nation. F-studenterna fick då en chans att socialisera med inte bara andra teknologer utan också studenter från helt andra utbildningar. Detta gjorde Gasquen till ett mycket populärt event även i år. Innan sommaren ordnades Avslutningsgasquen som ett avslut på terminen. Studenter från alla sektioner var välkomna för en sista tillställning innan sommaruppehållet. Denna gasque var ett samarbete mellan klubbmästarna för samtliga sektioner. Under Mottagningen, i slutet av augusti, anordnade Klubbverket i samarbete med styrelsen en kräftskiva för alla studenter på programmet. Ett mycket lyckat event där recentiorer fick möjlighet att umgås med studenter från högre årskurser. Det genomfördes också en grillkväll med kub, brännboll och volleyboll för alla nya reccar under Mottagningen. De nya studenterna fick träffa styrelsen och T-shirts delades ut. Utöver det fick reccarna även gratis hamburgare. Under hösten var alla tjejer på teknisk fysik välkomna till en tjejkväll på nation. Det var en kväll som bjöd på god mat, trevligt sällskap och roliga lekar. Middagen skapade en god gemenskap mellan tjejer från olika klasser och årskurser. Hösten bjöd på ännu mer festligheter, i form av bland annat en glassfest för alla F-studenter. Tillställningen bjöd på massor av glass, strössel, såser, maränger och självklart roliga glasstävlingar. Året 2010 avslutades med KWXF:s Höstgasque som anordnades av klubbmästarna för de fyra programmen. Gasquen hölls på norrlands nation och var mycket lyckad.

7 Ekonomi Föreningen kunde efter verksamhetsårets uppvisa en vinst. Precis som föregående år har föreningen erhållit ett bidrag från universitet för att bedriva sin verksamhet. Utöver detta bidrag har föreningen även fått kraftigt ökade intäktsströmmar från arbetsmarknadsevent. Dessa nya typer av intäkter har möjliggjort att föreningen nu kan ge ökad service till sina medlemmar. Exempel på detta är att tidigare ifutf nu har blivit Idrottsutskottet och att medlemsavgifterna har slopats. Vidare kan även nämnas att datorväskor har köpts in till samtliga studenter i årskurs 1, vilket också är ett direkt resultat av den ökande försäljningen mot företag. I övrigt har strategin för föreningens blandade projekt varit att samtliga ska uppvisa nollresultat, vilket överlag även har varit fallet. En komplett ekonomisk berättelse med granskat bokslut och revisionsberättelse presenteras på F-Storm i maj 2011.

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Årsberättelse Karlekon 2014

Årsberättelse Karlekon 2014 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar... 10 Ordförande C.A.P.S.... 11 Vice Ordförande C.A.P.S....

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

Övergripande information om år 2012

Övergripande information om år 2012 Inledning Enligt Gavlecons stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året. Den efterträdande styrelsen påbörjar

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Bilaga 1: Styret informerar

Bilaga 1: Styret informerar Bilaga 1: Styret informerar Sedan det förra sektionsmötet har det löpande arbetet flutit på. Ordförande och vice ordförande har deltagit på ORDFRAD tillsammans med öv- riga sektionen samt kåren centralt.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Verksamhetsberättelse 2014 Maskinsektionen inom TLTH 2014 01 01 till 2014 12 31 Inledning Verksamhetsberättelsen syftar till att visa vad Maskinsektionen med dess utskott och funktionärer ägnat sig åt

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Organisationsnummer: Kårallen 581 83 Linköping Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 Förnyad bidragsansökan för IAESTE lokalkommitté

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN

HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN HALVÅRSRAPPORT FÖR FYSIKSEKTIONEN Som ett led i Styret 2011:s arbete för att bättre nå ut till sektionens alla medlemmar har vi här satt ihop en halvårsrapport för sektionens verksamhet under första halvåret

Läs mer