Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter, med följande motiveringar: - Studenters bärande av landstingskläderna bör ifrågasättas, då de är arbetskläder som representerar en profession. Landstinget har vid flertalet tillfällen sagt ifrån gällande att ha på sig OP-ställ både i skola och bland allmänheten, då dessa plagg egentligen bara är avsedda att bäras av sjukhuspersonal på sjukhusområde. - Att det inte finns något allmänt gällande tillvägagångssätt för hur man får tag på sina kläder, leder till att vissa studenter tar kläder från klädförråd eller vagnar i kulverten. Detta innebär stöld, och utgör en smittrisk. I samband med terminsstart 2015 skedde en incident där studenter upptäcktes i färd med att ta en tvättsäck med läkarrockar. Väktare och biträdande programansvarig tillkallades, men incidenten ledde inte till polisanmälan. - Inom Landstinget i Östergötland håller den gröna OP-ställsfärgen, som vi är vana vid, på att gradvis fasas ut. Detta innebär att det inom kort kommer att bli svårare för studenter att få tag på kravallklädsel. De andra programmen på HU har hängseloverall som kravallklädsel. Att själva ersätta OP-stället med hängseloverall känns därför som ett alternativ som ligger nära till hands. Byte till hängseloverall skulle medföra att läkarstudenternas klädkod är enhetliga med de andra programmens, att den inte längre krockar med Landstingets principer, till ett säkrande av sättet på vilket kravallklädseln införskaffas, samt en framförhållning inför att de nuvarande OP-ställen kommer fasas ut. Vi vill att läkarstudenterna ska få ta del i bestämmandet av design av hängseloverallen, och föreslår därför att detta ska beslutas om på nästa FUM. Inför nästa FUM kommer MF styrelse låta medlemmarna göra förslag och sedan låta alla medlemmar rösta om förslagen, för att förslaget ska vara så välförankrat som möjligt. Styrelsen är medveten om att läkarfracken speciellt har viktigt symboliskt värde för läkarstudenterna men att behålla läkarfracken och samtidigt införa hängselbyxor menar styrelsen skulle bli för dyrt. Läkarrock kostar ca 400 kr och hängselbyxor kostar ca 300 kr. Vi yrkar på att 1. Kravallklädseln, som nu utgörs av OP-ställ och läkarfrack, ska ersättas av hängseloverall, liknande de som används på de andra programmen på Hälsouniversitetet. 2. Förslag på design av hängseloverall ska undersökas av styrelsen och framläggas inför nästa FUM, då man kommer att fatta ett beslut. 3. Hängseloverallen ska införas vid terminsstart HT-15. Äldrekursare får själva välja hur de vill göra med sin kravallklädsel. 4. MF kommer att ansvara för inköp och försäljning. 5. MedSex och fadderiet får själva bestämma hur de vill göra med sin framtida klädsel. Bankgiro:

7 Proposition Proposition Stadgeändring I dagsläget har bara kursrepresentanterna rösträtt i MF. Förra terminen så genomförde vi en förändring som innebär att alla medlemmar har rösträtt i val till ConsensusFUM, detta för att det är ett krav i med studentkårslagen. Styrelsen anser att det skulle vara positivt om alla medlemmar har bestämmanderätt över den organisation de är medlemmar i. Man bör i möjligaste mån ha så direkt demokrati som möjligt. Att ge alla medlemmar rösträtt kan medföra vissa utmaningar. T.ex. måste mötesledandet på FUM förändras om vi får större deltagande så att FUM inte drar ut på tiden allt för mycket. Så behöver man se till att så många som möjligt kommer på mötet. Rummen vi har möten i behöver också vara större (det blir redan idag trångt i Rönnen på FUM). Styrelsen tycker att fördelarna med att ge alla medlemmar rösträtt överväger utmaningarna som uppstår. Mötestekninken får helt enkelt anpassa och över tid så kommer former att hittas för att få mötena så effektiva som möjligt. Fullmäktige kan fortfarande vara obligatoriskt för kursreppar som det är i nuläget, så ser man till att det kommer endel dit, men FUM behöver också marknadsföras bättre till alla medlemmar. Med det stora engagemang som finns inom så tror vi inte att det är något problem att på sikt få många att gå på FUM. För att lösa platsbristen kan vi helt enkelt boka större lokaler, t.e.x föreläsningssalar efetersom vi bokar lokaler på LiU gratis. De flesta andra sektioner har rösträtt för alla medlemmmar och det upplevs som någonting positivt. Styrelsen föreslår därför FUM att i stadgan ändra 4:3 Ledamöter Fullmäktige består av ledamöter enligt paragraf 5:1 i denna stadga. 4:3 Yttrande-, förslags- och rösträtt Alla medlemmar har yttrande-, förslags- och rösträtt vid fullmäktiges sammanträden. Inspektor och samtliga MF:s medlemmar har yttrande- och förslagsrätt vid fullmäktiges sammanträden. Motionär har yttrande- och förslagsrätt vid motionensbehandling. 4:5 Extra sammanträden Extra sammanträde utlyses när inspektor, styrelseledamot, Consensus styrelse, revisorer, 5% av medlemmarna eller minst två ledamöter så begär. 4:5 Extra sammanträden Bankgiro:

8 Proposition Extra sammanträde utlyses när inspektor, styrelseledamot, Consensus styrelse, revisorer eller 5% av medlemmar så begär. 4:6 Kallelse Kallelse till fullmäktigesammanträde innehållande preliminär föredragningslista skall utgå skriftligen från MF:s styrelse till fullmäktiges ledamöter samt Inspektor senast fjorton dagar före sammanträde. Möteshandlingar samt föredragningslista skall tillsändas fullmäktigeledamot senast sju dagar innan sammanträdet. 4:6 Kallelse Kallelse till fullmäktigesammanträde innehållande preliminär föredragningslista skall utgå skriftligen från MF:s styrelse till medlemmar samt Inspektor senast fjorton dagar före sammanträde. Möteshandlingar samt föredragningslista skall tillsändas medlemmar senast sju dagar innan sammanträdet. Stryka 4:9 Deltagarnas rättigheter och skyldigheter Fullmäktigeledamot har yttrande-, förslags- och rösträtt vid fullmäktiges sammanträden. Om ordinarie ledamot eller suppleant ej kan närvara vid sammanträden skall ordinarie ledamot tillse att en ersättare utses inom kursen. Inspektor och samtliga MF:s medlemmar har yttrande- och förslagsrätt vid fullmäktiges sammanträden. Motionär har yttrande- och förslagsrätt vid motionens behandling. Vid val av Consensus-FUM ledamöter och suppleanter har samtliga MF:s medlemmar rösträtt. 4:10 Beslutsmässighet Fullmäktige är beslutsmässigt då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. För beslut som innebär förändringar i medlemmarnas ekonomiska förpliktelser gentemot MF samt vid beslut om stadgeändring fordras 2/3 majoritet av fullmäktiges ledamöter vid ett fullmäktigesammanträde. Detta gäller ej vid upplösande, se kapitel 14. 4:10 Beslutsmässighet Fullmäktige är beslutsmässigt då minst 20 medlemmar är närvarande. För beslut som innebär förändringar i medlemmarnas ekonomiska förpliktelser gentemot MF samt vid beslut om stadgeändring fordras 2/3 majoritet vid ett fullmäktigesammanträde. Detta gäller ej vid upplösande, se kapitel 14. Bankgiro:

9 Proposition 4:11 Röstningsförfarande Vid omröstning tillämpas enkel majoritet utom vid frågor enligt punkt 4:10 och kapitel 14 i denna stadga. Mötesordförande har ej skiljeröst. Om beslut fordras vid lika röstetal skiljer lotten. I fråga om ansvarsfrihet för styrelse har nuvarande styrelseledamot och styrelseledamot för föregående verksamhetssår i egenskap av fullmäktigeledamot ej rösträtt. I denna situation träder suppleant in. 4:11 Röstningsförfarande Vid omröstning tillämpas enkel majoritet utom vid frågor enligt punkt 4:10 och kapitel 14 i denna stadga. Mötesordförande har ej skiljeröst. Om beslut fordras vid lika röstetal skiljer lotten. I fråga om ansvarsfrihet för styrelse har nuvarande styrelseledamot och styrelseledamot för föregående verksamhetssår ej rösträtt. 4:12 Protokoll Vid fullmäktigesammanträde skall föras beslutsprotokoll med angivande av närvarande ledamöter. Protokollet skall uppta anteckning om ärendets art, samtliga ställda ej återtagna yrkanden, beslut samt reservationer och särskilda yttranden. Fullmäktiges protokoll justeras av två av fullmäktige utsedda justeringsmän." 4:12 Protokoll Vid fullmäktigesammanträde skall föras beslutsprotokoll med angivande av närvarande medlemmar. Protokollet skall uppta anteckning om ärendets art, samtliga ställda ej återtagna yrkanden, beslut samt reservationer och särskilda yttranden. Fullmäktiges protokoll justeras av två av fullmäktige utsedda justeringsmän. 4:13 kännagivande av sammanträdet Efter fullmäktigesammanträde skall justerat protokoll anslås på MF:s hemsida senast tre veckor efter beslut. Kopior skalltillsändas samtliga fullmäktigeledamöter, styrelseledamöter samt Consensus ordförande. Detta ombesörjs av fullmäktiges sekreterare. 4:13 kännagivande av sammanträdet Efter fullmäktigesammanträde skall justerat protokoll anslås på MF:s hemsida senast tre veckor efter beslut. Kopior skalltillsändas samtliga medlemmar samt Consensus ordförande. Detta ombesörjs av fullmäktiges sekreterare. Bankgiro:

10 Proposition Kapitel 5 Fullmäktigeledamöter Kapitel 5 Kursrepresentanter 5:1 Ledamöter Två fullmäktigeledamöter tillika kursrepresentanter samt suppleanter utses av varje terminskurs på läkarutbildningen samt två ledamöter från andra kurser, inom MFs valkrets. Det åligger tidigare kursrepresentanter att informera om vad posten innebär. Ledamot skall vara medlem i MF. Kursrepresentanter utses av kursen på respektive upprop på initiativ från terminsansvarig. Mandatperiod för ledamot är den termin för vilken kursrepresentanten väljs. 5:1 Kursrepresentanter Två kursrepresentanter samt suppleanter utses av varje terminskurs på läkarutbildningen. Det åligger tidigare kursrepresentanter att informera om vad posten innebär. Kursrepresentant skall vara medlem i MF. Kursrepresentanter utses av kursen på respektive upprop på initiativ från terminsansvarig. Mandatperiod för kursrepresentant är den termin för vilken kursrepresentanten väljs. 5:2 Verksamhet Fullmäktigeledamöternas uppgifter är: a) att närvara vid fullmäktiges sammanträde. b) att närvara vid de sammanträden med olika organ till vilka vederbörande utsetts att arbeta i. c) att i sin verksamhet alltid företräda sin kurs intressen. d) ta del av utskick från fullmäktige, styrelse eller annat till MF knutet organ. e) regelbundet vidarebefordra information från MF:s fullmäktige, styrelse eller annat till MF knutet organ till den kurs som valt vederbörande. 5:2 Verksamhet Kursrepresentants uppgifter är: a) att närvara vid fullmäktiges sammanträde. b) att närvara vid de sammanträden med olika organ till vilka vederbörande utsetts att arbeta i. Bankgiro:

11 Proposition c) att i sin verksamhet alltid företräda sin kurs intressen. d) ta del av utskick från fullmäktige, styrelse eller annat till MF knutet organ. e) regelbundet vidarebefordra information från MF:s fullmäktige, styrelse eller annat till MF knutet organ till den kurs som valt vederbörande. Bankgiro:

12 Diskussionsunderlag Diskussionsunderlag budget och verksamhet För att öka fullmäktiges inflytande över MFs verksamhet och budget vill styrelsen att FUM ska ta en ordentlig diskussion på FUM. Budgeten klubbas på valfum och har inte en diskussion tagits innan så orkar inte FUM komma med många ändringsförslag i budgeten efter att alla val har tagits, därför vill vi lägga diskussionen nu när vi har gott om tid på oss. Budget Detta ska vara en förutsättningslös diskussion om budgeten. De enda poster som vi måste ha, enligt styrelsen, är Bokföring och bank, OMSiS och Med-SM. Resten är uppe till diskussion och ingenting är självklart. Diskussionen kommer att ske i smågrupper och alla medlemmar får tycka till. diskussionen får ni bifogat dagens budget och en förklaring av vad pengarna går till. För att denna diskussion ska få lite struktur har vi några punkter ni kan använda som hjälp. - Ska några engagerade arvoderas och i sådana fall vilka? Idag får utbildningsansvariga ett arvode på 6000 kr per år var för sitt uppdrag. Ska de behålla det arvodet? Ska några andra engagerade också arvoderas? T.ex. gör även studiesocialt ansvarig ett stort jobb. - Vilka engagerade ska belönas och hur? Idag så belönas engagemang med fika på utskott samt kick-off för utskotten vid början av varje termin. Även styrelsen har en kick-off. Engagerade belönas också med en subventionerad sektionstacksittning på hösten och ett mindre evenemang på våren. Vad är rimliga incitament för sektionsengagemang? Bör vi bjuda på fika på utskott? Bör pengar istället i större grad gå till subventionering av aktiviteter som t.ex. MF-idrott, sittningar, alkoholfria aktiviteter o.s.v. - Hur ska överskott från utskotten användas? Idag går överskotten från utskotts olika aktiviteter tillbaka till utskotten för att kunna göra andra aktiviteter billigare. Vissa utskott har fler vinstdrivande aktiviteter än andra. Ska vi fortsätta med att utskott får använda sina egna överskott eller ska vinsten gå in i nästa års budget och tillfalla alla utskott? - Hur ska aktiviteter subventioneras? Idag så går mycket av äskningspotten till att subventionera t.ex. sittningar för medlemmar. Hur ska vi tänka om detta? Ska föreningen subventionera aktiviteter för medlemmar eller ska icke-medlemmar få betala extra och medlemmar självkostnadspris? Behövs en policy om detta? Verksamhet Vi vill ge FUM en stund att sitta ner och fundera över vad man tycker att MF ska gör under det kommande året i lugn och ro. Vad finns det MF inte gör idag som vi borde göra? Finns det något vi gör idag som vi inte borde göra? Bankgiro:

13 Diskussionsunderlag Bifogat får ni dagens verksamhetsplan för att fundera över om det är någonting man önskar ska läggas till eller tas bort. Även i detta kommer diskussion att ske i smågrupper. Policies Behövs några nya policies? Utöver stadgar, verksamhetsplan och budget kan FUM styra verksamheten med hjälp av policies av olika slag. Det kan t.ex. vara en sådan policy som skrivs om ovan, under Hur ska aktiviteter subventioneras? ; man kan ha policy för alkohol, för arbetsmiljö inom MF med mera. Finns det några sådana policies som FUM vill ska skrivas? Bankgiro:

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer