Verksamhetsbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning Föreningen Uppsala Tekniska Fysikers strategiska och taktiska verksamhetsplan 2016

2 Verksamhetsbeskrivning 2 (16) INLEDNING... 3 Inledning... 3 Definitioner... 3 SEKTIONEN OCH STYRELSEN... 4 Strategiska mål... 4 Taktiska mål... 4 UTBILDNINGSUTSKOTTET... 8 Strategiska mål... 8 Taktiska mål... 8 ARBETSMARKNADSUTSKOTTET Strategiska mål Taktiska mål KLUBBVERKET Strategiska mål Taktiska mål IDROTTSUTSKOTTET Strategiska mål Taktiska mål STYRELSENS ATTEST... 16

3 Verksamhetsbeskrivning 3 (16) Inledning Inledning Det här är Föreningen Uppsala Tekniska Fysikers verksamhetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver vilka mål föreningen ska arbeta mot under gällande verksamhetsår, samt vilken verksamhet som planerats för att uppnå dessa mål. Eftersom verksamhetsplanen berör alla föreningens medlemmar ska den antas av F-STORM på höstterminen inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanens är uppdelad i strategiska och taktiska mål där de strategiska målen beskriver föreningens inriktning och långsiktiga mål. Den taktiska delen har ett ettårsperspektiv och beskriver mer konkret den planerade verksamheten. Dokumentet är uppdelat i fem avsnitt. Dels Sektionen och styrelsen som behandlar styrelsens övergripande arbete och hela sektionsföreningens arbete. Resterande delar tar upp sektionens fyra utskott, Klubbverket, Utbildningsutskottet, Arbetsmarknadsutskottet och Idrottsutskottet. Respektive avsnitt tar upp de taktiska och strategiska och taktiska mål som beslutats om för just den delen av sektionens verksamhet. Definitioner FUTF Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Föreningen Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Hemsidan Programmet Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet Sektionen f-sektionen Teknat - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet UECC Uppsala Engineering Case Competition Universitetet Uppsala universitet UTN Uppsala teknolog- och naturvetarkår

4 Verksamhetsbeskrivning 4 (16) Sektionen och styrelsen Strategiska mål Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat mervärde för sektionens studenter Sektionen existerar för att skapa mervärde till sektionens studenter, all verksamhet ska därför ha det som utgångspunkt. Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang är centralt för föreningen och dess verksamhet. Sektionsengagemang ger även goda erfarenheter för de som väljer att engagera sig. Verka för en god studiesocial trivsel Arbete med studiesocial verksamhet stärker sektionen och ökar socialt välmående bland studenterna. Verka för ett stärkt varumärke Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker och Teknisk Fysik är viktiga varumärken för att F-studenter ska ha fortsatt högt anseende på arbetsmarknaden och i studierna. Verka för kontinuitet För att föreningen ska vara fortsatt välmående behövs långsiktigt arbete. Det inkluderar att kontinuerligt se över och uppdatera befattningsbeskrivningar, vara noggrann med att redogöra sina rutiner, vilka ska bifogas med befattningsbeskrivning och testamente vid överlämning. Verka för öppenhet och inkluderande FUTF och styrelsen, samt alla föreningens utskott, ska arbeta för öppenhet och inkluderande. Taktiska mål Sektionen och styrelsen ska Utvärdera och revidera FUTF:s verksamhetsplan för aktuellt verksamhetsår Styrelsen ska gemensamt utarbeta och arbeta efter en verksamhetsplan som presenteras för F-STORM. Verksamhetsplanen ska beskriva både strategiska och taktiska mål i föreningen. Driva en utskottsbaserad organisationsstruktur

5 Verksamhetsbeskrivning 5 (16) Genom att arbeta mot en utskottsbaserad organisationsstruktur ska sektionen verka för att sprida engagemanget i sektionsverksamheten bland fler studenter. Styrelsen ska agera strategiskt och samordnande för de separata utskott där sektionens engagerade verkar. Därutöver ska styrelsen målmedvetet verka för att höja status och söktryck på samtliga poster inom sektionen och dess utskott. Verka för god gruppdynamik inom utskotten Alla utskott ska sträva efter en god kamratskap och gruppdynamik. Detta för att skapa en bättre gruppsammanhållning vilket i sin tur leder till roligare och effektivare arbete. Exempel på aktiviteter som kan genomföras i detta syfte är kick-offs och team-buildings. Underhålla rutiner för intyg till sektionens engagerade medlemmar För att uppmuntra till engagemang inom sektionen ska sådant belönas med signerade intyg. Dokumentation för detta ska underhållas och rutiner för engagemang på utskottsnivå såväl som styrelsenivå ska utarbetas. Verka för goda relationer med relevanta studentorganisationer Genom att öka sammarbetet med andra lämpliga studentorganisationer ska mervärde skapas för sektionens studenter. Verka för förbättrad informationsspridning och ökad synlighet Styrelsen ska verka för att samtliga studenter inom sektionen får information om sektionens aktiviteter och annan relevant verksamhet, bland annat i ett nyhetsbrev, i sociala medier och på hemsidan. Ordförande/vice ordförande ska på regelbunden basis samla in information från respektive utskott om kommande aktiviteter för att sedan sammanställa och skicka ut detta i nyhetsbrevet. Utveckla en ny hemsida En ny hemsida ska utvecklas med ambitionen att vara den självklara källan för information rörande studierna och studentlivet vid programmet. Under tiden för den nya hemsidans utvecklande ska föreningens befintliga hemsida underhållas. Arbeta med alumnverksamhet En stark alumnverksamhet är värdefull för alumnerna själva såväl som för studenterna på programmet. Säkerställa överlämningar

6 Verksamhetsbeskrivning 6 (16) För att säkerställa kontinuiteten i organisationen är det viktigt att en god överlämning sker mellan tillträdande och avgående styrelseledamöter. Varje person som engagerat sig inom styrelsen eller som projektledare ska uppföra ett testamente som en skriftlig överlämning samt dokumentation över arbetet. Om inte föreliggande skäl finns skall även en personlig överlämning ske till den grad att tillträdande ledamot känner sig bekväm i rollen. Delta under mottagningsveckorna Sektionens styrelse ska under eller i anslutning till mottagningen aktivt marknadsföra FUTF och ge en positiv och diversifierad bild av dess verksamhet till nya studenter. Man ska i detta syfte anordna minst ett större event för samtliga nya studenter inom sektionen. Tillhandahålla profilmaterial I anslutning till mottagningen ska FUTF:s med ekonomiskt stöd från programsamordnaren ge en sektionströja till nya recentiorer vid programmet. Styrelsen ska ansvara för design, beställning och utdelning av sektionströjan. Sektionen ska även tillhandahålla en sektionsväska för intresserade. Företrädelsevis med externt ekonomiskt stöd. Ha god ekonomisk översikt Det åligger styrelsen att ta ansvar för att FUTF:s ekonomi sköts på ett korrekt och transparent sätt. Styrelsen ska ta fram en preliminärbudget för verksamhetsåret vilken presenteras på höstens F-STORM. Bokföring är av högsta vikt för att möjliggöra insyn samt underlätta för årlig deklaration. Bokföring skall skötas enligt svensk lag. Uppmärksamma F-studenter som utmärker sig som goda förebilder Sektionen ska, när tillfälle ges, uppmärksamma befintliga F-studenter som utmärker sig i diverse sammanhang. Detta kan innefatta studenter som har vunnit casetävlingar, stipendium, startat företag eller på något sätt uppvisat stor framgång. Syftet med detta är att sprida kännedom om att programmet fostrar framtida ledare och experter. Lämpligt forum för detta är en nyhetspost på hemsidan, synligt både för studenter inom och utanför programmet. Ordna beställing av overaller Styrelsen ska se till att programmets studenter har möjlighet att beställa en overall i början av varje läsår, gärna tillsammans med en annan sektion eller kår. Anordna en jämställdhetsföreläsning eller motsvarande

7 Verksamhetsbeskrivning 7 (16) Det åligger styrelsen att anordna en lunchföreläsning eller motsvarande per termin med syfte att belysa frågor rörande normer, rasism, genus eller diskriminering. Varje termin anordna FUTF:s eventvecka. Under eventveckan sker främst evenemang och föredrag med anknytning till näringslivet och den akademiska världen. Därtill andra evenemang som anordnas av föreningens olika utskott. Syftet med eventveckan är att inspirera sektionens studenter och informera om karriärsmöjligheter samt visa upp hela föreningens verksamhet.

8 Verksamhetsbeskrivning 8 (16) Utbildningsutskottet Strategiska mål Utbildningsutskottet ska... Verka för att undervisningen vid civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik håller hög standard Genom kontinuerlig genomgång av kursutvärderingar och genom att lägga fram förslag till utveckling och förbättringar, ska utbildningsutskottet verka för att undervisningen vid programmet håller hög standard. Verka för att civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik ligger i tiden och att den kontinuerligt uppdateras Genom att komma med förslag till förändringar samt genom att föra studenternas talan i programrådet ska utbildningsutskottet verka för att civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik kontinuerligt uppdateras och ligger i tiden. Verka för en ökad studiemotivation Genom motivationshöjande aktiviteter samt genom att visa upp en mer konkretiserad bild skall studenterna stimuleras till fortsatta studier och att känna en trygghet med studiesituationen. Taktiska mål Utbildningsutskottet ska... Bedriva studiebevakning Genom aktiv studiebevakning kan föreningen föra fram studenternas åsikter och se till att utbildningen håller hög kvalitet. Hålla regelbundna möten öppna för alla F-studenter Utbildningsutskottet ska hålla regelbundna möten för alla sektionens studenter så att alla på ett enkelt sätt kan framföra sina synpunkter på utbildningen. Verka för rättvis examination Utbildningsutskottet ska verka för att alla kurser examineras med lämpliga och rättvisa metoder så att studenternas kunskaper i ämnet återspeglas i betyget på bästa sätt. Utse en vinnare av FUTF:s Lärarpris Utbildningsutskottet utser årligen en vinnare av FUTF:s Lärarpris som belönas med en prissumma om 7500 kr. Priset föräras en person som undervi-

9 Verksamhetsbeskrivning 9 (16) sar programmets studenter och av utbildningsutskottet anses vara förtjänt. Valet av vinnare ska utses efter noga övervägande och diskussion för att motverka upprepning och ensidighet i val av vinnare. Utse studentrepresentanter till programrådet Det åligger utbildningsutskottet att utse fyra studentrepresentanter till programrådet, varav tre ordinarie samt en suppleant. Studenterna väljs under höstterminen och ett eventuellt fyllnadsval görs under vårterminen. Utse representanter till institutionsstyrelser och rekryteringsgrupper Utbildningsutskottet ska på årsbasis utse studentrepresentanter till relevanta institutionsstyrelser och rekryteringsgrupper. Publicera föreläsningsanteckningar Utbildningsutskottet ska söka efter studenter som är villiga att låta sina föreläsningsanteckningar publiceras på hemsidan. Målet är ett uppdaterat arkiv med anteckningar från samtliga kurser och på så vis underlätta studierna för sektionens studenter. Informera om möjligheterna till examensarbete Tillsammans med studievägledare och ansvariga för ex-jobb på programmet ska utbildningsutskottet anordna aktiviteter där studenter i årskurs fyra och fem får relevant information om ex-jobb. Anordna Grenvalsdagen För att informera om programmets inriktningar och dess profiler ska utbildningsutskottet bjuda in representanter från samtliga inriktningar som programmet erbjuder till en informationskväll eller motsvarande. Evenemanget ska främst riktas till studenter i årskurs två och tre som får information om inriktningarna och kan ställa frågor. Anordna ett forskarfika eller motsvarande Utbildningsutskottet ska anordna evenemang där forskare bjuds in för att berätta om sina respektive forskningsområden. Via studiesocialt ansvarig tillsätta skyddsombud Det åligger utbildningsutskottet att se till att studiesocialt ansvarig tillsätter skyddsombud för varje årskurs. Studiesocialt ansvarig är huvudskyddsombud. Planera och anordna kursutvärderingsaktiviteter

10 Verksamhetsbeskrivning 10 (16) För att få en bredare och mer representativ bild av alla studenters åsikter om kurser ska utbildningsutskottet efter varje period ordna kursutvärderingsaktivitet. Detta kan innefatta kursutvärderingsfika, tävlingar eller liknande. Utskottet ska även utvärdera huruvida dessa påverkar svarsfrekvensen.

11 Verksamhetsbeskrivning 11 (16) Arbetsmarknadsutskottet Strategiska mål Arbetsmarknadsutskottet ska... Verka för god arbetsmarknadsanknytning Det huvudsakliga målet för arbetsmarknadsutskottet är att verka för ökad närvaro av arbetslivet i anslutning till civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. Möten med arbetslivet redan under utbildningen är viktigt för att inspirera studenter och ge en inblick i framtida karriärmöjligheter. Sträva efter kontinuitet och långsiktiga relationer Arbetsmarknadsutskottet ska mycket aktivt verka för att uppnå kontinuitet i sitt arbete och i kontakter med företag. Detta är en förutsättning för långsiktiga samarbeten med företag och i förlängningen en fungerande verksamhet. Taktiska mål Arbetsmarknadsutskottet ska Ansvara för arbetsmarknadsanknytningen vid programmet Fortlöpande under terminen ska arbetsmarknadsutskottet anordna event där företag bjuds in till universitetet för att mot betalning få möjlighet att marknadsföra sin verksamhet mot sektionens studenter. Samordna Föreningen Uppsala Tekniska Fysikers eventvecka Arbetsmarknadsutskottet ska anordna evenemang med anknytning till arbetsmarknaden samt den akademiska världen under eventveckan. Arbetsmarknadsansvarig ska agera som samordnare för eventveckan. Veckan ska vara ett återkommande event där företag, alumner och verksamma på universitetet bjuds in att delta i aktiviteter med sektionens studenter. Exempel är lunchföredrag och temakvällar. Arbeta för ingående samarbeten med företag Arbetsmarknadsutskottet ska arbeta för att sluta gynnsamma avtal med lämpliga företag, för att skapa mervärde för programmets studenter samt för att säkra externa inkomstkällor. Anordna alumn-aktiviteter Arbetsmarknadsutskottet ska anordna event där F-alumner bjuds in, till exempel en alumnkväll där nuvarande studenter får möjlighet att träffa och

12 Verksamhetsbeskrivning 12 (16) prata med alumner. Alumnaktiviteterna bör utformas med ett mervärde även för alumnerna i åtanke. Anordna en casetävling Arbetsmarknadsutskottet ska tillsammans med styrelsen utse en projektgrupp för att arrangera Uppsala Engineering Case Competition (UECC). Detta ska dels stärka universitetets civilingenjörsstudenters problemlösningsförmåga samt bidra till att föreningens varumärke stärks.

13 Verksamhetsbeskrivning 13 (16) Klubbverket Strategiska mål Klubbverket ska Verka för gott studiesocialt klimat och god sammanhållning Genom att anordna evenemang för sektionens studenter, där de under trevliga former får möjlighet att umgås. Ska klubbverket verka för ett gott studiesocialt klimat och god sammanhållning inom sektionen. Verka för ett brett aktivitetsutbud Klubbverket ska verka för att erbjuda varierade aktiviteter för att locka en så stor del av sektionens studenter som möjligt. Detta är av högsta vikt för att verksamheten ska kunna vinna legitimitet hos sektionens studenter, vilket i fortsättningen är avgörande för att studenter ska engagera sig. Verka för ett aktivt klubbverk Genom att låta medlemmarna i klubbverket själva anordna aktiviteter kommer de känna en större tillhörighet till sektionen och på så sätt sprida en känsla av sammanhållning mellan klasser och årskurser. Verka för att öka sammanhållningen mellan recceklasserna under mottagningen Klubbverket ska planera gemensamma aktiviteter för recceklasserna och genom detta öka graden av sammanhållning mellan klasserna. Därtill uppmuntras Klubbverket att samarbeta med faddrarna och därtill öka sammanhållningen mellan alla årskurser. Taktiska mål Klubbverket ska Anordna regelbundna aktiviteter Klubbverket ska anordna regelbundna aktiviteter av olika omfattning för att ge sektionens studenter fler chanser att umgås med studenter från andra klasser och årskurser. Exempel på detta kan vara julevenemang, fettisdagsfika, spelkväll, nationsrunda och filmkväll. Driva fredagsfika Klubbverket ska utse en arbetsgrupp för att sista fredagen i varje månad driva fredagsfika där fika (traditionsenligt saft och bullar) säljs för självkostnadspris till studenter från den egna samt andra sektioner.

14 Verksamhetsbeskrivning 14 (16) Anordna en kräftskiva under mottagningen Under mottagningen ska klubbverket anordna en kräftskiva eller motsvarande för sektionens recentiorer samt äldre studenter. Anordna en herr-/dammiddag Klubbverket ska anordna herr-/dammiddag en gång varje termin. Herrresp. dammiddagen är ett evenemang där sektionens tjejer och frivilliga resp. killar och frivilliga planerar och genomför en sittning för sektionens killar och frivilliga resp. tjejer och frivilliga. Målet med detta är att öka sammanhållningen mellan sektionens studenter. Anordna en gasque Klubbverket ska i sammarbete med studenter från andra utbildningsprogram under varje termin anordna en gasque, sittning eller motsvarande event. Anordna overallsaktiviteter Klubbverket ska anordna overallaktiviteter för sektionens studenter, gärna med och för andra sektioner. Exempel på overallsaktiviteter är overallspyssel, ta fram ett tygmärke eller anordna en overallssittning.

15 Verksamhetsbeskrivning 15 (16) Idrottsutskottet Strategiska mål Idrottsutskottet ska... Verka för god hälsa och kamratskap Genom att regelbundet anordna idrottsliga event ska idrottsutskottet verka för god hälsa, sammanhållning och kamratskap i sektionen. I möjligaste mån ska man även verka för god kamratskap med andra studentsammanslutningar. Verka för ett brett aktivitetsutbud För att inkludera så många av sektionens studenter som möjligt bör idrottsutskottet ordna aktiviteter av varierad karaktär. Detta för att öka sammanhållningen och främja sektionens alla studenter. Taktiska mål Idrottsutskottet ska... Möjliggöra regelbunden organiserad idrottsutövning Föreningen ska arbeta för ett varierat utbud av idrottsaktiviteter. Detta kan t.ex. vara bollspel i bokad idrottshall, löpträningar, eller enstaka prova-påaktiviteter, så som t.ex. afrodans, military training eller liknande. Hjälpa till med anordnandet av Ångströmsmästerskapen För att kunna genomföra turneringarna så behövs det att alla idrottsansvariga på teknat är med och hjälper till. Det kan vara att hjälpa till med att fixa fram utrustning, boka hallar, döma matcher etc. Ta ut lag till deltagande i Ångströmsmästerskapen För att stärka kamratskapen med andra sektioner deltar FUTF i Ångströmmästerskapen. Det är viktigt att belysa kamratskap och god sammanhållning snarare än tävlingsanda. Delta i studentserier i div. lagsporter Varje termin ska idrottsutskottet efter intresse anmäla lag till studentserier i olika lagidrotter där alla sektionens studenter är välkomna att delta, oavsett tidigare erfarenhet eller skicklighet.

16 Verksamhetsbeskrivning 16 (16) Sammarbeta med andra sektioner för att genomföra större arrangemang För att öka sammanhållningen både inom FUTF och med andra sektioner ska idrottsutskottet ordna aktiviteter tillsammans med andra program, så som paintball, lagidrott mm.

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 WAWE

Verksamhetsplan 2015 WAWE Verksamhetsplan 2015 WAWE W-styrelsen 28 november 2014 1 Innehåll 1 Studiebevakning 4 1.1 Kursutvärderingshappenings......................... 4 2 Ekonomisk redovisning 4 3 Ekonomiskt bidrag 4 4 Projektfond

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen Vt-2010 Stärkta av föreningens framgångar under föregående verksamhetsår intensifierades styrelsens arbete ytterligare under våren 2010. Två övergripande målsättningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Under 2014 har ett antal stadgerevideringar genomförts, bland annat beslutades att ordförande och sekreterare under F-Storm inte ska vara samma som föreningens ordförande och

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

<VERKSAMHETSPLAN> <2015> Förslag 2015-02- 06. Föreningen Energisystemteknologerna Verksamhetsplan 2015

<VERKSAMHETSPLAN> <2015> Förslag 2015-02- 06. Föreningen Energisystemteknologerna Verksamhetsplan 2015 Förslag 2015-02- 06 Föreningen Energisystemteknologerna Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Föreningens syfte & mål... 3 Organisation... 3 Medlemmar... 3 Styrelse... 3 Styrelsemöten...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4. Programrådet 5 Studieträffa 5. Kultur, arrangemang & fritid 6

Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4. Programrådet 5 Studieträffa 5. Kultur, arrangemang & fritid 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Innehåll Uppsala Datavetare 3 Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4 Studiebevakning 5 Programrådet 5 Studieträffa 5 Kultur, arrangemang & fritid 6 Märken

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Vägledande dokument SSTSS

Vägledande dokument SSTSS 1 av 5 STS-sektionen, Senast uppdaterad 2015-07-15 Vägledande dokument Kapitel 1 STS-sektionens Projektfond 1 Projektfonden är på 5 000 SEK per termin. 2 För att söka pengar ur projektfonden måste de sökande

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25 BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN Reviderad 2014-03-25 NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Ordförande för Näringslivsutskottet ansvarar för att det sker löpande kontakt mellan sitt utskott och andra näringslivsrelaterade

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Allmänt En styrelsemedlem i KarlEkon skall ständigt arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Förutom det dagliga arbetet på den specifika posten skall

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017

Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplan 2016/2017 Studentsektionen Sesam Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån den verksamhetsplan som Örebro studentkår har gällande hela organisationen i upplägg och

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Corax Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Verksamhetsplan 2010/2011 Corax ska arbeta för att hjälpa alla studenter som läser under HumUS- akademin vid Örebro universitet med olika ärenden. Vi verkar

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker 2015 Verksamhetsbeskrivning 2 (18) SEKTIONEN OCH STYRELSEN... 3 Styrelsens sammansättning 2015... 3 Vårterminen 2015... 4 Höstterminen 2015...

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren strävar mot. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren skall arbeta med. De mäts på årsbasis genom indikatorer.

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor för studenter

Handlingsplan för lika villkor för studenter TEKNAT 2017/11 Handlingsplan för lika villkor för studenter Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2017-02-07 Inledning Denna Handlingsplan för

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision.

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision. UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning (IC) ska arbeta aktivt för att skapa kontaktnät mellan studiekamrater, partneruniversitet och företag och därigenom främja kulturella utbyten, internationella

Läs mer

Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet

Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet 2016-2019 Uppsala universitetets konsistorium Härmed ansöker Farmacevtiska Studentkåren (FaS) om att erhålla ställning

Läs mer

Verksamhetsplan för WAWE vårterminen 2013

Verksamhetsplan för WAWE vårterminen 2013 Verksamhetsplan för WAWE vårterminen 2013 1 INNEHÅLL... 1 2 KONTINUERLIG VERKSAMHET... 2 2.1 STUDIEBEVAKNING...2 2.2 EKONOMISK REDOVISNING...2 2.3 DOKUMENTATION...2 2.4 ÖVERLÄMNING...2 2.5 ARBETSMARKNADSBEVAKNING...2

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2013. Lund, 24 oktober 2012. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2013. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden.

VERKSAMHETSÅRET 2013. Lund, 24 oktober 2012. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2013. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden. VERKSAMHETSÅRET 2013 Alumniföreningen vid LTH Lund, 24 oktober 2012 Verksamhetsåret 2013 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2011 Inledning Verksamheten inom föreningen

Läs mer

Verksamhetsdokument 2011/2012

Verksamhetsdokument 2011/2012 Verksamhetsdokument 2011/2012 Innehållsförteckning 1Inledning...2 2Sektionsstyrelsen...2 2.1Organisation...2 2.2Ansvarsområden...2 2.2.1Ordförande...2 2.2.2Vice Ordförande...2 2.2.3Kassör...2 2.2.4Sekreterare...3

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsåret 2013 VERKSAMHETSÅRET Fakultetsklubben Lund, 25 oktober Alumniföreningen vid LTH. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden

Verksamhetsåret 2013 VERKSAMHETSÅRET Fakultetsklubben Lund, 25 oktober Alumniföreningen vid LTH. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden VERKSAMHETSÅRET 2013 Alumniföreningen vid LTH Fakultetsklubben Lund, 25 oktober 2012 Verksamhetsåret 2013 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2013 Inledning Verksamheten

Läs mer

Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011

Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011 1. Vilken termin läser du? Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011 2. Är du medlem vid JF idag? Besvarad av 137 st. Ja: 131 Nej: 6 3. Om du svarade ja på fråga 1: Tycker du

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare.

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare. Verksamhetsplan 2017 Utbildningsbevakning Utbildningskvaliteten rör alla våra medlemmar och är därför viktigt för oss att arbeta med på nationell såväl som lokal nivå. Den organisation som har bäst möjlighet

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

ordförande Ann-Sofie Isaksson

ordförande Ann-Sofie Isaksson ordförande Ann-Sofie Isaksson Allmänt Som ordförande för Ekonomsektionen verksamhetsåret 2012 kommer jag se till att sektionen framstår som en attraktiv arbetsplats, att alla våra studenter kommer i kontakt

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer