15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 )."

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A förarprov, behörighet C1 och C förarprov, behörighet C1E och CE 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Den 19 november 2012 beslutades om ändring av Europarlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG 1 om körkort genom kommissionens direktiv 2012/36/EU. Den 2 oktober 2013 beslutades om ytterligare ändring genom kommissionens direktiv 2013/47/EU. Detta föranleder fler justeringar i ovan angivna föreskrifter. Utöver förslag till ändringar finns även behov av ett par rättelser i redan beslutade föreskrifter. Förslag till nya föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A Krav på motorcyklar som används vid förarprov har genom direktiv 2012/36/EU justerats mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett. Det har införts särskilda effekt/viktförhållanden för elektriska motorcyklar. De tekniska kraven har också anpassats för att säkerställa att de fordon som används vid körprovet motsvarar fordon som är representativa för den behörighet som körkortet utfärdas för. Genom direktiv 2013/47/EU har EUkommissionen den 2 oktober 2013 även beslutat att medlemsstaterna får införa övergångsbestämmelser. 15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ). Övergångsbestämmelser Förslaget till övergångsbestämmelser medför att provfordon för behörighet A får användas under en begränsad tid om de uppfyller kraven i tidigare beslutade föreskrifter 2. Det betyder att motorcykeln inte behöver ha en nettoeffekt av minst 50 kw och en tjänstevikt som överstiger 175 kg. En nettoeffekt av minst 40 kw och inget viktkrav får således fortsätta att tillämpas, dock längst till och med den 31 december Bestämmelser 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, , s. 18, Celex 32006L0126), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2013/47/EU (EUT L 261, , s. 29, Celex 32013L0047). 2 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:42) om förarprov, behörighet A1, A2 och A

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (11) om cylindervolym (minst 595 cm 3 ) påverkas inte av förslaget till övergångsbestämmelser. Förslag till nya föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C Den tekniska utvecklingen på fordonsområdet föranleder att minimikraven på provfordon för lastbilar justerats. Syftet med regelförbättringen är att särskilt beakta transportbranschens ökade utveckling och användning av modernare, säkrare och mindre förorenande fordon som är utrustade med halvautomatiska växellådor eller av hybridtyp. Med växellådor av hybridtyp avses växellådor där växlingen sker automatiskt men där föraren också kan påverka växelvalet under körning genom manuell påverkan (för hand). 13 Kravet att lastbilen vid körprov för behörigheten C ska vara utrustad med en växellåda med minst 8 framåtväxlar tas bort i enlighet med direktiv 2012/36/EU. Förslaget är en regelförenkling och anpassning av regelverket till fordonsutvecklingen. Förslag till nya föreskrifter om förarprov, behörighet C1E och CE Den tekniska utvecklingen på fordonsområdet föranleder att även kraven på provfordon för lastbil och släpfordon behöver justeras. 9 Bestämmelsen rättas på sätt att en ny sista mening i tredje stycket läggs till. Nu föreslagen skrivning har fallit bort vid tidigare ändring av föreskrifterna 3. Bestämmelsen syftar till att den som tidigare har avlagt prov med kontroll och hantering av färdskrivarutrustning inte behöver göra det på nytt vid avläggande av prov för behörigheten C1E. 15 Bestämmelserna om lastutrymme för behörigheten C1E behöver justeras för att passa olika typer av fordonskombinationer. Problemet med nu gällande regelverk är störst för dem som avser att avlägga körprovet med en husbil med en totalhöjd på omkring tre meter. Det är svårt att få tag på släpvagnar där lastutrymmet har formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som förarhytten (tre meter). Förslaget är en regelförbättring som syftar till att anpassa provfordonskraven till den fordonspark som finns på marknaden. Det bedöms vara tillräckligt om antingen drageller släpfordonet har ett lastutrymme som är lika högt som förarhytten. Förslaget överensstämmer med minimikraven i direktivet. Nu gällande krav på bredd behålls däremot för såväl drag- som släpfordon. 3 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:60) om förarprov, behörighet C1E och CE.

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (11) 16 Kravet på minst 8 framåtväxlar i första stycket fjärde punkten utgår (se ovan under rubriken förslag till föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C). 19 Första stycket rättas på så sätt att ordet lastbilen ändras tillbaka till ordet fordonskombinationen. Ordet lastbilen har av misstag skrivits in vid senaste ändringen av föreskrifterna 4, den felaktiga skrivningen har varit oavsiktlig och justeras därför genom detta förslag. 20 Bestämmelsen om krav på minst 8 framåtväxlar utgår och paragrafen tas därför bort i ändringstrycket (se ovan under rubriken förslag till föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C). 2 Vilka alternativa lösningar fins och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? 2.1 Alternativa lösningar Ändringar av provfordonskrav för lastbilar följer av minimikrav i direktivet och syftar till regelförenkling. De alternativa lösningar som finns är således att besluta om högre krav, t.ex. att behålla kravet på minst 8 framåtväxlar. När det gäller förslag till justering av provfordonskraven för behörigheten C1E, vad avser lastutrymmets höjd, kan istället befintliga släpvagnar byggas om för att passa nu gällande bestämmelser vid avläggande av förarprov. Likaså kan en husvagn eller annat större släpfordon alltid användas vid provet och kravet därmed uppfyllas. Sverige är inte skyldig att införa övergångsbestämmelser om provfordonskrav för behörigheten A då det anges som en valfri möjlighet för medlemsstaterna i direktiv 2013/47/EU. Ett alternativ till övergångsbestämmelse är att de motorcyklar som inte uppfyller provfordonskraven istället används av trafiklärare under utbildning, på så sätt kan befintligt fordon fortsätta att användas i ett annat syfte. Ett annat alternativ är att strypa ned motorcykeln så att den istället kan användas som utbildnings- och provfordon för behörigheten A2. Ett tredje alternativ är att tillverkaren justerar motorcykeln så att den uppfyller de nya kraven. Det görs tämligen enkelt genom att blyvikter monteras på motorcykeln och effekten justeras upp (se avsnitt 7.3). 4 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:60) om förarprov, behörighet C1E och CE.

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (11) 2.2 Effekter om reglering inte kommer till stånd När det gäller borttag av krav på minst 8 framåtväxlar för lastbilar skulle underlåtenhet att justera detta i nationell författning innebära att Sverige går utöver de minimikrav som följer av EU-direktivet. När det gäller rättelse av skrivfel i bestämmelser kan det få konsekvenser för bedömning av provet om rättelse inte görs. Skulle t.ex. ordet lastbilen stå kvar istället för ordet fordonskombinationen medför det att släpvagnen inte behöver vara lastat vid prov, en regelförändring som varken är avsedd eller konsekvensutredd. 3 Vilka berörs av regleringen? Enskilda personer Körkortsaspiranter som är intresserade av att avlägga förarprov för någon av de körkortsbehörigheter som berörs av förslagen till ändringar. Antalet godkända prov per behörighet kan ge en anvisning om hur många personer som kan vara berörda. År 2012 genomfördes totalt körprov för behörigheten A, varav av dessa prov var godkända 5. För behörigheten C1 har det mellan den 19 januari och den 30 september 2013 genomförts 36 prov, varav 33 har varit godkända. För behörigheten C1E har endast 3 prov genomförts under samma period och samtliga har varit godkända. 6 Som framgår av tidigare konsekvensutredning 7 när de nya körkortsbehörigheterna infördes är det svårt att uppskatta antalet intresserade men intresset torde dock inte vara särskilt omfattande eftersom det i Sverige är vanligare med tyngre fordon. År 2012 genomfördes totalt körprov för behörigheten C, varav av dessa prov var godkända. Under samma period genomfördes totalt körprov för behörigheten CE, varav av dessa prov var godkända. 8 Företag Trafikskolor som utbildar för någon av de körkortsbehörigheter som berörs och andra företag som använder behörigheterna C1 och C1E som nyttofordon i sin affärsverksamhet (se vidare under 7.1). 5 Trafikverkets webbplats. 6 Muntlig uppgift från Trafikverket Transportstyrelsen, Konsekvensutredning TSV Muntlig uppgift från Trafikverket

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (11) Anordnare av förarprov Förarprovsverksamheten vid Trafikverket, Försvarsmakten samt gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning berörs av förslagen till ändringar i föreskrifterna. Vid Trafikverket finns 406 förordnade förarprövare, vid Försvarsmakten 55 förordnade förarprövare och i skolan 217 förordnade förarprövare. 4 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? 4.1 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser Förarprov behörighet A1, A2 och A Skärpningar av provfordonskraven för motorcyklar införs mindre än ett år från det att direktiv 2006/126/EG trädde ikraft. Nya provfordonskrav kan få kostnadsmässiga konsekvenser för förarutbildningsbranschen om nya fordon måste köpas in tidigare än beräknat och därför får medlemsstaterna välja att införa övergångsregler. De utbildare som inför denna säsong har köpt in provfordon som uppfyller kraven i enlighet med direktiv 2006/126/EG, men inte kraven enligt direktiv 2012/36/EU, drabbas av en omotiverad kostnad i förtid. Således föreslås övergångsbestämmelser. Förarprov behörighet C1 och C Kravet om minst 8 framåtväxlar är inte längre relevant eftersom det är valet av växel som är intressant, inte antalet växlar det finns att välja på. Nu gällande bestämmelser utgår från den typ av växellådor som var vanligast på 1990-talet och i början av 2000-talet. Den tekniska utvecklingen av växellådor har gått snabbt och idag finns automatiserade växlingssystem som kombinerar olika lösningar, vilket gör att vissa fordon kan ha upp emot 16 växlingslägen. Denna typ av moderna växellådor bedöms framöver bli vanligast vid körprov för behörigheten C, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till fordon med automatisk växellåda (villkorskod 78). Således är antalet växlar relativt ointressant för en hybridväxellåda jämfört med en växellåda av äldre modell där det var viktigt att hitta rätt växel utifrån växlarnas placering. Äldre lastbilar som fortfarande uppfyller kraven för manuell växellåda torde, trots förslaget att minimikrav på antal växlar tas bort, ändå ha tillräckligt antal växlar för att det ska kunna anses tillräckligt för förarprövaren att bedöma aspirantens kompetens att välja lämplig växel för hand. Förslaget bedöms således inte få några kostnadsmässiga konsekvenser för utbildningsföretagen. Förarprov behörighet C1E och CE Utan föreslaget tillägg av behörighet C1 i 9 tvingas den som har avlagt prov med kontroll och hantering av färdskrivarutrustning för nämnd

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (11) behörighet ändå att genomföra prov med färdskrivare för behörigheten C1E, vilket inte är syftet med regleringen. Det är orimligt att kräva färdskrivare för behörigheten C1E när detta redan har kontrollerats vid tidigare prov för dragfordonet. Det har visat sig svårt att få tag på fordonskombinationer där lastutrymmet på såväl drag- som släpfordon är minst lika höga som förarhytten på dragfordonet. Detta gäller speciellt om en släpvagn ska kopplas till en större husbil för behörigheten C1E. Ett släpfordon med skåp som i övrigt är lämpligt som provfordon har sällan en totalhöjd över 2,5 meter, vilket är för lågt om en husbil används som dragfordon. Med föreslagen justering bedömer Transportstyrelsen att höjdkravet i enlighet med direktiv 2006/126/EG ändå uppfylls, eftersom det av direktivet inte framgår någon skillnad mellan lastutrymme på drag- eller släpfordon. Direktivet anger endast att lastutrymmet (singular) ska vara minst lika högt som förarhytten. Provets svårighetsgrad påverkas i mycket liten utsträckning eftersom i vart fall det ena fordonet (drag- eller släpfordonet) uppfyller höjdkravet och sikten bakåt torde vara densamma. 4.2 Jämförelse av konsekvenser av de olika regleringsalternativen Om övergångsbestämmelser för provfordon för motorcyklar inte införs drabbas trafikskolebranschen av kostnader vid en tidigare tidpunkt än vad som kan anses motiverat. Det har gått mindre än ett år från det att nya provfordonskrav infördes till dess att de ändras. Med sådan hastig regelförändring påverkas företagen på ett ekonomiskt omotiverat sätt. Med förslaget till justeringar av provfordonskraven för behörighet C1E blir det möjligt att genomföra körprovet med fler fordonskombinationer än tidigare. Det är inte rimligt att begära att såväl professionella utbildare som enskilda medborgare ska behöva vidta åtgärder som att bygga om befintliga fordon för att dessa ska kunna användas vid prov. Med föreslagen regelförenkling kan antalet prov för behörigheten C1E förväntas öka när tillgängligheten till provfordon förbättras. 5 Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Direktivet anger vissa frivilliga förutsättningar och därutöver minimikrav, vilket innebär att medlemsstaterna får ställa högre krav än de som anges. Förslagen till ändringar föreslås följa den EU-rättsliga regleringen.

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (11) 6 Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Medlemsstaterna ska enligt direktiven 2012/36/EU och 2013/47/EU senast den 31 december 2013 anta och publicera de författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. Transportstyrelsen har tagit fram en kommunikationsplan och en aktivitetsplan för att säkerställa att informationsinsatser sker på ett strukturerat sätt och når såväl medborgare som berörda aktörer. Information kommer att göras tillgänglig på Körkortsportalen, via nyheter på webben och i trycksaker. 7 Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? 7.1 Hur många företag berörs, i vilka branscher är företagen verksamma samt hur stora är företagen? Det finns drygt 800 trafikskolor, varav ca 270 arbetar med mc-utbildning och ca 150 med utbildning för lastbil och/eller buss. Till övervägande del består företagen av mikroföretag med högst 10 anställda. Även något småföretag och medelstort företag förekommer. 7.2 Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär regleringen för företagens administrativa kostnader? Föreslagna bestämmelser rörande ändringar i körkortsdirektivet innebär inga nya administrativa kostnader för utbildarna. De företag som genom förslaget till övergångsbestämmelser undgår att byta ut de motorcyklar som inte uppfyller de nya kraven sparar en engångskostnad för tidsåtgång vid försäljning och inköp. Denna typ av administrativ kostnad förekommer regelbundet i denna typ av verksamhet då fordon måste bytas ut med jämna mellanrum, men senareläggs genom detta förslag (se vidare avsnitt 7.3).

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (11) Tabell 1. Redovisning av tid och kostnader för arbete som undviks med inköp och försäljning av motorcyklar. Moment Population Bedömd tidsåtgång Kostnad i kr/tim i minuter Tidsåtgång för försäljning och inköp av motorcykel SUMMA alla företag De företag som haft för avsikt att justera en eller flera av de motorcyklar som inte uppfyller de nya kraven sparar en engångskostnad för tidsåtgång vid färd till och från verkstad samt i samband med registreringsbesiktning (se vidare avsnitt 7.3). Tabell 2. Redovisning av tid och kostnader för arbete som undviks med justering av befintliga motorcyklar. Moment Population Bedömd tidsåtgång i minuter Kostnad i kr/tim Tidsåtgång för justering av befintliga motorcyklar SUMMA alla företag Vilka andra kostnader medför den föreslagna regleringen för företagen och vilka följdändringar av verksamheten kan företagen behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen? Enligt uppgift från Sveriges Trafikskolors riksförbund (STR) har de trafikskolor som utbildar på motorcykel (ca 270 st) i genomsnitt tre 13 motorcyklar per skola. Det innebär uppskattningsvis att drygt 800 fordon totalt är i bruk som utbildnings- och provfordon. Av dessa 800 motorcyklar är det endast en modell (KTM Duke 690) som inte uppfyller de nya kraven. STR har uppgett att det är fem till sex trafikskolor i landet som berörs av att byta ut sammanlagt 46 motorcyklar om övergångsbestämmelser inte införs. En ny motorcykel av nämnd modell kostar ca kronor. Ett inbytesvärde till motorcykelsäsongen 2014 uppskattas motsvara ca kronor beroende på körsträcka. Det innebär att de fem till sex trafikskolor som kan 9 Fem till sex trafikskolor berörs, se vidare avsnitt Beräknad på lönekostnad 306 kr/timmen för chef på mindre företag och enheter enligt databasen Malin. 11 Fem till sex trafikskolor berörs, se vidare avsnitt Beräknad på lönekostnad 306 kr/timmen för chef på mindre företag och enheter enligt databasen Malin. 13 Beroende på skolans storlek varierar antalet motorcyklar.

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (11) vara berörda sparar kostnader på ca kronor med föreslagen reglering. Tabell 3. Redovisning av besparing för försäljning och inköp av nya motorcyklar med föreslagen övergångsbestämmelse. Moment Population Inköpskostnad Inbyteskostnad Kostnad (kr) per mc (kr) per mc (kr) Byta ut motorcykel 46 motorcyklar > per företag som inte uppfyller nya krav (fördelat på 5-6 trafikskolor) SUMMA alla företag Normal utbytestakt av motorcyklar på en trafikskola är var tredje till fjärde säsong. Med föreslagen övergångsbestämmelse för provfordon för motorcyklar behöver berörda trafikskolor inte byta ut fordon en eller två säsonger tidigare än beräknat. Trafikskolorna kan därmed följa den normala utbytestakten av fordonsparken och inte drabbas av omotiverade kostnader i förtid. Ett alternativ till övergångsbestämmelse är att läraren under utbildningen kör den motorcykel som inte uppfyller provfordonskraven. Ett annat alternativ är att strypa ned motorcykeln så att den istället kan användas som utbildnings- och provfordon för behörigheten A2. En strypsats kostar mellan 3000 till kronor 15 per motorcykel. Ett tredje alternativ är att tillverkaren justerar motorcykeln så att den uppfyller de nya kraven. Det görs tämligen enkelt genom att blyvikter monteras på motorcykeln och effekten justeras upp. Detta tredje alternativ medför en kostnad på ca kronor per motorcykel för arbete och förnyad registreringsbesiktning. 14 Inköpskostnad kronor (46x70 000) - (minus) inbyteskostnad (46x ) = Fördelat på 5-6 trafikskolor innebär detta en besparing på kronor per berörd trafikskola. 15 Telefonuppgift från generalagenten för KTM Sportmotorcycle Scandinavia AB i Örebro.

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (11) Tabell 4. Redovisning av besparing för strypning av motorcykel till behörighet A2 med föreslagen övergångsbestämmelse. Moment Population Kostnad per mc (kr) Uppskattad kostnad (kr) Strypa 46 motorcyklar ~ per företag motorcykel till behörighet A2 (förde- lat på 5-6 trafikskolor) SUMMA alla företag Tabell 5. Redovisning av besparing för justering av motorcykel till nya krav med föreslagen övergångsbestämmelse. Moment Population Kostnad per mc (kr) Uppskattad kostnad (kr) Justera motorcykel till nya krav 46 motorcyklar (fördelat på 5-6 trafikskolor) ~ per företag SUMMA alla företag Med föreslagen övergångsbestämmelse för provfordonskrav för motorcyklar kan berörda företag således spara utgifter i varierande grad mellan och kronor (kostnader i avsnitt 7.2 och 7.3) beroende på valt alternativ. En trafikskola som erbjuder utbildning för behörigheterna BE och C1E använder ofta samma släpfordon vid båda utbildningarna. Det är dragfordonets storlek som avgör vilken behörighet som krävs för att köra. Om släpvagnen har en totalvikt av minst kg kan den användas vid utbildning och prov för båda behörigheterna och det medför således en kostnadsbesparing för företaget mellan kronor när ytterligare ett släpfordon inte behöver köpas in. En husvagn i nyskick som uppfyller provfordonskraven kostar mellan kronor beroende på modell och utförande. På begagnatmarknaden 16 Beräknat på sju motorcyklar per trafikskola. 17 Beräknat på sju motorcyklar per trafikskola kronor i administrativa kostnader och kronor i fordonskostnader kronor i administrativa kostnader och kronor i fordonskostnader

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (11) kan billigare fordon än så hittas. Med föreslagen regelförenkling blir denna kostnad emellertid aldrig aktuell. Det är svårt att uppskatta vad det kostar att bygga om ett befintligt släpfordon för att fylla höjdkravet. Specialbyggda fordon är ofta mycket kostsamma. Den som kan bygga om själv hemma kan komma undan med en mindre summa. Det är dock inte rimligt att kräva att ett fordon ska byggas om enkom för att användas som provfordon. 7.4 I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen? Eftersom alla företag inom förarutbildning berörs på samma sätt bedöms inte den inbördes konkurrensen mellan företag förändras av föreslagna bestämmelser. 7.5 Hur kan regleringen i andra avseenden komma att påverka företagen? De överväganden som gjorts genom förslag till ändringar i föreskrifterna syftar i första hand till att införa lättnader för såväl medborgare som näringsliv och utgör i övrigt rena införlivanden av bestämmelser i direktivet. Några nya kostnader bedöms inte uppstå för företagen. 7.6 Behöver särskild hänsyn tas till små företag vid reglernas utformning? Särskild hänsyn har tagits till trafikskolebranschen vad gäller övergångsbestämmelser för provfordonskrav för motorcyklar. Skulle övergångsbestämmelser inte införas kan ett fåtal företag direkt drabbas av tillkommande utgifter som anses utgöra en ekonomisk börda för små företag som inte är motiverad. Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: Karin Michaelsson, utredare, enhet behörigheter, Transportstyrelsen tfn , Olof Stenlund, projektledare, enhet behörigheter, Transportstyrelsen tfn , Monika Norberg, jurist, enhet juridik, Transportstyrelsen tfn ,

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering.

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering. Slutlig konsekvensutredning 1 (22) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (11)

Konsekvensutredning 1 (11) Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Vägverkets föreskrifter (VVSF

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Diarienummer Dokumenttyp Sida. TSL Konsekvensutredning 1(6) Tomas Åkerlund

Diarienummer Dokumenttyp Sida. TSL Konsekvensutredning 1(6) Tomas Åkerlund TSL 2011-3767 Konsekvensutredning 1(6) Konsekvensutredning Revidering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1, A2 och A samt förarprov för behörighet B

Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1, A2 och A samt förarprov för behörighet B Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1,

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort;

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort; Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Camilla Sundén Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Patrik Sveder Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra motorcykel Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för att köra motorcykel 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla Att köra motorcykel kräver

Läs mer

1 Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (6)

1 Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Leila Kekkonen Hjalmarsson Väg och järnväg Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Mikael Hägg Väg och järnväg Spårtrafik Teknik spårtrafik Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (10) Dnr/Beteckning TSF

Konsekvensutredning 1 (10) Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om luftvärdighet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om luftvärdighet TSL 2010-565 Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om luftvärdighet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? BCL-M är ett samlingsbegrepp för nationella föreskrifter

Läs mer

Kompletterande konsekvensutredning om nya föreskrifter om trafikskolor

Kompletterande konsekvensutredning om nya föreskrifter om trafikskolor Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Kompletterande konsekvensutredning om nya föreskrifter om trafikskolor

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7)

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Magnus Nyström Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Louise Hagström Transportregisteravdelningen Ledningsstöd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:98) om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:98) om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (6) Datum Diarienummer TSF 2013-53 Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:98)

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås

Konsekvensutredning Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning Ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr Handläggare Åke Larsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Konsekvensutredning ändringar i och nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg SJÖFS 1999:15

Konsekvensutredning ändringar i och nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg SJÖFS 1999:15 Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Pia Karlsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för sjöfartstillsyn Norrköping Konsekvensutredning

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Konsekvensutredning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Konsekvensutredning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 januari 2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av ny elsäkerhetslag

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av ny elsäkerhetslag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Konsekvensutredning 2

Konsekvensutredning 2 Konsekvensutredning 2 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ingela Sundin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning 2 rättning och justering

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage. TSL 2011-5241 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage. 1. Vad är problemet

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Remiss, konsekvensutredning gällande ändringsförslag avseende föreskrifter om ackreditering. Inledning

Remiss, konsekvensutredning gällande ändringsförslag avseende föreskrifter om ackreditering. Inledning Avdelningen för juridik och inre marknad Emma Wirf Direktnr: 033-17 77 39 E-post: emma.wirf@swedac.se Remiss, konsekvensutredning gällande ändringsförslag avseende föreskrifter om ackreditering Inledning

Läs mer

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2018-03-15 Diarienr 2017-8758 Enheten för säker hantering av farliga ämnen Jan Nilsson 010-240 52 11 jan.nilsson@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler De ändringar som är gjorda efter den 28 februari 2014, dvs. efter

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Johan Vestlund Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om upphävandet

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (6) Dnr/Beteckning TSF

Konsekvensutredning 1 (6) Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden. TSJ 2012-560 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden. 1. Vad är problemet och vad

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning om rapportering av uppgifter från besiktning av taxameterutrustning

Konsekvensutredning om rapportering av uppgifter från besiktning av taxameterutrustning Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning om rapportering av uppgifter från

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (8) för certifiering av besiktningstekniker (TSFS 2010:90)

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (8) för certifiering av besiktningstekniker (TSFS 2010:90) Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Patrik Sveder Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande väg Konsekvensutredning av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring i VVFS 2003:28

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; Remissammanställning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 20160824 TSF 201633 Remissammanställning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; Remissinstans

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:94. TSFS 2012:41

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet Remissammanställning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet Remissinstans Sveriges MotorCyklister Kapitel Paragraf Synpunkt Har inget

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens nya föreskrifter om lastsäkring.

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens nya föreskrifter om lastsäkring. Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av Transportstyrelsens nya

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (9)

Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras

Läs mer

Konsekvensutredning av ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

Konsekvensutredning av ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring i Vägverkets

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1E och CE;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1E och CE; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1E och CE; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:14) om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan.

och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:14) om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan. 2017-05-22 1 (7) Dnr 6.1.2-2017:708 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:48) om ämnesplan för ämnet svenska för döva i gymnasieskolan och av Skolverkets

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linnéa Ekström Sjö- och luftfart Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Mats Willén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov;

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen (1998:980), 8 kap.

Läs mer

A. Allmänt. 3. Vilka är lösningsalternativen?

A. Allmänt. 3. Vilka är lösningsalternativen? Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linnéa Ekström Sjö- och luftfart Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra

Läs mer