Efter remiss har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering."

Transkript

1 Slutlig konsekvensutredning 1 (22) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Efter remiss har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll förarprov, behörighet A1, A2 och A förarprov, behörighet C1 och C förarprov, behörighet C1E och CE förarprov, gemensamma bestämmelser förarprov, utökad behörighet B 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Den 19 november 2012 beslutades om ändring av Europarlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG 1 om körkort genom kommissionens direktiv 2012/36/EU och detta föranleder ändringar i ovan angivna föreskrifter. Direktivet innebär dels en ändring av de harmoniserade EU-koder som anges för de fall där villkor för körkortsinnehavet har föreskrivits, dels att minimikraven för förarprov för vissa behörigheter har ändrats. De ändrade minimikraven för förarprov avser moment som ska ingå i provet och tekniska krav på de fordon som ska användas vid provet. De skärpta krav som föreslås är en följd av nya minimikrav i direktivet medan övriga förslag syftar till att införa lättnader för den enskilde. Förslag till nya föreskrifter om körkortets utformning och innehåll Det har införts en ny kod under rubriken Anpassade fordon liksom nya administrativa koder i bilaga I till direktiv 2006/126/EG. Dessa koder måste införlivas i de nationella föreskrifterna om körkortets utformning och innehåll. Vissa av de tidigare harmoniserade koderna har tagits bort i direktivet och ska därför tas bort i de nationella föreskrifterna. Den nationella koden för alkolås i försöksverksamhet kommer att ha spelat ut sin roll den 1 januari 2014 och ska därför tas bort från föreskrifterna. Bilaga 2 De harmoniserade EU-koder som anges i bilagan justeras layoutmässigt och läggs in i en för föreskrifter fastställd tabell. Koderna 72 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, , s. 18, Celex 32006L0126), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2012/36/EU (EUT L 321, , s. 54, Celex 3201L0036).

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (22) och innebar begränsningar av behörigheterna A1 och C DE. Dessa koder har nu ersatts av de nya behörigheterna A1,C1, C1E, D1 och D1E och koderna fyller därför inte längre någon funktion. Det följer även av direktiv 2012/36/EU att de ska tas bort (se dock under övergångsbestämmelser). Texten på kod och kod 78 som avser villkor till automatväxlat fordon justeras med anledning av den ändrade definitionen av manuellt växlade fordon (se nedan under Förslag till nya föreskrifter om förarprov, gemensamma bestämmelser 1 kap. 1 ). Texten i kod 71 rättas då ordet duplikat har varit felstavat som dublikat. Texten till koderna 73, 79 och 96 justeras i enlighet med lydelsen i direktiv 2012/36/EU. T.ex. justeras kod 73 för att motsvara definitionen av fordon med behörighet B1. Kod 79 får en hänvisning till direktiv 2006/126/EG istället för det gamla 91/439/EEG. Kod 96 om utökad behörighet B justeras på så sätt att, istället för en hänvisning till bilaga V i direktivet, ska det av texten framgå vad regleringen avser. Koderna 46, , 80-81, 90 och 97 är nya och införs i förteckningen i enlighet med lydelsen i direktivet. Innebörden i kod 46 (endast trehjulingar) har tidigare saknats bland gemenskapskoderna. Koderna samt har tillkommit på initiativ av annan medlemsstat då särskilda körprov har genomförts för dessa fordonstyper. Flera av koderna bedöms inte ha någon praktisk betydelse i Sverige annat än vid utbyte av körkort från andra EES-länder. Kod (begränsat till tre- och fyrhjulingar för behörigheten AM) kommer dock att kunna tillämpas i Sverige, liksom koderna och som blir tillämpliga vid förnyelse av svenska körkort med behörigheterna A1 och BE förvärvade före den 19 januari Kod 90 utgör endast ett redaktionellt förtydligande och kod 97 anger att körkortshavaren inte är behörig att köra fordon med behörigheterna C1 och C1E som har en färdskrivare installerad. Genom en övergångsbestämmelse föreskrivs att villkor som har meddelats med stöd av de äldre föreskrifterna fortsatt ska tillämpas. Bilaga 3 I förteckningen tas den nationella koden 105 bort då den inte längre fyller någon funktion. Kod 105 används i den svenska försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse (fordon med alkolås). Ansökan om deltagande i försöksverksamheten har enligt övergångsbestämmelser till körkortslagen 2 kunnat bifallas till och med den 31 december Eftersom villkorstiden är två år från beslutsdatum löper villkorstiden ut senast den 31 december Något behov av denna nationella kod finns därför inte efter detta datum. Förslag till nya föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A Kraven på motorcyklar som används vid förarprov behöver justeras mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett, särskilt genom ökad användning av elektriska motorcyklar. Det införs därför särskilda effekt/viktförhållanden för 2 Ändring 2010:1914 av körkortslagen (1998:488)

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (22) elektriska motorcyklar. De tekniska kraven anpassas vidare för att säkerställa att de fordon som används vid körprovet motsvarar fordon som är representativa för den behörighet som körkortet utfärdas för. Samtliga förslag till justeringar följer direktivets minimikrav och ska införlivas i de nationella föreskrifterna. Det föreslås samtidigt en redaktionell ändring av 11, 13 och 15 på så sätt att de gemensamma effektkraven anges i första stycket medan de specifika kraven för motorcyklar med förbränningsmotor anges i andra stycket och de specifika kraven för elektriska motorcyklar anges i tredje stycket. 11 För behörigheten A1 förtydligas att kravet på cylindervolym (minst 120 cm 3 och högst 125 cm 3 ) endast avser motorcyklar med förbränningsmotor. Det införs också ett minimikrav på effekt/viktförhållande på lägst 0,08 kw/kg för motorcyklar som drivs av en elektrisk motor. 13 För behörigheten A2 förtydligas att kravet på cylindervolym (minst 395 cm 3 ) endast avser motorcyklar med förbränningsmotor. Nettoeffekten för provfordonet justeras till lägst 20 kw, mot tidigare 25 kw. Det införs också ett minimikrav på effekt/viktförhållande på lägst 0,15 kw/kg för motorcyklar som drivs av en elektrisk motor. 15 För behörigheten A förtydligas att kravet på cylindervolym (minst 595 cm 3 ) endast avser motorcyklar med förbränningsmotor. Nettoeffekten för provfordonet justeras till lägst 50 kw, mot tidigare 40 kw. Det införs ett nytt krav på att provfordonet ska ha en tjänstevikt som överstiger 175 kg. Det införs också ett minimikrav på effekt/viktförhållande på lägst 0,25 kw/kg för motorcyklar som drivs av en elektrisk motor. Det kan komma att föreslås en nationell möjlighet till övergångsregler som möjliggör att senarelägga kraven avseende nettoeffekt (lägst 50 kw) och tjänstevikt (överstiger 175 kg) för provfordon för behörigheten A. Något sådant beslut har dock ännu inte fattats av EU-kommissionen och ingår därmed inte i detta förslag. Förslag till nya föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C Vid körprovet för behörighet C1 krävs enligt gällande föreskrifter 3 att fordonet ska vara utrustat med färdskrivare för att kontroll och hantering av sådan utrustning ska kunna bedömas. Behörighet C1 används i första hand inte i yrkesmässig trafik och innehåller en bred skala av fordon för nöjesbruk, personligt bruk, utrycknings- och brandfordon eller nyttofordon. Det har därför införts en möjlighet i direktivet att inte ställa krav på installerad färdskrivare och hantering av sådan utrustning vid körprovet. Efter sådant prov begränsas körkortet till att endast gälla fordon utan färdskrivare (kod 97). En anpassning av regelverket syftar till att förenkla för den enskilde och bedöms underlätta tillgången till prov- 3 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:46) om förarprov, behörighet C1 och C

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (22) fordon, eftersom sökanden kan avlägga prov i eget fordon (t.ex. en husbil utan färdskrivare) eller använda trafikskolans utbildningsfordon (med eller utan färdskrivare). Det skulle även kunna minska risken att förare kör överlastade fordon med behörighet B, vilket därmed skulle öka trafiksäkerheten. Prov som avser körkort med behörighet C1-97 föreslås hanteras på liknande sätt som prov för den utökade behörigheten B (kod 96). Det vill säga att körkortstagaren vid bokning av prov hos Trafikverket ska uppge om provet avser C1-97 eller ett vanligt C1-prov. Transportstyrelsen föreskriver inte regler för bokning av prov vid Trafikverket och avser heller inte att göra det i detta fall. Har den sökande bokat ett vanligt C1-prov och inte klarar momentet avseende färdskrivaren ska det inte leda till körkort med villkor 97. Den sökande underkänns i säkerhetskontrollen på samma sätt som om något annat moment inte är godkänt. 9 Ett tillägg görs i första stycket som innebär att bilen inte behöver ha en installerad färdskrivare om provet avser körkort med behörigheten C1 med villkor om begränsning till fordon utan färdskrivare. Försvarsmakten får enligt artikel 4.5 i direktiv 2006/126/EG undantas från provfordonskraven. Enligt gällande föreskrifter är Försvarsmakten undantagen från kravet på fast installerad färdskrivare. Ordet installerad föreslås ändras till monterad i sista stycket. Uttrycket fast installerad definieras inte i kapitel 1, artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter 4. Färdskrivaren som består av kablage, rörelsegivare och en fordonsenhet kan endast vara installerad eller icke installerad. Syftet med regleringen är att det vid prov i Försvarsmakten ska vara möjligt att ställa in en fordonsenhet i provfordonet som inte är installerad via rörelsegivare och kablage. Körkortstagaren kan därigenom vid prov ändå demonstrera hur färdskrivaren (fordonsenheten) ska hanteras. Förslaget är inte avsett att innebära någon ändring i sak. Ett nytt sista stycke införs som anger att trots vad som sägs i första stycket får den som har körkort med behörighet D1, D1E, D eller DE genomföra körprov för behörighet C1 med fordon utan färdskrivare. Det är orimligt att kräva färdskrivare för behörigheten C1 när detta redan har kontrollerats vid tidigare prov för högre behörighet. Det är på motsvarande sätt orimligt att ett prov för behörigheten C1 som genomförs utan färdskrivare ska leda till villkor 97 när personen har en eller flera högre behörigheter utan detta villkor. Detta eftersom avlagt prov för en högre behörighet häver ett villkor Av första meningen i första stycket framgår det att säkerhetskontrollen ska innehålla allt eller ett slumpmässigt urval av de moment som anges i bestämmel- 4 EGT L 370, , s. 8 (Celex 31985R3821).

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (22) sen. Denna reglering tillämpas sedan många år och har tillkommit eftersom förarprovet utgör en stickprovskontroll av en genomförd utbildning. Det innebär att kontroll och hantering av färdskrivare inte alltid måste ingå i varje prov för de behörigheter där färdskrivare regleras. Körkortstagaren måste däremot vara förberedd på att kontroll av färdskrivare alltid kan ingå i säkerhetskontrollen. Ett nytt andra stycke föreslås att om körkortstagaren har bokat ett prov som avser körkort med behörighet C1-97 ska kontroll och hanteringen av färdskrivaren inte ingå i bedömningen, i enlighet med direktivet. Ett nytt tredje stycke föreslås vidare reglera att hantering av färskrivaren alltid ska ingå i säkerhetskontrollen för behörigheten C1-97 som avser hävande av villkor 97. Förslag till nya föreskrifter om förarprov, behörighet C1E och CE Vid körprovet för behörighet C1E krävs, liksom för behörigheten C1, enligt gällande föreskrifter 5 att dragbilen ska vara utrustad med färdskrivare för att hantering av sådan utrustning ska kunna kontrolleras. Vid prov för behörigheten C1E gäller därför samma förutsättningar för dragbilen som beskrivits i avsnittet ovan. Prov som avser körkort med behörighet C1E-97 föreslås hanteras på liknande sätt som prov för C1-97 (se ovan). 9 Ett tillägg görs i första stycket som innebär att bilen inte behöver ha en installerad färdskrivare om provet avser körkort med behörigheten C1E med villkor om begränsning till fordon utan färdskrivare. Försvarsmakten får enligt artikel 4.5 i direktiv 2006/126/EG undantas från provfordonskraven. Se 9 förslaget ovan, avseende behörigheterna C1 och C. På motsvarande sätt som i föreskrifterna avseende förarprov för behörighet C1 och C införs ett nytt sista stycke som innebär att körprov i vissa fall får genomföras utan färdskrivare. Trots vad som sägs i första stycket får den som har körkort med behörighet C, D1, D1E, D eller DE genomföra körprov för behörighet C1E med fordon utan färdskrivare. Det är orimligt att kräva färdskrivare för behörigheten C1E när detta redan har kontrollerats vid tidigare prov för högre behörighet. Det är på motsvarande sätt orimligt att ett prov för behörigheten C1E som genomförs utan färdskrivare ska leda till villkor 97 när personen har en eller flera högre behörigheter utan detta villkor. Detta eftersom avlagt prov för en högre behörighet häver ett villkor Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:47) om förarprov, behörighet C1E och CE

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (22) 19 Undantaget för Försvarsmakten om lastbilens lastutrymme (sluten lådkonstruktion), som regleras i sista stycket, tas bort från föreskrifterna 6 då det inte längre gäller efter den 30 september Kravet på sluten lådkonstruktion infördes genom ändringsdirektiv 2000/56/EG till körkortsdirektivet 91/439/EEG. Då direktivet medgav en implementeringstid om högst tio år bestämdes det år 2003 att undantaget för Försvarsmakten skulle gälla som längst till den 30 september Något nytt behov av motsvarande undantag bedöms inte längre finnas. 21 Av första meningen i första stycket framgår det att säkerhetskontrollen ska innehålla allt eller ett slumpmässigt urval av de moment som anges i bestämmelsen. Bakgrunden till detta beskrivs under 20 ovan, avseende behörigheterna C1 och C. Ett nytt andra stycke föreslås att om körkortstagaren har bokat ett prov som avser körkort med behörighet C1E-97 ska kontroll och hanteringen av färdskrivaren inte ingå i bedömningen. Ett nytt tredje stycke föreslås vidare reglera att kontroll och hanteringen av färdskrivaren alltid ska ingå i säkerhetskontrollen för behörigheten C1E-97 som avser hävande av villkor 97. Förslag till nya föreskrifter om förarprov, gemensamma bestämmelser Den tekniska utvecklingen på fordonsområdet gör att minimikraven på provfordon för lastbilar och bussar måste justeras. Syftet är att särskilt beakta transportbranschens ökade utveckling och användning av modernare, säkrare och mindre förorenande fordon som är utrustade med halvautomatiska växellådor eller av hybridtyp. Med växellådor av hybridtyp avses växellådor där växlingen sker automatiskt men där föraren också kan påverka växelvalet under körning genom manuell påverkan. Manuell påverkan, dvs. att välja växel manuellt (för hand) med exempelvis en joystick, är inte detsamma som att använda en manuell växellåda med kopplingspedal. Det föreslås därför att om den sökande redan har eller har haft ett körkort för fordon med manuell växellåda, för personbil, får prov avläggas i lastbilar och bussar med halvautomatisk växellåda eller växellåda av hybridtyp utan att det medför begränsning till fordon med automatisk växellåda (kod 78) för erhållande av behörigheterna C, CE, D och DE. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna bestämmelse anger närmare vad föreskrifterna omfattar. Det andra stycket föreslås nu kompletteras med prov som avläggs vid Trafikverket för upphävande av villkor med begränsning till fordon utan färdskrivare. Detta stycke delas också in i strecksatser för att underlätta för läsaren. 6 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:47) om förarprov, behörighet C1E och CE

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (22) Definitionen av fordon med manuell växellåda och fordon med automatisk växellåda anges i EU-direktivet 2006/126/EG och har ändrats genom kommissionens direktiv 2012/36/EU. Med fordon med manuell växellåda avses nu sådant fordon där föraren måste använda kopplingspedal (eller kopplingshandtag) när han eller hon startar, stannar och växlar fordonet. Övriga fordon ska anses ha en automatisk växellåda. Den nya definitionen ska införas även i svenska föreskrifter och bör anges redan här istället för i 4 kap. 6, eftersom begreppen manuell respektive automatisk växellåda återkommer i flera bestämmelser innan 4 kap Körprov för annan behörighet än B får som huvudregel avläggas endast av den som har godkänts i kunskapsprov för aktuell behörighet. Undantag från detta anges i andra meningen och 3 kap. 2. I första meningen föreslås nu ett förtydligande om detta. 7 Bestämmelsen reglerar hur villkor till fordon med automatväxlat fordon kan hävas. Eftersom definitionen av vad som är manuell respektive automatisk växellåda ändras bör justeringar göras i första meningen. Likaså föreslås att skrivningen i första stycket sista meningen, om att provet ska avläggas med ett manuellt växlat fordon, förtydligas med att annat kan följa av 4 kap. 6 a. 7 a Det föreslås en helt ny paragraf som reglerar att ett villkor med begräsning till fordon utan färdskrivare (kod 97) upphör att gälla om körkortstagaren genomför en förnyad säkerhetskontroll för samma behörighet, ett nytt förarprov för behörigheten C1E utan villkor med begränsning till fordon utan färdskrivare eller ett helt nytt förarprov för någon av behörigheterna C, CE, D1, D1E, D eller DE respektive. 3 kap. Kunskapsprov vid Trafikverket 2 Det föreslås en möjlighet att tillgodoräkna sig godkänt kunskapsprov för behörigheten C för C1, för behörigheten D för D1, för behörigheten CE för C1E och för behörigheten DE för D1E. I kunskapsproven för C och CE ingår alla de frågor som ingår i kunskapsprov för C1 och C1E och i kunskapsproven för D och DE ingår alla de frågor som ingår i kunskapsprov för D1 och D1E. Den som har genomfört ett godkänt kunskapsprov för t.ex. behörigheten C (tung lastbil) har mer än väl de kunskaper som krävs för behörigheten C1 (medeltung lastbil). Det bör därför vara möjligt att tillgodoräkna sig ett godkänt prov för en högre behörighet av samma fordonstyp. Regleringen i sista stycket, om att den som före ett körprov innehaft någon av behörigheterna BE, C1E, CE, D1E eller DE och som har godkänts i kunskapsprov för sådan behörighet får avlägga körprovet för enbart dragfordonet, har flyttas hit från tidigare 4 kap och medför inte någon ändring i sak (se vidare under 4 kap. 11 ).

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (22) 4 kap. Körprov 6 Definitionen av vad som är manuell respektive automatisk växellåda är ändrad och anges nu 1 kap. 1. Justeringar bör därför göras i första stycket. Ett nytt andra stycke föreslås som anger att den som har körkort med behörighet B, utan villkor om begränsning till automatisk växellåda, får avlägga körprov för den utökade behörigheten B i en bil som är utrustad med automatisk växellåda. Detta medför ingen begränsning till fordon med automatisk växellåda eftersom behörighet B och utökad behörighet B båda anges med beteckningen B och därmed inte kan vara förenade med olika villkor. 6 a Det föreslås en helt ny paragraf som reglerar undantag från kravet i 6, att körprov ska genomföras i fordon med manuell växellåda. Regleringen innebär bl.a. att nu gällande övergångsbestämmelse nr 4 7 som upphör att gälla den 30 september 2013, istället anges i en permanent regel. Regleringen kompletteras dock, i enlighet med direktivet, med krav på att körkortstagaren sedan tidigare ska inneha ett körkort för fordon med manuell växellåda för behörigheten B. Av texten i direktivet framgår att detta undantag får göras för personer som har körkort med manuell växellåda för någon av behörigheterna B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E eller D 8. Av de nationella bestämmelserna 9 följer dock att om du avlägger prov för en högre behörighet med manuell växellåda så häver det ett villkor för en lägre behörighet. Den som har ett manuellt körkort med t.ex. behörighet BE, C eller D har därmed också ett manuellt körkort med behörigheten B. Därför är det inte nödvändigt att reglera något annat än krav på innehav av manuell behörighet B. Dessutom föreslås efter remissen att även den som har haft ett körkort med behörigheten B utan begränsning till fordon med automatisk växellåda ska omfattas av samma möjlighet. Lydelsen föreslås mot bakgrund av att bestämmelser i 3 kap. 6 körkortslagen (1998:488) och 1 kap. 6 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser. Dessa bestämmelser ger möjlighet för den som har fått sitt körkort återkallat att endast avlägga prov för vissa av de tidigare förvärvade behörigheterna för att få ett motsvarande körkort som före återkallelsen utfärdat. Som exempel kan nämnas att den som före en återkallelse har haft behörigheterna B och C bara behöver avlägga förarprov för behörigheten C för att återfå behörigheterna B och C. 7 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser 8 Behörigheten DE står inte uppräknad och är enligt besked från kommissionen ett skrivfel. 9 Jfr 1 kap. 7 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (22) Vidare ställs, i enlighet med direktivet, krav på att körkortstagaren under provet vid behov ska kunna växla genom manuell påverkan och därmed kunna uppvisa dels ett körsätt som tryggar säkerheten i trafiken och dels minskar bränsleförbrukningen och avgaserna. Detta ska göras under acceleration, fartminskning och vid körning i uppförs- och nedförsbackar. Manuell påverkan, dvs. att välja växel manuellt (för hand) med exempelvis en joystick, är inte detsamma som att använda en manuell växellåda med kopplingspedal. Regleringen medför att det endast är fordon med halvautomatiska växellådor eller växellådor av hybridtyp som kan komma i fråga för detta undantag. 7 Regleringen i första stycket om krav på medförande av kopplingsintyg i vissa fall föreslås justeras på så sätt att, istället för en hänvisning till annan föreskrift, ska det av texten framgå vad regleringen avser. Förslaget innebär inte någon ändring i sak. 11 Det föreslås en delvis ny lydelse av flera skäl. Regleringen handlar om hinder för prov. Den inledande texten om att bestämmelsen reglerar hinder för körprov vid Trafikverket och Försvarsmakten tas bort eftersom den bedöms överflödig. Det anges redan i 1 kap. 1 var de olika slags prov som omfattas av 4 kap. 11 avläggs, dvs. vid vilken myndighet. I rubriken närmast före 4 kap. 11 framgår det också att bestämmelsen gäller prov vid Trafikverket och Försvarsmakten. Det förtydligas vidare i inledningen av bestämmelsen att dessa hinder även gäller vid prov för upphävande av villkor om begränsning till fordon utan färdskrivare och vid omprov som endast omfattar säkerhetskontroll. Kontroll av färdskrivare och säkerhetskontrollen är en del av körprovet men vid hävande av villkor avseende körning utan färdskrivare (kod 97) och omprov av säkerhetskontrollen så sker ingen körning, varför texten bör justeras. Hävande av villkor 97 görs heller inte vid Försvarsmakten varför det skulle bli fel om inledningen av bestämmelsen inte ändras. Sista meningen i nuvarande punkten 6 handlar inte om hinder för prov, utan om tillgodoräknande av prov, och flyttas därför till 3 kap. 2. Det görs ett tillägg i punkt 6 andra meningen att när körprovet avser hävande av villkor ska det inte ska vara hinder för prov att sökanden inte har godkänts i kunskapsprov. Denna tillämpning har funnits sedan tidigare, men inte reglerats i föreskrifter. Körprov vid Trafikverket för upphävande av villkor med begränsning till fordon med automatisk växellåda 18 Regleringen i bestämmelsens första stycke och rubriken närmast före ändras med anledning av den nya definitionen av manuell respektive automatisk växellåda. Ordet Trafikverket tas bort då det redan framgår av 1 kap. 1 var olika prov avläggs.

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (22) 6 kap. Rapportering av förarprov 1 Bestämmelsen redigeras och punkter införs för att underlätta för läsaren. Nytt är att förarprövaren ska underrätta Transportstyrelsen även vid omprov som endast omfattar säkerhetskontroll och prov för upphävande av villkor om begränsning till fordon utan färdskrivare. Orden Trafikverket och Försvarsmakten tas bort då det redan framgår av 1 kap. 1 var dessa prov kan avläggas och då det framgår av rubriken närmast före 6 kap. 1 vilka prov som avses i denna bestämmelse. Förslag till nya föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B Utöver de ändringar som följer av direktiv 2012/36/EU behöver justeringar göras vad gäller provfordonskrav vid körprov för utökad behörighet B, för den som redan har körkort med behörighet B. Idag ställs krav på att fordonet ska vara manuellt växlat, om personen inte har ett körkort med behörighet B som är förenat med villkor om begränsning till automatväxlade fordon. Då körprovet för den utökade behörigheten B ska vara enkelt, billigt och i huvudsak syftar till att säkerställa förmågan att köra med släpvagn, och inte förmågan att köra med manuell växellåda, bör det vara möjligt att genomföra provet i en automatväxlad bil, även om B-behörigheten som körkortstagaren tidigare har förvärvat inte är förenad med sådant villkor. Detta torde underlätta för personer som har en automatväxlad personbil och vill använda denna vid provet. 3 och 4 Den enda förändringen i sak som föreslås är att kravet på manuellt växlad bil i nuvarande 4 tas bort genom att sista stycket stryks. Redaktionella förändringar föreslås samtidigt genom att första stycket i 4 flyttas till 3. Sista meningen i 3 om att sökanden ska tillhandahålla föreskrivet fordon flyttas till 4. 2 Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? 2.1 Alternativa lösningar Vissa ändringar följer av minimikrav i direktivet. De alternativa lösningar som finns är således att införa högre krav, t.ex. en nettoeffekt av lägst 55 kw för motorcyklar för behörigheten A. Förarprov behörighet A1, A2 och A För behörigheten A anger direktiv 2012/36/EU att provfordonet ska ha en tjänstevikt som överstiger 180 kg. Medlemsstaterna får dock godkänna en tolerans på 5 kg under fastställd minimivikt, vilket också föreslås införas. Sverige kan emellertid välja att inte utnyttja denna möjlighet till tolerans och föreskriva att tjänstevikten ska överstiga 180 kg.

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (22) Förarprov behörighet C1 och C samt C1E och CE Sverige är inte skyldig att införa undantag från kravet på färdskrivare och hantering av sådan utrustning vid förarprov för behörigheterna C1 och C1E då det anges som en valfri möjlighet för medlemsstaterna i direktivet. Ett annat alternativ är att införa undantag från kravet på färdskrivare i provfordon (som nu föreslås) men att samtidigt föreskriva att den bil som används som provfordon för C1-97 respektive C1E-97 inte får vara utrustad med en installerad färdskrivare enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter 10. Körkortstagaren behöver då endast boka körprov för behörigheten C1 eller C1E och inte ange om det avser villkor 97 eller inte. Det skulle då vara provfordonet - och inte bokningen - som skulle avgöra vilket slags prov som ska avläggas. Förarprov gemensamma bestämmelser Av direktivet framgår att medlemsstaterna får besluta att inga begränsningar för fordon med automatisk växellåda ska anges på körkortet för behörigheterna C, CE, D och DE om den sökande redan har ett körkort för fordon med manuell växellåda för lägst behörighet B. Det är således inte något minimikrav som varje medlemsstat är skyldig att införliva i de nationella författningarna. Sverige kan därmed besluta att det undantag för fordon med automatisk växellåda som upphör att gälla den 30 september 2013 inte ska permanentas. Som framgår av avsnitt 1 föreslås nu att även den som har haft ett körkort med behörighet B utan begränsning till fordon med automatisk växellåda får avlägga körprov för behörigheterna C, CE, D eller DE i fordon utan kopplingspedal utan att det medför begränsning till fordon med automatisk växellåda. Ett alternativ är att personen gör körprovet i ett manuellt växlat fordon. Ett annat alternativ är att en person vars körkort har varit återkallat genomför ett extra förarprov för behörigheten B, vilket tidigare inte har krävts. Förarprov utökad behörighet B Nuvarande reglering med krav på att körprovet ska avläggas i en manuellt växlad bil, om körkortstagaren redan har ett körkort med behörighet som inte är begränsat till fordon med automatisk växellåda, kan kvarstå. Det är under den första tiden som möjligheten att avlägga körprov för utökad behörighet B funnits endast omkring 2 % av provtagarna 11 som har ansökt om undantag från kravet. 2.2 Effekter om reglering inte kommer till stånd När det gäller vissa av de krav som nu införs skulle underlåtenheten att införa detta i nationell författning innebära att Sverige inte uppfyller de minimikrav som 10 EGT L 370, , s. 8 (Celex 31985R3821) personer av totalt 2140 godkända prov under perioden 19 januari-12 mars 2013.

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (22) gäller enligt EU-direktivet. Detta gäller bl.a. de harmoniserade koderna för körkort samt minimikraven för provfordon för behörigheterna A1, A2 och A. Av de harmoniserade koderna innebär vissa en mer omfattande behörighet och andra en mindre omfattande behörighet än de nya behörigheterna. Om dessa koder inte införs i nationella föreskrifter kan det innebära en risk för åtal för olovlig körning eller brott mot ordningsföreskrift samt försvåra utbytet av utländska körkort. Om det föreskrivs att provfordonet för behörigheterna C1-97 och C1E-97 inte får vara utrustade med färdskrivare skulle det medföra att de trafikskolor som erbjuder utbildning för behörigheten C1 eller C1E måste ha flera utbildnings- och provfordon för samma behörighet (dvs. med eller utan färdskrivare), vilket medför extra kostnader för företaget. Skulle det beslutas att det undantag för fordon med automatisk växellåda som upphör att gälla den 30 september 2013 inte längre ska tillämpas, medför det kostnader för utbildningsföretagen (se vidare under 4.2). Om den som har haft ett körkort med behörighet B utan begränsning till fordon med automatisk växellåda efter återkallelse skulle vara tvungen att göra körprovet för behörigheterna C-DE i ett manuellt växlat fordon då de inte längre har ett körkort med behörighet B, medför det stora svårigheter att få tag i provfordon. Alternativet att personen vars körkort har varit återkallat genomför ett extra förarprov för behörigheten B medför kostnader för prov på 325 kronor för kunskapsprovet och 800 kronor för körprovet. En sådan skärpning av bestämmelserna kan inte anses vara motiverad. 3 Vilka berörs av regleringen? Enskilda personer Körkortsaspiranter som är intresserade av att avlägga förarprov för någon av de körkortsbehörigheter som berörs av förslagen till ändringar. Antalet godkända prov per behörighet kan ge en anvisning om hur många personer som kan vara berörda. År 2012 genomfördes totalt körprov för behörigheten A, varav av dessa prov var godkända 12. Behörigheten A2 har införts från den 19 januari 2013 och motorcykelsäsongen har ännu inte startat. Några prov att redovisa för denna behörighet finns således inte. Behörigheten kan dock i vissa delar sägas ersätta den tidigare A begränsad och under 2012 genomfördes totalt körprov för behörigheten A begränsad, varav av dessa prov var godkända Trafikverket Trafikverket.

13 Datum Dnr/Beteckning 13 (22) År 2012 genomfördes totalt 838 körprov för behörigheten A1, varav 525 av dessa prov var godkända 14. För behörigheterna C1 och C1E har det mellan den 19 januari och den 28 februari 2013 endast genomförts 5 prov, varav 3 av dessa prov var godkända 15. Som framgår av tidigare konsekvensutredning 16 när de nya körkortsbehörigheterna infördes är det svårt att uppskatta antalet intresserade men intresset torde dock inte vara särskilt omfattande eftersom det i Sverige är vanligare med tyngre fordon. Intresset för C1 och C1E kan tänkas vara störst inom t.ex. budbilsbranschen och bland husbilsägare samt entreprenörer i anläggningsbranschen, med fordon registrerade som lastbilar i denna storlek. Mellan den 19 januari och 28 februari 2013 har det genomförts prov för den utökade behörigheten B, varav av dessa prov var godkända personer har hos Transportstyrelsen fram till den 12 mars 2013 ansökt om undantag från gällande bestämmelser om att få genomföra provet i en automatväxlad bil, trots att personen själv har körkort med behörighet B som inte är villkorat till att endast köra fordon med automatisk växellåda. Samtliga som ansökt om undantag har fått detta beviljat efter att prövningsavgiften har betalats. Personer som är bosatta i Sverige och redan har körkort med behörigheterna A1 och BE berörs av nya villkorskoder (79.05 och 79.06) vid nästa förnyelse av körkortet. År 2012 hade personer svenskt körkort för behörigheten BE och personer svenskt körkort för behörigheten A1 18. Företag Trafikskolor och företag som använder behörigheterna C1 och C1E som nyttofordon i sin affärsverksamhet (se vidare under 7.1). Anordnare av förarprov Förarprovsverksamheten vid Trafikverket och Försvarsmakten berörs av förslagen till ändringar i föreskrifterna. Vid Trafikverket finns 390 förordnade förarprövare och vid Försvarsmakten 58 förordnade förarprövare. 14 Trafikverket Muntlig uppgift från Trafikverket Transportstyrelsen, Konsekvensutredning TSV Muntlig uppgift från Trafikverket

14 Datum Dnr/Beteckning 14 (22) 4 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? 4.1 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser Körkortets utformning och innehåll De nya gemenskapskoder som införs möjliggör utfärdande av körkort med angivna förutsättningar. Koderna 79.01, 79.03, 79.04, 80 och 81 bedöms inte ha någon praktisk betydelse i Sverige annat än vid utbyte av utländska körkort med dessa koder. Koden om begränsning till typen trehjulingar eller lätta fyrhjulingar kan användas för behörigheten AM istället för den nationella koden 102. Koderna och 79.06, som anger utökade rättigheter jämfört med de nya behörigheterna, ska vid nästa förnyelsetillfälle införas på svenska körkort för behörigheterna A1 och BE som är förvärvade före den 19 januari 2013 och medför inte några kostnader för den enskilde. De koder som försvinner, 72 och 74-77, hanteras genom den övergångsbestämmelse som införs och påverkar heller inte den enskilde körkortshavaren. De nya gemenskapskoderna som ska införas i bilaga 2 kräver systemtekniska åtgärder och anpassningar i vägtrafikregistret. Förslaget bedöms medföra arbetskostnader motsvarande timmar för Transporstyrelsen. Kostnaden per timme är beroende av om arbetet kan genomföras med anställd personal eller om konsulter måste anlitas. Förarprov behörighet A1, A2 och A Den körkortstagare som inte har tillgång till en motorcykel som uppfyller de nya provfordonskraven kan behöva hyra eller låna en motorcykel vid provtillfället. Vid en slagning på Internet framkommer att priser mellan ca 900 kronor upp till ca kronor är vanligt förekommande hos flera trafikskolor för hyra av motorcykel och annan utrustning vid provet 19. Förarprov behörighet C1, C och C1E, CE Transportstyrelsen anser att ett införande av möjligheten att avlägga prov för behörigheten C1 eller C1E utan krav på färdskrivare (kod 97) kan påverka tillgängligheten inom landet positivt, om än indirekt. Det kan antas att om en körkortsaspirant kan avlägga körprov på ett fordon som är direkt anpassat till den typ av fordon man sedan avser att köra så underlättas körkortstagandet. Även trafiksäkerheten kan antas öka, om risken att förare kör överlastade fordon med behörigheten B minskar vid+prov&gs_l=serp.3..33i j c.1.5.psyab.1gxgeps-ro4&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=7f63a8e3dc8df8e5&biw=1680&bih=853

15 Datum Dnr/Beteckning 15 (22) Trafikverket kan komma att behöva genomföra systemtekniska åtgärder i system för bokning och rapportering av genomförda förarprov. Förarprov gemensamma bestämmelser Möjligheten att avlägga prov i fordon med halvautomatiska växellådor eller av hybridtyp, utan att det medför begränsningar till fordon med automatisk växellåda om den sökande redan har ett körkort för fordon med manuell växellåda, bedöms underlätta transportbranschens ökade utveckling och användning av modernare, säkrare och mindre förorenande fordon. Det kan antas inverka positivt på miljön. Det bedöms vidare vara av vikt för trafikskolebranschen som i annat fall skulle vara i behov av att införskaffa nya utbildnings- och provfordon. Trafikverket kan komma att behöva genomföra systemtekniska åtgärder i system för bokning och rapportering av genomförda förarprov. Förarprov utökad behörighet B Det nuvarande kravet att den enskilde måste ansöka om undantag från gällande bestämmelser från kravet på manuellt växlat provfordon är förenat med en prövningsavgift på 600 kronor 20 för den enskilde. Om detta krav tas bort behöver den enskilde inte ansöka om undantag och betala prövningsavgift. Förslaget medför således en lättnad för den enskilde både vad gäller ekonomisk kostnad och den möjlighet som ges att använda en automatväxlad bil vid provet. Trafikverket kan komma att behöva genomföra systemtekniska åtgärder i system för bokning och rapportering av genomförda förarprov. 4.2 Jämförelse av konsekvenser av de olika regleringsalternativen Om det ställs krav på att provfordon för behörigheterna C1 och C1E inte får vara utrustade med färdskrivare, om provet avser körkort med villkor om begränsning till fordon utan färdskrivare, kan flera trafikskolor tvingas köpa in flera fordon i samma kategori. När det gäller trafikskolornas eventuella inköp av provfordon har ett större företag troligen större ekonomiska förutsättningar att köpa in fordon än vad ett mikroföretag har. Sverige kan välja att inte införa den frivilliga möjligheten att avlägga prov i fordon som är utrustade med halvautomatiska växellådor eller växellådor av hybridtyp, utan att det medför villkor med begränsning till automatväxlade fordon. Det skulle då innebära att flertalet utbildningsfordon som idag är i bruk även som provfordon inte längre får användas vid provet. Det är fråga om lastbilar och bussar som är mycket dyra i inköp 21. Vidare är det idag synnerligen svårt att få tag på lastbilar och bussar som har fullt manuella växellådor, eftersom 20 Transportstyrelsens föreskrifter (2012:100) om avgifter inom vägtrafikområdet. 21 Uppskattningsvis omkring kronor för en enklare modell. Priserna varierar beroende på utrustning och storlek.

16 Datum Dnr/Beteckning 16 (22) den tekniska utvecklingen går åt ett annat håll. Skulle samtliga trafikskolor som utbildar på lastbil och buss vara i behov av inköp av nya fordon, i det fall föreslagen reglering inte införs, medför det kostnader för företagen på flera hundra miljoner kronor. Skulle trafikskolebranschen endast erbjuda utbildning på omoderna växellådor av manuell typ, skulle man kunna anta att de blivande förarna efter körprovet kan sakna kompetens att hantera moderna växellådor av halvautomatisk- eller hybridtyp. Detta skulle då kunna medföra ytterligare kostnader, för kompletterande utbildning, för de företag som ska anställa en sådan förare. 5 Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Körkortets utformning och innehåll Gemenskapskoder enligt direktivet ska införlivas i nationella författningar. Regleringen överensstämmer med den EU-rättsliga regleringen. Förarprov Direktivet anger vissa frivilliga förutsättningar och därutöver minimikrav, vilket innebär att medlemsstaterna får ställa högre krav än de som anges. Kraven som rör förarprov och provfordon föreslås följa den EU-rättsliga regleringen. 6 Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Medlemsstaterna ska enligt direktiv 2012/36/EU senast den 31 december 2013 sätta i kraft de författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. Någon möjlighet att införa bestämmelserna vid en tidigare tidpunkt bedöms inte vara möjligt då vägtrafikregistret måste byggas om för att kunna hantera de nya gemenskapskoderna på körkortet. Personer som vill genomföra prov för behörigheterna C1-97 och C1E-97 måste informeras om att de ska boka ett sådant prov för att inte behöva genomföra de moment som avser kontroll och hantering av färdskrivaren. För den som har bokat ett vanligt C1- eller C1E-prov finns det inte någon möjlighet att vid själva provtillfället ändra sig och få genomföra ett prov utan krav på färdskrivare. Information som ges vid bokning per telefon, liksom på Körkortsportalen och via Trafikverkets webbplats måste därför vara tydlig i detta avseende. Det finns däremot behov av ytterligare en införandetidpunkt den 1 oktober 2013 för de bestämmelser som rör körprov med fordon utan kopplingspedal för behörigheterna C, CE, D och DE. Fram till den 30 september 2013 finns ett liknande undantag reglerat i provföreskrifterna för lastbilar och bussar. Om ikraftträdande av de nya bestämmelserna sker senare än den 1 oktober 2013 kan det uppstå en situation där ett stort antal utbildningsfordon inte går att använda

17 Datum Dnr/Beteckning 17 (22) som provfordon under en period (1 oktober till 31 december 2013) och det kan få stora ekonomiska konsekvenser för branschen. Förslaget till ändringar i föreskrifterna om utökad behörighet B föreslås också träda i kraft den 1 oktober Denna ändring följer inte av ändringarna i direktivet och bör träda i kraft så snart som möjligt för att underlätta för den enskilde körkortstagaren som har behov av att avlägga prov i en automatväxlad bil. Förslaget kräver dock ändringar i vägtrafikregistret och ett tidigare ikraftträdande bedöms inte vara möjligt av systemtekniska skäl. 7 Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? 7.1 Hur många företag berörs, i vilka branscher är företagen verksamma samt hur stora är företagen? Det finns drygt 800 trafikskolor, varav ca 270 arbetar med mc-utbildning och ca 150 med utbildning för lastbil och/eller buss. Till övervägande del består företagen av mikroföretag med högst 10 anställda. Även något småföretag och medelstort företag förekommer. Det kan troligen finnas ett fåtal små och medelstora företag samt mikroföretag inom branscher som är undantagna från kravet på färdskrivare (t.ex. budbilsbranschen) som använder nyttofordon i kategorierna C1 och C1E i sin affärsverksamhet utan krav på installerad färdskrivare, som berörs av att avlägga förarprov i företagets bilar. Under den tid som det varit möjligt att avlägga prov för dessa behörigheter har det endast genomförts fem prov totalt i hela landet. Det är därför rimligt att anta att det endast är ett mycket litet antal företag som kan beröras. 7.2 Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär regleringen för företagens administrativa kostnader? Föreslagna bestämmelser rörande ändringar i körkortsdirektivet innebär inga nya administrativa kostnader för utbildarna. För de företag som väljer att byta ut de motorcyklar som inte uppfyller de nya kraven uppstår en engångskostnad för tidsåtgång vid försäljning och inköp. Denna typ av administrativ kostnad förekommer regelbundet i denna typ av verksamhet då fordon måste bytas ut med jämna mellanrum, men tidigareläggs genom detta förslag (se vidare avsnitt 7.3).

18 Datum Dnr/Beteckning 18 (22) Moment Tidsåtgång för försäljning och inköp av motorcykel Population Bedömd tidsåtgång Kostnad i kr i minuter SUMMA alla företag Tabell 1. Redovisning av tid och kostnader för arbete med inköp och försäljning av motorcyklar. För de företag som väljer att justera en eller flera av de motorcyklar som inte uppfyller de nya kraven uppstår en engångskostnad för tidsåtgång vid färd till och från verkstad samt i samband med registreringsbesiktning (se vidare avsnitt 7.3). Moment Population Bedömd tidsåtgång Kostnad i kr i minuter Tidsåtgång för justering av befintliga motorcyklar SUMMA alla företag Tabell 2. Redovisning av tid och kostnader för arbete med justering av befintliga motorcyklar. Möjligheten att avlägga förarprov i fordon utan färdskrivare innebär att ett moment i utbildningen kan tas bort för de personer som önskar avlägga sådant förarprov. Utbildarna behöver därför inte lägga till något moment i befintliga undervisningsplaner med anledning av förslaget att sådant prov ska vara möjligt. De trafikskolor som erbjuder utbildning för behörigheterna C1 och C1E ska kunna erbjuda utbildning såväl med som utan färdskrivare. Om utbildning utan färdskrivare erbjuds utelämnas endast det avsnittet vid utbildningen på samma sätt som om en elev väljer bort något annat moment eller annan del i utbildningen. Något administrativt arbete uppstår därmed inte för trafikskolorna mot bakgrund av föreslagen reglering. 7.3 Vilka andra kostnader medför den föreslagna regleringen för företagen och vilka följdändringar av verksamheten kan företagen behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen? Även om det enligt föreskrifterna är den enskilde som ansvarar för att tillhandahålla provfordon 26 är det i praktiken utbildarna som står för fordonen. De nya 22 Fem till sex trafikskolor berörs, se vidare avsnitt Beräknad på lönekostnad 306 kr/timmen för chef på mindre företag och enheter enligt databasen Malin. 24 Fem till sex trafikskolor berörs, se vidare avsnitt Beräknad på lönekostnad 306 kr/timmen för chef på mindre företag och enheter enligt databasen Malin. 26 Bestämmelser i resp. provföreskrift, jfr 8 (TSFS 2012:43) om förarprov, behörighet B.

19 Datum Dnr/Beteckning 19 (22) provfordonskraven kan innebära att nya fordon behöver köpas in. Det kan också finnas trafikskolor som behöver byta ut något fordon för att uppfylla de nya bestämmelserna vid körprov. När det gäller trafikskolornas eventuella inköp av provfordon har ett större företag troligen bättre ekonomiska förutsättningar att köpa in fordon än vad ett mikroföretag har. Enligt uppgift från Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) uppfyller dock flertalet av befintliga utbildnings- och provfordon de nya kraven. Efter remissomgången och synpunkter från Regelrådet har förnyad kontakt tagits med STR för att utröna hur många företag som är berörda av inköp av nya motorcyklar. Enligt uppgift från STR har de trafikskolor som utbildar på motorcykel (ca 270 st) i genomsnitt tre 27 motorcyklar per skola. Det innebär uppskattningsvis att drygt 800 fordon totalt är i bruk som utbildnings- och provfordon. Av dessa 800 motorcyklar är det endast en modell (KTM Duke 690) som inte uppfyller de nya kraven. STR uppger att det är fem till sex trafikskolor i landet som kan beröras av att byta ut sammanlagt 46 motorcyklar. En ny motorcykel av nämnd modell kostar ca kronor. Ett inbytesvärde till motorcykelsäsongen 2014 uppskattas motsvara ca kronor beroende på körsträcka. Det innebär att de fem till sex trafikskolor som kan vara berörda eventuellt drabbas av utgifter på ca kronor med föreslagen reglering. Moment Population Inköpskostnad per mc (kr) Byta ut 46 motorcyklar motorcykel som (fördelat på inte uppfyller 5-6 trafik- nya skolor) krav Inbyteskostnad Kostnad (kr) per mc (kr) > per företag SUMMA alla företag Tabell 3. Redovisning av kostnad för försäljning och inköp av nya motorcyklar. Normal utbytestakt av motorcyklar på en trafikskola är emellertid var tredje till fjärde säsong. De nya kraven på provfordon för motorcyklar kan medföra att vissa trafikskolor måste byta ut fordon en eller två säsonger tidigare än beräknat. Det är dock inte alltid nödvändigt att byta ut befintliga fordon då de kan användas i andra syften än som provfordon. Ett alternativ är att läraren under utbildningen 27 Beroende på skolans storlek varierar antalet motorcyklar. 28 Inköpskostnad kronor (46x70 000) - (minus) inbyteskostnad (46x ) = Fördelat på 5-6 trafikskolor innebär detta en kostnad på kronor per berörd trafikskola.

20 Datum Dnr/Beteckning 20 (22) kör den motorcykel som inte uppfyller provfordonskraven. Ett annat alternativ är att strypa ned motorcykeln så att den istället kan användas som utbildnings- och provfordon för behörigheten A2. En strypsats kostar mellan 3000 till kronor 29 per motorcykel. Ett tredje alternativ är att tillverkaren justerar motorcykeln så att den uppfyller de nya kraven. Det görs tämligen enkelt genom att blyvikter monteras på motorcykeln och effekten justeras upp. Detta tredje alternativ medför en kostnad på ca kronor per motorcykel för arbete och förnyad registreringsbesiktning. Moment Population Kostnad per mc (kr) Uppskattad kostnad (kr) Strypa motorcykel till behörighet A ~ per företag 46 motorcyklar (fördelat på 5-6 trafikskolor) SUMMA alla företag Tabell 4. Redovisning av kostnad för strypning av motorcykel till behörighet A2. Moment Population Kostnad per mc (kr) Uppskattad kostnad (kr) Justera motorcykel till nya krav ~ per företag 46 motorcyklar (fördelat på 5-6 trafikskolor) SUMMA alla företag Tabell 5. Redovisning av kostnad för justering av motorcykel till nya krav. Med anledning av de nya provfordonskraven för motorcyklar kan berörda företag således sammanlagt få utgifter i varierande grad mellan och kronor (kostnader i avsnitt 7.2 och 7.3). Inom EU antas det komma ett förslag till övergångsregler. Detta förslag skulle möjliggöra att senarelägga de nya provfordonskraven för behörigheten A (se avsnitt 1 avseende föreskrifter om förarprov för behörigheterna A1-A). Det är därmed inte troligt att nämnda trafikskolor överhuvudtaget drabbas av denna kostnad. Ett beslut om en eventuell övergångsregel kan förväntas fattas av EUkommissionen under 2013 och om så sker utgår ovan nämnda kostnader helt och hållet. 29 Telefonuppgift från generalagenten för KTM Sportmotorcycle Scandinavia AB i Örebro. 30 Beräknat på sju motorcyklar per trafikskola. 31 Beräknat på sju motorcyklar per trafikskola kronor i administrativa kostnader och kronor i fordonskostnader kronor i administrativa kostnader och kronor i fordonskostnader

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets

Läs mer

15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ).

15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ). Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (11)

Konsekvensutredning 1 (11) Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:94. TSFS 2012:41

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 januari 2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort;

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort; Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Camilla Sundén Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; Remissammanställning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 20160824 TSF 201633 Remissammanställning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; Remissinstans

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU Promemoria 2019-02-06 N2019/00519/MRT Näringsdepartementet Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU I promemorian föreslås ett tillfälligt

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; beslutade den 24 juni 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen

Läs mer

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Vägverkets föreskrifter (VVSF

Läs mer

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra motorcykel Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för att köra motorcykel 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla Att köra motorcykel kräver

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19 Närvarande: Justitieråden Dag Victor, Lennart Hamberg och Per Virdesten. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Remiss, konsekvensutredning gällande ändringsförslag avseende föreskrifter om ackreditering. Inledning

Remiss, konsekvensutredning gällande ändringsförslag avseende föreskrifter om ackreditering. Inledning Avdelningen för juridik och inre marknad Emma Wirf Direktnr: 033-17 77 39 E-post: emma.wirf@swedac.se Remiss, konsekvensutredning gällande ändringsförslag avseende föreskrifter om ackreditering Inledning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (10) Dnr/Beteckning TSF

Konsekvensutredning 1 (10) Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1, A2 och A samt förarprov för behörighet B

Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1, A2 och A samt förarprov för behörighet B Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1,

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7)

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Magnus Nyström Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:7 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Patrik Sveder Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

1 Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (6)

1 Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Leila Kekkonen Hjalmarsson Väg och järnväg Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx maj 2011. Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2007:745 Utkom från trycket den 30 oktober 2007 utfärdad den 18 oktober 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kompletterande konsekvensutredning om nya föreskrifter om trafikskolor

Kompletterande konsekvensutredning om nya föreskrifter om trafikskolor Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Kompletterande konsekvensutredning om nya föreskrifter om trafikskolor

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 3 mars 2010. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2017:91. TSFS 2010:32

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:23

Regeringens proposition 2012/13:23 Regeringens proposition 2012/13:23 Några körkortsfrågor Prop. 2012/13:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Näringsdepartementet)

Läs mer

Diarienummer Dokumenttyp Sida. TSL Konsekvensutredning 1(6) Tomas Åkerlund

Diarienummer Dokumenttyp Sida. TSL Konsekvensutredning 1(6) Tomas Åkerlund TSL 2011-3767 Konsekvensutredning 1(6) Konsekvensutredning Revidering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten

Läs mer

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140 Regelsamling Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Sektion tillstånd och tillsyn Enhet behörigheter Väg- och järnvägsavdelningen

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Mikael Hägg Väg och järnväg Spårtrafik Teknik spårtrafik Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler De ändringar som är gjorda efter den 28 februari 2014, dvs. efter

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2018-03-15 Diarienr 2017-8758 Enheten för säker hantering av farliga ämnen Jan Nilsson 010-240 52 11 jan.nilsson@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den 5 januari 2017. TSFS 2017:1 Utkom från trycket den 16 januari 2017

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den 17 februari 2016. TSFS 2016:4 Utkom från trycket den 25 februari 2016 VÄGTRAFIK

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:98) om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:98) om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (6) Datum Diarienummer TSF 2013-53 Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:98)

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Louise Hagström Transportregisteravdelningen Ledningsstöd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås

Konsekvensutredning Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning Ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av ny elsäkerhetslag

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av ny elsäkerhetslag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov;

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen (1998:980), 8 kap.

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:55

Regeringens proposition 2002/03:55 Regeringens proposition 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m. Prop. 2002/03:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 6 mars 2003 Göran Persson Ulrica

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 Nr 2 LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilagan till landskapsförordningen om villkorskoder som får anges på körkort utfärdade på Åland Utfärdad i Mariehamn den 21 december

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer