Konsekvensutredning 1 (34)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning 1 (34)"

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om - förarprov, för alla körkortsbehörigheter, traktorkort och gemensamma bestämmelser samt ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring - riskutbildning mc - kursplaner - körkortets utformning och innehåll - förordnande att förrätta prov Inledning Bestämmelserna i det tredje körkortsdirektivet 1 ska införlivas i de nationella föreskrifterna. Det gäller bland annat införande av nya körkortsbehörigheter och regler om förarprövare. De nya bestämmelserna i direktivet ska börja tillämpas den 19 januari Riksdagen har den 14 december 2011 bifallit regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Transportstyrelsen har tidigare haft föreslagna föreskrifter på remiss med anledning av såväl det tredje körkortsdirektivet som andra nationella förslag. Eftersom körkortslagen inte ändrades då lyftes bestämmelserna som hänförde sig till direktivet ut och Transportstyrelsen beslutade enbart nationella förslag (bland annat nya manöverprov). Då det har gått lång tid sedan den förra remissen väljer Transportstyrelsen att skicka ut en denna förnyade remiss med ändringarna baserade på direktivet. I konsekvensutredningen grupperas de föreslagna föreskrifterna enligt följande: 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, , s. 18, Celex 32006L0126), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2011/94/EU (EUT L 314, , s. 31, Celex 32011L0094).

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (34) - Förarprov (inkl. ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring) - Riskutbildning mc - Kursplaner - Körkortets utformning och innehåll - Förordnande att förrätta prov Anledningen till att föreskrifterna om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring grupperas under Förarprov är att de ändringar som föreslås är en följdändring av föreskrifterna om förarprov. Rådets direktiv 2006/126/EG om körkort Genom direktivet ska nya körkortsbehörigheter införas: AM, A2, C1, C1E, D1, D1E 2. Dessutom finns en valmöjlighet att införa behörighet B1 3. Därutöver ska det införas en rättighet att med körkortsbehörighet B köra en fordonskombination bestående av personbil eller lätt lastbil och tillkopplad släpvagn om fordonskombinationen överstiger kg men inte kg. En sådan rättighet ska kunna erhållas genom att en särskild utbildning genomgås och/eller att ett körprov avläggs. I direktivet har en ny bilaga IV införts som gäller bestämmelser för förarprövare. Där finns bland annat krav på grundutbildning och fortbildning för att få verka som förarprövare. Gällande nationella bestämmelser Sverige införde den 1 oktober 2009 körkortsbehörigheten AM som en nationell bestämmelse. Detta enligt 2 kap. 5 körkortslagen (1998:488, ändrad genom 2009:189) 4. Bestämmelser om behörighet AM har införts genom Transportstyrelsens föreskrifter 5. 2 AM: moped klass I. A2: bl.a. högst 35 kw. C1: kg, släpfordon max 750 kg. C1E: dragfordon C1, släpfordon över 750 kg, max totalvikt kg. D1: högst 16 passagerare, max 8 m, släpfordon max 750 kg. D1E: dragfordon D1, släpfordon över 750 kg. 3 B1: fyrhjuling. 4 Lagen (2009:121) och förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. 5 TSFS 2009:12 om utbildning av förare för behörighet AM (omtryck genom TSFS 2010:79), TSFS 2011:9 om förarprov, gemensamma bestämmelser och TSFS 2009:66 om körkortets utformning och innehåll.

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (34) De nya körkortsbehörigheterna har införts i körkortslagen 6, dock inte behörigheten B1 där det är frivilligt för medlemsstaten att välja om den ska införas. När det gäller rättigheten, att med körkortsbehörighet B köra en fordonskombination bestående av personbil eller lätt lastbil och tillkopplad släpvagn om fordonskombinationen överstiger kg men inte kg, fastställs i körkortslagen krav på körprov. En sådan rättighet ska förenas med villkorskod 96 på körkortet. I samband med införandet av de nya körkortsbehörigheterna och bestämmelser om förarprövare ska samtliga föreskrifter gällande förarprov och förarprövare arbetas om. Trafikskoleundervisningen ska bedrivas enligt kursplaner som Transportstyrelsen fastställer 7. Dessa kursplaner behöver därför också arbetas om med anledning av de nytillkomna körkortsbehörigheterna A2, C1, C1E, D1 och D1E. Vissa följdändringar behöver också göras i andra föreskrifter. Exakt vilka föreskrifter som berörs nämns nedan. Föreskriftsbemyndiganden Förarprov Föreskrifter om förarprov får enligt 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) meddelas av Transportstyrelsen. Föreskrifter om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort får enligt 3 kap. 15 och 8 kap. 6 samma förordning meddelas av Transportstyrelsen. Följande föreskrifter och allmänna råd har beslutats: TSFS 2011:9 om förarprov, gemensamma bestämmelser TSFS 2011:10 om kunskapsprov, behörighet AM TSFS 2011:11 om förarprov, behörighet A och A1 TSFS 2011:12 om förarprov, behörighet B TSFS 2011:13 om förarprov, behörighet BE TSFS 2011:14 om förarprov, behörighet C TSFS 2011:15 om förarprov, behörighet CE TSFS 2011:16 om förarprov, behörighet D TSFS 2011:17 om förarprov, behörighet DE TSFS 2011:18 om kunskapsprov för traktorkort TSFS 2009:60 om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring 6 Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:480). 7 7 förordningen (1998:978) om trafikskolor.

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (34) Riskutbildning mc Föreskrifter om riskutbildning får enligt 8 kap. 3 b körkortsförordningen meddelas av Transportstyrelsen. Följande föreskrifter har beslutats: TSFS 2009:26 om riskutbildning för behörighet A och A1 Kursplaner Föreskrifter om utbildning vid trafikskolor får enligt 12 trafikskoleförordningen (1998:978) meddelas av Transportstyrelsen. Följande föreskrifter har beslutats: TSFS 2011:19 om kursplan, behörigheter A och A1 TSFS 2011:21 om kursplan, behörighet BE TSFS 2011:22 om kursplan, behörighet C TSFS 2011:23 om kursplan, behörighet CE TSFS 2011:24 om kursplan, behörighet D TSFS 2011:25 om kursplan, behörighet DE Förordnande att förrätta prov Föreskrifter om förordnande att förrätta förarprov får enligt 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Trafikverket, Statens skolverk och Försvarsmakten. Föreskrifter om prov vid grundutbildning får enligt 8 kap. 1 förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens beslutas av Transportstyrelsen. Följande föreskrifter och allmänna råd har beslutats: VVFS 2008:176 om förordnande att förrätta prov för körkort och yrkesförarkompetens VVFS 2008:248 om tillsyn över förarprövning Körkortets utformning I 2 kap. 1 körkortsförordningen (1998:980) framgår följande. På körkortet ska ordet "körkort" på Europeiska gemenskapens övriga språk vara tryckta i rosa och utgöra kortets bakgrund. Inskränkningar i behörigheten och villkor för att få köra fordon samt gällande prövotid ska anges i form av sifferkoder på körkortet. Av 8 kap. 6 körkortsförordningen framgår att Transportstyrelsen får besluta om ytterligare föreskrifter om uppgifter på körkortet och körkortets utseende. Följande föreskrifter har beslutats: TSFS 2009:66 om körkortets utformning och innehåll

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (34) 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Denna konsekvensutredning koncentreras på de bestämmelser som är nya eller som faktiskt har förändrats i sak med stöd av vad som framgår av 4 första stycket 1 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning. Vad gäller övriga bestämmelser som nytrycks i samband med aktuellt införande av nya eller ändrade bestämmelser har ingenting i sak framkommit som föranleder myndigheten att dra någon annan slutsats än att de är ändamålsenliga. Förarprov, Förordnande att förrätta prov, Körkortets utformning och innehåll Av körkortsdirektivet framgår att gemensamma körkortsbestämmelser är en grundläggande förutsättning för den gemensamma transportpolitiken, bidrar till att förbättra trafiksäkerheten och underlättar den fria rörligheten för människor som bosätter sig i en annan medlemsstat än den som utfärdat körkortet. Vidare anges att trots framsteg i fråga om harmonisering av körkortsbestämmelserna har grundläggande skillnader kvarstått mellan medlemsstaterna när det gäller t.ex. underkategorier av fordon, vilka måste harmoniseras i högre grad för att gemenskapens politik lättare ska kunna genomföras. Sverige är skyldig att införliva direktivets bestämmelser och det är därför inte möjligt att underlåta att införa reglerna rörande förarprov, förarprövare och körkortets utformning i nationell författning. Nationella bestämmelser finns redan inom dessa områden och det är endast smärre anpassningar som måste göras med anledning av införlivandet av direktivet. Riskutbildning mc, Kursplaner Med anledning av de nya körkortsbehörigheterna behöver vissa följdändringar göras i dessa föreskrifter. Nedan beskrivs de ändringar som föreslås i varje föreskrift. Förslag till nya föreskrifter om förarprov Ingen ändring föreslås i föreskrifterna om behörighet AM. Enda tillägget är hänvisningen till det tredje körkortsdirektivet. Provfordonskrav har lagts in för de nya behörigheterna utökad B, C1, C1E, D1 och D1E, se vidare under avsnitt 5. Förarprov, behörighet A Anpassningen till direktivet när det gäller krav på provfordon för behörighet A trädde i kraft redan den 1 april Direktivet anger kraven minst 600 cm 3 och minst 40 kw. I föreskrifterna har dock angetts 595 cm 3 efter att ett flertal remissinstanser, vid den förra remissen, påpekade att kravet på minst

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (34) 600 cm 3 skulle medföra att ett antal lämpliga motorcyklar skulle uteslutas som provfordon. Detta på grund av att de hänför sig till 600 kubikklassen men har en cylindervolym om enbart cm 3. Att ha en annan gräns än vad som anges som minimikrav i direktivet ansågs då inte möjlig. Transportstyrelsen införde därför 595 cm 3 som ett nationellt krav fram till den 18 januari En teknisk expertgrupp för körkortsfrågor (DLTEG) har därefter tillsatts som bland annat arbetat med denna fråga. Av utkast till protokoll från möte med körkortskommittén inom EU den 13 oktober 2011 framgår att medlemsstaterna får besluta att en tolerans av 5 cm 3 är acceptabel. Kommissionen kommer att föreslå att detta arbetas in i kommande revideringar av direktivet. Mot denna bakgrund föreslår Transportstyrelsen att nu gällande tidsgräns till den 18 januari 2013 tas bort och att kravet på minst 595 cm 3 kan bestå. Förarprov, behörighet A2 Behörighet A2 omfattar bland annat tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kw och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kw/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten 8. Transportstyrelsen föreslår att dessa krav även införs som provfordonskrav i föreskrifterna, utöver de minimikrav om 25 kw och 400 cm 3 för provfordon som framgår av bilaga II i direktivet. I de fall motorcykelns originalutförande har ändrats föreslås i föreskrifterna att fordonet inte får ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kw. Denna specificering görs för att underlätta för allmänhet, utbildare och trafikinspektörer. Det finns i dag många motorcyklar som har motorer nerstrypta till 25 kw och det kan ha skett från en ursprungseffekt på t.ex. 58 kw. De motorcyklarna har alltså sitt ursprung från en motorcykel med mer än dubbla effekten och det kan tolkas som att de inte får användas vid prov för A2 och inte heller köras efter provet. I de fall ägaren skulle trimma upp den till kw och besiktar om den kan motorcykeln användas. Det skulle bli ologiskt och svårt att motivera att det, med en sådan tolkning i dessa fall, krävs behörighet A för att få köra med mindre effekt och endast behörighet A2 om man har en högre effekt. Bakgrunden till begränsningen, att motorcykeln inte får ha sitt ursprung i ett fordon med mer än dubbla effekten, är att det har visat sig vara ett problem att motorns strypning ibland plockas bort efter registreringsbesiktning. Följden kan då bli att yngre förare kör med motorcyklar som har betydligt högre effekt än vad de egentligen tillåts att köra, vilket medför stora risker. För att begränsa de ökade risker som bortplockade strypningar kan medföra ska det inte vara möjligt att strypa ned de mest effektstarka motorcyklarna, t.ex. supersportmotorcyklar som brukar ha 100 kw och uppåt. Transportstyrelsen 8 Artikel 4.1 b i direktivet som har införts genom ändring av 2 kap. 5 körkortslagen.

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (34) bedömer att en specificerad begränsning på 70 kw uppfyller kravet och syftet med direktivets bestämmelse i artikel 4 punkt 3b. Kubikkravet för behörighet A2 har i föreslagna föreskrifter angetts till 395 cm 3 istället för 400 cm 3 som anges i direktivet, mot bakgrund av ovan nämnda protokoll från körkortskommittén inom EU (se ovan under Förarprov, behörighet A). Förarprov, behörighet BE Här föreslås att fordonskombinationen ska ha en sammanlagd totalvikt av minst kg. Förarprov, samtliga behörigheter I samtliga provföreskrifter finns en bestämmelse om att sökandens förmåga att manövrera fordonet under körning ska kontrolleras. I manövreringen ska vissa moment ingå. Nu gällande bestämmelser vad gäller backning är följande för behörighet B - backning ska ingå C, D - backning och svängning samtidigt ska ingå BE, CE, DE - backning och svängning samtidigt kan ingå (detta kontrolleras alltid i det manöverprov som föregår körprovet, det är därför inte obligatoriskt under körprovet). Av direktivet bilagan II, B, framgår följande, vad gäller backning för behörighet B - Backa rakt bakåt, och backa åt höger eller vänster runt ett hörn utan att byta fil (7.2.1) BE, C1, C1E, C, CE, D1, D, D1E och DE - Backa med samtidig svängning på ett sätt som medlemsstaterna själva får fastställa (7.3.2, 8.2.2) Nu gällande bestämmelse för behörighet B är därför inte helt överensstämmande med direktivet. För att korrigera detta, samt för att tydliggöra i alla provföreskrifter, föreslås därför följande formulering Backning med sväng, där rak backning ingår före eller efter svängen. Förslag till nya föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B Om körkortshavaren har godkänts i ett särskilt körprov ger behörigheten B även rätt att framföra ett släpfordon vars totalvikt överstiger 750 kg och i kombination med dragfordonets totalvikt överstiger

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (34) ton men inte ton. Något körkortstillstånd krävs inte vid sådant körprov 9. Körkortet ska därefter förnyas och kod 96 kommer att anges i körkortet som visar att behörigheten omfattar även den utökade B- behörigheten. Bestämmelse om att behörighet B ger utökad behörighet B efter särskilt körprov framgår av 2 kap. 7 a körkortslagen 10. Av propositionen framgår att direktivet, enligt regeringens bedömning, inte hindrar att en enskild utan körkort med B-behörighet direkt ansöker om utökad B-behörighet. I ett sådant fall blir det inte fråga om att förnya körkortet utan om att utfärda ett B-körkort, varvid det med gemenskapskod 96 anges i körkortet att behörigheten omfattar även den utökade B- behörigheten. I ett sådant fall måste givetvis också de vanliga bestämmelserna om utfärdande av körkort i 3 kap. 1 körkortslagen gälla, med bl.a. krav på körkortstillstånd och på att ha avlagt godkänt kör- och kunskapsprov. Därvid ska körprovet naturligen motsvara kraven för att förvärva utökad B-behörighet. 11 Mot bakgrund av detta omfattar föreslagna föreskrifter - dels möjligheten att avlägga körprov för utökad behörighet B för den som har körkort med behörighet B (3-17 ), - dels möjligheten att avlägga förarprov för körkort med utökad behörighet B för den som inte har körkort med behörighet B (18-39 ). Transportstyrelsen har haft följande utgångspunkter vid utformningen av körprov för utökad B-behörighet. - Krav på körprovet enligt direktivet, bilaga V. - Körprovet bör ha en något lägre nivå än körprovet för behörighet BE när det gäller krav och kostnader. Därför föreslås inget krav på särskilt manöverprov. - Innan prov med släp får genomföras ska sökanden ha de kunskaper och färdigheter som krävs för behörighet B, i enlighet med befintliga principer för övriga släpbehörigheter. Detta har lett till förslaget att den som inte har körkort för behörighet B, och ska göra körprov för utökad B, bör genomföra provet i två delar: - Del 1: Körprovet ska avläggas med enbart dragfordon. - Del 2: Körprovet ska avläggas med dragfordon och släpfordon, och får ske om körprov för del 1 är godkänt. 9 3 kap. 7 a lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488). 10 Lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488). 11 Prop. 2011/12:25, sid 69.

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (34) Körprov del 1 kommer att motsvara det körprov som i dag finns för behörighet B. Godkänt körprov för del 1 får därför tillgodoräknas som godkänt körprov för behörighet B. Förslag till nya föreskrifter om förarprov, gemensamma bestämmelser Benämningen gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har ändrats till gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning i enlighet med ändringar till körkortsförordningen 12. Samtliga relevanta bestämmelser har kompletterats med de nya körkortsbehörigheterna, dessa nämns därför inte särskilt under varje kapitel. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 andra stycket samt 7 handlar om upphävande av villkor med begränsning till bland annat fordon utan kopplingshandtag (för behörigheterna A1, A2 eller A). Tidigare har här även räknats upp behörighet AM. Denna har tagits bort mot bakgrund att det enbart krävs ett kunskapsprov för behörigheten. Det finns inget krav på körprov och ett villkor kan därför inte hävas på det sättet. 3 Körprov för annan behörighet än B får endast avläggas av den som har avlagt ett godkänt kunskapsprov. Bestämmelsen har kompletterats med att detta inte gäller vid körprov för utökad behörighet B eftersom det där inte finns något krav på kunskapsprov. 5 Förarprov för behörighet E har språkligen justerats till Förarprov för dragfordon med släpfordon då E inte är en fristående behörighet. 2 kap. Identitetsprövning i samband med förarprov 2 Här räknas godtagbara id-handlingar upp. I nuvarande föreskrifter tillåts även svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet (punkt 2). Om en idhandling är SIS-märkt omfattas den av punkt 1. Är id-handlingen inte SISmärkt uppfyller den inte de standardiserade säkerhetskrav som normalt krävs för id-handlingar och som Transportstyrelsen följer för körkort. I förslaget har därför tillåtande av denna id-handling tagits bort. 6 Enligt nu gällande lydelse kan, vid ansökan om undantag från krav på id-handling, bara en förälder, annan vårdnadshavare, make, maka eller sambo skriftligen försäkra att lämnade uppgifter om körkortshavarens identitet är riktiga. I Transportstyrelsens förslag till ny föreskrift om 12 Förordning (2011:529) om ändring i körkortsförordningen (1998:980).

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (34) utlämnande av körkort 13 föreslogs därför samma lydelse. I flera remissvar påpekades att denna begränsning upplevdes som för snäv. Såväl Skatteverket som Rikspolisstyrelsen har föreskrifter som handlar om att beställa och hämta Skatteverkets id-kort 14 respektive pass eller nationellt id-kort hos polisen 15. Båda dessa myndigheters föreskrifter medger att fler personer kan försäkra identiteten på den person som saknar id-handling, jämfört med vad Transportstyrelsens föreskrifter har. Skatteverkets och Rikspolisstyrelsens föreskrifter tar både upp fler familjemedlemmar och ytterligare andra personer. Det är förhållandevis enkelt att kontrollera den relation som körkortshavaren kan ha med en familjemedlem, eftersom det framgår ur folkbokföringen. Kontroll mot folkbokföringen torde därför kunna ske relativt enkelt. Andra relationer är svårare att kontrollera. Till skillnad från Skatteverket och polisen sker inte kontrollen inom den egna myndighetens väggar. Bedömningen har därför landat i att utvidga kretsen personer vid utlämnande av körkort med fler familjemedlemmar. Utvidgning ska däremot inte ske med andra personer. Samma bedömning bör även göras vad gäller intygande vid avläggande av förarprov varför detta föreslås här. Nytt är också att om körkortshavaren är under 18 år ska vårdnadshavare vara intygsgivare. Detta i enlighet med krav i standarden om identitetskort kap. Kunskapsprov vid Trafikverket 2 Ny bestämmelse om att ett godkänt kunskapsprov för behörighet A1, A2 eller A får tillgodoräknas för samtliga dessa behörigheter. För behörighet B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE ska kunskapsprov avläggas för respektive behörighet. Så fungerar det redan i dag för de befintliga behörigheterna. Bestämmelsen förs in för att förtydliga detta. 6 behandlar ansökan om anpassat muntligt kunskapsprov, 9 behandlar ansökan om kunskapsprov med tolk och 12 behandlar ansökan om förlängd provtid. Samtliga dessa bestämmelser har kompletterats med att sådan ansökan ska ha bifallits före bokningen av provet. Så fungerar det redan i dag. Bestämmelsen förs in för att förtydliga detta. 13 Transportstyrelsen. Remiss TSV Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort kap. 2 första stycket 5 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2009:14) om polismyndigheternas hantering av pass och nationellt identitetskort (FAP 530-1). 16 U3.4.1 Särskilda bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard. SBC 151-U, utgåva Identitetskort. SS

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (34) 4 kap. Körprov 2 Ny bestämmelse om att körprov för utökad behörighet B, för den som inte har körkort med behörighet B, ska avläggas genom två prov: del 1 och 2. Del 1 ska avläggas med enbart dragfordon. Del 2 ska avläggas med dragfordon och släpfordon och får ske om körprov för del 1 är godkänt. Godkänt körprov för del 1 får tillgodoräknas som godkänt körprov för behörighet B. Detta har beskrivits ytterligare ovan under Förslag till nya föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B. 4 Ny bestämmelse som anger att om körkortet till följd av ett fysiskt funktionshinder endast gäller för vissa typer av fordon eller för särskilt anpassade fordon ska körprovet avläggas i ett sådant fordon. Detta är visserligen nytt i föreskrifterna men fungerar så redan i dag. Bestämmelsen har förts in för att införliva artikel 5.2 i direktivet. 6 Att fordonet ska vara utrustat med kopplingspedal eller kopplingshandtag, för att körkortet inte ska begränsas till fordon utan kopplingspedal eller kopplingshandtag, har tidigare reglerats i respektive provföreskrift. Eftersom samma bestämmelse gäller för alla provfordon har den flyttats hit. Bestämmelsen har även kompletterats med att kopplingspedalen ska användas manuellt vid start, stopp och byte av växel. Detta i syfte att förtydliga bestämmelsen samt för att undvika kopplingsattrapper. 8 Ny bestämmelse som anger att förarprövaren får besluta att användningen av eventuella tekniska stödsystem i fordonet ska begränsas, om det behövs för någon del av bedömningen i körprovet. Några exempel på stödsystem är: körfältsassistent, körfältsbytesassistent, dödavinkelkamera, parkeringsassistent och fickparkeringshjälp. 5 kap. Giltighet av godkänt prov vid Trafikverket och Försvarsmakten 2 Av bestämmelsen framgår att ett godkänt kunskapsprov eller körprov för behörighet B är giltigt i två månader. Bestämmelsen har kompletterats med att samma giltighetstid gäller för del 1 av körprovet vid förarprov för utökad behörighet B, för den som inte har körkort med behörighet B.

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (34) 6 kap. Rapportering av förarprov 1 och 2 Här har skrivningen om att Transportstyrelsen beslutar om bevis om körkort tagits bort. Bevis om körkort (och förarbevis) har tagits bort genom ändringarna av körkortslagen punkterna 8-11 Här fanns tidigare hänvisningar till Skolverkets föreskrifter. Då dessa har upphävts har det här istället skrivits in vilka kurser och dess omfattning i poäng som utbildningen ska innehålla. Punkterna har även kompletterats med att dessa kurser ska ha varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen. Därutöver har tidigare krav på att eleven ska ha gymnasieexamen tagits bort. Detta med anledning av att kravet för att erhålla behörighet att framföra lastbil eller buss yrkesmässigt inte beror på om eleven har klarat av att få ut sitt examensbevis. Bedömningen av eleven ska göras med utgångspunkt från krav om genomförd utbildning och att eleven avlagt godkänt förarprov. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Övergångsbestämmelse nr 4 har flyttas hit från respektive provföreskrift. Förslag till ändring i föreskrifterna om kunskapsprov för traktorkort Till följd av ovan föreslagna nationella ändringar i föreskrifterna om förarprov, gemensamma bestämmelser behöver även föreskrifterna om kunskapsprov för traktorkort ändras. 5 och 19 Här regleras bestämmelser om id-prövning. Här ska hänvisningen ändras till det nya TSFS-numret för föreskrifterna om förarprov, gemensamma bestämmelser. 11 behandlar ansökan om anpassat muntligt kunskapsprov, 14 behandlar ansökan om kunskapsprov med tolk och 17 behandlar ansökan om förlängd provtid. Samtliga dessa bestämmelser har kompletterats med att sådan ansökan ska ha bifallits före bokningen av provet. Så fungerar det redan i dag. Bestämmelsen förs in för att förtydliga detta. Förslag till ändring i föreskrifterna om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring Till följd av ovan föreslagna nationella ändringar i föreskrifterna om förarprov, gemensamma bestämmelser behöver även föreskrifterna om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring ändras kap. 14 upphör att gälla enligt lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488).

13 Datum Dnr/Beteckning 13 (34) 4 Här kompletteras med att vid identitetsprövning gäller bestämmelserna som anges i 2 kap. i föreskrifterna om förarprov, gemensamma bestämmelser. Detta innebär att bestämmelserna om id-prövning och idhandlingar (5-9 ) i denna föreskrift kan upphävas. Förslag till ändringar i föreskrifterna om riskutbildning mc 4 kap. 5 Behörighet A2 läggs till i föreskrifternas rubrik och i denna bestämmelse. Här höjs även minsta slagvolymen från 375 cm³ till 395 cm³ för den som genomgår utbildning för behörighet A2 och A. Nu gällande gräns på 375 cm³ hänför sig till begränsad behörighet A som inte kommer att utfärdas från och med den 19 januari kap. 1 Hänvisningarna till bestämmelserna i körkortslagen har ändrats i enlighet med beslutad ändring i körkortslagen 18. Förslag till ändringar i föreskrifterna om kursplaner De nya körkortsbehörigheterna har lagts till i tillämpliga rubriker. I kursplanen för behörighet BE läggs till att föreskrifterna även gäller i tillämpliga delar för den som avser att avlägga körprov för utökad behörighet B. 2 kap. Manövrering, fordon och miljö 2 1. redogör för Femtonde strecksatsen principerna för hur man beräknar högsta tillåtna bruttovikt på vägar med olika begränsningar har kompletterats med att den enbart gäller för behörigheterna C, CE, D, DE. Förslag till nya föreskrifter om körkortets utformning och innehåll 1, 4, 5 och 10 Vissa smärre språkliga justeringar och tillägg av hur datum ska skrivas i enlighet med ändringsdirektivet 2011/94/EU. 4 I nuvarande föreskrift framgår tydligt vad två av säkerhetsegenskaperna ska bestå av. Det blir ett mindre utrymme på körkortets baksida när de nya behörigheterna ska framgå där. På grund av detta har den exakta placeringen av säkerhetsegenskaperna i dagsläget inte kunnat bestämmas. Transportstyrelsen föreslår därför att den övergripande formuleringen att 18 4 kap. 10 och 11 lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488).

14 Datum Dnr/Beteckning 14 (34) körkortet ska innehålla de säkerhetsdetaljer som kan anses nödvändiga är tillräckligt. 7 Här framgår i dag att streckkoden på baksidan av körkortet ska ange innehavarens personnummer. Streckkoden i sin nuvarande form kan inte behållas av utrymmesskäl när de nya behörigheterna ska framgå där. Streckkoden infördes ursprungligen för att kunna användas av myndigheten i kuverteringsmaskinen för id-kort. Transportstyrelsen föreslår att streckkoden ska ersättas av en datamatrixkod som ska anges på sidan 1 av körkortet. Däri ska framgå innehavarens personnummer eller samordningsnummer. Transportstyrelsens förslag har godkänts av EUkommissionen. 8 Kompletterande bestämmelse som anger att vid utbyte av körkort som har utfärdats av tredje land ska utbytet samt förnyelser eller senare utbyten registreras på körkortet. Kod 70 innebär att utbyte av körkort ska anges. Bestämmelsen har förts in för att tydligare införliva artikel 11.6 i direktivet. Bilaga 1 De nya behörigheterna ska finnas med på baksidan av körkortet varför bilaga 1 revideras i enlighet med ändringsdirektivet 2011/94/EU. Sidan 1 av körkortsmodellen kommer att kompletteras med en fyrkant som visar var datamatrixkoden ska placeras (se 7 ovan). Bilaga 2 I bilagan revideras texten på kod 95 och en ny kod 96 (utökad behörighet B) läggs till. Båda ändringarna sker i enlighet med ändringsdirektivet 2011/94/EU. Bilaga 3 I bilagan förs två nya nationella koder in, 108 och 109. Av 3 kap. 1 a fjärde och femte stycket körkortslagen 19 framgår att körkort får utfärdas vid lägre åldrar i vissa angivna fall när det gäller persontransporter med buss om körkortet villkoras. Kod 108 anges på körkortet då föraren har fyllt 18 år men inte 20 år och har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 andra stycket lagen om yrkesförarkompetens 20 (grundutbildning och prov i gymnasieskolan). Körkortet villkoras till att avse fordon som körs utan passagerare eller som används i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer. Kod 109 anges på körkortet då föraren har fyllt 21 år men inte 23 år och har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som 19 Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488), jfr prop. sid Lag (2011:1583) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

15 Datum Dnr/Beteckning 15 (34) avses i 3 kap. 6 lagen om yrkesförarkompetens (förkortad grundutbildning på 140 timmar). Körkortet villkoras till att avse fordon som används i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer. Koderna förs in i syfte att underlätta polisens kontroll på väg. Förslag till nya föreskrifter om förordnande att förrätta prov 1 kap. Inledande bestämmelser 4 För att tydliggöra att ett förordnande som förarprövare vid gymnasieskolan endast kan omfatta behörigheterna traktorkort, B, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE och vid kommunal vuxenutbildning behörigheterna C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE införs denna bestämmelse. Vid kommunal vuxenutbildning är körkort med behörighet B ett antagningskrav och sådana prov ska därför inte förrättas i den skolformen. Övriga körkortsbehörigheter (A och BE) syftar inte till att nyttjas av yrkesförare och förrättande av sådana prov är därför heller inte möjlig inom skolan. 5 Förordnande att förrätta körprov för taxiförarlegitimation är inte reglerat i nu gällande föreskrifter och Trafikverket tillämpar för närvarande interna rutiner för att avgöra vem som får förrätta dessa prov. Eftersom bemyndigande nu finns att även förordna förarprövare vid Trafikverket för denna behörighet görs detta tillägg i förslaget till nya föreskrifter. Då någon utbildning som endast syftar till taxiförarlegitimation inte finns i skolan kan dessa prov inte förrättas inom ramen för gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Samma förhållande gäller vid Försvarsmakten. 6 Förordnade för behörighet BE vid Trafikverket och Försvarsmakten krävs för förrättande av körprov för utökad behörighet B. Detta körprov innehåller moment och körning i trafik med släpvagn och provet bör därför förrättas av prövare som har erfarenhet och utbildning för prov med släpvagn. Då utökad behörighet B inte är en yrkesförarbehörighet kan dessa prov inte förrättas inom ramen för gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2 kap. Förordnande Gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning 1 Nya bestämmelser är ålderskrav 23 år, att förarprövaren ska ha haft körkort med respektive behörighet som förarprövningen avser under sammanlagt minst fem år och att förarprövaren inte samtidigt är verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen. Dessa förutsättningar följer av tredje körkortsdirektivet och är minimikrav som ska införlivas i svensk lagstiftning.

16 Datum Dnr/Beteckning 16 (34) Nytt är att giltigt körkort kan vara utfärdat i en stat inom EES. Tillägget görs för att underlätta den fria rörligheten inom EES. Tredje körkortsdirektivet i svensk översättning stipulerar att en förarprövare inte samtidigt får vara yrkesverksam som trafiklärare vid en trafikskola. I den engelska versionen framgår att förarprövaren may not be active as a commercial driving instructor in a driving school simultaneously. Eftersom Sverige har ett system baserat på olika tillstånd att bedriva utbildning, beroende på syftet med utbildningen i förarutbildningssystemet, finns anledning att inte bara reglera yrkesmässig utbildning vid trafikskola utan all förarutbildning enligt tillstånd. Exempel på förarutbildning enligt tillstånd som omfattas är riskutbildning, introduktionsutbildning, utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar samt utbildning för yrkesförarkompetens. Eftersom förarprövning för behörigheten B inte sker isolerat inom ramen för gymnasieskolan, och inte förekommer alls inom kommunal vuxenutbildning, ställs krav på fem års körkortsinnehav för samtliga körkortsbehörigheter för förarprövaren. Förarprövning för körkortsbehörigheten B är dock nödvändig inom gymnasieskolan eftersom det är en förutsättning att sådant körkort finns innan körkort med högre behörigheter kan utfärdas. Kravet på lärarexamen behålls i enlighet med nu gällande föreskrifter. Det har varit Transportstyrelsens ambition att ersätta kravet med nytt krav på lärarlegitimation. Eftersom Skolverket den 10 februari 2012 har bett regeringen att gå till riksdagen och föreslå att vissa bestämmelser om lärarlegitimation ska börja tillämpas senare 21 anser Transportstyrelsen att frågan ännu inte är tillräckligt utredd. Transportstyrelsen får därmed anledning att återkomma till frågan vid ett senare tillfälle. 2 En bestämmelse som reglerar hur ansökan om förordnande ska göras och vilka handlingar som ska bifogas sådan ansökan har införts. 3 Efter förslag från Skolverket görs en tydligare skrivning om att förordnandet endast gäller förarprövning av elever som är antagna vid Fordons- och transportprogrammet med inriktning transportteknik eller elever som är antagna vid yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Detta innebär ingen skillnad i sak mot dagens reglering. 21

17 Datum Dnr/Beteckning 17 (34) 4 En ny bestämmelse införs som reglerar att kunskapsprov för traktorkort endast får förrättas för elever som är antagna vid Naturbruksprogrammet. Liknande reglering har tidigare saknats men innebär ingen skillnad i sak mot dagens tillämpning. Försvarsmakten 5 Nya bestämmelser är krav på behörighet för högskolestudier, ålderskrav 23 år, att förarprövaren ska ha haft körkort med respektive behörighet som förarprövningen avser under sammanlagt minst fem år och att förarprövaren inte samtidigt får vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen (se ovan under 2 kap. 1 ). Dessa förutsättningar följer av tredje körkortsdirektivet och är minimikrav som ska införlivas i svensk lagstiftning. På samma sätt som inom skolans värld sker förarprövning för behörighet B inte isolerat inom Försvarsmakten utan endast som en förutsättning för att erhålla högre körkortsbehörigheter. Nytt är även att giltigt körkort kan vara utfärdat i en stat inom EES. Tillägget görs för att underlätta den fria rörligheten inom EES. 6 En bestämmelse som reglerar hur ansökan om förordnande ska göras och vilka handlingar som ska bifogas sådan ansökan har införts. 7 Ett förtydligande görs att förordnandet endast gäller förarprövning av personer som har till uppgift att åt Försvarsmakten utföra transporter med körkortspliktiga fordon. Trafikverket 8 Nya bestämmelser är ålderkrav 23 år, att förordnande för andra behörigheter än B får meddelas den som har varit förordnad som förarprövare för behörighet B under minst tre år alternativt den som har haft körkort för respektive behörighet under sammanlagt minst fem år, samt att förarprövaren inte samtidigt är verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen (se ovan under 2 kap. 1 ). Dessa förutsättningar följer av tredje körkortsdirektivet och är minimikrav som ska införlivas i svensk lagstiftning. Nytt är även att giltigt körkort kan vara utfärdat i en stat inom EES. Tillägget görs för att underlätta den fria rörligheten inom EES. 10 För att meddelas ett förordnande som enbart avser kunskapsprov ska den sökande ha grundläggande kunskaper om identitetskontroll, förvaltningsrätt, presentationsteknik och tillämpliga bestämmelser om trafik, körkort, yrkesförarkompetens, yrkeskunnande och förarprov. Det står Trafikverket fritt att välja upplägg och dokumentering av detta. Eftersom

18 Datum Dnr/Beteckning 18 (34) kunskapsproven är datoriserade är det inte rimligt att kräva en fullständig grundutbildning av den som endast ska förrätta kunskapsprov och det följer heller inte av tredje körkortsdirektivet. Däremot krävs vissa grundläggande kunskaper eftersom det är fråga om myndighetsutövning och därav följer denna nationella bestämmelse. 11 En bestämmelse som reglerar hur ansökan om förordnande ska göras och vilka handlingar som ska bifogas sådan ansökan har införts. 3 kap. Grundutbildning 1 Grundutbildning för förarprövare ska fortsatt anordnas av Transportstyrelsen, som dock har möjlighet att lägga ut uppdraget på annan utbildningsanordnare. Nytt är att det ska ske enligt fastställd undervisningsplan. En undervisningsplan är mer detaljerad och precis än en utbildningsplan. Undervisningsplanen är ett av de viktigaste instrumenten i utbildningen och ska ange innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen ska uppnås. 2 Krav för att antas till grundutbildning följer nu gällande bestämmelser, med undantag från kravet på anställning. Transportstyrelsen bör inte reglera krav på anställning för att antas till en grundutbildning. Det skulle t.ex. kunna vara så att en gymnasieskola inte vill anställa en lärare förrän han eller hon har genomgått grundutbildning till förarprövare och skaffat sig den kompetensen. Det vanliga förhållandet idag är dock att arbetsgivaren står för utbildningskostnaden, men även den som saknar anställning bör ges möjlighet inte hindras att genomgå utbildning i syfte att stärka sin egen kompetens och öka möjligheterna till anställning. 3 Transportstyrelsen ansvarar även för innehållet i och utformningen av det praktiska test som ska göras innan en aspirant antas till grundutbildningen. Liksom för grundutbildningen kan Transportstyrelsen välja att lägga ut uppdraget på annan anordnare. 5 Av tredje körkortsdirektivet framgår vad grundutbildningen syftar till och det regleras här. Tillägg har gjorts att de nationella kursplanerna för respektive körkortsbehörighet ligger till grund för bedömningen. 6 Det tredje körkortsdirektivet ställer krav på examinationsförfarande av deltagarna i grundutbildningen. Examinationen ska framgå av den av Transportstyrelsen fastställda undervisningsplanen och innehålla såväl teoretiska som praktiska moment. Examinationen får genomföras som delprov under utbildningens gång och ett intyg som anger de kunskaper och färdigheter som utbildningen omfattar ska utfärdas.

19 Datum Dnr/Beteckning 19 (34) 4 kap. Fortbildning m.m. 1-3 Regleringen följer av minimikrav i tredje körkortsdirektivet och ska därför införlivas i svensk lagstiftning. 4 Ansökan om att få anordna fortbildning för förarprövare regleras i enlighet med nu gällande bestämmelser, men med skillnaden att en undervisningsplan ska bifogas ansökan istället för en utbildningsplan. En undervisningsplan är mer detaljerad och precis än en utbildningsplan. Undervisningsplanen är ett av de viktigaste instrumenten i utbildningen och ska ange innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen ska uppnås. 5 Regleringen följer av minimikrav i tredje körkortsdirektivet. 6 Efter genomförd fortbildning ska utbildningsanordnaren utfärda ett intyg till förarprövaren. Utbildningsanordnaren ansvarar för att en kopia av detta intyg sänds till Transportstyrelsen. 5 kap. Tillsyn och kvalitetssäkring 1 Denna typ av reglering om tillsyn återfinns i andra förarutbildningsföreskrifter och är ett tydliggörande för såväl den som utövar tillsyn som för den tillsynen berör samt anger förutsättningarna för tillsynen. 2 Den som tillsynen avser ska vara närvarande och tillsynen ska säkerställa att gällande regelverk följs. Förarprövaren och den som anordnar prov ska på begäran av Transportstyrelsen ge upplysningar och lämna ut dokumentation i den utsträckning som behövs för tillsynen. Genom att inte närmare specificera vilken typ av upplysningar och dokumentation som krävs ges ett större handlingsutrymme att bedriva tillsyn och att anpassa den utifrån varje tillfälle. Det är istället lämpligt att det framgår av Transportstyrelsens riktlinjer, rutinbeskrivningar och checklistor för tillsyn över förarprövningen vad som krävs för att genomföra tillsynen. 3 och 4 Regleringen följer av minimikrav i tredje körkortsdirektivet och ska därför införlivas i svensk lagstiftning. 5 Regleringen följer av minimikrav i tredje körkortsdirektivet och har utformats i enlighet med andra förarutbildningsföreskrifter. 6 kap. Ogiltighetsgrunder Nu gällande 4 kap. (i VVFS 2008:176) benämns Ogiltighetsgrunder och återkallelse. Eftersom återkallelsegrund regleras i körkortsförordningen ska

20 Datum Dnr/Beteckning 20 (34) detta inte dubbelregleras i dessa föreskrifter. Kapitlet ges därför ovan angiven lydelse. 1 Enligt förslaget är ett förordnande att förrätta prov är inte förenat med någon giltighetstid. Däremot är det förenat med att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda, annars följer att förordnandet under viss tid är ogiltigt. Ogiltighetstid följer när anställning saknas, när giltigt körkort saknas eller om förarprövaren samtidigt är verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen. Regleringen följer av minimikrav i tredje körkortsdirektivet och ska därför införlivas i svensk lagstiftning. 2 Ett förordnande är ogiltigt när genomförd fortbildning och/eller utbildning för att utveckla och bibehålla den egna praktiska körfärdigheten saknas. Regleringen följer av minimikrav i tredje körkortsdirektivet och ska därför införlivas i svensk lagstiftning. Det följer av regleringen i 7 kap. vilka förarprövare som berörs av respektive krav. 7 kap. Undantag 1 Transportstyrelsen medger undantag från kravet på fortbildning för förarprövare vid Trafikverket som endast förrättar kunskapsprov. Undantaget gäller generellt och kräver inte en ansökan och beslut i varje enskilt fall. Krav på fortbildning för den som endast förrättar kunskapsprov följer inte av det tredje körkortsdirektivet och det är heller inte ett krav i nu gällande föreskrifter. 2 Transportstyrelsen medger undantag för förarprövare i gymnasieskolan som endast förrättar kunskapsprov för traktorkort från kravet på praktiskt test för att antas till grundutbildningen samt utbildning för att utveckla och bibehålla den egna praktiska körfärdigheten. Undantaget gäller generellt och kräver inte en ansökan och beslut i varje enskilt fall. Då förarprövningen för traktorkort inte innehåller några praktiska moment i prövningen saknas anledning att kräva att dessa prövare ska genomgå praktiskt test för att antas till grundutbildning och fortlöpande utbildning för att bibehålla den egna praktiska körförmågan. Dessa prövare omfattas däremot av kravet på regelbunden fortbildning i enlighet med nu gällande regelverk. Att förarprövarna inte undantas från bestämmelserna, i likhet med förarprövare vid Trafikverket som endast förrättar kunskapsprov, beror på att dessa verksamheter inte är jämförbara. I gymnasieskolan förrättas förarprov som delprov under utbildningens gång (3 kap. 13 körkortsförordningen). Detta innebär att förarprövaren inte följer ett givet datorprogram som vid Trafikverket utan eleverna prövas mot kursplan på olika sätt och under en längre tid. Detta motiverar fortsatt krav på fortbildning för dessa förarprövare.

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov;

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen (1998:980), 8 kap.

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ).

15 andra stycket behöver rättas på så sätt att cylindervolym skrivs ut med upphöjt tecken (cm 3 ). Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov,

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen

Läs mer

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering.

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering. Slutlig konsekvensutredning 1 (22) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna

Läs mer

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140 Regelsamling Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Sektion tillstånd och tillsyn Enhet behörigheter Väg- och järnvägsavdelningen

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (11)

Konsekvensutredning 1 (11) Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx maj 2011. Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:7 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:23

Regeringens proposition 2012/13:23 Regeringens proposition 2012/13:23 Några körkortsfrågor Prop. 2012/13:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Näringsdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:939 Utkom från trycket den 13 oktober 2009 utfärdad den 1 oktober 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra motorcykel Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för att köra motorcykel 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla Att köra motorcykel kräver

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet IP/03/1435 Bryssel den 22 oktober 2003 Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet Europeiska kommissionen har idag, i syfte att minska risken för bedrägeri, sörja för en verklig rörelsefrihet för

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på!

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1370 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19 Närvarande: Justitieråden Dag Victor, Lennart Hamberg och Per Virdesten. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Avgift baserad

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den 17 februari 2016. TSFS 2016:4 Utkom från trycket den 25 februari 2016 VÄGTRAFIK

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

Några körkortsfrågor. Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU4. Sammanfattning

Några körkortsfrågor. Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU4. Sammanfattning Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU4 Några körkortsfrågor Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13:23 Några körkortsfrågor. Regeringen föreslår bl.a. kompletterande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll;

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 6 körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:60

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning,

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; beslutade den 26 augusti 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 a körkortsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet Remissammanställning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet Remissinstans Sveriges MotorCyklister Kapitel Paragraf Synpunkt Har inget

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:14.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens 1 (7) Uppgifter om sökanden Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Kontaktperson Anmälan om säkerställande avser följande utbildningar Grundutbildning godstransporter

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 Nr 2 LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilagan till landskapsförordningen om villkorskoder som får anges på körkort utfärdade på Åland Utfärdad i Mariehamn den 21 december

Läs mer

Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1, A2 och A samt förarprov för behörighet B

Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1, A2 och A samt förarprov för behörighet B Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning särskilt manöverprov, behörighet A1,

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:115. TSFS 2012:60 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; beslutade den X xxxx 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 b körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:XXX

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

RP 247/2009 rd. I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen Till lagen fogas en ny paragraf om ändring

RP 247/2009 rd. I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen Till lagen fogas en ny paragraf om ändring Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen ändras. gränsen. ikraftträdande

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE. Svensk författningssamling Körkortslag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:488 Utkom från trycket den 22 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 88 Nr 88 KÖRKORTSLAG för Åland Föredragen för Republikens President den 26 juni 2015 Utfärdad i Mariehamn den 15 oktober 2015 I enlighet med lagtingets beslut 1 föreskrivs

Läs mer

CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc

CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc SV CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2003 KOM(2003) 621 slutlig 2003/0252 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om körkort (omarbetning)

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler De ändringar som är gjorda efter den 28 februari 2014, dvs. efter

Läs mer