Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet"

Transkript

1 IP/03/1435 Bryssel den 22 oktober 2003 Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet Europeiska kommissionen har idag, i syfte att minska risken för bedrägeri, sörja för en verklig rörelsefrihet för EU:s förare och förstärka trafiksäkerheten, förslagit en översyn av den europeiska körkortslagstiftningen. Enligt Loyola de Palacio, vice ordförande med ansvar för energi och transport, borde det med detta nya förslag bli möjligt att slutgiltigt avskaffa ett av de sista hindren för EU-medborgarnas fria rörlighet. EU:s medlemsstater har för närvarande mer än 80 körkortsmodeller med olika rättigheter och giltighetsperioder. Det är praktiskt taget omöjligt med ändamålsenliga kontroller av körkort. Det är dags att ge de europeiska förarna bedrägerisäkra körkort som garanterar dem deras rätt att framföra fordon för vilka de har de kvalifikationer som krävs. Detta skulle även bidra till att underlätta de administrativa myndigheternas och tillsynsmyndigheternas arbete liksom till att säkerheten på de europeiska vägarna ökar. Kommissionen har idag föreslagit en omarbetning av de europeiska bestämmelserna om körkort som innehas av cirka 200 miljoner medborgare i unionen. Syftet är att kombinera större rörelsefrihet med strängare bedrägeribekämpningsåtgärder och ökad trafiksäkerhet till nytta för alla vägtrafikanter i Europa. I utkastet till ett nytt direktiv föreslås därför följande: En allmän plastkortsmodell för det europeiska körkortet. En sådan modell skulle ge bättre skydd mot bedrägeri. De nuvarande papperskörkorten kommer inte att bytas ut men kommer, från och med den dag då den nya lagstiftningen börjar att tillämpas, inte längre att utfärdas. De medlemsstater som så önskar får i syfte att ytterligare öka bedrägeriskyddet förse de nya körkorten med ett mikrochips som innehåller de upplysningar som är tryckta på kortet. Användningen av mikrochipset kommer att vara strikt begränsad till uppgifter rörande körkortets utfärdande, så att körkortet fortfarande kan dras in efter en allvarlig överträdelse. Införande av en begränsad administrativ giltighetstid för körkort. Alla nya körkort utfärdade efter den dag då det föreslagna direktivet börjar att tillämpas kommer att behöva förlängas med jämna mellanrum. Förarna kommer att behålla sina förvärvade rättigheter, men genom att handlingen förlängs med jämna mellanrum kommer de omfattande möjligheter till bedrägeri som finns idag att bli begränsade genom att det blir möjligt att uppdatera bedrägeriskyddet på alla körkort och att byta ut fotot av innehavaren. Förarnas rörelsefrihet kommer också att säkerställas, eftersom alla körkort kommer att ha samma giltighetsperioder och villkortslöst gälla i alla medlemsstater under samma administrativa period.

2 Därmed kommer medlemsstaterna inte att kunna tillämpa restriktiva åtgärder mot innehavare av körkort utfärdade i ett annat land genom att man låter dem omfattas av de nationella bestämmelserna om giltighetsperioder och medicinska kontroller. Alla nya körkort av kategori A (motorcyklar) och B (bilar) blir giltiga i tio år, och i fem år om innehavarna är över 65 år. Alla nya körkort av kategori C (lastbilar) och D (bussar) blir giltiga i fem år, och i ett år om innehavarna är över 65 år. Ett slut på körkortsturismen genom att sörja för en enhetlig och alleuropeisk indragning av körkort. Idag är det alldeles för många medborgare som slår sig ned i en annan medlemsstat i syfte att ansöka om ett nytt körkort när den medlemsstat i vilken de normalt är bosatta har dragit in deras körkort på grund av ett allvarligt trafikbrott. Kommissionen föreslår därför en förstärkning av principen en innehavare-ett körkort, enligt vilken en medlemsstat inte kan utfärda ett körkort för en person som redan är innehavare av ett annat körkort, inte ens om detta har dragits in. Av hänsyn till trafiksäkerheten, en förstärkning av den erfarenhetsbaserade behörigheten när det gäller körkort för - de tyngsta motorcyklarna genom att låta minimiåldern variera mellan 16 och 24 år, beroende på motorcykelns tekniska egenskaper och förarens erfarenhet, - de tyngsta lastbilarna och bussarna i syfte att sörja för krav på erfarenhetsbaserad behörighet för alla förare av lastbilar och bussar, även de som hittills inte omfattats av någon lagstiftning om yrkesförarutbildning. Införande av en ny kategori av körkort för mopeder vilket torde förbättra trafiksäkerheten för de mest sårbara grupperna av ungdomar på vägarna. Mopeder, som är ett mycket populärt transportmedel, bör inte längre stå utanför denna lagstiftnings räckvidd. Harmonisering av intervallen mellan medicinska kontroller av yrkesförare. Införande av minimikrav på grundläggande kompetens och utbildning av körkortsexaminatorer som hittills inte omfattats av någon harmonisering av lagstiftningen. Detta torde bidra till att öka likheterna mellan förarprov i EU. För ytterligare upplysningar se 2

3 Förslag till nya kategorier, ålderskrav och förarprov AM: mopeder, konstruerade för en högsta hastighet av 45 km/t, < 50 cm³ eller med en effekt av < 4kW A1: lätta motorcyklar < 125 cm³ eller en effekt av < 11 kw och ett effekt-/viktförhållande på<0,1kw/kg A2: motorcyklar med en effekt av <35kW och ett effekt-/viktförhållande på < 0,2 kw/kg, ej baserade på ett fordon med mer än deras dubbla effekt A: motorcyklar B: motorfordon <3 500 kg som inte transporterar mer än 8 passagerare, förutom föraren + släpvagn <750 kg B1: valfri kategori av motordrivna tre- och fyrhjulingar C: motorfordon använda för transport av varor >3500 kg + släpvagn < 750 kg C1: motorfordon använda för transport av varor >3500 kg, men < 6000 kg, och som inte transporterar mer än 8 passagerare, förutom förare + släpvagn < 750 kg D: motorfordon för transport av mer än 8 passagerare + släpvagn < 750kg D1: motorfordon för transport av högst 16 passagerare, maximal längd 7 meter + släpvagn < 750kg E: i kombination med ovannämnda kategorier, släpvagn >750kg Kategori Allmän bestämmelse Villkor AM 16 år Teoriprov Undantagsbestämmelse Möjlighet från 14 år, men endast inom det egna landets territorium A1 16 år Teori- och körprov A2 A A 18 år 21 år för erfarenshetsbaserad behörighet vid minst tre års erfarenhet av ett fordon av kategori A2. 24 år för erfarenhetsbaserad behörighet Teori- och körprov (inget teoriprov för innehavare av körkort av kategori A1) Endast begränsat körprov Teori- och körprov B1 16 år Teori- och körprov B och B+E 18 år Teori- och körprov Möjlighet för B-körkort från 17 år, men endast inom det egna landets territorium För yrkesförare måste andra krav i fråga C1 och om ålder och utbildning vara uppfyllda. 18 år Teori- och körprov C1+E För ytterligare upplysningar se direktiv 2003/59/EG 1 C och C+E 21 år Teori- och körprov D1 och D1+E 21 år Teori- och körprov D och D+E 24 år Teori- och körprov Samma. Lägre åldersgräns möjlig för yrkesförare - se direktiv 2003/59/EG. Samma. Lägre åldersgräns möjlig för yrkesförare - se direktiv 2003/59/EG. Samma: Lägre åldersgräns möjlig för yrkesförare - se direktiv 2003/59/EG. 1 EUT L 226, , s. 4. 3

4 Vanliga frågor - Måste alla förnya sitt körkort? Nej. Den föreslagna administrativa förlängningen kommer att gälla endast för körkort utfärdade efter den dag då det föreslagna direktivet börjar att tillämpas. Körkort utfärdade av medlemsstater som redan infört en begränsad giltighetstid kommer givetvis att upphöra att gälla som planerat. Den nya administrativa giltighetstiden kommer att gälla från och med den tidpunkt då giltighetstiden löper ut, och körkort som förlorats eller stulits kommer att ersättas med ett nytt körkort med begränsad administrativ giltighetstid. - Det betyder alltså att körkort som gäller nu kommer att fortsätta att gälla och behöver inte bytas ut? Det stämmer. Till och med ett körkort som gäller på livstid kommer att fortsätta att gälla på livstid. Även om man flyttar till ett annat EU-land kommer det att fortsätta att gälla på livstid. Om man emellertid mister sitt körkort, eller om det blir stulet, kommer den nya bestämmelsen att gälla, eftersom ett nytt körkort då måste utfärdas som ersättning för det gamla. - Betyder detta att mina rättigheter kan minska i händelse av stöld? Nej, de rättigheter som följer med körkortet är fortfarande garanterade, men det nya körkort som utfärdas som ersättning för det stulna kommer att ha en begränsad administrativ giltighetstid och måste förnyas med jämna mellanrum. - Varför föreslår kommissionen att det skall införas en bestämmelse om obligatorisk förnyelse av körkort vart tionde år? Idag är mer än 80 olika körkortsmodeller i omlopp i EU. Därför görs ingen kontroll och myndigheterna har svårt att bestämma och garantera körkortsinnehavarnas rättigheter. Detta medför både trafiksäkerhetsproblem och problem i fråga om allmän säkerhet och medborgarnas rörelsefrihet. Vidare finns det många körkort som inte har något som helst skydd mot bedrägeri. Mot bakgrund av händelserna den 11 september 2001 är detta inte längre acceptabelt, eftersom körkort allmänt godtas som en identitetshandling och i alla händelser ger innehavaren rätt att framföra fordon som kan vara både tunga och stora. Den enda lösningen på lång sikt är att körkortet förnyas med jämna mellanrum. Därigenom kommer alla körkort som är i omlopp att kunna förnyas med jämna mellanrum och den senaste tekniken när det gäller skydd mot bedrägeri att kunna införas. Vi kommer därigenom att kunna förhindra att den nuvarande situationen med många olika modeller uppstår igen. - Har andra länder i världen begränsad giltighetstid för körkort? Ja. I Förenta staterna, Kanada, Japan och Australien är körkortens giltighetstid begränsad, och de gäller i allmänhet i mellan två och fyra år. Diskussionen om skydd mot bedrägerier står för närvarande på dagordningen hos flera internationella organisationer, såsom Internationella standardiseringsorganisationen och Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa. 4

5 - Varför ersätts inte alla papperskörkort med kreditkortsmodeller när direktivet träder i kraft? Skälet till att kommissionen inte förslår att alla papperskörkort som fortfarande gäller och är i omlopp skall bytas ut är följande: a) Det skulle innebära ett massivt och ohanterligt utbytesförfarande. Det stora flertalet av körkorten är papperskörkort eller plastkort med ett annat format än den nuvarande EU-modellen. Även med en längre tidsfrist innebär utbytesförfarandet att produktionen av plastkörkort och arbetsbelastningen hos de utfärdande myndigheterna måste öka tiofaldigt. b) Förvärvade rättigheter bör inte röras. Detta skulle leda till intrång i rättigheter som redan beviljats medborgarna av deras behöriga nationella myndigheter. Sådana rättigheter är garanterade genom tidigare beslut av kommissionen. 2 Medlemsstaterna är emellertid skyldiga att vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa bästa möjliga skydd mot bedrägeri, inbegripet att övervaka eventuellt bedrägeri med äldre körkortsmodeller, så att dessa modeller på sikt kan avskaffas. Därigenom blir det möjligt att göra en åtskillnad mellan äldre modeller som har ett fullgott bedrägeriskydd och dem som inte har något skydd alls. Ansvaret kommer att ligga hos medlemsstaterna, eftersom dessa i enlighet med subsdidiaritetsprincipen är bäst skickade att bestämma takten på utbytesprocessen. - Men det betyder att förslaget är motsägelsefullt: å ena sidan, vill kommissionen införa en regelbunden förnyelse av körkort för att bekämpa bedrägeri, å andra sidan, föreslår den inte en förnyelse av alla befintliga modeller. Är detta inte ologiskt? Nej. Kommissionens förslag är praktiskt, genomförbart och juridiskt korrekt. Att dra tillbaka alla gamla körkort och förnya dem är endast möjligt till mycket höga kostnader och genom ett massivt återkallande av handlingar och förvärvade rättigheter. Denna uppgift överlämnas därför till medlemsstaterna, men kommissionen kommer naturligtvis att övervaka processen. - Går kommissionens förslag ut på att jag måste förnya mitt körkort när jag blir 65 eller 75? De administrativa förlängningarna gäller endast innehavare av nya körkort. Förslaget rör inte dem som idag innehar körkort. Körkort med begränsad giltighetstid kommer givetvis att upphöra att gälla och måste förnyas i tid. - Kommer det att bli obligatoriskt med mikrochips på körkort? Nej. Endast de medlemsstater som så önskar får införa ett mikrochips. De måste i så fall uppfylla de bestämmelser i den tekniska bilagan som kommer att fastställas av kommissionen i syfte att sörja för framtida kompatibilitet. 2 Kommissionens beslut 2000/275/EG av den 21 mars 2000 om regler för överensstämmelse mellan vissa kategorier av körkort (EGT L 91, , s.1), ändrat genom kommissionens beslut 2002/256/EG av den (EGT L 87, , s. 57). 5

6 - Kommer medlemsstaterna att kunna använda mikrochipset som ett straffpoängsystem eller för andra ändamål? Skälet till att ett mikrochips införs är att man vill förbättra skyddet mot bedrägeri. All information som kan läsas på körkortet kommer också att lagras på mikrochipset. Om en medlemsstat beslutar att ytterligare information skall införas på chipset, måste den respektera EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter. För att garantera en ändamålsenlig användning är det emellertid endast möjligt att lagra information som har direkt anknytning till körkortets funktion på mikrochipset. - Leder inte det föreslagna mikrochipset till en s.k. storebror ser digeffekt? Nej. Även dessa farhågor är ogrundade, eftersom EU har antagit en lagstiftning om skydd av personuppgifter. Körkortsfunktionen måste dessutom garanteras och ingen annan information än den som redan finns på körkortet får införas på mikrochipset. Detta innebär att det även i framtiden blir möjligt att dra in ett körkort om innehavaren har gjort sig skyldig till en överträdelse. - Vill kommissionen införa medicinska kontroller i samband med en administrativ förnyelse av kortet? Nej. Kommissionen föreslår inte en obligatorisk medicinsk kontroll för innehavare av körkort för bilar eller motorcyklar. Det står emellertid medlemsstaterna fritt att, om de så önskar, införa medicinska kontroller eller andra trafiksäkerhetsmässiga åtgärder vid förnyelse av körkort. När det gäller lastbils- och bussförare föreslår kommissionen en harmonisering av tidsintervallerna mellan de medicinska kontroller som redan är obligatoriska för dessa förare, så att kontrollerna sammanfaller med den administrativa förlängningen av kortet. - Föreslår kommissionen en obligatorisk synkontroll i samband med förnyelsen av kortet? Nej. Kommissionen föreslår inte någon särskild synkontroll för körkort för bil eller motorcykel. När det gäller lastbils- och bussförare ingår synprov som en del av den medicinska kontroll som är obligatorisk idag. - Vill kommissionen förbjuda fjortonåringar att köra moped? Nej. Kommissionen föreslår att det i hela unionen införs ett teoriprov som ett minimikrav för att få köra moped. Medlemsstaterna är fortfarande fria att införa ytterligare krav, såsom ett körprov eller en medicinsk undersökning. När det gäller ålderskravet är den föreslagna minimiåldern 16 år, men medlemsstaterna kommer att kunna bevilja fjortonåringar rätt att köra moped inom det egna landets territorium. - Föreslår kommissionen att sjuttonåringar skall förbjudas att köra bil? Nej. Det nuvarande direktivet ändras inte på denna punkt. Medlemsstaterna kommer fortfarande att ha möjlighet att utfärda körkort till sjuttonåriga medborgare för bil (kategori B) som skall framföras på det egna landets territorium. Kommissionen föreslår emellertid att det inte längre skall vara tillåtet för sjuttonåringar att inneha ett körkort för bil + släpvagn (kategori B+E). Endast artonåringar skall kunna ansöka om ett sådant körkort i framtiden. På det sättet kan man skaffa sig erfarenhet av bilkörning. 6

7 Det skall noteras att den normala minimiåldern fortfarande är 18 år, som fortfarande är ålderskravet för utfärdande av körkort kategori B i nästan alla medlemsstater. - Föreslår kommissionen att tjugoettåringar skall förbjudas att köra tunga motorcyklar? Nej. Det nuvarande direktivet innebär en förbättring av systemet med erfarenhetsbaserad behörighet till körkort för de tyngsta motorcyklarna. Man kommer fortfarande att kunna få körkort på två sätt, antingen direkt eller på grundval av erfarenhet. Idag är det möjligt att få körkort direkt vid 21 års ålder eller från och med 20 års ålder efter två års erfarenhet av en mindre motorcykel. Om en tjugoettåring har tre års erfarenhet av en mindre motorcykel (kategori A2) kan han eller hon vid 21 års ålder få körkort för de tyngsta motorcyklarna genom att genomgå ett körprov. Utan denna tidigare erfarenhet måste de vänta till dess de fyllt 24 år. Kommissionen skulle vilja förbättra det nuvarande systemet med erfarenhetsbaserad behörighet. Idag väntar ungdomar ofta till dess de fyllt 21 år och får då utan någon tidigare erfarenhet alls direkt behörighet till körkort för de tyngsta motorcyklarna. En del får också körkort för mindre motorcykel vid 18 års ålder och väntar därefter helt enkelt två år innan de köper en motorcykel av obegränsad storlek. Detta är möjligt, eftersom det inte sker någon som helst kontroll idag av den tidigare erfarenheten av mindre motorcyklar. Kommissionens förslag torde innebära att det blir ett slut på detta och att trafiksäkerheten förbättras. - Innebär kommissionens förslag att husvagnar inte längre får framföras med ett körkort för bil (kategori B)? Kommissionen föreslår att reglerna för körkort för släpvagn förenklas och görs mera enhetliga. Kombinationer bil-släpvagn kan idag framföras med endast ett körkort av kategori B, så länge kombinationen inte överstiger kilo och så länge släpvagnens högsta tillåtna massa inte överstiger bilens olastade massa. Den nuvarande definitionen är invecklad och har vållat svårigheter för de medborgare som velat byta bil eller släpvagn. Den verkar också diskriminerande mot lastbils- och bussförare som inte får samma rättigheter för sina körkortskategorier, även om de ofta har mera erfarenhet och måste genomgå mycket grundligare utbildning och prövning. Kommissionen vill därför säkerställa att bilförare får lämplig utbildning och prövas i tillräcklig utsträckning i framförandet av fordonskombinationer som ofta kan vara upp till 8 12 meter långa. Detta betyder att de flesta husvagnar i framtiden endast kan framföras om man innehar ett körkort av kategori B+E. Å andra sidan kommer alla förvärvade rättigheter att vara garanterade, och innehavare av körkort utfärdade före den dag då detta förslag börjar att tillämpas kommer fortfarande att kunna åberopa denna rättighet. - Varför föreslår kommissionen krav för körprovsexaminatorer? I vissa medlemsstater har körprovsexaminatorerna nästan ingen specialutbildning alls eller innehar inte ens körkort för den kategori som de prövar. Detta bör inte fortsätta att vara möjligt. Med det nuvarande förslaget införs minimikrav på grundläggande kompetens och återkommande vidareutbildning av körprovsexaminatorer. Därigenom kommer kvaliteten på proven och resultatens jämförbarhet att förbättras i hela EU, vilket är en viktig faktor i ett system med ömsesidigt erkännande av körkort. Det kommer också att öka trafiksäkerheten. 7

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 januari 2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc

CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc SV CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2003 KOM(2003) 621 slutlig 2003/0252 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om körkort (omarbetning)

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 20.12.2004 PE 350.189v01-01 ÄNDRINGSFÖRSLAG 69-217 Förslag till betänkande Mathieu Grosch Körkort (PE 349.893v01-01) Förslag till

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 ÄNDRINGSFÖRSLAG 87 Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra motorcykel Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för att köra motorcykel 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla Att köra motorcykel kräver

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 2003/0252(COD) 9 mars 2004 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 maj 2011 386/2011 Körkortslag Given i Helsingfors den 29 april 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

RP 131/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen

RP 131/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att körkortslagen ändras. De föreslagna ändringarna

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b.

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b. 17.2.2005 A6-0016/114 ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 från Paolo Costa, för ALDE-gruppen Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b b) för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) för kategori

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) BESLUT

(Icke-lagstiftningsakter) BESLUT 22.1.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 19/1 II (Icke-lagstiftningsakter) ESLUT KOMMISSIONENS ESLUT av den 18 december 2012 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort [delgivet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 3 februari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 15.5.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 139/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) YTTRANDEN EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 5 Nr 5 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 30 januari 2004 Utfärdad i Mariehamn den 12 februari 2004

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/60/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/60/EG 30.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 198/15 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/60/EG av den 13 juli 2009 om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller

Läs mer

viseringsinnehavare röra sig fritt i Schengenområdet under de tre första månaderna av D- viseringens giltighetstid.

viseringsinnehavare röra sig fritt i Schengenområdet under de tre första månaderna av D- viseringens giltighetstid. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV KONVENTIONEN OM TILLÄMPNING AV SCHENGENAVTALET OCH FÖRORDNINGEN (EG) NR 562/2006 NÄR DET GÄLLER VISERINGAR FÖR LÄNGRE VISTELSE (KOM 2009) 91 SLUTLIG)

Läs mer

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU Promemoria 2019-02-06 N2019/00519/MRT Näringsdepartementet Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU I promemorian föreslås ett tillfälligt

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 88 Nr 88 KÖRKORTSLAG för Åland Föredragen för Republikens President den 26 juni 2015 Utfärdad i Mariehamn den 15 oktober 2015 I enlighet med lagtingets beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.12.2018 COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

RP 179/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018.

RP 179/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 i körkortslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att godkännandet av utländska körkort

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2007/884/EG om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION 29.11.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 314/41 REKOMMENDATIONER KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 22 november 2011 om erkännande av utbildningsanstalter och examinatorer för lokförare i enlighet

Läs mer

@) nr 5. ~W LANDSKAPSSTYREl.1SENS FRAMSTÄLI.JNING ~1 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland

@) nr 5. ~W LANDSKAPSSTYREl.1SENS FRAMSTÄLI.JNING ~1 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland ~W LANDSKAPSSTYREl.1SENS FRAMSTÄLI.JNING ~1 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland @) 1994-95 nr 5 FÖRSLAG Landskapsstyrelsen före,slår att körkortslagen för landskapet Åland anpassas till EG 's

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Datum Ärende 2015-05-27 LF 5/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av K Ö R K O R T S L A G för Åland I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Innehåll

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 5 mars 2004 PE 331.402/43-162 ÄNDRINGSFÖRSLAG 43-162 Förslag till betänkande (PE 331.402) Mathieu J.H. Grosch Körkort (omarbetning)

Läs mer

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 160/8 Europeiska unionens officiella tidning 21.6.2012 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 523/2012 av den 20 juni 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009

Läs mer

6269/17 adj/lym/cs 1 DG B 1C

6269/17 adj/lym/cs 1 DG B 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 20 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOT från: till: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

RP 247/2009 rd. I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen Till lagen fogas en ny paragraf om ändring

RP 247/2009 rd. I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen Till lagen fogas en ny paragraf om ändring Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen ändras. gränsen. ikraftträdande

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti 2008. om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG)

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti 2008. om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG) 10.10.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUT av den 25 augusti 2008 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort [delgivet med nr K(2008) 3790] (Text av

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 24/ 1 RÅDETS DIREKTIV. av den 18 december 1975

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 24/ 1 RÅDETS DIREKTIV. av den 18 december 1975 13/Vol. 04 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 175 376L01 14 30.1.76 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 24/ 1 RÅDETS DIREKTIV av den 18 december 1975 om tillnärmnmg av medlemsstaternas

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i expertgruppen för Förenta nationernas

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 Nr 2 LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilagan till landskapsförordningen om villkorskoder som får anges på körkort utfärdade på Åland Utfärdad i Mariehamn den 21 december

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdeshandling 2009 C6-0312/2006 2003/0252(COD) SV 27/09/2006 Gemensam ståndpunkt Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 18 september 2006 inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Några körkortsfrågor. Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU4. Sammanfattning

Några körkortsfrågor. Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU4. Sammanfattning Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU4 Några körkortsfrågor Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13:23 Några körkortsfrågor. Regeringen föreslår bl.a. kompletterande

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas av unionen när det gäller ändringarna av bilagorna

Läs mer

14708/16 son/ub 1 DGD 1B

14708/16 son/ub 1 DGD 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 28 november 2016 (OR. en) Interinstitutionella ärenden: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157 RELEX

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen RP 40/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att vägtrafiklagen (267 l 1981) ändras så, att bestämmelserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för framställningar 30.1.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 1128/2012, ingiven av L. A., armenisk/rysk medborgare, om påstådd diskriminering och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS DIREKTIV om ändring

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 11 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 11 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 11 augusti 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 FÖRSLAG från: inkom den: 9 augusti 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.10.2005 KOM(2005) 492 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet EG Turkiet beträffande genomförandet av artikel

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer