EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 3 februari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (omarbetning) (KOM(2003) 621 C5-0610/ /0252(COD)) Utskottet för regionalpolitik, transport och turism Föredragande: Mathieu J.H. Grosch PR\ doc PE

2 PR_COD_1am Teckenförklaring * Samrådsförfarandet majoritet av de avgivna rösterna **I Samarbetsförfarandet (första behandlingen) majoritet av de avgivna rösterna **II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen) majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den gemensamma ståndpunkten majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller ändra den gemensamma ståndpunkten *** Samtyckesförfarandet majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och artikel 7 i EU-fördraget ***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen) majoritet av de avgivna rösterna ***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen) majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den gemensamma ståndpunkten majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller ändra den gemensamma ståndpunkten ***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen) majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det gemensamma utkastet (Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit.) Ändringsförslag till lagtexter Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande. PE /26 PR\ doc

3 INNEHÅLL Sida PROTOKOLLSIDA...4 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION... 5 MOTIVERING... YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH DEN INRE MARKNADEN... YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, UTRIKESHANDEL, FORSKNING OCH ENERGI... PR\ doc 3/26 PE

4 PROTOKOLLSIDA Med en skrivelse av den 13 november 2003 förelade kommissionen parlamentet, i enlighet med artiklarna och 71.1 i EG-fördraget, ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (omarbetning) (KOM(2003) /0252(COD)). Vid plenarsammanträdet den 15 december 2003 tillkännagav talmannen att detta förslag hänvisats till utskottet för regionalpolitik, transport och turism, som utsetts till ansvarigt utskott, och till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden och utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi, som utsetts till rådgivande utskott (C5-0610/2003). Vid utskottssammanträdet den 21 januari 2004 utsåg utskottet för regionalpolitik, transport och turism Mathieu J.H. Grosch till föredragande. Vid utskottssammanträdena den 16 februari och 17 mars 2004 behandlade utskottet kommissionens förslag och förslaget till betänkande. Vid detta sammanträde/det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet (enhälligt) förslaget till lagstiftningsresolution med... röster för,... röster emot och... nedlagda röster. Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen:... (ordförande/ordförande för sammanträdet),... (vice ordförande), Mathieu J.H. Grosch (föredragande),...,... (suppleant för...),... (suppleant för... i enlighet med artikel i arbetsordningen)... och.... Yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden och utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi återges i betänkandet. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor beslutade den 21 januari 2004 att inte avge något yttrande. Betänkandet ingavs den... PE /26 PR\ doc

5 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (omarbetning) (KOM(2003) 621 C5-0610/ /0252(COD)) (Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 621) 1, med beaktande av artiklarna och 71.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0610/2003), med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för regionalpolitik, transport och turism och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden och utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5- /2004). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt. Kommissionens förslag Parlamentets ändringar Ändringsförslag 1 Skäl 2a (nytt) (2a) Körkort är något viktigt för vardagslivet och för många människors yrken, och därför bör ömsesidigt erkännande, kontroll och underlättad användning av körkort säkras i så hög grad som möjligt. Ändringsförslag 2 Skäl 3a (nytt) 1 EUT C... / Ännu ej offentliggjort i EUT. PR\ doc 5/26 PE

6 (3a) I samband med flyttningar inom Europeiska unionen har innehavarens rätt att få ett nytt körkort inte alltid respekterats i alla länder. Ändringsförslag 3 Skäl 3b (nytt) (3b) Flera medlemsstater har ännu inte infört administrativ förnyelse av körkort, och därigenom blir de uppgifter och de foton som finns på körkorten svåra att kontrollera, eftersom vissa ännu giltiga handlingar är så gamla. Ändringsförslag 4 Skäl 3c (nytt) (3c) Liksom för identitetskort måste modern teknik regelbundet användas för att förhindra bedrägerier och förfalskningar. Ändringsförslag 5 Skäl 3d (nytt) (3d) I alla länder bör en administrativ förnyelse göras av alla körkort, så att vi inte endast får ytterligare en europeisk körkortsmodell i stället för en enhetlig europeisk körkortsmodell. Ändringsförslag 6 Skäl 5 (5) Medlemsstaterna får ålägga den som ansöker om körkort att genomgå en äkarundersökning för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet att köra ett motorfordon. Periodiciteten för läkarundersökningarna bör av (5) Medlemsstaterna bör ålägga den som ansöker om körkort att genomgå en läkarundersökning för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet att köra ett motorfordon. Periodiciteten för läkarundersökningarna bör av PE /26 PR\ doc

7 tydlighetsskäl vara den samma som körkortets giltighetstid, och undersökningen ifall en sådan åläggs bör alltså sammanfalla med förnyelsen av körkortet. tydlighetsskäl vara den samma som körkortets giltighetstid, och undersökningen ifall en sådan åläggs bör alltså sammanfalla med förnyelsen av körkortet. Ändringsförslag 7 Skäl 5a (nytt) (5a) Alla förare som är äldre än 45 år bör genomgå syntest och det är medlemsstaternas ansvar att föreskriva andra prov eller kontroller. Ändringsförslag 8 Skäl 7a (nytt) (7a) För att skapa rättssäkerhet i fråga om lägsta körkortsålder, bör denna ålder fastställas på europeisk nivå, samtidigt som medlemsstaterna ges möjlighet att justera ålderskravet inom sitt eget territorium. Rätten att köra motorcykel bör erhållas gradvis med prioritering av utbildning och erfarenhet. Ändringsförslag 9 Skäl 9a (nytt) (9a) Utbildning bör föreslås för privat körning med släpvagn med en totalvikt över 750 kg, eftersom det oftast rör sig om enstaka körtillfällen med husvagn. Ändringsförslag 10 Skäl 11a (nytt) (11a) Utbildningen och körmöjligheterna bör vara av likvärdig kvalitetsstandard. Ändringsförslag 11 PR\ doc 7/26 PE

8 Skäl 11b (nytt) (11b) För att kontrollen och medborgarnas säkerhet skall förbättras samtidigt som de administrativa rutinerna underlättas, bör den administrativa förnyelsen och läkarkontrollerna ske vid ett och samma tillfälle. Ändringsförslag 12 Skäl 11c (nytt) (11c) En förare får endast inneha ett körkort. Innan medlemsstaterna utfärdar ett nytt körkort måste de kontrollera om den sökande fått sitt körkort indraget i ett annat land. Ändringsförslag 13 Skäl 13a (nytt) (13a) För att underlätta informationsutbytet avseende körkort, skall medlemsstaterna ange en enhet som centraliserar uppgifterna. Ändringsförslag 14 Skäl 13b (nytt) (13b) Medlemsstaterna bör uppmanas att inleda diskussioner för att komma överens om att införa sanktioner särskilt vid allvarliga brott som innebär bedrägerier eller åsidosättande av normal trafiksäkerhet. Ändringsförslag 15 Skäl 15 (15) Genom att det nya körkortet i kreditkortsformat förses med en valfri mikroprocessor kan medlemsstaterna lättare förhindra förfalskningar. (15) Genom att det nya körkortet i kreditkortsformat förses med en mikroprocessor kan medlemsstaterna lättare förhindra förfalskningar. PE /26 PR\ doc

9 Kommissionen kommer att utarbeta mikroprocessorernas tekniska specifikationer tillsammans med körkortskommittén. Kommissionen kommer att utarbeta mikroprocessorernas tekniska specifikationer tillsammans med körkortskommittén. Ändringsförslag 16 Skäl 16a (nytt) (16a) Kommissionen bör uppmanas att snabbt lägga fram ett förslag om erkännande av utbildningsinstituten och om deras kvalitet. Ändringsförslag 17 Artikel 1, punkt 2 2. Medlemsstaterna får förse de körkort de utfärdar med en mikroprocessor från den dag då kommissionen fastställer tekniska föreskrifter för detta i enlighet med förfarandet i artikel 10. Kommissionen skall se till att de tekniska föreskrifterna innehåller bestämmelser om CE-märkning av mikroprocessorer som skall monteras i körkort; en mikroprocessor skall CEmärkas endast om det kan visas att den inte kan manipuleras och att det inte går att ändra de uppgifter som lagrats i den. Mikroprocessorn får bara innehålla uppgifter om körkortet i fråga och får bara ha funktioner som är direkt förknippade med det körkortet. 2. Medlemsstaterna skall förse de körkort de utfärdar med en mikroprocessor från den dag då kommissionen fastställer tekniska föreskrifter för detta enligt förfarandet i artikel 10. Kommissionen skall se till att de tekniska föreskrifterna innehåller bestämmelser om CE-märkning av mikroprocessorer som skall monteras i körkort; en mikroprocessor skall CEmärkas endast om det kan visas att den inte kan manipuleras och att det inte går att ändra de uppgifter som lagrats i den. Mikroprocessorn får bara innehålla de uppgifter som finns på körkortet i fråga och dess innehåll får endast ändras då ett nytt körkort utfärdas. Syftet med detta ändringsförslag är att göra det obligatoriskt att förse körkorten med en mikroprocessor, sedan dess tekniska föreskrifter fastställts genom kommittéförfarandet. Genom ändringsförslaget skulle mikroprocessorn berövas alla informationslagringsfunktioner, endast innehålla den information som kan läsas på körkortet och reduceras till ett verktyg för att motverka fusk. Ändringsförslag 18 Artikel 3, punkt 2 PR\ doc 9/26 PE

10 2. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att förhindra att körkort förfalskas, även i fråga om körkort utfärdade innan detta direktiv träder i kraft. De skall underrätta kommissionen om åtgärderna. 2. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att förhindra att körkort förfalskas. De skall underrätta kommissionen om åtgärderna. Med begränsad giltighet för alla körkort som just nu cirkulerar inom EU skulle en skyldighet att införa ytterligare åtgärder mot förfalskningar av gamla modeller i artikel 3.2 bli ett onödigt krav. Därför bör det utgå. Ändringsförslag 19 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. - bilar: - med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg, - med en nyttolast som inte överstiger kg, - som kan ta högst åtta passagerare. Till en bil i kategori B får kopplas: - en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg och med maximalt sju meters längd, - en släpvagn för icke-kommersiell användning, med en tillåten totalvikt över 750 kg men under kg och med maximalt sju meters längd, om föraren har genomgått sådan särskild extrautbildning som avses i artikel 8.1. För kategori B har ett nytt kriterium tillkommit: nyttovikt på maximalt kg, vilket gör att vissa fordon faller under kategori C1. Detta bidrar till ökad säkerhet för vissa skåpbilar ( white vans ) eftersom förarna skulle tvingas genomgå prov och följa regelbunden körträning. Därigenom anpassas även definitionen av kategori C1. Genom de föreslagna ändringarna blir det även möjligt för framtida innehavare av B-körkort att få köra med en släpvagn som väger mellan 750 och kg utan att genomgå förarprov. De måste dock PE /26 PR\ doc

11 genomgå en endagsutbildning (ny artikel 8.1). Ändringsförslag 20 Artikel 4, punkt 1, kategori B+E - fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori B och en släpvagn med en tillåten totalvikt över 750 kg. - fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori B och en släpvagn med en tillåten totalvikt över kg men under kg och med maximalt sju meters längd. Maximal längd och vikt läggs till för kategori B+E som hittills varit obegränsad, vilket lett till överdrivet långa och tunga fordon. Ändringsförslag 21 Artikel 4, punkt 1, kategori C1 - transportbilar med en tillåten totalvikt mellan kg och kg som kan ta högst åtta passagerare. Till bilar som får köras med ett C1-körkort får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg men vars nyttolast överstiger kg och som kan ta högst åtta passagerare. - bilar med en tillåten totalvikt mellan kg och kg som kan ta högst åtta passagerare. Till bilar i kategori C1 får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. För kategori B har ett nytt kriterium tillkommit: nyttovikt på maximalt 1000 kg, vilket gör att vissa fordon faller under kategori C1. Detta bidrar till ökad säkerhet för vissa skåpbilar ( white vans ) eftersom förarna skulle tvingas genomgå prov och följa regelbunden körträning. Därigenom anpassas även definitionen av C1. Ändringsförslag 22 Artikel 4, punkt 1, kategori C1+E - fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori C1 och en påhängseller släpvagn med en tillåten totalvikt över 750 kg under förutsättning att - fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori C1 och en påhängseller släpvagn med en tillåten totalvikt över 750 kg men under kg och med PR\ doc 11/26 PE

12 kombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg och påhängs- eller släpvagnens tillåtna totalvikt inte är högre än dragfordonets tjänstevikt. maximalt sju meters längd. Definitionen av kategori C1+E tillät inte användning av någon rimlig släpvagn. Därav ändringen. Ändringsförslag 23 Artikel 4, punkt 1, kategori C - transportbilar med en tillåten totalvikt över kg, som kan ta högst åtta passagerare; till en bil som får föras med C-körkort i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. - bilar med en tillåten totalvikt över kg, som kan ta högst åtta passagerare. Hänvisningen till transportbilar har tagits bort eftersom den är överflödig. Ändringsförslag 24 Artikel 4, punkt 1, kategori D1 - bilar med en största längd av sju meter avsedda för persontransport av högst 16 passagerare. Till en bil som får köras med ett D1-körkort får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. - bilar med en maximal längd av sju meter som kan ta högst 16 passagerare. Till en bil som får köras med ett D1-körkort får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. Orden som kan ta har lagts till för att bestämmelserna inte endast skall handla om säten utan om verkliga passagerare. Orden avsedda för persontransport har tagits bort eftersom de är överflödiga. Ändringsförslag 25 Artikel 4, punkt 1, kategori D - bilar avsedda för persontransport av fler än åtta passagerare ï och som utöver förarsätet har fler än åtta sittplatser. Till en - bilar som kan ta fler än åtta passagerare ï och som utöver förarsätet har fler än åtta sittplatser. Till en bil som får föras med PE /26 PR\ doc

13 bil som får föras med D-körkort i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. D-körkort i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. Orden som kan ta har lagts till för att bestämmelserna inte endast skall handla om säten utan om verkliga passagerare. Orden avsedda för persontransport har tagits bort eftersom de är överflödiga. Ändringsförslag 26 Artikel 6, punkt 2, led b b) Körkort för kategori C + E gäller även för kategori D + E om innehavaren har behörighet att föra fordon i kategori D. b) Körkort för kategori C + E gäller även för kategori D + E om innehavaren har behörighet att föra fordon i kategori D. Detta gäller även för en innehavare av körkort för kategori D+E som redan innehar ett körkort för kategori C och som har behörighet att föra fordon i kategori C+E, under förutsättning att han eller hon uppnått den minimiålder som fastställs i direktiv 2003/59/EG. Detta skulle betyda att förare med DE-körkort och C-körkort skulle kunna köra fordon i kategori C+E. När det gäller åldersgränser skulle direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport tillämpas. Även led c och led d bör läsas enligt direktiv 2003/59/EG. Ändringsförslag 27 Artikel 6, punkt 3, led b b) Körkort för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) Körkort för kategori B får ge behörighet att föra moped. Den teknik som krävs för att köra bil är inte densamma som för att köra motorcykel. Endast mopeder bör omfattas. Ändringsförslag 28 Artikel 7, punkt 1, led a PR\ doc 13/26 PE

14 a) 16 år a) 16 år - för kategori AM, - för kategori AM. - för kategori A1, och -kategori B1. Den extra åldersgränsen 17 år tillkommer för kategorierna A1 och B1. Detta är av säkerhetsskäl och omfattar fordon som kan gå fortare än vad som är tillåtet på motorväg. Förare bör uppmuntras att köra moped ett år innan de börjar med motorcykel. Dessa kategorier tas alltså bort från led a. Ändringsförslag 29 Artikel 7, punkt 1, led aa (nytt) aa) 17 år: - för kategori A1, och - kategori B1. Den extra åldersgränsen 17 år tillkommer för kategorierna A1 och B1. Detta är av säkerhetsskäl och omfattar fordon som kan gå fortare än vad som är tillåtet på motorväg. Förare bör uppmuntras att köra moped ett år innan de börjar med motorcykel. Dessa kategorier tas alltså bort från led a. Ändringsförslag 30 Artikel 7, punkt 1, led b b) 18 år b) 18 år - för kategori A2 - för kategori A2 - för kategorierna B, B + E, - för kategori B, - för kategori C1 och C1 + E, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om framförande av sådana fordon i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG. - för kategori C1 och C1 + E, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om framförande av sådana fordon i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG. 21 år bör vara lägsta tillåtna ålder för att en förare med B-körkort skall få köra med en släpvagn (på över 750 kg) och för att en förare med B+E-körkort skall få köra med en släpvagn på upp till kg. Minimiåldern för kategori B är 18 år, och det betyder att PE /26 PR\ doc

15 föraren av ett fordon med en (tung) släpvagn bör ha åtminstone tre års erfarenhet. Av säkerhetsskäl bör unga oerfarna förare inte köra med så tunga släpvagnar. Kategori B+E tas därför bort från led b. Ändringsförslag 31 Artikel 7, punkt 1, led c c) 21 år c) 21 år - för kategori A, om sökanden har minst tre års erfarenhet som förare av en motorcykel som hör till kategori A2, och har godkänts i körprov för kategori A i enlighet med artikel 8.1 d, - för kategori C, C + E, D1 och D1 + E, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om framförande av sådana fordon i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG. - för kategori A, om sökanden har minst tre års erfarenhet som förare av en motorcykel som hör till kategori A2, och har godkänts i körprov för kategori A i enlighet med artikel 8.1 d, - för kategori B kopplad med en släpvagn för icke-kommersiell användning, med en tillåten totalvikt över 750 kg men under kg och med maximalt sju meters längd, om föraren har genomgått sådan särskild extrautbildning som avses i artikel 8.1, - för kategorierna B+E, - för kategori C, C + E, D1 och D1 + E, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om framförande av sådana fordon i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG. 21 år bör vara lägsta tillåtna ålder för att en förare med B-körkort skall få köra med en släpvagn (på över 750 kg) och för att en förare med B+E-körkort skall få köra en släpvagn på upp till kg. Minimiåldern för kategori B är 18 år, och det betyder att föraren av ett fordon med en (tung) släpvagn bör ha åtminstone tre års erfarenhet. Av säkerhetsskäl bör unga oerfarna förare inte köra med så tunga släpvagnar. Ändringsförslag 32 Artikel 7, punkt 2 2. Medlemsstaterna får göra undantag från åldersgränserna för kategorierna A, B och B + E och utfärda sådana körkort till personer som fyllt 17 år;, dock inte från de bestämmelser för kategori A som anges i punkt 1.b första strecksatsen, sista meningen. medlemsstaterna får även göra 2. Medlemsstaterna får göra undantag från åldersgränserna för kategorierna AM, A1, A2, A, B1 och B i syfte att förbättra trafiksäkerheten. För detta syfte får medlemsstaterna höja minimiåldern, men de är skyldiga att erkänna körkort som utfärdats av andra medlemsstater med den PR\ doc 15/26 PE

16 undantag från åldersgränserna för kategori B1 och utfärda sådana körkort till personer som fyllt 18 år. Medlemsstaterna får inom sitt territorium vägra att erkänna B- och B1-körkort utfärdade till personer som inte har fyllt 18 år. Medlemsstaterna får göra undantag från åldersgränserna för kategori AM och utfärda sådana körkort till personer som fyllt 14 år. Medlemsstaterna får inom sitt territorium vägra att erkänna AM-körkort utfärdade till personer som inte har fyllt 16 år. ålder som fastställs i artikel 7.1. Med kommissionens medgivande får medlemsstaterna även sänka minimiåldern, under förutsättning att de ålägger sökanden utökad utbildning med inhämtande av förhandserfarenhet, eller teoretiska och praktiska prov utöver dem som avses i bilaga II i detta direktiv. Övriga medlemsstater får dock vägra att inom sitt territorium erkänna ett körkort vars innehavare inte uppnått den lägsta ålder som anges i artikel 7.1. EU:s åldersgränser bör betraktas som minimiregler. Medlemsstaterna kan höja de olika åldersgränserna inom sitt eget territorium i trafiksäkerhetssyfte, men de måste ändå erkänna giltigheten av körkort utfärdade enligt dessa bestämmelser i andra medlemsstater. Med kommissionens medgivande får medlemsstaterna också minska de olika åldersgränserna, under förutsättning att de kräver att de sökande följer särskild utbildning och/eller genomgår prov. I detta fall är övriga medlemsstater inte tvingade att erkänna giltigheten av körkort vars innehavare inte uppnått den ålder som fastställs som den lägsta tillåtna. Ändringsförslag 33 Artikel 8, punkt 1, led da (nytt) da) Innehavaren av ett körkort för kategori B får, i icke-kommersiellt syfte, även köra fordonskombinationer bestående av ett dragfordon i kategori B och en släpvagn med en tillåten totalvikt över 750 men under kg och med maximalt sju meters längd, om föraren har genomgått minst sju timmars utbildning vid ett utbildningsinstitut som godkänts och kontrolleras av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där vederbörande är permanent bosatt. Utbildningen skall täcka alla de teoretiska och praktiska minimikrav som fastställs PE /26 PR\ doc

17 genom bilaga II till detta direktiv, utan att något avslutande prov krävs. På grundval av intyget från utbildningsinstitutet skall de behöriga myndigheter som utfärdar körkortet föra in relevant gemenskapskod på körkortet. De ändringar som föreslås kommer att tillåta kommande innehavare av körkort för kategori B att köra med släpvagnar vars totalvikt ligger mellan 750 och kg, sedan de genomgått utbildning utan obligatoriskt prov. Ändringsförslag 34 Artikel 8, punkt 2, stycke 3 När giltighetstiden för körkort utfärdade före direktivets ikraftträdande löper ut och körkortet skall förnyas skall de giltighetstider som anges i första och andra stycket gälla för körkortet. När giltighetstiden för körkort utfärdade före direktivets ikraftträdande löper ut och körkortet skall bytas, ersättas eller förnyas skall de giltighetstider som anges i första och andra stycket gälla för körkortet. Texten förtydligas. Ändringsförslag 35 Artikel 8, punkt 2, stycke 3a (nytt) Samtliga körkort som utfärdats före direktivets första tillämpningsdag [det datum som fastställs i artikel 17.2] och vars giltighetstid löper ut mer än tio år efter detta datum, skall förnyas under denna period enligt en tidsplan som varje medlemsstat fastställer. Detta ändringsförslag klargör att det nya giltighetssystemet gäller alla körkortsutbyten som görs efter direktivets tillämpningsdatum, alltså inte datum för ikraftträdande. Genom ändringen införs en begränsad giltighet för alla körkort som i dagsläget är i omlopp inom EU. De medlemsstater som har obegränsade giltighetsperioder åläggs att successivt byta ut körkorten enligt ett schema som de själva gör upp och att fullborda utbytet inom tio år räknat från direktivets första tillämpningsdag. PR\ doc 17/26 PE

18 Ändringsförslag 36 Artikel 8, punkt 3, led -a (nytt) (Jfr artikel 8.3 andra stycket) -a) när det gäller körkort för kategorierna AM, A1, A2, A, B, B1 och B+E som utfärdats eller förnyats efter innehavarens fyrtiofemårsdag, en synkontroll utförts i syfte att kontrollera att de minimikrav som anges i bilaga III punkt 6.1 och 6.2 uppfylls. I fråga om kategorierna AM, A, A1, A2, B, B1 och B+E kan medlemsstaterna vid förnyande kräva att sökanden genomgår en kontroll av att han eller hon uppfyller de andra minimikrav som anges i bilaga III i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att föra sådana fordon. Detta ändringsförslag skulle betyda att obligatoriska syntest vart femte år infördes för förare över 45 år. Stycket om andra kontroller som medlemsstaterna kan kräva placeras bättre i led a. Endast en liten ändring har gjorts: ordet andra har lagts till i syfte att skapa konsekvens med den nya texten om syntest. Regelbundna läkarundersökningar för lastbils- och busschaufförer ingår redan i det ursprungliga förslaget. Ändringsförslag 37 Artikel 8, punkt 3, stycke 2 I fråga om kategorierna A, A1, A2, B, B1 och B + E kan medlemsstaterna vid förnyande kräva att sökanden genomgår en kontroll av att han eller hon uppfyller de minimikrav som anges i bilaga III i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att föra sådana fordon. utgår (Se ändringsförslag 36, andra delen.) Stycket om andra kontroller som medlemsstaterna kan kräva placeras bättre i led a. Ändringsförslag 38 PE /26 PR\ doc

19 Artikel 8, punkt 3, stycke 3a (nytt) Utan att det påverkar vad som sägs i punkt 3 a, b och c om möjliga minimikrav och giltighetstid, behåller innehavaren av ett körkort alla sina rättigheter vid denna administrativa förnyelse. Denna bestämmelse klargör att en person som erhållit sitt körkort innan detta direktiv trädde i kraft kommer att få behålla sina rättigheter, men trots det måste han eller hon genomföra den administrativa förnyelsen av körkortet och synkontrollen efter 45 års ålder. En person som inte klarar syntestet kan därför fortfarande förlora sitt körkort. Ändringsförslag 39 Artikel 12, punkt 4 4. En medlemsstat får vägra att erkänna giltigheten av ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat om innehavaren inom den förstnämnda medlemsstatens territorium är föremål för någon av de åtgärder som anges i punkt 2. En medlemsstat får likaså vägra att utfärda körkort om den sökande är föremål för en sådan åtgärd i en annan medlemsstat. 4. En medlemsstat måste vägra att erkänna giltigheten av ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat om innehavaren inom den förstnämnda medlemsstatens territorium är föremål för någon av de åtgärder som anges i punkt 2. En medlemsstat måste likaså vägra att utfärda körkort om den sökande är föremål för en sådan åtgärd i en annan medlemsstat. Denna ändring tvingar medlemsstaterna att erkänna alla åtgärder som innebär begränsning, omhändertagande, återkallande eller upphävande av ett körkort och som har ålagts i en annan medlemsstat. De måste även vägra att erkänna giltigheten av körkort som är föremål för sådana åtgärder. Genom texten förbjuds även utfärdande av nya körkort till sådana personer. Denna bestämmelse skall förstås och tillämpas som hängande starkt samman med artikel 8.5. Ändringsförslag 40 Artikel Medlemsstaterna skall bistå varandra vid genomförandet av detta direktiv och skall utbyta upplysningar om de körkort de har utfärdat, bytt ut eller ersatt. 3. Medlemsstaterna skall vid tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 8 och 12 bistå varandra vid genomförandet av detta direktiv och utbyta upplysningar om de körkort de har utfärdat, bytt ut, ersatt eller PR\ doc 19/26 PE

20 förnyat. 2. Varje medlemsstat skall senast den [två år efter det datum som fastställs i artikel 17.2] utse en nationell kontaktpunkt för att förse kommissionen och övriga medlemsstater med uppgifter om de körkort den har utfärdat, bytt ut eller ersatt. Detta ändringsförslag innebär att hänsyn tas till behovet av att ha en enda nationell kontaktpunkt för utbytet av uppgifter om körkorten mellan medlemsstater och för information till kommissionen. Dessutom tas hänsyn till huruvida strukturen i Europeiska unionens olika medlemsstater är centraliserad eller ej. Ändringsförslag 41 Bilaga I, punkt 2, sida 2, led a, kod 95a (ny) 95a. Förare som genomgått en utbildning som ger rätt att köra en fordonskombination bestående av ett dragfordon i kategori B och en släpvagn med en tillåten totalvikt över 750 kg men under kg och med maximalt sju meters längd. De ändringar som föreslås kommer att tillåta kommande innehavare av körkort för kategori B att köra med släpvagnar vars totalvikt ligger mellan 750 och kg, sedan de genomgått utbildning utan prov. Ändringsförslag 42 Bilaga I, punkt 3, led aa (nytt) aa) I överensstämmelse med artikel 1.2 och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10 skall körkortet innehålla en mikroprocessor. Genom detta ändringsförslag stämmer bilagans text överens med det föreslagna obligatoriska införandet av en mikroprocessor på körkortet. PE /26 PR\ doc

21 MOTIVERING Fram till 1980 täcktes den internationella lagstiftningen i fråga om körkort av Genèvekonventionen 1 och Wienkonventionen 2. Sedan Choquet-målet tagits upp av EG-domstolen , antog rådet direktiv 80/1263/EEG, vilket gjorde det möjligt för EU-medborgare som flyttade till en annan medlemsstat att byta ut sitt körkort utan att behöva göra några nya teoretiska eller praktiska prov eller genomgå någon läkarundersökning. Innehavaren var dock skyldig att byta ut körkortet inom ett år efter det att han eller hon flyttat till den nya medlemsstaten antogs ett nytt direktiv (91/439/EEG) genom vilket skyldigheten att byta ut körkort avskaffades och en obligatorisk förpliktelse att ömsesidigt erkänna de andra medlemsstaternas körkort infördes. I praktiken fortsatte emellertid viss rättsosäkerhet att råda i fråga om tillämpning av denna princip, på grund av körkortens olika giltighetstider och de olikartade kriterierna för utfärdande. I enlighet med målen i Lissabonagendan om den inre marknadens funktion syftar föreliggande förslag till att ta bort den rättsliga osäkerhet som återstår och undanröja de sista hindren för medborgarnas fria rörlighet på detta område. FÖRSLAGETS INNEHÅLL När kommissionen reviderade direktiv 91/439/EEG satte den upp tre huvudmål för sig själv: att minska förfalskningsmöjligheterna, att garantera fri rörlighet för EU-förare, att öka säkerheten på vägarna inom EU. För att motverka förfalskningar och möjliggöra fri rörlighet föreslår kommissionen att körkorten skall vara av plast och av kreditkortsmodell, att möjligheten att låta körkorten innehålla en mikroprocessor skall införas, att nya körkort skall ha begränsad giltighetstid. För att öka trafiksäkerheten bör man införa harmonisering av underkategorier, ge successivt tillträde till körkort baserat på ålder och erfarenhet, tillämpa beslut om körförbud i hela EU. KRITISK GRANSKNING AV FÖRSLAGET Det är rimligt att fråga sig varför EU har gått så snabbt in i det 21:a århundradet när det gäller identitetskort, samtidigt som det klamrat sig fast vid uråldriga vanor när det gäller körkort. Föredraganden anser att den nuvarande invecklade och orättvisa situationen borde ha förändrats för länge sedan. Därför välkomnas kommissionen förslag som ett steg i riktning mot ett enklare, mer logiskt och modernt system. Framför allt stöder föredraganden kommissionens målsättningar att minska förfalskningsmöjligheterna, garantera medborgarnas 1 Konvention om vägtrafik, 19 september 1949, FN:s traktatserie, vol. 125, s. 2 Konvention om vägtrafik, 8 november 1968, FN:s traktatserie, vol. 1042, s Mål 16/78 mot Choquet, Rec s PR\ doc 21/26 PE

22 fria rörlighet och bidra till ökad trafiksäkerhet. Föreliggande förslag hjälper dessa målsättningar en bit på vägen, men det skulle kunna vara än mer ambitiöst. I. Minskade förfalskningsmöjligheter (i) Avskaffande av pappersmodellen - införande av kreditkortsmodellen Till stöd för sina åtgärder för att motverka förfalskningar nämner kommissionen att körkort används som identifikationsmedel och att de kan användas för att öppna bankkonton och boka flygbiljetter. Kommissionen argumenterar övertygande att möjligheten att skydda sig mot förfalskningar blivit särskilt viktigt och uppmärksammat efter händelserna den 11 september Gemenskapens körkortsmodell av papper skall därför successivt avskaffas och den enda europeiska körkortsmodell som skall utfärdas skall vara av plast och av kreditkortsmodell. Denna modell används redan i vissa EU-länder. (ii) Införande av en mikroprocessor I de nyskapande förslagen om införande av en mikroprocessor begränsar kommissionen sig till att skapa möjligheten för medlemsstaterna att välja detta alternativ. Uppriktigt sagt är det ganska meningslöst. Förfalskningsproblemet är internationellt, och åtgärder för att motverka förfalskningar kan inte anses värdefulla och nödvändiga i en medlemsstat men inte i en annan. Då skulle förfalskningsverksamheten bara söka sig till den svagaste punkten. Föredraganden föreslår därför ett ändringsförslag som skulle göra införandet av en mikroprocessor obligatoriskt. Samtidigt förstärks uppgiftsskyddsaspekterna, genom att man ser till att mikroprocessorn endast kan lagra den information som är direkt synlig på körkortet. Informationen skulle endast kunna ändras då körkortet förnyas eller byts ut. Mikroprocessorns funktion skulle alltså vara strikt begränsad till att motverka förfalskningar. (Ändringsförslag till artikel bilaga I, punkt 3 b). (iii) Ett centralt kontaktorgan I dagsläget varierar systemen för körkortsutfärdande i de olika medlemsstaterna. Vissa har ett centraliserat system, andra hanterar körkortsfrågorna regionalt. Detta är och bör förbli en subsidiaritetsfråga. Icke desto mindre anser föredraganden att det i syfte att bekämpa förfalskningar och underlätta kontroller borde finnas ett centraliserat kontaktorgan för körkortsfrågor i varje medlemsstat. Ett ändringsförslag läggs fram om detta. (Ändringsförslag till artikel 16.1 och 16.2). (iv) Ömsesidigt erkännande I enlighet med andemeningen i Genèvekonventionen 1 och Wienkonventionen 2 tas i förslagets artikel 8.5 upp frågan om ömsesidigt erkännande av sanktioner, så att man skulle kunna se till att ett körförbud i en medlemsstat innebär körförbud överallt. Detta måste emellertid förstärkas, och föredraganden har därför lagt fram ett ändringsförslag för att göra det 1 Se fotnot på föregående sida. 2 Se fotnot på föregående sida. PE /26 PR\ doc

23 bindande för medlemsstaterna att erkänna alla beslut om begränsning, omhändertagande, återkallande eller upphävande av ett körkort vilka gäller i en annan medlemsstat, och att vägra erkänna giltigheten av körkort som är föremål för sådana åtgärder. (Ändringsförslag till artikel 12.4). Kommissionen måste ändå nu fundera över andra slags sanktioner, såsom straffpoäng eller prickar, så att sanktionerna inte leder till att en förare följer lagen i sin egen medlemsstat, men känner större frihet att åsidosätta reglerna när han eller hon befinner sig ett annat jurisdiktionsområde. På liknande sätt borde man fundera mer över hur vi skulle kunna uppnå större harmonisering när det gäller allvarliga överträdelser och straff inom hela unionen. Åtminstone borde det fastställas minimiregler till exempel när det gäller tillåten alkoholmängd i blodet. II. Fri rörlighet (i) Identisk giltighetstid - enhetligt EU-körkort för alla Kommissionen påpekar i sin motivering att det för närvarande finns ungefär 80 olika körkortsmodeller i medlemsstaterna. Otroligt nog läggs inget förslag om att göra det obligatoriskt att byta ut dessa gamla körkort som redan är i omlopp. Det direkta resultatet av att detta direktiv införs skulle alltså bli att det fanns 81 olika körkortsmodeller under en övergångsperiod på femtio år. Det kan inte accepteras. Dessutom håller inte argumentet att ett successivt utbyte av gamla modeller skulle bli alltför betungande administrativt sett. Ett ändringsförslag har därför lagts fram, vars bestämmelser skulle innebära att alla körkort, inklusive alla gamla modeller, skulle bytas ut inom tio år efter detta direktivs första tillämpningsdag. Att organisera dessa utbyten får bli medlemsstaternas sak. Om detta gjordes skulle kravet att införa ytterligare åtgärder för att motverka förfalskningar av gamla modeller (artikel 3.2) bli överflödigt och kunna strykas. Vinsterna med dessa åtgärder är uppenbara. Endast en EU-modell skulle inom en rimlig tidsperiod finnas kvar i omlopp. Därigenom skulle övervakningen av att lagen följs förbättras och EU-omfattande körkortskontroller skulle för första gången bli praktiskt möjliga. Dessutom skulle trafiksäkerheten förbättras eftersom det skulle bli omöjligt för förare med körförbud att få körkort i en annan medlemsstat. Kostnaderna skulle bli relativt begränsade jämfört med andra motorrelaterade utgifter såsom försäkringar, drivmedel och vägskatter. Slutligen skulle en starkt diskriminerande aspekt i det föreliggande förslaget undanröjas, nämligen det faktum att vissa medborgare kan ha ett körkort som gäller hela livet medan andra vars körkort till exempel kommer bort eller blir stulet måste få det ersatt av ett körkort med begränsad giltighetstid. (Ändringsförslag till artikel 8.2 tredje stycket). III. Främjad trafiksäkerhet (i) Åldersgränser och gradvis möjlighet att ta körkort Åldersgränser för olika underkategorier av fordon och ett system som belönar särskild utbildning och erfarenhet snarare än att bygga enbart på prov måste anses som en förbättring när det gäller att öka trafiksäkerheten. Särskilt införandet av de nya kategorierna AM, A1 och PR\ doc 23/26 PE

24 A2 välkomnas. Men mot bakgrund av olycksstatistikens höga siffror för unga förare måste ett antal frågor ställas. Är det för det första rimligt att vissa medlemsstater kan fortsätta att låta fjortonåringar ha rätt att köra moped, även om rätten bara gäller inom det egna landet? För det andra, bör sextonåringar få köra motorcyklar på 125 cm³ som kan gå fortare än den hastighet som är tillåten på motorvägar? För det tredje, bör det vara tillåtet med ett undantag som gör det möjligt för sjuttonåringar att köra bil inom sitt eget land? Det vore orealistiskt att förneka hur djupt rotade och omfattande de nationella traditioner som hör till dessa frågor är. Om man endast ser till statistiken skulle trafiksäkerheten bäst främjas av att man förbjöd alla unga människor att köra motorfordon innan de fyllt 20 år. Detta skulle naturligtvis vara orättvist och omöjligt att genomdriva i praktiken. Icke desto mindre måste kommissionen fortsätta att noggrant övervaka tillämpningen av bestämmelserna om åldersgränser och undantag från dem i medlemsstaterna, och, när så är lämpligt, lägga fram förslag för att anpassa dem efter nya omständigheter. Det ändringsförslag som föreslås utgör därför en kompromiss. Av trafiksäkerhetsskäl föreslås en ny åldersgräns på 17 år för kategorierna A1 och B1. Syftet är att uppmuntra förarna att skaffa sig ett års erfarenhet som mopedförare innan de går över till motorcyklar. När det gäller undantag från åldersgränsen bör ingenting i direktivet hindra medlemsstaterna från att vidta åtgärder för förbättrad säkerhet. (Ändringsförslag till artikel 7.1 b). EU:s åldersgränser bör alltså betraktas som minimiregler. Medlemsstaterna kan av trafiksäkerhetsskäl höja de olika åldrarna på sitt nationella territorium, men de måste erkänna giltigheten av körkort som utfärdats i andra medlemsstater i enlighet med EU:s regler. Med kommissionens medgivande skulle medlemsstaterna även kunna sänka åldersgränserna, förutsatt att de kräver av körkortsaspiranterna att de genomgår särskild utbildning och/eller prov. I så fall skulle övriga medlemsstater inte vara skyldiga att erkänna giltigheten av körkort tillhörande personer som inte uppnått den minimiålder som fastställs i EU-bestämmelserna. (Ändringsförslag till artikel 7.2). Föredraganden föreslår också, av trafiksäkerhetsskäl, att åldersgränsen skall höjas till 21 år för kategori B-förare som kör med en släpvagn med en tillåten totalvikt upp till kg, och för kategori B+E-förare, i syfte att se till att de personer som kör med så tunga släpvagnar har åtminstone tre års körerfarenhet. (Ändringsförslag till artikel 7.1 d). (ii) Nya kategorier Kommissionen måste också regelbundet kontrollera lämpligheten i de tekniska definitionerna av de olika kategorierna och när så är lämpligt föreslå säkerhetsmotiverade ändringar, såsom ökad betoning av viktbegränsningar. Kommissionen bör även noggrant övervaka främst kategorierna AM, A1 och A2 för att se till att direktivets syfte efterlevs och att de gränser som fastställts inte enkelt kan kringgås. I det hänseendet är det nya kriteriet för att undvika nedjustering välkommet, men ständig övervakning kommer att krävas om lagstiftningen skall fungera i praktiken. Det verkar ologiskt att fortsatt likvärdighet mellan kategori B-körkort för bilar och för motorcyklar skall fortsätta att tillåtas, även om det är på nationellt territorium. Dessa två fordonstyper kräver olika slags körförmåga. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att ett bilkörkort även ger rätt att köra moped. Ett ändringsförslag om detta läggs fram. PE /26 PR\ doc

25 (Ändringsförslag till artikel 3.2). Samtidigt föreslås ändringar i syfte att anpassa de tekniska definitionerna av vissa kategorier. Inte minst bör blivande innehavare av körkort för kategori B tillåtas köra, om syftet inte är affärsdrivande, med släpvagn (eller husvagn) vars totalvikt ligger emellan 750 och kg utan att behöva genomgå något prov. Men en dags utbildning bör krävas. (Ny artikel 8.1 e och ändringsförslag till artikel 4.1 avseende kategori B och B+E). Efter en utbildning på minst sju timmar skulle gemenskapskod 96 skrivas in på körkortet. (Ny punkt 96 i bilaga I, punkt 2, sid 2 a 12). Dessutom tillkommer en maximilängd och ny totalvikt för kategori B+E, där det hittills inte funnits några begränsningar (vilket lett till onödigt långa och tunga fordon). Ett tilläggskriterium har tillkommit för kategori B för att begränsa tillåten last till 1000 kg. Det innebär att vissa fordon hamnar inom kategori C1. Detta bidrar till ökad trafiksäkerhet när det gäller skåpbilar (s.k. white vans), vars förare skulle tvingas skaffa sig särskilda kvalifikationer och genomgå regelbunden utbildning. (Ändringsförslag till artikel 4.1 för kategorierna B, B+E, C1). (iii) Läkarundersökningar Enligt kommissionens förslag kommer de som innehar körkort för lastbil och buss att tvingas undergå läkarundersökningar samtidigt som deras körkort förnyas. Medlemsstaterna kan, om de vill, också införa bestämmelser om läkarundersökningar eller andra trafiksäkerhetsåtgärder för dem som innehar körkort för motorcykel eller bil. Men inga bindande bestämmelser om liknande krav i hela gemenskapen finns. Det anser föredraganden vara felaktigt. Ett ändringsförslag läggs därför fram, enligt vilket obligatorisk syntest skall införas som ett minimikrav då personer över 45 år skall förnya sitt bil- eller motorcykelkörkort. Syntestet skulle genomföras då körkortet skall förnyas därför att giltighetstiden löper ut. (Ändringsförslag till artikel 8.3). (iv) Förarprövare Dessa frågor hör otvetydigt och oupplösligt samman med utbildningsfrågan. Det kan absolut inte anses godtagbart att någon ges rätt att köra ett motorfordon enbart på basis av ett preliminärt körkort eller att köra bil åtföljd av en person med körkort utan körlärarutbildning. Kommissionen måste därför snabbt lägga fram förslag för att se till att körlärare har särskild erfarenhet av och särskilda kvalifikationer för den kategori de skall undervisa om, och att körskolor godkänns på ett lämpligt sätt. Personer som håller på att ta körkort för moped eller motorcykel, eller andra fordon, borde inte längre tillåtas körträna på vägarna om de inte åtföljs av en tillräckligt kvalificerad instruktör. (Ändringsförslag skäl 16 a (nytt)). SLUTSATSER Er föredragande har föreslagit ett antal viktiga åtgärder utöver dem i det ursprungliga förslaget. De gäller främst obligatoriskt utbyte av alla gamla körkort inom tio år räknat från direktivets första tillämpningsdag och införande av obligatoriska syntest efter 45 års ålder. Dessa ändringar är i linje med den centrala tanken i lagstiftningen och utgör en logisk utvidgning av den. Det ändrade förslaget är positivt för trafikanterna, när det gäller säkerhet, PR\ doc 25/26 PE

26 rättvisa och fri rörlighet. För myndigheterna betyder det ökad säkerhet genom att det förstärker möjligheten att genomföra lagenliga kontroller och bekämpa förfalskningar. Förslaget bör därför stödjas av såväl medborgarna som medlemsstaterna. PE /26 PR\ doc

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet IP/03/1435 Bryssel den 22 oktober 2003 Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet Europeiska kommissionen har idag, i syfte att minska risken för bedrägeri, sörja för en verklig rörelsefrihet för

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2000/0336(COD) 2 maj 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.6.2013 2013/0023(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden SLUTLIG VERSION A5-0055/2001 7 februari 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 23.3.2015 2014/0322(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rekommendationen till rådets beslut

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2002/0234(COD) 4 februari 2004 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2012/0185(COD) 7.2.2013 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2004 KOM(2004) 351 slutlig 2002/0124 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 2003/0252(COD) 9 mars 2004 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 11.9.2013 2013/0150(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 16.10.2009 2009/0806(CNS) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Konungariket Sveriges och Konungariket

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2.10.2013 2013/0096(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt

Läs mer

CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc

CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc SV CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2003 KOM(2003) 621 slutlig 2003/0252 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om körkort (omarbetning)

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2011/0409(COD) 3.2.2014 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 22.3.2012 2012/0019(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 5 mars 2004 PE 331.402/43-162 ÄNDRINGSFÖRSLAG 43-162 Förslag till betänkande (PE 331.402) Mathieu J.H. Grosch Körkort (omarbetning)

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

BETÄNKANDE. 22 januari 1998 A4-0024/98 **I

BETÄNKANDE. 22 januari 1998 A4-0024/98 **I 22 januari 1998 A4-0024/98 **I BETÄNKANDE om förslag till rådets förordning om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 27.3.2015 2014/0256(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande (av yttrande): Czesław Adam Siekierski

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande (av yttrande): Czesław Adam Siekierski EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling A8-0174/2015 1.6.2015 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens riktlinjer för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 20.12.2004 PE 350.189v01-01 ÄNDRINGSFÖRSLAG 69-217 Förslag till betänkande Mathieu Grosch Körkort (PE 349.893v01-01) Förslag till

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2017/0015(COD) 24.5.2017 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 januari 2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 4.11.2014 2011/0441(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

EUROPAPARLAMENTET ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik PRELIMINÄR VERSION 2003/0250(COD) 27 februari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.2.2012 COM(2012) 51 final 2012/0023 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b.

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b. 17.2.2005 A6-0016/114 ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 från Paolo Costa, för ALDE-gruppen Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b b) för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) för kategori

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 11.6.2013 2012/0309(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 13.5.2013 2011/0225(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0255(COD) 29 januari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 ÄNDRINGSFÖRSLAG 87 Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0169(CNS) 7 oktober 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2001/2270(INI) 30 januari 2003 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om konsekvenserna för hälsan av rådets direktiv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I BETÄNKANDE. Plenarhandling SLUTLIG VERSION A6-0016/

EUROPAPARLAMENTET ***I BETÄNKANDE. Plenarhandling SLUTLIG VERSION A6-0016/ EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 SLUTLIG VERSION A6-0016/2005 3.2.2005 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1, P5_TA(2004)0361 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2014/0023(NLE) 7.6.2018 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar,

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 25.9.2014 2014/0021(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET ENV 383 CODEC 955

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET ENV 383 CODEC 955 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 22 juli 2003 (OR. en) 2001/0277 (COD) LEX 460 ENV 383 CODEC 955 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/65/EG OM ÄNDRING AV RÅDETS DIREKTIV 86/609/EEG

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 19.12.2013 2013/0304(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 11.11.2013 2013/0232(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens

Läs mer

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende:

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 11.11.2013 2013/0242(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska

Läs mer

viseringsinnehavare röra sig fritt i Schengenområdet under de tre första månaderna av D- viseringens giltighetstid.

viseringsinnehavare röra sig fritt i Schengenområdet under de tre första månaderna av D- viseringens giltighetstid. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV KONVENTIONEN OM TILLÄMPNING AV SCHENGENAVTALET OCH FÖRORDNINGEN (EG) NR 562/2006 NÄR DET GÄLLER VISERINGAR FÖR LÄNGRE VISTELSE (KOM 2009) 91 SLUTLIG)

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 26.9.2014 2013/0184(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 11.3.2015 2013/0376(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor PRELIMINÄR VERSION 2003/2173(INI) 22 oktober 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 1999/0010(COD) 3 maj 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 25/10/1999 C5-0208/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /1999 ANTAGEN AV RÅDET DEN 29 MARS 1999 INFÖR ANTAGANDET AV EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer