EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism PE v Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD))

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism PE v01-01 ÄNDRINGSFÖRSLAG Förslag till betänkande Mathieu Grosch Körkort (PE v01-01) Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Kommissionens förslag Parlamentets ändringar Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 69 Skäl 3 (3) Eftersom körkortens giltighetstid enligt direktiv 91/439/EEG bestäms av de enskilda medlemsstaterna gäller olika staters körkort olika länge, och det finns över 80 olika typer av körkort i gemenskapen. Det är därför svårt för enskilda, för ordningsmakten och för körkortsförvaltningarna att förstå och få en överblick över bestämmelserna, och det finns förfalskade körkortshandlingar som varit i omlopp i decennier. Bestämmelserna om nya eller förnyade körkorts giltighetstid bör därför harmoniseras när detta direktiv börjar tillämpas. (3) Eftersom körkortens giltighetstid enligt direktiv 91/439/EEG bestäms av de enskilda medlemsstaterna gäller olika staters körkort olika länge, och det finns över 80 olika typer av körkort i gemenskapen. Det är därför svårt för enskilda, för ordningsmakten och för körkortsförvaltningarna att förstå och få en överblick över bestämmelserna, och det finns förfalskade körkortshandlingar som varit i omlopp i decennier. AM\ doc PE v01-01

2 Kommissionen utgår i sitt förslag själv från att statistiken visar att riskerna för mycket unga förare är mycket stora (se sidan 15). Olycksfallsstatistiken för nybörjare styrker att det föreligger betydligt större risker för dessa. Äldre personer med körkort är däremot en liten grupp i olycksfallsstatistiken. Om man inför en tidsbegränsning av giltigheten kommer detta således inte att leda till att det uttalade målet, att halvera antalet döda i trafiken, uppnås. Körkortets egentliga uppgift är inte att styrka förarens identitet, även om så är fallet i vissa medlemsstater, utan körkortet är ett bevis på att innehavaren får framföra fordon i allmän trafik. Att regelbundet förnya körkort innebär inte någon garanti mot bedrägerier. Ändringsförslag från Reinhard Rack Ändringsförslag 70 Skäl 3 (3) Eftersom körkortens giltighetstid enligt direktiv 91/439/EEG bestäms av de enskilda medlemsstaterna gäller olika staters körkort olika länge, och det finns över 80 olika typer av körkort i gemenskapen. Det är därför svårt för enskilda, för ordningsmakten och för körkortsförvaltningarna att förstå och få en överblick över bestämmelserna, och det finns förfalskade körkortshandlingar som varit i omlopp i decennier. Bestämmelserna om nya eller förnyade körkorts giltighetstid bör därför harmoniseras när detta direktiv börjar tillämpas. utgår Ändringsförslag från Margrete Auken Ändringsförslag 71 Skäl 3a (nytt) (3a) I samtliga medlemsstater skall de gamla körkorten bytas ut inom tio år för att förhindra att den enhetliga europeiska modellen inte enbart blir ytterligare en PE v /93 AM\ doc

3 europeisk modell. Förenkling. Ändringsförslag från Jörg Leichtfried Ändringsförslag 72 Skäl 3a (nytt) (3a) I samtliga medlemsstater skall de gamla körkorten bytas ut för att säkra att det i stället för en enhetlig europeisk modell inte enbart finns ytterligare en europeisk modell. För de körkort som redan finns bör en tidsfrist på tjugo år införas. Direktivet syftar till att ersätta den stora mängden befintliga körkortsmodeller med ett enhetligt format. Därför måste man för konsekvensens skull ersätta de befintliga körkortsmodeller som inte är förenliga med detta direktiv, eftersom man annars bara skulle införa ytterligare en europeisk modell. Att byta ut körkorten skulle dessutom möjliggöra en inventering av de körkort som finns i varje enskild medlemsstat. Förfalskade körkort eller dubblettkörkort skulle dras in. Detta vore i sin tur mycket viktigt för det europeiska körkortsnätverket, som på så sätt bättre skulle kunna arbeta med färska, aktuella uppgifter och bekämpa körkortsturismen. Med tanke på den omfattande byråkratin bör tidsfrister fastställas för att byta ut körkorten. En tidsfrist på tjugo år verkar ändamålsenligt i detta fall. Ändringsförslag från Dieter-Lebrecht Koch Ändringsförslag 73 Skäl 3a (nytt) (3a) I samtliga medlemsstater skall de gamla körkorten bytas ut för att säkra att det i stället för en enhetlig europeisk modell AM\ doc 3/93 PE v01-01

4 inte enbart finns ytterligare en europeisk modell. För de gamla körkortsmodellerna bör en tidsfrist på tjugo år införas. För att inte skapa onödig förvirring bland allmänheten och minska byråkratin till ett minimum är det ändamålsenligt att införa en enda tidsfrist för att byta ut de gamla körkorten. Ändringsförslag från Christine De Veyrac och Dominique Vlasto Ändringsförslag 74 Skäl 3a (nytt) (3a) De gamla körkorten bör bytas ut i samtliga medlemsstater för att förhindra att den enhetliga europeiska modellen inte enbart blir ytterligare en europeisk modell. En tidsfrist införs i detta syfte på 20 år för samtliga körkortsmodeller, oavsett om de är i pappers- eller kreditkortsformat. Or. fr Direktivet syftar till att ersätta den stora mängden befintliga körkortsmodeller med en enhetlig modell. De befintliga körkortsmodeller som inte är förenliga med detta direktiv måste därför bytas ut eftersom man annars bara skulle införa ytterligare en europeisk modell. Att byta ut körkorten skulle dessutom möjliggöra en inventering av de körkort som finns i varje enskild medlemsstat. Förfalskade körkort eller dubblettkörkort skulle dras in. Detta vore i sin tur mycket viktigt för det europeiska körkortsnätverket, som på så sätt skulle kunna arbeta med aktuella uppgifter och bättre bekämpa körkortsturismen. Med tanke på det omfattande administrativa arbetet bör tidsfrister fastställas för utbytet av körkorten. Samma frist bör tillämpas för samtliga körkortsmodeller, oavsett om de är i pappers- eller kreditkortsformat, för att inte diskriminera de stater som endast utfärdar körkort i ett av de två formaten. PE v /93 AM\ doc

5 Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 75 Skäl 4 (4) När giltighetstiden begränsas måste körkorten förnyas regelbundet; därmed får förvaltningarna möjlighet att använda sig av de senaste metoderna för att förhindra förfalskningar, och kan vid förnyandet ålägga sökanden att genomgå en läkarundersökning eller andra åtgärder som medlemsstaterna beslutar, t.ex. teorieller körprov. utgår Att regelbundet förnya körkort innebär inte någon garanti mot bedrägerier. Att regelbundet förnya körkort och koppla detta till regelbundna hälso- och färdighetskontroller innebär avsevärda finansiella belastningar som är olämpliga i förhållande till det avsedda målet och ger heller ingen garanti för ökad trafiksäkerhet. Ändringsförslag från Reinhard Rack Ändringsförslag 76 Skäl 4 (4) När giltighetstiden begränsas måste körkorten förnyas regelbundet; därmed får förvaltningarna möjlighet att använda sig av de senaste metoderna för att förhindra förfalskningar, och kan vid förnyandet ålägga sökanden att genomgå en läkarundersökning eller andra åtgärder som medlemsstaterna beslutar, t.ex. teorieller körprov. utgår AM\ doc 5/93 PE v01-01

6 Ändringsförslag från Reinhard Rack Ändringsförslag 77 Skäl 5 (5) Medlemsstaterna får ålägga den som ansöker om körkort att genomgå en äkarundersökning för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet att köra ett motorfordon. Periodiciteten för läkarundersökningarna bör av tydlighetsskäl vara den samma som körkortets giltighetstid, och undersökningen ifall en sådan åläggs bör alltså sammanfalla med förnyelsen av körkortet. (5) Medlemsstaterna får ålägga den som ansöker om körkort att genomgå en läkarundersökning för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet att köra ett motorfordon. Ändringsförslag från Mathieu Grosch Ändringsförslag 78 Skäl 5 (5) Medlemsstaterna får ålägga den som ansöker om körkort att genomgå en äkarundersökning för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet att köra ett motorfordon. Periodiciteten för läkarundersökningarna bör av tydlighetsskäl vara den samma som körkortets giltighetstid, och undersökningen ifall en sådan åläggs bör alltså sammanfalla med förnyelsen av körkortet. (5) Medlemsstaterna får ålägga den som ansöker om körkort att genomgå en läkarundersökning för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet att köra ett motorfordon. Bland annat kan syntest från och med 45 års ålder öka trafiksäkerheten. Periodiciteten för läkarundersökningarna bör av tydlighetsskäl vara den samma som körkortets giltighetstid, och undersökningen ifall en sådan åläggs bör alltså sammanfalla med förnyelsen av körkortet. Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 79 Skäl 5 PE v /93 AM\ doc

7 (5) Medlemsstaterna får ålägga den som ansöker om körkort att genomgå en äkarundersökning för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet att köra ett motorfordon. Periodiciteten för läkarundersökningarna bör av tydlighetsskäl vara den samma som körkortets giltighetstid, och undersökningen ifall en sådan åläggs bör alltså sammanfalla med förnyelsen av körkortet. (5) Medlemsstaterna får ålägga den som ansöker om körkort att genomgå en läkarundersökning för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven för fysisk och psykisk lämplighet att köra ett motorfordon. Periodiciteten för läkarundersökningarna borde av tydlighetsskäl vara den samma som körkortets giltighetstid, och undersökningen ifall en sådan åläggs bör sammanfalla med förnyelsen av körkortet i de medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet att införa bestämmelserna. Av subsidiaritetsskäl är denna inskränkning nödvändig. Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 80 Skäl 6 (6) Den som ansöker om körkort för vissa kategorier av fordon avsedda för personeller odstransport bör genomgå en läkarundersökning i enlighet med nationell lagstiftning när körkortet utfärdas och regelbundet därefter för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att köra sådana fordon. Undersökningarnas periodicitet bör harmoniseras för att underlätta arbetskraftens fria rörlighet, undvika en snedvridning av konkurrensen och för att ta hänsyn till det ansvar som åvilar förarna av dessa fordon. (6) Den som ansöker om körkort för vissa kategorier av fordon avsedda för personeller godstransport bör genomgå en läkarundersökning i enlighet med nationell lagstiftning när körkortet utfärdas och kan därefter regelbundet göra det för att visa att han eller hon uppfyller minimikraven i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att köra sådana fordon. Medlemsstaterna måste av subsidiaritetsskäl besluta, om och med vilken periodicitet nya hälsotest skall göras. AM\ doc 7/93 PE v01-01

8 Ändringsförslag från Gilles Savary Ändringsförslag 81 Skäl 6a (nytt) (6a) Kravet på förnyelse av körkorten eller regelbundna läkarundersökningar bör inte medföra några kostnader för körkortsinnehavarna. Rätten till rörlighet är en grundläggande rättighet, som inte får begränsas av ekonomiska hinder som skulle diskriminera de minst gynnade befolkningsgrupperna. Or. fr Det är legitimt med hänsyn till trafiksäkerhetsmålen att kräva regelbundna läkarundersökningar för att erhålla eller förnya ett körkort och det är också legitimt att gradvis införa en enhetlig körkortsmodell inom EU och att harmonisera kraven för att erhålla körkort. Dessa nya bestämmelser får dock inte medföra nya kostnader för användarna. I dag när en ständigt växande andel av befolkningen är arbetslösa eller lever i en mycket prekär ekonomisk situation, skulle införandet av nya hinder mot rörligheten, som är en grundläggande rättighet, strida mot målen om social och territoriell sammanhållning och full sysselsättning. Det förefaller rimligt att den offentliga sektorn bär kostnaderna för krav som rör trafiksäkerheten eller rättssäkerheten. Ändringsförslag från Mathieu Grosch Ändringsförslag 82 Skäl 8a (nytt) (8a) Det borde övervägas grundligt om principen om erfarenhetsbaserad behörighet inte bör utsträckas till hela personbilskategorin i framtiden. PE v /93 AM\ doc

9 Ändringsförslag från Dieter-Lebrecht Koch Ändringsförslag 83 Skäl 8a (nytt) (8a) Medlemsstaterna bör uteslutande i det egna landet kunna ändra minimiåldern för bil- och motorcykelkategorierna för att förbättra säkerheten och rörligheten på vägarna. I detta sammanhang skall dock principen om erfarenhetsbaserad behörighet bibehållas för motorcykelkategorierna. Om minimiåldern för att få ett bil- och motorcykelkörkort sänks i en medlemsstat får det inte leda till att körkortet automatiskt bör godkännas i en annan medlemsstat. Ändringsförslag från Francesco Musotto Ändringsförslag 84 Skäl 11a (nytt) (11a) Erhållande av körkort bör i princip inte belasta de offentliga finanserna eller strukturerna, särskilt inte om dessa fyller grundläggande funktioner eller utför tjänster av allmänt intresse. Körkort är nyttigt i arbetssammanhang och bra för ökad rörlighet, men det är och förblir något som ur teknisk och behörighetsmässig synvinkel kräver stora teoretiska och praktiska kunskaper. Att ta körkort kan därför inte vara något som belastar den offentliga förvaltningen, det vill säga samhället. Or. it AM\ doc 9/93 PE v01-01

10 Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 85 Skäl 15 (15) Genom att det nya körkortet i kreditkortsformat förses med en valfri mikroprocessor kan medlemsstaterna lättare förhindra förfalskningar. Kommissionen kommer att utarbeta mikroprocessorernas tekniska specifikationer tillsammans med körkortskommittén. utgår Om man utgår från att mikroprocessorn, som i kommissionens förslag (se artikel 1.2 tredje meningen), endast får innehålla de uppgifter som redan finns i körkortet medför mikroprocessorn inte det ringaste mervärde. Det skulle bara uppstå extrakostnader som skattebetalarna i gemenskapen skulle behöva stå för. Om man däremot utgår från att det i ett längre perspektiv även kunde tas med ytterligare uppgifter och funktioner finns det, även om de mest noggranna motåtgärderna vidtas, en stor risk för bedrägerier. Därmed skulle det strida mot kommissionens mål om man införde mikroprocessorer på körkorten. Ändringsförslag från Jörg Leichtfried Ändringsförslag 86 Skäl 15a (nytt) (15a) För att förhindra att en utomstående missbrukar personuppgifterna och för att garantera att personuppgifterna skyddas borde medlemsstaterna inte kunna lagra ytterligare uppgifter på mikroprocessorn. PE v /93 AM\ doc

11 Rädslan för att personuppgifterna skall missbrukas minskar befolkningens förtroende för den nya körkortsmodellen. Ytterligare uppgifter och funktioner skulle dessutom förlora sitt värde och inte längre gå att använda om körkortet dras in, tas ifrån eller fråndöms föraren. Ändringsförslag från Dieter-Lebrecht Koch Ändringsförslag 87 Skäl 15a (nytt) (15a) Medlemsstaterna borde kunna lagra ytterligare uppgifter på mikroprocessorn såvida detta inte påverkar den egentliga användningen. I sådana fall måste de bestämmelser om skydd av personuppgifter som gäller i landet respekteras. Av subsidiaritetsskäl borde medlemsstaterna själva få bestämma vilka uppgifter om sina medborgare de anser att måste finnas med eller skall tillåtas på mikroprocessorn. Ändringsförslag från Francesco Musotto Ändringsförslag 88 Skäl 16 (16) Minimikrav för förarprövare bör fastställas i syfte att höja förarprövarnas kompetens och lämplighet, för att få en mera objektiv bedömning av körkortsaspiranterna och mera likvärdiga uppkörningsprov, och för att lägga grunden till ett ömsesidigt erkännande av körkort. (16) Minimikrav för förarprövare och vidareutbildning bör fastställas i syfte att höja förarprövarnas kompetens och lämplighet, för att få en mera objektiv bedömning av körkortsaspiranterna och mera likvärdiga uppkörningsprov, och för att lägga grunden till ett ömsesidigt erkännande av körkort. Det bör dessutom, åtminstone på nationell nivå, införas obligatoriska praktiska kurser och repetitionskurser för förare. AM\ doc 11/93 PE v01-01

12 Or. it Tyngdpunkten bör läggas på principen om att redan verksamma förarprövare också skall fortbildas kontinuerligt. Subsidiaritetsprincipen innebär dessutom att medlemsstaterna, särskilt de medlemsstater där kvaliteten på bilskolornas tjänster garanteras genom föreskrifter, måste få möjlighet att fastställa de närmare villkoren för erhållande av körkort och för anordnande av repetitionskurser för förare. Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 89 Artikel 1, punkt 2 2. Medlemsstaterna får förse de körkort de utfärdar med en mikroprocessor från den dag då kommissionen fastställer tekniska föreskrifter för detta i enlighet med förfarandet i artikel 10. Kommissionen skall se till att de tekniska föreskrifterna innehåller bestämmelser om CE-märkning av mikroprocessorer som skall monteras i körkort; en mikroprocessor skall CE-märkas endast om det kan visas att den inte kan manipuleras och att det inte går att ändra de uppgifter som lagrats i den. Mikroprocessorn får bara innehålla uppgifter om körkortet i fråga och får bara ha funktioner som är direkt förknippade med det körkortet. utgår Om man utgår från att mikroprocessorn, som i kommissionens förslag (se artikel 1.2 tredje meningen), endast får innehålla de uppgifter som redan finns i körkortet medför mikroprocessorn inte det ringaste mervärde. Det skulle bara uppstå extrakostnader som skattebetalarna i gemenskapen skulle behöva stå för. Om man däremot utgår från att det i ett längre perspektiv även kunde tas med ytterligare uppgifter och funktioner finns det, även om de mest noggranna motåtgärderna vidtas, en stor risk för bedrägerier. Därmed skulle det strida mot kommissionens mål om man införde mikroprocessorer på körkorten. PE v /93 AM\ doc

13 Ändringsförslag från Dieter-Lebrecht Koch Ändringsförslag 90 Artikel 3, punkt 2a (ny) 2a. Inom 20 år från det att detta direktiv börjat tillämpas skall samtliga körkort som inte motsvarar bilaga I till detta direktiv ersättas enligt modellen i bilaga I. Ett körkort som utfärdats för en viss kategori innan detta direktiv börjat tillämpas skall inte dras in eller begränsas på något sätt på grundval av bestämmelserna i detta direktiv. Direktivet syftar till att ersätta den stora mängden befintliga körkortsmodeller med ett enhetligt format. Därför måste man för konsekvensens skull ersätta de befintliga körkortsmodeller som inte är förenliga med detta direktiv. Med tanke på den omfattande byråkratin bör tidsfrister fastställas för att byta ut körkorten. Ändringsförslag från Christine De Veyrac och Dominique Vlasto Ändringsförslag 91 Artikel 3, punkt 2a (ny) 2a. Inom 20 år från det att detta direktiv börjat tillämpas skall samtliga körkort ersättas med modellen i bilaga I. Ett körkort som utfärdats för en viss fordonskategori innan detta direktiv börjat tillämpas skall inte dras in eller begränsas på något sätt på grundval av bestämmelserna i detta direktiv. Direktivet syftar till att ersätta den stora mängden befintliga körkortsmodeller med en Or. fr AM\ doc 13/93 PE v01-01

14 enhetlig modell. De befintliga körkortsmodeller som inte är förenliga med detta direktiv måste därför bytas ut eftersom man annars bara skulle införa ytterligare en europeisk modell. Ett sådant utbyte av körkorten skulle dessutom möjliggöra en inventering av de körkort som finns i varje enskild medlemsstat. Förfalskade körkort eller dubblettkörkort skulle dras in. Detta vore i sin tur mycket viktigt för det europeiska körkortsnätverket, som på så sätt skulle kunna arbeta med aktuella uppgifter och bättre bekämpa körkortsturismen. Med tanke på det omfattande administrativa arbetet bör tidsfrister fastställas för utbytet av körkorten. Samma frist bör tillämpas för samtliga körkortsmodeller, oavsett om de är i pappers- eller kreditkortsformat, för att inte diskriminera de stater som endast utfärdar körkort i ett av de två formaten. Då de gamla körkorten byts ut får det under inga omständigheter leda till förlust eller begränsning av förvärvade rättigheter när det gäller körkort för olika fordonskategorier. Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 92 Artikel 4, punkt 1, kategori AM - mopeder, dvs. två- eller trehjuliga fordon som är konstruerade för en högsta hastighet av minst 6 och högst 45 km/h samt, om det drivs av en förbränningsmotor, har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller, om det drivs av en elektrisk motor, har en högsta kontinuerlig märkeffekt på 4 kw, eller, i fråga om trehjuliga mopeder, drivs av en annan motor än förbränningsmotor med en nettoeffekt av högst 4 kw. - mopeder, dvs. tvåhjuliga fordon som är konstruerade för en högsta hastighet av minst 6 och högst 45 km/h samt, om det drivs av en förbränningsmotor, har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller, om det drivs av en elektrisk motor, har en högsta kontinuerlig märkeffekt på 4 kw. Trehjuliga fordon bör tillhöra en annan kategori än tvåhjuliga. Ändringsförslag från Willi Piecyk Ändringsförslag 93 Artikel 4, punkt 1, kategori A2 - motorcyklar med eller utan sidvagn, vars motor har en effekt av högst 35 kw och ett - motorcyklar med eller utan sidvagn, vars motor har en effekt av högst 25 kw och ett PE v /93 AM\ doc

15 effekt/viktförhållande under 0,2 kw/kg, dock inte modeller som skapats med utgångspunkt i modeller med mer än dubbelt så hög maxeffekt, även med sidvagn. effekt/viktförhållande under 0,2 kw/kg, dock inte modeller som skapats med utgångspunkt i modeller med mer än dubbelt så hög maxeffekt, även med sidvagn. Att höja effektgränsen för motorcyklar för nybörjare med 10 kw kan kritiseras och betraktas som kontraproduktivt för trafiksäkerheten. Den tidigare gränsen på 25 kw bör därför vara kvar. Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 94 Artikel 4, punkt 1, kategori A2 - motorcyklar med eller utan sidvagn, vars motor har en effekt av högst 35 kw och ett effekt/viktförhållande under 0,2 kw/kg, dock inte modeller som skapats med utgångspunkt i modeller med mer än dubbelt så hög maxeffekt, även med sidvagn. - motorcyklar med eller utan sidvagn, vars motor har en effekt av högst 25 kw och ett effekt/viktförhållande under 0,2 kw/kg, dock inte modeller som skapats med utgångspunkt i modeller med mer än dubbelt så hög maxeffekt, även med sidvagn. Ändringsförslaget sänker maxeffekten för kategori A2. Denna gräns ger en bättre skillnad mellan normala och tunga motorcyklar än en gräns på 35 kw. Ändringsförslag från Mathieu Grosch Ändringsförslag 95 Artikel 4, punkt 1, kategori B1 - tre- och fyrhjuliga motordrivna cyklar. - trehjuliga motordrivna cyklar med en effekt av högst 15 kw och fyrhjuliga motordrivna cyklar, som inte hör till de lätta fyrhjulingarna i kategori AM, andra strecksatsen, och som har en tjänstevikt på högst 400 kg (550 kg för transportfordon), exklusive batteriernas vikt i elfordon, som har en nyttoeffekt av högst 15 kw och som AM\ doc 15/93 PE v01-01

16 är konstruerade för en maximihastighet av högst 80 km/h. Trehjuliga motordrivna cyklar under 15kW skall kunna köras av personer som har ett körkort i kategori A1 (se ändringsförslag 14) och kategori B1. Detta skulle också innebära att man i de medlemsstater som väljer att inte införa den frivilliga kategorin B1 skulle kunna köra sådana fordon från och med sexton års ålder (jämför även ändringsförslag 13 om kategori AM, andra strecksatsen). Ändringsförslag från Mathieu Grosch Ändringsförslag 96 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. 1. bilar - med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg, - som är konstruerade och planerade att ta högst åtta passagerare utöver föraren, - till vilka en släpvagn får kopplas, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, såvida fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg, - till vilka en släpvagn får kopplas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, såvida föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIa, fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg, släpvagnens nyttolast är högst kg och fordonskombinationen inte används för kommersiella syften, - vilkas tillåtna totalvikt får uppgå till PE v /93 AM\ doc

17 Till punkt 1: Se motiveringen till ändringsförslag kg såvida föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIb och om det gäller en campingbil enligt definitionen i bilaga II.A.5.1 till direktiv 2001/116/EG som har en nyttolast av högst kg och som inte används för kommersiella syften. 2. trehjuliga motordrivna cyklar med en effekt av högst 35 kw, 3. motordrivna trehjulingar med en effekt som överstiger 35 kw under förutsättning att körkortsinnehavaren är minst 21 år. Till punkt 2 och 3: Trehjuliga motordrivna cyklar skall dessutom kunna köras med körkort för kategori B förutsatt att principen om erfarenhetsbaserad behörighet respekteras. Ändringsförslag från Dieter-Lebrecht Koch Ändringsförslag 97 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. - bilar - med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg, - som är konstruerade och planerade att ta högst åtta passagerare utöver föraren, - till vilka en släpvagn får kopplas, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, såvida fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg, - till vilka en släpvagn får kopplas, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de AM\ doc 17/93 PE v01-01

18 berörda fordonen, såvida föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIa, fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg, nyttolasten är högst kg och fordonskombinationen inte används för kommersiella syften, - s.k. trikes. Trikes (som har tre symmetriska hjul) bör räknas till kategori B eftersom deras köregenskaper snarare påminner om fyrhjuliga än tvåhjuliga fordons köregenskaper. Ändringsförslag från Philip Bradbourn Ändringsförslag 98 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. - utan att detta inverkar på bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, får en släpvagn kopplas till motorfordon i denna kategori förutsatt att kombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg. Endast en parameter bör fastställas och det bör anges en tillåten totalvikt. Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool Ändringsförslag 99 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. - bilar PE v /93 AM\ doc

19 - med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg, - som är konstruerade och planerade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren, - till vilka en släpvagn får kopplas, utan att detta inverkar på tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, förutsatt att fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg, - till vilka en släpvagn får kopplas, utan att detta inverkar på tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, förutsatt att föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIa, att fordonets tillåtna totalvikt inte överstiger kg och att fordonskombinationen inte används för kommersiella syften, - vars tillåtna totalvikt inte överstiger kg, förutsatt att föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIb och att det gäller en campingbil enligt definitionen i bilaga II.A.5.1 till direktiv 2001/116/EG som har en nyttolast av högst kg och som inte används för kommersiella syften. Genom att införa en nyttolast på högst 1000 kg gör man det mycket svårare för vissa släpvagnar, t.ex. för båtar samt hästtransportvagnar, att närma sig den högsta lastkapaciteten för fordonskombinationer, som inte får överstiga kg. Genom att stryka orden en nyttolast av högst kg i ändringsförslag 18 i föredragandens förslag till betänkande undviker man problemet. Ändringsförslag från Ari Vatanen Ändringsförslag 100 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna kategori får - med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg AM\ doc 19/93 PE v01-01

20 kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. - som är konstruerade och planerade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren, - till vilka en släpvagn får kopplas, utan att detta inverkar på tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, förutsatt att fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg, - till vilka en släpvagn får kopplas, utan att detta inverkar på tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, förutsatt att föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIa, att fordonets tillåtna totalvikt inte överstiger kg, att nyttolasten inte överstiger 1000 kg och att fordonskombinationen inte används för kommersiella syften, - vars tillåtna totalvikt inte överstiger kg, förutsatt att föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIb och att det gäller en campingbil enligt definitionen i bilaga II.A.5.1 till direktiv 2001/116/EG, som har en nyttolast av högst kg och som inte används för kommersiella syften, Den kompletterande förarutbildningen är inte obligatorisk om släpvagnens totalvikt inte överstiger 750 kg. När det gäller släpvagnar är kommissionens förslag alltför snävt och skulle påverka den nuvarande situationen t.ex. inom idrotts- eller campingområdet alltför mycket. Man gör det möjligt för innehavare av ett körkort i kategori B att genom utbildning utan extra prov köra en fordonskombination eller en campingbil på högst kg. I detta sammanhang är det ytterst viktigt att denna möjlighet inte får utnyttjas för kommersiella ändamål, eftersom det i så fall skulle kunna uppstå orättvis konkurrens med yrkeschaufförer i kategorierna C1 och C. Formuleringen som kan ta passagerare preciseras. Det betonas också att den kompletterande förarutbildningen inte är obligatorisk om släpvagnens totalvikt inte överstiger 750 kg. PE v /93 AM\ doc

21 Ändringsförslag från Jörg Leichtfried Ändringsförslag 101 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. - bilar - med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg, - som är konstruerade och planerade att ta högst åtta passagerare utöver föraren, - till vilka en släpvagn får kopplas, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, såvida fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg, - till vilka en släpvagn får kopplas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, såvida föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIa, släpvagnens tillåtna totalvikt inte överstiger kg och fordonskombinationen inte används för kommersiella syften, - vilkas tillåtna totalvikt får uppgå till kg såvida föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIb och om det gäller en campingbil enligt definitionen i bilaga II.A.5.1 till direktiv 2001/116/EG som inte används för kommersiella syften. En begränsning av den tillåtna totalvikten till kg för en fordonskombination i kategori B samt släpvagnar skulle innebära en allvarlig begränsning och ett ingrepp i gällande rättigheter. Samtliga förare, som i åratal helt lagligen kört omkring med lätta släpvagnar eller tyngre husvagnar skulle nu vara tvungna att skaffa ett körkort i kategori E. AM\ doc 21/93 PE v01-01

22 Däremot skulle jag vilja föreslå att man utan ytterligare krav håller kvar den tillåtna släpvagnsvikten på 750 kg. Om förarna får tilläggsutbildning borde det vara möjligt att öka släpvagnsvikten till 1750 kg. På så sätt kan innehavare av körkortskategori B, som fram tills nu helt lagligen kört omkring med sina släp vara säkra på att de även i fortsättningen kan använda sitt körkort under likadana förutsättningar i hela EU. Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 102 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn om släpvagnens tillåtna totalvikt inte överstiger 750 kg, eller släpvagnens tillåtna totalvikt inte överstiger kg, om föraren kan styrka genomgången förarutbildning enligt bilaga IIa, det är fråga om motorfordon för privat bruk i enlighet med bilaga 2 i direktiv 70/156/EEG, det är fråga om motorfordon som har en tillåten totalvikt mellan och maximalt kg och inte har fler än åtta sittplatser utöver förarsätet, lasten inte överstiger kg och fordonet uppfyller definitionen i bilaga 2 till direktiv 70/156/EEG och föraren är äldre än 21 år. Styrkt förarutbildning är rimlig i förhållande till det avsedda målet och uppfyller kraven på säkerhetsbehovet. I jämförelse med körkort för kategorierna E eller C1 är det rimligt med säkerhetsutbildning. PE v /93 AM\ doc

23 Campingbilar är fordon som används privat för transport av i genomsnitt tre personer. Utan denna ändring skulle endast fordon med en totalvikt över kg som används i kommersiellt syfte för person- eller godstransport omfattas. Det är inte motiverat att behandla campingbilar med en totalvikt på upp till kg på samma sätt som lastfordon. En effektiv avgränsning mellan campingbilar för privat bruk och sådana för kommersiellt bruk sker genom begränsning av lastvikten och hänvisning till direktiv 70/156/EEG. Ändringsförslag från Francesco Musotto Ändringsförslag 103 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. - bilar - med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg, - som är konstruerade och planerade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren, - till vilka en släpvagn får kopplas, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, förutsatt att fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg, - till vilka en släpvagn får kopplas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om typgodkännande av de berörda fordonen, förutsatt att föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIa, fordonets tillåtna totalvikt inte överstiger kg, nyttolasten är högst kg och fordonskombinationen inte används för kommersiella syften, - vilkas tillåtna totalvikt får uppgå till kg förutsatt att föraren har deltagit i förarutbildning enligt bilaga VIb och om det gäller en campingbil enligt definitionen i bilaga II.A.5.1 till direktiv 2001/116/EG som har en nyttolast av högst kg och som inte används för kommersiella syften. AM\ doc 23/93 PE v01-01

24 Or. it När det gäller släpvagnar är kommissionens förslag alltför snävt och skulle påverka den nuvarande situationen t.ex. inom idrotts- eller campingområdet alltför mycket. Man gör det möjligt för innehavare av ett körkort i kategori B att genom utbildning utan extra prov köra en fordonskombination eller en campingbil på högst kg. I detta sammanhang är det ytterst viktigt att denna möjlighet inte får utnyttjas för kommersiella ändamål, eftersom det i så fall skulle kunna uppstå orättvis konkurrens med yrkeschaufförer i kategorierna C1 och C. De nya bilagorna VIa och VIb införs därför för att reglera utbildningen. Formuleringen som kan ta passagerare preciseras. Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 104 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som kan ta åtta passagerare utöver föraren. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger kg som är konstruerade och planerade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till en bil i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg. - fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori B och en släpvagn, förutsatt att kombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg och att släpvagnens totalvikt inte är högre än dragfordonets tjänstevikt. Definitionen i det nuvarande direktivet ändras inte, enbart definitionen av antalet passagerare preciseras. Eventuella orealistiska skillnader mellan privat och kommersiellt bruk av fordon undviks genom att den högsta viktgränsen motsvarar den lägsta gränsen för kategori C1. Bestämmelsen om att ett fordon med en tillåten totalvikt på kg får dra en släpvagn med en tillåten totalvikt på 750 kg (vilket i praktiken ökar gränsen för kombinationer i kategori B till kg, dock endast för kombinationer bestående av stora dragfordon och mycket små släpvagnar) är viktig för kommersiella användare av lätta skåpbilar, som ofta måste dra en PE v /93 AM\ doc

25 mindre pump eller kompressor. Ändringsförslag från Philip Bradbourn Ändringsförslag 105 Artikel 4, punkt 1, kategori B, strecksats 1a (ny) - fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori B och en släpvagn, förutsatt att kombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg och att släpvagnens totalvikt inte är högre än dragfordonets tjänstevikt. För närvarande får innehavare av körkort för kategori B dra en släpvagn vars totalvikt överstiger 750 kg förutsatt att kombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger kg och att släpvagnens tillåtna totalvikt inte överstiger dragfordonets tjänstevikt. Kommissionen anser att denna bestämmelse är förvirrande och föreslår därför att det införs en begränsning för den tillåtna totalvikten för släpvagnen på 750 kg för innehavare av körkort för kategori B. Kommersiella och offentliga organisationer är dock vana vid begreppen tillåten totalvikt och tjänstevikt. Att ta bort den nuvarande flexibiliteten beträffande rätten för innehavare av körkort för kategori B att dra släpvagnar skulle medföra ytterligare kostnader, framför allt för leverantörer av allmännyttiga tjänster. Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 106 Artikel 4, punkt 1, kategori B + E fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori B och en släpvagn med en tillåten totalvikt över 750 kg. fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori B och en påhängseller släpvagn, förutsatt att påhängs- eller släpvagnens tillåtna totalvikt inte överstiger kg och inte är högre än dragfordonets tjänstevikt. AM\ doc 25/93 PE v01-01

26 Ändringsförslaget avhjälper ett missförhållande i det nuvarande direktivet, som gör att det för närvarande inte finns någon gräns för storleken på en släpvagn som får dras av innehavare av körkort för kategori B + E. Detta kryphål i lagstiftningen främjar mycket originella fordon. Ändringsförslaget skulle begränsa både släpvagnens totalvikt och dess totalvikt i förhållande till dragfordonet. De föreslagna kriterierna är enkla och man undviker hänvisningar till bestämmelser för typgodkännande. Det skulle till exempel bli möjligt med ett körkort i kategori B + E att låta en stor terrängbil dra en hästtransportvagn avsedd för två hästar. Större kombinationer skulle kräva ett C1 + E-körkort. Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 107 Artikel 4, punkt 1, kategori B + E fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori B och en släpvagn med en tillåten totalvikt över 750 kg. fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori B och en släpvagn med en tillåten totalvikt över kg. Styrkt förarutbildning är rimlig i förhållande till det avsedda målet och uppfyller kraven på säkerhetsbehovet. I jämförelse med körkort för kategorierna E eller C1 är det rimligt med säkerhetsutbildning. Campingbilar är fordon som används privat för transport av i genomsnitt tre personer. Utan denna ändring skulle endast fordon med en totalvikt över kg som används i kommersiellt syfte för person- eller godstransport omfattas. Det är inte motiverat att behandla campingbilar med en totalvikt på upp till kg på samma sätt som lastfordon. En effektiv avgränsning mellan campingbilar för privat bruk och sådana för kommersiellt bruk sker genom begränsning av lastvikten och hänvisning till direktiv 70/156/EEG. Ändringsförslag från Philip Bradbourn Ändringsförslag 108 Artikel 4, punkt 1, kategori C1 - transportbilar med en tillåten totalvikt mellan kg och kg som kan ta - transportbilar med en tillåten totalvikt mellan kg och kg som kan ta PE v /93 AM\ doc

27 högst åtta passagerare. Till bilar som får köras med ett C1-körkort får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. högst åtta passagerare. Till bilar som får köras med ett C1-körkort får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. Detta förslag om att sänka gränsen för kategori C från 7,5 till 6 ton baseras på antagandet att fordon på upp till 6 ton ofta är byggda på förlängda personbils- eller skåpbilschassin, och att fordon som väger mer än 6 ton är byggda på chassin avsedda för större fordon. De största fordonstillverkarna har emellertid bekräftat att de bygger fordon på upp till 6,7 och 7,5 ton på personbils- eller skåpbilschassin, vilket ger vid handen att det är lämpligt att behålla gränsen på 7,5 ton. 7,5 ton är en viktig rättslig och operationell gräns. I EU:s bestämmelser för körtider och färdskrivare görs det för närvarande undantag till exempel för fordon som inte överstiger 7,5 ton. Av miljöskäl är genomresa med fordon över 7,5 ton förbjuden i många stads- och landsbygdsområden, och vissa medlemsstater (till exempel Österrike och Tyskland) har infört restriktioner för transporter med fordon som är tyngre än 7,5 ton. Det är därför inte förvånande att över 30 procent av nyttofordonen (över 3,5 ton) i exempelvis Förenade kungariket väger mellan 7 och 7,5 ton. Enligt detta förslag skulle transportföretagen tvingas vidareutbilda sina förare så att de får behörighet för kategori C för att få köra fordon som väger 7,5 ton, vilket innebär en extra kostnad. Men mot bakgrund av den växande bristen på förare skulle transportföretagen även tvingas höja lönerna för att kunna tävla med företag med större fordon (och större nyttolaster). Detta skulle kunna leda till att företagen införskaffar större fordon, vilket i sin tur kommer att öka transporternas inverkan på miljön. Ändringsförslag från Dieter-Lebrecht Koch Ändringsförslag 109 Artikel 4, punkt 1, kategori D1 - bilar med en största längd av sju meter avsedda för persontransport av högst 16 passagerare. Till en bil som får köras med ett D1-körkort får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. - bilar med en största längd av åtta meter som är konstruerade och planerade för transport av högst 16 passagerare i enlighet med bilaga II. Till en bil som får köras med ett D1-körkort får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. AM\ doc 27/93 PE v01-01

28 På detta sätt preciseras formuleringen av de tillåtna bilarna i kategori D1. Ändringsförslag från Dieter-Lebrecht Koch Ändringsförslag 110 Artikel 4, punkt 1, kategori D + E - fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori D och en släpvagn med en tillåten totalvikt som överstiger 750 kg. - fordonskombinationer som består av ett dragfordon i kategori D och en släpvagn med en tillåten totalvikt som överstiger 750 kg. Släpvagnar får, med undantag för linjetrafik i städer, inte användas för persontransport. Just inom linjetrafiken pågår med stor framgång pilotprojekt med släpvagnar som används för persontransport. Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 111 Artikel 4, punkt 2, led b b) moped: omfattar inte lätta fyrhjulingar eller elcyklar. b) moped: omfattar inte elcyklar. Lätta fyrhjulingar definieras inte i förslaget. Oavsett definitionen bör de ingå i kategori B1 (eller, om B1 inte finns i den berörda medlemsstaten, i kategori B) eftersom de snarare manövreras som en personbil eller en skåpbil än som ett tvåhjuligt fordon. Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 112 Artikel 4, punkt 2, led c PE v /93 AM\ doc

29 c) trehjuling: fordon med tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet överstigande 45 km/h eller, om det drivs av en förbränningsmotor, har en slagvolym överstigande 50 kubikcentimeter. c) trehjuling med motor: fordon vars tjänstevikt inte överstiger 550 kg, med tre symmetriskt placerade hjul, i enlighet med artikel 1.2 a) ii) i direktiv 2002/24/EG. Ändringsförslaget tar bort den skillnad som görs mellan de trehjuliga fordon som kommissionen föreslog att integrera i kategori AM och andra trehjuliga fordon. Definitionen anpassas till det relevanta direktivet om typgodkännande. Ett bättre alternativ vore att uttryckligen återge definitionen i direktivet om typgodkännande för att förhindra automatiska ändringar i bestämmelserna om körkort till följd av ändringar i bestämmelserna för typgodkännande. Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 113 Artikel 4, punkt 2, led d d) fyrhjuling: fordon på fyra hjul som inte är lätta fyrhjulingar och som har en tjänstevikt av högst 400 kg eller 550 kg för transportfordon, och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kw; vid beräkningen av ett eldrivet fordons tjänstevikt skall batterierna inte räknas in. d) fyrhjuling: fordon på fyra hjul som har en tjänstevikt av högst 550 kg och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kw; vid beräkningen av ett eldrivet fordons tjänstevikt skall batterierna inte räknas in. Med detta ändringsförslag försvinner hänvisningen till lätta fyrhjulingar, för vilka det inte finns någon definition och viktkriteriet förenklas till ett enda värde. I förbindelse med körkort är det meningslöst att göra skillnad mellan fordon för transport av gods och andra fordon i denna storleksordning. Ändringsförslag från Philip Bradbourn Ändringsförslag 114 Artikel 4a (ny) AM\ doc 29/93 PE v01-01

30 Artikel 4a husbilar för privat bruk enligt definitionen i bilaga II till direktiv 70/156/EEG, vars totalvikt inte överstiger kg och som inte är avsedda för mer än 8 passagerare utöver föraren, förutsatt att nyttolasten inte överstiger kg. lägsta ålder för att framföra husbilar vars vikt överstiger kg skall fastställas i enlighet med artikel 7.1 c. Endast en parameter bör fastställas, t.ex. totalvikt. I direktiv 92/21/EEG och 2001/116/EG om typgodkännande säkerställs det att inga osäkra kombinationer kan föras in på marknaden. Ändringsförslag från Jörg Leichtfried Ändringsförslag 115 Artikel 6, punkt 2, led c c) Körkort för kategori C1 eller C1 + E gäller även för kategori D1 eller D1 + E om innehavaren har fyllt 21 år. c) Körkort för kategori A, B, C eller D gäller även för kategori A1 och A2, B1, C1 eller D1. Körkort för kategori A2 gäller även för kategori A1. Körkort för kategori C + E och D + E gäller även för fordonskombinationer i kategori C1 + E och D1 + E. Körkort för kategori C1 eller C1 + E gäller även för kategori D1 eller D1 + E om innehavaren har fyllt 21 år. Eftersom den tillåtna totalvikten för körkortskategori C1 förblir kg måste ekvivalensen mellan D1 och C1 bibehållas. Ändringsförslag från Helmuth Markov, Luca Romagnoli, Armando Dionisi, Francesco PE v /93 AM\ doc

31 Musotto, Marta Vincenzi, Paolo Costa, Patrick Louis och Luís Queiró Ändringsförslag 116 Artikel 6, punkt 3, inledningen 3. För körning inom eget territorium får medlemsstaterna dessutom tillåta följande: 3. Medlemsstaterna skall dessutom tillåta följande: Likvärdigheten bör vara en integrerad och obligatorisk del av körkortsförslaget. A 1-fordon är rörliga produkter som erbjuder ett alternativ till bilen till ett överkomligt pris och ger tillgång till sociala möjligheter och sysselsättning. Dessa fordon (framför allt skotrar avsedda för många olika ändamål) tar endast en tredjedel av en bils utrymme i trafiken och en femtedel när de står parkerade. De bidrar med andra ord till ökad rörlighet i trafikerade stadsområden. Den körerfarenhet som de som redan fått sitt bilkörkort har bör erkännas genom ett A1-körkort. Statistiska uppgifter visar att likvärdigheten inte påverkar vägsäkerheten negativt, och det är något som medborgarna ställer sig positiva till. I de länder där man tillämpat alternativet har antalet olyckor i förhållande till antalet fordon minskat, trots den enorma marknadsutvecklingen. Motorcyklar med lägre motorstyrka kompletterar därför vid sidan av bilarna den individuella rörligheten på ett säkert sätt. Samtidigt ökar det bilförarnas förståelse för sårbara användares, såsom motorcykelförares, beteende. Ändringsförslag från Gilles Savary Ändringsförslag 117 Artikel 6, punkt 3, inledningen 3. För körning inom eget territorium får medlemsstaterna dessutom tillåta följande: 3. För körning inom eget territorium skall medlemsstaterna dessutom tillåta följande: Or. fr För att inte antalet prov skall ökas i onödan, förefaller det motiverat att innehavarna av ett bilkörkort (kategori B) även skall ha rätt att köra moped och lätt motorcykel. Det skulle gynna användning av moped och lätt motorcykel, bland annat vespa, i stället för bil, vilket kan få positiva följder för rörlighet och miljö, inte minst i stadstrafiken. Statistiken visar att en sådan likvärdighet inte går ut över trafiksäkerheten i stort och att AM\ doc 31/93 PE v01-01

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 5 mars 2004 PE 331.402/43-162 ÄNDRINGSFÖRSLAG 43-162 Förslag till betänkande (PE 331.402) Mathieu J.H. Grosch Körkort (omarbetning)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b.

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b. 17.2.2005 A6-0016/114 ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 från Paolo Costa, för ALDE-gruppen Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b b) för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) för kategori

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 ÄNDRINGSFÖRSLAG 87 Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna

Läs mer

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet IP/03/1435 Bryssel den 22 oktober 2003 Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet Europeiska kommissionen har idag, i syfte att minska risken för bedrägeri, sörja för en verklig rörelsefrihet för

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 2003/0252(COD) 16 mars 2004 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet för regionalpolitik,

Läs mer

CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc

CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc SV CL1991L0439FR0040010SCA0001.doc EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2003 KOM(2003) 621 slutlig 2003/0252 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om körkort (omarbetning)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 3 februari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I BETÄNKANDE. Plenarhandling SLUTLIG VERSION A6-0016/

EUROPAPARLAMENTET ***I BETÄNKANDE. Plenarhandling SLUTLIG VERSION A6-0016/ EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 SLUTLIG VERSION A6-0016/2005 3.2.2005 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 januari 2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 2003/0252(COD) 9 mars 2004 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra motorcykel Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för att köra motorcykel 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla Att köra motorcykel kräver

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen RP 40/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att vägtrafiklagen (267 l 1981) ändras så, att bestämmelserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 418 C5-0320/2003 2003/0153(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 418 C5-0320/2003 2003/0153(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 17 december 2003 PE 332.596/25-34 ÄNDRINGSFÖRSLAG 25-34 Förslag till betänkande (PE 332.596) Giuseppe Gargani Typgodkännande

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; VVFS 2006:44 Utkom från trycket den 11 maj 2006

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism ÄNDRINGSFÖRSLAG 6-42

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism ÄNDRINGSFÖRSLAG 6-42 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2008/0195(COD) 28.1.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 6-42 Förslag till yttrande Johannes Blokland (PE416.565v01-00) om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 Nr 2 LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilagan till landskapsförordningen om villkorskoder som får anges på körkort utfärdade på Åland Utfärdad i Mariehamn den 21 december

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2012/0185(COD) 7.2.2013 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner; SFS 2015:793 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Skäl 4 (4) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa, med hjälp av ett system med periodiska

Läs mer

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU

Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU Promemoria 2019-02-06 N2019/00519/MRT Näringsdepartementet Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU I promemorian föreslås ett tillfälligt

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0204/291. Ändringsförslag. Kosma Złotowski, Roberts Zīle för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A8-0204/291. Ändringsförslag. Kosma Złotowski, Roberts Zīle för ECR-gruppen 21.3.2019 A8-0204/291 291 Skäl 2 (2) Hittills, och såvida inget annat föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller reglerna om tillträde till yrkesmässigt bedrivande av transporter på väg inte för en kombination

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 27 juni 2001 PE 304.658/19-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 19-31 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Bernd Lange (PE 304.658) ÄNDRING AV DIREKTIV

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Datum Ärende 2015-05-27 LF 5/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av K Ö R K O R T S L A G för Åland I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Innehåll

Läs mer

Provkörning på väg i samband med reparation eller service av en traktor som har färdskrivare är också undantaget reglerna.

Provkörning på väg i samband med reparation eller service av en traktor som har färdskrivare är också undantaget reglerna. Färdskrivare Traktor b (50km/h traktor) omfattas av reglerna för färdskrivare och kör-/vilotid. Undantag är om traktorn (b) används i jordbruks och skogsbruksverksamhet, inom en radie av 100 km från den

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdeshandling 2009 C6-0312/2006 2003/0252(COD) SV 27/09/2006 Gemensam ståndpunkt Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 18 september 2006 inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.6.2013 2013/0023(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 10 december 2001 PE 305.716/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Ioannis Koukiadis (PE 305.716) ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/2002 2002/0240(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/2002 2002/0240(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 9 oktober 2003 PE 323.107/245-265 ÄNDRINGSFÖRSLAG 245-265 Förslag till yttrande (PE 323.107) Christopher Huhne Uppköpserbjudanden Förslag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2017/0015(COD) 24.5.2017 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för framställningar 30.1.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 1128/2012, ingiven av L. A., armenisk/rysk medborgare, om påstådd diskriminering och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 30 augusti 2001 PE 304.678/35-46 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-46 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 304.678) Alexander

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 27 juni 2001 PE 304.701/1-19 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-19 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Christopher Huhne (PE 304.701) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) L 403/18 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 24.2.2005 PE 355.366v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 37-125 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 353.319v01-00) Helmuth Markov

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende:

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7)

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Magnus Nyström Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 12.1.2011 2010/0207(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över förslaget

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2007/884/EG om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2004 KOM(2004) 351 slutlig 2002/0124 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.2.2011 KOM(2011) 69 slutlig 2008/0147 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 160/8 Europeiska unionens officiella tidning 21.6.2012 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 523/2012 av den 20 juni 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Godkännande och marknadskontroll av fordon Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/60/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/60/EG 30.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 198/15 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/60/EG av den 13 juli 2009 om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 juni 2005 B 3311-04 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART EL Offentlig försvarare: Advokat BQ SAKEN Olovlig körning

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 15.5.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 139/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) YTTRANDEN EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget

Läs mer

BETÄNKANDE. 22 januari 1998 A4-0024/98 **I

BETÄNKANDE. 22 januari 1998 A4-0024/98 **I 22 januari 1998 A4-0024/98 **I BETÄNKANDE om förslag till rådets förordning om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 5 Nr 5 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 30 januari 2004 Utfärdad i Mariehamn den 12 februari 2004

Läs mer