EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/ /0240(COD))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/2002 2002/0240(COD))"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för ekonomi och valutafrågor 9 oktober 2003 PE / ÄNDRINGSFÖRSLAG Förslag till yttrande (PE ) Christopher Huhne Uppköpserbjudanden Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/ /0240(COD)) Kommissionens förslag Parlamentets ändringar Ändringsförslag 245 Skäl 10a (nytt) (10a) De omständigheter som orsakats av att bolagslagstiftningen utvecklats på olika sätt i olika delar av EU gör att medlemsstaterna och företagen bör ges valfrihet, åtminstone på medellång sikt. Detta betyder emellertid inte att man gett upp det slutliga målet om att upprätta ett enhetligt system för hela Europa. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 11a (ny). AM\ doc PE /

2 Ändringsförslag från Freddy Blak Ändringsförslag 246 Skäl 10a (nytt) (10a) De omständigheter som orsakats av att bolagslagstiftningen utvecklats på olika sätt i olika delar av EU gör att medlemsstaterna och företagen bör ges valfrihet, samtidigt som det bör betonas att de lösningar som föreslås skall ta fullständig hänsyn till de styrelseformer och skillnader i ägandestrukturerna, som finns i olika medlemsstater. Detta ändringsförslag grundar sig på slutsatserna från rådets (konkurrenskraft) möte den september Ändringsförslag 247 Skäl 10b (nytt) (10b) För att uppmuntra företagen att tillämpa artiklarna 9 och 11 bör de företag som omfattas av både artikel 9 och artikel 11 klassificeras som A -företag, och företag som inte omfattas av båda artiklarna eller av någon av artiklarna 9 och 11 bör klassificeras som B -företag. För att tydliggöra detta för marknaden bör de företag som klassificeras som B -företag vara skyldiga att ange sin B -klassificering i firmanamnet, så att klassificeringen framgår varje gång firmanamnet nämns. A -företag kan välja huruvida de skall ange sin klassificering. PE / /16 AM\ doc

3 Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 11b (ny). Ändringsförslag 248 Skäl 20 (20) Informationen till och samrådet med företrädare för anbudsgivarens och målbolagets anställda bör följa de nationella bestämmelserna på detta område, särskilt dem som antagits i enlighet med rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen. Det är dock nödvändigt att inrymma en möjlighet för målbolagets anställda, eller deras företrädare, att ge sina synpunkter på vilka effekter erbjudandet kan förväntas ha på sysselsättningen. (20) Företrädarna för anbudsgivarens och målbolagets anställda bör ha rätt att informeras och höras av företagsledningen om uppköpet i enlighet med de nationella bestämmelserna på detta område, särskilt dem som antagits i enlighet med rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar, rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen. Det är dock nödvändigt att inrymma en möjlighet för företrädarna för målbolagets anställda att ge sina synpunkter på vilka effekter erbjudandet kan förväntas ha på t.ex. sysselsättningen. Om företrädare för de anställda saknas, bör de anställda ha rätt att få information direkt och få möjlighet att yttra sig över erbjudandet. Detta ändringsförslag är en kombination av föredragandens ändringsförslag 117 och JURI:s AM\ doc 3/16 PE /

4 ändringsförslag 48 från McCarthy. Syftet med ändringsförslaget är att undvika osäkerhet genom att se till att den rätt till information och samråd som de anställda idag tillförsäkras genom nationella bestämmelser skyddas i samband med ett uppköp. Ett annat syfte med ändringsförslaget är att klargöra att de anställda, då de inte har några företrädare, skall informeras och höras direkt i överensstämmelse med relevanta nationella bestämmelser. Ändringsförslaget utökar även hänvisningen till den aktuella lagstiftningen, så att den även omfattar nationella genomförandebestämmelser till direktivet om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. Ändringsförslag från Renato Brunetta Ändringsförslag 249 Artikel 4, punkt 5, stycke 2 Förutsatt att de allmänna principer som avses i artikel 3.1 följs, får medlemsstaterna i de regler som de utfärdar eller inför enligt detta direktiv föreskriva att deras tillsynsmyndigheter får, på grundval av ett motiverat beslut, bevilja undantag från dessa regler när det gäller särskilda grupper av fall som fastställs på nationell nivå eller i andra särskilda fall. Förutsatt att de allmänna principer som avses i artikel 3.1 följs, får medlemsstaterna i de regler som de utfärdar eller inför enligt detta direktiv bevilja undantag från dessa regler i) genom att informera sådana undantagsbestämmelser i sina nationella regler för att ta hänsyn till omständigheter som fastställs på nationell nivå, ii) och/eller genom att ge sina tillsynsmyndigheter befogenhet att frångå sådana nationella regler för att ta hänsyn till sådana omständigheter som avses i punkt i) eller under andra särskilda omständigheter, i det senare fallet krävs ett motiverat beslut. Den nuvarande formuleringen av artikel 4.5 andra stycket (nationella undantagsbestämmelser) tar inte hänsyn till de befintliga skillnaderna mellan medlemsstaternas rättssystem. Bestämmelsen ger medlemsstaterna rätt att endast bevilja undantag om dessa beviljas av deras tillsynsmyndigheter och gäller inte undantag som beviljas direkt genom de olika ländernas nationella lagstiftning. Enligt den nuvarande formuleringen är alltså tillämpningsområdet för artikel 4.5 andra stycket beroende av de PE / /16 AM\ doc

5 befogenheter som tillsynsmyndigheterna ges genom de olika ländernas rättssystem. Denna bestämmelse verkar inte stå i överensstämmelse med - bland annat - det behov av flexibilitet i direktivets tillämpning, som bestämmelsen syftade till att säkerställa. I stället bör samma grad av flexibilitet kunna uppnås i varje enskild medlemsstat, oberoende av de rättsliga instrument (lagstiftning, förordningar eller de nationella myndigheternas befogenheter) som de olika länderna kan tänkas använda med hänsyn till sina egna system. Därför syftar ändringsförslaget till att fastställa att medlemsstaterna, under förutsättning att de principer som avses i artikel 3.1 följs, kan frångå vissa nationella regler som antagits enligt detta direktiv 1. genom att direkt införa sådana undantagsbestämmelser i sina nationella regler (för att ta hänsyn till omständigheter som redan fastställts på nationell nivå), 2. och/eller genom att ge sina tillsynsmyndigheter befogenhet att frångå sådana nationella regler för att ta hänsyn till sådana omständigheter som avses i punkt 1 eller i andra särskilda fall. I det senare fallet krävs ett motiverat beslut. Ändringsförslag från Renato Brunetta Ändringsförslag 250 Artikel 4, punkt 5, stycke 2 Förutsatt att de allmänna principer som avses i artikel 3.1 följs, får medlemsstaterna i de regler som de utfärdar eller inför enligt detta direktiv föreskriva att deras tillsynsmyndigheter får, på grundval av ett motiverat beslut, bevilja undantag från dessa regler när det gäller särskilda grupper av fall som fastställs på nationell nivå eller i andra särskilda fall. Förutsatt att de allmänna principer som avses i artikel 3.1 följs, får medlemsstaterna i de regler som de utfärdar eller inför enligt detta direktiv bevilja undantag från dessa regler i) genom att informera sådana undantagsbestämmelser i sina nationella regler för att ta hänsyn till omständigheter som fastställs på nationell nivå, exempelvis om kontroll har uppnåtts efter ett frivilligt erbjudande riktat till alla värdepappersinnehavare och avseende minst 60 procent av deras innehav, ii) och/eller genom att ge sina tillsynsmyndigheter befogenhet att frångå sådana nationella regler för att ta hänsyn till sådana omständigheter som avses i punkt i) eller under andra särskilda omständigheter, i det senare fallet krävs ett AM\ doc 5/16 PE /

6 motiverat beslut. Ändringsförslag 251 Artikel 5, punkt 1 1. Om en fysisk eller juridisk person till följd av eget förvärv eller förvärv genom personer som handlar i samförstånd med den personen innehar värdepapper i ett bolag som avses i artikel 1.1 och dessa värdepapper tillsammans med befintligt innehav och innehav hos personer som handlar i samförstånd med den personen direkt eller indirekt ger den personen en bestämd andel av röstetalet i detta bolag varigenom den personen får kontroll över det bolaget, skall medlemsstaterna säkerställa att regler är i kraft som förpliktar den personen att lämna ett erbjudande för att skydda minoritetsaktieägarna i bolaget. Detta erbjudande skall riktas till alla värdepappersinnehavare och omfatta hela deras innehav till ett skäligt pris. 1. Om en fysisk eller juridisk person till följd av eget förvärv eller förvärv genom personer som handlar i samförstånd med den personen innehar värdepapper i ett bolag som avses i artikel 1.1 och dessa värdepapper tillsammans med befintligt innehav och innehav hos personer som handlar i samförstånd med den personen direkt eller indirekt ger den personen 30 procent av de maximala andelarna av röstetalet i enlighet med artikel 11.3 och artikel 11.4, skall medlemsstaterna säkerställa att regler är i kraft som förpliktar den personen att lämna ett erbjudande för att skydda minoritetsaktieägarna i bolaget samt för att skapa insyn för målbolaget, särskilt för dess anställda. Detta erbjudande skall riktas till alla värdepappersinnehavare och omfatta hela deras innehav till ett skäligt pris. Detta ändringsförslag är en kombination av ändringsförslagen 127 och 128 från föredraganden och JURI:s ändringsförslag 73 från McCarthy. i) En tröskel för att kunna ställa krav på ett erbjudande bör införlivas i direktivet för att uppnå enhetlighet inom hela EU. ii) Direktivet om uppköpserbjudanden bör inte ha som mål att bara skydda investerarnas intresse, utan också att skydda målbolagets anställdas intresse. iii) Syftet med ändringsförslaget är att klargöra att kravet på att lämna ett obligatoriskt erbjudande inte bara ger minoritetsaktieägarna ett bättre skydd, utan även innebär att målbolaget och dess anställda informeras om villkoren och förhållandena i samband med erbjudandet. PE / /16 AM\ doc

7 Ändringsförslag från Renato Brunetta Ändringsförslag 252 Artikel 5, punkt 2a (ny) 2a. I nationell lagstiftning får föreskrivas att då kontroll har uppnåtts efter ett frivilligt erbjudande i enlighet med detta direktiv, riktat till alla värdepappersinnehavare och avseende minst 60 procent av deras innehav, föreligger inte längre skyldighet att lämna ett erbjudande enligt artikel 5.1, under förutsättning att erbjudandet har godkänts av en majoritet av de aktieägare som har rösträtt, varvid värdepapper som innehas av anbudsgivaren och aktieägare som ensamma eller tillsammans innehar mer än 10 procent av rösträtterna skall undantas vid beräkningen. De föreslagna ändringarna avser att se till att även frivilliga delanbud utgör ett undantag från skyldigheten att lämna ett erbjudande, under förutsättning att det fastställts villkor som garanterar att innehavarna av värdepapper i målbolaget behandlas lika. I detta hänseende skulle Italien vilja lägga fram två alternativa formuleringar. Den föreslagna formuleringen är densamma som den som antogs form av ett uttalande som skulle föras till rådets protokoll, i det reviderade gemensamma kompromissförslaget från maj 1999 (DOK 7505/99 DRS 9 CODEC 195), med undantag för vissa ändringar som måste göras för att texten skall stämma överens med artikel 5 i förslaget. Ändringsförslag från Ieke van den Burg Ändringsförslag 253 Artikel 6, punkt 1a (ny) 1a. Medlemsstaterna skall föreskriva att en potentiell anbudsgivare som överväger att lämna ett erbjudande skall lämna information till och samråda med företrädarna för sina anställda inför sitt beslut om att lämna erbjudandet eller inte. Informationen skall åtminstone omfatta de AM\ doc 7/16 PE /

8 uppgifter som anges i artikel 6.3 a, b, f, g, h, k och l; medlemsstaterna skall föreskriva att företrädarna för de anställda kan vara bundna av sekretessklausuler och att de skall omfattas av bestämmelser beträffande insiderhandel. Omedelbart efter att beslut fattats om att lämna ett erbjudande måste detta offentliggöras. Den nya punkten innebär att medlemsstaterna måste se till att ett företag lämnar information till och samråder med sina anställda innan det beslutar att lämna ett erbjudande. Detta överensstämmer med de gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om information och samråd, som nämns i artikel 13 i direktivet, om att engagera företrädarna för de anställda i sådana större beslut och att informera och samråda med dem, i synnerhet när det gäller beslutets konsekvenser i fråga om sysselsättning och omstruktureringar. Som en säkerhetsåtgärd är det naturligtvis befogat att sekretess och regler om missbruk av sådan information tillämpas. I de fall där medlemsstaterna kan föreskriva att tillsynsmyndigheterna skall erhålla förhandsinformation kan de även se till att så sker när det gäller information till och samråd med de anställda. Det är ganska märkligt att kommissionens förslag föreskriver att information till de anställda endast skall lämnas så snart som erbjudandet offentliggjorts. Ändringsförslag 254 Artikel 6, punkt 3, led b b) Anbudsgivarens identitet och, om anbudsgivaren är ett bolag, bolagsform, namn och säte. b) Anbudsgivarens identitet och, om anbudsgivaren är ett bolag, bolagsform, namn och säte, samt den lagstiftning som skall tillämpas enligt artikel 11a (ny) i detta direktiv. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 11a (ny). PE / /16 AM\ doc

9 Ändringsförslag 255 Artikel 7, punkt 1 1. Medlemsstaterna skall föreskriva att erbjudandets accepttid inte får vara kortare än två veckor eller längre än tio veckor räknat från dagen för anbudshandlingens offentliggörande. Förutsatt att den allmänna principen i artikel 3.1 f följs kan medlemsstaterna föreskriva att denna tioveckorsperiod får förlängas, på villkor att anbudsgivaren minst två veckor i förväg tillkännager sin avsikt att avsluta erbjudandet. 1. Medlemsstaterna skall föreskriva att erbjudandets accepttid inte får vara kortare än fyra veckor eller längre än tio veckor räknat från dagen för anbudshandlingens offentliggörande. Medlemsstaterna skall föreskriva att den fyraveckorsperiod som nämns i denna punkt får förlängas på begäran av målbolagets styrelse och den berörda tillsynsmyndigheten, förutsatt att målbolagets styrelse kan övertyga den berörda tillsynsmyndigheten om att styrelsen aktivt söker eller överväger alternativa erbjudanden. Förutsatt att den allmänna principen i artikel 3.1 f följs kan medlemsstaterna föreskriva att denna tioveckorsperiod får förlängas, på villkor att anbudsgivaren minst två veckor i förväg tillkännager sin avsikt att avsluta erbjudandet. Enligt kommissionens förslag är medlemsstaterna som skall fastställa accepttiden, så länge denna period är längre än två veckor och inte längre än tio veckor. Denna minimiperiod på två veckor är emellertid en alltför kort tid för att ett målbolag fullt ut skall kunna sondera marknaden för alternativa erbjudanden. I detta ändringsförslag föreslås därför att minimiperioden utökas från två till fyra veckor och att medlemsstaterna skall fastställa att denna fyraveckorsperiod kan förlängas på begäran av målbolagets styrelse (genom överenskommelse mellan målbolagets styrelse och den berörda tillsynsmyndigheten), förutsatt att målbolagets styrelse kan övertyga den berörda tillsynsmyndigheten om att styrelsen aktivt söker eller överväger alternativa erbjudanden. Ändringsförslag 256 Artikel 8, punkt 2 2. Medlemsstaterna skall föreskriva att all 2. Medlemsstaterna skall föreskriva att all information och alla handlingar som krävs information och alla handlingar som krävs enligt artikel 6 offentliggörs på ett sådant enligt artikel 6 offentliggörs på ett sådant AM\ doc 9/16 PE /

10 sätt att det garanteras att informationen eller handlingarna är lätt och snabbt tillgängliga för värdepappersinnehavarna, åtminstone i de medlemsstater där värdepapperna är godkända för handel på en reglerad marknad, och för företrädarna för målbolagets anställda, eller om företrädare saknas, för de anställda direkt. sätt att det garanteras att informationen eller handlingarna är lätt och snabbt tillgängliga för värdepappersinnehavarna, åtminstone i de medlemsstater där värdepapperna är godkända för handel på en reglerad marknad, och för företrädarna för målbolagets och anbudsgivarbolagets anställda, eller om företrädare saknas, för de anställda direkt. Bestämmelserna i artikel 6 om information till de anställda avser både målbolaget och anbudsgivarbolaget. Logiskt sett bör därför även artikel 8 avse båda bolagen. Ändringsförslag 257 Artikel 10, punkt 1.1, led ka (nytt) ka) De lagar som gäller för bolaget i enlighet med artikel 11a i detta direktiv. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 11a (ny). 1. Utan att de påverkar de skyldigheter som av gemenskapsrätten föreskrivs för bolag vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad i en medlemsstat, skall medlemsstaterna säkerställa att de garantier som anges i artikel 11.2, 11.3 och 11.4 lämnas när ett uppköpserbjudande har Ändringsförslag 258 Artikel 11, punkt 1 1. Utan att de påverkar de skyldigheter som av gemenskapsrätten föreskrivs för bolag vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad i en medlemsstat, och utan att de påverkar bestämmelserna i artikel 11a (ny), skall medlemsstaterna säkerställa att de garantier som anges i artikel 11.2, 11.3 och 11.4 lämnas när ett PE / /16 AM\ doc

11 offentliggjorts. uppköpserbjudande har offentliggjorts. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 11a (ny). Ändringsförslag från Renato Brunetta Ändringsförslag 259 Artikel 11, punkt 6a (ny) 6a. Denna artikel skall inte tillämpas på de begränsningar beträffande överlåtelse av värdepapper och i rösträtten, som gäller enligt nationella regler om kooperativa bolag. Ändringsförslaget syftar till att förtydliga tillämpningsområdet för artikel 11. Enligt artikel 11 skall alla de hinder (så som begränsningar när det gäller överlåtelse av värdepapper och i rösträtten) avskaffas, som föreskrivs i företagens bolagsordningar eller i avtal rörande målbolaget. Därför täcker artikel 11 endast åtgärder som företag - eller deras värdepappersinnehavare - frivilligt har avtalat, och skall inte påverka (eller bör åtminstone inte syfta till att påverka) obligatoriska bestämmelser som företag måste införa i sina bolagsordningar på grund av deras bolagsform. Detta gäller exempelvis kooperativa bolag som - enligt italiensk lagstiftning - omfattas av obligatoriska bestämmelser som skall införas i deras bolagsordningar. Enligt dessa bestämmelser måste sådana bolag tillämpa principen "en person - en röst" och införa begränsningar när det gäller överlåtelse av värdepapper som är typisk för denna bolagsform. Att artikel 11 inte skall tillämpas på kooperativa bolag innebär emellertid inte att det blir svårare att ta kontrollen över sådana bolag. Erfarenheter från den italienska marknaden visar att dessa bolag i själva verket kan bli, och faktiskt har varit, målbolag för fientliga uppköpserbjudanden. AM\ doc 11/16 PE /

12 Ändringsförslag från Renato Brunetta Ändringsförslag 260 Artikel 11, punkt 6b (ny) 6b. Denna artikel skall inte tillämpas på värdepapper med särskilda rättigheter, som innehas av medlemsstater, och inte heller på särskilda befogenheter som tilldelats medlemsstater, i de fall där sådana värdepapper och särskilda befogenheter innehas respektive tilldelas i enlighet med fördraget. Den italienska delegationen framförde inom arbetsgruppen en granskningsreservation angående artikel För att avstå från denna reservation krävs ett förtydligande angående hur särskilda befogenheter som inte är knutna till värdepapper och som tilldelats medlemsstater, skall behandlas i de fall där dessa rättigheter tas upp i bolagets bolagsordning på grund av en obligatorisk nationell lag eller förordning i enlighet med fördraget. Därför måste artikel 11.7 ändras. Ändringsförslag 261 Artikel 11a (ny) Artikel 11a Opting in- och opting out-system 1. Medlemsstaterna får föreskriva att tillämpningen av artiklarna 9 och/eller 11 är obligatorisk för alla bolag i landet. I detta fall skall bestämmelserna i dessa artiklar alltid tillämpas i samband med ett erbjudande, även i de fall där anbudsgivaren inte omfattas av dessa lagar. Om medlemsstaterna föreslår att artikel 11 skall tillämpas, kan de i enlighet med sin nationella konstitution införa bestämmelser om ersättning för de rättsinnehavare som PE / /16 AM\ doc

13 berörs av ett genombrott. 2. Om medlemsstaterna inte föreskriver att tillämpningen av artiklarna 9 och/eller 11 är obligatorisk för alla bolag i landet, skall bolagen ha rätt att besluta huruvida de skall tillämpa artikel 9, artikel 11 eller båda artiklarna. Beslutet skall fattas i enlighet med den gällande lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. Denna lagstiftning kan också föreskriva att artiklarna 9 och/eller 11 i princip skall tillämpas, men att ett bolag har rätt att utnyttja en opting out-rätt. 3. Medlemsstaterna skall se till att de bestämmelser som skall tillämpas för de berörda bolagen offentliggörs omgående. 4. Under en övergångsperiod på ett år efter detta direktivs ikraftträdande skall artiklarna 9 och 11 inte tillämpas. I denna artikel föreslås att medlemsstaterna skall kunna välja om de vill tvinga bolagen att tillämpa artiklarna 9 och/eller 11 och att de skall kunna införa bestämmelser om proportionerlig ersättning. Om medlemsstaterna inte kräver en sådan tillämpning kan bolagen välja huruvida de vill tillämpa en av artiklarna eller båda. Ändringsförslag från Othmar Karas Ändringsförslag 262 Artikel 11a (ny) Artikel 11a 1. Medlemsstaterna får föreskriva att tillämpningen av artiklarna 9 och/eller 11 är obligatorisk för alla bolag i landet. I detta fall skall bestämmelserna i dessa artiklar alltid tillämpas i samband med ett erbjudande, även i de fall där anbudsgivaren inte omfattas av dessa lagar. Om medlemsstaterna föreslår att artikel 11 skall tillämpas, kan de i enlighet med sin nationella konstitution införa bestämmelser AM\ doc 13/16 PE /

14 om ersättning för de rättsinnehavare som berörs av ett genombrott. 2. Om medlemsstaterna inte föreskriver att tillämpningen av artiklarna 9 och/eller 11 är obligatorisk för alla bolag i landet, skall bolagen ha rätt att besluta huruvida de skall tillämpa artikel 9, artikel 11 eller båda artiklarna. Beslutet skall fattas i enlighet med den gällande lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. Denna lagstiftning kan också föreskriva att artiklarna 9 och/eller 11 i princip skall tillämpas, men att ett bolag har rätt att utnyttja en opting out-rätt. 3. I de fall där medlemsstaterna inte föreskriver att tillämpningen av artiklarna 9 och/eller 11 är obligatorisk, men där båda de bolag som deltar i ett uppköpsförfarande tillämpat bestämmelserna i artiklarna 9 och 11, skall dessa artiklar alltid tillämpas. I övriga fall skall artiklarna 9 och 11 inte tillämpas, såvida inte ett bolag har beslutat att det skall tillämpa bestämmelserna i en av artiklarna eller båda i samband med ett erbjudande. 4. Medlemsstaterna skall se till att de bestämmelser som skall tillämpas för de berörda bolagen offentliggörs omgående. 5. Under en övergångsperiod på ett år efter detta direktivs ikraftträdande skall artiklarna 9 och 11 inte tillämpas. Or. de Ingen motivering behövs. PE / /16 AM\ doc

15 Ändringsförslag 263 Artikel 11b (ny) Artikel 11b Klassificering av företag 1. Företag som skall omfattas av artiklarna 9 och 11 skall klassificeras som A -företag. Företag som inte omfattas av artiklarna 9 och/eller 11 skall klassificeras som B -företag. 2. Företag som klassificeras som A -företag kan i slutet av sina namn ange att de tillhör A -kategorin. Företag som klassificeras som B -företag skall i slutet av namnet ange att de tillhör B -kategorin. 3. B -företag kan få upp till två år på sig för att byta ut företagets brevpapper och visitkort. (i) Företag som tillämpar båda artiklarna 9 och 11 skall kallas A -företag, och företag som inte tillämpar båda eller någon av artiklarna skall kallas B -företag. (ii) B -företagen skall vara tvungna att ange sin klassificering i företagsnamnet, medan A -företag skall kunna välja huruvida de vill ange sin klassificering. (iii) B -företag bör få två år på sig för att byta ut företagets brevpapper och visitkort. Detta ändringsförslag främjar informationen till och skyddet för investerarna och innebär att företagen utsätts för ett marknadstryck som får dem att vilja klassificeras som A -företag, och utgör därmed ett incitament för företagen att bli A -klassificerade företag. Ändringsförslag 264 Artikel 13 Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv, skall information till och samråd med representanterna för målföretagets anställda regleras av de relevanta bestämmelserna i Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte bestämmelserna om information till, samråd med samt medbestämmande för representanterna för målföretagets anställda eller, om sådana representanter saknas, de AM\ doc 15/16 PE /

16 den nationella lagstiftningen, och särskilt de som antagits med tillämpning av direktiven 94/45/EG och 98/59/EG, samt direktiv 2002/14/EG. anställda själva, regleras av de relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftningen, och särskilt de som antagits med tillämpning av direktiven 94/45/EG, 98/59/EG, 2001/86/EG samt direktiv 2002/14/EG. Detta ändringsförslag är en kombination av föredragandens ändringsförslag 146 och JURI:s ändringsförslag 139 från McCarthy. (i) De anställda skall inte bara få information och kunna höras, utan de skall även kunna delta i beslut. Styrelsen i anbudsgivarbolaget och i målbolaget måste höra de anställda och deras företrädare under uppköpsförfarandet. Se även motiveringen till ändringsförslaget till artikel 9.5. (ii) Syftet med ändringsförslaget är att klargöra att de anställda, i situationer då de inte har några företrädare, skall informeras/höras direkt i överensstämmelse med relevanta nationella bestämmelser. (iii) Genom ändringsförslaget utökas även hänvisningen till den aktuella lagstiftningen, så att den även omfattar nationella genomförandebestämmelser till direktivet om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. Ändringsförslag 265 Artikel 18 Fem år efter det datum som anges i artikel 20.1 skall kommissionen granska och vid behov se över artikel 4.2 samt artiklarna 10 och 11 mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av dessa artiklar. Fem år efter det datum som anges i artikel 20.1 skall kommissionen granska och vid behov se över artikel 4.2 samt artiklarna 9, 10, 11 och 11a mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av dessa artiklar. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 11a (ny). PE / /16 AM\ doc

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar 25.11.2005 SV Europeiska unionens officiella tidning L 310/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande

Läs mer

Kommittédirektiv. Arbetstagares rätt till information och medverkan vid gränsöverskridande fusioner. Dir. 2006:21

Kommittédirektiv. Arbetstagares rätt till information och medverkan vid gränsöverskridande fusioner. Dir. 2006:21 Kommittédirektiv Arbetstagares rätt till information och medverkan vid gränsöverskridande fusioner Dir. 2006:21 Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 16.1.2008 PE400.400v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-24 Förslag till yttrande Luis Herrero-Tejedor

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation 20/10/2016 ESMA/2016/1478 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Syfte... 3 4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) 8.5.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 Harald Ettl (PE404.730v01-00) Hedgefonder och private equity (2007/2238(INI)) AM\722912.doc

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) 17065/14 FÖLJENOT från: inkom den: 17 december 2014 till: Komm. dok. nr: Ärende: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT 243 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI) 11.11.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 (PE414.938v01-00) Genomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 27 juni 2001 PE 304.658/19-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 19-31 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Bernd Lange (PE 304.658) ÄNDRING AV DIREKTIV

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 12 november 2002 PE 324.159/1-12 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till yttrande (PE 324.159) Béatrice Patrie Grönbok om straffrättsligt

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

BOLAGSRÄTT RÄTTSLIG GRUND MÅL

BOLAGSRÄTT RÄTTSLIG GRUND MÅL BOLAGSRÄTT Även om det inte finns någon riktig kodifierad europeisk bolagsrätt, har det genom EU-lagstiftningen införts minimistandarder som gäller för alla bolag i EU. Två viktiga lagstiftningsinstrument

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2006:454 Utkom från trycket den 7 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2005/0098(COD) 13.12.2005 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0028 (COD) 13676/16 TRANS 399 CODEC 1515 FÖLJENOT från: inkom den: 24 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 KOM(2008) 514 slutlig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 10 december 2001 PE 305.716/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Ioannis Koukiadis (PE 305.716) ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 FÖLJENOT från: inkom den: 21 april 2016 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer