EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism PE v02-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism PE v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE v01-00) Helmuth Markov Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 Rådets gemensamma ståndpunkt (11337/2/2004 C6-0250/ /0241(COD) ändringsakt) Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 37 Punkt 1 Europaparlamentet förkastar den gemensamma ståndpunkten. Jag är inte övertygad om att förordning (EEG) nr 3820/85 måste ses över, eftersom den fungerar väl. För att kunna bedöma om en översyn behövs borde kommissionen först undersöka hur bestämmelserna om digitala färdskrivare genomförts i den gällande förordningen. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 38 Punkt 1a (ny) AM\ doc PE v02-00

2 1a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en ingående studie av behovet att ändra gällande bestämmelser om vilotider samt en kostnads- och intäktsanalys av de sociala kostnaderna av att minska den flexibilitet som rådets förordning (EEG) nr 3820/85 erbjuder. Rådets gemensamma ståndpunkt Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 39 SKÄL 14 (14) För att garantera ett effektivt genomförande är det väsentligt att vederbörande myndigheter efter en övergångsperiod vid vägkontroller kan kontrollera att körtider och viloperioder har iakttagits ordentligt dagen för kontrollen och under föregående 28 dagar. (14) För att garantera ett effektivt genomförande är det väsentligt att vederbörande myndigheter vid vägkontroller kan kontrollera att körtider och viloperioder har iakttagits ordentligt dagen för kontrollen och under föregående 7 dagar. För att undvika onödiga administrativa bördor för förarna bör vägkontrollerna begränsas till de föregående 7 dagarna. Den föregående perioden bör kontrolleras hos transportföretaget. Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool, Philip Bradbourn och Georg Jarzembowski Ändringsförslag 40 SKÄL 17 (17) Denna förordning syftar till att förbättra de sociala förhållandena för anställda som omfattas av förordningen, liksom till att förbättra den allmänna trafiksäkerheten. Detta uppnås huvudsakligen genom bestämmelser i vilka det anges en maximal körtid per dag, per vecka och per period om (17) Denna förordning syftar till att förbättra de sociala förhållandena för anställda som omfattas av förordningen, liksom till att förbättra den allmänna trafiksäkerheten. Detta uppnås huvudsakligen genom bestämmelser i vilka det anges en maximal körtid per dag, per vecka och per period om PE v /1 AM\ doc

3 två på varandra följande veckor, samt genom en bestämmelse enligt vilken föraren är skyldig att ha en normal veckovila minst en gång per två på varandra följande veckor samt bestämmelser i vilka det anges att en dygnsvila under inga omständigheter får vara kortare än nio timmars sammanhängande viloperiod. Eftersom dessa bestämmelser garanterar adekvat vila och hänsyn också tas till de erfarenheter man fått under de senaste åren genom att tillämpa bestämmelserna i praktiken, är det inte längre nödvändigt med ett kompensationssystem för reducerade dygnsviloperioder. två på varandra följande veckor, samt genom en bestämmelse enligt vilken föraren är skyldig att ha en normal veckovila minst en gång per två på varandra följande veckor samt bestämmelser i vilka det anges att en dygnsvila under inga omständigheter får vara kortare än åtta timmars sammanhängande viloperiod. Eftersom dessa bestämmelser garanterar adekvat vila och hänsyn också tas till de erfarenheter man fått under de senaste åren genom att tillämpa bestämmelserna i praktiken, är det inte längre nödvändigt med ett kompensationssystem för reducerade dygnsviloperioder. En dygnsvila på minst åtta timmar i samband med kortare viloperioder gör det möjligt för förarna att bättre ta hänsyn till sina personliga behov och organisera sin arbetsdag enligt omständigheterna, bland annat med hänsyn till trafik och förseningar. Ändringsförslag från Mathieu Grosch Ändringsförslag 41 SKÄL 29A (nytt) (29a) Eftersom bestämmelserna om lägsta ålder under tiden fastställts i direktiv (EG) nr 59/2003* och dessa måste tillämpas före 2009 måste det i denna förordning ingå övergångsbestämmelser om förarnas lägsta ålder. * Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport (EUT L 226, , s. 4). AM\ doc 3/1 PE v02-00

4 Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 42 SKÄL 23 (23) Nationella undantag bör återspegla förändringar inom vägtransportsektorn och de bör begränsas till de områden som för närvarande inte är utsatta för konkurrens. utgår EU-undantag eller åtminstone nationella undantag bör finnas kvar för SAMTLIGA tjänster som tillhandahålls i allmänhetens intresse. Privata branschorganisationer som tillhandahåller dessa tjänster är strikt reglerade och åtnjuter därför inte handelsfrihet. Ändringsförslag från Helmuth Markov Ändringsförslag 43 SKÄL 31D (nytt) (31d) I artikel 2.2 i direktiv 88/599/EEG* fastställs det att kontrollen årligen bör täcka minst 1 procent av arbetsdagarna, därav minst 15 procent vid vägkontroller och minst 25 procent i företagens lokaler. Eftersom bestämmelserna ofta negligeras är det på sin plats att stegvis öka antalet dagar som bör kontrolleras till minst 2 procent från och med den 1 januari 2007, till 3 procent från och med den 1 januari 2009 och till 4 procent från och med den 1 januari Minst 30 procent av arbetsdagarna bör kontrolleras vid vägkontroller och minst 50 procent i företagets lokaler. Endast vid företagskontroller kan förarens totala arbetsinsats kontrolleras. Dessutom bör direktiv 88/599/EEG anpassas så att bestämmelserna i direktiv 2002/15/EG också kontrolleras. PE v /1 AM\ doc

5 * Rådets direktiv 88/599/EEG av den 23 november 1988 om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter (EGT L 325, , s. 55). Detta ändringsförslag ersätter föredragandens ändringsförslag 7. Kontrollerna bör omfatta 30 i stället för 15 procent av alla arbetsdagar. Ändringsförslag från Helmuth Markov, Willi Piecyk Ändringsförslag 44 ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED BA (nytt) ba) Transport med fordon för kurirtjänster och expressleveranser om transportsträckan överstiger 50 km. Det här ändringsförslaget ersätter föredragandens ändringsförslag 10. Kilometerangivelsen införs för att begränsa tjänsterna. Ändringsförslag från Evelin Lichtenberger Ändringsförslag 45 ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED BA (nytt) ba) Transport med fordon för kurirtjänster och expressleveranser så länge fordonen rör sig i en radie på över 50 km. AM\ doc 5/1 PE v02-00

6 Återinför ändring 14 från första behandlingen (P5_TA(2003)0008) med tillägget att dessa tjänster enbart skall gälla om de sker i en radie på över 50 km. Ändringsförslag från Mathieu Grosch, Helmuth Markov och Willi Piecyk Ändringsförslag 46 ARTIKEL 3, LED B b) fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 30 kilometer i timmen, b) fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 40 kilometer i timmen, I EU-ländernas lagstiftningen är den vanligaste högsta tillåtna hastigheten för jordbruks- och skogsmaskiner 40 km/h. Denna anpassning gjordes bland annat också i direktiv 97/54/EG. Föreliggande förordning bör beakta detta. Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool, Philip Bradbourn och Georg Jarzembowski Ändringsförslag 47 ARTIKEL 3, LED B b) fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 30 kilometer i timmen, b) fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 40 kilometer i timmen, Den högsta tillåtna hastigheten har fastställts till 40 km i direktiv 97/54. Avsikten med det här ändringsförslaget är att göra den här förordningen förenlig med det ovannämnda direktivet vad gäller den högsta tillåtna hastigheten för hjulförsedda jordbruks- och skogstraktorer. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen och Janusz Onyszkiewicz Ändringsförslag 48 ARTIKEL 3, LED BA (nytt) ba) traktorer, i enlighet med artikel 4, vars PE v /1 AM\ doc

7 Den här bestämmelsen skall inte tillämpas på traktorer. högsta tillåtna hastighet inte överstiger 40 kilometer i timmen, Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 49 ARTIKEL 3, LED C c) fordon som ägs eller hyrs, utan förare, av försvarsmakten, räddningstjänsten, brandförsvaret och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning, om transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll, c) fordon som ägs eller hyrs, utan förare, av försvarsmakten, räddningstjänsten, brandförsvaret och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning, om transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll; fordon som ägs eller hyrs utan förare av försvarsmakten, Justering av föredragandens ändringsförslag 13. Undantaget för försvarsmakten får inte begränsas till krig. Ändringsförslag från Philip Bradbourn Ändringsförslag 50 ARTIKEL 3, LED D d) fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete, d) fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete inklusive nyttofordon och räddningsfordon samt gods- och postfordon, Den gemensamma ståndpunkten är för restriktiv för vissa fordon som kräver flexibilitet AM\ doc 7/1 PE v02-00

8 eftersom de tillhandahåller viktiga tjänster. Parlamentets godkända ståndpunkt från första behandlingen återinförs. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 51 ARTIKEL 3, LED IA (nytt) ia) fordon som används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av mjölkkärl eller för leverans av mjölkprodukter för utfodring av djur. Återinför ändring 23 från första behandlingen (P5_TA(2003)0008). Förslaget återknyter till de gällande bestämmelserna i förordning (EG) nr 3820/85 om allmänna undantag. Ändringsförslag från Mathieu Grosch Ändringsförslag 52 ARTIKEL 3, LED IA (nytt) Återinför ändring 24 från första behandlingen (P5_TA(2003)0008). ia) fordon som används av myndigheter för avloppsunderhåll, översvämningsskydd, vatten-, gas- och elförsörjning, underhåll och kontroll av vägar, avfallshantering, teleservice, radio- och televisionssändning samt pejling av sändare eller mottagare av radio- eller televisionssignaler. Ändringsförslag från Willi Piecyk Ändringsförslag 53 ARTIKEL 3, LED IA (nytt) PE v /1 AM\ doc

9 Återinför Europaparlamentets ståndpunkt från första behandlingen. ia) fordon som används av myndigheter för avloppsunderhåll, översvämningsskydd, vatten-, gas- och elförsörjning, underhåll och kontroll av vägar, avfallshantering, teleservice, radio- och televisionssändning samt pejling av sändare eller mottagare av radio- eller televisionssignaler. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 54 ARTIKEL 3, LED IB (nytt) ib) fordon som används vid avloppsunderhåll, översvämningsskydd, vatten-, gas- och elförsörjning, underhåll och kontroll av vägar, avfallshantering, teleservice, posttransporter, radio- och televisionssändning eller pejling av sändare eller mottagare av radio- eller televisionssignaler. Ändrad version av ändring 24 från första behandlingen (P5_TA(2003)0008) förslaget återknyter till de gällande bestämmelserna i förordning (EG) nr 3820/85 om allmänna undantag. Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 55 ARTIKEL 3, LED IA (nytt) ia) fordon som används vid avloppsunderhåll, översvämningsskydd, vatten-, gas- och elförsörjning, underhåll och kontroll av allmänna vägar, AM\ doc 9/1 PE v02-00

10 avfallshantering, teleservice, radio- och televisionssändning samt pejling av sändare eller mottagare av radio- eller televisionssignaler. Återinför EU-undantag som krävs för att viktiga allmännyttiga tjänster skall kunna tillhandahållas även i fortsättningen. Ändringsförslag från Reinhard Rack Ändringsförslag 56 ARTIKEL 3, LED IA (nytt) ia) Fordonskombinationer där dragfordonets högsta tillåtna vikt inte överstiger 3,5 ton och som används för transport av material, utrustning och arbetsmaskiner, som föraren använder i sitt arbete. Sådana fordon får endast användas inom en radie av 100 km från företagets etableringsort och på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift. Syftet med ändringsförslaget är att förhindra att en digital färdskrivare måste installeras i ett fordon som enbart används för egen räkning. Särskilt inom byggnadsbranschen är det vanligt att lastbilar med en högsta totalvikt på 3,5 ton, som inte omfattas av förordningen, kopplas till arbetsmaskiner, vilket leder till att lastbilen omfattas av förordningen. Syftet med förordningen, nämligen att respektera kör- och vilotiderna vid vägtransport, undergrävs därför inte av att förarens huvudsakliga uppgift inte är att köra fordonet. Ändringsförslag från Johannes Blokland Ändringsförslag 57 ARTIKEL 4, LED G, STRECKSATS 1 - normal dygnsvila: sammanhängande - normal dygnsvila: sammanhängande PE v /1 AM\ doc

11 viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i två perioder, den första bestående av minst tre timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst nio timmars sammanhängande vila. viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i två eller tre perioder, en period på minst åtta timmar och de andra perioderna på minst två timmar vardera. Om den normala dygnsvilan delas skall den totala normala dygnsvilan vara 12 timmar. Or. nl Enligt den gemensamma ståndpunkten kan den normala dygnsvilan endast delas på ett enda sätt. Om möjligheterna att dela dessa viloperioder ökade skulle förutsättningarna vara större att anpassa varje transport till en specifik situation och till omständigheterna. Ändringsförslag från Dan Jørgensen Ändringsförslag 58 ARTIKEL 4, LED G, STRECKSATS 1 - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i två perioder, den första bestående av minst tre timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst nio timmars sammanhängande vila. - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst tolv timmar. Den normala dygnsvilan kan delas in i högst fyra perioder på minst en timme var och avslutas med en period av minst nio timmars sammanhängande vila. Or. da Det dagliga organiserandet och genomförandet av komplexa transporter kräver att dygnsvilan skall kunna organiseras på ett flexibelt sätt. Det är därför viktigt att dygnsvilan kan delas i mer än två perioder. Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool och Philip Bradbourn Ändringsförslag 59 ARTIKEL 4, LED G, STRECKSATS 1 - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i upp till AM\ doc 11/1 PE v02-00

12 två perioder, den första bestående av minst tre timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst nio timmars sammanhängande vila. fyra perioder på totalt 12 timmar, den sista bestående av minst åtta timmars sammanhängande vila. Möjligheten att dela in dygnsvilan i kortare perioder under dagen gör det möjligt för förarna att organisera sin arbetsdag enligt omständigheterna, bland annat med hänsyn till trafik och förseningar. Ändringsförslag från Etelka Barsi Pataky Ändringsförslag 60 ARTIKEL 4, LED G, STRECKSATS 1 - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i två perioder, den första bestående av minst tre timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst nio timmars sammanhängande vila. - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst tolv timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i upp till fyra perioder, de första tre bestående av sammanhängande perioder på minst en timme och den sista på minst åtta timmar. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 61 ARTIKEL 4, LED G, STRECKSATS 1 - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i två perioder, den första bestående av minst tre timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst nio timmars sammanhängande vila. - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i upp till fyra perioder, de första tre (som mest) bestående av sammanhängande perioder på minst en timme och den sista en sammanhängande period på minst åtta timmar. PE v /1 AM\ doc

13 Kravet att den långa viloperioden måste vara sist löser de genomförandeproblem som hänger samman med motsvarande artkel i gällande förordning (EG) nr 3820/85. Om möjligheten att dela in dygnsvilan i kortare perioder under dagen hålls kvar kan förarna bättre ta hänsyn till sina personliga behov och organisera sitt dagliga arbete enligt omständigheterna, bland annat med hänsyn till trafik och förseningar. Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 62 ARTIKEL 4, LED G, STRECKSATS 1 - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i två perioder, den första bestående av minst tre timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst nio timmars sammanhängande vila. - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst tolv timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i upp till fyra perioder, de första tre (som mest) bestående av sammanhängande perioder på minst en timme och den sista på minst åtta timmar. Kravet att den långa viloperioden måste vara sist löser de genomförandeproblem som hänger samman med motsvarande artkel i gällande förordning (EG) nr 3820/85. Om möjligheten att dela in dygnsvilan i kortare perioder under dagen hålls kvar kan förarna bättre ta hänsyn till sina personliga behov och organisera sitt dagliga arbete enligt omständigheterna, bland annat med hänsyn till trafik och förseningar. Ändringsförslag från Georg Jarzembowski Ändringsförslag 63 ARTIKEL 4, LED G, STRECKSATS 1 - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i två perioder, den första bestående av minst tre timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst nio timmars sammanhängande vila. - normal dygnsvila: sammanhängande viloperiod om minst elva timmar. Alternativt kan den normala dygnsvilan tas ut i fyra perioder, de första tre bestående av minst en sammanhängande vila på en timme och den sista perioden av minst åtta timmars sammanhängande vila. AM\ doc 13/1 PE v02-00

14 Kravet på att den längsta viloperioden skall komma sist löser de nuvarande kontrollproblemen med gällande förordning (EG) nr 3820/85. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 64 ARTIKEL 4, LED H, STRECKSATS 2 - reducerad veckovila: sammanhängande viloperiod om mindre än 45 timmar, vilken med förbehåll för villkoren i artikel 8.6 kan förkortas till minst 24 sammanhängande timmar. - reducerad veckovila: sammanhängande viloperiod om mindre än 45 timmar, vilken kan förkortas till minst 24 sammanhängande timmar. Arbetsveckan begränsas av direktivet om arbetstider vid vägtransporter. Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool och Philip Bradbourn Ändringsförslag 65 ARTIKEL 4, LED N n) multibemanning: bemanning av ett fordon där minst ytterligare en förare medföljer fordonet för att köra det under körtiden mellan två på varandra följande perioder av dygnsvila eller mellan en period av dygnsvila och en period av veckovila. Närvaron av en eller flera ytterligare förare är frivillig under den första timmen av multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden. n) multibemanning: bemanning av ett fordon där minst ytterligare en förare medföljer fordonet för att köra det under körtiden mellan två på varandra följande perioder av dygnsvila eller mellan en period av dygnsvila och en period av veckovila. Närvaron av en eller flera ytterligare förare är frivillig under den första och den sista timmen av multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden. Undantaget för den första timmen skall göra det möjligt för en förare att plocka upp den andra föraren. Det verkar logiskt att en förare lämnas av under den sista timmen på vägen tillbaka. PE v /1 AM\ doc

15 Ändringsförslag från Willi Piecyk Ändringsförslag 66 ARTIKEL 4, LED OA (nytt) oa) körtid : tid då föraren enligt färdskrivaren har kontroll över fordonet och aktivt deltar i trafiken samt den tid som föraren behöver för att köra till det ställe där arbetet skall utföras eller till fordonet om färden sker med ett fordon som föraren själv kör, och om sträckan överskriver mer än 100 km. Enligt domstolens dom i Skillsmålet (C-297/99) måste också den körtid som inte sker med samma fordon räknas med i den dagliga körtiden och i veckokörtiden. Därför betraktas också den tid som går åt att köra till det ställe där arbetet skall utföras som körtid. Med det här tillägget kan man till exempel förhindra att en förare kör med personbil till en träffpunkt med en buss 600 km längre bort, övertar bussen och kör med den ytterligare 600 km utan tillräckliga pauser. Formellt sett respekteras körtiderna och viloperioderna, men i verkligheten förbises de. I det här ändringsförslaget återinförs parlamentets ståndpunkt från första behandlingen. Ersätter föredragandens ändringsförslag 20. Ändringsförslag från Helmuth Markov Ändringsförslag 67 ARTIKEL 4, LED OA (nytt) oa) körtid : tid då föraren enligt färdskrivaren har kontroll över fordonet och aktivt deltar i trafiken. AM\ doc 15/1 PE v02-00

16 Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool och Philip Bradbourn Ändringsförslag 68 ARTIKEL 6, PUNKT 2 2. Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar och får inte leda till att den maximala veckoarbetstiden enligt direktiv 2002/15/EG överskrids. utgår Av säkerhetsskäl är en gräns på 90 timmar under två veckor tillräcklig. I direktiv 2002/15/EG har en maximal veckoarbetstid redan fastställts som bör införas i artikel 6.3. Ändringsförslag från Etelka Barsi Pataky Ändringsförslag 69 ARTIKEL 6, PUNKT 2 2. Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar och får inte leda till att den maximala veckoarbetstiden enligt direktiv 2002/15/EG överskrids. 2. Körtiden under en vecka får inte leda till att den maximala veckoarbetstiden enligt direktiv 2002/15/EG överskrids. Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 70 ARTIKEL 6, PUNKT 2 2. Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar och får inte leda till att den maximala veckoarbetstiden enligt direktiv 2002/15/EG överskrids. 2. Körtiden under en vecka får inte leda till att den maximala veckoarbetstiden enligt direktiv 2002/15/EG överskrids. Gränsen på 90 körtimmar under två veckor är en ändamålsenlig bestämmelse som kan och kommer att kontrolleras genom genomförandedirektivet. En 56-timmars gräns per PE v /1 AM\ doc

17 kalendervecka skulle få negativa effekter, eftersom längre resor tar mer än två veckor och förarna blir tvungna att ta sin veckovila utanför hemmet, ofta på rastplatser som håller på att bli allt oroligare. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 71 ARTIKEL 6, PUNKT 2 2. Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar och får inte leda till att den maximala veckoarbetstiden enligt direktiv 2002/15/EG överskrids. 2. Körtiden under en vecka får inte leda till att den maximala veckoarbetstiden enligt direktiv 2002/15/EG överskrids. Gränsen på 90 körtimmar under två veckor är en ändamålsenlig bestämmelse som kan och kommer att kontrolleras genom genomförandedirektivet. En 56-timmars gräns per kalendervecka skulle få negativa effekter, eftersom längre resor tar mer än två veckor och förarna blir tvungna att ta sin veckovila utanför hemmet, ofta på rastplatser som håller på att bli allt oroligare. Ändringsförslag från Reinhard Rack Ändringsförslag 72 ARTIKEL 6, PUNKT 2 2. Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar och får inte leda till att den maximala veckoarbetstiden enligt direktiv 2002/15/EG överskrids. 2. Körtiden under en vecka får inte leda till att den maximala veckoarbetstiden enligt direktiv 2002/15/EG överskrids. Gränsen på 90 körtimmar under två veckor är en ändamålsenlig bestämmelse som kan och kommer att kontrolleras genom genomförandedirektivet. En 56-timmars gräns per kalendervecka skulle få negativa effekter, eftersom längre resor tar mer än två veckor och förarna blir tvungna att ta sin veckovila utanför hemmet, ofta på rastplatser som håller på att bli allt oroligare. AM\ doc 17/1 PE v02-00

18 Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool och Philip Bradbourn Ändringsförslag 73 ARTIKEL 6, PUNKT 3 3. Den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får inte överstiga 90 timmar. 3. Den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får inte överstiga 90 timmar och får inte leda till att den maximala veckoarbetstiden enligt direktiv 2002/15/EG överskrids. Av säkerhetsskäl är en gräns på 90 timmar under två veckor tillräcklig. I direktiv 2002/15/EG har en maximal veckoarbetstid redan fastställts som bör införas i artikel 6.3. Ändringsförslag från Johannes Blokland Ändringsförslag 74 ARTIKEL 7 Efter en körperiod på fyra och en halv timme skall föraren ta en sammanhängande rast på minst fyrtiofem minuter, såvida han/hon inte tar en viloperiod. De kortaste föreskrivna rasten för varje eventuell körperiod anges i nedanstående tabell: Körtid 0 90 minuter minuter minuter minuter minuter minuter minuter (maximum) Kortaste föreskriven rast 15 minuter 20 minuter 25 minuter 30 minuter 35 minuter 40 minuter 45 minuter Inom varje block på fyra och en halv timme skall föraren ta en rast på totalt fyrtiofem minuter, såvida han/hon inte tar en viloperiod. Denna totala rast kan delas upp, förutsatt att rasterna tas i block om minst 15 minuter. Or. nl PE v /1 AM\ doc

19 De bestämmelser om kortaste fastställda raster under körtiden som fastställts i den gemensamma ståndpunkten är inte praktiska varken för förarna eller för de verkställande myndigheterna. Därför borde vi återinföra en del av den tidigare texten som fastställer 15 minuters raster, men också minskar möjligheterna till missbruk. Efter en körperiod på fyra och en halv timme skall föraren ta en sammanhängande rast på minst fyrtiofem minuter, såvida han/hon inte tar en viloperiod. De kortaste föreskrivna rasten för varje eventuell körperiod anges i nedanstående tabell: Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 75 ARTIKEL 7, STYCKE 2 Denna rast får bytas ut mot en rast om minst 15 minuter följd av en rast om minst 30 minuter, fördelade under körtiden så att bestämmelserna i punkt 1 iakttas. Körtid Kortaste föreskriven rast Körtid Kortaste föreskriven rast 0 90 minuter 15 minuter 1 90 minuter 15 minuter minuter 20 minuter minuter 30 minuter minuter 25 minuter minuter (maximum) 45 minuter minuter minuter minuter minuter (maximum) Förenklar viloperiodssystemet. 30 minuter 35 minuter 40 minuter 45 minuter Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 76 ARTIKEL 7, STYCKE 2 Efter en körperiod på fyra och en halv Denna rast får bytas ut mot raster om minst AM\ doc 19/1 PE v02-00

20 timme skall föraren ta en sammanhängande rast på minst fyrtiofem minuter, såvida han/hon inte tar en viloperiod. De kortaste föreskrivna rasten för varje eventuell körperiod anges i nedanstående tabell: Körtid 0 90 minuter minuter minuter minuter minuter minuter minuter (maximum) Kortaste föreskriven rast 15 minuter 20 minuter 25 minuter 30 minuter 35 minuter 40 minuter 45 minuter 15 minuter, fördelade under körtiden eller omedelbart efter denna, så att punkt 1 iakttas och det är garanterat att totalt 45 minuter tas ut under eller omedelbart efter varje körtid på 4,5 timmar. Rastbestämmelserna i rådets gemensamma ståndpunkt är svåra att tillämpa och ännu svårare att genomföra på ett harmoniserat sätt. Mindre överträdelser kan lättare leda större överträdelser vid fortsatt körtid än om fastställda minimiraster måste tas under en 4,5 timmar körperiod. Ändringsförslag från Jörg Leichtfried Ändringsförslag 77 ARTIKEL 7, STYCKE 2 Efter en körperiod på fyra och en halv timme skall föraren ta en sammanhängande rast på minst fyrtiofem minuter, såvida han/hon inte tar en viloperiod. De kortaste föreskrivna rasten för varje eventuell körperiod anges i nedanstående tabell: Denna rast får bytas ut mot raster om minst 15 minuter, fördelade under körtiden eller omedelbart efter denna, så att bestämmelserna i punkt 1 iakttas och under förutsättning att en sammanhängande rast på minst 45 minuter tas ut efter varje sammanhängande körtid på 4,5 timmar. PE v /1 AM\ doc

21 Körtid Kortaste föreskriven rast 0 90 minuter 15 minuter minuter 20 minuter minuter 25 minuter minuter 30 minuter minuter 35 minuter minuter 40 minuter minuter (maximum) 45 minuter Det här ändringsförslaget återinför till stora delar ståndpunkten från parlamentets första behandling om hur kort en rast får vara (se ändring 83). Rådets kortaste föreskrivna rast på 45 minuter, som redan fastställts i gällande förordning (EG) nr 3820/85, återinförs. Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool och Philip Bradbourn Ändringsförslag 78 ARTIKEL 7, STYCKE 2 Efter en körperiod på fyra och en halv timme skall föraren ta en sammanhängande rast på minst fyrtiofem minuter, såvida han/hon inte tar en viloperiod. De kortaste föreskrivna rasten för varje eventuell körperiod anges i nedanstående tabell: Körtid 0 90 minuter minuter minuter minuter minuter minuter Kortaste föreskriven rast 15 minuter 20 minuter 25 minuter 30 minuter 35 minuter 40 minuter Denna rast får bytas ut mot raster om minst 15 minuter, fördelade under körtiden eller omedelbart efter denna, så att punkt 1 iakttas och det är garanterat att totalt 45 minuter tas ut under eller omedelbart efter varje körtid på 4,5 timmar. AM\ doc 21/1 PE v02-00

22 minuter (maximum) 45 minuter Tabellen bidrar inte till översynen av förordningen. Tillräcklig säkerhet garanteras genom det föreslagna ändringsförslaget. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 79 ARTIKEL 7, STYCKE 2 Efter en körperiod på fyra och en halv timme skall föraren ta en sammanhängande rast på minst fyrtiofem minuter, såvida han/hon inte tar en viloperiod. De kortaste föreskrivna rasten för varje eventuell körperiod anges i nedanstående tabell: Körtid 0 90 minuter minuter minuter minuter minuter minuter minuter (maximum) Kortaste föreskriven rast 15 minuter 20 minuter 25 minuter 30 minuter 35 minuter 40 minuter 45 minuter Denna rast får bytas ut mot en rast om minst 15 minuter följd av en rast om minst 30 minuter, fördelade under körtiden så att bestämmelserna i punkt 1 iakttas. Återinför kommissionens ursprungliga förslag om raster. Rådets förslag är oförståeligt och fungerar inte för vägtransportsektorn. PE v /1 AM\ doc

23 Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 80 ARTIKEL 8, PUNKT 2, STYCKE 2 Om den dygnsvila som ingår i 24-timmarsperioden uppgår till minst nio men färre än elva timmar, skall dygnsvilan i fråga betraktas som reducerad dygnsvila. Om den dygnsvila som ingår i 24-timmarsperioden uppgår till minst nio men färre än tolv timmar, skall dygnsvilan i fråga betraktas som reducerad dygnsvila. Återinför kommissionens ursprungliga formulering till artikel 8, såsom den ändrades i första behandlingen. Ändringsförslag från Willi Piecyk Ändringsförslag 81 ARTIKEL 8, PUNKT 2, STYCKE 2A (nytt) Med undantag av detta är det vid persontransporter tillåtet att inleda veckovilan senast tolv tjugofyratimmarsperioder efter den föregående veckovilan. Då skall två normala sammanhängande veckovilor eller en normal och en reducerad veckovila beviljas. Undantaget är berättigat för att beakta särdrag i busstrafiken för stads- och studieresor och bussrundturer. Om den nu gällande tolvdagarsbestämmelsen faller bort skulle det blir mycket svårare att planera och genomföra de här resorna. Ändringsförslag från Philip Bradbourn och Robert Atkins Ändringsförslag 82 ARTIKEL 8, PUNKT 5 5. Trots vad som föreskrivs i punkt 2 skall 5. Föraren skall påbörja en ny normal AM\ doc 23/1 PE v02-00

24 förare av fordon med multibemanning ta en ny dygnsvila på minst nio timmar senast 30 timmar efter den föregående dygns- eller veckovilan. veckovila senast 13 på varandra följande tjugofyratimmarsperioder efter den föregående normala veckovilan. Det bör finnas mycket mer flexibilitet för när veckovilan kan tas ut. Parlamentets ståndpunkt från första behandlingen är att föredra framför rådets gemensamma ståndpunkt och vi kräver därför att denna ståndpunkt skall återinföras. Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool, Philip Bradbourn och Georg Jarzembowski Ändringsförslag 83 ARTIKEL 8, PUNKT 5 5. Trots vad som föreskrivs i punkt 2 skall förare av fordon med multibemanning ta en ny dygnsvila på minst nio timmar senast 30 timmar efter den föregående dygns- eller veckovilan. 5. Trots vad som föreskrivs i punkt 2 skall förare av fordon med multibemanning ta en ny dygnsvila på minst åtta timmar senast 30 timmar efter den föregående dygns- eller veckovilan. Om dygnsvilan vid multibemanning hålls kvar på 8 timmar ges flexibilitet utan att säkerheten äventyras. Till följd av att den europeiska lagstiftningen om arbetstid ändrats krävs mer multibemanning, vilket därför också bör främjas av denna förordning. 6. Under två på varandra följande veckor skall en förare ta minst Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 84 ARTIKEL 8, PUNKT 6 6. Dygnsvilan får tillbringas i ett fordon, om detta är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla. - två normala veckovilor, eller Med undantag av detta är det vid persontransporter tillåtet att inleda veckovilan senast tolv PE v /1 AM\ doc

25 - en normal veckovila och en reducerad veckovila om minst 24 timmar minskningen skall dock kompenseras genom en motsvarande sammanhängande viloperiod som skall tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga. En veckovila skall inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. tjugofyratimmarsperioder efter den föregående veckovilan. Då skall två normala sammanhängande veckovilor och en reducerad veckovila beviljas. Det gällande undantaget för vissa persontransporter (tolv på varandra följande dagliga körtider) beaktar särdragen vid persontransport och måste därför absolut bevaras för att den här branschens konkurrenskraft skall kunna upprätthållas. Begränsningen på 90 timmar körtid leder till en enorm minskning av den genomsnittliga dagliga körtiden. Man kan också fråga sig hur vilsamt det är för en förare att tillbringa veckovilan långt ifrån sin familj och sitt sociala umgänge. Dessutom minskar de föreskrivna dygnsvilorna och begränsningen på 90 timmar körtid på fjorton dagar antalet kördagar, om körtiden per dag når det högsta antalet tillåtna timmar. Den föreslagna bestämmelsen beaktar också kravet på mer säkerhet i trafiken, samt kravet på drägliga arbetsvillkor. 6. Under två på varandra följande veckor skall en förare ta minst Ändringsförslag från Etelka Barsi Pataky Ändringsförslag 85 ARTIKEL 8, PUNKT 6 6. Under fyra på varandra följande veckor skall en förare ta minst - två normala veckovilor, eller - fyra normala veckovilor, eller - en normal veckovila och en reducerad veckovila om minst 24 timmar minskningen skall dock kompenseras genom en motsvarande sammanhängande viloperiod som skall tas ut före utgången av - inte fler än tre reducerade veckovilor om minst 24 timmar och minst en normal veckovila minskningarna skall dock kompenseras genom en motsvarande sammanhängande viloperiod som skall tas ut före utgången av den tredje veckan efter AM\ doc 25/1 PE v02-00

26 den tredje veckan efter veckan i fråga. En veckovila skall inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. veckan i fråga. En veckovila skall inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. Bussförare kan undantagsvis uppskjuta veckovilan till högst 12 dagar efter slutet av föregående veckovila. 6. Under två på varandra följande veckor skall en förare ta minst Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 86 ARTIKEL 8, PUNKT 6 6. Under fyra på varandra följande veckor skall en förare ta minst - två normala veckovilor, eller - fyra normala veckovilor, eller - en normal veckovila och en reducerad veckovila om minst 24 timmar minskningen skall dock kompenseras genom en motsvarande sammanhängande viloperiod som skall tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga. En veckovila skall inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. - inte fler än tre reducerade veckovilor om minst 24 timmar och minst en normal veckovila minskningarna skall dock kompenseras genom en motsvarande sammanhängande viloperiod som skall tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga. En veckovila skall inledas senast efter åtta 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. Det går inte att på ett effektivt sätt ordna säsongsarbete och transporttjänster för industrier som arbetar sex dagar per vecka eller mer om förarna måste få en normal veckovila varannan vecka. Upp till åtta dagar mellan två veckovilor gör det möjligt för fler förare att tillbringa veckovilan hemma och/eller att sprida timmarna över flera dagar under en viss resa. I den nu gällande förordningen kan bussförare redan skjuta upp vilan under tolv på varandra följande kördagar, något som är oerhört viktigt för passagerartransporten. PE v /1 AM\ doc

27 6. Under två på varandra följande veckor skall en förare ta minst Ändringsförslag från Reinhard Rack Ändringsförslag 87 ARTIKEL 8, PUNKT 6 6. Under fyra på varandra följande veckor skall en förare ta minst - två normala veckovilor, eller - fyra normala veckovilor, eller - en normal veckovila och en reducerad veckovila om minst 24 timmar minskningen skall dock kompenseras genom en motsvarande sammanhängande viloperiod som skall tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga. En veckovila skall inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. - inte fler än tre reducerade veckovilor om minst 24 timmar och en normal veckovila minskningen skall dock kompenseras genom en motsvarande sammanhängande viloperiod som skall tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga. En veckovila skall inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. Det går inte att på ett effektivt sätt ordna säsongsarbete och transporttjänster för industrier som arbetar sex dagar per vecka eller mer om förarna måste få en normal veckovila varannan vecka. Minskningen kommer ofta att vara minimal (t.ex. veckovilan på 36 timmar i förordning (EG) nr 3820/85 som tillåter att transporter för industrier med sexdagarsvecka anordnas på ett effektivt sätt). Säsongsarbete skulle kräva avsevärt fler förare, om den normala veckovilan måste tas ut varannan vecka. Det finns redan nu alltför få kvalificerade förare. Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool och Philip Bradbourn Ändringsförslag 88 ARTIKEL 8, PUNKT 6, STYCKE 2 En veckovila skall inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. En veckovila skall inledas senast efter åtta 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. Ändringsförslaget försöker beakta de långa sträckorna under vägtransporterna. Möjligheten till åtta dagar mellan två veckovilor kommer att göra det möjligt för fler förare att tillbringa AM\ doc 27/1 PE v02-00

28 veckovilan hemma. Det kommer också att vara möjligt för dem att sprida körtimmarna för en resa över flera dagar. Ändringsförslag från Georg Jarzembowski Ändringsförslag 89 ARTIKEL 8, PUNKT 6, STYCKE 2 En veckovila skall inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. En veckovila skall inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. Med undantag av detta är det vid persontransporter tillåtet att inleda veckovilan tolv dagar efter den föregående veckovilan. I synnerhet för bussförare måste denna möjlighet som ges i förordning (EEG) nr 3820/85 bibehållas. Annars kommer detta att leda till att omsättningen för 60 procent av gemenskapens reseföretag minskar eller att företagen flyttar till tredjeländer som inte har sådana bestämmelser. Ändringsförslag från Philip Bradbourn och Robert Atkins Ändringsförslag 90 ARTIKEL 8, PUNKT 8 8. Dygnsvilor och reducerade veckovilor på annan ort än där fordonet är stationerat eller där föraren har sin hemort får tillbringas i ett fordon, om detta är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla. 8. En förare som har tagit ut en reducerad veckovila skall ta ut en kompensationsviloperiod som motsvarar skillnaden mellan 45 timmar och längden av den reducerade veckovilan. Denna kompensationsviloperiod skall tas ut - i ett sammanhang, - före slutet av veckan som följer på veckan då den reducerade veckovilan togs ut (för långdistansförare skall den tas ut inom tre veckor), - i anslutning till antingen en veckovila eller en dygnsvila. PE v /1 AM\ doc

29 Det bör finnas mycket mer flexibilitet för när veckovilan kan tas ut. Parlamentets ståndpunkt från första behandlingen är att föredra framför rådets gemensamma ståndpunkt och vi kräver därför att denna ståndpunkt skall återinföras. Ändringsförslag från Helmuth Markov Ändringsförslag 91 ARTIKEL 8, PUNKT 8 8. Dygnsvilor och reducerade veckovilor på annan ort än där fordonet är stationerat eller där föraren har sin hemort får tillbringas i ett fordon, om detta är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla. 8. Dygnsvilor på annan ort än där fordonet är stationerat eller där föraren har sin hemort får tillbringas i ett fordon, om detta är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla. Ersätter föredragandens ändringsförslag 20. Förarens möjlighet att tillbringa reducerade veckovilor i fordonet stryks. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 92 ARTIKEL 8, PUNKT 8 8. Dygnsvilor och reducerade veckovilor på annan ort än där fordonet är stationerat eller där föraren har sin hemort får tillbringas i ett fordon, om detta är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla. 8. Dygnsvilor och veckovilor på annan ort än där fordonet är stationerat eller där föraren har sin hemort får tillbringas i ett fordon, om detta är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla. Det finns ingen orsak till varför en förare inte skall få ta veckovilor i fordonet med tanke på den moderna utrustning som finns i långtradare. AM\ doc 29/1 PE v02-00

30 Ändringsförslag från Jörg Leichtfried Ändringsförslag 93 ARTIKEL 10, PUNKT 1 1. Transportföretagets betalning till förare som är anställda eller som står till företagets förfogande får inte, även om det sker i form av bonus eller lönetillägg, beräknas på grundval av tillryggalagda sträckor och/eller transporterad godsmängd, om betalningen är av sådan art att den utgör en fara för trafiksäkerheten. 1. Transportföretagets betalning till förare som är anställda eller som står till företagets förfogande får inte, även om det sker i form av bonus eller lönetillägg, beräknas på grundval av tillryggalagda sträckor och/eller transporterad godsmängd. Slutet av meningen i punkt 1, som gäller sedan EG-förordningen trädde i kraft, gör det omöjligt att i praktiken införa påföljder för ovannämnda belöningar (schablonbelopp). Det kommer att leda till lönedumpning, påtryckningar på förarna, överträdelser av kör- och viloperiodsbestämmelserna och på så sätt riskera trafiksäkerheten. Slutet av meningen bör därför strykas. Ändringsförslag från Markus Ferber Ändringsförslag 94 ARTIKEL 10, PUNKT 3, STYCKE 1 3. Ett transportföretag skall vara ansvarigt för överträdelser som begåtts av företagets förare, även om överträdelsen har begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland. 3. Ett transportföretag skall vara ansvarigt för överträdelser som begåtts av företagets förare för företagets räkning, även om överträdelsen har begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland. Om företaget skall bära det fulla ansvaret innebär det att bevisbördan försvinner. I rådets gemensamma ståndpunkt behöver medlemsstaterna inte ens beakta bevis som företag lagt fram. Om bevisbördan försvinner bör detta endast gälla situationer där företaget gynnas av överträdelsen. PE v /1 AM\ doc

31 Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool och Philip Bradbourn Ändringsförslag 95 ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED D d) Fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton, vilka används av personer som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster i enlighet med definitionen i artikel 2.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna för leveranser inom ramen för den samhällsomfattande tjänsten eller för transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete. Sådana fordon får endast användas inom en radie av 50 km från företagets etableringsort och på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift. d) Fordon, vilka används av personer som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster i enlighet med definitionen i artikel 2.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna för leveranser inom ramen för den samhällsomfattande tjänsten eller för transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete. Sådana fordon får endast användas inom en radie av 50 km från företagets etableringsort och på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift. Medlemsstaterna kan göra sådana undantag beroende av enskilda villkor. Ingen färdskrivare skall behöva installeras om transporten inte är huvudverksamheten och om den sker inom en radie på 50 km. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 96 ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED H h) Fordon som används i samband med avloppsunderhåll, översvämningsinsatser, vattenförsörjning, underhåll och kontroll av vägar samt avfallshantering. utgår Ändringsförslaget är en följd av ett annat ändringsförslag av samma ledamot, och inför ett allmänt undantag enligt artikel 3 i enlighet med ändring 24 från första behandlingen AM\ doc 31/1 PE v02-00

32 (P5_TA(2003)0008). Ändringsförslag från Gary Titley Ändringsförslag 97 ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED H h) Fordon som används i samband med avloppsunderhåll, översvämningsinsatser, vattenförsörjning, underhåll och kontroll av vägar samt avfallshantering. utgår Undantag görs endast för vissa viktiga tjänster, och ersätts av bestämmelser om att hålla kvar EU-undantag för samtliga viktiga tjänster. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 98 ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED L l) Fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar och för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder. utgår Ändringsförslaget är en följd av ett annat ändringsförslag av samma ledamot, och inför ett allmänt undantag enligt artikel 3 i enlighet med ändring 23 från första behandlingen (P5_TA(2003)0008). Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 99 ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED OA (nytt) oa) Fordon som används för transport av PE v /1 AM\ doc

33 levande djur från lantgårdar till lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier. Återinför ändring 59 från första behandlingen (P5_TA(2003)0008). Förslaget återknyter till de gällande bestämmelserna i förordning (EG) nr 3820/85 om nationella undantag. Ändringsförslag från Anne Elisabet Jensen Ändringsförslag 100 ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED OB (nytt) ob) Fordon som används som butiker på lokala marknader eller för hemförsäljning eller som används av mobila bank-, penningväxlings- eller sparverksamheter, för religiösa ändamål, för utlåning av böcker, skivor eller kassetter, för kulturevenemang eller utställningar och som är särskilt utrustade för sådana ändamål. Återinför ändring 57 från första behandlingen (P5_TA(2003)0008). Förslaget återknyter till de gällande bestämmelserna i förordning (EG) nr 3820/85 om nationella undantag. Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool och Philip Bradbourn Ändringsförslag 101 ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED OA (nytt) oa) Fordon som används som butiker på lokala marknader eller för hemförsäljning eller som används av mobila bank-, penningväxlings- eller sparverksamheter, för religiösa ändamål, för utlåning av böcker, skivor eller kassetter, för kulturevenemang eller utställningar och AM\ doc 33/1 PE v02-00

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2007:216 Utkom från trycket den 9 maj 2007 utfärdad den 26 april 2007. Regeringen

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***I

Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***I C 38 E/152 Europeiska unionens officiella tidning SV 12.2.2004 Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i den På Europaparlamentets vägnar Ordförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0255(COD) 29 januari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 27 juni 2001 PE 304.658/19-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 19-31 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Bernd Lange (PE 304.658) ÄNDRING AV DIREKTIV

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Skr. 1980/81: Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet

Skr. 1980/81: Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet Skr. 1980/81: 79 12 Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, som har sammankallats

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 11.4.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider

Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider Arbetarskyddsanvisningar och guider 27 Arbetarskyddsförvaltningen Bilförares kör- och vilotider Arbetarskyddsguider och anvisningar 27 Bilförares kör- och vilotider ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 28.1.2011 2010/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 16.1.2008 PE400.400v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-24 Förslag till yttrande Luis Herrero-Tejedor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/0121(COD) 11.2.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32 Förslag till yttrande Andreas Schwab (PE398.646v01-00) Över förslaget till

Läs mer

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter I broschyren behandlas de viktigaste reglerna. Ytterligare information finns i förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 15.3.2005 C 63 E/1 I (Meddelanden) RÅDET GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 11/2005 antagen av rådet den 9 december 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/ /EG av den om minimivillkor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 10 december 2001 PE 305.716/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Ioannis Koukiadis (PE 305.716) ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 9 1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 8 Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 Bilaga Nr Rättslig grund Typ av överträdelse Avgift i kronor per allvarlighetsgrad

Läs mer

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende:

Läs mer

Sanktionsavgifter enligt a

Sanktionsavgifter enligt a Sanktionsavgifter enligt 21 22 a 1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 Överträdelser av AETR Nr Rättslig grund Typ av överträdelse A Besättning A1 Artikel 5 Inte iakttagit regler om lägsta ålder för förare

Läs mer

Undersökning för transportföretag

Undersökning för transportföretag 1 Syftet med studien Undersökning för transportföretag Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för Transporter och Rörlighet) har nyligen inlett en undersökning för att utvärdera genomförandet och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. Framställan 1 (44) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Dnr/Beteckning TSG 2016-941 Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik; SFS 2008:475 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler

Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler Regler och vägledning november 2010 1 Denna broschyr innehåller Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsreglerna och därmed också krav

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv...4 2.1 Förordningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning RP 2/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i arbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelsen i arbetstidslagen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 20.12.2004 PE 350.189v01-01 ÄNDRINGSFÖRSLAG 69-217 Förslag till betänkande Mathieu Grosch Körkort (PE 349.893v01-01) Förslag till

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift.

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift. HFD 2015 ref 33 Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b.

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b. 17.2.2005 A6-0016/114 ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 från Paolo Costa, för ALDE-gruppen Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b b) för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) för kategori

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1(32) Väg- och järnvägsavdelningen, Enhet trafikföretag, Sektion Regler Datum 2015-03-02 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt)

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 18 november 2003 PE 333.051/12-30 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-30 Förslag till betänkande (PE 333.051) Olle Schmidt Mervärdesskatt på tjänster som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Kontroll av färdskrivare

Kontroll av färdskrivare Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU15 Kontroll av färdskrivare Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare samt en följdmotion om sanktionsordningen

Läs mer

Tidigare dokument: Fakta-PM Jordbruksdepartementet 2003/2004. Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

Tidigare dokument: Fakta-PM Jordbruksdepartementet 2003/2004. Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Bilaga 1 Rådspromemoria 2004-11-11 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruk) den 22 23 november 2004 Dagordningspunkt x Rubrik: Förslag till rådets förordning om skydd av

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Hur ska man förhålla sig till bestämmelserna om dygnsvila och arbetstidens längd? Göran Kecklund, Fil Dr Syfte med arbetstidslagen Att ge ett skydd mot alltför stora

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 418 C5-0320/2003 2003/0153(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 418 C5-0320/2003 2003/0153(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 17 december 2003 PE 332.596/25-34 ÄNDRINGSFÖRSLAG 25-34 Förslag till betänkande (PE 332.596) Giuseppe Gargani Typgodkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen U 37/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (arbetstidsdirektivet för inlandssjöfarten) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 28 mars 2003 PE 322.001/4 9 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4 9 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 322.001) Peter

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/2002 2002/0240(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/2002 2002/0240(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 9 oktober 2003 PE 323.107/245-265 ÄNDRINGSFÖRSLAG 245-265 Förslag till yttrande (PE 323.107) Christopher Huhne Uppköpserbjudanden Förslag

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Vintervä ghä llning väd gä ller?

Vintervä ghä llning väd gä ller? 2013-12-03 Vintervä ghä llning väd gä ller? Inledning 1. Detta dokument innehåller en tolkning av för Transportstyrelsens (TS) bedömer att regelverken om kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstidslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 22 juli 2002 PE 319.337/12-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-16 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 319.337) Heidi Anneli

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0169(CNS) 7 oktober 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 8 oktober 2002 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20. Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20. Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Kör- och vilotid vid internationell

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE

VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE Till följd av att flera europeiska lagar har antagits har det skett en gradvis avreglering av både internationella vägtransporter och cabotage

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2012 COM(2012) 627 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Tillämpningen av rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) Mervärdesskattens framtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2005:18 och 637, 2006:15, 2007:216 och 306, 2008:55, 731, och 1288, 2009:918, 1102 och 1374, Förordning om kör-

Läs mer