Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden"

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Posten Nord AB, som för närvarande lämnar ut nya körkort till körkortshavarna, kommer att omorganisera sin verksamhet och kan därmed inte längre bistå Transportstyrelsen vid utlämnande av körkort. Avvecklingen har redan påbörjats men kommer att ske i allt snabbare takt från och med januari 2014 vilket innebär sämre service för medborgarna för att slutligen upphöra. Därmed behövs en ny ordning om hur utlämnande av körkort ska ske och även ett förtydligande av hur utbyte från utländskt till svenskt körkort ska ske för ett säkert utlämnande. Bakgrund Transportstyrelsen beräknas under 2013 att utfärda cirka körkort. Körkortet är förutom en behörighetshandlig också den vanligaste legitimationshandlingen i landet. Kraven på säkerhet är därför särskilt höga. Efter tillverkning lämnas körkort ut via Posten Nord AB:s Företagscenter. Nuvarande ordning för utlämnande av körkort är i behov av förändring. Behovet har främst uppstått till följd av att Posten Nord AB anmält att de har för avsikt att omorganisera sina utlämningsställen, så att de inte längre kan bistå med utlämnande av körkort. Under 2013 har företagscenter stängts på enstaka orter för enskilda vilket försämrat tillgängligheten. Successivt kommer fler företagscenter att stängas på fler orter och öppettider begränsas vilket innebär sämre service till körkortshavare som ska hämta ut sina körkort. Behov av förändring märks även som en del i Transportstyrelsens pågående arbete att göra körkort säkrare som identitetshandling. Nuvarande ordning för utlämnande Idag lämnas körkort ut via Postens Företagscenter vilka i dagsläget är ca 300 stycken och geografiskt spridda över landet. I omkring två tredjedelar av alla fall där körkort lämnas ut föregås utelämnandet av utökad identitetskontroll. Postens personal kan genom utökad identitetskontroll vid tveksamheter neka ett utlämnade och i sådana fall returnera körkortet till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen betalar enligt avtal för den tilläggstjänst som utgörs av den utökade

2 Datum 2 (10) identitetskontrollen. Den utökade identitetskontrollen innebär att vid utlämnandet öppnas ett kuvert innehållandes ett körkort och personal som lämnar ut körkortet jämför foto och namn med den person som hämtar ut körkortet. I en tredjedel av alla fall där körkort lämnas ut sker detta dock utan utökad identitetskontroll. Den tredjedelen avser de körkort där fotografering skett digitalt på ett av Trafikverkets förarprovskontor. Körkortet skickas då som ett rekommenderat brev och lämnas ut hos Postens Företagscenter. Rekommenderat brev kan idag hämtas ut på ca 1500 ställen över hela landet. Då körkortet även utgör en legitimationshandling är Transportstyrelsen en av de största utfärdarna av identitetshandlingar i landet. Med anledning av detta ingår myndigheten i samarbetsorgan på identitetshandlingsområdet såsom AG-legitimationsgruppen (Samarbetsorgan med företrädare från olika aktörer på identitetsområdet, bl.a. svenska bankföreningen, Svensk Handel och SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium)). I gruppen hanteras frågor om säkerhetsstandards och annan säkerhet på identitetshandlingsområdet. Säkerheten ska bland annat förhindra att körkort och därmed också identitetshandling tillverkas och lämnas ut till fel person eller till en person med icke säkerställd identitet. Gällande bestämmelser Det framgår av 3 kap. 15 körkortsförordningen (1998:980) att Transportstyrelsen ska skicka underlag för ansökan om utfärdande av körkort eller förarbevis till sökanden, förnyelse av körkort till körkortshavaren och förnyelse av förarbevis till innehavaren av förarbevis. En ansökan ska göras på en särskild blankett (grundhandling) och vara egenhändigt undertecknad. Ett välliknande fotografi ska följa med ansökan. Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om att en ansökan ska lämnas genom elektronisk överföring enligt tredje stycket i samma paragraf, Av 8 kap 3 körkortsförordningen framgår att Posten Meddelande AB (numera Posten Nord AB) får utföra identitesprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut. Föreskrifter om sådan medverkan får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Post- och telestyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Bemyndigandet finns i 10 kap. 1 tredje stycket körkortslagen, som stadgar att regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort. Framställan till Näringsdepartementet

3 Datum 3 (10) Utifrån denna bakgrund lämnade Transportstyrelsen under april månad en framställan om utlämnande av körkort i framtiden till Regeringskansliet, Näringsdepartementet. I framställan föreslogs ändringar i körkortslag och körkortsförordning för att möjligöra en ny rutin med lagstöd för hanterande av utlämning av körkort. Regeringen har, via Näringsdepartementet, därefter framtagit en promemoria avseende utlämnande av körkort. Denna promemoria är nu på remiss och remissvar inväntas till Näringsdepartementet senast den 1 oktober Promemorian innehåller förlag på ändring i körkortslag och förordning som möjliggör Transportstyrelsens förslag enligt nedan. Av promemorian framgår inte något datum för ikraftträdande av ändringar i lag och förordning. Därmed framgår heller inte något datum för ikraftträdande för Transportstyrelsens föreskrifter när dessa är avhängiga regeringens datum för ikraftträdande. Förslag till ändring av KKL 10:1, sista stycket Nuvarande lydelse Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort. Föreslagen lydelse Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt företag som har till uppgift att lämna ut post. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om sådant överlämnande och om utlämnande av körkort. Förslag till ändring av KKF 8:3 Nuvarande lydelse Posten Meddelande AB får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan medverkan. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter ska myndigheten höra Post- och telestyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Föreslagen lydelse Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att företag som har till uppgift att lämna ut post får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut. Företag åt vilka denna uppgift överlämnats ska anges i en bilaga till föreskriften.

4 Datum 4 (10) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan medverkan. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt detta stycke ska myndigheten höra Post- och telestyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Förnyelse av svenskt körkort Vid förnyelse av ett svenskt körkort är identiteten i grunden fastställd. Identiteten behöver därför inte kontrolleras genom personligt besök av körkortshavaren på förarprovskontor. Om körkortshavaren går dit för att fotografera sig, kan identiteten kontrolleras, men möjligheten att förnya körkort genom att skicka in färskt fotografi och namnteckning på en så kallad grundhandling ska finnas kvar. Identiteten ska i samtliga fall av förnyelse av svenskt körkort kontrolleras genom att det fotografi som kommer in jämförs med fotografiet på närmast tidigare tillverkande körkort för körkortsinnehavaren. Utbyte av utländskt körkort mot svenskt När det är frågan om utbyte av utländskt körkort mot svenskt, eller förnyelse av utländskt EU-körkort till svenskt, har inte Transportstyrelsen uppgift om körkortshavarens identitet. Utländska körkort är i sig oftast inte godkända id-handlingar. De utländska körkortshavare som vill ha svenskt körkort ska därför vara skyldiga att gå till förarprovskontor och identifiera sig och fotografera sig digitalt. Det krävs ingen ändring i lag eller förordning för att föreskriva att utländska körkortshavare som vill byta ut sitt körkort mot svenskt, ska identifiera och fotografera sig på plats hos Trafikverket. Transportstyrelsen kan införa denna ändring genom föreskrift tack vara det befintliga föreskriftsmandatet i 3 kap. 15 sista stycket körkortsförordningen, vilket även framfördes i Transportstyrelsens tidigare nämnda framställan. För att säkerställa att identitetskontroller införs och förstärks i samband med tillverkning av körkort, vilket avser både svenska och utländska körkort pågår ett projekt utlämning av körkort genomförande inom Transportstyrelsen, bland annat arbetas med framtagande av ett ansiktsigenkänningsprogram. Positiva effekter Tillgängligheten för medborgarna förbättras jämfört med idag, då antalet utlämningsställen ökar. (Postens Företagscenter är ca 300 st geografiskt utspridda över landet jämfört med att rekommenderade brev kan hämtas ut på cirka 1500 ställen över landet). Genom att även fortsättningsvis använda Postens distributionskanaler uppstår inga kostnader för ny administration/stöd till alternativa utlämnare av körkort.

5 Datum 5 (10) Distributionskanaler, säkerhetsrutiner och personal är redan upparbetade vad gäller rutiner för rekommenderade brev. 2 Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? 2.1 Alternativa lösningar I dagsläget finns inga egentliga alternativa lösningar. De alternativa lösningar att lämna ut körkort i Transportstyrelsens egen regi eller med hjälp av Trafikverket, Skatteverket, Rikspolisstyrelsen eller kommunerna som som har undersökts är av olika skäl inte realistiska eller är förenade med förhållandevis stora svårigheter och omställningskostnader, vilket även framgår av regeringens promemoria. En föredel med att låta Postens ombud svara för utlämnade av körkort är att dessa är en upparbetad distributionskanal för Postens försändelser med väl fungerande rutiner för ändamålet. 2.2 Effekter om reglering inte kommer till stånd I och med att Posten Nord AB avvecklar ett stort antal företagscenter under 2013 och 2014 kommer service och tillgänglighet att försämras för att slutligen upphöra för dem som ska få nya körkort och för dem som ska byta ut sitt utländska körkort mot ett svenskt. 3 Vilka berörs av regleringen? Alla personer som ska förnya sitt svenska körkort berörs och innehavare av ett utländskt körkort som ska byta ut sitt körkort till ett svenskt körkort. Innehavare av utländska körkort som ska byta ut sitt körkort till ett svenskt är hänvisade till Trafikverket, förarprov för att fotografera sig digitalt. Utländska körkortshavare kommer därmed att genomgå identitetskontroll hos Trafikverket. Under 2012 fick Transportstyrelsen 8000 förfrågningar om utbyte av utländskt körkort varav 7668 personer fick ett positivt besked. Trenden för den typ av utbyten som här beskrivs är ökande. För den enskilde som behöver fotografera sig hos Trafikverket kan det vara längre att åka till Trafikverkets förarprov än till en annan fotograf för att fotografera sig, vilket kan innebära högre kostnad för bensin eller bussbiljett. Förslaget innebär också att alla som ska hämta ut ett nytt svenskt körkort hämtar det hos sitt närmsta postombud istället för hos posten. Detta kommer i de allra flesta fall innebära en stor förenkling för körkortshavarna.

6 Datum 6 (10) 4 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? 4.1 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser För Transportstyrelsens del kan besparing ske eftersom den kostnad som utgår till Posten Nord för den förstärkta identitetskontrollen kommer att upphöra. Nedan beräkning baseras på Transportstyrelsens produktionsenhet uppgivna belopp. Kostnaden för den förstärkta identitetskontrollen är 11 kr styck. För följande år är antal körkort som produceras beräknade enligt nedan 2014: : : För 2013 beräknas körkort års körkort tas dock ej med i den beräkningen eftersom aktull föreskrift tidigast träder i kraft januari : 11 x = kr (2/3 = kr) 2015: 11 x = kr (2/3 = kr) 2016: 11 x = kr (2/3 = kr). Därmed kan kr besparas under perioden eftersom behovet av den förstärkta identitetskontrollen, som sker vid 2/3 av fallen, vid utlämnande av körkort helt upphör. Utgifter kommer dock att finnas för ansiktsigenkänningsprogram och löpande utvecklingskostnader som redan finns idag. Denna kostnad är idag inte fastställd. Kostnad för meddelande enligt rekommenderat brev består. Ett rek brev kostar cirka 50 kr per styck. Denna kostnad är oförändrad utifrån aktull reglering när utskick med rekommenderat brev redan sker. Noteras dock att departementet har beräknat en besparning om cirka 4 miljoner kronor. Denna kostnad motsvarar troligen de kostnader myndigheten får för utveckling och förvaltning av de stärkta rutiner som Transportstyrelsen avser att införa för att förstärka identitetsprövningen. Det framgår dock inte hur Näringsdepartementet har gjort sin beräkning förutom att det är beräknat utifrån den ersättning som utgår enligt gällande avtal. För en enskild person med körkort från annat land inom EES, eller från Japan eller Schweiz, kan en förändring av kostnad ske i och med krav på

7 Datum 7 (10) fotografering på förarprovskontor. Fotografering på förarprov kostar idag 80 kr. (Framgår av körkortsportalens uppgifter dat ) Dessa 80 kr är att jämföra med vad fotografering kostat på annat ställe. 4.2 Jämförelse av konsekvenser av de olika regleringsalternativen Andra regleringsalternativ är inte aktuella utifrån de alternativa lösningar som beskrivits under kapitel 2.1 Alternativa lösningar. 5 Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Det finns ingen EU-rättslig reglering eller andra internationella regler som reglerar utlämnade av körkort i Sverige. Inte heller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:70) om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring har sin grund i internationell lagstiftning. 6 Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Posten Nord AB:s avveckling av företagscenter kommer att ske från 1 januari Från det datumet kommer tillgänglighet och service kraftigt att försämras för att slutligen upphöra. Det är därför viktigt att snabbt ge förutsättningar för en ny lösning för utlämnande av körkort. Det förslag som Transportstyrelsen föreslår förutsätter dock att en ändring sker i körkortslag och körkortsförordning. Departementet arbetar idag med frågan men risk kan finnas att de ej hinner bli klara med ändring i lag och förordning i tid, vilket i så fall försenar även denna föreskrift. 7 Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Aktuell föreskrift bör inte förändra situationen för olika företag. Det företag som berörs är i huvudsak Posten Nord som själva har initierat sin omorganisation. Utöver Transportstyrelsens avtal med Posten Nord, avseende försändelser av rekommenderade brev, kan vi förutsätta att Posten Nord ansvarar för att framtida upphandlingar med utlämningsställen sker med den ordning som krävs enligt Lag om offentlig upphandling. 7.1 Hur många företag berörs, i vilka branscher är företagen verksamma samt hur stora är företagen? Förändringen berör förstås Posten Nord i och med att den förstärkta identitetskontrollen upphör. Posten Nord har dock själva uttryckt önskemål om att få till den förändring som främst ligger till grund för denna föreskrift. Andra företag som berörs är de företag som Posten Nord anlitar som

8 Datum 8 (10) utlämningsställen för rekommenderade brev. Det är Posten Nord som själva har avtal med sina utlämningsställen. Transportstyrelsen har inte för avsikt att sluta avtal med de företag som driver utlämningsställena, utan de regler som Transportstyrelsen anser att utlämningsställena behöver följa slås istället fast i föreskrifter. 7.2 Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär regleringen för företagens administrativa kostnader? Den tidsåtgång som går åt till att lämna ett rekommenderat brev till en kund tar rimligen någon minut. Detta sker redan idag vid utlämning. De kostnader som företagen (utlämningsställen) har bör rimligen täckas av det avtal Posten Nord har med sina utlämningsställen. 7.3 Vilka andra kostnader medför den föreslagna regleringen för företagen och vilka följdändringar av verksamheten kan företagen behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen? Företagen som driver utlämningsställena avgör själva om de vill vara ett utlämningsställe. Ersättning för olika kostnader är en förhandlingsfråga mellan utlämningsställen och Posten Nord AB. 7.4 I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen? Posten Nord AB har redan idag har avtal med utlämningsställen för utlämnande av rekommenderade brev. Den ordningen avses inte att förändras utifrån aktuella regleringar. Aktuella regleringar bedöms därmed inte påverka konkurrensförhållanden mellan företag utöver vad som eventuellt påverkas redan idag. 7.5 Hur kan regleringen i andra avseenden komma att påverka företagen? Personalen som arbetar med att lämna ut körkort måste ha god kännedom om de nu aktuella föreskrifterna från Transportstyrelsen. Här bör Transportstyrelsen avtala med Posten Nord om att Posten Nord har ansvar för att denna personal får sådan kunskap. 7.6 Behöver särskild hänsyn tas till små företag vid reglernas utformning? Föreskrifterna bedöms inte påverka företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. De små företag som eventuellt kan beröras av den nya ordningen för utlämnande av körkort är enstaka lokala fotohandlare. Fotohandlare på flertalet av Trafikverkets provorter kan redan

9 Datum 9 (10) ha påverkats vid införande av tidigare föreskrifter där det funnits krav på elektronisk överföring. 8 Genomförda avvägningar under föreskriftsprocessen Krav på makulering av gamla körkort ej längre aktuellt Vid utlämnande av körkort, så som sker idag, makuleras ofta det gamla körkortet innan det nya lämnas ut. Krav på makulering är inte längre aktuellt eftersom det med den nya ordningen inte sker någon utökad identitetskontroll vid utlämnandet. Körkortshavaren kommer med de nya reglerna att hämta sitt körkort i ett rek brev på ett utlämningsställe. Vid utlämnande av vanligt rek brev sker en vanlig identitetskontroll. I de fall ett körkort har borttappats görs en förlustanmälan av den enskilde. Skulle körkortet senare påträffas har den enskilde redan idag en skyldighet att skicka in sitt upphittade körkort till Transportstyrelsen enligt KKF 3 kap st. Det kan även noteras att giltighetsdatum framgår av varje körkort oavsett om inlämnat körkort makuleras eller inte. Vid utbyte av utländskt körkort mot svenskt körkort kommer det att finnas krav på fotografering hos Trafikverket förarprov. För den enskilde som behöver fotografera sig hos Trafikverket kan det vara längre att åka till Trafikverket än till en annan fotograf. Detta kan innebära högre kostnad för bensin eller bussbiljett vilket är negativt för den enskilde. Transportstyrelsens bedömning är dock att den förstärkta kontrollen av den sökandes identitet, vilket fotografering hos Trafikverket i förlängningen innebär, väger tyngre än den enskildes eventuella merkostad vid resa. Detta för att säkerställa att ett körkort som också används som identitetshandling lämnas ut till rätt person. Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: Liv Lennius Johansson, utredare, enhet behörigheter, Transportstyrelsen. Tfn , e-post Daniel Granqvist, jurist, enhet juridik, Transportstyrelsen. Tfn , e-post

10 Datum 10 (10)

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg 1 (79) TSV 2012-1207 POA-337 2016/12 Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE 2 (79) Innehåll SAMMANFATTNING... 6 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG... 10

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Grundläggande betaltjänster i förändring

Grundläggande betaltjänster i förändring Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Datum 2014-02-28 Grundläggande betaltjänster i förändring Hur påverkas de statliga insatserna? Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Diarienummer 14-2018 ISSN 1650-9862 Författare,

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Redovisningscentraler för taxi

Redovisningscentraler för taxi Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi Näringsdepartementet Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslagspromemoria om nya redovisningsföreskrifter för 2007 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer