Hur vi arbetar med uppdragen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur vi arbetar med uppdragen"

Transkript

1 Uppdrags-, tjänste och genomförandebeskrivning Nedan följer Meetagains erbjudande när det gäller deltagaradministration och relaterade tjänster i samband med konferenser, kongresser, utställning m.m. Till våra kunder utses alltid en projektledare som är er kontaktperson och som har ett nära samarbete med kunden. Projektledaren är operativt och kvalitativt ansvarig för samtliga tjänsteleveranser. Projektledaren driver arbetet framåt, upprättar tidsplaner, budgetar, informerar beställaren löpande under pågående uppdrag, utvärderar arrangemangen samt avrapporterar statistik och ekonomi. En stor del av projektledarens arbete är att leda projektarbetet internt på Meetagain. Projektledaren har tillgång till övriga projektledare och projektassistenter samt personal med specifika kunskaper inom webbhantering, marknadsföring, ekonomi samt teknik- och datorsupport. En viktig uppgift för projektledaren och teamet är att sätta sig in i uppdragsgivarens verksamhet och fånga upp behov och särskilda krav på genomförande och kvalitet. Meetagain initierar ett inledande möte där bl a följande punkter tas upp: Bakgrund och historik Mål och vision med uppdraget Organisation och rollfördelning, relevanta policys, beslutsordning, rapporteringsönskemål Resurser och budget Kommande arrangemang, programinnehåll och tidsplan Meetagain eftersträvar långsiktiga relationer och ser samarbetet som ett partnerskap där vi tillsammans skapar lyckade möten mellan människor som uppfyller kundens krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. Hur vi arbetar med uppdragen När det inledande samarbetet har startat är det dags att sätta igång arbetet med den aktuella konferensen. Meetagain arbetar efter en modell som bygger på våra erfarenheter av att driva och genomföra möten, stora såväl som små. Oavsett typ av möte beaktar vi modellens alla faser, från början till slut. Planering Genomförande Avslut Uppföljning Nedan beskriver vi de tjänster Meetagain erbjuder gällande planering, genomförande, avslut och uppföljning av konferenser, kongresser, utställningar, mässor m m och förslag till när i tiden de olika tjänsterna genomförs. Beskrivningen kan ses som ett smörgåsbord. Beroende på typ av uppdrag kan ibland samtliga tjänster nyttjas, andra uppdrag kräver endast ett urval av tjänster.

2 PLANERING Evenemangsbeskrivning Meetagain upprättar en uppdragsbeskrivning för mötet/konferensen. Beskrivningen innehåller all fakta om mötet/konferensen samt en tidsplan, t ex när ska on-line registrering öppna, deadline för programinnehåll, avbokningsoch ändringsregler. Beskrivningen fungerar som en checklista för samtliga intressenter till evenemanget. När arrangemanget är beslutat. uppdateringar. Bokning av mötes- och konferenslokaler, utrustning, hotellrum etc Rådgivning, förhandling och bokning av lokaler, teknisk utrustning (även utöver När arrangemanget standard såsom mentometerknappar, myggor m m), skyltning, dekorationer, är beslutat. måltider, förhandsbokning av hotellrum. I första hand genomförs bokningar genom de statliga ramavtalen. Olika förslag (minst 2 st) presenteras och beslut tas i samråd med de ansvariga för konferensen/mötet. Vid behov besöker vi anläggningarna (tillsammans med er eller enbart Meetagain) för att kontrollera att specifika behov tillgodoses. Kringarrangemang Förslag på kvällsarrangemang inkl underhållning, utflykter och vid behov busstransfer, taxi. I första hand genomförs bokningar genom de statliga ramavtalen. Olika förslag presenteras för er och beslut tas i samråd med de ansvariga för konferensen/mötet. Marknadsföring Ev framtagning av grafisk profil för mötet. Logotyp, headers, banners m m. Rådgivning, planering och koordinering vid produktion och distribution av trycksaker och material, t ex inbjudan, program. Utskick av inbjudan samt påminnelser. planering & projektledning Vid behov deltagande i planerings- och avstämningsmöten med er. Rådgivning i mötestekniska frågor, regelbundet informera om bokningar, deltagarantal m.m Koordinering och kontakt med konferensanläggningar, restauranger, leverantörer, hotell. Bokningar stäms av och korrigeras efter behov. När arrangemanget är beslutat. När arrangemanget är beslutat. Enl. önskemål

3 GENOMFÖRANDE Deltagaradministration-deltagarservice Utformning av webbplats/anmälningssida/formulär för on-lineregistrering, sker i systemet Trippus Eventus. Utformas enligt er grafiska profil och integreras med verkets webbplats. Utformning av texter för den specifika konferensen/mötet. Se även bilaga med beskrivning av on-line system. Hanterar frågor, ändringar, avbokningar m.m från deltagare, föreläsare m fl. Per telefon, fax eller e-post. Mottagande och kontroll av anmälning Personlig bekräftelse via e-post till varje deltagare på anmälan av samtliga registrerade val Hanterar förfrågningar angående kommunikationer till och från mötet/konferensen Kontinuerlig rapportering till er av anmälningsläget samt deltagande i olika sociala arrangemang. Ni får egen ingång till registreringssystemet för att kunna följa anmälningsläget i realtid. Hotellbokningsservice (vid behov) Utformning av internetbaserat hotellrumsbokningsformulär. Integreras med anmälningsformuläret till konferensen. Möjlighet för deltagare, inbjudna, föreläsare m fl att boka hotellrum. Sker i samband med on-lineregistrering till konferensen. Hanterar förfrågningar per telefon och e-post, samt ändringar av hotellval Bekräftelse till deltagarna om tilldelat hotell Kompletta namnlistor till hotellen på deltagarna med ankomst- och avresedatum, betalningssätt, rumstyp m.m. kontakt med hotellen angående ändringar och avbokningar Bevakning av avbokningsregler Meetagain ansvarar för ev avbokningskostnader för förhandsbokade rum. Senast två månader innan konferensstart, eller enligt önskemål från er När anmälningswebb öppnas.. Enligt ö.k. Förslagsvis 1 gång i månaden från början. 1 gång i veckan sista månaden. I samband med utformning av anmälningswebb. vid anmälan. under anmälningstiden. On-line vid anmälningstillfället. Utifrån hotellens önskemål. under anmälningstiden. Vi följer SHR s avbokningsregler. Normalt 30 dagar före ankomstdag.

4 Betalningar Individuell fakturering till deltagare. Betalning med kreditkort (VISA och under Mastercard) eller via faktura. I de fall Meetagain inte är arrangör, fakturering till anmälningstiden deltagare från andra myndigheter, elektroniskt och i standarden svefaktura. Mottagning, kontroll och registrering av inkommande inbetalningar. I de fall Meetagain är arrangör, löpande bokföring och momsredovisning. Uppföljning av ej betalda anmälningsavgifter, påminnelse vid behov Ekonomihantering Upprättande av projektkonto Betalning av inkommande fakturor till konferensen bokföring och redovisning av moms och skatter enligt lag (i de fall Meetagain är arrangör). Utbetalningar till föreläsare, inbjudna gäster m fl. T ex löneutbetalningar, resekostnader, arvoden. Ekonomisk redovisning och avräkning efter konferensens genomförande Konferensmaterial Utformning av namnbrickor, layout stäms av med er några veckor innan mötet/konferensen. Utskrift av namnbrickor samt montering i hållare. Utformning av deltagarförteckning för tryck eller för publicering på konferenswebb. Packning och hantering av deltagarmaterial såsom deltagarförteckning, program, block, pennor, mappar, kassar. Bemanning på plats Projektledning under mötet/konferensen. Koordinering anläggning, teknik, underleverantörer, föreläsare och andra medverkande, t ex värdar och värdinnor, garderobspersonal. Iordningsställande av konferenssekretariat för ankomstregistrering och information. Uppkoppling mot on-line systemet för ev. ändringar, nybokningar på plats. Vid behov bemanning av garderob, ordningsställande av konferensrum (vatten, frukt, roll-ups). Ankomstregistrering: utdelning av namnbrickor, konferensmaterial, mappar m.m Svarar på allmänna frågor från deltagare, föreläsare, medverkande. Hjälp med bokning av taxi, rese- och hotellbokningar m.m. När arrangemanget är beslutat. Enligt ö.k. Ofta efter konferensens har ägt rum Total ekonomisk sammanställning efter avslutat arrangemang, dock senast 2 månad efteråt. Utskrift ca 3 dagar innan konferensen Utdrag 3-5 dagar innan konferensen Ca 5 dagar före konferens. Leverans till konferensanläggn. Under konferensens genomförande på plats. Under konferensens genomförande på plats.

5 AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Uppföljningsenkät Välkommen hem enkät Utformning av frågor till uppföljningsenkät online, enligt skala, ja/nej frågor Senast en vecka samt fritextsvar. före konferensen Distribution av enkäten till deltagarna Dagen efter konferens. Mottagning av enkätsvar från deltagarna. Svaren hanteras anonymt under enkätperioden Utskick av påminnelse till deltagare som inte besvarat enkäten i tid. Enligt ö.k. t ex 1 vecka efter distribution Sammanställning av enkätsvar som presenteras för er. Sammanställning i excel- Senast 1 månad eller PDF-format. efter konferens. Analys av enkätsvar Enligt ö.k Efterarbete Distribution/publicering av föreläsares/medverkandes presentationer, summeringar, rapporter från mötet. Uppdatering av antalet anmälda efter avbokningar, no-shows och/eller nybokningar på plats under konferensen. Ev. fakturering av no show-avgifter. Utvärdering av konferensanläggningen, underleverantörer samt Meetagains arbete. För mer info, se Meetagains Kvalitetspolicy. Så snabbt som möjligt efter konferensen Under de efterföljande 7 arbetsdagarna efter konferens. UPPFÖLJNING Efter varje avslutat uppdrag utvärderar projektledaren konferensanläggningen, leverantörer, partners och Meetagains arbete för att säkerställa mål och kundnöjdhet. Allt dokumenteras i en slutrapport som också innehåller statistik, tidsrapporter och ekonomisk sammanställning. Enligt överenskommelse med uppdragsgivaren sker avstämning vid personligt möte (alt telefonmöte, videokonferens). Eventuella fel och brister utreds omgående och följs upp inom två veckor efter avslutat arrangemang. Om det visar sig att t ex en anläggning är ansvarig för uppkomna fel och brister hjälper Meetagain till och reklamerar och ser till att felen åtgärdas och eventuella krediteringar görs. Visar det sig att Meetagain har orsakat fel och brister kompenseras detta på det sätt som ni önskar (t ex kreditering, kompensation).

6 TILLGÄNGLIGHET Meetagain sätter kunden och framför allt den enskilda deltagaren på mötet i fokus. Kvaliteten på servicen ska vara mycket hög. Kunder och deltagare ska få ett personligt och hjärtligt bemötande. Våra värdeord (personligt, hjärtligt och lösningsfokuserat) genomsyrar servicen hos Meetagain. Meetagain har bemanning under normal kontorstid (vardagar ). Alla medarbetare på kontoret är uppdaterade på pågående uppdrag och kan hjälpa kunder och mötesdeltagare med de övergripande frågorna. Tas kontakten via e-post får avsändaren svar inom 4 timmar. När Meetagain erhåller en förfrågan, beställning eller komplettering får avsändaren en bekräftelse om mottagande inom 4 timmar. Inom två arbetsdagar erhåller kunden offert. Innehåller förfrågan lokalbokning levereras minst två förslag på lämpliga anläggningar för arrangemanget. Vid accepterad offert skickar Meetagain en bekräftelse till uppdragsgivare. Bekräftelsen beskriver beställda tjänster och priser samt innehåller viktiga regler för t.ex. avbokning och ändringar. För att underlätta för kunder och mötesdeltagare att nå oss ska våra kontaktuppgifter finnas lättillgängliga i all korrespondens, t ex webbplats, bekräftelser, mejl. Uppkomna fel och brister åtgärdas omgående och dokumenteras samt följs upp så snart svar erhålles från inblandade parter. OMVÄRLDSBEVAKNING Meetagain har avtal och ett nära samarbete med de flesta anläggningar och stora hotellkedjor i Sverige. Detta samarbete bygger på långsiktiga relationer med ansvariga personer på de olika anläggningarna och på huvudkontoren. Vi uppdaterar oss ständigt genom att göra egna besök på anläggningar, vi ordnar visningsresor, vi blir själva inbjudna på visningar och får kontinuerligt besök av våra kontaktpersoner på anläggningarna. Vid våra personalmöten (1 ggr per vecka) har vi kontinuerliga avstämningar vad gäller samarbete, nyheter och priser av leverantörer och partners. Meetagain besöker mässor, både i Sverige och utomlands, för att ta del av nyheter och trender inom mötesindustrin. Meetagain är också medlem i olika branschorganisationer, både nationella och internationella.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

Deltagaradministrationssystem

Deltagaradministrationssystem Reachem deltagaradministrationssystem är en webbaserad lösning (DMS) från Delegia för att bygga en webbplats och administrera deltagare till en konferens eller ett event. Systemet är fullt skalbart med

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag

Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag 2 Hållbar fastighetsförvaltning Det här är vår syn på hur en Hållbar Fastighetsförvaltning ska vara: Långsiktig I en bostadsrättsförening byts

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer