Kvalitetsrapport. Ludvika gårds förskola samt Lorenbergaskolan åk 4-6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport. Ludvika gårds förskola samt Lorenbergaskolan åk 4-6"

Transkript

1 Social och utbildningsförvaltningen Ludvika kommun Rektorsområde Ludvika gård, Lorensberga 4-6 Kvalitetsrapport gällande för Ludvika gårds förskola samt Lorenbergaskolan åk 4-6 Läsåret

2 Sammanfattning Under läsåret kommer rektorsområdet att vidta följande åtgärder: Förskola - Resultatet/slutsatser av förskolans observationer kring genusperspektivet ska delges förskolechefen. - Tillsammans med förskolchef och rektorer i team Lorensberga fastställa och förankra gemensamma värdegrundsmål - Utveckla förskolans temainriktade arbetssätt med tydlig koppling till målen i Lpfö. - Under läsåret ge pedagogerna förutsättningar i form av gemensam tid att fördjupa sin förståelse av inflytandefrågor i förskolan. - Förskolan skriver in i sitt årshjul att likabehandlingsplanen ska gås igenom en speciell månad. - Samtlig personal inom rektorområdet ska få information om de nya omarbetade rutinerna gällande överlämnande mellan skolformer och årskurser. Grundskola - Tillsammans med förskolchef och rektorer i team Lorensberga fastställa och förankra gemensamma värdegrundsmål. - Under våren 2013 utvärdera elevernas övergång i åk 5 från Knutsbo till befintlig åk 5 i Lorensberga. - Under läsåret ge pedagogerna förutsättningar i form av gemensam tid att fördjupa sin förståelse av formativ bedömning och dess betydelse för elevernas kunskapsutveckling och lärares planering av undervisningen. - Att utöka datortätheten. - Implementera ett nytt dokumentationsstöd för pedagoger. - Ge information till våra föräldrar om likabehandlingsplanen och vårt likabehandlingsarbete - Samtlig personal inom rektorområdet ska få information om de nya omarbetade rutinerna gällande överlämnande mellan skolformer och årskurser. Ludvika Ann-Katrin Bohman Ansvarig rektors namn 2

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 4 MÅL FÖR ARBETET... 4 FÖRUTSÄTTNINGAR... 6 ANTAL BARN/ ELEVER I REKTORSOMRÅDETS VERKSAMHET... 6 PERSONAL... 6 RESULTAT LÄSÅRET NORMER OCH VÄRDEN... 7 UTVECKLING, LÄRANDE OCH KUNSKAPER ANSVAR OCH INFLYTANDE FÖRSKOLA HEM/SKOLA HEM SAMVERKAN/ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

4 Inledning Följande kvalitetsrapport innehåller en resultatsammanställning för verksamheterna inom rektorsområdet läsåret Underlag för sammanställningen är: VAD Elevenkät åk 5 Na- prov åk 6 Uppföljning skolplanen (BRUK) personal Personal, elev- och föräldraenkäter NÄR februari mars till maj Läsåret maj Mål för arbetet Gällande måldokument: Nationella mål: Lpfö, Lpo samt kursplaner under rubrikerna: Normer och värden Utveckling och lärande/kunskaper Barns inflytande/elevers ansvar och inflytande Förskola hem/ Skola hem Samverkan/ Övergång och samverkan Lokala mål Lokala arbetsplanerna med prioriterade områden Målen i likabehandlingsplanen Åtgärderna i förra årets kvalitetsredovisning Kommunala mål Kommunens prioriterade områden i Social- och utbildningsplanen Rektorsområdets prioriterade mål: Normer och värden Likabehandling Mål: Flickor och pojkar, kvinnor och män bemöts lika och insatser utformas utifrån den enskildes behov oberoende av kön, social och kulturell bakgrund, etniskt ursprung, sexuell läggning och religiös tillhörighet. Alla signaler om kränkning tas på allvar och utreds. Utveckling och lärande/kunskaper/bedömning och betyg Mål: Alla barn får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer. 4

5 Alla barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära. Alla barn utvecklar tillit till sin egen förmåga att lära. Barns inflytande/elevers ansvar och inflytande Barnperspektivet Mål: Barns bästa och deras inställning synliggörs i alla utredningar, insatser och åtgärder som rör barn. Barnens lust och engagemang att påverka innehåll och arbetssätt i förskola och skola ökar med åldern. Förskola hem/skola hem Brukarperspektivet Mål: Skolans personal för en dialog med vårdnadshavare och barn så att dessa förstår skolans mål, innehåll och arbetssätt. Barn och vuxna som utsätts för våld uppmärksammas och erbjuds stöd. Föräldrar/vårdnadshavare ges möjlighet att påverka verksamheten. Samverkan/Övergång och samverkan Brukarperspektivet Mål: Övergångar inom och mellan olika skolformer uppfattas som smidiga och välplanerade. Samverkan Mål: Skolan och IFO samorganiserar i ökad omfattning stödet runt barn i behov av särskilt stöd. Skolan och omvärlden Mål: - Skolan ska sträva efter att varje elev får en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. 5

6 Förutsättningar Antal barn/ elever i rektorsområdets verksamhet I rektorsområdet fanns under läsåret : - 83 barn i förskoleverksamheten elever i grundskola åk 4-6 Personal Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan rektorsområdet, kommunen och riket när det gäller andelen personal med pedagogisk högskoleexamen per verksamhet samt hur antalet barn fördelar sig per avdelning i förskolan och på fritidshemmet samt antalet lärare per 100 elever i grundskolan. Förskolan Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen Rektorsområdet Kommunen Riket Antalet barn per avdelning Grundskolan Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen Antalet lärare per 100 elever Källa SCB: Statistik gällande hösten Inom rektorsområdets förskola finns i jämförelse med kommunen och riket en högre andel förskollärare med pedagogisk högskoleexamen. Antalet barn per avdelning är dock högre än kommunen och riket. Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan är lägre än kommunen och riket medan antalet lärare per 100 elever är högre. Det beror på att vi under läsåret har haft vikarier som inte har pedagogisk högskoleexamen. 6

7 Resultat läsåret Normer och värden Likabehandling Förskolan - 12 av 30 föräldrar har besvarat enkäten. Samtliga 12 föräldrar som besvarat enkäten upplever att deras barn trivs och är trygga på förskolan. - Personalen bedömer att förskolan helt kännetecknas av ett väl fungerande värdegrundsarbete. - Personalen bedömer att förskolan kännetecknas av ett genusperspektiv i verksamheten. Personalen vill utveckla sitt kvalitetsarbete genom att regelbundet genomföra observationer av barnen och sin egen verksamhet för att säkert få veta istället för att tro. Grundskolan - 53 av 82 föräldrar har besvarat enkäten. 87 procent av de föräldrar som besvarat enkäten, upplever att deras barn trivs i skolan och är trygga. Var tredje förälder känner inte till skolans förebyggande arbete mot okamratligt beteende och mobbning. - Personalen bedömer att skolan till stor del kännetecknas av ett väl fungerande värdegrundsarbete och arbetar aktivt och ständigt mot kränkning. - Personalen bedömer att skolan påbörjat arbetet och att vissa kännetecknas finns på ett genusperspektiv i undervisningen. Personalen vill jobba mot en ökad medvetenhet kring hur alla elever får talutrymme i klassen. Ett sätt att utveckla detta är att hitta former med olika grupperingar t ex pojkar- flickor, tysta pratiga för att stärka alla elevers förmåga att lyssna och att komma till tals. Elevenkät åk 5 93 % av eleverna i åk 5 instämmer med att de känner sig trygga i skolan. Detta motsvarar i stort sett kommunsnittet. 7

8 92 % av eleverna har inte känt sig mobbade av andra elever under skolåret. Detta motsvarar kommunsnittet. Rektors sammanfattande kommentar: När det gäller förskolan är det glädjande att både barn och föräldrar trivs och är trygga med vår verksamhet. Resultaten visar en likvärdighet mellan förskolans tre avdelningar vilket känns mycket tillfredställande. Personalen vill utveckla sitt kvalitetsarbete genom att regelbundet genomföra observationer av barnen och sin egen verksamhet för att säkert få veta istället för att tro. Resultatet av förskolans observationer ska delges förskolechef, för att chefen ska kunna hålla sig informerad och kunna stötta sin personal i deras kvalitetsarbete. I grundskolan följer vi kommunsnittet när det gäller trygghet och mobbning, med hög trygghet och liten förekomst av mobbning, vilket naturligtvis är positivt. Men vi behöver naturligtvis följa upp detta och titta på hur det kan bli ännu bättre. Vid läsårets start fick vi ta emot 35 barn från Knutsbo skola på grund av trångboddhet där. Eleverna slogs samman med Lorensbergas elever i åk 5 och 6. För oss gällde då att hitta en organisation och struktur som skulle fungera tillfredställande naturligtvis med eleven i centrum. En spännande grupprocess startade med ett mycket intressant resultat till följd. I åk 5 på Lorensberga som varit en orolig grupp sedan åk 4 gick grupprocessen förvånansvärt bra medan den i åk 6 som bedömts vara en stabil grupp gick sämre. Orsaker det kan ha berott på är gruppindelning, arbetssätt, ålder på eleverna, organisation mm. I åk 5 följde en mentor med över från Knutsbo vilket naturligtvis skapar en stor trygghet för eleverna i den gruppen. Det ska också poängteras att insatser som gjordes under vårterminen i åk 4 har påverkat arbetsklimatet positivt i nuvarande åk 5. Framsteg har gjorts i årskursen under hela läsåret. Det har jobbats mycket med etik och moral. Vi har också haft föräldrar delaktiga som har gynnat arbetsklimatet positivt. Fortsättningsvis kommer elever från Knutsbo att gå in i åk 5 vid varje läsårsstart. Viktigt att till våren 2013 utvärdera hur det har gått under dessa två läsår. Vad händer i elevgruppen när det gäller kunskapsutveckling, arbetsro, social tillhörighet mm? Var tredje förälder känner inte till skolans förebyggande arbete mot okamratligt beteende och mobbning. Vi har ett väl fungerande 8

9 likabehandlingsarbete. Personalen vet vad de ska göra vid kränkande behandling. En kartläggning görs 2 ggr/läsår tillsammans med eleverna i skolan och barnen på förskolan. Utifrån denna kartläggning har skolans/förskolans personal vidtagit åtgärder som skall bidra till att elevernas/barnens miljö skall upplevas som trygg. Vi måste göra föräldrarna medvetna om vårt likabehandlingsarbete. Det kan göras på verksamhetsråd, föräldramöten eller under tid för utvecklingssamtalet. Pedagogiska diskussioner behöver kontinuerligt pågå i arbetslaget om likabehandling. Ny personal behöver bli insatt i hur vi jobbar. Diskussion i likabehandlingsgruppen om en gemensam värdegrund med gemensamma mål och förhållningssätt för hela Lo F-9 har på börjats under läsåret. Åtgärder - Resultatet/slutsatser av förskolans observationer kring genusperspektivet ska delges förskolechefen. - Ge information till våra föräldrar om likabehandlingsplanen och vårt likabehandlingsarbete - Tillsammans med förskolchef och rektorer i team Lorensberga fastställa och förankra gemensamma värdegrundsmål. - Under våren 2013 utvärdera elevernas övergång i åk 5 från Knutsbo till befintlig åk 5 i Lorensberga. 9

10 Utveckling, lärande och kunskaper Kunskaper Förskolan - 12 av 30 föräldrar har besvarat enkäten. Samtliga 12 föräldrar som besvarat enkäten upplever att de under utvecklingssamtalet får information om barnets språkliga, motoriska, sociala/emotionella utveckling. - Personalen bedömer att förskolan till stor del kännetecknas av att alla barn får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer. Personalen vill utveckla arbetet genom att i större utsträckning arbeta med mindre grupper och utgå från barnens intresse, mognad och egna styrkor. Grundskolan - Personalen bedömer att skolans arbete har påbörjats och att vissa kännetecken finns på att alla barn får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer. - Personalens styrka är att de hjälper eleverna att bli medvetna om sina starka och svaga sidor. Pedagogerna vill utveckla metoder för att stärka elevernas förmåga att samtala, visa respekt och hänsyn genom att lyssna på varandra. Pedagogerna vill bli bättre på att granska och följa upp elevernas eget arbete. ÅK 6 nationella prov Resultat: Matematik: 81 procent av elevgruppen har klarat alla delprov vilket är en större andel än kommunsnittet på 75 procent. Svenska: 86 procent av elevgruppen har klarat alla delprov vilket är en större andel än kommunsnittet på 76 procent. Engelska: 94 procent av elevgruppen har klarat alla delprov vilket är en större andel än kommunsnittet på 80 procent. 10

11 73 procent av elevgruppen har klarat alla delprov i samtliga ämnen jämfört med kommunsnittet 62 procent. Elevenkät åk 5 och åk 8 75 % av eleverna i åk 5 instämmer med att skolarbetet gör dem nyfikna och att de får lust att lära sig mer. Detta motsvarar i stort sett kommunsnittet och är högre än SKLgruppens kommunsnitt % av eleverna i åk 5 instämmer med att lärarna hjälper dem i skolarbetet om eleven behöver det. Detta motsvarar i stort sett kommunsnittet och är högre än SKLgruppens kommunsnitt. 1 Jämförelse mellan ludvikaelevernas resultat med den grupp elever ( elever) i årskurs 5 som svarat på samma frågor i 122 av landets kommuner. 11

12 78 % av eleverna i åk 5 instämmer med att lärarna förväntar sig att eleverna ska nå målen i alla ämnen. Detta är något lägre än kommunsnittet (84 %). Rektors sammanfattande kommentar: Jag bedömer att förskolan har en bra kvalité när det gäller kunskapsutveckling och lärande. Det som behöver utvecklas är förskolans temainriktade arbetssätt med tydlig koppling till målen i Lpfö Några pedagoger har under året utbildat sig inom NTA 2. Förskolan har under läsåret utvecklat sin strategi för högläsning med barnen på många olika sätt utifrån ålder och mognad. Resultatet av de nationella proven visar ett bättre resultat för alla ämnen jämfört med förra året, framför allt när det gäller matematiken. 73% av alla elever har klarat av alla delprov i samtliga ämnen vilket naturligtvis känns positivt. Ett kommungemensamt matematikprojekt pågår där fem av skolans pedagoger ingår. Projektet har som syfte att utveckla lärarkompetensen i matematik med inriktning på taluppfattning och problemlösning. Det kan vara en anledning till att resultatet av de nationella proven i matematik har höjts. Hur kan vi höja resultatet ännu mer? Vilka delprov kan förbättras? Det behöver vi titta närmare på och diskutera vidare i vårt arbetslag. Vi har haft en rättningsgrupp som tillsammans har rättat nationella proven. Vi har avsatt mycket tid för att få detta att fungera tillfredställande för pedagogerna. Det blir ett mycket krävande arbete att hinna bearbeta och bedöma alla resultat när vi har så stora elevgrupper. Inom rektorområdet pågår ett implementeringsarbete för att utveckla pedagogernas kunskap om likvärdig bedömning. Vi behöver utveckla vårt arbete med formativ bedömning. Pedagogerna behöver bli bättre på att informera eleverna om förmågor som ska utvecklas, återkoppla till eleverna i vardagen under arbetets gång var de befinner sig i sitt lärande, medvetandegöra eleverna vad de behöver arbeta mer med för att nå ett högre kunskapskrav. Lärares pedagogiska planeringar bör innehålla dessa delar.under läsåret behöver vi avsätta tid för att diskutera, vad vi gör i åk 4 och åk 5 för våra elever ska nå kunskapskraven i åk 6. 2 NTA: naturkunskap och teknik för alla 12

13 Datortätheten behöver successivt öka inom vårt område och därmed kommer elevernas digitala kompetens att öka. Lorensberga skola ingår som en pilotskola med att utveckla elevdokumentationen (bl a IUP med skriftliga omdömen) i ett särskilt dokumentationsstöd. Detta kommer att ge mig som rektor underlag till analyser och utvärderingar av elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen, samtidigt som det ger underlag för pedagogerna att individanpassa. Åtgärder - Utveckla förskolans temainriktade arbetssätt med tydlig koppling till målen i Lpfö. - Under läsåret ge pedagogerna förutsättningar i form av gemensam tid att fördjupa sin förståelse av formativ bedömning och dess betydelse för elevernas kunskapsutveckling och lärares planering av undervisningen. - Öka datortätheten för eleverna. - Implementera ett nytt dokumenthanteringssystem för pedagoger. 13

14 Ansvar och inflytande Barnperspektivet Förskolan - Personalen bedömer att förskolan till stor del kännetecknas av att alla barn har inflytande. Personalens starka sidor är att se barnens styrkor och möjligheter. De ser vad barnen behöver utveckla. - Personalen vill utveckla sin förmåga att ge återkoppling till barnen och att barnens IUP följs upp och dokumenteras på ett bättre sätt. - Personalen uttrycker behov av att mer tid avsätts för reflektion och barnprat. Grundskolan - 53 av 82 föräldrar har besvarat enkäten. Hälften av föräldrarna som besvarat enkäten upplever att personalen är lyhörd för deras barns tankar och synpunkter. Den andra hälften av föräldrarna uppger att de inte vet. - Personalen bedömer att skolan till stor del kännetecknas av att alla elever har inflytande efter mognad. Personalens starka sidor är att de diskuterar trivselfrågor och regler med eleverna. Personalen kommer överens med elever och föräldrar om innehållet i elevens IUP. - Personalen uttrycker behov av att ge eleverna ord för att kunna reflektera över sitt eget lärarande. De vill göra eleverna mer delaktiga i planeringen av undervisningen. - Personalen uttrycker behov av att mer tid avsätts för diskussioner sinsemellan och med ledningen angående elevinflytande. Elevenkät åk 5 och åk 8 91 % av eleverna uppger att deras lärare tar hänsyn till elevernas åsikter. Detta motsvarar kommunsnittet och är högre än SKL- gruppens kommunsnitt. 14

15 89 % av eleverna uppger att de vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Detta är något högre andel än kommunsnittet. 75 % av eleverna uppger att de vet hur det går för dem i de olika ämnena. Detta är något lägre andel än kommunsnittet. Rektors sammanfattande kommentar: Förskolans starka sidor är att se barnens styrkor och möjligheter. Avdelningarna behöver organisera så att mer tid kan avsättas till reflektion och barnprat. Ett förslag är att tid som blir på kvällsmötet efter APT kan ges till det. Barnintervjuer görs för att få en bild om vad barnen tycker om sina aktiviteter på förskolan. Vi har ett väl fungerande elevrådsarbete tillsammans med åk 7-9. Tre elever från åk 6 sitter med i elevrådsstyrelsen och har tagit sitt uppdrag på största allvar. Vi behöver avsätta mer tid i arbetslaget för att diskutera mer om elevinflytande. Vi behöver också fortsätta utveckla vårt arbete av PP= pedagogisk planering med bedömning och utvärdering. Hur får vi eleverna involverade och aktiva i bedömningen av sig själva och sina klasskamrater? En stor utmaning för mig är att stödja pedagogerna i deras arbete med formativ bedömning. 15

16 Åtgärder - Under läsåret ge pedagogerna förutsättningar i form av gemensam tid att fördjupa sin förståelse av inflytandefrågor i förskolan. - Under läsåret ge pedagogerna förutsättningar i form av gemensam tid att fördjupa sin förståelse av formativ bedömning och dess betydelse för elevernas kunskapsutveckling och lärares planering av undervisningen. 16

17 Förskola hem/skola hem Brukarperspektivet Förskolan - 12 av 30 föräldrar har besvarat enkäten. 5 av 12 upplever att de har inflytande och kan påverka den dagliga verksamheten. Föräldrarna anser att de inte har behov av detta eftersom det inte är de som är pedagoger. - Samtliga 12 föräldrar som besvarat enkäten anser att de har möjlighet till insyn i förskolans verksamhet. - Personalen bedömer att verksamheten till stor del kännetecknas av goda relationer till vårdnadshavarna. - Personalen vill göra föräldramötena mer attraktiva så att fler kommer. Grundskolan - Personalen bedömer att verksamheten till stor del kännetecknas av goda relationer till vårdnadshavarna. - Föräldrarna i en årskurs är inte nöjda med utvecklingssamtalen och pedagogernas skrivande i lärplattformen Edwise. 87 % av eleverna uppger att de vet deras föräldrar förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen. Detta motsvarar kommunsnittet. Rektors sammanfattande kommentar: Förskolans pedagoger är duktiga på att dokumentera kring barnen. Deras starka sidor är att se barnens styrkor och möjligheter. Vi har också under året fått till ett bra föräldramöte för att möta upp våra invandrarföräldrar. Vi behöver bli duktigare på att presentera vår likabehandlingsplan för våra föräldrar. Det ska skrivas in i förskolans årshjul att den ska gås igenom under en månad. Skolans personal skriver veckobrev/månadsbrev till föräldrarna på ett mycket bra sätt. Vi behöver fortsätta att arbeta fram en värdegrund och presentera den för våra föräldrar likväl som vi behöver informera våra föräldrar om skolans likabehandlingsplan. Det är positivt att föräldrarna 17

18 känner att de bemöts bra av personalen både inom förskolan och skolan. Jag behöver naturligtvis se över varför föräldrar i en årskurs inte känner sig nöjda. Samverkan mellan rektor, personal och föräldrar har prioritet i rektorsområdet eftersom ett gott samarbete gynnar barnets skolgång. Åtgärder - Förskolan skriver in i sitt årshjul att likabehandlingsplanen ska gås igenom en speciell månad. Samverkan/Övergång och samverkan Samverkan Överföringar mellan och inom förskolan fungerar bra. Vi behöver hitta bättre rutiner tillsammans med förskoleklassen för hur övergångarna skall/bör ske. En översyn av rutinerna vid överlämning mellan skolformer och årskurser har påbörjats och nya rutiner kommer att presenteras detta läsår. Personalen har kunskaper omkring anmälningsförfarande till individ och familjeomsorgen (IFO) och det finns mycket bra upparbetade rutiner mellan skola och IFO. Samarbetet med resursgruppen upplevs som gott. Rektors sammanfattande kommentar: En översyn har påbörjats av rutinerna vid överlämning mellan skolformer och årskurser. Nya rutiner kommer att presenteras under det här läsåret. Vi behöver ibland få mer information om IFO:s arbete då det gynnar samarbetet. Åtgärder - Samtlig personal inom rektorområdet ska få information om de nya omarbetade rutinerna gällande överlämnande mellan skolformer och årskurser. 18

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Örnens förskola www.katrineholm.se Förskolan Örnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6

Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6 Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi når målen? Hur ska vi göra? Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens

Läs mer

Holma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Holma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Holma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Mariagårdens förskola Förskola Mariagården Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Kvarnarps förskola

Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Kvarnarps förskola Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Kvarnarps förskola Läsåret 2018/2019 1 Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen ska se

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Björkdungen, Läsåret 2017/2018. Orrelyckans Förskola

PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Björkdungen, Läsåret 2017/2018. Orrelyckans Förskola PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Björkdungen, Läsåret 2017/2018 Orrelyckans Förskola Plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling för Björkdungens förskola. Den

Läs mer

Parkskolan åk 1-6, Läsåret

Parkskolan åk 1-6, Läsåret Arbetsplan åk 1-6 Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret 2018-19 Fortsatt utveckling av inkluderande arbetssätt

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola. Örsjö skola Läsår 2016/2017

Kvalitetsrapport grundskola. Örsjö skola Läsår 2016/2017 Kvalitetsrapport grundskola Örsjö skola Läsår 2016/2017 Jämställdhet 3 Utbildningen i åk 1-6 ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 4 All verksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Brobyskolan

VERKSAMHETSPLAN Brobyskolan 1 VERKSAMHETSPLAN 2018-2019 Brobyskolan FÖRSKOLEKLASS, SKOLA och FRITIDSHEM 2 Innehållsförteckning Grundfakta om verksamheten 3 Sammanfattning av läsåret 2017/18 3 Prioriterade områden för kommande verksamhetsår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Högberget och Junibackens förskolor Junibackens skola och skolbarnsomsorg

Lokal arbetsplan för Högberget och Junibackens förskolor Junibackens skola och skolbarnsomsorg LUDVIKA KOMMUN 1 (7) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Knutsbo/Junibackens rektorsområde Rev juni -09 Lokal arbetsplan för Högberget och Junibackens förskolor Junibackens skola och skolbarnsomsorg Normer

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan Bruksskolan åk /2019

Arbetsplan Bruksskolan åk /2019 Arbetsplan Bruksskolan åk 1-6 2018/2019 Normer och Värden Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens krav

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SKUTAN

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SKUTAN Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SKUTAN 2017-2018 En presentation av förskolans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och skolförvaltning Lunds stad Skolområde Centrum Torn Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för förskolorna Holken & Kobjer Ansvarig förskolechef: Gunilla Cederholm Inledning

Läs mer

Backlura förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Backlura förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Backlura förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola. Den 1 april 2006 antogs en lag om diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande be h a n dling

Plan mot diskriminering och kränkande be h a n dling Plan mot diskriminering och kränkande be h a n dling Västra Ängbys Förskola läsåret 2017/2018 Förskolan Västra Ängby Ansvarig: Till förordnad Förskolechef Thérese Mäkinen Vision Vår vision är att på vår

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan Åtorpsskolan åk /2019

Arbetsplan Åtorpsskolan åk /2019 Arbetsplan Åtorpsskolan åk 1-6 2018/2019 Normer och Värden Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens krav

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år

Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2017/2018 Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Förskolans vision är att: Skapa en förskola som stödjer sig på våra fyra grundstenar: Trygghet alla barn ska känna sig trygga Gemenskap att

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 2018-2019 Junibackens förskola och fritidshem 2018-2019 ALLA MÄNNISKOR HAR LIKA VÄRDE 1. Vår vision På vår förskola ska inget

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2017/2018 Förskolan Skutan Ansvarig: Förskolechef Emy Siljemalm Vision Vår vision är att på vår förskola skall alla känna sig trygga, värdefulla

Läs mer

Ängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Ängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Ängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0 1 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19 Framtagen av: Personalen Datum: 2018-08-31 Version: 1.0 1. Mål 3 2. Giltighetstid för denna plan 4 3. Ansvarig för denna plan 4 4. Styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANLDINGSPLAN NORRGÅRDENS FÖRSKOLA

LIKABEHANLDINGSPLAN NORRGÅRDENS FÖRSKOLA LIKABEHANLDINGSPLAN 2014 NORRGÅRDENS FÖRSKOLA Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Förskolans värdegrund och uppdrag: Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Fasanen Tyrestavägen Förskolan Fasanens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Brunna förskola Läsåret 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ängavångens förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2018/2019. Vision

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2018/2019. Vision Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2018/2019 Vision Att alla ska känna sig välkomna, trygga, respekterade och trivas. Att skapa värderingar och normer som ger alla möjlighet

Läs mer

Förskolan Solrosen/Vitsippan

Förskolan Solrosen/Vitsippan Förskolan Solrosen/Vitsippan Likabehandlingsplan 2017-2018 Likabehandlingsplan för förskolan Vitsippan/Solrosen Likabehandlingsplanen utgår från: Skollagen 6 kap, Diskrimineringslagen 1 kap 1, 2 kap 5-7,

Läs mer

Nytorpshöjds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nytorpshöjds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nytorpshöjds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Siljansnäs förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Siljansnäs förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Siljansnäs förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2018-2019 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Reviderad: 2018-08-13 Gäller till: 2019-06-30 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Diseröd Förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Diseröd Förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Diseröd Förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision En kreativ förskola för lustfyllt lärande i en tillåtande och trygg miljö Planen gäller från 2017-12-01 Planen gäller

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Stora Vallaskolan Arbetsplan 19/20

Stora Vallaskolan Arbetsplan 19/20 Stora Vallaskolan Arbetsplan 19/20 Prioriterade utvecklingsområden: - Värdegrund - Jämställdhet - Kunskapsresultat Hur blev det? Var är Hur gör Var ska Normer och värden Skolans arbete mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan. Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan.

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LILLÅNS FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

Arbetsplan Stora Vallaskolan 2018/2019

Arbetsplan Stora Vallaskolan 2018/2019 Arbetsplan Stora Vallaskolan 2018/2019 Prioriterade områden: 1.normer och värde (värdegrund), 2.specialpedagogiklyftet utveckla undervisningen i den ordinarie gruppen samt lärmiljön för att möta elevernas

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling STEGATORPS FÖRSKOLA

Plan mot diskriminering och kränkande behandling STEGATORPS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering och kränkande behandling STEGATORPS FÖRSKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet. Ansvariga för planen: Ingrid Wennerth Svensson, förskolechef Vår vision:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan VESSLANS FÖRSKOLA Upprättad December 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsrapport. Ekbackens skola

Kvalitetsrapport. Ekbackens skola Kvalitetsrapport Ekbackens skola Läsåret 2018 2019 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 Normer och värden, elevers ansvar och inflytande... 4 Kunskaper, bedömning och betyg... 5 3.

Läs mer