ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

2 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr) och att skatteintäkter och utjämning blev 21,4 Mkr högre än budgetrat. Resultatet överstiger det budgeterade resultatet med +41,2 Mkr. Justerat resultat med hänsyn till reavinster vid försäljningar och sänkt diskonteringsränta avseende pensioner uppgår till +61,3 Mkr, vilket gör att Värnamo kommun uppfyller kommunallagens krav om en ekonomi i balans. En frivillig inlösen av pensionsrätter som har tjänats in före 1998 har belastat årets resultat med 10,1 Mkr. Detta medför att motsvarande belopp har minskat kommunens ansvarsförbindelse. Per uppgår dessa ansvarsförbindelser till 682,7 Mkr (619,9 Mkr per ). Nämndernas resultat Nämndernas överskott kan främst förklaras genom: Barn- och utbildningsnämnd +11,9 Mkr Ny skol- och kostorganisation där varje område agerat med försiktighet i och med osäkerhet kring kostnaderna i de nya områdena samt flera sjukskrivningar under hösten 2011 där tjänsterna inte tillsattes fullt ut. Ytterligare förklaringar är att interkommunala avgifter blev lägre än förväntat, familjecentral inte startade under 2011 samt återföring av uppbokning avseende bidragsberäkning angående tvist med en gymnasieskola. Omsorgsnämnd +5,9 Mkr Intäkter för avgifter från brukare överstiger budget med ca. 2 Mkr, överskott inom hemtjänsten, minskade kostnader för köpta platser på enskilda vårdhem samt lyft från resultatfonden om 4 Mkr till fortbildning och utveckling i verksamheten. Medborgarnämnd -3,7 Mkr Fler externa placeringar av vuxna missbrukare, vilket medfört ett underskott på ca. 4 Mkr. Miljö och stadsbyggnadsnämnd +3,9 Mkr Miljö- och stadsbyggnadskontoret visar ett överskott om 2,6 Mkr vilket främst beror på att en del tjänster har varit vakanta och personalkostnaderna därmed blivit lägre samt att medel för vissa projekt inte använts. Räddningstjänsten visar ett överskott om 1,2 Mkr, vilket till stor del beror på att rekrytering och anställning inom trygghetsprojektet genomfördes senare än planerat. Det medför att personalkostnaderna blivit lägre än beräknat. Nettoinvesteringar Årets nettoinvesteringar uppgår till 95,1 Mkr (141,8 Mkr 2010). De största investeringarna avser VA nordvästra Hindsen (10,1 Mkr), upprustning Finnvedsvallen inför Superettan (8,6 Mkr), upprustning av sporthallen (7,0 Mkr) förskola i Apladalen (6,0 Mkr), ombyggnad av NO-salar på FiGy (4,8 Mkr), markförvärv (4,0 Mkr), ombyggnad av kök på Rörstorpsgården (3,6 Mkr). Årets tomtförsäljningar uppgår till 3,4 Mkr. Budgeterade nettoinvesteringar uppgick till 168,2 Mkr, vilket medför att årets utfall alltså är 73,1 Mkr lägre. Den främsta anledningen är att många beslutade investeringsprojekt av olika anledningar blivit försenade. Personalekonomisk redovisning Per har Värnamo kommun årsarbetare, att jämföra med per Det innebär en minskning om tre årsarbetare. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,05 procentenheter till 4,45 % Sjukfrånvaron för kvinnorna uppgår till 4,78 % och för männen till 3,2 %. Andelen sjukfrånvaro längre än 60 dagar har totalt minskat med 0,11 procentenheter till 45,86 %. Det är främst männens långa sjukfrånvarotid som minskat med 12,26 procentenheter.

3 Fem år i sammandrag Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Antal invånare (per 12-31) Utdebitering allmän kommunalskatt, % 20,75 21,08 21,08 21,08 21,08 Utbetalda löner inkl lönebikostnader, kkr Omsättning (intäkter, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning), kkr Avskrivningar/nedskrivningar, kkr Verksamhetens nettokostnader, kkr Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, kkr Finansnetto, kkr Årets resultat före extraordinära poster, kkr Årets resultat, kkr Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans, kkr Nettoinvesteringar, kkr Anläggningstillgångar, kkr Kortfristiga fordringar och placeringar samt förråd, kkr Likvida medel, kkr Eget kapital, kkr Avsättningar, kkr Långfristiga lån, kkr Kortfristiga skulder, kkr Pensionsskuld inom linjen (inkl löneskatt), kkr Rörelsekapital, kkr Anläggningskapital, kkr Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och kommunal ek. utjämning Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och kommunal ek. utjämning och finansnetto Nettoinvesteringar i % av nettokostnader Nettoinvesteringar i % av resultat och avskrivningar 96,6 96,6 98,6 98,7 98,7 96,1 95,6 97,7 97,4 97,5 6,4 9,7 11,1 10,7 9,1 66,4 98,0 147,4 138,2 121,1 Balanslikviditet (oms.tillg/kortfr. skulder) 1,40 1,27 1,19 1,26 1,34 Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 71,4 68,7 66,7 70,5 70,6 Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998, % 30,9 31,5 24,5 25,9 24,4 Skuldbetalningsförmåga = teoretisk återbetalningstid (långfr skulder/res2), år (ej avskrivningar) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde (res/intäkter), % (ej avskrivningar) 7,5 7,7 6,0 6,1 6,0 Skuldflödesgrad (långfr. skulder/intäkter), % 1,3 0,0 0,1 0,1 0,1 Skuldbalansgrad (skulder/tillgångar),% 20,2 20,3 20,7 18,4 19,2 Berörda nyckeltal är inte omräknade med hänsyn till vissa ändra redovisningsprinciper fr o m 2011

4 Avstämning av kommunens övergripande mål Kommunens nya målstyrningsarbete Värnamo kommun är i slutet på införandefasen av en helt ny målstyrningsmodell. Utbildningen till alla anställda är inom kort klar och de flesta nämnder är också klara med sin översyn av förvaltningsmålen. Det återstår dock vissa utvecklingsarbeten i IT-stödet under 2012 (Hypergene beslutstöd). Under 2012 kommer det också att göras ytterligare insatser för att säkerställa att målstyrningen blir ett Kommunens övergripande mål Medborgar-/kundmål 1. Invånarna i Värnamo kommun ska känna sig tryggare. Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, NRI (Nöjd Region Index, max 100 p) del A7 om Trygghet. Utomhus kvällar/nätter, hot/rån/misshandel, inbrott i hemmet. Nulägesnivå: 57 p (snitt för alla kommuner i SCB-mätningen vår 2011 var 60 p, bästa kommun 85 p) Målnivå: 58 p hösten ordinarie arbetssätt inom alla verksamheter. Tyngdpunkten i modellen ligger i att alla anställda ska känna till målen och vara kreativa och skapa verkliga aktiviteter kopplade till varje mål, för att målen ska uppnås. I dagsläget finns ca aktiviteter kopplade till målen. Alla anställda och politiker kan följa målstyrningen genom en titta-behörighet i Hypergene. Uppföljningsintervall: Vartannat år, nästa mätning hösten MÄTNING GÖRS Medborgarna ska uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i. Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, NRI (Nöjd Målnivå: 68 p hösten Region Index, max 100 p). Helhetskänsla, rekommenderar Uppföljningsintervall: Vartannat år, nästa mätning hösten andra att flytta hit, arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikation, kommersiellt utbud, fritid och trygghet. Nulägesnivå: 61 p (snitt för alla kommuner i SCB-mätningen MÄTNING GÖRS 2012 vår 2011 var 61 p, bästa kommun 74 p) Resursmål (Produktivitet/Process/Ekonomi/Personal) Av resursmålen startar vi enbart med ekonomi och personal. Ekonomi 3. Årets resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för perioden* ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. * Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt. Nulägesnivå: 4,62 % för det enskilda året 2011 och 2,57 % för den Mätmetod: Årets resultat, med undantag för de poster som aktuella perioden vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd Målnivå: Se målformulering. inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t.o.m. 1997, Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt ska för ett enskilt år inte understiga 2 % av summan av årsbokslut). allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. För perioden ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. MÅLET UPPNÅTT 4. Investeringar (exkl. affärsverksamhet**) ska för perioden*** i sin helhet självfinansieras. ** Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. *** Perioden innebär fem år framåt respektive fem år bakåt. Mätmetod: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl. affärsverksamhet**) ska för perioden*** inte överstiga summan av resultat (enligt balansavstämning och med justering för genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t.o.m. 1997) och under samma tidsperiod genomförda avskrivningar. Nulägesnivå: +49,7 Mkr Målnivå: Se målformulering. Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut). MÅLET UPPNÅTT År ingår inte i beräkningsunderlaget eftersom resultat- eller avskrivningsbudget inte ännu upprättats för dessa år. Från 2012 ändras perioden till tre år framåt respektive 5 år bakåt.

5 Avstämning av kommunens övergripande mål Personal 5. Medarbetarna i Värnamo kommun ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling. Mätmetod: Medarbetarundersökningens Nöjd medarbetarindex, NMI. Uppföljningsintervall: Första mätning Därefter Nulägesnivå: 75 i medelbetyg på en skala från 0 till 100 år Målnivå: 70 i medelbetyg vid mätning år MÅLET UPPNÅTT Från år 2012 gäller målnivå 77 i medelbetyg på en skala från 0 till 100. Miljömål 6. Kommunens medborgare och kommunens egna anställda ska vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet. Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, NMI (Nöjd Målnivå: 7,0 hösten 2012,samt 60 % nöjda anställda år Medborgar Index) del B11:1 om vad medborgarna Uppföljningsintervall: Vartannat år, nästa mätning SCB hösten tror/tycker om kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunna leva miljövänligt samt medarbetarunder Nästa medarbetarundersökning sökning. Nulägesnivå: 5,7 (snitt för alla kommuner i SCB-mätningen MÄTNING GÖRS 2012 vår 2011 var 5,9, bästa kommun 7,1). Anställdas uppfattning 40 % nöjda år Värnamo kommun som geografiskt område ska reducera utsläppen av växthusgaser med minst 40 % till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. Mätmetod: Svensk MiljöEmissionsData (SMED)(RUS). Målnivå: Minskning med minst 40 % mellan åren Nulägesnivå: Minskat med 27 % mellan åren , vilket innebär en förbättring med 1 procentenhet sedan Uppföljningsintervall: En gång per år. förra mätningen som avsåg perioden (Uppdaterad juli 2011). MÅLET UPPNÅTT

6 Finansiell analys Årets resultat Kommunen redovisar för 2011 ett positivt resultat på 60,4 Mkr. Den ursprungliga årsbudgeten 2011 var på +27,3 Mkr. Under året har revidering skett av årsbudgeten till ett budgeterat helårsresultat på +19,3 Mkr. Belopp i Mkr Resultat enligt lagen om ekonomisk balans +35,2 +33,6 +33,8 +60,4 +61,0 Soliditet 70,6 % 70,5 % 66,7 % 68,7 % 71,4 % Förändring av eget kapital +3,6 % +3,7 % +3,3 % +6,2 % +5,3 % Mkr ,3 37,1 34,1 66, ,4 Nämnderna visar i sina bokslut ett överskott mot reviderad budget på sammanlagt +20,1 Mkr. De största överskotten visar barn- och utbildningsnämnden +11,9 Mkr och omsorgsnämnden +5,9 Mkr. Medborgarnämnden visar däremot ett underskott på -3,7 Mkr (se vidare driftredovisningen och respektive nämnds verksamhetsberättelse). Avstämning mot balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de närmaste tre budgetåren. Realisationsvinster ska inte ingå i denna avstämning mot balanskravet och för 2011 kan också förändring av avsättning för pensioner till följd av sänkt avkastningsränta avräknas. Årets resultat +60,4 Mkr blir då, efter avdrag av realisationsvinsterna på 0,6 Mkr och tillägg för sänkt avkastningsränta på pensionsavsättning 1,4 Mkr sammanlagt +61,3 Mkr. Det innebär att kommunen under 2011 har uppfyllt lagens krav om balans i ekonomin. Kommunen har inte några underskott från tidigare år som ska återställas. Avstämning mot god ekonomisk hushållning I kommunallagen läggs fast att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Den kommunala verksamheten skall genomsyras av en god ekonomisk hushållning i ett både kort- och långsiktigt perspektiv. Kännetecknande för en god ekonomisk hushållning är bl.a. att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt Från och med har lagen förtydligats och det läggs fast att kommunerna skall ange finansiella mål för ekonomin och mål och riktlinjer för verksamheten Målen skall vara av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Värnamo kommun jobbar sedan 2009 med att införa en ny målstyrningsmodell. De övergripande målen gäller från 2010 medan nämndernas verksamhetsmål gäller från Några nämnder jobbar fortfarande med att ta fram egna mål. Avstämning av de övergripande målen sker i ett särskilt avsnitt i denna årsredovisning. Avstämningen av nämndernas verksamhetsmål för 2011 sker i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Därutöver görs nedan en särskild avstämning av de övergripande finansiella målen. Avstämning mot övergripande finansiella mål Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har beslutat om följande övergripande finansiella mål för år 2011: 1. Årets resultat, med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t.o.m. 1997, ska för ett enskilt år inte understiga 2 % av summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. För perioden ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. Årets resultat för 2011, med avräkning för realisationsvinster och tillägg för effekten av sänkt avkastningsränta på pensionsavsättning, uppgår till 61,3 Mkr. Därtill kommer inlösen av en del av pensionsskulden med 10,1 Mkr som är frivillig och inte ska inräknas i avstämningen mot det ekonomiska målet. Summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift uppgår till 1 545,2 Mkr. Resultatet blir därmed +4,62 % av intäkterna och målet är därmed uppfyllt för det enskilda året Vid avstämning tre år bakåt och tre års budget framåt ( ) uppgår resultatet till +2,57 %. Även ur det tidsperspektivet är målet uppfyllt. 2. Investeringar: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl. affärsverksamhet ska för perioden inte överstiga summan av resultat (enligt balansavstämning och med justering för genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t.o.m. 1997) och under samma tidsperiod genomförda avskrivningar.) Årets investeringar (exkl. affärsverksamhet) uppgår till 76,1 Mkr. Resultat (exkl. pensionsinlösen, pensionsräntan och realisationsvinster) och avskrivningar uppgår till 154,0 Mkr. Årets resultat och avskrivningar överstiger därmed årets investeringar med 78,2 Mkr. För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt ( ) överstiger resultat och avskrivningar investeringarna med 49,7 Mkr. Målet är därmed uppfyllt. Se vidare särskilt avsnitt om avstämning av kommunens övergripande mål. Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning % ,7 4, Den totala ökningen av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift mellan år 2010 och 2011 blev 2,4 %. År 2010 var ökningen 3,3 %. Av dessa utgjorde det tillfälliga konjunkturstödet hela 2,2 %. Till år 2011 har en skatteväxling på 0,33 procentenheter gjorts med landstinget till följd av att ansvaret för kollektivtrafiken har flyttats över till 2,2 3,3 2,4

7 Finansiell analys landstinget. År 2001 genomförde kommunen en skattesänkning med 0,25 procentenheter. Därefter har utdebiteringen av allmän kommunalskatt varit oförändrad. Värnamo är den enda kommun i länet som, utöver skatteväxlingar med landstinget, inte har höjt skatten under den senaste 10-årsperioden. Utöver skatteunderlagets utveckling är det i första hand utvecklingen av antalet invånare som påverkar skatteintäkterna. Avvikelsen mot budget för år 2011 avseende skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgår till +21,4 Mkr. Orsaken till de högre intäkterna är i första hand att arbetslösheten inte nått de höga tal som befarades och genom en viss vändning av konjunkturen framförallt under början av året. Utveckling av nettokostnader % Den totala ökningen av nettokostnaderna inklusive avskrivningar mellan år 2010 och 2011 uppgår till 2,4 %. I procent är den lika stor som intäktsökningen av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Under perioden ökade nettokostnaderna med 10,3 % medan skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift ökade med 12,8 %. Utveckling av nettokostnadsandelen Verksamhetsnetto av skatter+utjämning 93,9% 93,7% 93,5% 91,4% 91,2% Avskrivningar av skatter+utjämning 4,9% 5,0% 5,1% 5,2% 5,4% Verksamhetens nettokostnader (inkl avskrivningar) av skatter+utjämning 98,7% 98,7% 98,6% 96,6% 96,6% Finansnetto av skatter+utjämning -1,2% -1,3% -0,9% -1,0% -0,5% Verksamhetens nettokostnadsandel minskade under femårsperioden med 2,7 procentenheter. Avskrivningsnivån har, trots ökad nivå med 16,3 Mkr under femårsperioden, inte ökat mer än 0,5 procentenheter i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Investeringar Mkr , , Nettoinvesteringar/ nettokostnader 9,1% 10,7% 11,1% 9,7% 6,4% Nettoinvesteringar/resultat+ avskrivningar 70,0% 137,7% 147,4% 98,0% 66,4% 2, , , Kommunen investerade 2011 för 95,1 Mkr. År 2010 var investeringarna högre (141,8 Mkr) men även då täckte resultat och avskrivningar dessa. Om kommunen investerar för mer än årets resultat och årets avskrivningar innebär det att kapital måste tillföras antingen genom att använda befintliga likvida medel alternativt uppta externa lån. Fram till och med 2011 har kommunen kunnat finansiera samtliga investeringarna med egna medel. Med den höga investeringsnivå som finns i investeringsplan är det dock inte möjligt i framtiden utan lån kommer att behöva upptas för den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringar. De flesta kommunala investeringar medför, till skillnad från investeringar i affärsdrivande verksamhet, oftast en utökad verksamhet med kostnadsökningar som följd. Det är angeläget att kommunen, efter den nuvarande perioden av stora investeringar, begränsar investeringarna till en lägre nivå för att inte belastningen på likviditet ska bli alltför stor. Räntekostnader för lån innebär att det ekonomiska utrymmet för verksamheterna minskar. Med anledning av att f.d. gummifabriken ägs av ett kommunalt bolag framgår inte investeringen i ombyggnaden av denna i kommunens redovisning och nyckeltal men är dock betydande i ett koncernperspektiv. Utveckling av tillgångarnas sammansättning Materiella tillgångar 71,8% 74,5% 73,4% 72,8% 72,5% Finansiella tillgångar 2,7% 2,5% 2,1% 1,4% 1,2% Summa anläggningstillgångar 74,4% 77,0% 75,4% 74,2% 73,7% Kortfristiga fordringar 4,3% 5,4% 4,8% 8,1% 10,4% Finansiella placeringar, kassa och bank 21,2% 17,6% 19,8% 17,7% 15,9% Summa omsättningstillgångar 25,6% 23,0% 24,6% 25,8% 26,3% Skuldsättning Total skuldsättning 29,4% 29,5% 33,3% 31,3% 28,6% varav avsättningar 10,2% 11,1% 12,6% 11,0% 8,4% varav långfr. skulder 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 1,5% varav kortfr. skulder 19,1% 18,3% 20,6% 20,3% 18,7% Pensionsskulden (inkl. löneskatt) Mkr ,2 583,8 658,2 14,4 15,2 48,5 32,8 29, Avsättning 619,9 Ansvarsförbindelse 682,7 I enligt med den kommunala redovisningslagen betraktas pensionsrätt intjänad före 1998 inte som en skuld utan som en ansvarsförbindelse. Kommunen återlånar de medel som avser de anställdas intjänade pensionsrätt före år 1998 till finansiering av genomförda investeringar. Några medel till framtida pensionsutbetalningar finns inte avsatta i pensionsstiftelser eller liknande. Kommunen har dock ambitionen att när ekonomin så tillåter förtidsinlösa (försäkra) delar av ansvarsförbindelsen. Under 2011 gjordes inlösen med 10,1 Mkr (inkl löneskatt).

8 Finansiell analys Intjänad pensionsrätt för lön över 7,5 inkomstbasbelopp utbetalas i form av en löpande försäkringspremie. Därmed återstår endast några enstaka mindre särskilda pensionsförmåner i avsättningen för pensioner samt resterande del av de särskilda avtalspensioner som tecknades med anställda under Under 2011 sänktes avkastningsräntan i det kommunala pensionssystemet. Det innebär att kommunens framtida kostnader ökar eftersom pensionsavtalet anger att kommunen har betalningsansvar för en viss nivå på pensionsutbetalningarna i framtiden. Av den anledningen har avsättningen ökat med 1,2 Mkr och ansvarsförbindelsen med 38,5 Mkr. Till detta kommer särskild löneskatt med 24,26 %. Under den närmaste 15-årsperioden kommer också utbetalningarna av pensioner som intjänats före 1998 att öka kraftigt. Borgensåtagande och ansvarsförbindelser ,3 Mkr 217,5 Mkr 245,6 Mkr 665,4 Mkr 1 264,4 Mkr Kommunens borgensåtagande och ansvarsförbindelser (exkl. pensionsförpliktelser) uppgår till 1.264,4 Mkr, vilket är avsevärt högre än vid förra årsskiftet. Orsaken är att en ny borgenspolicy har antagits av kommunfullmäktige som anger en maximal nivå (limit) på borgen till de kommunägda bolagen. Nivån har höjts så att den täcker hela det nuvarande och viss del av framtida lånebehov för dessa bolag. Vid årets slut har bolagen dock endast utnyttjat 566,3 Mkr (453,1 Mkr) av denna limit. Övrig kommunal borgen utgörs av lån till egna hem med 0,6 Mkr och övrig borgen på 1,8 Mkr. Prognossäkerhet nämndernas nettokostnad Avvikelse prognos juni 2011 Avvikelse bokslut 2011 Skillnad belopp Belopp i tkr Kommunstyrelse - KLK Kommunstyrelse - Campus Upphandlingsnämnd Teknisk nämnd Msn Miljö-/stadsbyggnad Msn Räddningstjänst Kulturnämnd Barn/utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Överförmyndarnämnd Kommunens revisorer SUMMA NÄMNDER Nämndernas gemensamma avvikelse mot den delårsbokslutet som upprättades i juni är hela +33,9 Mkr. I princip samtliga nämnder visar betydligt bättre resultat än prognosen i juni. Motsvarande differens under 2010 var +14,3 Mkr. Det är naturligt att en viss försiktighet finns i prognoserna under året men detta år är avvikelsen alltför stor. Ett intensivt arbete att skapa verktyg för uppföljning/prognoser och en tydigare redovisning med mer löpande periodiseringar av kostnader och intäkter pågår och måste intensifieras. Under införandet av dessa förändringar har prognosarbetet försvårats, vilket kan förklara en mindre del av skillnaderna. De största budgetöverskotten vid årets slut visar barn- och utbildningsnämnden +11,9 Mkr (10,8 Mkr) och omsorgsnämnden +5,9 Mkr (+10,4 Mkr). Det största budgetunderskottet i verksamheterna visar medborgarnämnden -3,7 Mkr (-5,1 Mkr). Se vidare i driftredovisningen och kommentarer under respektive nämnds avsnitt i årsredovisningen. Avslutande kommentar och analys Den kraftiga lågkonjunkturen under de senaste åren påverkar också kommunens ekonomi. Betydligt lägre tillväxt i skatteunderlaget har medfört lägre intäkter. Högre arbetslöshet har ökat kommunens kostnader för bl.a. försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder för såväl unga som äldre. Det akuta läget innebar en kraftsamling under våren 2009 då beslut fattades om neddragning av kommunens kostnader i tre steg. Kostnaderna reducerades i verksamheterna och de äldsta anställda erbjöds särskild avtalspension. Erbjudandet antogs av 107 anställda och endast ett fåtal av dessa tjänster har återbesatts. Samtliga besparingar är ännu inte genomförda utan arbetet fortsätter i de största nämnderna. Genom särskilda statsbidrag under 2010 (konjunkturstöd 31 Mkr) och 2011 (extra generella statsbidrag med 6 Mkr) har det tredje steget för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden skjutits fram till år I nuläget ser 2012 också ut att bli ett hyggligt år. Åren därefter ser dock betydligt besvärligare ut. I den utredning av utjämningssystemet som gjorts föreslås att utjämningsbidraget till Värnamo kommun ska minska med cirka 14 Mkr årligen. Viss osäkerhet råder dock för närvarande om och i så fall när denna förändring ska genomföras. Löneavtalen för de anställda beräknas framöver blir sannolikt högre än vad de varit de senaste åren. Många kostnadsförändringar i samma riktning innebär att ansträngt budgetläge inför Ett arbete att kartlägga möjligheter till kostnadsreducering genom samordning/samverkan har inletts. I detta arbete kommer också avgränsade verksamhetsgrenar som kan tas bort att analyseras och beskrivas. Kommunen har, trots lågkonjunkturen, varit i ett expansivt investeringsläge. Det är ett medvetet val för att stå väl rustad vid nästa högkonjunktur. Flera stora ombyggnader av fastigheter genomförs och stora områden för nya industrietableringar finns nu klara. Efter denna period av stora investeringar är det angeläget att kommunens investeringar under en tid begränsas för att ge möjlighet att åter förbättra likviditeten. Efter en mellanperiod på två år då kommunens invånarantal sjunkit har under 2010 och 2011 befolkningen åter ökat, detta år med 101 personer (+80 personer). De satsningar som kommunen nu genomför för att stimulera attraktivitet, näringsliv, utbildning och boende kommer förhoppningsvis att innebära att befolkningsutvecklingen är stabilt positiv under flera år framöver. Utfall Antal invånare Förändring

9 Personalekonomisk redovisning För kompletta personalekonomiska nyckeltal hänvisas till den personalekonomiska redovisningen Anställda Förvaltning Tills- Årsarbetare Tidsbegr Års- Tillsvidareanställdanställdanställda månadsarbetarvidare- Årsarbetare Tidsbegr månadsanställda Årsarbetare Barn- och utbildningsförv. Fritidsförv Kommunledningskontoret Kulturförv Medborgarförv Miljö- och stadsbyggn. Omsorgsförv Räddningstj Tekniska kontoret Upphandlingsförv Totalt Tabell 1. Personalvolym per förvaltning per den 31 december respektive år. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har den 31 december 2011 ökat med 19 och antalet tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare har minskat med 22 jämfört med samma tidpunkt Sammantaget innebär det en minskning med tre årsarbetare. Kommunens organisation förändrades den 1 januari Upphandlingsavdelningen som tidigare ingick i kommunledningskontoret blev en egen förvaltning. Verksamheten inom mark och exploatering flyttades från kommunledningskontoret till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Fritidsförvaltningen upphörde som förvaltning; idrottsverksamheten överfördes till tekniska kontoret och fritidsverksamheten till medborgarförvaltningen. Antalet kommuninvånare har under året ökat med 101 personer. Dessutom har antalet tillsvidareanställda ökat, vilket leder till att såväl antal tillsvidareanställda samt årsarbetare per 1000 kommuninvånare har ökat. Andelen tillsvidareanställda i kommunen har ökat med 0,7 procentenheter och andelen timavlönade har ökat marginellt med 0,1 procentenhet. Däremot har andelen tidsbegränsat månadsanställda minskat med 0,8 procentenheter. Lönekostnadsförändring Förändring 2011/2010 i kkr Förändring 2011/2010 i % Lönekostnad månadsavl (kkr.) ,6 Lönekostnad timavlönade (kkr) ,5 Totala lönekostn (kkr) ,4 I genomsnitt per månad (kkr) ,4 Per månad/årsarbetare (kkr) 24,1 24,6 0,5 2,2 Antal kommuninvånare ,3 Lönekostnad per kommuninvånare (kkr) 23,8 24,5 0,7 2,9 Tabell 2. Totala lönekostnader exkl. PO-tillägg för tillsvidareanställda, tidsbegränsat månadsanställda samt timavlönade. I kostnaden ingår förutom månadslön och timlön även samtliga skattepliktiga kostnader knutna till anställningen. Förtroendevalda, uppdragstagare samt anställda enligt PAN ingår inte.

10 De totala lönekostnaderna för månadsavlönade och timavlönade har ökat med 3,4 procent. Den totala lönekostnadsökningen per månad och årsarbetare uppgår till 500 kronor eller 2,2 procent vilket främst förklaras av medellöneökningen på 2,25 procent. Lönekostnadsförändringen per kommuninvånare har ökat med 700 kronor eller 2,9 procent. Sjukfrånvaro Förvaltning Sjukfrånvarotid 2011 (%) Andel >=60 dagar 2011 (%) Sjukfrånvarotid förändring i procentenheter 2011/2010 Andel >=60 dagar förändring i procentenheter 2011/2010 Barn- och utbildningsförv. 3,86 53,30 0,04 0,03 Kommunledningskontoret 3,60 49,12 0,19 19,36 Kulturförv. 2,34 14,92 0,61 14,92 Medborgarförv. 7,59 43,77 0,11 3,66 Miljö- och stadsbyggn. 3,07 61,57 0,66 0,19 Omsorgsförv. 5,25 41,26 0,14 2,18 Räddningstj. 1,59 13,01 1,39 35,51 Tekniska kontoret 2,74 37,47 0,59 3,08 Upphandlingsförv. 3,17 27, Totalt 4,45 45,86 0,05 0,11 Tabell 3. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,05 procentenheter från 4,50 procent 2010 till 4,45 procent I ett längre tidsperspektiv har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,37 procentenheter från 4,82 procent 2007 till 4,45 procent Medborgarförvaltningen och omsorgsförvaltningen har högst andel sjukfrånvarotid och räddningstjänsten har lägst andel sjukfrånvarotid. Den långa sjukfrånvarotiden har totalt minskat med 0,11 procentenheter till 45,86 procent. Andel sjukfrånvarotid längre än 60 dagar har ökat på kulturförvaltningen, omsorgsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadskontoret samt barn- och utbildningsförvaltningen. Sjukfrånvaro kvinnor och män Kön och åldersintervall Sjukfrånvarotid 2011 (%) Andel >=60 dagar 2011 (%) Sjukfrånvarotid förändring i procentenheter 2011/2010 Andel >=60 dagar förändring i procentenheter 2011/2010 Kvinnor ,55 17,73 0,22 0,03 Män ,19 0 0,10 15,65 Totalt ,24 14,97 0,10 2,50 Kvinnor ,05 50,42 0,24 1,50 Män ,77 23,21 0,69 22,08 Totalt ,64 47,47 0,30 0,97 Kvinnor ,78 50,40 0,20 3,73 Män ,74 44,17 0,23 6,17 Totalt ,52 49,14 0,20 1,75 Totalt kvinnor 4,78 48,04 0,02 2,12 Totalt män 3,20 33,94 0,19 12,26 Totalt ,45 45,86 0,05 0,11 Tabell 4. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utifrån åldersintervall och kön. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Kolumnen andel >=60 dagar avser den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Männens långa sjukfrånvarotid har minskat med 12,26 procentenheter och kvinnornas har stigit 2,12 procentenheter. Den långa sjukfrånvarotiden för männen har minskat i samtliga åldersintervall. Den största minskningen bland männen uppgår till 22,08 procentenheter och avser den långa sjukfrånvaron för åldersgruppen år. Den långa sjukfrånvarotiden för kvinnor har ökat i samtliga åldersintervall förutom för åldersgruppen 29 år och yngre. Den största ökningen bland kvinnorna uppgår till 3,73

11 procentenheter och avser den långa sjukfrånvaron för åldersgruppen 50 år och äldre. Antal anställda med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen har ökat med 12 procent. Sjuklönekostnader Förvaltning Dag 2-14 (80 %) 2011 (kkr) Jmf dag 2-14 (80 %) (kkr) Dag (10 %) 2011 (kkr) Jmf dag (10 %) (kkr) Total sjuklön inkl PO 39,2 % jmf (kkr) Barn- och utbildningsförv Fritidsförv Kommunledningskontoret Kulturförv Medborgarförv Miljö- och stadsbyggn Omsorgsförv Räddningstj Tekniska kontoret Upphandlingsförv Totalt Tabell 5. Sjuklönekostnader i faktisk sjukfrånvaroperiod, kkr per förvaltning (kolumn 1-4 exkl. PO-tillägg). De totala sjuklönekostnaderna har ökat för flera förvaltningar. För kommunen totalt är det sjukfrånvaro dag 2-14 som står för ökningen medan sjukfrånvaro dag minskat. Den största ökningen av sjuklönekostnaderna finns inom barn- och utbildningsförvaltningen, medborgarförvaltningen, tekniska kontoret och kommunledningskontoret. För dessa förvaltningar är det främst sjuklönekostnaderna för dag 2-14 som ökat. Övertid, fyllnadstid, timlön Intjänad semester och innestående komptid bokförs från 2011 löpande som kostnad. När uttag sker blir detta ingen kostnad. Övertid Förvaltning Kostnad (kkr) 2010 Kostnad (kkr) 2011 Förändring (kkr) Barn- och utbildningsförv Fritidsförv Kommunledningskont Kulturförv Medborgarförv Miljö- och stadsbyggn Omsorgsförv Räddningstj Tekniska kontoret Upphandlingsförv Totalt Tabell 6. Kostnader för övertid i kkr per förvaltning.

12 Fyllnadstid Förvaltning Kostnad (kkr) 2010 Kostnad (kkr) 2011 Förändring (kkr) Barn- och utbildningsförv Fritidsförv Kommunledningskontoret Kulturförv Medborgarförv Miljö- och stadsbyggn Omsorgsförv Räddningstj Tekniska kontoret Upphandlingsförv Totalt Tabell 7. Kostnader för fyllnadstid i kkr per förvaltning. Timlön Förvaltning Kostnad (kkr) 2010 Kostnad (kkr) 2011 Förändring ( kkr) Barn- och utbildningsförv Fritidsförv Kommunledningskontoret Kulturförv Medborgarförv Miljö- och stadsbyggn Omsorgsförv Räddningstj Tekniska kontoret Upphandlingsförv Periodiseringpost, ej fördelad per förvaltning Totalt Tabell 8. Kostnader i redovisningen för fyllnadstid i kkr per förvaltning. I 2011 års bokslut är timlönerna för december periodiserade och belastar Kostnaderna för timlöner har ökat med 3,6 procent på kommunnivå om man bortser från periodiseringsposten som är ny för 2011.

13 Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Verksamhetens intäkter (Not 1) Verksamhetens kostnader (Not 2) Nettokostnader exkl avskrivningar Avskrivningar (Not 3) Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter (Not 4) Generella statsbidrag och utjämning (Not 5) Finansiella intäkter (Not 6) Finansiella kostnader (Not 7) Årets resultat* * Avstämning mot balanskrav för kommuner Resultat enligt resultaträkning Avgår reavinster vid försäljning Förändrad diskonteringsränta avseende pensionsavsättning Justerat resultat enligt balanskrav

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 8) Maskiner och inventarier (Not 9) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar (Not 10) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar (Not 11) Kassa och bank (Not 12) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital (Not 13) Därav årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (Not 14) Andra avsättningar (Not 15) Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder (Not 16) Kortfristiga skulder (Not 17) Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Panter Inga Inga Ansvarsförbindelser (Not 18) a) Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar b) Övriga ansvarsförbindelser

15 Kassaflödesanalys 2011 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster (Not 19) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar (Not 20) Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (Not 21) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av långfristiga skulder Ökning/minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 Noter Not 1 Intäkter Taxor, avgifter och ersättningar Bidrag Försäljning verksamhet och entreprenad Övrig försäljning Momsbidrag bostadsrätter Förändring skogskonto Summa intäkter Not 2 Kostnader Lämnade bidrag Entreprenad, köp av verksamhet Lönekostnader, inkl. sociala avgifter Lokal- och markhyror Bränsle, energi och vattenkostnader Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier Transporter och resor Övriga kostnader Förändring fastighetsunderhållsreserv Förändring deponireserv Förändring VA-investeringsfond Förändring avsättning flyktingmottagning Förändring fritidsanläggningar underhållsfond Summa kostnader Not 3 Avskrivningar Avskrivning fastigheter & anläggningar enl plan Avskrivning maskiner & inventarier enligt plan Summa avskrivningar Not 4 Skatteintäkter Preliminär skatteinbetalning Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Summa skatteintäkter Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag, LSS Regleringsbidrag/regleringsavgift Kommunal fastighetsavgift Generella statsbidrag (konjunkturstöd) Summa generella statsbidrag och utjämning Not 6 Finansiella intäkter Intäktsräntor Återföring nedskriven finansiell tillgång Räntebidrag Byggränta (aktiverat som investering) Aktieutdelning Värnamo Energi AB Aktieutdelning Finnvedsbostäder AB Övriga utdelningar 0 4 Övriga finansiella intäkter Intäktsförd skuld avseende skadeförebyggande åtgärder Summa finansiella intäkter

17 Not 7 Finansiella kostnader Ränta pensionsavsättning Övriga räntekostnader och finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Not 8 Mark, byggnader och anläggningar Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets försäljningar Årets avskrivningar Pågående investeringar Utgående bokfört värde Avskrivningstider 0-50 år 0-50 år Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Not 9 Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets försäljningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Avskrivningstider 3-50 år 3-50 år Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier. Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Aktier i koncernföretag Obligationer Utlämnade lån Långfristig fordran Bostadsrätter Summa finansiella anläggningstillgångar Not 11 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på staten Upplupna skatteintäkter Fordran mervärdeskatt (Ludvikamoms) Fordran bolag koncernkonto Kortfristigt lån Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Not 12 Kassa och bank Kommunen inkl. de kommunägda bolagen har en outnyttjad checkräkningskredit om kkr ( kkr). Not 13 Eget kapital Anläggningskapital Rörelsekapital Summa eget kapital

18 Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Särskild ålderspension, ingående avsättning Årets utbetalningar Ändrat åtagande 0 0 Ränte- och basbeloppsuppräkning Sänkning av diskonteringsränta Övrigt Förändring av löneskatt Summa avsatt särskild ålderspension Visstidspensioner, ingående avsättning Årets utbetalningar Ändrat åtagande Nya åtaganden Ränte- och basbeloppsuppräkning Övrigt Förändring av löneskatt Summa avsatt visstidspensioner Avsättning pensioner förtroendevalda, inkl. särskild löneskatt Summa avsatt förtroendevalda Avsatt till förtroendevalda har tidigare inte kunnat beräknas, varför jämförelseår saknas. Summa avsatt till pensioner Aktualiseringsgrad 96% 96% Den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) som avser intjänad pensionsrätt över 7,5 IBB har tryggats genom försäkring. Det försäkrade kapitalet uppgår till kkr ( kkr) och storleken på överskottsfonden uppgår till 0 kkr (3.512 kkr). Not 15 Andra avsättningar Underhållsreserv Fritidsanläggningar Återställning deponi Va-investeringsfond Va-anslutningsavgifter Flyktingmottagning Summa andra avsättningar VA-anläggningsavgifter redovisas fr.o.m som långfristig skuld, se not 16. Not 16 Långfristiga skulder VA-anläggningsavgifter Summa långfristiga skulder Av beloppet oban kommer kkr att återföras som intäkt under VA-anslutningsavgifter redovisades 2010 under andra avsättningar, se not 16.

19 Not 17 Kortfristiga skulder Skuld bolag, koncernkonto Leverantörsskulder Skuld mervärdeskatt Anställdas skatter Skulder till staten Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupen löneskatt Upplupna pensioner individuell del, exkl. särskild löneskatt Förutbetalda skatteintäkter Återställning efter översvämning Förutbetalda skogsintäkter Statsbidrag klimatinvesteringsprogram Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Not 18 Ansvarsförbindelser a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar Anställda Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Årets utbetalningar Sänkning av diskonteringsränta Ränteuppräkning Basbeloppsuppräkning Försäkringssäkrat pensionsåtagande Övrigt Summa pensionsförpliktelser Löneskatt Utgående pensionsförpliktelser Förtroendevalda Utgående pensionsförpliktelser Löneskatt Utgående pensionsförpliktelser Totalt utgående pensionsförpliktelser Aktualiseringsgrad av underlag för skuldberäkning av pensionsåtagande. 96,0% 96,0% Genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före 1998, belopp inkl. särskild löneskatt (24,26%): År 2006: Pensionstagare födda År 2007: Pensionstagare födda År 2008: Pensionstagare födda År 2010: Pensionstagare födda År 2010: Pensionstagare födda År 2011: Pensionstagare födda År 2011: Pensionstagare födda Summa genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före Pensionsmedelsförvaltning (inkl särskild löneskatt)

20 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Ansvarsförbindelse - pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar Finansiella placeringar 0 0 Återlåning i verksamheten Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december Kommunerna i Jönköpings län har övertagit pensionsförpliktelserna för den tidigare anställda personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för pensionerna finns i en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. Om så inte sker ska kostnaderna fördelas mellan länets samtliga kommuner. Vid årets utgång överstiger värdet av placeringarna det totala pensionåtagandet med 231 kkr (1.562 kkr). b) Övriga ansvarsförbindelser Borgen Borgen gentemot Värnamo Stadshus AB, varav utnyttjat kkr ( kkr) Borgen gentemot Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, varav utnyttjat kkr (0 kkr) Borgen gentemot Finnvedsbostäder AB, varav utnyttjat kkr ( kkr) ok Borgen gentemot Värnamo Energi AB, varav utnyttjat 0 kkr (0 kkr) Kommunalt borgensansvar egnahem Övriga borgensförbindelser Summa borgen Donationer att förvalta Summa övriga ansvarsförbindelser Not 19 Övriga ej likvidpåverkande poster Justering för av-och nedskrivningar Pensionsavsättning Flyktingmottagning Underhållsreserv Återställning deponi Va-investeringsfond Va-anläggningsavgifter Skogsreserv Summa övriga ej likvidpåverkande poster Not 20 Investering i finansiella anläggningstillgångar Köp av bostadsrätter Köp av aktier i Värnamo Energi AB Bildande av Värnamo Stadshus AB Långfristig fordran Trafikverket Summa investering i finansiella anläggningstillgångar Not 21 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Försäljning obligationer Försäljning av Värnamo Energi AB Försäljning av Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB Försäljning av Finnvedsbostäder AB Övrig försäljning finansiell anläggningstillgång Summa försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Ekonomisk

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Delårsrapport juni 2012

Delårsrapport juni 2012 Delårsrapport juni Innehållsförteckning Inledning Sida Kommunledningen har ordet 1 Ekonomisk sammanfattning 2 Fem år i sammandrag 3 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 4 Finansiell

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 2014 DELÅRSRAPPORT INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 UTVÄRDERING

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL INNEHÅ LL 2014 ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2014. Frågor om innehållet besvaras av Kjell Fransson, Emma Svensson eller Sofia Johansson,

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 DELÅRSRAPPORT 2015 INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 FÖRVALTNINGSBERSÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL...4 UTVÄRDERING AV EKONOMISK STÄLLNING...9 PERSONALREDOVISNING...12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014 SAMMANSTÄLLNING DRIFTBUDGET Budgetberedning 19 april 2011 Antal invånare 1/11 f g år 32790 32876 32926 32976 Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 Kommunstyrelsen 64 442 65 471 65 645

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 DELÅRSRAPPORT 2015 INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL...4 UTVÄRDERING AV EKONOMISK STÄLLNING...9 PERSONALREDOVISNING...12

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer