INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3"

Transkript

1 Delårsrapport 2013

2 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS... 9 PERSONALREDOVISNING RÄKENSKAPER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS NOTER DRIFTSREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER REDOVISNING PER NÄMND KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontor KOMMUNSTYRELSE Campus Värnamo ÖVERMYNDARE KOMMUNENS REVISORER UPPHANDLINGSNÄMND TEKNISK NÄMND MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMND Miljö- och stadsbyggnadskontor MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMND Räddningstjänst KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND OMSORGSNÄMND MEDBORGARNÄMND FINANSIERING OCH ÖVRIG VERKSAMHET KOMMUNENS BOLAG VÄRNAMO STADSHUS AB VÄRNAMO ENERGI AB FINNVEDSBOSTÄDER AB STUDENTBOSTÄDER AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB ÖVRIGT ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsperioden till Rapporten är producerad av Värnamo kommuns ekonomiavdelning. Frågor om innehåll besvaras av ekonomichef Kjell Fransson eller ekonomicontroller Sofia Johansson på Värnamo kommun, Värnamo, tfn: , e-post: Org.nr: Bilderna i rapporten kommer från Smålandsbilder.

3 INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET Värnamo kommuns ekonomi genomgår som förväntat en viss försämring under De närmaste åren kommer inte bli lättare och därför är det av yttersta vikt att de rationaliseringar som är nödvändiga och som pekas ut i knappt femtio utredningsområden också verkligen genomförs där verksamheten kan bedrivas mer kostnadseffektivt. Oroande är att flera nämnder visar på relativt stora underskott i den löpande driften, underskott som kommer att påverka verksamheterna även framöver. Det föreligger en risk att problemen växer ytterligare under 2014, åtgärder behöver därför vidtas redan under hösten 2013 och kommunstyrelsen har begärt in redovisningar av åtgärdsplaner från de nämnder som inte har en ekonomi i balans. Att övriga nämnder uppvisar överskott löser inte problemen, men bidrar till att kommunen enligt aktuell prognos kommer att redovisa ett mindre överskott Hans-Göran Johansson Kommunstyrelsen ordförande Mats Hoppe Kommunchef ~ 1 ~

4 INLEDNING SAMMANFATTNING Delårsresultat Resultatet för perioden januari till juni 2013 visar ett underskott med 9 Mkr, vilket är 33 Mkr sämre än för samma period Jämförelsen försvåras av att kommunen 2012 fick en återbetalning av AFA-premie med 27 Mkr. Oräknat detta är halvårsresultat 6 Mkr sämre än under Prognosresultat för helår 2013 Resultatet för helåret 2013 enligt prognosen uppgår till +5 Mkr, vilket är 14 Mkr lägre än budgeterat. En stor förklaring till detta är att de tre största nämnderna visar relativt stora underskott i förhållande till sin budget till årets slut. Något högre skatteintäkter och lägre avskrivningar uppväger delar av detta. AFA Försäkring har aviserat att återbetalning av försäkringspremie för även åren kommer att ske. Något beslut har dock ännu inte fattats varför hänsyn till detta inte heller har tagits i helårsprognosen. Nämndernas ekonomi Helårsprognosen för nämnderna visar tillsammans ett underskott på hela 33 Mkr jämfört med budget. De största budgetavvikelserna och de viktigaste förklaringarna till dessa framgår nedan. Övriga nämnder redovisar mindre budgetavvikelser. Barn- och utbildningsnämnd -6,5 Mkr Under slutet av 2012 konstaterades att flera verksamheter budgeterats för lågt och att kostnaderna därmed översteg budget. Ett aktivt arbete att få budgeten i balans pågår men är ännu inte avslutat. Flertalet av åtgärderna ger effekt först under hösten Omsorgsnämnd -11,6 Mkr Genomförandet av minskningen av antalet platser i särskilt boende tar tid och ger inte full effekt förrän om 1,5 år. Den nyligen övertagna hemsjukvården från landstinget beräknas kosta 4 Mkr mer än budget. Antalet timmar för personlig assistans har ökat.överskott finns i vissa andra delar av verksamheten. Medborgarnämnd -19,8 Mkr Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas överstiga budget med 12,7 Mkr till årets slut. Antalet placeringar på institution och familjehemsplaceringar fler än budgeterat. Personalredovisning Per har Värnamo kommun årsarbetare, att jämföra med per Det innebär en ökning om 26 årsarbetare. Övertagande av personal från landstinget för hemsjukvården förklarar delar av ökningen. motsvarande period Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 6,4 % och för män till 3,6 %. Andelen sjukfrånvaro längre är 60 dagar har totalt ökat med 7,5 procentenheter till 50,4 %. Pensionsrätt intjänad före 1998 De anställdas intjänade pensionsrätt före 1998 redovisas, i enlighet med lag, inte som skuld utan som ansvarsförbindelse. Vid halvårsskiftet 2013 års beräknas denna uppgå till 714 Mkr inklusive särskild löneskatt. Efter hand ökar utbetalning från denna ansvarsförbindelse och belastar då årets resultat som kostnad. En beslutad sänkning av diskonteringsräntan i pensionsberäkningen innebär att ansvarsförbindelsen ökar med hela 53 Mkr. Detta påverkar inte årets resultat men väl utbetalningarna i framtiden. För att begränsa kostnadsökningen framöver sker inlösen (försäkring) när kommunen bedöms har ekonomiskt utrymme för detta. I helårsprognosen för 2013 har inte medräknats någon sådan inlösen. Nettoinvesteringar Periodens nettoinvesteringar uppgår till 77,7 Mkr, vilket är 30,2 Mkr högre än samma period Tekniska nämnden står för största andel av investeringarna (69,6 Mkr). Investeringar i Gummifabriken sker i det kommunägda bolaget Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB och redovisas därmed inte bland kommunens investeringar. De största investeringar hittills avser ett nytt reningsverk vid Stomsjö och överföringsledningar till detta (34,3 Mkr), VA-ledningar till Hindsen (4,3 Mkr) och ombyggnad av Tingshuset (3,7 Mkr). Tomtlikviderna uppgår hittills till 3,1 Mkr. Prognosen för helåret avseende nettoinvesteringar uppgår till 240 Mkr, vilket är avsevärt högre än de senaste åren men ändå 112 Mkr lägre än de totala budgetanslagen på 352 Mkr. Utöver årsbudget finns också en omfattande ombudgetering (tilläggsbudget) av investeringar från tidigare som inte genomförts. En förklaring är förseningar i uppförandet av ett nytt reningsverk men också många andra investeringar som har försenats. Den totala sjukfrånvaron har under första halvåret 2013 ökat med 0,9 procentenheter till 5,8 % jämfört med ~ 2 ~

5 INLEDNING FEM ÅR I SAMMANDRAG Delår Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Antal invånare (per eller 12-31) Utdebitering allmän kommunalskatt, % * 21,09 20,75 21,08 21,08 21,08 Utbetalda löner inkl lönebikostnader, kkr Omsättning (intäkter, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning), kkr Avskrivningar/nedskrivningar, kkr Verksamhetens nettokostnader, kkr Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, kkr Finansnetto, kkr Årets resultat före extraordinära poster, kkr Årets resultat, kkr Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans, kkr Nettoinvesteringar, kkr Anläggningstillgångar, kkr Kortfristiga fordringar och placeringar samt förråd, kkr Likvida medel, kkr Eget kapital, kkr Avsättningar, kkr Långfristiga skulder, kkr Kortfristiga skulder, kkr Pensionsskuld inom linjen (inkl löneskatt), kkr Rörelsekapital, kkr Anläggningskapital, kkr Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och kommunal ek. utjämning och finansnetto 101,1 98,8 96,1 95,6 97,7 Balanslikviditet (oms.tillg/kortfr. skulder) 1,17 1,27 1,40 1,27 1,19 Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 71,6 71,9 71,4 68,7 66,7 Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998, % 29,5 33,3 30,9 31,5 24,5 Skuldbetalningsförmåga = teoretiskåterbetalningstid (långfr skulder/res2), år (ej avskrivningar) -0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 Kassaflöde (res/intäkter), % (ej avskrivningar) -5,1 5,3 7,5 7,7 6,0 Skuldflödesgrad (långfr. skulder/intäkter), % 3,0 1,5 1,3 0,0 0,1 Skuldbalansgrad (skulder/tillgångar),% 20,2 20,7 20,2 20,3 20,7 Berörda nyckeltal är inte omräknade med hänsyn till vissa ändrade redovisningsprinciper fr o m *) Skatteväxling har skett med Jönköpings läns Landsting med 0,34 % för överlämning av huvudmannaskap för hemsjukvården ~ 3 ~

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL Kommunens nya målstyrningsarbete Värnamo kommun har nu avslutat införandefasen av den nya målstyrningsmodellen. En repetitionsutbildning för modulerna i beslutstödet Hypergene, där målstyrningen är en del, kommer att ske under hösten Tyngdpunkten i målstyrningsmodellen ligger i att alla anställda ska känna till målen och vara kreativa och skapa verkliga aktiviteter kopplade till varje mål, för att målen ska uppnås. I dagsläget finns ca 1900 aktiviteter kopplade till målen. Alla anställda och politiker kan följa målstyrningen genom en titta-behörighet i Hypergene. = Målet är uppfyllt = Målet är inte uppfyllt = Mätning är inte gjord Medborgar-/Kundmål Invånarna i Värnamo kommun ska känna sig trygga Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning. Egen tilläggsfråga: "Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i Värnamo kommun?" (Max 100 p) Nulägesnivå: 58 p höst 2012 Målnivå: 65 p höst 2014 (Målet var uppnått, därför höjdes målnivån 2013.) Uppföljningsintervall: Vartannat år, nästa mätning hösten Medborgarna ska uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, NRI (Nöjd Region Index, max 100 p). Helhetskänsla, rekommenderar andra att flytta hit, arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikation, kommersiellt utbud, fritid och trygghet. Nulägesnivå: 61 p höst 2012 (snitt för alla kommuner i SCB-mätningen vår o höst 2012 var 60 p, bästa kommun 73 p) Målnivå: 68 p höst Uppföljningsintervall: Vartannat år, nästa mätning hösten ~ 4 ~

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER Resursmål Årets resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för perioden* ska genomsnittet inte understiga 2,5 % * Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt. Mätmetod: Årets resultat, med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997, ska för ett enskilt år inte understiga 2 % av summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. För perioden ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. Nulägesnivå: Bokslutsprognos innebär 0,32 % för det enskilda året 2013 och 1,79 % för den aktuella perioden (uppdaterat ). Målnivå: Se målformulering. Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut). Resultat enskilt år Resultat genomsnitt 6 år ~ 5 ~

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER Investeringar (exkl affärsverksamhet**) ska för perioden*** i sin helhet självfinansieras. ** Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. *** Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt. Mätmetod: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl affärsverksamhet**) ska för perioden*** inte överstiga summan av resultat (enligt balansavstämning och med justering för genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997) och under samma tidsperiod genomförda avskrivningar. Nulägesnivå: Bokslutsprognos innebär +40,3 Mkr (uppdaterad ) Målnivå: Se målformulering. Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut). Medarbetarna i Värnamo kommun ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling. Mätmetod: Medarbetarundersökningens Nöjd medarbetarindex, NMI. Nulägesnivå: 75 i medelbetyg på en skala från 0 till 100 år Målnivå: 77 i medelbetyg på en skala från 0 till 100 år (Målet nåddes vid första mätningen 2011, nästa mätning är i höst.) Uppföljningsintervall: Första mätning Därefter ~ 6 ~

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER Miljömål Kommunens medborgare och kommunens egna anställda ska vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet. Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, NMI (Nöjd Medborgar Index) del B11:1 om vad medborgarna tror/tycker om kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunna leva miljövänligt samt medarbetarundersökning. Nulägesnivå: 5,9 höst 2012 (snitt för alla kommuner i SCB-mätningarna vår o höst 2012 var 5,9, bästa kommun 7,0). Anställdas uppfattning 40% nöjda år Målnivå: 7,0 höst 2014, samt 60% nöjda anställda år Uppföljningsintervall: Vartannat år, nästa mätning SCB hösten Nästa medarbetarundersökning Resultat kommunens medborgare Resultat kommunens egna anställda ~ 7 ~

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER Värnamo kommun som geografiskt område ska reducera utsläppen av växthusgaser med minst 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. Mätmetod: Svensk MiljöEmissionsData (SMED)(RUS). Utfallen är justerade fr o m 2012, p g a att SMED/RUS använder ny beräkningsmetod då statistikunderlaget blivit utförligare. Nulägesnivå: Minskat med 17,3% mellan åren (Uppdaterad 1208, nästa uppdatering 1309). Målnivå: Minskning med minst 40% mellan åren Uppföljningsintervall: En gång per år. ~ 8 ~

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER FINANSIELL ANALYS Delårsresultat Kommunen redovisar för första halvåret 2013 ett negativt resultat på -9,3 Mkr. Den ursprungliga årsbudgeten 2013 är på +23,5 Mkr. Under året har revidering skett av årsbudgeten till ett nuvarande budgeterat helårsresultat på +17,6 Mkr. Belopp i Mkr Resultat enligt lagen om ekonomisk balans +33,8 +60,4 +61,3 +18,9-8,1 Soliditet 66,7% 68,7 % 71,4% 71,9% 71,6% Förändring av eget kapital +3,3% +6,2% +5,3% +1,6% -0,8% Att årets resultat hittills är negativt (-9,3 Mkr) är oroväckande men till viss del finns förklaringen i att första halvåret är avsevärt dyrare än det andra. Under början av 2012 fick kommunen besked om att AFApremier skulle återbetalas (26,8 Mkr). Utan denna återbetalning hade resultatet varit negativt också då. Den klart största delen av de anställdas uttagna semester sker under juni-augusti månader. Övriga månader ökar den intjänade pensionsrätten (skuld till de anställda) medan den under dessa tre månader minskar avsevärt. Se nedanstående diagram Sem.skuld Prognos för helåret 2013 Personalkostn. Prognoserna för helåret 2013 som upprättats visar sammantaget ett sämre resultat än budget med 13,7 Mkr. Helårsprognosen för 2013 pekar mot ett resultat på +3,9 Mkr. Realisationsvinster vid fastighets- och inventarieförsäljning utgör 1,0 Mkr av detta resultat. Diskonteringsräntan vid beräkning av pensionsavsättning sänks med 0,75 procentenheter, vilket påverkar resultatet negativt med 2,2 Mkr. Mkr ,1 66,7 60,4 19, P2013 Nämnderna visar i sina helårsprognoser ett underskott mot den reviderade budgeten på sammanlagt hela 33,4 Mkr (se vidare driftredovisningen). Det angeläget att nämndernas nettokostnader för verksamheten snarast anpassas till gällande budget. Prognos - Avstämning mot balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de närmaste tre budgetåren. Det prognostiserade helårsresultatet på +5,1 Mkr, efter reducering av realisationsvinsterna på 1,0 Mkr och justering av diskonteringsräntan i pensionsavsättningen (RIPS07) med 2,2 Mkr, innebär att kommunen under 2013 uppfyller lagens krav om balans i ekonomin men inte nivån för god ekonomisk hushållning som vanligen beräknas till 2% av årets skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Kommunen har inte några underskott från tidigare år som ska återställas. Prognos - Avstämning mot övergripande finansiella mål Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har beslutat om följande övergripande finansiella mål för år 2013: 1. Årets resultat, med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997, ska för ett enskilt år inte understiga 2 % av summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. För perioden ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. Det prognostiserade årsresultatet för 2013, med avräkning för reavinster och tillägg för räntejustering i pensionsberäkningen, beräknas uppgå till +5,1 Mkr. De totala intäkterna enligt ovan beräknas uppgå till 1 613,1 Mkr. Resultatet blir därmed +0,3 % av intäkterna och målet kommer därmed inte att uppfyllas för det enskilda året Vid avstämning två år bakåt, innevarande år och tre års budget framåt ( ) uppgår resultatet till +1,8 %. Även sett ur det tidsperspektivet uppfylls inte målet. 3,9 ~ 9 ~

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER 1. Investeringar: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl affärsverksamhet ska för perioden inte överstiga summan av resultat (enligt balansavstämning och med justering för genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997) och under samma tidsperiod genomförda avskrivningar.) Årets investeringar (exkl affärsverksamhet) beräknas uppgå till 128,3 Mkr. Resultat (exkl pensionsinlösen och reavinster) och avskrivningar beräknas uppgå till 90,1 Mkr. Årets investeringar överstiger därmed årets resultat och avskrivningar med 38,2 Mkr. För perioden fyra år bakåt, innevarande år och tre års budget framåt ( ) överstiger resultat och avskrivningar investeringarna med 40,3 Mkr. Målet kan därmed anses vara uppfyllt. Se vidare särskilt avsnitt om avstämning av kommunens övergripande mål. Prognos - Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning % ,2 3,3 Den totala ökningen av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift mellan år 2012 och 2013 beräknas bli 4,2%. År 2012 var ökningen 0,2%. Orsaken är till den låga ökningen under 2012 var framförallt en skattesänkning med 0,33 procentenheter p g a överföring av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till landstinget. Den relativt höga ökningen under 2013 beror i sin tur på en skattehöjning med 0,34 procentenheter p g a överföring av huvudmannaskapet för hemsjukvården från landstinget till kommunen. År 2001 genomförde kommunen en skattesänkning med 0,25 procentenheter. Därefter har utdebiteringen av allmän kommunalskatt, med undantag av skatteväxlingar med landstinget, varit oförändrad. Värnamo är den enda kommun i länet som inte har höjt skatten under den senaste 10-årsperioden. Precis som år 2012 har Värnamo länets lägsta skattesats under år Utöver skatteunderlagets utveckling är det i första hand utvecklingen av antalet invånare, nivån på de 2,4 0,2 4, P2013 generella statsbidragen samt kommunalekonomisk utjämning som påverkar intäkterna. Avvikelsen mot budget för år 2013 avseende skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning beräknas uppgå till +8,2 Mkr. Enligt budget för som antogs av kommunfullmäktige i juni 2013 kommer uttaget av allmän kommunalskatt att, utöver sänkning med 0,15% för överföring av färdtjänsten till landstinget, att höjas med 0,18%. Utdebiteringen blir då 21,12%. Prognos - Utveckling av nettokostnader % ,0 1, P2013 Den totala ökningen av nettokostnaderna inklusive avskrivningar mellan år 2012 och 2013 beräknas uppgå till 4,9 %. Orsaken till den höga ökningen beror delvis på överföring av huvudmannaskapet för hemsjukvården från landstinget med cirka 20 Mkr men också på ökade kostnader i befintlig verksamhet. Under perioden ökar nettokostnaderna med 11,9 % medan skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift ökar med 10,4 %. 2,4 2,9 4,9 Prognos - Utveckling av nettokostnadsandelen P2013 Verksamhetsnetto av skatter+utjämning 93,5% 91,4% 91,2% 93,9% 94,6% Avskrivningar av skatter+utjämning 5,1% 5,2% 5,4% 5,3% 5,3% Verksamhetens nettokostnader (inkl avskrivningar) av skatter+utjämning 98,6% 96,6% 96,6% 99,2% 99,9% Finansnetto av skatter+utjämning -0,9% -1,0% -0,5% -0,5% -0,1% Verksamhetens nettokostnadsandel har ökat under femårsperioden med 1,1 procentenheter. Avskrivningsnivån har, trots ökad nivå med 11,1 Mkr under femårsperioden, inte ökat mer än 0,2 procentenheter i förhållande till skatteintäkter och utjämning. ~ 10 ~

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER Investeringar Mkr ,1 114,6 240,3 Skuldsättning Total skuldsättning 33,3% 31,3% 28,6% 28,1% 28,4% varav avsättningar 12,6% 11,0% 8,4% 7,4% 8,2% varav långfr. skulder 0,1% 0,0% 1,5% 1,7% 1,7% varav kortfr. skulder 20,6% 20,3% 18,7% 19,0% 18,5% Prognos - Pensionsskulden (inkl. löneskatt) P P2013 Nettoinvesteringar/ nettokostnader 11,1% 9,7% 6,4% 7,5% 14,9% Nettoinvesteringar/resultat+ avskrivningar 147,4% 98,0% 66,4% 112,9% 270,3%% Kommunen beräknas 2013 investera för 240,3 Mkr. Under år 2012 var investeringarna mycket lägre (114,6 Mkr). När kommunen investerar för mer än årets resultat och årets avskrivningar innebär det att kapital måste tillföras antingen genom att använda befintliga likvida medel eller uppta externa lån. Fram till och med 2012 har kommunen kunnat finansiera samtliga investeringarna med egna medel. Med den höga investeringsnivå som finns i investeringsplan är det dock inte möjligt i framtiden utan lån kommer att behöva upptas. De flesta kommunala investeringar medför, till skillnad från investeringar i affärsdrivande verksamhet, oftast en utökad verksamhet med kostnadsökningar som följd. En stor del av kommunens investeringar under 2013 avser ett nytt reningsverk, där de framtida kapitalkostnaderna ska täckas genom avgifter. Det är angeläget att kommunen, efter den nuvarande perioden av stora investeringar, begränsar investeringarna till en lägre nivå för att inte belastningen på likviditet ska bli alltför stor. Räntekostnader för lån innebär att det ekonomiska utrymmet för verksamheterna minskar. Med anledning av att f d Gummifabriken ägs av ett kommunalt bolag framgår inte den stora investeringen av kommunens redovisning och nyckeltal men är dock betydande i ett koncernperspektiv. Utveckling av tillgångarnas sammansättning Materiella tillgångar 73,4% 72,8% 72,5% 72,9% 75,3% Finansiella tillgångar 2,1% 1,4% 1,2% 3,1% 3,1% Summa anläggningstillgångar 75,4% 74,2% 73,7% 76,0% 78,4% Kortfristiga fordringar 4,8% 8,1% 10,4% 8,0% 8,3% Finansiella placeringar, kassa och bank 19,8% 17,7% 15,9% 16,0% 13,3% Summa omsättningstillgångar 24,6% 25,8% 26,3% 24,0% 21,6% Mkr ,5 681, Avsättning 619,9 682,7 656,2 32,8 29,1 28,1 28,9 Ansvarsförbindelse 714,0 I enligt med den kommunala redovisningslagen betraktas pensionsrätt intjänad före 1998 inte som en skuld utan som en ansvarsförbindelse. Kommunen återlånar de medel som avser de anställdas intjänade pensionsrätt före år 1998 till finansiering av genomförda investeringar. Några medel till framtida pensionsutbetalningar finns inte avsatta i pensionsstiftelser eller liknande. Kommunen har ambitionen att när ekonomin så tillåter förtidsinlösa delar av ansvarsförbindelsen. Under 2012 gjordes inlösen med 19,8 Mkr (inkl löneskatt). Någon inlösen 2013 är inte planerad i nuläget. Intjänad pensionsrätt för lön över 7,5 inkomstbasbelopp utbetalas i form av en löpande försäkringspremie. Därmed återstår endast några enstaka mindre särskilda pensionsförmåner i avsättningen för pensioner samt de särskilda avtalspensioner som tecknades under Under den närmaste 15-årsperioden kommer också utbetalningarna av pensioner som intjänats före 1998 att öka kraftigt. På pensionsutbetalningar tillkommer särskild löneskatt med 24,26%. Beslut har fattats om att den s k diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen ska sänkas med 0.75 procentenheter. Eftersom kommunen, genom tecknade avtal, har utlovat de anställda en viss nivå på den framtida pensionen (förmånsbestämd) måste kommunen tillskjuta mer egna medel när ränteuppräkningen blir lägre. För den del som är intjänad från 1998 innebär detta en ökning med 2,2 Mkr som är resultatpåverkande under För den del som är intjänad före 1998 blir effekten att ansvarsförbindelsen ökar med hela 52,8 Mkr. Denna del påverkar inte årets resultat 2013 men väl utbetalningarna i framtiden. ~ 11 ~

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER Borgensåtagande och ansvarsförbindelser ,6 Mkr 665,4 Mkr 1264,4 Mkr 1473,7 Mkr 1600,7 Mkr Kommunens borgensåtagande och ansvarsförbindelser (exkl pensionsförpliktelser) uppgår till 1 600,7 Mkr vilket är en höjning med 127 Mkr i förhållande till senaste årsskiftet. Ökningen avser borgen för lån som kommer att upptas av Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB för ombyggnaden av Gummifabriken. Vid periodens slut uppgår utnyttjad borgen till koncernbolagen 917,6 Mkr. Övrig kommunal borgen utgörs av lån till egna hem med preliminärt 0,5 Mkr och övrig borgen på 1,2 Mkr. Någon ny beräkning av borgen till egna hem har inte gjorts sedan senaste årsskiftet. Kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening innebär att kommunen sedan 2012 också har en solidarisk borgen för Kommuninvests verksamhet. Se vidare i balansräkning och noter till denna. Avslutande kommentarer Den ekonomiska utvecklingen i kommunen under de senaste två åren är mycket oroväckande. De största nämnderna har stora problem att hålla sin budget och dessa budgetöverskridanden uppvägs inte av extra ökningar av intäkterna. Förändringar i den kommunalekonomiska utjämningen från 2014 missgynnar också kommunens ekonomiska förutsättningar. Diskussioner förs på central nivå om återbetalning av ytterligare AFA-premier. Det skulle i så fall avse åren I skrivande stund finns dock inga beslut fattade och hänsyn till detta har därför inte tagits i denna delårsrapport. Ett 50-tal samverkansutredningar genomförs i syfte att göra verksamheten mer effektiv men också för att minska kostnaderna. Det är viktigt att de ekonomiska mål som satts upp för detta arbete nås. De tre största nämnderna har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta åtgärdsplaner i syfte att nå balans i sin ekonomi. Detta arbete måste intensifieras och lyckas för att kommunen även i framtiden ska ha en välskött och stabil ekonomi. ~ 12 ~

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER PERSONALREDOVISNING Anställda Förvaltning Tills- Års- Tidsbegr Årsarbetare Tillsvidare- arbetare månadsanställdanställdanställda vidare- Årsarbetare Tidsbegr månadsanställda Årsarbetare Barn- o utb förv Kommunledn kont Kulturförv Medborgarförv Miljö- och stadsb Omsorgsförv Räddningstj Tekniska kontoret Upphandlingsförv Totalt Tabell 1. Personalvolym per förvaltning per den 30 juni respektive år. De tillsvidareanställda årsarbetarna har ökat med 24 årsarbetare och de tidsbegränsat månadsanställda årsarbetarna har ökat med två årsarbetare jämfört med årsskiftet. Det är främst medborgar- samt omsorgsförvaltningen som ökat antalet tillsvidareanställda. Inom medborgarförvaltningen finns ökningen inom arbetsmarknadssektionen samt ensamkommande flyktingbarn och inom omsorgsförvaltningen beror ökningen av antalet tillsvidareanställda på övertagandet av hemsjukvården från kommunen. Ökningen av tidsbegränsat månadsanställda på tekniska kontoret består av säsongsanställda och minskningen inom barn- och utbildningsförvaltningen består av färre anställda inom skol- och barnomsorgsarbete. Kvinnornas andel av de tillsvidareanställda är 82,3 procent. Pensionsavgångarna uppgick första halvåret till 28. Övertid och mertid Förvaltning Övertid, kkr Fyllnadslön, kkr Totalt, kkr Övertid, kkr Fyllnadslön, kkr Totalt, kkr Barn- o utb förv Kommunledn kont Kulturförv Medborgarförv Miljö- och stadsb Omsorgsförv Räddningstj Tekniska kontoret Upphandlingsförv Totalt Tabell 2. Kostnader i redovisningen för övertid och mertid (exkl. PO-tillägg) i kkr per förvaltning. De totala kostnaderna för övertid och mertid är cirka 716 kkr eller cirka 10 procent högre första halvåret 2013 jämfört med Kostnaderna för övertid har ökat mer än mertidskostnaderna. ~ 13 ~

16 Personalekonomisk redovisning Övertid och mertid i timmar Förvaltning Övertid, tim Mertid, tim Totalt, tim Övertid, tim Mertid, tim Totalt, tim Barn- o utb förv Kommunledn kont Kulturförv Medborgarförv Miljö- och stadsb Omsorgsförv Räddningstj Tekniska kontoret Upphandlingsförv Totalt Tabell 3. Antal övertids- och mertidstimmar per förvaltning. Timmar för övertid i ledighet och fyllnad i ledighet ingår. Då övertid och mertid även kan tas ut i ledighet kan enbart kostnaderna inte ge hela bilden av den faktiska övertiden och mertiden. Tabell 3 ovan visar att det totala antalet övertids- och mertidstimmar inklusive uttagna timmar i ledighet är cirka sex procent fler första halvåret Ökningen av övertidstimmar består främst av ett större antal timmar som avser kvalificerad betald övertid. Antalet timmar avseende övertid uttagna i ledighet är något högre Det större antalet mertidstimmar 2013 består främst av fler betalda fyllnadstimmar men även en liten ökning av fyllnadstimmar i ledighet. Timlön Förvaltning Timlön, kkr Timlön, tim Timlön, kkr Timlön, tim Barn- o utb förv ** Kommunledn kont Kulturförv Medborgarförv Miljö- och stadsb Omsorgsförv * Räddningstj Tekniska kontoret Upphandlingsförv Finansiering Totalt Tabell 4. Kostnader i redovisningen för timlön (exkl. PO-tillägg) i kkr samt antal timmar per förvaltning. *Timlön PAN ingår. **Justering. Kostnaderna för timlön är cirka 18 procent högre första halvåret 2013 jämfört med 2012 vilket förklaras av fler arbetade timmar ~ 14 ~

17 Personalekonomisk redovisning Sysselsättningsgrad Förvaltning Barn- o utb förv. 94,3 94,3 94,2 94,7 94,4 Kommunledn kont 97,4 96,7 97,2 97,4 97,9 Kulturförv 94,4 94,3 93,8 93,1 94,8 Medborgarförv 96,5 95,9 96,5 96,7 96,7 Miljö- och stadsb 95,7 94,6 96,1 96,1 96,1 Omsorgsförv 85,0 85,2 85,3 85,6 85,7 Räddningstj 98,6 97,4 97,4 97,4 97,4 Tekniska kontoret 97,2 97,4 97,2 97,1 97,3 Upphandlingsförv 95,5 95,9 92,7 94,2 92,1 Totalt 91,2 91,2 91,2 91,6 91,5 Tabell 5. Medelsysselsättningsgrad i % per förvaltning. Hänsyn ej tagen till partiella ledigheter. Urval: tillsvidareanställda. Medelsysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda har minskat med 0,1 procentenhet till 91,5 procent. Inom barn- och utbildnings- samt upphandlingsförvaltningen har medelsysselsättningsgarden minskat medan den ökat inom omsorgsförvaltningen, tekniska kontoret samt kommunledningskontoret. Inom samtliga förvaltningar förutom miljö- och stadsbyggnadskontoret har män högre medelsysselsättningsgrad än kvinnor. Kvinnornas medelsysselsättningsgrad är oförändrad, 90,3 procent, medan männens har minskat med 0,2 procentenheter till 97,5 procent. Totalt Sysselsättningsgrad 100 % 62,6 62,8 62,5 63,1 63,3 Sysselsättningsgrad % 25,9 25,2 26,2 26,1 26,0 Sysselsättningsgrad 0-74 % 11,5 12,0 11,3 10,8 10,7 Tabell 6. Andel anställda utifrån sysselsättningsgrad. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda. Av tabell 6 framgår att andel anställda, inklusive tidsbegränsat månadsanställda, som arbetar heltid har ökat under första halvåret med 0,2 procentenheter till 63,3 procent. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvarotiden har första halvåret 2013 ökat med 0,9 procentenheter från 4,9 procent till 5,8 procent jämfört med motsvarande period Sjukfrånvaron bland männen har minskat med 0,6 procentenheter till 3,6 procent men ökat bland kvinnorna med 1,3 procentenheter till 6,4 procent. Andelen sjukfrånvaro som är 60 dagar eller längre har ökat med 7,5 procentenheter från 42,9 procent till 50,4 procent. Sjukfrånvarotid (%) Andel 60 dagar (%) Sjukfrånvarotid förändring mellan och (procentenheter) Andel 60 dagar förändring mellan och (procentenheter) Kön och åldersintervall Kvinnor ,0 35,2 1,3 21,9 Män ,7 24,0 0,5 24,0 Totalt ,7 33,3 0,8 23,6 Kvinnor ,0 51,8 1,0 9,3 Män ,7 33,8 0,9 18,7 Totalt ,6 49,7 1,0 10,1 Kvinnor ,0 55,1 1,5 5,9 Män ,6 43,8 1,7 9,5 Totalt ,2 53,6 0,7 3,5 Totalt kvinnor 6,4 52,3 1,3 8,4 Totalt män 3,6 37,9 0,6 0,5 Totalt ,8 50,4 0,9 7,5 Tabell 7. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utifrån åldersintervall och kön. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Kolumnen andel 60 dagar avser den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga åldersintervall. Den största ökningen, 1,0 procentenhet, finns inom intervallet år. Den största minskningen har skett bland män 50 år och äldre med 1,7 procentenheter. Den största ökningen finns bland kvinnor 50 år och äldre med 1,5 procentenheter. Vid månadsvis jämförelse mellan 2013 och 2012 har den största ökningen skett i perioden januari till mars 2013 men har därefter minskat något. ~ 15 ~

18 Personalekonomisk redovisning Den långa sjukfrånvaron har ökat inom samtliga åldersintervall. Den största ökningen finns inom intervallet 29 år och yngre. Den långa sjukfrånvaron har minskat något bland männen men ökat bland kvinnorna. I syfte att minska sjukfrånvaron har en ny överenskommelse träffats med Försäkringskassan. De överenskomna målen är att minska sjukfrånvaron till 4,2 procent år 2015, varav delmålen 4,4 procent år 2013 och 4,3 procent år För att möjliggöra ett jämnare flöde av ärenden som inkommer till Försäkringskassan och därmed en tidigare handläggning har en ny organisation inrättats våren 2013 där två team arbetar gentemot Värnamo kommun. Värnamo kommun arbetar aktivt med främjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Hälsoutbildningen genomfördes för andra gången tillsammans med Previa våren Syftet var att stimulera medarbetare till en hälsosam livsstil som minskar såväl korttidssjukfrånvaro som risken för längre sjukfrånvaro. Utvärderingen visar att sjuklönekostnaderna och antalet sjukfrånvarotillfällen har minskat för deltagarna. Planering har påbörjats för en ny omgång hälsoutbildning med start Förvaltning Sjukfrånvarotid (%) Andel 60 dagar (%) Sjukfrånvarotid förändring mellan och (procentenheter) Andel 60 dagar förändring mellan och (procentenheter) Barn- o utb förv. 4,7 46,1 0,4 1,1 Kommunledn kont 3,8 60,1 0,4 8,6 Kulturförv 1,6 0,0 0,7 63,0 Medborgarförv 8,6 53,4 0,9 13,6 Miljö- och stadsb 1,3 0,0 0,4 0,0 Omsorgsförv 7,6 53,8 1,4 10,4 Räddningstj 1,4 0,0 0,0 0,0 Tekniska kontoret 4,3 50,8 1,8 28,0 Upphandlingsförv 2,9 0,0 0,2 69,8 Totalt 5,8 50,4 0,9 7,5 Tabell 8. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltningen. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda. För medborgarförvaltningen ingår 32 medarbetare anställda på BEA-avtalet. Den totala sjukfrånvarotiden har minskat inom kulturförvaltningen, kommunledningskontoret och upphandlingsförvaltningen men ökat inom övriga förvaltningar. Långtidssjukfrånvaron har minskat inom kultur- och upphandlingsförvaltningen men ökat inom övriga förvaltningar. ~ 16 ~

19 RÄKENSKAPER RESULTATRÄKNING Belopp i kkr Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse Utfall tom Utfall tom Bokslut 2012 Verksamhetens intäkter (Not 1) Verksamhetens kostnader (Not 2) Nettokostnader exkl avskrivningar Avskrivningar (Not 3) Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter (Not 4) Generella statsbidrag och utjämning (Not 5) Finansiella intäkter (Not 6) Finansiella kostnader (Not 7) Årets resultat * * Avstämning mot balanskrav för kommuner Resultat enligt resultaträkning Avgår reavinster vid försäljning Förändrad diskonteringsränta avseende pensionsavsättning Justerat resultat enligt balanskrav ~ 17 ~

20 RÄKENSKAPER BALANSRÄKNING Belopp i kkr TILLGÅNGAR Budget 2013 Utfall tom Utfall tom Bokslut 2012 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 8) Maskiner och inventarier (Not 9) ingår ovan Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar (Not 10) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd ingår nedan Kortfristiga fordringar (Not 11) ingår nedan Kassa och bank (Not 12) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital (Not 13) Därav årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner och ingår ovan liknande förpliktelser (Not 14) Andra avsättningar (Not 15) Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder (Not 16) Kortfristiga skulder (Not 17) Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Panter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser (Not 18) a) Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar b) Övriga ansvarsförbindelser c) Medlemskap i Kommuninvest ~ 18 ~

Delårsrapport juni 2012

Delårsrapport juni 2012 Delårsrapport juni Innehållsförteckning Inledning Sida Kommunledningen har ordet 1 Ekonomisk sammanfattning 2 Fem år i sammandrag 3 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 4 Finansiell

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 2014 DELÅRSRAPPORT INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 UTVÄRDERING

Läs mer

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Ekonomisk

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL INNEHÅ LL 2014 ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2014. Frågor om innehållet besvaras av Kjell Fransson, Emma Svensson eller Sofia Johansson,

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 DELÅRSRAPPORT 2015 INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 FÖRVALTNINGSBERSÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL...4 UTVÄRDERING AV EKONOMISK STÄLLNING...9 PERSONALREDOVISNING...12

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 DELÅRSRAPPORT 2015 INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL...4 UTVÄRDERING AV EKONOMISK STÄLLNING...9 PERSONALREDOVISNING...12

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer