Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare"

Transkript

1 Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

2 Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s sysselsättningregister, RAMS, i maj 2007 och är bearbetat delvis av SCB men främst av Jusek. Fakta om lön och arbetslöshet kommer från Juseks löne statistik och arbetsmarknadsundersökning. Rapporten är producerad mars juli

3 Olika typer av juristutbildningar Det finns tre olika typer av juristutbildningar i Sverige. En yrkesexamen i juridik, så kallad juristexamen tidigare kallat jur.kand, är 270 hp lång och tar normalt 4,5 år. Den täcker samtliga juridikområden och man läser bland annat civilrätt, internationell rätt, förvaltningsrätt, straff- och processrätt. Det är endast jurist examen som ger rätt till notarietjänstgöring vilket är ett krav för att bli be hörig till yrken som domare och åklagare. Det är endast jurister med jurist examen som kan bli advokater. Examen i affärsjuridik och det rättsvetenskapliga programmet ges på grundnivå på 180 hp och tar normalt tre år. De kan byggas på med en masterutbildning på avancerad nivå. Den tar normalt två år och är på 120 hp. En utbildning som leder till en examen i affärsjuridik fokuserar på civilrätt, finansoch affärsrätt. Man läser även en hel del företags ekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. I de rättsvetenskapliga utbildningarna är huvudämnet rättsvetenskap och då läser man rättshistoria och rättsteori, men även affärsrätt och europarätt. Var kan man utbilda sig till jurist? Sex universitet i Sverige erbjuder utbildning som leder fram till en juristexamen. Utbildningen ges i Uppsala, Stockholm, Lund, Göteborg, Umeå och Örebro. En affärsjuridikexamen kan man ta vid Högskolan i Jönköping och Linköpings Universitet. Rättsvetenskapligt program finns vid Luleå Universitet, Örebro Universitet och Karlstads Universitet. 3

4 Karriärvägar Det här är de vanligaste karriärvägarna inom rättsväsendet. Domarbanan öppnades 2008 och idag kan till exempel kronofogdar och advokater bli domare. Ordinarie domare Utrednings sekreterare på departement eller annan statlig myndighet Åklagare Extraåklagare Kronofogde Fiskal Åklagaraspirant Kronofogdeaspirant Advokat Notarie Annat Juristexamen Annat Vad innebär en notarietjänstgöring? Notarietjänstgöring är en utbildningspraktik som pågår under två år. Den kan man bli antagen till efter att ha tagit juristexamen. Hela eller större delen av notarietjänst göringen gör man vid en tingsrätt eller förvaltningsdomstol. Ett halvt år av tjänst göringstiden kan ibland göras vid Krono fogde myndigheten, Allmänna reklamationsnämnden, Justitie kanslern eller Migrationsverket. Vad gör en notarie? Notariernas arbetsuppgifter skiljer sig åt beroende på om man tjänstgör vid förvaltningsrätt eller tingsrätt. Som tingsnotarie för man till exempel protokoll vid muntliga förhand lingar, skriver sammanställningar i tviste mål och förslag till domar och beslut. Efter mellan sex månader och ett år får man som notarie normalt behörighet att själv handlägga vissa mål och hålla egna muntliga förberedelser och huvudförhandlingar i förenklad form. Som förvaltningsnotarie skriver man förslag till domar och beslut i ett stort antal måltyper. De vanligaste måltyperna är överklagande från Försäkringskassan, Skatteverket och Länsstyrelsen. 4

5 Läs mer om notarietjänstgöring på jusek.se/notarie För att vara behörig till yrken som domare, åklagare eller kronofogde måste man ha genomfört notarietjänstgöring. För att bli advokat krävs juristexamen och erfarenhet från fem års praktiskt juridiskt arbete. Varför finns notarietjänstgöringen? Notariemeritering är ett formellt krav för många befattningar inom rättsväsendet och anses vara en värdefull merit även inom andra områden. Efter att man har slutfört notarietjänstgöringen kan man gå vidare inom rättsväsendet som till exempel domare, åklagare eller kronofogde. Läs mer om notarie tjänstgöring på jusek.se/notarie. Om man inte genomför notarietjänstgöring Juseks undersökningar visar att de som efter juristexamen inte går vidare till notarietjänstgöring går vidare till arbeten över hela arbetsmarknaden. Det gäller även de som har en examen som inte ger behörighet till notarietjänstgöring. Några stannar inom universitetet som doktorander. De med examen inom ämnena affärsjuridik eller rättsvetenskap, får oftast sitt första jobb på en revisionsbyrå, i statlig förvaltning, myndigheter eller hos en kommun. 5

6 I de här branscherna arbetar juristerna 38% 4% 5% 12% Basnäringar och industri Handel och kommunikation Bank, försäkring och fastighetsförvaltning Advokat-, konsult- och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Intresseorganisationer och samfund 3% 3% 2% 4% 29% Servicesektorn och ospecificerad verksamhet Offentlig förvaltning med mera Källa: SCB. I vilka branscher arbetar juristerna? Juseks undersökningar visar att 38 procent av juristerna arbetar inom offentlig förvaltning och då främst inom rättsväsendet. 29 procent arbetar med advokat-, konsult och företagstjänster. Det tredje vanligaste arbetsområdet för jurister är inom bank, försäkring och fastig hets förvaltning. Utöver dessa tre om råden arbetar jurister inom en mängd branscher, såväl inom basnäringarna, intresse organisationer som inom utbildning och forskning. Juseks undersökningar visar att majoriteten av juristerna arbetar inom offentlig förvaltning och då främst inom rättsväsendet. 6

7 För att bli en bra åklagare behöver man vara street smart, kunna omsätta lagen i praktiken och då behöver man kunna ta folk. Kreativ och konstruktiv är också egenskaper man har nytta av som åklagare. Leif Görts, kammaråklagare på Internationella åklagarkammaren i Stockholm En väg till åklagaryrket Jag började läsa juridik för att det verkade spännande. Det var tufft med långa dagar och svårbegripliga texter. Det fanns visser ligen tid till annat, som att gå på festerna som studentkårerna fixade men att plugga juridik kräver en rejäl insats, det ska man ha klart för sig. När studierna var klara gjorde jag min tingtjänstgöring i Lycksele. Ting tjänstgöring är verkligen en bra utbildning. Det är i domstolen rättvisa skipas och att vara där i skarpt läge är fortfarande spännande. När jag för första gången fick dra på mig kavajen, knyta slipsen och sätta mig bredvid domaren tänkte jag Yes här vill jag vara. Nu är det på riktigt. Jag satt ting i två och ett halvt år. Jag blev åklagaraspirant i Stockholm efter tingtjänstgörningen. I början fick jag mindre mål, som bötesmål, men ganska snart handlade målen om allvarligare saker som misshandel. I början var jag riktigt nervös. I en domstol är det åklagaren som håller i taktpinnen. Det är åklagaren som driver processen framåt eftersom det är vi som väcker åtal. Som ung och grön blev jag lite skakis när synner ligen erfarna advokater satt mitt emot mig, men nervositeten försvann senare med åren. Efter tre år blev jag kammaråklagare, då var jag i princip behörig att väcka åtal i alla mål. Jag började arbeta med att väcka åtal mot ekonomisk brottslighet, den typen av mål kräver tid och resurser. Det passar mig bra. Jag koncentrerar mig länge på ett fåtal mål och arbetet är som att lägga ett stort pussel. Ett mål kan ta flera månader av förberedelse och även flera månader i domstol. Nu är jag på Internationella åklagar kammaren och här arbetar vi med gräns överskridande och organiserad brottslighet. Ett mål kan börja så här: Polisen tar fram information, till exempel genom spaning; de kartlägger vilka kriminella nätverk som finns. Sen kommer de till mig och vi bollar idéer. Har vi sedan på fötterna inleds en formell förundersökning där jag är förundersökningsledare. I det skedet kan vi börja med förhör, beslut om husrannsakan, telefonavlyssning och begära ut kontoutdrag. Har vi sedan tillräckligt med information väcker vi åtal. Ibland kan man få bilden av att det är åklagaren ensam mot de anklagade så är det inte. Det är en stor organisation bakom varje åtal och vi arbetar tillsammans med många erfarna poliser. Det talas allt oftare om hotbilder mot vår yrkeskår. Jag har under tjugo års tid inte blivit hotad, men jag märker att klimatet har hårdnat. Åklagar myndig heten, vår arbetsgivare, arbetar aktivt med säker heten för åklagare, de tar hoten på allvar. För att bli en bra åklagare behöver man vara streetsmart, kunna omsätta lagen i praktiken och då behöver man kunna ta folk. Kreativ och konstruktiv är också egenskaper man har nytta av som åklagare. 7

8 Jurister jobbar som Behandlingsassistent, fritidsledare Matematiker Taxeringstjänsteman Administrativ assistent Boutredare Polis Övriga jurister Administratör i offentlig förvaltning Samhälls- och språkvetare Dataoperatör Universitets- och högskollärare Politiskt arbete Företags-, förvaltnings- och organisationsjurist Arkivarie, museitjänsteman Revisor Organisationsutvecklare Advokat och åklagare Journalist, författare, informatör Datatekniker och dataoperatör Domare Bibliotekarie Administratör i Dataspecialist intresseorganisationer Marknadsanalytiker, marknadsförare Socialsekreterare, kurator Företagsekonom Redovisningsekonom Socialförsäkringstjänsteman Statistiker Säljare, inköpare, mäklare Personaltjänsteman, yrkesvägledare Agent, förmedlare Vilka arbetsuppgifter har jurister? I Sverige finns cirka jurister, av dessa är hälften män. Statistik från SCB som innefattar alla yrkesverksamma personer med en juridisk utbildning längre än tre år visar att knappt fyra av tio jurister arbetar med vad som traditionellt kallas juridiskt arbete, det vill säga som domare, åklagare, advokat, företags- förvaltnings- eller organisations jurist. Knappt en av tio arbetar med inköp, försäljning och värdering av allt från valutor, försäkringar, fastigheter och värdepapper. Jurister arbetar även som dataspecialister, journalister och taxeringstjänstemän. De jobbar även inom offentlig förvaltning, Polisen och intresseorganisationer. Beroende på var jurister arbetar ser arbetet olika ut. Inom offentlig förvaltning arbetar många jurister med att bereda, föredra och verkställa politiska beslut. De handlägger ärenden, gör utredningar, förhandlar och har hand om avtals- och personal frågor. Det finns även jurister inom social omsorg och kriminalvård. Ungefär jurister arbetar inom den privata sektorn som advokater, företags-, förvaltnings och organisationsjurister. De finns på advokat byråer och juridiska byråer och arbetar med att hjälpa allmänhet, företag och organisationer. Det kan handla om alltifrån vårdnadstvister, skriva testamenten, arbeta med affärsrättsliga avtal, handlägga konkurser till att agera som försvarare vid brottsmål i domstol. Antalet jurister växer även inom banker, försäkrings bolag och finansbolag. Här gör 8

9 De med examen inom ämnena affärsjuridik eller rättsvetenskap, får oftast sitt första jobb på en revisionsbyrå, i statlig förvaltning, myndigheter eller hos en kommun. I Sverige finns cirka jurister, av dessa är hälften män de allt från utredningar, granskar och upprättar kontrakt till att förhandla och föra pro c e s s er. Jurister finns inom en mängd yrken. Sju procent av juristerna finns inom någon form av ledningsarbete, som chef eller VD. Att arbeta utomlands UD antar återkommande några jurister till diplomatprogrammet, vilka får möjlighet att arbeta i utrikesrepresentationen. Jurister kan också arbeta inom internationella organisationer, som FN:s organ, EU:s institutioner, Europarådet eller andra mellanstatliga organisa tioner och internationella intresseorganisationer. Jurister som arbetar internationellt är ofta specialiserade på folkrätt, mänskliga rättig heter, EG-rätt eller affärsrätt. Flera större svenska advokatbyråer har filialer utomlands eller samarbetar med utländska byråer, vilket gör det möjligt för svenska affärsjurister att ha en internationell karriär. Kraven på utbildning, språkkunskaper och yrkeserfarenhet är ofta höga för att arbeta internationellt. Jurister med kunskaper i utländsk och internationell rätt efterfrågas allt mer, även för arbete i Sverige. En svensk juristutbildning ger kunskaper i svensk rätt, även om man också lär sig en del internationell rätt. Det finns vissa begränsningar för att arbeta inom rättsväsendet i andra länder, till exempel att man ofta måste vara medborgare i det land där man praktiserar. 9

10 Jag har studerat och arbetat utomlands, lärt mig ett språk och lärt känna en annan kultur ordentligt. Att sitta ting är bra och lärorikt och en förutsättning för vissa juridiska yrken, men jag vet också att man kan få utvecklande och intressanta jobb även utan den erfarenheten. Jenny Johansson, handläggare på Migrationsverket En väg till handläggare på Migrationsverket Efter gymnasiet började jag läsa ryska på universi tetet. Jag började sedan läsa på juristlinjen eftersom jag hade vänner som läste juridik och som väckte mitt intresse för ämnet. Jag valde juristlinjen eftersom utbildningen ger en bred kunskap om hur sam hället fungerar. Jag tyckte också om undervisningen som till stor del bestod av problembaserad inlärning. Vi arbetade i grupper med påhittade scenarion och fick leta bland rättskällor såsom lagtext, för arbeten och litteratur för att kunna presentera olika lösningar på problemen. Det finns inte alltid exakta svar inom juri diken och vi fick lära oss att det är viktigt att kunna argumentera för sin ståndpunkt och se saker från olika sidor. Jag lärde mig även att arbeta metodiskt och strukturerat och att skriva enkelt och korrekt. Mitt intresse för ryska fanns hela tiden kvar. Jag åkte vid två tillfällen under juristutbildningen till Ryssland för att studera ryska. En termin återvände jag till St Petersburg där jag hade studerat tidigare och en sommar åkte jag till Moskva. Jag studerade inte bara det ryska språket utan lärde också känna det ryska samhället och kulturen bättre. Mitt examensarbete kombinerade jag med praktik vid Sveriges ambassad i Kiev, Ukraina. Det var lärorikt och intressant och jag fick dessutom användning av mina kunskaper i ryska. Jag blev inte färdig med uppsatsen då utan fortsatte när jag kom hem. Samtidigt arbetade jag som vårdare på Kronobergs häktet i Stockholm. Efter drygt två år där fick jag arbete som handläggare på Migrationsverkets förvar. Att jag var jurist med goda kunskaper i ryska bidrog självklart till att jag fick tjänsten. Ryskan har varit till stor hjälp i kontakten med de förvarstagna. Sedan dess har jag arbetat på ytterligare två enheter inom Migrations verket; en asyl/jourenhet och en tillståndsenhet. Våren 2007 utlyste Utrikesdepartementet en tjänst som migrationshandläggare på Sveriges ambassad i Kiev. Jag kände direkt att jag skulle passa för arbetet och lämnade in en ansökan. Jag fick tjänsten och arbetade där i nästan två och ett halvt år. Det var en mycket intensiv men rolig tid. Arbetstempot var högt eftersom ambassaden fick in ett mycket stort antal viserings ansökningar och ansökningar om arbets- och uppehållstillstånd och eftersom det i normal fallet inte får ta längre än tio kalenderdagar att handlägga en viseringsansökan. Tiden vid ambassaden var väldigt lärorik och mina kompetenta och trevliga kollegor gjorde det extra roligt att arbeta. Dessutom visste jag ju sedan tidigare att Kiev var en mycket vacker stad med mycket att erbjuda på fritiden. Parallellt med mina arbeten har jag tidvis skrivit på mitt examensarbete och blev färdig Jag har därför inte suttit ting som många jurister väljer att göra. Jag har istället studerat och arbetat utomlands, lärt mig ett språk och lärt känna en annan kultur ordentligt. Att sitta ting är bra och lärorikt och en förutsättning för vissa juridiska yrken, men jag vet också att man kan få utvecklande och intressanta jobb även utan den erfarenheten. 10

11 Juristers löneutveckling jämfört med Juseks övriga medlemmar Första jobbet efter examen Fem år efter examen Tio år efter examen Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Juristerna har en bättre löneutveckling jämfört med Juseks övriga grupper. Källa: Juseks lönestatistik samt Juseks Arbetsmarknadsundersökning. Staplarna anger medellön. Vad tjänar en jurist? Jurister inom privat sektor har en bättre löneutveckling än de inom offentlig sektor. Löneläget är högre i Stockholms län än vad den är i övriga landet. Jurister inom privat sektor har en bättre löneutveckling än de inom offentlig sektor. Löneläget är högre i Stockholms län än vad den är i övriga landet. Enligt Juseks arbetsmarknadsundersökning 2009 var medelingångslönen för nyexaminerade jurister (exklusive notarier) mellan kronor, beroende på arbetsmarknadssektor. Ingångslönerna var högst i privat sektor och lägst i statlig sektor. En fjärde del av de nyexaminerade juristerna under 2008 löneförhandlade när de anställdes och de som löneförhandlade fick högre lön jämfört med de som inte gjorde det. Notarielönen ligger för 2010 på kronor första året och kronor andra året. För mer detaljerad information om juristers löner och löneutveckling se Juseks lönestatistik på jusek.se/lon. Läs mer om juristers löner och löneutveckling på jusek.se/lon 11

12 De allra flesta som utbildar sig till jurister har arbete ett år efter examen. Jurister är den av Juseks medlemsgrupper med lägst arbetslöshet. Låg arbetslöshet bland jurister De allra flesta som utbildar sig till jurister har arbete ett år efter examen. Jurister är den av Juseks medlemsgrupper med lägst arbetslöshet. Den öppna arbetslösheten för ny examinerade jurister har varit i genomsnitt fem procent under perioden Läs mer om vad som händer efter examen på jusek.se/arbetsmarknad. Vad händer efter examen? Läs mer på jusek.se/ arbetsmarknad Hur ser framtiden ut? De närmaste åren kommer många inom rätts väsendet och på advokat- och juridiska byråer att gå i pension. Samtidigt utbildas det fler jurister än det pensioneras. Dock har arbetsmarknaden för jurister breddats så pass mycket att Jusek bedömer att juristernas arbetsmarknad kommer vara i balans om fem år. Juristers arbetsmarknad är inte så konjunktur känslig eftersom en stor del arbetar inom rättsväsendet, övrig offentlig sektor och med juridisk rådgivning på privata företag. Inom dessa delar av arbetsmarknaden är efterfrågan relativt stabil. För jurister i stort är därför skillnaderna i arbetslöshet mellan låg- och högkonjunktur relativt små. 12

13 Jag blir delaktig i mina klienters liv när de behöver hjälp, jag kan göra skillnad för dem och det är givande. Jag kan i stor utsträckning bestämma över min arbetstid och lönen är bra det var helt klart värt den ganska långa vägen. Mia Wiss, advokat på Lindskog & Malmström Advokatbyrå En väg till advokatyrket På högstadiet såg jag en amerikansk tv-serie som hette Lagens Änglar. Då bestämde jag mig för att bli advokat. Den målsättningen höll i sig under tiden jag läste ekonomisk linje på gymnasiet, men jag visste egentligen inte så mycket om yrket. Ingen i min närhet var advokat. Efter att ha läst olika kurser på universitetet började jag på juristlinjen. Redan från början pratade alla om att det var tingtjänstgöring eller traineeplats på en stor advokatbyrå som stod högst i rang. Vägen dit stavades höga betyg. Därför var det mycket att läsa, förstå och analysera. Minst fyrtio timmar i veckan pluggade vi. Samtidigt var det intressant och jag hade jätteroligt. De vänner jag fick där är de närmsta jag har idag och dessutom har jag ett riktigt bra jobb som jag trivs med. Jag fick bra betyg och satt ting i Norrköping. Att sitta ting var lärorikt. Man får vara med och handlägga många olika typer av mål. Det innebar mycket arbete och det ställdes höga krav på oss som var nyutexaminerade jurister. Det förväntades att vi redan skulle kunna mycket. Det är inte obligatoriskt att sitta ting för att bli advokat men det är meriterande och mitt mål fanns ju kvar att bli advokat. Efter tingstjänstgöringen arbetade jag i tre år som biträdande jurist på en advokatbyrå, samtidigt som jag gick kurser som an ordnades av Advokatsamfundet, som man måste vara medlem i för att få använda titeln advokat. Efter att ha gått kurserna fick jag göra en muntlig tentamen hos Advokatsamfundet. Det var ganska nervöst, men jag klarade det. Efter det ansökte jag om att få bli medlem i samfundet. Då skickade Advokatsamfundet ut remisser till alla advokater som jag haft kontakt med under mina tre år som bi trädande jurist och även till domstolarna. De skulle yttra sig över om jag var lämplig som advokat eller inte. Sedan beslutade Advokatsamfundet om jag skulle få bli advokat eller inte. Det fick jag! Det kändes stort. När beslutet kom firade vi med champagne på min byrå. Jag är kvar på samma byrå som jag började på direkt efter tingstjänstgöringen. Här är jag speciali serad på fastighets- och arvsrätt. Det betyder i praktiken att klienter anlitar mig när de behöver juridisk expertis i frågor om arv, till exempel testamenten. Det kan också handla om bygglov eller om något har blivit fel i samband med ett husköp. Jag blir delaktig i mina klienters liv när de behöver hjälp, jag kan göra skillnad för dem och det är givande. Jag kan i stor utsträckning bestämma över min arbetstid och lönen är bra det var helt klart värt den ganska långa vägen. För att bli en bra advokat behöver man vara social, ambitiös och nyfiken. Det är också en fördel att vara analytisk. Dock är det inte så glamoröst som den amerikanska tv-serien Lagens Änglar men det är lika roligt, det är jag säker på. 13

14 Egna anteckningar 14

15 15

16 Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har över medlemmar och är ett av de största förbun den för akademiker i Sverige. Jusek. Box 5167, Stockholm. Tel E-post Fotoskrift AB T ex Billes Tryckeri AB

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR JURISTER

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR JURISTER Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR JURISTER Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för jurister... 2 Rättsväsende... 3 Notarietjänstgöring... 3 Advokat...

Läs mer

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Samhällsvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Samhällsvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Samhällsvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Många samhällsvetare gör chefskarriär Om siffrorna i rapporten Underlaget

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Studenterna får jobb - men var och hur?

Studenterna får jobb - men var och hur? Välkomna! Studenterna får jobb - men var och hur? Camilla Björkman Hanna Berheim 2010-12-06 Agenda 12:30-13:30 Information om arbetsmarknaden för Juseks utbildningsgrupper 13:30-14:10 Hur tänker en rekryterare?

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för personalvetare... 2 Kort om löner... 5 De senaste årens

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Statistik Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Vår undersökning visar att majoriteten av Juseks medlemmar

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation Grupp 4 Media, journalistik och information 213a Medieproduktion, allmän utbildning 213d Illustration, reklam, grafisk formgivning

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SYSTEMVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SYSTEMVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SYSTEMVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för systemvetare... 2 Systemutvecklare...4 Projektledare... 4

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Notarie. Anställning och tjänstgöring

Notarie. Anställning och tjänstgöring Notarie Anställning och tjänstgöring Domstolsverket Domstolsverket (DV) är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrende- och hyresnämnderna och

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk Grupp 3 Språkvetare 222 Främmande språk 223 Svenska och litteraturvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

RAPPORT. SP2D, Företagargrenen Vt 2003. Linn Brandes 3 INTERVJUER GÄRDE WESSLAU ADVOKATBYRÅ. Handledare Ann-Britt Friberg Anita Olsson

RAPPORT. SP2D, Företagargrenen Vt 2003. Linn Brandes 3 INTERVJUER GÄRDE WESSLAU ADVOKATBYRÅ. Handledare Ann-Britt Friberg Anita Olsson RAPPORT SP2D, Företagargrenen Vt 2003 Linn Brandes 3 INTERVJUER GÄRDE WESSLAU ADVOKATBYRÅ Handledare Ann-Britt Friberg Anita Olsson LINN BRANDES RAPPORT 1 (4) SP2D, Företagargrenen Vt 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

Juseks rättspolitiska program

Juseks rättspolitiska program Juseks rättspolitiska program PROFESSIONALITET, KVALITET OCH OBEROENDE FLER VÄGAR IN I RÄTTS VÄSENDET 1 Inledning Akademikerförbundet Jusek vill med detta program bidra till ett rättsväsende präglat av

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap 1 Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister 1 och är baserat

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för civilekonomer... 2 Redovisning och revision... 3 Ekonomistyrning...

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Affärsjurist. med ekonomi och Europa i fokus. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Affärsjurist. med ekonomi och Europa i fokus. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Affärsjurist med ekonomi och Europa i fokus LiU EXPANDING REALITY Affärsjurist med ekonomi och Europa i fokus Linköpings universitet har två affärsjuristutbildningar: Affärsjuridiska

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

En slipad ansökan - Cv och personligt brev

En slipad ansökan - Cv och personligt brev En slipad ansökan - Cv och personligt brev Upplägg Kort om Jusek Cv/meritförteckning - Syfte och mål - Mall för CV - Trendspaning Det personliga brevet - Syfte och mål - Frågor att besvara - Tips Intervjun

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Mod att gå framåt kraft att förändra

Mod att gå framåt kraft att förändra Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD

VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD HANDELSHÖGSKOLAN - VÄRLDENS MÖJLIGHETER Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: jusektidningen@jusek.se

Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: jusektidningen@jusek.se Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: jusektidningen@jusek.se FÖRBUNDSINFO FOTO: THINKSTOCK JURISTUTBILDNINGARNA: Bock i kanten för några men guldstjärna

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

SACO SPARAR 700 AKADEMIKER

SACO SPARAR 700 AKADEMIKER #10/06 Vid årsskiftet höjs avgiften till a-kassan rejält. Men den slutliga avgiften till akademikernas a-kassa blir bland de lägsta. Det efter att Juseks centralorganisation SACO uppmärksammat Lagrådet

Läs mer

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV)

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka www.fsa.akademikerhuset.se Foto: Colourbox Grafisk formgivning: Gelinda

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

LJUS FRAMTI NYEXAMINE

LJUS FRAMTI NYEXAMINE #5/07 Nu har högkonjunkturen slagit igenom på allvar för nyexaminerade studenter. Dessutom är jobben mer kvalificerade och motsvarar utbildningen. Robert Lindholm är Jusekmedlem och har nyligen fått jobb

Läs mer

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket Fokus på arbetsmarknad och Överensstämmelse yrke Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket En kartläggning av personer med yrken som förutsätter kompetens motsvarande högskole 16 Karin Björklind

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Daniel Karlsson, Johanna Haglund Flemström Text och

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Fullmäktige 2013. Valberedningen. Valberedningens förslag Val av ny valberedning

Fullmäktige 2013. Valberedningen. Valberedningens förslag Val av ny valberedning Fullmäktige 2013 Valberedningen Valberedningens förslag Val av ny valberedning 6 Häfte 6 Innehåll Valberedningen och dess arbete 3 Förslag från förbundets valberedning 3 Val av styrelse för tiden den 15

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet 2010 17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet Välkommen till Juroday! Äntligen är det åter igen dags för affärsjuristernas egen arbetsmarknadsdag på Linköpings universitet - Juroday. Här kan du

Läs mer

Åklagare ett yrke för dig?

Åklagare ett yrke för dig? Åklagare ett yrke för dig? ÅKLAGARVÄSENDET I FRONTLINJEN Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer