Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk"

Transkript

1 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk Grupp 3 Språkvetare 222 Främmande språk 223 Svenska och litteraturvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister 1 och är baserat på individer som har en utbildning inom främmande språk, svenska eller litteraturvetenskap. 2 Materialet är delvis bearbetat av SCB men främst av DIK. Uppgiften om antalet examinerade kommer från HSV 3 och uppgifter om lön och arbetslöshet från DIKs löneenkät 2010 och DIKs arbetskraftsundersökningar. 1 RAMS, uttag i mars Individer klassade inom kategori 222 och 223 i SUN Högskoleverkets NU- databas 27 maj 2011

2 2 Språkvetare Språkyrkena berör flera olika områden och arbetsuppgifter. Man kan t ex arbeta som översättare, tolk eller med professionell språkgranskning åt organisationer och företag. För den forskningsintresserade bedrivs även språkvetenskapligforskning på högskolor och universitet runt om i Sverige. Utbildning Utbildningens historia Utbildning inom språkområdet har funnits på universitet lika länge som universiteten själva och retorik är ett ämne som var studerades redan i det antika Grekland. Den som är intresserad av språk och litteraturstudier kan idag vända sig till nära på samtliga lärosäten i Sverige men språk vilket språk och ämnen ges inte överallt. Hur och var kan man läsa? Utbildning inom språkområdet ges på nästan samtliga lärosäten i landet men alla inriktningar och ämnen ges inte överallt. Utbildningar ges på grund-, avancerad och forskarnivå. Läs mer om den utbildning och inriktning du är intresserad av på respektive lärosätes hemsida. Retorik kan läsas som kandidatprogram vid Södertörns högskola, Uppsala Universitet och Örebro Universitet. Förutom som program ges kurser i retorik vid ytterligare ett par lärosäten. Vid Södertörns högskola ges även ett magisterprogram i retorik. Översättning Grunden för en översättarutbildning och en tolkutbildning är att man har goda förkunskaper i språk, både inom det svenska språket och inom det språk man tänkt specialisera sig inom. Det krävs oftast att man har tidigare språkstudier på universitetet eller motsvarande med sig när man söker till utbildningar. Översättarutbildningar finns på ett antal platser i Sverige. Universitetens översättarutbildningar berättigar inte till auktorisation som översättare. För att bli auktoriserad translator (översättare och tolk) krävs det att man blir godkänd på det prov som Kammarkollegiet håller. Proven hålls vår och höst men inte alltid för alla språk. Tolk teckenspråk och muntliga språk Tolkutbildningar finns på flera olika skolor, folkhögskolor och högskolor runt om i Sverige. Tolk- och översättarinstitutet, TÖI, har det övergripande ansvaret för kontakttolkutbildningen. Utbildning till teckenspråkstolk ges vid ett antal folkhögskolor. Utbildningen omfattar upp till 4 år, beroende på studentens förkunskaper i teckenspråk. De flesta teckenspråkstolkar har minst fyra års utbildning på folkhögskola och/eller universitet. Kammarkollegiet utfärdar auktorisation för teckenspråkstolkar, baserat på ett särskilt test. Litteraturvetenskap ges vid närmare hälften av landets högskolor och universitet och läses på grundnivå som fria kurser. På avancerad nivå kan man även läsa litteraturvetenskap som program.

3 3 Ökat antal examinerade Antal examinerade / / / / / /2010 Master Magister Kandidat Språk Liberaturvetenskap, översäbning och tolkning, retorik m.fl. Källa: HSVs NU- databas 2007 förändrades sättet att rapportera och klassificera kurser då så kallade huvudområden infördes. Därmed finns inte jämförbar statistik för antalet examinerade längre tillbaka än så. Antalet examinerade i gruppen har under de tre senaste åren ökat något. De förändringar som skett är att antalet master och kandidatexamina har ökat och att antalet magisterexamina minskat. Det är en väntad förändring som kan förklaras med den nya examensstruktur som införts som ett led i Bolognaprocessen genom att magisterutbildningar avvecklats till förmån för masterutbildningar. Även det ökande antalet kandidatexamina kan förklaras med Bolognasystemet då det idag krävs att studenten tagit ut sin kandidatexamen för att antas till studier på avancerad nivå, dvs till magister- eller masterprogram. Stort antal helårsstudenter Antal helårsstudenter Liberaturvetenskap, översäbning och tolkning, retorik m.fl. Språk / / /2010 Källa: HSVs NU- databas

4 4 Sett till antalet helårsstudenter 4 inom språkområdet är det lätt att dra slutsatsen att väldigt få tar sig fram till examen. Så behöver dock inte vara fallet då det är vanligt att studenter läser någon eller några språkkurser men tar ut en examen i ett annat huvudämne än språk. Antalet helårsstudenter inom språkområdet har ökat under de senaste tre åren. Under samma period har även det totala antalet sökande till högskolan ökat markant. Det förklaras med finanskrisen 2008 och det försämrade arbetsmarknadsläget som följde samt att det sammanföll med ovanligt stora ungdomskullar. Ungdomskullarna som nu närmar sig högskoleålder är mindre och man kan vänta sig att antalet studenter totalt sett kommer att minska framöver, vilket kan komma att synas även på antalet studenter som söker sig till studier inom språk och litteratur. Arbetsmarknad Fasta anställningar ovanligt bland yngre Anställningsform per ålder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% andel projektanställd andel fllsvidare andel vissfd, vikariat Källa: DIKs löneenkät 2010 För de som utbildar sin mot språkyrken väntar en start på karriären med tillfälliga anställningar så som vikariat och projektanställningar. Det är mer regel än undantag att det tar några år efter avslutad utbildning innan man är etablerad på arbetsmarknaden och har en fast anställning. Av DIKs medlemmar med utbildning inom området har 88 procent en tillsvidareanställning. Andelen i tillsvidareanställning ökar med stigande ålder, och i de högsta åldersgrupperna är det ovanligt med en annan anställningsform. Arbetslösheten 5 för de som arbetar inom språkyrken har legat på en relativt jämn nivå under de senaste sex åren. Den har legat och ligger fortfarande på mellan tre och sex procent. Vanliga titlar och arbetsområden 4 En helårsstudent motsvarar en student som är inskriven för heltidsstudier under ett läsår. 5 Siffrorna över arbetslöshet baseras på antalet medlemmar som registrerat sig som arbetslösa i DIKs medlemsregister. Det är en stor osäkerhet i siffrorna men då felkällorna torde vara lika stora under hela perioden bör trenden stämma.

5 5 Utbildade inom språkområdet är inriktade mot olika yrken beroende på vilka språk man läst eller vilka kurser man valt i sin utbildning. Gemensamt är att de arbetar med språk och budskapsförmedling på något sätt. Det finns flera byråer i Sveriges som arbetar med att erbjuda diverse språktjänster till företag, organisationer och myndigheter. På en språkbyrå kan översättare, tolkar, retorikkonsulter och språkgranskare arbeta. Många översättare och tolkar arbetar som frilansare på uppdrag av både organisationer och företag. Uppdrag förmedlas bland annat via Exportrådet Språktjänst och via personliga och professionella kontaktnät. Tolk Att arbeta som tolk innebär att man hjälper människor som talar olika språk att förstå varandra när de träffas. Tolkar används i varierade situationer och med varierade uppdragsgivare. Det finns konferenstolkar som arbetar med konferenser på uppdrag av bl.a. EU, multinationella företag, myndigheter och organisationer som anordnar internationella möten. Kontakttolkar arbetar framförallt med att hjälpa människor att förstå diverse situationer som kan uppstå, t ex på sjukhus, polisstationer, försäkringsbolag osv. Teckenspråkstolk Teckenspråkstolkar behövs i en rad olika situationer där döva möter hörande. Det kan till exempel vara i mötet mellan döva och myndigheter, men även i dövas vardagliga kontakter. Arbetssituationen för teckenspråkstolkarna är mycket skiftande från läkarbesök och begravningar till myndighetsmöten och konferenser. Det finns ca 500 teckenspråkstolkar i Sverige. Översättare Att arbeta som översättare innebär att man översätter olika typer av texter till eller från olika främmande språk. Översättare arbetar både med skön- och facklitteratur samt med tidningar, intyg, filmer och med översättningar av hemsidor. Retorikkonsult Arbetar mot företag, organisationer och privatpersoner för att utveckla deras skriftliga och muntliga kommunikation. Språkvårdare Jobbar för t ex dagstidningar, offentliga institutioner med flera med att bland annat översätta texter och information till lätt svenska. Språkvetare/språkforskare Språkvetare med en doktorsexamen arbetar ofta på högskolor och universitet med undervisning och forskning inom det språkvetenskapliga området. De arbetar till exempel med att undersöka hur språkinlärning fungerar eller hur och om barn som växer upp med två språk skiljer sig i språkbehandling från barn som växer upp med ett språk. Forskare analyserar och kritiskt granskar språkområdet Datalingvister Arbetar bland annat med röststyrning i telefoner och med att få datorer att förstå skrivna frågor.

6 6 Språksociologer/språkbeteendevetare Arbetar bland annat med att analysera vittnesmål från barn för att bedöma trovärdighet och underliggande betydelser. Jämn fördelning mellan offentligt och privat sektor Antal verksamma per sektor Kvinnor Män Privat Kommun Stat Sektorsfördelning för utbildade inom främmande språk samt svenska och litteraturvetenskap. Källa: SCB Nära på hälften de utbildade inom språkområdet är verksamma inom privat sektor, 49 procent. 30 procent jobbar inom staten och 21 procent arbetar i kommunal sektor. Andelen män är högst i statlig sektor, 31 procent, att jämföra med kommunal sektor där männen utgör 16 procent. Privat sektor har samma könsfördelning som gruppen i som helhet, 25 procent män och 75 procent kvinnor. Drygt en av fem är mellan år Åldersfördelning Män Kvinnor Ålders- och könsfördelning för utbildade inom främmande språk samt svenska och litteraturvetenskap. Källa: SCB

7 7 Utbildade inom språkområdet utgörs tilldrygt hälften av individer under 39 år. Det är en relativt ung yrkesgrupp som växt de senaste tjugo åren. Kvinnor är i majoritet i alla åldersgrupper och ökar sitt numerära övertag desto yngre de är. Bland de som närmar sig slutet av karriären, åringarna, är 68 procent kvinnor medan de som är alldeles i början, år, utgörs till 79 procent av kvinnor. Det är troligt att kvinnornas andel av den totala gruppen framöver kommer att stiga. Få i ledningsarbete Få personer med utbildning inom språkområdet återfinns inom ledningsarbete, 6 som chefer för mindre och större enheter och företag eller som VD eller politiker. Fyra procent av de yrkesverksamma återfinns inom ledningsarbete och det är lika vanligt för kvinnor som för män att vara verksamma som chefer. Arbete inom utbildning och forskning vanligast Branschfördelning Handel och transport 7% 37% 11% 9% 8% 9% 12% 7% Service och tjänster Informafon och kommunikafon Verksamhet inom teknik, ekonomi och juridik Offentlig förvaltning Utbildning och forskning Vård och omsorg Övriga branscher Branschfördelning för utbildade inom främmande språk samt svenska och litteraturvetenskap. Källa: SCB För utbildade inom språkområdet är det vanligast att vara verksam inom utbildning och forskning, 37 procent. Övriga är relativt jämnt spridda över olika branscher. Oavsett åldersgrupp är de vanligast att arbeta med utbildning och forskning. Arbete inom information och kommunikation är även vanligt för de under 44 år. MOLN Universitets- och högskollärare För att individer ska kategoriseras som i ledningsarbete krävs att de är så kallade renodlade chefer, det vill säga har ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Individer med delvis chefskap och som har ett eller två ansvarsområden men inte alla tre syns inte i denna statistik.

8 8 Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Revisorer m.fl. Personaltjänstemän och yrkesvägledare Marknadsanalytiker och marknadsförare Organisationsutvecklare Övriga företagsekonomer Arkivarier, museitjänstemän m.fl. Bibliotekarier m.fl. Sociologer, arkeologer m.fl. Språkvetare, översättare och tolkar Journalister, författare, informatörer m.fl. Formgivare Administratörer i offentlig förvaltning Administratörer i intresseorganisationer Förskollärare och fritidspedagoger Andra lärare och instruktörer Försäkringsrepresentanter Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. Företagssäljare Inköpare Värderare och auktionister Banktjänstemän och kreditrådgivare Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. Speditörer Platsförmedlare och arbetsvägledare Övriga agenter m.fl. Administrativa assistenter Redovisningsekonomer m.fl. Socialförsäkringstjänstemän Behandlingsassistenter m.fl. Fritidsledare m.fl. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. Biblioteksassistenter m.fl Drygt sju av tio med utbildning inom området återfinns inom yrken som har en kvalifikationsnivå som kräver minst kortare högskoleutbildning. 7 Det är inte ovanligt att yngre och nyutbildade går in på mindre kvalificerade jobb men med ökad ålder stiger andelen med kvalificerade arbeten. Det enskilt vanligaste yrket är universitets- och högskolelärare procent med utbildning inom området återfinns här. Inom denna grupp är även könsfördelningen betydligt jämnare än i övriga 7 I enlighet med SSYK- 96.

9 9 yrkesgrupper, 64 procent är kvinnor, att jämföra med hela gruppen där 75 procent är kvinnor. Övriga finns spridda över en mängd olika yrken verksamma över hela arbetsmarknaden. Vanligt är även att arbeta som journalist, författare, informatör. 9 Flest i Stockholms län Verksamma per län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands Jämtlands län Västerbobens län Norrbobens län Okänt Staten Kommun Privat Geografisk fördelning för utbildade inom främmande språk samt svenska och litteraturvetenskap. Källa: SCB Arbetsmarknaden för dem med utbildning inom området domineras av de tre storstadsregionerna, i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Arbete inom privat sektor är vanligast i Stockholms län men i övriga landet är fördelningen mellan arbete inom offentlig och privat sektor jämnare och flertalet län har en viss övervikt mot offentlig sektor. Löner Sammanpressad lönestruktur 8 Yrkeskod 2310 i SSYK Yrkeskod 2451 i SSYK- 96.

10 10 Löneutveckling Första året emer examen Fem år emer examen Tio år emer examen Källa: DIKs lönestatistik Staplarna anger medianlön. Statistiken baseras på väldigt få individer vilket gör att varje individs svar får starkt genomslag. Lönenivåerna bör därför läsas med försiktighet. Lönestrukturen är strakt sammanpressad för de som arbetar inom språkyrken. Det är inte stor skillnad i lön för den som tjänar mest och den som tjänar minst och lönen stiger mycket sakta under karriären. Kvinnor och mäns löner ligger på i stort sätt samma nivå. Framtid Det råder idag balans på arbetsmarknaden för utbildade inom språkområdet, det gäller så väl nyexaminerade som erfarna. Jobben finns, men det verkar ibland vara svårt för nyexaminerade att få in en fot på arbetsmarknaden, särskilt att få annat än tillfälliga anställningar. Utsikterna på arbetsmarknaden för utbildade inom språkyrken varierar även mycket beroende på val av ämnesområde och språk och det är därför svårt att måla upp en gemensam bild som gäller för samtliga. Behovet av kvalificerade översättare och tolkar är stort.

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora 1 Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora Grupp 1 Humaniora 211b Konstvetenskap och konsthistoria 212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/- historia 220z Humaniora, allmän inriktning

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Forskarstuderande under och efter utbildningen

Forskarstuderande under och efter utbildningen Arbetsrapport 2006 51 Forskarstuderande under och efter utbildningen Jämförande offentlig statistik från Sverige och Danmark LINDA BLOMKVIST & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Motiv 5 1.2 Syfte 6 2 Genomförande 7 2.1 Första delen att söka information om

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan?

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Patrik Lind Alexander Westerberg RAPPORT 2015:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer