Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation"

Transkript

1 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation Grupp 4 Media, journalistik och information 213a Medieproduktion, allmän utbildning 213d Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto 213x Annan utbildning inom medieproduktion 320 Journalistik och information, allmän utbildning 321b Medie- och kommunikationsvetenskap 321x Annan utbildning i journalistik och medievetenskap 329 Journalistik och information, övrig/ospecifierad inriktning Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister 1 och är baserat på individer som har en utbildning inom media, journalistik och information. 2 Materialet är delvis bearbetat av SCB men främst av DIK. Uppgiften om antalet examinerade kommer från HSV 3 och uppgifter om lön och arbetslöshet från DIKs löneenkät 2010 och DIKs arbetskraftsundersökningar. 1 RAMS, uttag i mars Individer klassade inom kategori 213a,d,x, 320, 321b,x och 329 i SUN Högskoleverkets NU- databas 27 maj 2011

2 2 Information och kommunikation Information är en av vår tids viktigaste byggstenar, information har både ett värde i sig och fungerar som en viktig värdeskapare och tillväxtskraft. Information och kommunikation är ett yrkesområde som stadigt växer och antalet yrken och arbetsuppgifter ökar ständigt. Utbildningar inom information och kommunikation förbereder studenter för ett yrkesliv inom ett område som ständigt förändras, inte minst genom nya tekniska möjligheter för att informera och kommunicera. Utbildning Utbildningens historia Medie- och kommunikationsvetenskap är ett relativt ungt akademiskt ämne och de första professurerna inrättades En vid Stockholms universitet vid den då tre år gamla institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK, samt vid den nybildade avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Ämnet har dock rötter som längre går tillbaka i tiden, bland annat till Centrum för masskommunikationsforskning som låg vid Stockholms universitet. Sedan de första utbildningarna startade har allt fler utbildningar växt fram och de ges idag vid lärosäten över hela landet. Hur och var kan man läsa? En vanlig utbildning för den som vill arbeta med information och kommunikation är medie- och kommunikationsvetenskap. Inom utbildningen är det ofta möjligt att inrikta sig. Exempel på inriktningar är kultur och medier, nyhetsmedier och journalistik och politisk kommunikation. Olika lärosäten ger olika inriktningar och specialiseringsmöjligheter. Utbildningar inom journalistik och medieproduktion innehåller ofta perioder av praktik. Utbildning inom information och kommunikation ges på nästan samtliga lärosäten i landet men alla inriktningar och ämnen ges inte överallt. Utbildningarna kan läsas på grund-, avancerad och forskarnivå. Läs mer om den utbildning och inriktning du är intresserad av på respektive lärosätes hemsida. Antalet masterexamina ökar Antal examinerade studenter inom medie- och kommunika<onsvetenskap, medieproduk<on och informa<on / / /2010 Masterexamina Magisterexamina Kandidatexamen Källa: HSVs NU- databas

3 förändrades sättet att rapportera och klassificera kurser då så kallade huvudområden infördes. Därmed finns inte jämförbar statistik för antalet examinerade längre tillbaka än så. Antalet examinerade i gruppen har under de tre senaste åren legat på en relativt konstant nivå. De förändringar som skett är främst att antalet masterexamina har ökat och att antalet magisterexamina minskat. Det är en väntad förändring som kan förklaras med den nya examensstruktur som införts som ett led i Bolognaprocessen genom att magisterutbildningar avvecklats till förmån för masterutbildningar. Kraftig ökning av antalet helårsstudenter Antal helårsstudenter / / /2010 Medie- produk^on Medie- och kommunika^ons vetenskap Källa: HSVs NU- databas Sett till antalet helårsstudenter 4 inom samma ämnesområde har en ökning skett med cirka 2000 helårsstudenter mellan 2007/2008 och 2009/2010. Antalet examinerade kan alltså komma att öka framöver om trenden med ökat antal helårstudenter håller i sig. Under de senaste tre åren har även det totala antalet sökande till högskolan ökat markant. Det förklaras med finanskrisen 2008 och det försämrade arbetsmarknadsläget som följde samt att det sammanföll med ovanligt stora ungdomskullar. Ungdomskullarna som nu närmar sig högskoleålder är mindre och man kan vänta sig att antalet studenter totalt sett kommer att minska framöver, vilket kan komma att synas även på antalet studenter som söker sig till studier inom information och kommunikation. Arbetsmarknad Vanligt börja som projekt- eller visstidsanställd 4 En helårsstudent motsvarar en student som är inskriven för heltidsstudier under ett läsår.

4 4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anställningsform per ålder andel projektanställda andel ^llsvidare andel viss^d, vikariat Källa: DIKs löneenkät 2010 För de som utbildar sin inom information och kommunikation väntar ofta en start på karriären med tillfälliga anställningar så som vikariat och projektanställningar. Det kan ta några år efter avslutad utbildning innan man är etablerad på arbetsmarknaden. Av DIKs medlemmar med utbildning inom området har 87 procent en tillsvidareanställning. Andelen i tillsvidareanställning ökar med stigande ålder, och i slutet av karriären är det ovanligt med andra anställningsformer. Arbetslösheten 5 för de som arbetar inom information och kommunikation har sjunkit betydligt under de senaste sex åren och är idag halverad sedan mitten av 00- talet då arbetslösheten låg på emellan 10 och 15 procent. Sjunkande andel arbetslösa under samma period är ett mönster som ses för flera av DIKs medlemsgrupper. De senaste åren har arbetslösheten legat kring fem procent. Vanliga titlar och arbetsområden Utbildade inom området jobbar med en mängd olika uppgifter och har olika titlar. Gemensamt är att de arbetar med informationshantering på något sätt. Kommunikations-, PR- och reklambyråer Som kommunikatör på en byrå arbetar man på uppdrag åt en kund som vill ha hjälp med t ex en reklamkampanj eller en PR- kampanj. På en byrå arbetar ofta art- directors (AD), projektledare, copywriters, planners, pr- konsulter och grafiska formgivare ihop. För att arbeta på en byrå krävs att man är kreativ och gillar att arbeta med projekt. AD:n är ansvarig för bildidéer och utformning, copywritern arbetar med texterna, plannern med kund och målgruppsunderlag, formgivaren med den visuella utformningen och projektledaren håller samman hela arbetet och kommunicerar även med kunden. Projektledare 5 Siffrorna över arbetslöshet baseras på antalet medlemmar som registrerat sig som arbetslösa i DIKs medlemsregister. Det är en stor osäkerhet i siffrorna men då felkällorna torde vara lika stora under hela perioden bör trenden stämma.

5 5 Projektledaren ansvarar för projektet och för det mesta jobbar man i en projektgrupp bestående av personer med olika kompetenser. Projektledarens arbetsuppgifter skiljer sig åt beroende på bransch och företag men han eller hon är alltid den sammanhållande länken som driver projektet och leder arbetet i projektgruppen. Det är också projektledarens uppgift att se till att kostnaderna ligger inom budgeten och att arbetet blir färdigt i tid. Informatör/Kommunikatör Arbetar med att förmedla och forma företags, myndigheters och organisationers budskap samt att utveckla medarbetarnas kommunikativa förmåga. De arbetar både strategiskt och kreativt. PR- konsult En PR- konsult hjälper företag och organisationer att bygga relationer och kommunicera budskap och åsikter till allmänheten och beslutsfattare. PR kommer från det engelska ordet Public Relations. Pressekreterare Pressekreterare kan arbeta inom både den privata och offentliga sektorn och deras främsta uppgift är att sköta kontakterna med massmedia och se till att rätt bild förmedlas i medierna. Webbredaktör En webbredaktör arbetar direkt mot Internet och intranätet, utvecklar webbplatsen, fyller den med innehåll och ansvarar för att den hålls aktuell. Privat sektor dominerar Antal verksamma per sektor Privat Kommun Stat Kvinnor Män Fördelning på arbetsmarknadssektor för utbildade inom medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion samt journalistik och information. Källa: SCB Majoriteten av de utbildade inom området är verksamma inom privat sektor, 70 procent. 17 procent jobbar inom staten och 13 procent i kommunal sektor. Andelen män är högst i privat sektor, 33 procent, att jämföra med kommunal sektor där männen utgör 24 procent. I gruppen som helhet är 32 procent män och 68 procent kvinnor.

6 6 En ung yrkesgrupp Åldersfördelning Mån Kvinnor Ålders- och könsfördelning för utbildade inom medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion samt journalistik och information. Källa: SCB Informations- och kommunikationsgruppen är en ung yrkesgrupp vilket förklaras med att det är ett även är ett ungt akademiskt ämne. 83 procent av de yrkesverksamma med utbildning inom området är under 40 år och knappt 4 procent är över 50 år. Gruppen har gått från att ha haft en relativt jämn könsfördelning i de äldsta åldersgrupperna till att bli allt mer kvinnodominerat. Bland dem under 40 år är 68 procent kvinnor. Sett till könsfördelningen på helårsstudenterna på högskolorna inom området har kvinnor utgjort drygt 60 procent de senaste tre åren vilket tyder på att kvinnornas numerära övertag inte kommer att stiga mer framöver. Sett enbart till studenter inom medieproduktion är männen i svag majoritet på ca 55 procent. Chefer Fyra procent av de yrkesverksamma med utbildning inom området återfinns i ledningsarbete, 6 som chefer för mindre och större enheter och företag eller som VD eller politiker. Andelsmässigt störst andel chefer finns i åldersgruppen år med nio procent. Det är lika vanligt för män som kvinnor att ha en tjänst på ledningsnivå. 6 För att individer ska kategoriseras som i ledningsarbete krävs att de är så kallade renodlade chefer, det vill säga har ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Individer med delvis chefskap och som har ett eller två av ovanstående ansvarsområden men inte alla tre syns inte i denna statistik.

7 7 Spridda över hela arbetsmarknaden, men vanligast inom information och kommunikation Branschfördelning Basnäringar, ^llverknings- och byggindustri 11% 10% 7% 13% 7% 28% 13% 11% Handel och transport Service och tjänster Informa^on och kommunika^on Verksamhet inom teknik, ekonomi och juridik Offentlig förvaltning Utbildning och forskning Övriga branscher Branschfördelning för utbildade inom medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion samt journalistik och information. Källa: SCB Utbildade inom information och kommunikation är spridda inom samtliga branscher på arbetsmarknaden. En bransch dominerar, information och kommunikation, men den sysselsätter ändå inte fler än 28 procent. Branscher inom privat sektor är klart vanligast. Upp till 40 år är det vanligast att arbeta inom information och kommunikation, för de över 50 år är det vanligast att arbeta inom utbildning och forskning. Gruppen år återfinns i stor utsträckning inom båda dessa branscher men jobbar även ofta inom offentlig förvaltning. Vanligast bransch fördelat på ålder kan säga något om hur behovet av utbildade inom information och kommunikation har förändrats över tid inom olika branscher. En bred arbetsmarknad MOLN Universitets- och högskollärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Revisorer m.fl. Personaltjänstemän och yrkesvägledare Marknadsanalytiker och marknadsförare Organisationsutvecklare Övriga företagsekonomer Arkivarier, museitjänstemän m.fl. Bibliotekarier m.fl. Sociologer, arkeologer m.fl

8 8 Språkvetare, översättare och tolkar Journalister, författare, informatörer m.fl. Regissörer och skådespelare Formgivare Administratörer i offentlig förvaltning Administratörer i intresseorganisationer Fotografer Ljud- och bildtekniker Förskollärare och fritidspedagoger Andra lärare och instruktörer Försäkringsrepresentanter Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. Företagssäljare Inköpare Värderare och auktionister Banktjänstemän och kreditrådgivare Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. Speditörer Platsförmedlare och arbetsvägledare Övriga agenter m.fl. Administrativa assistenter Redovisningsekonomer m.fl. Socialförsäkringstjänstemän Behandlingsassistenter m.fl. Fritidsledare m.fl. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. Presentatörer i radio, TV m.m. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. Inspicienter, rekvisitörer m.fl. Biblioteksassistenter m.fl Drygt sju av tio med utbildning inom området återfinns inom yrken som har en kvalifikationsnivå som kräver minst kortare högskoleutbildning. 7 Det är inte ovanligt att yngre och nyutbildade går in på mindre kvalificerade jobb men med ökad ålder stiger andelen som återfinns i kvalificerade arbeten. Dock vänder trenden med allt fler i kvalificerade yrken i åldersgrupperna över 45 år och i gruppen år är andelen i kvalificerat arbete ca åtta procentenheter lägre än i gruppen år. Det är förmodligen ett mönster som kommer att förändras över tid då allt fler med utbildning inom området når högre åldrar. 7 I enlighet med SSYK- 96.

9 9 Det enskilt vanligaste yrket är journalist, författare, informatör m.fl. 8 Tre av tio med utbildning inom området återfinns här. Övriga finns spridda över en mängd olika yrken verksamma över hela arbetsmarknaden. Vanligt är även att arbeta som marknadsanalytiker/marknadsförare 9. Storstadslänen dominerar Antal verksamma per län Stockholms län Uppsala län Södermanlands Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands Jämtlands län Västerbolens län Norrbolens län Okänt Stat Kommun Privat Länsfördelning för utbildade inom medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion samt journalistik och information. Källa: SCB Arbetsmarknaden för dem med utbildning inom området domineras av de tre storstadsregionerna, i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Arbete inom privat sektor är vanligast över hela landet. Stockholms län sticker ut med särskilt låg andel verksamma inom kommunalsektor, knappt sex procent, och Västernorrland med en relativt hög andel inom statlig sektor, 31 procent. Löner Samma lönenivå för kvinnor som för män Löneutveckling Informa^on och kommunika^on Redak^onellt arbete El år emer examen Fem år emer examen Tio år emer examen Källa: DIKs lönestatistik Staplarna anger medianlön 8 Yrkeskod 2451 i SSYK Yrkeskod 2413 i SSYK- 96.

10 10 Mäns och kvinnors löner skiljer sig inte mycket från varandra, det gäller så väl medel och medianlöner som de högsta och lägsta lönerna. För informatörer/kommunikatörer är medianlönen som högst inom staten och privat sektor men det skiljer inte mycket jämfört med kommunal. Det finns dock brister i statistiken kring dessa uppgifter då verksamma inom privat sektor är kraftigt underrepresenterade i underlaget. Framtid Arbetsmarknaden för utbildade inom information och kommunikation är tuff. Det utbildas många inom området och det är hård konkurrens om jobben vilket särskilt gäller nyexaminerade. Det finns ett överskott på personer som vill jobba med kommunikation, och detta gäller i synnerhet i storstäderna. Både i dag och de kommande fem/tio åren kommer det troligen att finnas ett överskott av utbildade inom området på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk Grupp 3 Språkvetare 222 Främmande språk 223 Svenska och litteraturvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap 1 Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister 1 och är baserat

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora 1 Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora Grupp 1 Humaniora 211b Konstvetenskap och konsthistoria 212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/- historia 220z Humaniora, allmän inriktning

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Forskarstuderande under och efter utbildningen

Forskarstuderande under och efter utbildningen Arbetsrapport 2006 51 Forskarstuderande under och efter utbildningen Jämförande offentlig statistik från Sverige och Danmark LINDA BLOMKVIST & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för civilekonomer... 2 Redovisning och revision... 3 Ekonomistyrning...

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer