RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping Interngranskning / Haide Backman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman"

Transkript

1 RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping Interngranskning / Haide Backman

2 analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu med åtgärdsförslag_ docx

3 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping Redaktör: Fredrik Johansson WSP, Thomas Höjemo WSP och Markus Robèrt CERO. WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Analys & Strategi Styrelsens säte: Stockholm Foto: TS Eriksson CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), via Wikimedia Commons

4 4

5 Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND Syfte och mål Disposition TILLVÄGAGÅNGSSÄTT RESVANOR OCH ATTITYDER Enkätresultat samtliga resenärer Analys av de lokala resorna Analys av de regionala resorna EFFEKT- OCH MILJÖEFFEKTANALYS Potential för förändrat resebeteende Färdmedel och koldioxidutsläpp ÅTGÄRDSFÖRSLAG Lokala resor Regionala resor HANDLINGSPLAN FÖR DE KOMMANDE TRE ÅREN Riktade åtgärder mot anställda med lång resväg (SJ eller motsvarande) Uppmuntra anställda att välja fordon med miljöhänsyn Uppmuntra flexibla arbetsformer Uppmuntra närboende att gå och cykla...89

6 2

7 Sammanfattning Nyköpings kommun har en stark befolkningstillväxt som, tillsammans med utvidgningen av den funktionella arbetsmarknadsregionen, påverkar transportsystemet och efterfrågan på transporter. För att klara av utmaningarna på tranportsystemet arbetar Nyköpings kommun med transportsnål planering, där hållbara färdsätt och förnyelsebar energi premieras. Ett led i den transportsnåla planeringen är förtätning och utvidgning av stadskärnan, vilket underlättar för kollektivtrafik, gång och cykel. Nyköpings kommun planerar även för ett nytt resecentrum i centrum. Från resecentrum ska det vara enkelt att byta mellan olika färdmedel för att transportera sig såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt via Skavsta flygplats. Nyköpings kommun har gjort en trafikanalys för biltrafiken i kommunen för att få en bild av trafikflödena på stadens största vägar idag och år Analysen visar var i systemet som det finns störst belastningar, men den ger ingen information om hur resorna sker eller om orsakerna till varför ett visst färdmedel har valts. Därför har kommunen valt att göra en resvaneundersökning bland pendlare till arbete och studier. I den här rapporten presenteras resultaten från resvaneundersökningen. Undersökningen har genomförts på de tio största arbetsplatserna i kommunen, samt med personer som pendlar från Nyköping till en annan kommun. Totalt deltog 1520 personer i enkäten. Resultaten från resvaneundersökningen är inte representativa för hela befolkningen på grund av det selektiva urvalet. Färdmedelsval för resor inom kommunen Resvaneundersökningen visar att lokala resor (resor inom kommunen) och regionala resor (in- och utpendlare som korsar kommungränsen) är av olika karaktär. De lokala resorna består till stor del av gång och cykelresor, medan andelen som reser med kollektivtrafiken är relativt låg. 1

8 Kollektivt 8% Cykel 32% Bil 48% Gång 11% Figur 1. Färdmedelsval för respondenter som både bor och studerar/arbetar i Nyköpings kommun. Källa: RVU. (1181 respondenter) För de lokala resorna finns det en stor potential för ökad cykelpendling. Åtgärder som efterfrågas är sammanhängande cykelvägar inne i centrum och till närförorten, samt förbättrad standard på drift och underhåll (speciellt tidigarelagd vårsopning och förbättrad vinterskottning). Regionala resor De regionala pendlingsresorna präglas av större andelar bilresor (66 %) och kollektivtrafikresor (25 %) jämfört med de lokala resorna. Andelen gång och cykeltrafik är däremot lägre än för de lokala resorna. 2

9 Färdmedelsval för regionala resor Kollektivt 25% Cykel 5% Gång 4% Bil 66% Figur 2. Färdmedelsval för respondenter som reser över kommungränsen till arbete/skola. Källa: RVU. (339 respondenter) För de regionala resorna finns överflyttningspotentialen främst till kollektivtrafiken. Åtgärder som efterfrågas är direktbussar, bättre integrerad kollektivtrafiktaxa samt bättre punktlighet på tågtrafiken. Jämförelse mellan lokala och regionala resor Medianreslängden är 5 km för lokala resor och 45 km för regionala resor, vilket betyder att in- och utpendlare reser betydligt längre sträckor än de lokala pendlarna. Utsläppen av koldioxid blir följaktligen även betydligt högre för en genomsnittlig regional resa än för en lokal resa. 3

10 Kilometer per person och år både bor och arbetar/studerar i Nyköpings kommun bor i Nyköpings kommun och arbetar/studerar i annan kommun bor i annan kommun och arbetar/studerar i Nyköpings kommun bilkm kollkm Figur 3. Antal resta km per person och år (med bil och kollektivtrafik) både bor och arbetar/studerar i Nyköpings kommun kg CO 2 per person och år bor i Nyköpings kommun och arbetar/studerar i annan kommun bor i annan kommun och arbetar/studerar i Nyköpings kommun bilco2 kollco2 Figur 4. kg CO2 utsläpp per person och år, uppdelat på fördmedel och typ av resa Workshop med åtgärdsförslag En workshop hölls av WSP och CERO i november 2012 med representanter för Nyköpings kommun, Trafikverket, Länstrafiken samt Svenska kyrkan. Under workshopen fastställdes målet att pendlingsresornas koldioxidutsläpp ska minska med 10 % inom tre år och att utsläppen ska minska med 20 % år 2020 jämfört med år Åtgärdsmålet gäller för samtliga lokala pendlingsresor, in- och utpendlingsresor. 4

11 I slutet av rapporten presenteras en bruttolista på åtgärdsförslag från WSP. En handlingsplan, framtaget gemensamt på workshopen, för att nå målen på en utsläppsreduktion på 10 % de kommande tre åren redovisas också. Fokusområdena för handlingsplanen är: Ersätta bil med kollektiva färdmedel Riktade åtgärder mot anställda med lång resväg Uppmuntra anställda att välja fordon med miljöhänsyn Uppmuntra till flexibla arbetsformer Uppmuntra närboende att gå och cykla 5

12 1 Bakgrund I centrala Nyköping bor ungefär personer och i hela kommunen bor det fler än Nyköpings kommun står inför en stark befolkningstillväxt och kommunen har som målsättning att öka med ca 700 personer per år. Bl.a. planeras en ny stadsdel, Dammgruvan, med 2100 bostäder. Befolkningstillväxten och utvidgningen av den funktionella arbetsmarknadsregionen påverkar transportsystemet och efterfrågan på transporter. För att klara av utmaningarna som tranportsystemet står inför arbetar Nyköpings kommun med transportsnål planering, där hållbara färdsätt och förnyelsebar energi premieras. Ett led i den transportsnåla planeringen är förtätning och utvidgning av stadskärnan, vilket underlättar för kollektivtrafik, gång och cykel. Nyköping planerar även för ett nytt resecentrum i centrum, där det ska vara enkelt att byta mellan olika färdmedel för att transportera sig såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt via Skavsta flygplats. Det är viktigt att resecentrumet är tillgängligt för alla och att samtliga trafikslag ska kunna nå det på ett smidigt sätt. Nyköpings kommun har gjort en trafikanalys för biltrafiken i kommunen för att få en bild av trafikflödena på stadens största vägar idag och år Analysen visar var i systemet som det finns störst belastningar, men den ger ingen information om hur resorna sker eller orsakerna till varför ett visst färdmedel har valts. Därför har Nyköpings kommun valt att göra en resvaneundersökning inriktad mot pendlare till arbete och studier. Resvaneundersökningen ska ge ett kvalitativt underlag för val av åtgärder som dels bidrar till en ökad tillgänglighet för alla användare av Resecentrum, dels öka möjligheten för hållbara resor. Den här rapporten presenterar resultaten från resvaneundersökningen. Resvaneundersökningen fokuserar främst på arbetspendling eftersom dessa resor genererar stora trafikflöden under maxtimmarna. Undersökningen har genomförts på de 10 största arbetsplatserna i kommunen, samt genom en telefonscreening för pendlare ut från Nyköpings kommun. Undersökningen kommer att fungera som ett kvalitativt underlag till transportplaneringen. Information från resvaneundersökningen kommer att bidra till att införa rätt fysiska åtgärder i transportsystemet samt till att genomföra effektiva mobility managementåtgärder. 1.1 Syfte och mål Syftet är att genomföra en resevaneundersökning med avsikt att erhålla ett kvalitativt underlag för val av åtgärder i trafiksystemet som stärker samverkan mellan flera transportslag. Målet är dessutom att på ett effektivt sätt bidra till ökad tillgänglighet för alla användare av Resecentrum. WSP Analys & Strategi Arenavägen Stockholm-Globen Telefon Fax

13 På längre sikt är målet att åtgärderna som föreslås inom projektet ska minska utsläpp från transporter och resor. Detta görs genom att påverka och planera för fler hållbara resor, samt genom att minska behovet av resor. Projektet ligger i linje med de nationella och regionala miljömålen effektivare energianvändning och god bebyggd miljö. Projektet stärker även arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. De konkreta målen med projektet är att: Den genomförda resevaneundersökning ska resultera i kvalitativa åtgärdsförslag som i nästa fas ska ligga till grund för arbetet med ett effektivare och långsiktigt hållbart transportsystem. Resvaneundersökningen ska resultera i ett effektivt och kvalitativt verktyg för kommunen vid planering för Resecentrum samt för övrig kommunal fysisk planering. Målet är även att andra intressenter ska dra nytta av resultatet av resvaneundersökningen, dessa är t ex Trafikverket Region Öst, Länstrafiken i Mälardalen/Sörmland, Regionförbundet i Sörmland, Länsstyrelsen samt kringliggande kommuner och län. Det långsiktiga målet är att planeringen för hållbara resor på sikt ska leda till minskad miljöpåverkan och effektivare energianvändning. Det långsiktiga målet kommer inte kommer att förverkligas under projektets genomförande, utan kommer vara en effekt av de åtgärder som projektet genererar. 1.2 Disposition I kapitel 2 beskrivs tillvägagångssättet som har använts i arbetet. Sedan, i kapitel 3, presenteras resultaten från Resvaneundersökningen, dvs. hur de som deltagit i undersökningen reser till och från arbete och studier, samt under vilka förutsättningar de kan tänka sig att byta färdmedel. Analysen är uppdelad i lokala och regionala resor. I kapitel 4 presenteras en effekt- och miljöanalys, där bl.a. koldioxidutsläppen och överflyttningspotentialen presenteras. I kapitel 5 presenteras en lista på åtgärdsförslag och slutligen i kapitel 6 presenteras en handlingsplan. 2 Tillvägagångssätt I undersökningen har fem delmoment ingått. Nedan presenteras varje delmoment separat. Delmoment 1. Resvaneundersökningen Resvaneundersökningen genomfördes på de tio största arbetsplatserna i Nyköpings kommun (för pendlare inom kommunen och för inpendlare), samt genom en telefonscreening bland utpendlande Nyköpingsbor. Dessutom skickades en länk till 7

14 enkäten till studenter på campuset i Nyköping. Enkäten bestod av en internetbaserad webbenkät. Varje arbetsplats fick en inbjudan att delta av kommunen, tillsammans med en länk till webbenkäten. Arbetsplatserna ansvarade i sin tur för att skicka ut inbjudan och webblänken till sina anställda. Enkäten innehöll huvudsakligen frågor om hur ofta man reser till arbete/skola under en vanlig vecka i september, val av färdmedel samt några frågor om resecentrum 1. Enkäten besvarades totalt av 1520 personer. I tabell 1 nedan finns information om vilka arbetsplatser som deltog. Tabell 1 Deltagande arbetsplatser, antal anställda och antal svar Arbetsgivare Antal anställda Antal svar Bransch Nyköpings kommun Kommun Landstinget Sörmland Landsting Swenox AB Avgasrör Stockholm Skavsta Flygplats Flygplats Thorsman & Co Aktiebolag Elartiklar Studsvik Nuclear Aktiebolag Kärnkraft SAAB Automobile Parts AB Reservdelar Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelse Nyköpings Kyrkliga Samfällighet Kyrklig verksamhet Annat 131 Summa I respondentgruppen fanns de som pendlar inom kommunen, in till kommunen samt utpendlare. Inompendlarna var den största svarsgruppen med 78 % av alla svar, inpendlarna stod för 15 % och utpendlarna för 7 %. Undersökningen genomfördes under september månad år Observera att resvaneundersökningen inte utgör ett representativt bruttourval, utan ska ses som kvalitativ information om resenärers preferenser och syn på transportsystemet. Delmoment 2. Översiktlig genomgång av befintligt underlag och strukturanalys I det här delmomentet har en översiktlig insamling och analys av befintligt underlag gjorts. Den inkluderar bl.a. förutsättningarna att resa med cykel, gång och kollektivtrafik i Nyköping. En översiktlig analys av Nyköpings cykelplan har 1 Enkäten finns i bilaga 1. 8

15 genomförts och restidskvoter (cykel och kollektivtrafik i förhållande till bil) för några reserelationer presenteras. Delmoment 3. Effekt- och miljöeffektanalys Utifrån enkäten sammanställs och analyseras pendlingsresorna från Nyköpings största arbetsplatser. Sammanställningen visar färdmedelsfördelningen för år 2012 samt hur och varför resorna företas. För att ge en ökad förståelse för potentialen till förändrat resebeteende görs en analys av resebeteende och preferenser. Denna del angrips med mikroekonomiska ansatser (logitmodeller) och statistiska modeller (t.ex. signifikanstester och korrelationstester), där vi testar på vilka sätt de anställda upplever att pendlingsresor kan effektiviseras mot bakgrund av faktorer som påverkar resandet. Med utgångspunkt från resvaneundersökningen kan vi dra slutsatser kring hur konkreta åtgärder kan påverka de anställdas val mellan olika färdmedel. Effektanalysen används som underlag till miljöeffektanalysen. Med utgångspunkt från resvaneundersökningen (färdsträcka) beräknas pendlingsresornas CO 2 -utsläpp fördelat per färdmedel. I analysen ingår även överflyttningspotentialen från bilpendling till alternativa färdmedel, samt vilken åtgärdstyp som har störst potential (t.ex. potential för överflyttning till cykel, till kollektivtrafik, distansarbete etc.). Redovisningen sker i form av dagens CO 2 -utsläpp och minskningspotentialen för olika åtgärder. Delmoment 4. Framtagande av åtgärdsförslag Utifrån resvaneundersökning, effektanalysen och miljöeffektanalysen utformas ett konkret underlag för hur framtidens klimatmål kan nås, samtidigt som regionens attraktionskraft ökar. Dels tas en meny av översiktiga alternativa effektiviseringar fram på en aggregerad nivå, där den årliga utsläppsreduktionen redovisas i relation till företags och organisationers summerade pendlingsresor. Dels tas det fram förslag på fysiska åtgärder samt planerings- och beteendeåtgärder relaterade till hållbar stadsplanering och hållbart resande som projektgruppen har rådighet över (kommunen, Trafikverket Region Öst, Länstrafiken Mälardalen/Sörmland). Särskild tonvikt läggs på kopplingen till resecentrum. Även åtgärder som de tio medverkande arbetsplatserna har rådighet över presenteras. Underlaget innehåller en meny av alternativa effektiviseringar. Syftet är att välja de effektiviseringar av resandet som bedöms effektivast samt vilka kombinationer av åtgärder som passar bäst tillsammans. 9

16 Delmoment 5. Workshop och framtagande av handlingsplan För att uppnå potentialen av åtgärdsförslagen och för att förändra resandet i praktiken krävs det att en handlingsplan upprättas. Syftet med workshopen var att tillsammans diskutera vilka åtgärder som ska ingå i handlingsplanen, samt förankra dessa åtgärder hos alla relevanta aktörer. Workshopen gjordes med hjälp av ett interaktivt webbverktyg, där möjliga åtgärder valdes ut utifrån en bruttolista. Verktyget innehåller även ett uppslagsverk av konkreta åtgärder, vilket gör att organisationen kan: a) skapa målbilder över ett önskat resande bestående av valda effektiviseringar, b) tillämpa verktyget som ett kontinuerligt planeringsverktyg för hantering av handlingsplanen, omfattande både taktiska och strategiska överväganden. 3 Resvanor och attityder I det här kapitlet presenteras informationen från resvaneundersökningen. Kapitlet är indelat i tre delar: Del 1. Enkätresultat samtliga resenärer Del 2. Analys av det lokala resandet (inompendlare) Del 3. Analys av det regionala resandet (in- och utpendlare) Den här indelningen har gjort eftersom resornas karaktär ser olika ut för lokala och regionala resor. 3.1 Enkätresultat samtliga resenärer Dagbefolkningen (alla arbetande i Nyköping under en dag) i Nyköpings kommun 2 3 är ungefär personer. Av dessa bor 80 % ( personer) också i Nyköpings kommun. Övriga 20 % pendlar in till sina arbeten i Nyköping från andra kommuner. I det här kapitlet presenteras resultaten från resvaneundersökningen aggregerat till alla resor (både lokala och regionala). Först presenteras ett urval av bakgrundsfaktorer, sedan resefrekvenser och färdmedelsfördelning, slutligen presenteras information om vad som efterfrågas på det nya resecentrumet. 2 Källa: Nyköpings kommun, samhällsbyggnad: Pendling till och från Nyköpings kommun Källa: Nyköpings kommun, samhällsbyggnad: Näringslivsrapport

17 Bakgrundsfaktorer Enkäten besvarades totalt av 1520 personer, varav 71 % var kvinnor och 29 % män. Se tabell 2 för en översikt över deltagande arbetsplatser. Alla anställda på de deltagande arbetsplatserna (8 223 personer) motsvarar omkring 36 % av samtliga anställda i Nyköping. De som har svarat på enkäten motsvarar 6 % av alla anställda i Nyköping. Arbetsgivare Antal anställda Antal svar Bransch Nyköpings kommun Kommun Landstinget Sörmland Landsting Swenox AB Avgasrör Stockholm Skavsta Flygplats Flygplats Thorsman & Co Aktiebolag Elartiklar Studsvik Nuclear Aktiebolag Kärnkraft SAAB Automobile Parts AB Reservdelar Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelse Nyköpings Kyrkliga Samfällighet Kyrklig verksamhet Annat 131 Summa Tabell 2. Arbetsgivare som deltog i undersökningen Åldersfördelningen presenteras i figuren nedan. Nästan 60 % av de som svarade var 45 år eller äldre, ca 40 % mellan 25 och 44 år gamla och endast 3 % mellan 18 och 25 år gamla. Detta kan förklaras av att man numera studerar allt längre tid och att arbetslösheten är hög bland ungdomar. 11

18 65 år eller äldre; 1% år; 3% år; 38% år; 58% Figur 5. Åldersfördelning I figuren nedan redovisas antalet barn i hushållen. 40 % av respondenterna hade minst ett barn (18 år eller yngre) i hushållet, varav de flesta hade ett (ca 15 %) eller två barn (ca 20 %). 57 % av respondenterna bodde i villa/radhus och vardera 20 % i bostadsrätt respektive hyresrätt. tre barn; 6% två barn; 19% fyra barn; 1% ett barn; 14% inga barn; 60% Figur 6. Antal barn i hushållet I tabellen nedan presenteras hushållsinkomsten per år. 27 % hade en inkomst under kr, 36 % en inkomst mellan och kr per år och 15 % över kr per år. Ca 20 % ville inte uppge sin inkomst. 12

19 Inkomst Antal Procent < kr 12 1% kr 14 1% kr 24 2% kr % kr % kr 144 9% kr % kr % kr 125 8% kr 81 5% kr 30 2% > kr 46 3% Vill inte uppge inkomst % Figur 7. Hushållsinkomst per år (summa lön, pension, studiemedel, ersättning från försäkringskassa, andra bidrag etc.) Resefrekvens och färdmedel Drygt varannan resa är en bilresa och cykel är det näst mest frekventa färdsättet med över en fjärdedel av resorna. Kollektivresande står för 12 % av resandet och en tiondel av resorna görs till fots. Observera att diagrammet visar andelen gjorda resor med hänsyn till hur ofta resorna sker. 13

20 Kollektivt 12% Cykel 26% Bil 53% Gång 10% Figur 8. Färdmedelsval i, till och från Nyköpings kommun. Anställda i Nyköpings kommunorgansation Kollektivt 9% Cykel 31% Bil 49% Gång 11% Figur 9. Färdmedelsval. 14

21 Anställda av andra arbetsgivare inom kommungränsen Kollektivt 16% Cykel 19% Bil 60% Gång 5% Figur 10. Färdmedelsval. Andel sällanresenärer Figur 10 visar att bil är det färdsätt som har minst andel sällanresenärer (dvs. de som pendlar med färdmedlet mindre än 5 gånger per vecka): ca två tredjedelar av bilresenärerna reser minst fem dagar i veckan med bil. För kollektivtrafiken står sällanresenärerna för omkring hälften (46 %) av samtliga kollektivtrafikresor. Det är intressant att notera de höga andelarna sällanresenärer i de tre kategorierna gång, cykel och kollektivtrafik. Det finns en risk för att sällanresenärerna missgynnas av den rådande taxepolitiken i kollektivtrafiken, där resor med rabattkort är minst 1,7 gånger så dyra 4 som resor med månadskort. Ett exempel: en enkelresa med rabattkort kostar 29 kronor mellan Oxelösund och Nyköping. För en resenär som reser fem dagar i veckan och har månadskort kostar samma resa 15 kronor. Ofta sker planeringen med perspektivet att människor alltid ska välja att åka på ett sätt. Resultatet ovan tyder på att respondenterna som inte åker bil har ett flexibelt förhållningssätt till att välja färdmedel under veckan. Bland sällanresenärerna är en dag i veckan och fyra dagar i veckan de vanligaste resefrekvenserna. 4 Jämförelse mellan a) kostnaden per resa vid inköp av månadskort för den som reser varje dag och b) den som köper rabattkort och är sällanresenär (1-4 resor tur och retur per vecka) 15

22 70% 60% 50% 40% 37% 60% 52% 46% 45% 30% 20% 10% 0% Bil Gång Cykel Kollektivt Samtliga Figur 11. Andel sällanresenärer av totala antalet resenärer för respektive färdsätt. Som sällanresenär definieras de som ej reser med samma färdsätt 5 dagar i veckan eller mer. Kollektivresande I figuren nedan presenteras färdmedelsfördelningen för kollektivtrafiken, uppdelat på antal dagar i veckan. Figuren visar att 16 % av respondenterna åker med kollektivtrafiken till arbete eller skola minst en dag i veckan. Hälften av alla som åker kollektivt är sällanresenärer (det vill säga åker mer sällan än fem gånger i veckan). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84% 3% 1% 1% 3% 8% 0% 0% aldrig 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 16

23 Figur 12. Resefrekvens för kollektivresenärer. Hur många dagar åkte du kollektivt till ditt arbete/skola under veckan? Cykelresande I figuren nedan presenteras färdmedelsfördelningen för cykel, uppdelat på antal dagar i veckan. Över en tredjedel cyklade till arbetet/skolan minst en dag i veckan och 17 % cyklade varje dag. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 4% 3% 4% 7% 17% 0% 0% aldrig 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar Figur 13. Resefrekvens för cykelresenärer. Hur många dagar cyklade du till ditt arbete/skola under veckan? Åtgärder som påverkar färdmedelsvalet Nedan presenteras kortfattat hur olika åtgärder påverkar färdmedelsvalet. Åtgärderna kommer att analyseras mer ingående under kapitel 3.2 och 3.3 samt under kapitel 4. I figuren nedan redovisas hur respondenterna som hämtar/lämnar barn vid skola/förskola, och åkte bil minst en dag i veckan, skulle ha rest om de hade kunnat använda sig av vandrande skolbuss. Vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera föräldrar turas om att följa sina egna och andras barn till/från skolan. En femtedel uppger att de skulle kunna tänka sig att byta färdmedel från bil om det fanns en vandrande skolbuss. 17

24 100% 90% 80% 70% 60% 50% 45% 40% 35% 30% 20% 10% 0% 1% 7% 9% 3% Figur 14. Du som åkte bil till arbetet/skolan och hämtar/lämnar barn på dagis, hur skulle du åkt om du kunde använt dig av en "vandrande skolbuss"? Följande figur visar hur de som åker bil minst en dag i veckan uppger att de skulle resa om de hade cykelväg hela vägen till arbetet/skolan. Över en femtedel av alla bilister kan tänka sig att cykla om det fanns cykelväg hela vägen. 18

25 100% 90% 80% 70% 64% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 3% 18% 4% 11% Figur 15. Du som åkte bil till arbetet/skolan, hur skulle du åkt om det fanns cykelbanor hela vägen mellan bostad och arbete/skola? Figuren nedan visar hur de som hämtar/lämnar barn vid skolan, och reser med bil minst en dag i veckan, skulle ha rest om de hade fått förbättrade gång- och cykelvägar till skolan. Totalt 14 % skulle ha rest på ett annat sätt än med bil om det fanns bättre gång- och cykelvägar till skolan. 8 % uppger att de då skulle cykla hela vägen, medan 42 % är osäkra på hur de skulle rest. 19

26 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 45% 42% 30% 20% 10% 0% 1% 3% 8% 2% Figur 16. Du som åkte bil till arbetet/skolan och hämtar/lämnar barn på dagis, hur skulle du åkt om ditt/dina barn hade fått förbättrade gång- och cykelvägar till skolan? I diagrammet nedan redovisas hur ofta respondenterna vanligtvis var på arbetet. 85 % var på arbetsplatsen minst 5 dagar i veckan. 11 % uppger att de var på arbetet 4 dagar i veckan. 20

27 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 1% aldrig mer sällan 3% 11% 82% 2% 1% 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar Figur 17. Hur ofta var du vanligen på din arbetsplats/skola under perioden (per vecka)? Potential för överflyttning De som oftast tog bilen till arbetet hade kostnadsfri parkering både vid arbetet (72 %) och vid hemmet (80 %). De flesta av dessa körde en bil som gick på bensin (69 %) eller diesel (22 %) Det var också vanligare att de som tog bilen minst 5 dagar i veckan hämtade eller lämnade barn på väg till eller från arbetet. 55 % av de som hämtade/lämnade barn tog bilen 5 dagar i veckan. 38 % av de som inte hämtade och lämnade barn tog bilen 5 dagar i veckan. Att hämta och/eller lämna barn på väg till eller från arbetet kan vara en förklaring till varför många väljer bilen. Gratis parkering vid arbetet och hemmet kan också bidra. Det som spelar allra störst roll i valet mellan bil och kollektivtrafik är dock restid, turtäthet och tillgänglighet rent allmänt. Höjda parkeringskostnader uppges inte väga lika tungt. Figuren nedan redovisar hur de som rest med bil uppger att de skulle ha rest under olika förutsättningar. 21

28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% inte fanns p-plats vid arbete/skola parkeringskostnaden vid arbete/skola ökade med 25% drivmedelspriset ökade med 5 kr/liter du hade flexiblare arbetstider? det fanns direktbuss i närheten av hemmet till arbete/skola? det fanns bilar på arbetet som kunde bokas för tjänsteärenden? restiden var kortare med kollektivtrafiken än med bil? det fanns personalbuss/skolbuss som hämtade och lämnade på utvalda platser? det fanns trygg och stöldsäker cykelparkering vid arbete/skola? det fanns cykelbanor hela vägen mellan bostad och arbete/skola? det fanns bra cykelvägar till en cykelparkering nära kollektivtrafikförbindelser? det fanns en parkering nära kollektivtrafikförbindelser? Åkt bil ändå Infartsparkerat + kollektivt Åkt kollektivt Cyklat hela vägen Cyklat + kollektivt Vet ej Figur 18. Du som åkte bil till arbetet, hur skulle du åkt om 22

29 I figuren nedan redovisas vilka färdmedel som oftast användes vid tjänsteresor. 36 % gjorde minst en tjänsteresa under veckan, och bilen var då det vanligaste färdmedlet (87 %). De flesta tjänsteresorna skedde inom kommunen (56 %), eller inom Södermanlands län (21 %). 70 % uppgav att de inte kunnat ersätta tjänsteresan/resorna med ett resfritt möte via telefon eller webben. 100% 90% 87% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 16% 10% 0% 3% 4% 0% 1% 13% 8% 1% Figur 19. Färdmedel som användes vid tjänsteresor (flervalsfråga) I figuren nedan redovisas de främsta uppgivna skälen till att använda bilen vid tjänsteresor. De främsta skälen till att resa med bil vid tjänsteresor var tidsbesparing, att man hade mycket material med sig samt att kollektiva förbindelserna var för dåliga eller helt saknades. 23

30 0% 20% 40% 60% 80% Tidsvinst 64% jag uträttar andra ärenden/hämtar/lämnar i anslutning till min tjänsteresa 13% jag har mycket material med mig 32% praktiskt då jag tagit bilen till jobbet 16% kollektiva förbindelser är dåliga 30% kollektiva förbindelser saknas 22% annat 14% Figur 20. Vilket/vilka var det främsta skälet till att du använde bilen vid dina tjänsteresor? (flervalsfråga) Drygt 10 % av respondenterna distansarbetade från hemmet någon gång per månad eller oftare. 58 % hade inte den möjligheten och 13 % hade inte behov av att kunna göra det. 20 % uttryckte att de hade kunnat distansarbeta oftare från hemmet (se figuren nedan). 24

31 100% 90% 80% 70% 73% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 4% dagligen några några gånger/vecka gånger/månad 7% 7% 7% några gånger/år mer sällan aldrig Figur 21. Hur ofta arbetade du på distans från hemmet? Resecentrum service och utbud I utformningen av ett nytt resecentrum värderas trygga gång- och cykelvägar högt, liksom säkra och väderskyddade cykelparkeringar och hållplatser, samt möjlighet att sitta ner vid hållplatser utomhus. Trådlöst internet, bemanning dygnet runt och café/bistro uppfattas inte som lika viktigt. 25

32 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pendlarparkering för bil i anslutning till resecentrum? säkra- och värderskyddade cykelparkeringar i anslutning till resecentrum? trygga gång- och cykelvägar till resecentrum? cykelparkering med tak? tillförlitlig realtidsinformation för kollektivtrafiken (avgångar, förseningar etc)? café/bistro? bemanning dygnet runt? gratis trådlöst internet? väderskyddade hållplatser med tak? möjlighet att sitta ner vid hållplatser utomhus? Mycket VIKTIGT Ganska VIKTIGT Ganska OVIKTIGT Helt OVIKTIGT Vet ej Figur 22. Hur viktigt är respektive åtgärd för nya resecentrum? 26

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken September

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Trollhättans kommun. Resvaneundersökning. Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN

Trollhättans kommun. Resvaneundersökning. Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Trollhättans kommun Resvaneundersökning Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Sammanfattning Koucky & Partners och Enkätfabriken har för Trollhättans Stad genomfört en resvaneundersökning.

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil. Alexander Iwanowski 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil. Alexander Iwanowski 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil Alexander Iwanowski 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Alexander

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige Den nationella resvaneundersökningen Mats Wiklund Andreas Holmström mats.wiklund@trafa.se andreas.holmstrom@trafa.se Innehåll Bakgrund Upplägg och frågor Mätdagsundersökning Långväga resor

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Travel planning? Varför då? ...därför att energiomställningen redan är här Besparingspotential i 53 CERO-analyser:

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING Stina Johansson, Helena Sjöstrand, Helena Svensson Inst för Teknik och Samhälle, avd för Trafikplanering, LTH Box 118, S-221 00 LUND, Sweden tel

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Dokumentinformation Titel: Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand Underlag för mer hållbara

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

Trafikstrategi för Alvesta kommun

Trafikstrategi för Alvesta kommun 2015-04-28 Trafikstrategi för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-24 19 INNEHÅLL Vision och strategi... 3 BILAGOR Bakgrund... 6 Förslag på fortsatt arbete... 11 Ordförklaring... 12 Referenslitteratur...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se Tala med oss Vill ert företag förbättra era medarbetares hälsa samtidigt som ni minskar resekostnaderna och stärker ert miljöarbete? Det kan ni göra genom kostnadsfri rådgivning. Projektet Bästa Resan

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer