Ärendebeskrivning: i Region Skåne RS/040070

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004-05-06 5.7. Ärendebeskrivning: i Region Skåne RS/040070"

Transkript

1 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen antog 237/1999 Policy för tjänstebil - Region Skåne. föreligger till förändrade regler och villkor och att den nuvarande policyn ersätts av föreliggande förslag Policy för bilförmån med tillhörande dokument Avtal om förmånsbil och Regler och avtalsvillkor för förmånsbil. Policy för bilförmån i Region Skåne RS/ Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott samt varit föremål för samverkan med de fackliga organisationerna i den regionala samverkansgruppen Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att anta Policy för bilförmån med till policien knutna dokument Avtal om förmånsbil och Regler och avtalsvillkor för förmånsbil enligt upprättat förslag, att samtidigt upphäva beslutet, 237/1999, Policy för tjänstebil Region Skåne, att de nya reglerna för införs från och med den tidpunkt, då regionstyrelsen fattat beslut om ny policy, samt att de personer, som för närvarande har förmånsbil, övergår till villkoren i den nya policien i takt med att nuvarande avtal om förmånsbil löper ut. Bilagor: 1. till policy för med bilagor 2. Skrivelse från regionstyrelsens ordförande

2 Regionkontoret 1 (2) Datum Utredare Claes Göran Nilsson Rev Tel , mobil: Diarienr Fax: Missiv E-post: Regionstyrelsen Reviderat förslag Policy för revidering av nuvarande policy. Bakgrund Regionstyrelsen antog på sitt sammanträde den 23 september 1999, 237, Policy för tjänstebil Region Skåne. Policien utgick från då rådande förutsättningar dvs de principer för tjänstebil, som tidigare hade tillämpats i respektive landsting och att det fanns ett fåtal chefer, som hade förmånsbil (tjänstebil). I samband med att Region Skåne bildades, växte antalet förmånstagare på kort tid till dagens nivå, cirka 100 bilar. Den nuvarande policyn är generell och innehåller få restriktioner vid val av extrautrustning. Förarna kan tillgodoräkna sig Region Skånes fördelaktiga inköpsrabatter på fordon och extrautrustning, cirka %. Inga löneavdrag tillämpas vid förmånsbeskattningen, som följer Riksskatteverkets huvudregel. Enligt branschbedömare är villkoren generösa för förmånstagarna vid en jämförelse med andra offentliga och privata arbetsgivare. till förändrade regler och villkor Mot bakgrund av ovanstående, föreslås att den nuvarande policyn för tjänstebil ersätts av bifogat förslag till Policy för bilförmån med de tillhörande dokumenten Avtal om förmånsbil och förmånsbil. et innebär i korthet följande: Den gamla policien ersätts av en ny, som ansluter till Miljöprogram och Resepolicy I förslaget regleras villkoren på ett tydligt sätt för vem som kan få bilförmån, avveckling av förmånen, beslutsordning och nödvändig dokumentation i samband med att bilförmån beviljas och förmånsbilen anskaffas. Den högsta gränsen för inköp av förmånsbil sätts till 7,5 Prisbasbelopp i förmånsvärde för bil och extrautrustning, enligt Riksskatteverkets allmänna råd (41:990520) N:\RS\Kallelser\040070_missiv.doc Postadress: Box 1, LUND. Besöksadress: Baravägen 1. Telefon: Växel (kl ). Fax: Organisationsnummer:

3 Regionkontoret Missiv 2 (2) Policy för Rev om värdering av fri eller delvis fri bil, SEK (Regionen kan utnyttja billeverantörens prisrabatter på bilen, men föraren beskattas för bilens bruttopris.) Förmånsvärdet skall inte vara tjänstepensionsgrundande. Avtalet om förmånsbil mellan föraren och Region Skåne revideras och anpassas till den nya policien. användning av förmånsbilen förtydligas och anpassas till den nya policien. Införande av reviderade regler och villkor Beslut om att anta de reviderade reglerna och villkoren för bilförmån föreslås ske enligt följande: Regionstyrelsen upphäver beslutet om nuvarande policy för tjänstebilar, 237/1999, och fattar ett nytt beslut om föreliggande förslag till Policy för bilförmån i Region Skåne med tillhörande dokument Avtal om förmånsbil och Regler och avtalsvillkor för förmånsbil. De reviderade reglerna föreslås träda i kraft efterhand som förarnas nuvarande avtal om förmånsbil löper ut. Avtalen är knutna till leasingperiodens längd. Denna varierar mellan 24 och 36 månader, beroende på hur långt förarna beräknas köra per år. Full effekt av ändringarna nås efter 36 månader och halv efter 24, eftersom hälften av leasingavtalen är tecknade på 24 månader. till beslut: Regionstyrelsen föreslås besluta - att anta Policy för bilförmån med till policien knutna dokument Avtal om förmånsbil och förmånsbil enligt upprättat förslag. - att samtidigt upphäva beslutet, 237/1999, Policy för tjänstebil Region Skåne, - att de nya reglerna för införs från och med den tidpunkt, då Regionstyrelsen fattat beslut om ny policy. och - att de personer, som för närvarande har förmånsbil, övergår till villkoren i den nya policien i takt med att nuvarande avtal om förmånsbil löper ut. Uno Aldegren Regionstyrelsens ordförande Mats Welff Regiondirektör

4 Region Skåne till Policy för Bilförmån i Region Skåne Reviderat förslag april 2004

5 Regionkontoret 1 (4) Datum Utredare Claes Göran Nilsson Rev Tel: , mobil: Diarienr Fax: Policy för 1. Allmänt Syftet med denna policy är att reglera beslutsordning, ansvarsfördelning och villkor för. Policyn anvisar även villkor och regler för hur förmånsbilen skall beviljas, användas och avvecklas. Ur miljöperspektiv, är avsikten att denna policy skall verka i linje med målen i Miljöprogrammet och Resepolicien, bl a målet att miljöbelastningen från transporter i Regionen skall minska. Förmånsbilen skall uppfylla Regionens krav på säkerhet, miljö och ekonomi. Föraren ansvarar för att bilen, som denne disponerar, används enligt avtalade villkor, underhålls enligt fabrikantens anvisningar, vårdas enligt Regionens föreskrifter och framförs på ett trafiksäkert, ansvarsfullt och föredömligt sätt. 2. Dokument, knutna till policyn Följande dokument är knutna till policyn: Avtal om Förmånsbil, som reglerar de allmänna juridiska villkoren mellan Region Skåne och föraren av förmånsbilen samt Regler och Avtalsvillkor för förmånsbil, som innehåller detaljerade regler om hur förmånsbilen skall användas. Dokumentet innehåller också underlag till handlingar, som används i besluts- och inköpsprocessen av förmånsbilen. 3. Vem kan få bilförmån? Regionstyrelsen fastställer villkoren för bilförmån för förtroendevalda och tjänstemän. För förtroendevalda framgår villkoren för bilförmån av särskilt reglemente. Regiondirektör, förvaltningschefer och direktörer inom koncernadministrationen är genom sin tjänsteställning berättigade till bilförmån. (41:990520) N:\RS\Kallelser\040070_policy.doc Postadress: Box 1, LUND. Besöksadress: Baravägen 1. Telefon: Växel (kl ). Fax: Organisationsnummer:

6 Regionkontoret Rev (4) Policy för Bilförmån för övriga chefer och tjänstemän beslutas av Regiondirektören enligt en fastställd beslutsordning, som framgår av bilagan med regler och avtalsvillkor. 4. När upphör bilförmånen? För förtroendevalda är bilförmånen knuten till förtroendeuppdraget. Upphör detta uppdrag, upphör rätten till bilförmån. För Regiondirektör, förvaltningschefer och direktörer inom koncernadministrationen upphör rätten till förmånen när förordnandet går ut. För övriga chefer och tjänstemän är förmånen direkt knuten till chefsförordandet/uppdraget/anställningen till vilken bilförmånen är kopplad. Upphör detta förordnande/motsvarande, upphör också rätten till bilförmån. 5. Beslut i frågor om bilförmån och anskaffning av förmånsbil Regionstyrelsens ordförande beslutar om frågor om bilförmån och anskaffning av förmånsbil för förtroendevalda. Regiondirektören beslutar i frågor om bilförmån för chefer/tjänstemän inom linjeorganisationen. Förvaltningschef/motsvarande skall tillstyrka bilförmån för underställda chefer/tjänstemän innan beslut fattas av Regiondirektören. Regiondirektören beslutar om anskaffning av förmånsbil för samtliga tjänstemän i linjeorganisationen i Region Skåne. I frågor om bilförmån och anskaffning av förmånsbil för förvaltningschefer inom Revisionen och Förtroendenämnden Skåne, beslutar ordföranden i respektive nämnd. 6. Förmånsbilens inköpsvärde Förmånsbil får anskaffas för högst 7,5 Prisbasbelopp i förmånsgrundande belopp enligt Riksskatteverkets värderingsregler. Beloppet, ( SEK 2004), skall inkludera all extrautrustning, som är beskattningsbar och justeras i samband med den årliga förändringen av Prisbasbeloppet. Bilen får extrutrustas för högst SEK inom det angivna beloppet ovan och viss utrustning är obligatorisk. 7. Säkerhet Förmånsbilen bör bl a uppfylla minst följande krav: ha fått fyra stjärnor vid Euro-NCAP-test, och vara utrustad med bl a stabiliseringssystem och anti-sladd/-slir-system, air-condition/automatisk klimatkontroll och nackskydd på samtliga platser, helst med whiplash-skydd eller motsvarande säkerhetsnivå.

7 Regionkontoret Rev (4) Policy för En fullständig förteckning över obligatorisk extrautrustning framgår av bilagan om regler och avtalsvillkor. I takt med den tekniska utvecklingen, kommer kraven att fortlöpande skärpas. 8. Miljö Förmånsbilarna bör uppfylla Miljöklass Förarna skall medverka till att förmånsbilen används i enlighet med Miljöprogrammet och Resepolicien för Region Skåne för att minimera den miljöpåverkan, som biltransporter innebär. Förare av förmånsbilar skall särskilt bidra till att uppfylla miljömål 3: Miljöbelastningen från transporter i Regionen ska minska. Miljökraven kommer fortlöpande att skärpas i takt med framstegen i den tekniska utvecklingen. 9. Ekonomi Biltillverkarens uppgifter om bränsleförbrukning vid blandad körning skall inte överstiga 0,92 l/mil för bensinbilar och 0,84 l/mil för dieselbilar. Tjänstevikten skall ligga mellan och kg om inte särskilda behov finns. Förmånsbilarna leasas via av Regionen upphandlad leverantör. 10. Leverantör av förmånsbil och extrautrustning till bilen Förmånsbil skall väljas från någon av Region Skånes upphandlade billeverantörer. Modeller av typen pick-ps, vans eller sportbilar är inte tillåtna av miljö- och säkerhetsskäl. Förmånsbilens extrautrustning skall bidra till säkerhet och miljöhänsyn och vara av standardkaraktär. Avvikande fälgdiameter eller iögonfallande tillbehör är inte tillåtna. 11. Kostnadsfördelning mellan Region Skåne och föraren. Region Skåne betalar samtliga driftkostnader för förmånsbilen utom bränslet. Böter, kontrollavgifter mm betalas av föraren personligen. Föraren betalar även kostnader, som uppkommer till följd av misskötsel, allmän vårdslöshet och eller ansvar vid inträffad olycka enligt trafikmomentet i fordonsförsäkringen vid lagakraftvunnen dom eller enligt försäkringsbolagets beslut. 12. Förmånsbeskattning och betalning av drivmedel Bilförmånen beskattas enligt Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av fri eller delvis fri bil, senaste utgåvan. Region Skåne tillämpar Riksskatteverkets huvudregel, dvs schablonmässig värdering av bilförmånen. Detta innebär att föraren står för kostnaderna för allt bränsle. Denne får via reseräkning ersättning för resor i tjänsten enligt Riksskatteverkets regler. Ersättningen är skattefri både för föraren och arbetsgivaren. Ersättningsbeloppen framgår av bilagan om regler och avtalsvillkor.

8 Regionkontoret Rev (4) Policy för 13. Rutiner för beslut, anskaffning och inköp av förmånsbilen Beslut om bilförmån, anskaffning av samt inköp av förmånsbil görs enligt fastställda rutiner och med stöd av enhetligt utformat beslutsunderlag som dokumentation. Underlag och rutiner vid beslut om bilförmån samt anskaffning av förmånsbilen framgår av bilagan om regler och avtalsvillkor. 14. Avtal reglerar de juridiska villkoren mellan parterna Ett avtal om förmånsbil upprättas mellan Region Skåne och föraren, som reglerar de juridiska villkoren mellan parterna. Detta avtal är knutet till den förmånsbil, som godkänts för anskaffning av Regiondirektören/motsvarande. Avtalsperiodens längd är direkt knuten till längden för förmånsbilens leasingperiod, för närvarande 24 eller 36 månader. Vid bilbyte skall den nya bilen godkännas av Regiondirektören/motsvarande och nytt avtal om förmånsbil upprättas. Till avtalet finns bilagt utförlig dokumentation om gällande regler och villkor om hur bilen skall användas.

9 Region Skåne till Avtal om förmånsbil Bilaga till Policy för Bilförmån i Region Skåne Reviderat förslag april 2004

10 Regionkontoret 1 (2) Datum Utredare Claes Göran Nilsson Rev Tel: , mobil: Diarienr Fax: Avtal om Förmånsbil 1. Mellan Region Skåne, nedan kallad Regionen, och NN, med personnummer , nedan kallad Föraren, har följande avtal upprättats om förmånsbil. Förmånsbilens registreringsnummer är: Anskaffningen av förmånsbilen har godkänts av Regiondirektör/motsvarande. Detta beslut framgår av ett separat dokument Beslut om anskaffning av förmånsbil. Uppgifter om Föraren och förmånsbilen framgår av bilaga till detta avtal, Avtalsdokument Förmånsbil. 2. Vardera Parten har tagit del av och accepterar i sin helhet innehållet i dokumenten Policy för Förmånsbil och bilförmån i Region Skåne. 3. Förmånsbilen inklusive extrautrustning förmånsbeskattas enligt huvudregeln i Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av fri eller delvis fri bil, senaste utgåvan, dvs schablonmässig värdering av bilförmånen. Föraren står för kostnaderna för bränslet och får ersättning för resor i tjänsten enligt Riksskatteverkets regler. Förmånsvärdet för bil och utrustning justeras till följd av ändringar i Prisbasbelopp och Statslåneränta eller till följd av andra fiskala/juridiska förändringar i beskattning av bilförmånen. 4 Detta Avtal är knutet till tidsperioden för förmånsbilens leasingavtal och upphör automatiskt att gälla när leasingperioden upphör. Förlängs leasingavtalet, förlängs också detta avtal med samma tidsperiod. (41:990520) N:\RS\Kallelser\040070_avtal.doc Region Skånes serviceorganisation för affärsmässig tjänste- och varuförsörjning Postadress: Box 1, LUND. Besöksadress: Baravägen 1. Telefon: Växel (kl ). Fax: Organisationsnummer:

11 Regionkontoret Rev (2) Avtal om Förmånsbil Namn Förmånsbilens reg nr: Föraren ansvarar själv för att bilen återlämnas till billeverantören i rätt tid vid leasingavtalets utgång. Vid denna tidpunkt finns ett av leverantören garanterat återköpsvärde (restvärde) för bilen. Återlämnas inte bilen i rätt tid, under löpande leasingperiod eller om avtalet har förlängts, gäller inget sådant garanterat värde hos billeverantören. 5. Om avtalet sägs upp under löpande avtalsperiod, är uppsägningstiden 6 (sex) månader både för Regionen och Föraren. Om avveckling kan ske utan merkostnader för Regionen, kan Regionen medge kortare uppsägningstid. Upphör förordnandet/anställningen, som är förenad med bilförmån, upphör detta avtal att gälla från samma tidpunkt. 6. Föraren godkänner kvittningsrätt för Region Skåne av innestående lön och andra ersättningar till följd av kostnader som uppkommit för Regionen på grund av misskötsel, allmän vårdslöshet och ansvar vid inträffad olycka enligt trafikmomentet i fordonsförsäkringen vid lagakraftvunnen dom eller enligt försäkringsbolagets beslut. 7. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit vars ett undertecknat exemplar. Kristianstad den Ort,dag/månad/år Mats Welff Regiondirektör Namn, förare Befattning

12 Region Skåne till Regler och avtalsvillkor för förmånsbil (inklusive underlag för beslut om bilförmån samt anskaffning av förmånsbil) Bilaga till Policy för Bilförmån i Region Skåne Reviderat förslag april 2004

13 Regionkontoret 1 (24) Datum Utredare Claes Göran Nilsson Rev , mobil: Diarienr Fax: Innehållsförteckning 1 Policy för bilförmån är huvuddokumentet 2 2 Föraren disponerar förmånsbilen 2 3 Förarens ansvar 2 4 Vem kan få bilförmån och när upphör förmånen? 2 5 Vem beslutar i frågor om bilförmån? 3 6 Beslut om anskaffning av förmånsbil 4 7 Beslutsunderlag och dokumentation 4 8 Högsta gränsvärde för anskaffning av förmånsbil 5 9 Säkerhet 6 10 Miljö 6 11 Ekonomi 6 12 Förmånsbil från upphandlad leverantör 7 13 Kostnadsfördelning mellan Region Skåne och föraren 8 14 Förmånsbeskattning och ersättning för resor i tjänsten 8 15 Beräkning av förmånsvärde 9 16 Förmånsvärdet är inte tjänstpensionsgrundande 9 17 Underhåll och vård 9 18 Skada på förmånsbilen/ersättningsbil 9 19 Förmånsbil vid frånvaro Körkortsförlust Byte av bil Återlämning test av bilen Utköp av förmånsbil Uppsägning av avtal Administration av förmånsbilar 11 Bilagor, underlag för beslut om förmånsbil och anskaffning av förmånsbil 12 (41:990520) N:\RS\Kallelser\040070_regler.doc Postadress: Box 1, LUND. Besöksadress: Baravägen 1. Telefon: Växel (kl ). Fax: Organisationsnummer:

14 Regionkontoret Rev (24) bilförmån i Region Skåne 1. Policy för bilförmån är huvuddokumentet Detta dokument är direkt knutet till Policy för och bilaga till Avtal om förmånsbil, och innehåller detaljerade regler och villkor för beslut om bilförmånen samt hur bilen anskaffas, används och avvecklas.. 2. Föraren disponerar förmånsbilen Föraren disponerar förmånsbilen av Region Skåne. Bilen leasad av Regionens leasingpartner och leasingregistrerad på det filalnummer inom Region Skåne, där föraren har sin anställning/motsvarande. Förmånstagaren har rätt att använda bilen i tjänsten och på fritiden, i Sverige och utomlands, med de begränsningar som tillämpas i Region Skånes avtal om fordonsförsäkring med försäkringsbolaget. I vissa länder i östra Europa är det förbjudet att köra Regionens förmånsbilar och för färd i vissa andra länder måste särskilda stöldförebyggande åtgärder vidtas. Den administrativt ansvarige för förmånsbilarna skall kontaktas vid utlandskörning utanför EU-området angående s k grönt kort, uppgift om i vilka länder förmånsbilen får köras och vilka stöldförebyggande åtgärder, som behöver vidtas. Förutom förmånstagaren, har familjemedlemmar i begränsad omfattning (dvs tillfälligtvis, ej regelbundet), rätt att använda bilen. Förmånsbilen får utlånas till andra anställda inom Region Skåne för tjänsteärenden men inte till utomstående personer utanför organisationen. 3. Förarens ansvar Föraren ansvarar för att förmånsbilen används enligt avtalade villkor, underhålls enligt fabrikantens anvisningar, vårdas enligt Regionens föreskrifter och framförs på ett trafiksäkert, ansvarsfullt och föredömligt sätt. 4. Vem kan få bilförmån och när upphör förmånen? För förtroendevalda inom Region Skåne är villkoren för bilförmån fastställda i Regionfullmäktiges reglemente. Tjänstemän kan få bilförmån enligt följande villkor: - Tjänsteställning (regiondirektör, förvaltningschefer och direktörer inom koncernadministationen), - anställning/förordnande kopplad/(-t) till särskild arbetsuppgift/uppdrag/motsvarande, - omfattande resor i tjänsten eller - annat särskilt skäl.

15 Regionkontoret Rev (24) Regiondirektör, förvaltningschefer och direktörer inom koncernadministrationen är genom sin tjänsteställning berättigade till bilförmån. När förordnandet för nämnda befattningar upphör, upphör även rätten till bilförmån knuten till denna tjänsteställning. Bilförmån kan också beviljas till följd av - anställning/uppdrag kopplad/kopplat till särskilt (chefs-)förordnande eller särskild arbetsuppgift, - omfattande resor i tjänsten och - annat särskilt skäl. Bilförmån i dessa särskilda skäl är direkt knuten till aktuellt skäl. Upphör förordnandet/anställningen, uppdraget, omfattande resor i tjänsten eller annat särskilt skäl, upphör bilförmånen. 5. Vem beslutar i frågor om bilförmån? Regionstyrelsens ordförande beslutar i frågor om bilförmån för förtroendevalda. Regionfullmäktiges ordförande beslutar frågor om bilförmån för Regionstyrelsens ordförande. Frågor om bilförmån för Regiondirektör beslutas av Regionstyrelsens ordförande. Regiondirektören beslutar i frågor om bilförmån för samtliga chefer/tjänstemän inom linjeorganisationen förutom dem, som har förmånen till följd av tjänsteställning. Förvaltningschef/motsvarande skall tillstyrka bilförmån för underställd chef/tjänsteman innan beslut fattas av Regiondirektören. För frågor som rör bilförmån för förvaltningschefer inom Revisionen och Förtroendenämnden Skåne dvs förvaltningar utanför linjeorganisationen, beslutar ordföranden i respektive nämnd. Regiondirektören skall fatta beslut om att bevilja rätt till bilförmån för alla chefer/- tjänstemän, förutom dem, som har förmånen som tjänsteställning, innan rätten till bilförmån regleras i anställningsavtalet i samband med anställningen/förordnandet/etc. Först när regiondirektören har beviljat denna rätt, skall förvaltningschefen/-motsvarande kunna skriva in rätten till bilförmån i anställningsavtalet/motsvarande med den underställde chefen/tjänstemannen. En särskild beslutshandling skall upprättas med detta beslut. Som beslutshandling används formuläret: - Rätt till bilförmån för tjänsteman inom Region Skåne, se Bilaga 1. Samma beslutsordning, som gäller när bilförmånen beviljas, gäller även då beslut fattas om att förmånen skall upphöra. 6. Beslut om anskaffning av förmånsbil

16 Regionkontoret Rev (24) Motsvarande beslutsordning, som beskrivits ovan, gäller när anskaffningen av förmånsbilen skall godkännas. Även vid bilbyte, skall den nya förmånsbilen godkännas av respektive beslutsfattare. En särskild beslutshandling skall upprättas vid anskaffning/återanskaffning. Samma beslutsordning gäller vid anskaffning/återanskaffning av förmånsbil som när bilförmånen beviljades. Som beslutshandling skall något av följande dokument användas: Beslut om anskaffning av förmånsbil för förtroendevald inom Region Skåne, Bilaga 2 a förvaltningschef/motsvarande, inom Region Skåne, (bilförmån till följd av tjänsteställning), Bilaga 2 b övriga chefer/tjänstemän inom Region Skåne, Bilaga 2 c. 7. Beslutsunderlag och dokumentation Följande beslutsunderlag skall upprättas i samband med att förmånsbilen anskaffas: Dokument, vilka skall upprättas före det att beslut fattas om anskaffning av förmånsbilen: - Beslut om anskaffning av förmånsbil, se Bilaga 2 a, b, c. - Offert från upphandlad billeverantör, - Kalkyl över förmånsbilens kostnader, Bilaga 3, sidan 1 och 2, preliminär beräkning av förmånsvärde för bil och extrautrustning, Bilaga 3, sidan 3 samt beställningsunderlag, Bilaga 3, sidan 4 och 5. - Avtal om förmånsbil, 2 exemplar, - förmånsbil, 2 exemplar, - Avtalsdokument med om nyckeluppgifter om förmånsbilen, 2 exemplar, Bilaga 4. Dokument, som skall upprättas efter det att Regiondirektören/motsvarande beslutat godkänna anskaffningen av förmånsbilen: - Beställning av förmånsbilen, som undertecknas av ansvarig beställare och skickas till billeverantören, Bilaga 3, sidorna 4 och 5. Dokument, som skall upprättas i samband med att föraren hämtar förmånsbilen hos billeverantören: - Leveransgodkännande, undertecknas av den, som hämtar ut bilen hos billevrantören som kvitto på att bilen mottagits av köparen/leastagaren. Leveransgodkännandet är utfärdat av SEB Finans AB, Regionens upphandlade leasingföretag och skall skickas till leasgivaren, se Bilaga 5. Dokument, som skall upprättas efter det att förmånsbilen levererats: - Avrop, blanketten fylls i och skickas till leasingföretaget, SEB Finans AB. Blanketten måste undertecknas av den, som har en godkänd fullmakt att un-

17 Regionkontoret Rev (24) derteckna avropsavtal om billeasing med SEB Finans AB. När SEB Finans AB fått denna handling, startas leasingavtalet, - Beräkning av förmånsvärde, som meddelas föraren och lönekontoret, Bilaga 3, sidan Högsta gränsvärde för anskaffning av förmånsbil Följande högsta gränsvärde gäller när förmånsbilen anskaffas: - 7,5 Prisbasbelopp i förmånsvärde för bil och extrautrustning enligt Riksskatteverkets värdering av bilmodeller. Prisbasbeloppet, PBB, år 2004 är SEK. Högsta förmånsvärde är således: SEK för år Kommunikationsutrustning, fast eller hands-free-monterad telefon, inräknas inte i detta värde (denna utrustning är inte förmånsbeskattad). Bilen får inte utrustas så, att den markant avviker från standardutförandet, t ex med extrema spoilers, s k kjolar, sportfälgar på 17 och däröver eller andra extremt iögonfallande tillbehör. Följande utrustning är obligatorisk och skall inrymmas inom gränsen för det högsta förmånsvärdet ovan, oavsett vid vilken tidpunkt på året bilen levereras: vinter- och sommarhjul, larm, starspärr eller motsvarande, gummimattor och lastrumsmatta, stereo/cd med RDS-funktion för radiosänd trafikinformation, luftkonditionering/klimatanläggning, nackskydd på samtliga platser, helst med whip-lashskydd eller motsvarande säkerhetsnivå, krockkudde, helst även för framsätespassageraren, stabiliseringssystem, antisladd/-slir-system, yttertemperaturmätare, förbandsutrustning, brandsläckare av pulvertyp. Dessutom skall bilen utrustas med handsfree-utrustning för mobiltelefon. Förmånsbilen får maximalt extrautrustas för SEK. Extrautrustning, inom ramen, som kompletteras under användningsperioden, skall anmälas till lönekontor och den, som administrerar förmånsbilarna, för beräkning av nytt förmånsvärde för bil och förare. Komplettering av extrautrusning över SEK skall godkännas av Regiondirektör/motsvarande. Extrautrustning, som inte faller inom den ekonomiska ramen, bekostas inte av Region Skåne. Sådan utrustning har inget garanterat återköpsvärde hos billeverantören och föraren har ingen rätt till ersättning av ett eventuellt restvärde för denna utrustning. Förmånsbilen får inte utrustas med:

18 Regionkontoret Rev (24) 9. Säkerhet hjul med avvikande diameter från standardutförandet på 17 och däröver, iögonfallande tillbehör samt karossdetaljer utöver stan dardutförande för modellen. Enligt Region Skånes krav bör förmånsbilen erbjuda förare och passagerare bra skydd vid frontal- och sidokollision. Dessa krav anses, enligt Vägverkets policy för bilar, som används i tjänsten, vara uppfyllda om en bilmodell fått minst fyra stjärnor vid provning enligt i Euro-NCAP (European New Car Assessment Programme). Säkerhetsbälte skall alltid användas! Krockkudden kan nämligen utlösas även vid påkörning av hinder i låga hastigheter. Mobiltelefon får bara användas under körning om förmånsbilen är utrustad med fast telefon eller s k hands-free-utrustning eller motsvarande. Föraren skall under huvuddelen av samtalstiden kunna hålla båda händerna på ratten. Föraren skall alltid köra bilen på ett laglydigt, trafiksäkert och hänsynsfullt sätt och vara ett föredöme i trafiken. 10. Miljö Region Skånes förmånsbilar bör uppfylla Miljöklass Förmånsbilen skall vara så bränslesnål som möjligt med hänsyn till storleksklassen. Bland det upphandlade sortimentet av bilar finns några modeller med alternativa drivmedel. Genom att använda miljöbilar i enlighet med Miljöprogrammet och Resepolicien för Region Skåne, medverkar föraren till att uppfylla miljömål 3: Miljöbelastningen från transsporter i Regionen skall minska. Förare av förmånsbilar bör alltid sträva efter att kombinera en effektiv planering av tjänsteresor med ett trafiksäkert och bränsleekonomiskt körsätt. Målet bör vara, att alltid bidra till att minimera den miljöpåverkan, som biltransporter innebär. 11. Ekonomi Föraren bör välja en för Region Skåne så totalekonomiskt fördelaktig förmånsbil som möjligt. Kostnaden för förmånsbilen påverkas främst av följande faktorer: Förmånsbilen inköpspris och återköpsvärde, årlig beräknad körsträcka samt bilens storlek och bränsleförbrukning. Regionens inköp av förmånsbil finansieras för närvarande genom finansiell leasing, dvs avgifter som täcker kapitalkostnaderna för bilen (motsvarande ränta och amorteringar). Denna leasingform omfattar inte finansiering av övriga driftutgifter som t ex reparationer, skatter, avgifter och försäkring.

19 Regionkontoret Rev (24) Leasingavgifterna baseras på att förmånsbilen vid avtalsstarten åsätts ett matematiskt, av billeverantören garanterat återköpsvärde (restvärde), efter leasingperiodens slut. Föraren bör välja en förmånsbil med högt återköpsvärde. Ju högre detta värde är, desto lägre blir leasingkostnaden. Dessutom ger en bil med lågt inköpspris lägre leasingkostnader än en med högt inköpspris. Beroende på årlig beräknad körsträcka, tecknas leasingavtalen på 24 eller 36 månaders löptid. Generellt sett är leasingkostnaden högre för bilar som leasas med 24 månaders avtal, beroende på att leasingavgifterna skall betalas på en kortare tidsperiod. Leasingkostnaden är den största kostnadsposten för förmånsbilen. Det är därför viktigt att kunna göra en så korrekt bedömning av den beräknade årliga körsträckan som möjligt. Förmånsbilen skall vara så energisnål som möjligt med hänsyn till den storleksklass som man behöver. Med referens till Vägverkets policy för bilar som används i tjänsten, bör bränsleförbrukningen vara högst 0,92 l/mil för bensinbilar och 0,84 l/mil för dieselbilar. Dessa begränsningar utgår från förutsättningen att bilar med större utrymmesbehov används som förmånsbilar. Förmånsbilarnas tjänstevikt bör ligga mellan och kg om det inte finns betydande lastbehov. Region Skåne har upphandlat ett ramavtal om finansiell leasing av bl a förmånsbilar. Nuvarande ramavtal är tecknat med - SEB Finans AB, avtal 6748, MA/ och gäller till och med den 31 december Se mer om leasingavtalet på MA-Skånes hemsida: Klicka vidare till Portaler. 12. Förmånsbil från upphandlade leverantörer Föraren väljer förmånsbil från någon av Region Skånes upphandlade leverantörer av personbilar enligt det sortiment, som framgår av avtalet. Regionen har upphandlat följande leverantörer av förmånsbilar: - Ford, MA/ , - NB Personvagnar AB (Audi/Volkswagen), MA/ , samt - Toyota Center Malmö AB, MA/ De nuvarande avtalen gäller till och med den 28 februari 2005, och kan förlängas ett år. Information om avtalen kan sökas på MA-Skånes hemsida: Klicka vidare till Portaler. 13. Kostnadsfördelning mellan Region Skåne och föraren Föraren av förmånsbilen betalar följande kostnader: drivmedel (bensin, diesel eller alternativa bränslen),

20 Regionkontoret Rev (24) parkeringsavgifter. Avgifter, som betalats i tjänsten ersätts mot reseräkning, kostnader för skeppning på tåg och båt, vid resor i tjänsten ersätts dessa avgifter mot reseräkning, vägtullar, vid resor i tjänsten ersätts dessa avgifter mot reseräkning, böter eller avgifter i samband med trafikförseelse av lokal trafikstadga eller påförd kontrollavgift inom avgiftsbelagt parkeringsområde, själriskbelopp vid ansvar enligt fordonsförsäkringens trafikmoment vid inträffad olycka eller skada på bilen efter lagakraftvunnen dom eller försäkringsbolagets beslut, kostnader för reparationer som uppkommit till följd av misskötsel, allmän vårdslöshet eller då föraren åsidosatt det ansvar för underhåll av förmånsbilen, som vilar på den ansvarige föraren. Region Skåne betalar följande kostnader: leasingavgifter, som betalas kvartalsvis i förskott till Regionens leasingpartner, fordonsskatter och registreringsavgifter, fordonsförsäkring, Förmånsbilen skall vara helförsäkrad eller omfattas av vagnskadegaranti och halvförsäkring (trafik- och delkaskoförsäkring). Hyrbilförsäkring ingår i försäkringsvillkoren, s k MER-försäkring. Föraren ansvarar för att försäkringsbevis och skadeanmälan förvaras i fordonet. Mer information om gällande försäkringsavtal med Länsförsäkringar Skåne kan sökas på MA-Skånes hemsida under Portaler. självrisker vid skador på förmånsbilen enligt försäkringens trafik- (då motparten är vållande/ansvarig), delkasko- och vagnskadeförsäkringsmoment. kontrollbesiktning, service och reparationer, vid ordinarie servicetillfällen enligt bilfabrikantens anvisningar samt mellan dessa tillfällen vid inköp av påfyllnadsolja och glykol, spolarvätska, säkringar glödlampor och övrigt enklare reservdelssortiment samt vid tvättning av bilen. Innan garantireparationer och större reparationer, över SEK genomförs, skall kontakt tas med ansvarig samordnare av förmånsbilar inom Regionen. 14. Förmånsbeskattning och ersättning för resor i tjänsten I Region Skåne tillämpas Riksskatteverkets huvudregel vid beskattning av bilförmån, dvs schablonmässig värdering av bilförmånen enligt den senaste utgåvan av Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av fri eller delvis fri bil. Föraren betalar personligen kostnader för bränslet. Föraren får ersättning för resor i tjänsten med förmånsbilen. Ersättningen uppgår för närvarande, januari 2004, till följande belopp: - 9 SEK/mil för bilar, som drivs med bensin, biogas, etanol och övriga alternativa drivmedel samt - 6 SEK/mil för dieseldrivna bilar. Ersättningen är skattefri för förmånstagaren. Region Skåne betalar inga arbetsgivaravgifter på ersättningsbeloppen. Beloppen justeras i samband med ändringar i Riksskatteverkets anvisningar. Föraren redovisar varje månad på reseräkningen utgifter för drivmedel vid körning i tjänsten och övriga driftutgifter, som berättigar till ersättning från Regionen.

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /291 Bilförmån regelverk Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionsstyrelsen

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 TILL ER TJÄNST. SEAT är det bästa av två världar. Det är spansk passion och tysk teknik i perfekt harmoni. Stilren design och hög kvalitet, körglädje och kompromisslös

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

Totala bilkostnader för företag och förare 2009

Totala bilkostnader för företag och förare 2009 CASE NR: Totala bilkostnader för företag och förare 2009 Delkostnadsberäkningar med vanlig räknare Kimberlite Delkostnader för förmånsbil Delkostnader för förmånsbil och privatbil i tjänsten 1. 1. Leasing

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon Skånetransport Mikael Wihlborg Affärsområdeschef Tfn: 046-17 47 57 e-post: mikael.wihlborg@skane.se Datum 2009-12-03 1 (7) Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon För varje verksamhetsbundet fordon

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17 Personalmiljöbilar Personalmiljöbilar Är en personalförmån som Landstinget Västmanland erbjuder alla tillsvidareanställda samt visstidsförordnade på minst tre år. Bilen ställs till den anställdes förfogande

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

"En löneförmån, du knappt behöver förhandla om."

En löneförmån, du knappt behöver förhandla om. SIMPLY CLEVER Billigare än privatägd bil. Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån som vanligtvis finansieras genom att företagets anställda

Läs mer

REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01

REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01 REGELVERK Bilförmån & Privatbil i tjänsten Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01 1 Innehållsförteckning 3. Bilförmån 4. Bevisbörda för bilförmån 5. Överklaga skattebeslut 6. Varför bilförmån och krånglig

Läs mer

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING GE DIN PERSONAL NÅGOT FINT. FÖRMÅNLIGT FÖR PERSONALEN. KOSTNADSNEUTRALT FÖR FÖRETAGET. Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b).

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b). I ~ Landstinget 11 DALARNA Central förvaltning Personalenheten Förhandling ~ILAGA LS ~ ~3A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-03-25 Sida 1 (3) Dnr LD13/00857 Uppdnr 509 2013-03-25 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Förarens fordonskostnad 2341

Förarens fordonskostnad 2341 Fordonsval Offertpris, företagsfordon 145 hk Bruttopris fordon 277 900 291 500 Rabatt, % eller kr 9 25 011 10 29 150 Summa fordon 252 889 262 350 Paketnamn Paketutrustning Rabatt, % eller kr Extrautrustning

Läs mer

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga.

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga. Personalberedningen Georg Krantz 044-309 33 95 georg.krantz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2008-11-28 1 (2) Riktlinjer för Möten och Resor Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen föreslås anta Riktlinjer

Läs mer

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26, 166 Kommunledningskontoret Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Styrande dokument är dels Resepolicy för Värnamo kommun samt de övriga policies vilka

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286. 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.029 2004-08- 03 KOMMUNÖVERGRIPANDE RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR ANSKAFFANDE OCH

Läs mer

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL.

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. Din Personalbil VÄLKOMMEN VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. ENKELT FÖR DIG DÄRFÖR ATT VI, PÅ DIN ARBETSGIVARES UPPDRAG, HANTERAR DET MESTA VAD GÄLLER ADMINISTRATIONEN

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Audi Business Inclusive är ett erbjudande till näringsidkare (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik) och gäller alla Audimodeller. Erbjudandet gäller 1

Läs mer

Förmånsbilar REVISIONSRAPPORT 1 (6) 2003-04-03 30-2002-0371. Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA

Förmånsbilar REVISIONSRAPPORT 1 (6) 2003-04-03 30-2002-0371. Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (6) Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA Förmånsbilar Riksrevisionsverket (RRV) granskade år 2001 Arbetsmiljöverkets (AV:s) beslutsunderlag vid upphandling av förmånsbilar

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Ett attraktivt förmånsvärde.

Ett attraktivt förmånsvärde. SIMPLY CLEVER 2 Ett attraktivt förmånsvärde. Det råder ingen tvekan om att ŠKODA har en rad prisvärda bilmodeller som Fabia, Yeti, Romster, Superb, Nya Octavia och senaste tillskottet Rapid. Men det finns

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Regler för tillgång till telekommunikations

Regler för tillgång till telekommunikations Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter regler från 2006-09-01 Beslut Dnr: 2893/2010-030 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av regler avseende

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra.

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Vi bryr

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Sedan klickar du på Skapa rapport. Allmänt Menyval Med Leasingmodulen kan du skapa rapporter som visar information om era leasingavtal (avtalsöversikt) registrera beställning av objekt om du har ett vagnparks- eller leasingkontoavtal hos

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2 KARLSTADS KOMMUN Arende 2 Dnr KS-2012-149 Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse 2012-06-04 Peter Bäckstrand, 054 540 10 82 peter. backstrand@karlstad.se Utökning

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

Fordon 2012-2. Avropsvägledning. Vägledning Fordon 2012-2 2015-01-30

Fordon 2012-2. Avropsvägledning. Vägledning Fordon 2012-2 2015-01-30 Avropsvägledning Vägledning Fordon 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Avropsförfrågan... 4 4.1. Förutsättningar... 4 4.2. Förutsättningar för LCC-kalkyl...

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer