REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGELVERK. Bilförmån & Privatbil i tjänsten. Per Benckert, Kimberlite AB 2010-01-01"

Transkript

1 REGELVERK Bilförmån & Privatbil i tjänsten Per Benckert, Kimberlite AB

2 Innehållsförteckning 3. Bilförmån 4. Bevisbörda för bilförmån 5. Överklaga skattebeslut 6. Varför bilförmån och krånglig beräkning? 7. Huvudregeln vid förmånsberäkning 8. Bilförmånsberäkning, exempel 9. Komplementregeln (drivmedelsförmån) 10. Beskattning av extra utrustning 11. Godkänd rabattnivå på extra utrustning 12. Nedsättning och justering av förmånsvärdet 13. Områden för nedsättning och justering 14. Nedsättning (Miljöbil/ Omfattande tjänstekörning) 15. Nedsättning (Betalning för bilförmån / Del av år / Byte av bil) 16. Justering (Lätta transportbiler/ Personbil som arbetsredskap / Taxi) 17. Justering (Huvudsakligen tjänstekörning / Testbil / Delad dispositionsrätt) 18. Justering (Hinder att nyttja bilen / Bil under semester, kortare bruk) 19. Reseavdrag 20. Utköp av företagets tjänstebil 21. Räntesubventionerat lån 22. Tjänstemilsersättning, förmånsbil och privatbil i tjänsten 2

3 Bilförmån Arbetsgivaren tillhandahåller ett fordon som brukas privat i mer än ringa omfattning Mer än ett fåtal tillfällen, 10 ggr per år eller mer än 100 mil påett år Det som uppfylls först sätter gränsen Ej bilförmån Fordon som ej brukas i mer än ringa omfattning Kan godkännas som ej bilförmån Arbetet utgår från hemmet Ingen fast arbetsplats 3

4 Bevisbörda Skattemyndigheten Har att bevisa att företagsbilen nyttjats privat i mer än ringa omfattning Beviskrav Skattemyndigheten ska visa att det är för troligtatt bilen nyttjats privat i mer än ringa omfattning Kriterier för bedömning av ringa omfattning Körjournal, vederhäftig/trovärdig Typ av arbete/verksamhet Privat nyttjande, omfattning och mil Fler bilar i familjen, typ av bil/ar Fler familjemedlemmar/närstående med körkort 4

5 Överklaga skattebeslut Skattemyndigheten För omprövning. Skrivelsen med begäran om omprövning skall ha kommit in före utgången av femte året efter taxeringsåret. Länsrätten Överklagandet skall ha kommit in före utgången av femte året efter taxeringsåret. Kammarrätten Överklagandet sänds till den länsrätt som fattat det beslut du vill överklaga. Detta skall ha kommit till länsrätten senast inom två månader från den dag du fick del av länsrättens beslut. Regeringsrätten Överklaga kammarrättens beslut hos Regeringsrätten kan man göra endast i de fall Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd 5

6 Varför bilförmån och krånglig beräkning? Bilförmånen ska motsvara den privata förtjänsten som den anställde får, jämfört med en likvärdig privatfinansierad bil. Det ska inte vara någon skillnad mellan lön och bilförmån. Beräkningen av bilförmånsvärdet Formeln för beräkning av bilförmån ska vara långsiktigt hållbar. Beräkningen kopplas därför till nybilspris, ränta (SLR, statslåneränta) och prisutveckling (PBB, prisbasbelopp). 6

7 Huvudregeln vid förmånsberäkning 1 prisbasbelopp x 31,7 % + Bilens nybilspris (SKV) + extra utrustning x SLR x 75 % + Bilens nybilspris (SKV) + extra utrustning x 9 % På belopp upp till 7,5 prisbasbelopp + Bilens nybilspris (SKV) + extra utrustning x 20 % På belopp över 7,5 prisbasbelopp Summan avrundas till närmsta 100-tal nedåt SKV = Skatteverket SLR = Statslåneränta 7

8 Bilförmån, exempel Mercedes-Benz C180 Kompressor BlueEfficiency Kombi Skatteverkets (SKV) fordonsid 10MB037 Nybilspris (SKV) Extra utrustning efter rabatt Summa förmånsgrundande värde Bilförmånsberäkning x 31, x 3,20% x 75% (7,5 pbb) x 9% = x 20% Summa förmånsvärde Summa förmånsvärde avrundat, 100-tal nedåt

9 Komplementregeln (drivmedelsförmån) Den anställde, föraren Privatmil x förbrukning/mil x drivmedelspris x 1,2 Exempel, privatmil (ej tjänstemil) x 0,69 x 12,50 x 1,2 = Företaget (underlag för sociala avgifter) Privatmil x förbrukning/mil x drivmedelspris x 1,0 Exempel, privatmil (ej tjänstemil) x 0,69 x 12,50 x 1,0 =

10 Beskattning av extra utrustning Förmånsgrundande värde för extra utrustning Faktiskt erlagt pris för utrustningen inklusive moms ligger till grund vid förmånsberäkning. Värdet läggs till bilens pris (skatteverkets bilprislista). Förmånliga paketerbjudanden Om paket med hög rabatt erbjuds/annonseras nationellt till både företag och privatpersoner gäller paketpriset vid beräkning av bilförmån. Står det exempelvis, erbjudandet kan ej kombineras med sedvanliga rabatter och ramavtal, ska utrustningens bruttopris ligga till grund vid förmånsberäkning. Detta p g av att det indikerar att bilens rabattutrymme använts för att sänka priset på utrustningen. Utrustning som ej beskattas Mobil Handikapputrustning. Arbetsutrustning som exempelvis Winsch, Lyftkran, VVS utrustning m.m. 10

11 Godkänd rabattnivåpåutrustning När bilpris/rabatt och pris utrustning/rabatt redovisas separat Faktiskt given rabatt på utrustningen godkänns (grundregel) Rabattutrymmet påbilen får ej användas för att sänka priset på den extra utrustningen. Rabatten på utrustningen skall vara skälig. Om bil-och utrustningspris och total rabatt redovisas Rabatt i % påutrustningen ska ståi proportion till total rabatt och totalt pris. Bil , utrustning , rabatt / x 100 = 7,31% x = = läggs till bilens nybilspris (SKV) Där rabatt ej kan härledas Bruttopriset påutrustningen ska ligga till grund för förmånsberäkning. 11

12 Nedsättning och justering av bilförmån Nedsättning av bilförmån Behöver ej sökas hos lokal skattemyndighet Arbetsgivaren justerar förmånen när kriterierna för nedsättning uppfyllts Justering av bilförmån Söks av arbetsgivaren för preliminär justering Både privat A-skatt och sociala avgifter för företaget justeras Föraren kan göra en egen jämkningsansökan vid deklarationstillfället Justerar endast privat A- skatt, ej sociala avgifter En bedömning av jämkningens storlek görs i varje enskilt fall av lokal skattemyndighet Krav: Fordonet ska brukas i tjänsten och föraren sak vara väsentligt hindrad att nyttja bilen privat. 12

13 Områden för nedsättning och justering Nedsättning av bilförmån Miljöbil Omfattande tjänstekörning Betalning för bilförmån Del av år Byte av bil Justering av bilförmån Lätta transportbilar Personbil som arbetsredskap Taxi Huvudsakligen tjänstekörning Testbil Delad dispositionsrätt Hinder att nyttja bilen Bil under semester, kortare bruk 13

14 Nedsättning av bilförmån Miljöbil El/elhybrid och gas (ej gasol) Lägst 60% av förmånsvärdet för motsvarande jämförbar bil max Alkohol Lägst 80% av förmånsvärdet för motsvarande jämförbar bil max Gäller till taxeringsår 2012 Omfattande tjänstekörning Minst tjänstemil per år 25% rabatt på förmånsvärdet för bilen, ej på drivmedelsförmånen 14

15 Nedsättning av bilförmån Betalning för bilförmån Den anställde kompenserar företaget med skattade medel: Betalar löpande reparations-och servicekostnader och/eller Betalar månatligen en överenskommen summa till arbetsgivaren i form av ett nettolöneavdrag Betalt belopp kvittas mot beräknad förmån före skatteuttag Tillfälliga utgifter som tvätt, olja, självrisk vid skada får ej kvittas mot förmån Del av år Ej bilförmån för hela kalendermånader då fordonet ej tagits i bruk Om fordonet tas ut i slutet av månaden beräknas fullt förmånsvärde Byte av bil Det fordon med flest dagar i månaden tas upp till beskattning Har båda fordonen rullat lika många dagar beräknas ett snittvärde 15

16 Justering av bilförmån Lätta transportbilar Huvudregeln används som vanligt förutom att SKV-värdet justeras SKV:s nybilspris justeras till lägst: 3 prisbasbelopp för årsmodellen upp till kg 5 prisbasbelopp för årsmodellen över kg Personbil som arbetsredskap Exempelvis: Kombi med VVS-inredning Förmånsvärdet bör sättas till minst 75% av fullt förmånsvärde Taxi Taxin ska köras minst mil i tjänsten Minst 2 förare ska köra skift Justering bör ske till lägst 40% av ett prisbasbelopp 16

17 Justering av bilförmån Huvudsakligen tjänstekörning Den privata körsträckan är mycket begränsad i förhållande till den totala körsträckan Jämkning bör ske till lägst 40% av ett prisbasbelopp Testbil Utprovning av bil/teknik som ej finns påmarknaden Förmånsvärdet bör sättas i nivå med motsvarande bil utan ny teknik Delad dispositionsrätt Tvåanställda som delar påanvändandet kan fåjusterat förmånsvärde Förmånsvärdet justeras till lägst 50% för respektive brukare 17

18 Justering av bilförmån Hinder att nyttja bilen Exempelvis vid sjukdom Bilen får ej brukas av den anställde eller närstående Hindret/sjukdomen skall vara minst 3 hela kalendermånader Från och med 4:e hel kalendermånad jämkas förmånsvärdet med 1/9-del per månad Bil under semester, kortare bruk Förmånsvärdet ska motsvara kostnaden för liknande bil som hyrs för perioden 18

19 Reseavdrag T&R arbetet Tidsvinst 2 timmars tidsvinst per dag mot kommunala färdmedel Alternativt mer än 2 km till närmaste kommunala färdmedel Alternativt resdagar i tjänsten Antal resdagar i tjänsten Avdrag < 60 resdagar i tjänsten Inget reseavdrag > 60 men < 160 resdagar i tjänsten Avdrag för faktiska dagar > 160 resdagar i tjänsten Avdrag för samtliga arbetsdagar under året Avdrag per mil Förmånsbil : Bensindriven bil 9,50 kr/mil, dieseldriven bil 6,50 kr/mil Privatbil : 18,50 kr/mil oavsett bränsle Schablonbelopp Upp till kr medges ej reseavdrag 19

20 Utköpav företagets fordon/tjänstebil För att undvika förmånsvärdesbeskattning för den anställde samt tillhörande sociala kostnader för företaget gäller: Att fordonet säljs till ett marknadspris minus en normalt antagen kundrabatt. Idag godtas en skatterättslig prisreduktion om 8%. I de fall företaget säljer fordonet till ett lägre pris än ovanstående skall mellanskillnaden tas upp till beskattning som en förmån för den anställde. Företaget ska dessutom betala sociala avgifter på förmånsvärdet. Om förmån ej tas upp till beskattning riskerar den anställde att drabbas av ett skattetillägg om 40% och företaget av ett avgiftstillägg om 20%. Rättsfall Regeringsrätten RÅ82 1:45 Det pris som somnågon som yrkesmässigt köper upp begagnade bilar varit beredd att betala för bilen. RÅ 1989 ref 57 Svårigheter att sätta en varas marknadsvärde. 20

21 Räntesubventionerat lån Marknadsränta Statslåneränta (SLR) + 1% Marknadsränta vid fast och rörlig ränta Fast subventionerad ränta & räntefritt lån = SLR vid lånetillfället + 1% Rörlig subventionerad ränta = SLR i slutet av november + 1% Ränteförmån uppstår när anställd får lägre ränta än marknadsräntan Skillnaden mellan marknadsräntan och erhållen ränta = ränteförmån Låntagarens kostnad (beskattning) Ränteförmånen tas upp under tjänst och dras av under kapital Företagets kostnad Räntekostnad för den del som företaget står för Sociala avgifter på ränteförmånen 21

22 Tjänstemilsersättning Förmånsbil När brukaren står för allt bränsle privat Skattefri tjänstemilsersättning 9,50 kr/tjänstemil / Bensindriven bil 6,50 kr/tjänstemil / Dieseldriven bil Privatbil i tjänsten Skattefri ersättning 18,50 kr/tjänstemil oavsett bränsle Skattepliktig ersättning Skattefri ersättning 18,50 kr/tjänstemil oavsett bränsle Skattepliktig ersättning All ersättning utöver den skattefria Skattas som lön för den anställde (marginalskatteeffekt) Sociala avgifter för företaget (31,42%) 22

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: Kimberlite eller privatbil (i tjänsten) Underlag för bilkostnadskalkyler 2009 (vanlig räknare) Märke/modell Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms SKVpris Bil Utrustning Summa Privatmil

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Privat, företaget eller bådadera?

Privat, företaget eller bådadera? Räkna hem. Privat, företaget eller bådadera? Audi Finansiering; så här fungerar det. Vorsprung durch Technik innebär, förutom själva bilarna, att Audi även erbjuder sofistikerade ekonomiska lösningar som

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer