Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl"

Transkript

1 Nummer 1 Februari 2005 Innehåll Kloka Listans nyheter på NSLK:s Onsdagsmöte...1 Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl...1 Endokrinologi...2 Nervsystemet...2 Matsmältningsorganen...3 Infektioner...4 Smärta/Inflammation...4 Hur gick det för Läksaks Kloka Råd 2004?...4 Den bästa av läsekretsar...5 Ordföranden har sista ordet...6 Kalendarium Ons 9 mars kl Buffé serveras från Tema: Prel. KOL / Astma Lokal: Praktikertjänst, Holländargatan 10 Ons-Tors april Tema: Kritisk läkemedelsvärdering Internat Lokal: Waxholms Hotel, Vaxholm Ons 20 april kl Buffé serveras från Tema: Prel. Hormonersättningsbehandling Lokal: Praktikertjänst, Holländargatan 10 Information och anmälan kontakta: Norra Stockholms läkemedelskommitté, E-post: Kloka Listans nyheter på NSLK:s Onsdagsmöte Enligt tradition ägnades det första seminariemötet för året åt genomgång av nyheterna i Kloka Listan Som utmärkta moderatorer fungerade Stig Sjöstedt, informationsapotekare, och Anders Loohagen, informationsläkare, Norra Stockholms läkemedelskommitté. Anders presenterade även nyheterna i avsnittet smärta, inflammation. Nedan följer presentatörernas skriftliga sammanfattningar av sina avsnitt. Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl Av Inger Gretzer Qvick, överläkare, medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus Hjärtsvikt Trappa upp medicineringen enligt den behandlingstrappa som finns i listan och försöka eftersträva angivna måldoser från morbiditets/ mortalitetsstudier. Vid intolerans (enbart då) för ACE-hämmare finns nu två Angiotension- Receptor-Blockerare (ARB)- tidigare bara losartan (Coazaar). Ny är candesartan (Atacand), som motiveras av den stora hjärtsviktstudien CHARM samt gruppens lägsta pris. Det finns inga studier som visar att ARB är bättre än ACEhämmare - bara dyrare. Hypertoni Fler hypertonipatienter bör behandlas. Det är budskapet i årets Kloka Listan liksom i SBU-rapporten från 2004 Måttligt förhöjt blodtryck. Ta hänsyn till alla riskfaktorer, ej bara till blodtrycket och gör en total riskvärdering; behandla sedan patienter med medelhög- hög 10 års risk för kardiovaskulär sjukdom. Behandla blodtrycket bättre - eftersträva måltryck- < 140/90, vid diabetes eller njursjukdom < 130/80 Förstahandsmedel är tiaziddiuretika och ACE-hämmare, densenare framför allt vid diabetes eller metabolt syndrom. Som ACEhämmare rekommenderas Enalapril Sandoz, som ofta behöver kombineras med tiaziddiuretika. Andrahandsmedel är beta-blockeraremetoprolol- och då Metoprolol Retard GEA/HEXAL. Byte från atenolol till metoprolol motiveras av den metaanalys som har ifrågasatt dokumentationen för atenolol i monoterapi. Metoprolol Retard har valts p g a att denna i retardform finns som metoprolol-tartrat, vilken användes i de ursprungliga studierna på metoprolol. Eftersom Seloken Zoc innehåller metoprolol-succinat är dessa två beredningsformer ej utbytbara, vilket

2 enligt fört resonemang dock ej gör Metoprolol Retard mindre lämpligt. Sistnämnda har dessutom 30 % lägre pris än Seloken Zoc. Det förtjänas att påpekas att en effektiv blodtrycksänkande behandling fås till kostnad av 1-2 kr /d om rekommenderade preparat används. Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt Även under denna rubrik är studiebaserade doser angivna. Underbehandling med statiner, av högriskpatienter är inte ovanligt - använd Simvastatin GEA/HEXAL. Rekommenderade beta-blockerae i år Hjärtsvikt - Bisoprolol Alpharma Förmaksflimmer - Bisoprolol Alpharma Hypertoni - Metoprolol Retard GEA/ HEXAL. Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt - Metoprolol Retard GEA/HEXAL. 4 Kloka hjärt-kärlråd Välj Trombyl (ASA) i första hand för trombocythämning. Plavix skall endast användas på snäva indikationer. Fler hypertonipatienter bör nå målblodtryck! Välj tiaziddiuretika och/eller generiskt enalapril som förstahandsmedel. Välj simvastatin för prevention av hjärtkärlsjukdom hos högriskpatienter. Användning av angiotensinreceptorblockerare (ARB) bör begränsas till patienter med ACE-hämmarintolerans Endokrinologi Av Mats Palmér, docent, överläkare, Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus Några mer dramatiska förändringar har majoriteten av patienter med typ 2 (Actos och Avandia) och gliniderna inte skett mellan år 2004 och 2005 i diabetes. Insulinet är dessutom drygt (Novonorm och Starlix) saknas fortfarande Kloka Listan när det gäller Diabetes. dubbelt så dyrt och fortfarande saknas, långtidsdata avseende hårda Det som kanske är intressantast är det av naturliga skäl erfarenhet vad gäller endpoints och långtidsbiverkningar som inte hänt, det vill säga diabetespreparat längre tids behandling. Obehagliga vilket i kombination med högt pris gör som trots att de givits mycket överraskningar på biverkningssidan kan att dessa preparat tills vidare bedöms ha uppmärksamhet och kraftigt marknadsförts fortfarande dyka upp. Detta tillsam- ett så begränsat användningsområde att inte har tagits upp på Kloka mans gör att man trots stor användning de ej tas upp på Kloka Listan. Listan. Här har vi de långverkande till patienter med typ 1 diabetes avstått insulinanalogerna, Lantus som nu snart från att ta med Lantus på Kloka Listan. När det gäller Osteoporos så sker inga funnits 2 år på marknaden, och det Nytt på insulinsidan är att två nya förändringar i Kloka Listan. nyligen lanserade insulin Levemir. mixade insulinpreparationer tas in på Bisfosfonater är som tidigare förstahandsbehandling Levemirs indikationsområde är endast Kloka Listan, Humalog Mix25 och när farmakologisk typ 1 diabetes och preparatet är Novomix 30. Det är tveksamt om dessa behandling anses indicerad. Viktigt är dessutom nyregistrerat varför detta mixade insulinanaloger har någon att endast behandla högriskpatietner preparat inte är aktuellt för Kloka avgörande fördel framför det tidigare när det gäller framtida frakturer, det vill Listan och betydligt mer data behövs rekommenderade och billigare säga i första hand överväga behandling för att detta skall bli aktuellt. Lantus har Mixtard. Då Mixtard emellertid tas bort hos patienter med manifest osteoporos i sin registrering visserligen inte begränsat från marknaden och det anses viktigt att (låg bentäthet och tidigare fragilitets- indikationsområde till typ 1 men ha tillgång till mixade insuliner till vissa fraktur) och patienter som under längre bedömningen är att detta insulin inte patienter med typ 2 diabetes har man tid behandlas med högdos steroider. har dokumenterat någon avgörande valt att ta in dessa analogmixar på Hos de allra äldsta patienterna är fördel framför NPH-insuliner hos Kloka Listan. Gällande glitazonerna kalcium och D-vitamin fortfarande förstahandsbehandling. Nervsystemet Av Aleksander Mathé, professor, Farmakologi, Karolinska institutet Jämfört med Kloka Listan 2004 har några små steg tagits som vi hoppas kommer att vara till stor nytta för våra patienter. Psykos Så kallade atypiska- eller Second generation -antipsykotika har fått mer framträdande plats, särskilt vid nydiagnosticerad schizofreni. Både Läkemediet risperidon och olanzapin ingår nu i listan då det visat sig i bl.a. en stor metaanlys (Davis et al, Arch Gen Psychiatry, 60:553-64, 2003) att de är effektivare vid behandlingen av schizofreni. Klozapin kvarstår som I tredje hand alternativet. Klozapin är fortfarande det mest effektiva antipsykotiska läkemedlet, och den historisk insatte kommer att minnas att preparatet lanserades långt före haloperidol, men på grund av potentiella biverkningar, framför allt på blodbilden, bör det skrivas ut /kontrolleras av psykiatrer. Ett betydelsefullt tillägg är en påminnelse om att uppföljningen bör, utöver symtomskattning, inkludera kontroll av biverkningar såsom mätning av fasteblodsocker och blodfetter samt vikt. Medan haloperidol kan leda till

3 extrapyramidala biverkningar och därmed försämrad följsamhet så har det metabola syndromet uppmärksammats som en viktig biverkan av atypiska antipsykotika. expertgruppen och Läksak inte ansåg att något av de antiepileptiska läkemedlen bör ingå i Kloka Listan på indikationen depression. INBJUDAN INTERNAT KRITISK LÄKEMEDELSVÄRDERING Depression Rubriken Affektiv sjukdom har utgått och ersatts av mera nyanserade och praktiskt terapeutiska rubrikerna Depression och Bipolär sjukdom och svårbehandlad depression. Den första avser medelsvåra och lättare depressioner (utan hypomani/mani) som utgör en klar majoritet av nedstämda patienter och bör i första hand behandlas med citalopram. I både nationella och internationella riktlinjer finns konsensus om att SSRI borde vara förstahandspreparat vid behandling av egentlig depression. Den andra rubriken syftar på bipolär sjukdom (kanske 1 2 procent av patienterna) och så kallade svårbehandlade terapiresistenta depressioner (uppskattningsvis procent?) där litium bör prövas under kontroll av en psykiater. Litium har nu använts i drygt 50 år, och man kan med gott samvete hävda att ingen annan liten molekyl har gjort så stor nytta. Observera också att Ångest tillfällig, Panik- och tvångssyndrom samt Sömnstörningar Bör behandlas som tidigare. Alkoholsjukdomar Återfallspreventivbehandling: av intresse är att disulfiram (Antabus) inte längre finns på listan på grund av bristande dokumentation. Däremot är det helt klart att både akamprostat (Campral) och naltrexon (Revia), två preparat som har skilda kända verkningsmekanismer, ska användas som återfallspreventiv även om fortsatt abstinens efter ett års behandling är under 50 procent. Matsmältningsorganen Kursansvarig Daniel Schmidt, docent, överläkare, Capio S:t Görans sjukhus Ordförande Norra Stockholms läkemedelskommitté Kursintyg Efter medverkan i internatkurs Kritisk läkemedelsvärdering erhålls kursintyg Datum Den april 2005 Plats Waxholms Hotel, Vaxholm Anmälan Senast den 7 april, 2005 till Ulla-Britt Thorslund på Norra Stockholms läkemedelskommitté på eller faxa på Bekräftelse Antalet kursplatser är begränsat. Vi bekräftar din anmälan! Avgift 0 kr Frågor Kontakta Ingrid Jägre på eller Av Daniel Schmidt, docent, överläkare, Capio S:t Görans sjukhus, ordförande läksaks expertgrupp för gastroenterologiska sjukdomar För Gastroesofageal refluxsjukdom och för Ulkussjudom rekommenderar vi för andra året i rad generiskt Omeprazol (Omeprazol Scand Pharm) som protonpumpsshämmare (PPI), att användas på sätt som vi beskriver i Kloka Listan. Omeprazol är den först framtagna protonpumpshämmaren och den registrerades i Sverige 1988 under ett välkänt preparatnamn av dåvarande Astra Läkemedel. Det är värdens mest försålda och mest väldokumenterade syrahämmande läkemedel. Påståendet att den som första generationens PPI skulle vara omodern och uppvisa större benägenhet för interaktion med andra läkemedel äger ingen klinisk relevans. Vår expertgrupps tidigare bedömning att alla tillgängliga läkemedel inom denna klass är likvärdiga till effekt (det vill säga syrasekretions-hämning) och biverkningspanorama kvarstår liksom vår bedömning att deras syrahämmande förmåga per mg läkemedel är kliniskt likvärdig eller jämförbar. Då ett DDD av Omeprazol Scand Pharm till yttermera visso kostar mindre än 5 kr, medan de motsvarande, ännu ej generiskt tillgängliga, originalläkemedlen inom gruppen kostar det dubbla, känns vår rekommendation väldigt riktig och sund. Åter poängterar vi att PPI endast skall ordineras vid Gastroesofageal refluxsjukdom, ulkussjukdom (=gastroskopiverifierad sådan eller recidiv därav) och som magskydd vid långvarig behandlingsindikation för NSAID hos patienter med risk att utveckla NSAIDulkus och inte vid några andra tillstånd. Och vid måttlig reflux kan mycket väl svagare syrahämning med H2-receptorantagonist (rekommenderad är Artonil) prövas i första hand. I årets Koka Listan är Läksaks Kloka råd publicerade och de två förstnämnda konkretiserar ovanstående, nämligen: Behandla ej funktionell dyspepsi med PPI och när indikation för PPI-behandling ändå föreligger välj generiskt Omeprazol.

4 Infektioner Av Yvonne Gillback, distriktsläkare, Kista Vårdcentral Listan innehåller preparat mot vanliga infektioner i öppen vård. Ett enda preparatbyte är gjort. Ciprofloxacin ersätter norfloxacin. Ciprofloxacin är nu billigast, har lägre MIC värde mot gramnegativer samt har bäst klinisk dokumentation. Indikationer: Övre urinvägsinfektioner hos vuxna, nedre urinvägsinfektioner med prostataengagemang. Infektionsgruppen har fått med två kloka råd. 1. Använd inte kinoloner vid behandling av okomplicerad cystit hos kvinnor. 2. Behandla bältros med aciklovir. Valaciklovir för sju dagar är sex gånger dyrare än aciklovir, 922 kr jämfört med 163 kr. Det är små skillnader i klinisk effekt Det högre priset ger ett mervärde i form av färre doseringstillfällen och nedanstående skillnader i smärtduration. Frågan är givetvis om mervärdet motiverar den stora kostnadsskillnaden. I jämförande studie som pågått i 24 veckor, där man gett valaciklovir (Valtrex) i sju dagar och aciklovir i sju dagar, finns inga skillnader i läkning av utslag, livskvalitet, analgetikakonsumtion, smärtintensitet eller smärta vecka 24. Skillnader som finns är att smärtan upphör 13 dagar snabbare (38 dagar respektive 51 dagar) och att abnorma sensationer försvinner snabbare med Valaciklovir. Vid herpes simplex infektioner är den kliniska effekten likvärdig. Smärta, Inflammation Av Ewa Milerad, specialistläkare, informationsläkare Norra Stockholms läkemedelskommitté Smärtbehandling med opioider skall individualiseras, man bör alltid utgå från smärtmekanismen och behandlingen bör utvärderas kontinuerligt. Både dos och doseringsintervall skall individualiseras. Smärtintensiteten räcker inte som indikation för behandling med opioidanalgetika. Samtliga opioider medför risk för beroende. äldre p g a CNS-biverkningar. Får ej kombineras med alkohol och/eller sedativa p g a risk för andnings- depression och hjärtpåverkan. Gabapentin Gabapentin Nycomed är rekommenderat preparat Generisk substitution sker ej mot Neurontin biverkningsrisken av NSAID bör lägsta effektiva dos och doseringsintervall titreras fram individuellt. Expertgruppens tidigare bedömning att inte rekommendera coxiber i Kloka Listan kvarstår oberoende av indragningen av rofecoxib. För patienter med risk för NSAID-ulcus kvarstår rekommendationen att lägga till protonpumpshämmare framför byte till coxiber. Dextropropoxifen bör användas restriktivt Används inte vid depression. Försiktighet vid behandling av Den analgetiska effekten av NSAIDpreparat är oberoende av samtidig inflammation. För att minimera Hur gick det för Läksaks Kloka Råd 2004? Av Birgitta Norstedt Wikner, specialistläkare, klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Björn Wettermark, leg.apotekare, statistikansvarig, Apoteket AB och Läkemedelsepidemiologiskt centrum Den 20 januari hölls konferensen Kloka Listan Forum 2005 om rekommenderade läkemedel. Kloka Listan 2005 presenterades och en återblick gjordes av hur det gick år Under föregående år uppgick totalkostnaden för läkemedel till drygt 6 miljarder kronor ( 77% recept, 15% rekvisition, 8% receptfritt). Stockholmarna använde 3000 olika preparat innehållande 1350 olika substanser. Under 80- och 90-talet har läkemedelskostnaderna ökat med 9-10% årligen. Kostnadsutvecklingen för 2004 var 3,8%. Den låga kostnadsutvecklingen under 2004 kan förklaras av generikareformen, stora patentutgångar, överföring från recept till rekvisition, en mindre ökning av volymerna, få nya innovativa läkemedel samt en ökad kostnadsmedvetenhet bland förskrivarna. Tabellen sammanfattar hur det gick med Läksaks tio kloka råd Se tabell på nästa sida.

5 Kloka Råd-index, december a. Minskad förskrivning av PPI +/- b. Ökad andel generiskt omeprazol ++ 2 Undvik omotiverad ökning för Plavix + 3 a. Ökad förskrivning av statiner ++ b. Ökad andel simvastatin ++ 4 Ökad förskrivning av tiaziddiuretika ++ 5 Minskad förskrivning av ARB +/- 6 Minskad andel COX-2-hämmare +* 7 Ökad andel Maxalt + 8 Ökad andel citalopram + 9 a. Ökad andel Budesonid Scand Pharm + b. Ökad andel av Budesonid i lägsta styrka +/- 10 Minskad förskrivning av läkemedel med +/- antikolinerga egenskaper till äldre Tabellen sammanfattar hur det gick för de Kloka Råden i länet. + anger att utvecklingen gick åt rätt håll, - att kloka rådens läkemedel tappat marknadsandelar och +/- att utvecklingen stått stilla Sammanfattningsvis kan man säga att Kloka Listan vinner allt större genomslag i breda förskrivningsgrupper i länet, men att det går långsamt inom vissa terapiområden och att variationen är påfallande stor mellan olika vårdenheter. * Tack vare avregistrering Vi gläder oss åt att ha många läsare av Läkemediet och återkopplingar i form av synpunkter och kritik på det vi publicerat tycker vi faktiskt är stimulerande. En urolog-överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala har läst Pierre Lafolies artikel om Benign Prostata Hyperplasi publicerad i nummer 7, 2004 och har framfört kritiska synpunkter, vilket även hans medestradör på själva seminariekvällen, bitr. överläkare Leif Haendler, också har gjort. Härmed publicerar vi Pierre Lafolie s svar på kritiken. Den bästa av läsekretsar etsar Av Pierre Lafolie, docent, överläkare, Avd för klinisk farmakologi, Karolina Universitetssjukhuset Solna Är förstås vår kära skara kollegor och förskrivare som läser Läkemediet. Tränade i klinisk läkemedelsvärdering faller även våra egna alster under luppen, på samma sätt som annan information om läkemedel. Så ska det vara. Ibland kanske återkopplingen sker på en detaljnivå som inte kräver redaktionell åtgärd, men denna gång tyckte vi att synpunkterna kan föras fram i tablån. I nummer 7 behandlades benign prostata hyperplasi. Tryckfelsnisse gjorde att förkortningen i min artikel blev felaktig, rätt bokstavskombination ska vara BPH, vilket som tur var framkom på andra ställen i Läkemediet nummer 7, En uppdelning av namnet på ett aktivt enzym gav fel betydelse, läs följande tungvrickande mening så förstår du vad jag menar: Alternativ 1: 5-alfareduktashämmare minskar omvandlingen till det aktiva dihydrosteron. Alternativ 2: 5-alfareduktas hämmar omvandlingen till det aktiva dihydrosteron. Det skulle alltså ha varit alternativ 1, men irriterande Tryckfelsnisse skrev in alternativ 2, varpå slutsatsen blir en annan En annan läsare frågar sig: Kan inte en 7- årsstudie på finasterid betraktas som en långtidsstudie? Eftersom jag skrev att sådana saknas. Denna läsare uppenbarligen har inte gått våra kurser. En långtidsstudie är en studie som motsvarar den tid som användning av läkemedlet kan väntas ske. Det betyder att det inte finns någon absolut tidsgräns på 3, 5 eller 7 år varefter kravet är uppfyllt, utan tiden ska ställas i relation till förväntad behandlingstid. För de män som inte opereras kan behandlingstiden bli lång. Även längre än 7 år i vissa fall. Dessutom saknas långtidsstudie inte bara för finasterid, utan också för dutasterid. Samt jämföprevention Trial. N Eng J Med 2003;349: Läkemedelsverkets pressmeddelande obs04/040712_proscar.shtml relse mellan de båda preparaten. Men jag kan hålla med om att 7 år idag är en ovanligt lång tid för en interventionsstudie med ett läkemedel. 7-årsstudien som jag nämner ovan gav upphov till en fortgående diskussion. Här kommer en annan läsares fråga in. Finns det någon cancerrisk, eller hur ska man tolka informationen om risken för prostatacancer i artikeln? Frågan visar att läsaren inte hade tillgång till referenser för källgranskning, och den reflektion jag själv gör är att vi även i Läkemedelskommitténs olika media bör sätta in referenser, så att läsaren själv kan värdera källan. Därför ligger referenserna med här nedan. För att belysa frågeställningen kan vi kort konstatera att det pågår sedan publikationen av 7-årstudien (1) en diskussion om huruvida finasterid och liknande ämnen skyddar eller tvärtom ger upphov till cancer. I rapporten (1)

6 skriver man Finasterid prevents or delays the appearance of prostatic cancer by 24,6% (finasteride 803/ 4368 (18,4%); placebo 1147/4692 (24,4%)) but increased the risk for highgrade prostate cancer (Grade 7-10) by 67% (finasterid 28 0/757 (37%); placebo 237/1068 (22,8%) p<0,001) in men diagnosed as having prostate cancer. Debatten efteråt har handlat om huruvida skillnaderna kan ha med männens ålder att göra, eller om det finns skillnader baserat på olika dos finasterid, eller om det finns andra förklaringar. I svenska media uppmärksammades denna studie när en Ordföranden har sista ordet De mest påtagliga minnena från läkemedelsåret 2004 är Vioxxskandalen och Atenolol-incidenten. Vad gäller MSD:s återkallande av det förstnämnda läkemedlet p g a att dess användare visade sig riskera ett ökat insjuknade i hjärtinfarkt, så kan vi konstatera att Sveriges Läkemedelskommittéer ända från starten intog en mycket kritisk attityd till detta läkemedel och de andra Cox-2-hämmarna och nu med rätta kan säga: Vad var det vi sa?. En helt ny läkemedelsklass med en liten potentiell patientnytta, för en begränsad del av patienterna med långvarig led- och muskelvärk, marknadsfördes massivt och okritiskt trots att biverknings-bilden var ofullständigt känd. Och vi påpekade hela tiden att alternativ och välbeprövad ulkusprofylax fanns tillgänglig i form av ett tillägg av protonpumpshämmare till konventionell NSAID-behandling. Med största sannolikhet kommer snart de kvarvarande Cox-2-hämmarna att röna samma öde. Vad, å andra sidan, gäller Atenololincidenten, låg vi inte riktigt i samma fas. I åratal har vi påpekat betablockadens förträfflighet i allmänhet och Atenolols i synnerhet som rekommenderade förstahandsmedel vid hypertoni för att åstadkomma effektiv profylax mot hypertensiv stroke och ischemisk hjärtsjukdom. Atenolols forskargrupp rapporterade att man i transgena möss funnit en ökning av prostatacancer efter behandling av mössen med ämnen som liksom finasterid minskar omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron (2). Läkemedelsverkets slutsats blev att detta är en känd risk, men att nyttan av 5-alfareduktashämmare överväger riskerna. Och därför finns produkterna kvar på marknaden. 1. Thompson IM, Goodman PJ, Tangen CM et al. The influence of finasteride on the development of prostate cancer: Prostate Cancer dokumentation härvidlag avslöjades i en meta-analys som betydligt svagare är förmodad (med undantag för den hänförbar till stroke). Samma förhållanden kan även visa sig gälla för annan alternativ beta-blockad, när detta väl har blivit undersökt på samma sätt. I alla händelser behövs prospektiva studier för att om möjligt återupprätta Atenolol och andra beta-blockerare som hypertoniläkemedel med pålitliga profylaktiska egenskaper men kommer dessa studier för (snart) generiskt tillgängliga läkemedel att slutföras? Sensmoralen blev att Metoprolol fick bli ersättare på Kloka Listan och att den då graderades ner till att endast rekommenderas i andra hand vid hypertoni. Det nya året kan också bli ett spännande läkemedelsår. Norra Stockholms läkemedelskommitté, Läksak och Läkemedelskommittéordförande konferensen (LOK) kommer alla att intressera sig för den viktiga frågan om läkemedelsbehandling av de äldre. Nej, jag menar inte en positiv omprövning av vår avvaktande inställning till demens-medlen, den måste nog dröja i avvaktan på en dokumentation på bättre patient-nytta. Med en ökad satsning på läkemedelsgenomgångar i hemsjukvård och Läkemediet Ansvarig utgivare Daniel Schmidt Redaktör / Layout Åsa Overgaard Redaktionsråd Lena Bergstrand, Ingrid Jägre, Aleksander Mathé, Daniel Schmidt, Åsa Overgaard Telefon Telefax e-post Postadress Norra Stockholms läkemedelskommitté Box 6909, Stockholm Internpostadress Norra Stockholms läkemedelskommitté, Olivcronas väg 7, bv Sabbatsberg Hemsida sjukhemsvård skall läkemedelsförorsakad sjuklighet hos äldre kartläggas och i förlängningen minskas. Läksaks tilltänkta Äldreutskott kommer äntligen att tillsättas efter flera års väntan och det är vår kommitté, som har tagit detta initiativ. Och Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) kommer att tillkännage sitt beslut om villkoren för erhållande av läkemedelsförmån vid behandling med protonpumpshämmare (PPI). Kommer den att begränsas till den del av priset som motsvarar det billigaste läkemedlet i denna grupp? Eller kommer endast behandling på godkänd och verifierad indikation bli förmånsberättigad? Daniel Schmidt Docent, Överläkare, Capio S:t Görans sjukhus Ordförande i Norra Stockholms läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar För referenser till valda preparat se Kloka Listan på www.janusinfo.se. Ledamöter i expertrådet för Hjärt-kärlsjukdomar 2011: Paul lhjemdahl, ordf.

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Norra Stockholms läkemedelsnätverk

Norra Stockholms läkemedelsnätverk NR 3 APRIL 2007 LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN NORRA STOCKHOLMS LÄKEMEDELSKOMMITTÉ Norra Stockholms läkemedelsnätverk Av: Daniel Schmidt, docent, överläkare, Capio S:t Görans sjukhus, ordförande Norra Stockholms

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård

Läs mer

LäkemedelsNytt. Migrän billigare och bättre botad. Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar. Nr 3 2005. Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna

LäkemedelsNytt. Migrän billigare och bättre botad. Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar. Nr 3 2005. Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna LäkemedelsNytt Nordöstra och Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna Nr 3 2005 Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar Migrän billigare och bättre botad Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har nyligen

Läs mer

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Läksak och Stockholms läkemedelskommittéers FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Obunden evidensbaserad fortbildning inom läkemedelsområdet framtagen av Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer Aktuella

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!

7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta! Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 februari 2007 FiF Information från Sydvästra Läkemedelskommittén Farmaka i Fokus Tema:

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-30 Vår beteckning 1262/2004 SÖKANDE AVENTIS PHARMA Box 47604 117 94 Stockholm Företrädare: Karin Kaspar SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

När Xenical introducerades. Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Bassortiment 2000. Nr 4 sep 2000

När Xenical introducerades. Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Bassortiment 2000. Nr 4 sep 2000 Information från Sydvästra läkemedelskommittén Nr 4 sep 2000 Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Orlistat (Xenical) har en begränsad viktreducerande effekt om ca 3-4 kg

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-09-28 Vår beteckning 515/2004 SÖKANDE GlaxoSmithKline Box 263 431 23 Mölndal Företrädare: Kenneth Parenmalm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Ett projektarbete inom magisterprogrammet i klinisk farmaci Vårterminen 2008 Petra Laveno

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta?

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland. 1 FRÅGA 1, sammafattning

Läs mer

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Bästa kollega - i din hand håller du en undersökning som rör behandling med blodfettsänkande läkemedel, så kallade statiner. Undersökningen riktar sig

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Läkemedel nytta och risker hos äldre

Läkemedel nytta och risker hos äldre Läkemedel nytta och risker hos äldre Arne Melander Professor emeritus Klinisk Farmakologi och Läkemedelsepidemiologi, Lunds universitet Läkemedelssakkunnig SPF (F d Överläkare Klinisk farmakologi, Malmö

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes D I A B ET E S Genomgången av läkemedel vid diabetes En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg TLV:s beslut i genomgången

Läs mer

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning Gävle HC Carema Metabol bedömning & mottagning Är personen SJUK? eller FRISK?... . eller har hon en mycket HÖG RISK? Hur ska vi HJÄLPA utan att STJÄLPA? HJÄLP!? Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98.

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Aventis AB Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

Tema: Handen på hjärtat

Tema: Handen på hjärtat Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 4 oktober - november 2006 FiF Farmaka i Fokus Tema: Handen på hjärtat Information från

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning

Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Senast uppdaterad 091123 Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Skriv ut pdf Kontakta oss - Vid frågor kontakta janusfonster@sll.se I Janus fönster

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-12-17

BESLUT. Datum 2010-12-17 BESLUT 1 (6) Datum 2010-12-17 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem.

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem. Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor Staffan Rosenborg Specialist i njurmedicin och klinisk farmakologi Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Dos effekt

Läs mer

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se Läkemedelsrevisioner Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv BAKGRUND Allmänläkare förskriver mer än hälften av alla läkemedel Allmänläkare förskriver 2/3 av alla läkemedel som förskrivs till

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting. Örebro 2 september 2005

Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting. Örebro 2 september 2005 Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting Örebro 2 september 2005 läkemedel och miljö Varför bekymra sig om detta? Läkemedel primärt designade för att påverka

Läs mer

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Diabetes typ 2 Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2014 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Allt fler använder sig numera av mobiltelefoner

Allt fler använder sig numera av mobiltelefoner ÅRGÅNG 18, NR 3, JUNI 2014 Recept behandling PÅ på Information från läkemedelskommittén I DETTA NUMMER 1 Ny utformning www.lul.se/lakemedel 2 På FASS.se kan du nu söka efter apotek med läkemedlet i lager

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Alkoholsjukdom Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Hur vanligt är problemet? 90% av Sveriges vuxna befolkning dricker alkohol 900.000 har högkonsumtion/riskkonsumtion 450.000 har

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Läkemedlets evidens avgör valet

Läkemedlets evidens avgör valet K O N F E R E N S O M L Ä K E M E D E L 2 5 J A N U A R I 2 0 0 6 Rapport från: KLOKA LISTAN FORUM Läkemedlets evidens avgör valet I slutet av januari sjösattes ytterligare en årgång av Kloka Listan, vid

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Tobias Carlsson Apotekare Apoteket Farmaci Marie Elm Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Innehåll Bakgrund LÄR-UT idén Genomförande Hur långt har vi kommit? Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

LÄKEMEDELSBEHANDLING DIABETES DIAGNOSTIK KAPILLÄRPROVER. Maria Gustafsson Apotekare Umeå Universitet VIKTIGA BEGREPP EFFEKT AV GLUKOS/INSULIN

LÄKEMEDELSBEHANDLING DIABETES DIAGNOSTIK KAPILLÄRPROVER. Maria Gustafsson Apotekare Umeå Universitet VIKTIGA BEGREPP EFFEKT AV GLUKOS/INSULIN DIABETES LÄKEMEDELSBEHANDLING VID DEL 1 Diabetes mellitus är ett tillstånd med kronisk hyperglykemi. Prevalensen av diabetes mellitus är i Sverige 3-5% Typ 2 utgör 85-90% av all diabetes Maria Gustafsson

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Läkemedelskommitténs ledamöter 2004

Läkemedelskommitténs ledamöter 2004 1 Läkemedelskommitténs ledamöter 2004 Klinisk farmakolog: Rune Dahlqvist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Läkemedelskommitténs expertgrupper Mage-tarm Blod Magnus Hellblom, med Conny Svensson, kir

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer