MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje för ny 137 kv kraftledning mellan Vattenfalls befintliga kraftledning OL9S3 och Trafikverkets omformarstation i Skälebol i Melleruds kommun, Västra Götalands län Vattenfall Eldistribution AB April 2015

2 Denna miljökonsekvensbeskrivning är upprättad av SWECO Energuide AB Upprättad av: Granskad av:, Sweco och, Vattenfall Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Vattenfall Eldistribution AB Ort och datum: Stockholm, mars 2015 Kartmaterial: Lantmäteriet MS2008/08151 Omslagsfoto: Befintlig kraftledning mellan Vargön och Mellerud. (Foton, illustrationer och kartor har om inte annat anges tagits fram av SWECO Energuide AB). SWECO Energuide AB Box Stockholm Tel:

3 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Projektets omfattning Gällande lagstiftning Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Kunskapskravet Försiktighetsprincipen Produktvalsprincipen Hushållnings- och kretsloppsprincipen Lokaliseringsprincipen Skälighetsprincipen Företagets miljöarbete Alternativ Arbetsmetodik Nollalternativ Studerade alternativ Alternativ C markförlagd kabel Alternativ D luftledning (huvudalternativ) Alternativ E markförlagd kabel Samrådsredogörelse Genomfört samråd Synpunkter framkomna i senaste samrådet (hösten 2014) Myndigheter och organisationer Berörda fastighetsägare och närboende Synpunkter framkomna i initialt samråd (våren 2014) Myndigheter och organisationer Berörda fastighetsägare och närboende Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Konsekvensbedömning Landskapsbild Alternativ C markförlagd kabel Alternativ D luftledning (huvudalternativ) Alternativ E markförlagd kabel Naturmiljö, flora och fauna Alternativ C markförlagd kabel... 23

4 5.2.2 Alternativ D luftledning (huvudalternativ) Alternativ E markförlagd kabel Kulturmiljö Friluftsliv Alternativ C markförlagd kabel Alternativ D luftledning (huvudalternativ) Alternativ E markförlagd kabel Markanvändning Alternativ C markförlagd kabel Alternativ D luftledning (huvudalternativ) Alternativ E markförlagd kabel Infrastruktur Alternativ C markförlagd kabel Alternativ D luftledning (huvudalternativ) Alternativ E markförlagd kabel Boendemiljö Alternativ C markförlagd kabel Alternativ D luftledning (huvudalternativ) Alternativ E markförlagd kabel Elektriska och magnetiska fält Fält från aktuell ledning Planförhållanden Samlad bedömning Kostnadsjämförelse Jämförelse av bedömda aspekter Val av alternativ...31 Bilagor Bilaga 1 Karta Bilaga 2 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Bilaga 3 Inscannade yttranden Bilaga 4 Fullmakter för att företräda närboende

5 Sammanfattning Inledning och Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga en ny kraftledning till Trafikverkets omformarstation i Skälebol. Den nya kraftledningen planeras på begäran av Trafikverket och syftar till att öka driftsäkerheten för järnvägen och därmed minska avbrotten i tågtrafiken. Idag ansluter en 40 kv luftledning till omformarstationen och för att öka kapaciteten ska den nya 137 kv ledningen ersätta den befintliga ledningen. Alternativ Vattenfall har studerat ett antal sträckningsalternativ samt tekniska utformningar för den nya ledningen. Studierna har resulterat i ett luftledningsalternativ med trästolpar samt två alternativa sträckningar med markförlagd kabel. Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att byggnation av ledningen inte kan komma till stånd, vilket betyder att Trafikverket inte kan få den ytterligare energiförsörjning till omformarstationen i Skälebol som de har beställt enligt upprättat anslutningsavtal. Samråd Samråd inför upprättande av föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till ansökan om koncession för linje har genomförts i två omgångar. Ett första samråd genomfördes under våren Vid samrådet framkom uppgifter från Försvarsmakten om att den tekniska konstruktion som föreslagits för studerade luftledningsalternativ inte var acceptabel. Vattenfall studerade således nya alternativ med en ny teknisk utformning för luftledning och genomförde nytt samråd för projektet under slutet av Inför detta samråd gjordes också justeringar av föreslagna ledningssträckningar med hänsyn till synpunkter som inkom under det första samrådet. Samråd har genomförts med berörda fastighetsägare, enskilda särskilt berörda (närboende och verksamhetsutövare i ledningens närhet), rättighetsinnehavare samt myndigheter och organisationer. Vattenfalls planer för en ny ledning har också annonserats i lokala dagstidningen Ttela. Konsekvensbedömning Ett alternativ med markförlagd kabel skulle i det aktuella fallet ha en mindre påverkan på landskapsbilden och boendemiljön jämfört med en luftledning då markförlagda ledningar inte utgör någon visuell påverkan på omgivningen. I åkermark utgör stolparna för en luftledning ett brukningshinder medan en markförlagd ledning inte begränsar möjligheten att bedriva jordbruk. Vad gäller påverkan på naturmiljön medför markförläggning av en 130 kv ledning ett större ingrepp jämfört med en luftledning då det kräver att man schaktar längs med hela sträckan. Denna påverkan är särskilt påtaglig i värdefulla naturmiljöer och det får en större lokal effekt på flora och fauna. En luftledning kräver en skogsgata kring ledningen, något som har en relativt liten betydelse då området huvudsakligen utgörs av jordbruksmark. Samlad bedömning För kraftledningar i det regionala elnätet är de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel normalt förekommande. Dessa utföranden har principiella för- och nackdelar avseende miljökonsekvenser, ekonomi och leveranssäkerhet. Vattenfalls huvuduppdrag är att garantera samhället och sina kunder en trygg elförsörjning. Detta innebär att Vattenfall som nätägare måste ta hänsyn till och värdera såväl risken för fel, liksom möjligheten att på kort tid kunna åtgärda eventuella skador. Att hitta och åtgärda eventuella fel på en 1(32)

6 markförlagd kabel är betydligt svårare och tar längre tid jämfört med en luftledning, även om markförlagda ledningar i högre grad är skyddade mot yttre skador till följd av vind, snö och is. En luftledning är lättare att komma åt för inspektion, felsökning och reparation. Vattenfall har gjort en kostnadsuppskattning för utredda alternativ som baserar sig på elbranschens gemensamma kostnadskatalog (EBR). Totalt sett är ett alternativ med markkabel nästan 4-5 gånger mer kostsamt än ett alternativ med luftledning i det aktuella fallet. Sammantaget har de studerade alternativen olika för- och nackdelar. De fördelar som en markförlagd leding skulle medföra för pågående markanvändning, landskapsbilden och boendemiljön i området bedöms inte motivera den merkostnad och påverkan på naturmiljön som det skulle innebära. Vattenfalls har med anledning av ovanstående valt att ansöka om tillstånd för en luftledning enligt alternativ D. 2(32)

7 Inledning 1.1. Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga en ny kraftledning från befintlig kraftledning OL9S3, som går mellan Vargön och Mellerud, till Trafikverkets omformarstation i Skälebol. Den nya kraftledningen planeras på begäran av Trafikverket och syftar till att öka driftsäkerheten för järnvägen och därmed minska avbrotten i tågtrafiken. Idag ansluter en 40 kv luftledning till omformarstationen och för att öka kapaciteten ska den nya 137 kv ledningen ersätta den befintliga ledningen (se figur 1 nedan). Efter anläggning av den nya ledningen kan befintlig anslutning raseras. För att Trafikverket ska erhålla ögonblicklig reserv kommer kraftledningen att gå in och ut från omformarstationen. Det innebär en kraftledning i dubbelt utförande för sträckan. Kraftledningen kommer att ansluta till befintlig ledning, norrut mot Mellerud och söderut mot Vargön, för att upprätthålla elmatningen både från söder och från norr. För kraftledningar finns det flera olika sätt att ange spänning. Konstruktionsspänning är den spänning som ledningen konstrueras för att klara av och driftspänning är den spänning som nätet/ledningen drivs med och som koncession söks för. I vardagligt tal pratar man normalt om 130 kv ledningar och 40 kv ledningar när man pratar om ledningar med driftspänning på 137 respektive 36 kv. I förliggande MKB har därför dessa generella spänningsangivelser använts. Figur 1. Förordad sträckning för Vattenfalls planerade anslutningsledning till Trafikverkets omformarstation i Skälebol Projektets omfattning Det förordade alternativet avser en dubbel luftledning i portalstolpar av trä och uppgår till knappt 1,7 km. På lite mer än halva sträckan kommer den nya ledningen att ersätta befintlig 40 kv ledning som idag ansluter till omformarstationen (se figur 2 nedan). 3(32)

8 Figur 2. Befintlig 40 kv ledning som idag ansluter till omformarstationen i Skälebol Gällande lagstiftning För att bygga och/eller driva elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) ett tillstånd; så kallad nätkoncession. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som prövar ansökningar om nätkoncession. Till ansökan bifogas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i detta fall denna skrift. Ei inhämtar därefter yttranden från bland annat länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och andra som berörs av ansökan. Den lagstiftning som koncessionsansökan berör är främst: Ellagen (1997:857) - Bestämmelser om nätkoncession såsom när nätkoncession får meddelas, under vilka villkor samt giltighetstid. Elförordningen (2013:208) - Reglerar hur en koncessionsansökan skall se ut samt hur prövningen av koncessionsärenden skall gå till. Starkströmsförordningen (2009:22) - Innehåller regler för utförande och skötsel av starkströmsanläggningar samt vilken myndighet som utövar tillsyn över dessa anläggningar. Miljöbalken (1998:808) 2 kap. Allmänna hänsynsregler 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden. 4 kap. 5 Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden. 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag. 7 kap. Tillstånd att bedriva verksamhet/vidta åtgärder inom särskilt skydds- och bevarandeområde (ex strandskydd). Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. Bestämmelser om fornlämningar Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Som verksamhetsutövare är Vattenfall skyldig att visa att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas för projektet. 4(32)

9 1.4.1 Kunskapskravet Vattenfall är ett etablerat nätbolag med gedigen erfarenhet av att bygga och driva kraftledningar. Företaget har i genomförda samråd inhämtat information om det aktuella området och de konsekvenser som projektet kan komma att medföra. Vattenfall anser sig således ha den kunskap som krävs för att bedriva verksamheten på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön mot skada och olägenheter Försiktighetsprincipen Vattenfall arbetar aktivt med att förebygga, hindra och motverka att företagets verksamheter medför skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. Vattenfall följer gängse normer och regler för skyddsåtgärder, skyddsavstånd och liknande. Avseende exponering för magnetiska fält bedöms den aktuella ledningens lokalisering vara förenlig med den försiktighetsprincip som formulerats av svenska myndigheter Produktvalsprincipen Vattenfall strävar efter att minska mängden kemikalier och tillämpar produktvalsprincipen vid val av kemiska produkter och varor. Vattenfall Eldistribution AB för också en dialog med entreprenörer och underhållsleverantörer att produktvalsprincipen gäller på eller intill våra befintliga anläggningar samt i projekt Hushållnings- och kretsloppsprincipen Hushållning med råvaror och energi samt hantering av avfall för återanvändning och återvinning, ingår som ett fokusområde i Vattenfalls miljöarbete. Vattenfall Eldistributions rutiner inom området kommer att gälla även för det aktuella projektet Lokaliseringsprincipen I arbetet med att ta fram föreliggande MKB och den ansökta sträckningen har studier genomförts för att hitta den mest lämpliga placeringen av ledningen. Det valda alternativet utgör i princip kortast möjliga sträckning utan påverkan på utpekade miljöintressen. Vattenfall anser att ansökt sträckning är lokaliserad så att de allmänna hänsynsreglerna uppfylls Skälighetsprincipen Byggnation av den nya ledningen är en förutsättning för att Trafikverket ska erhålla ytterligare ström till omformarstationen i Skälebol. Konsekvenserna av projektet bedöms som skäliga i förhållande till nyttan som den nya ledningen medför. De alternativ som utretts avser främst markförlagd kabel, en lösning som är flera gånger dyrare än det valda alternativet med luftledning. De fördelar som markförläggning av ledningen skulle innebära bedöms inte motivera den ytterligare kostnad som det innebär Företagets miljöarbete Vattenfall har en miljöpolicy och visionen att vara ett av de ledande företagen när det gäller utveckling av miljömässigt hållbar energiproduktion. Vattenfall Eldistribution AB har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 och arbetar systematiskt med miljöfrågor som en integrerad del av företagets verksamhet. Bolagets övergripande miljömål handlar om förbättringar för att minska riskerna för utsläpp till luft, mark och vatten från våra anläggningar. Miljöfrågor ingår vid utredning, projektering, arbetssätt, inköp av produkter och tjänster samt i dialog med våra kunder. 5(32)

10 2. Alternativ Miljöbalken ställer krav på att alternativa sträckningar och utföranden ska utredas om sådana är möjliga (6 kap. 7 MB). Vid val av alternativ ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Exempel på intressen som ska vägas in är ledningens inverkan på landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, markanvändning, bebyggelse och planförhållanden samt infrastruktur. Därutöver ska även leveranssäkerheten vägas i enlighet med de funktionskrav som föreskrivs i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2013:1, Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som skall vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet. 2.1 Arbetsmetodik För att studera och ta fram alternativa sträckningar och utformningar för den planerade ledningen har Vattenfall inledningsvis använt sig av Lantmäteriets fastighetskarta och terrängkarta för att studera förutsättningarna för en ny ledning i området. Vattenfall har sedan studerat kända miljö- och markanvändningsintressen utifrån digitalt underlagsmaterial från Länsstyrelsen (RUM), Skogsstyrelsen (Skogens källa) och Riksantikvarieämbetet (FMIS). Dialog har förts med markägare och Melleruds kommun inför genomförande av samråd för att inhämta ytterligare information om aktuellt område. Fältbesök har genomförts för att ytterligare studera förutsättningarna för olika alternativ. 2.2 Nollalternativ Nollalternativet innebär att byggnation av ledningen inte kan komma till stånd, vilket betyder att Trafikverket inte kan få den ytterligare energiförsörjning till omformarstationen i Skälebol som myndigheten har efterfrågat. Trafikverkets strävan med att minska avbrotten i tågtrafiken kommer således inte att kunna fullföljas och den befintliga anslutningen med 40 kv blir kvar. Nollalternativet innebär också att de konsekvenser som den nya ledningen skulle orsaka uteblir, huvudsakligen det ökade intrånget i åkermark samt en mindre sträcka med avverkning av träd. 2.3 Studerade alternativ Inledningsvis tog Vattenfall fram tre olika alternativ för den nya ledningen, två alternativ med luftledning och ett alternativ med markförlagd kabel enligt figur 3 nedan. Luftledningsalternativen avsåg en konstruktion med ca 30 m höga enbenta stålstolpar där både ledningen in och ut från omformarstationen skulle placeras i gemensamma stolpar. 6(32)

11 Figur 3. Sträckningsalternativ som presenterades i det samråd som genomfördes under april och maj I det första samrådet framkom att ledningen planeras inom ett stoppområde för Försvarsmakten, där objekt över 20 m inte är tillåtna utanför sammanhållen bebyggelse. Givet förutsättningarna tog Vattenfall fram ett nytt förslag på teknisk lösning för luftledning, med portalstolar i trä. Ytterligare ett samråd genomfördes med detta nya luftledningsförslag samt två markkabelalternativ, ett av dem i en sträckning enligt synpunkter inkomna i det första samrådet (se figur 4 nedan). I nedanstående avsnitt presenteras de slutgiltiga alternativen som redovisades i samrådet som genomfördes under november och december Figur 4. Sträckningsalternativ som presenterades i det samråd som genomfördes under november och december (32)

12 2.3.1 Alternativ C markförlagd kabel Alternativ C avser en markförlagd ledning bestående av två förband med tre ingående kablar i varje förband, se skiss i figur 5 nedan. Alternativet kommer att innebära omfattande schaktarbeten längs med huvuddelen av ledningssträckningen. Vid passage av större väg och vattendrag kan det bli aktuellt med schaktfri metod, exempelvis styrd borrning. Metoden innebär att man kan borra under marken på kortare sträckor, utan att påverka markytan. I de fall marförhållandena kräver kan det bli aktuellt med sprängning, något som bedöms osannolikt i det aktuella fallet. Ledningssträckningen för alternativet uppgår till ca 2,4 km. Ett arbetsområde på ca 15 meter kommer att krävas utmed ledningssträckningen under anläggningsfasen för schakt, upplag av massor och transporter utmed schaktet. Efter förläggningen av ledningen kommer en byggnadsfri (upplagsfri etc.) zon att krävas ovanför kabelschaktet för att göra det möjligt att snabbt komma åt kablarna vid eventuella fel. Normalt jordbruk kan bedrivas ovanför kablarna. Figur 5. Principskiss över det kabelschakt som skulle bli aktuellt vid markförläggning (ej skalenlig). För att ansluta kablarna till den befintliga ledningen OL9S3 krävs en ny kopplingsstation intill luftledningen. Kopplingsstationen behövs för att möjliggöra att ledningen in till Skälebol endast överför den ström som omformarstationen erfordrar, en så kallad radiell anslutning. Kopplingsstationen skulle ta upp en yta om ca 40 x 50 meter. Om överföringen för OL9S3 i sin helhet skulle gå via omformarstationen i Skälebol skulle det medföra ett behov av sex kabelförband med tre kablar i varje förband. Denna typ av utförande skulle innebära ett mycket bredare schakt, ca 7 meter brett i markytan. Tillhörande arbetsområde skulle även bli betydligt mer omfattande, ca meter brett längs med kabelschakten. Även för detta alternativ skulle det fordras en mindre typ av station, ett instängslat område om ca 20 x 20 meter. Sträckningen utgår från erforderlig kopplingsstation vid 130 kv ledningen OL9S3 och följer längs med befintlig väg i sydöstlig riktning. Innan vägen svänger in mot Västergården viker föreslagen sträckning av i sydvästlig riktning och följer ytterkanten av gårdstomten. Sträckningen ansluter sedan intill befintlig traktorväg i sydvästlig riktning ut över åkermarken. Strax innan den befintliga 40 kv ledningen viker sträckningen av i sydöstlig riktning och följer öster om den ledningen som idag ansluter till omformarstationen. Sträckningen passerar under väg 2137 och ansluter till omformarstationen Alternativ D luftledning (huvudalternativ) Alternativ D avser ett luftledningsalternativ med portalstolpar i trä med dubbla topplinor. Både ledningen in till omformarstationen och ledningen ut från densamma uppförs i samma stolpar. Stolparna kommer att vara max 20 meter höga. Alternativet innebär stolpplaceringar i den brukade åkermarken, i något större omfattning än för befintlig 40 kv ledning som kommer att raseras när den nya ledningen tas i drift. Trästolpar kräver inga fundament och varje stolpe upptar en liten yta, även om varje intrång i sig utgör ett brukningshinder. 8(32)

13 Alternativet undviker i sin helhet strandskyddat område kring Krokån, dock passerar sträckningen mindre anslutande biflöden till Krokån. Stolpplaceringar kan anpassas så att de inte hamnar i direkt anslutning till vattendragen. Alternativet innebär att ledningarna kan kopplas direkt till befintlig 130 kv luftledning, utan uppförande av en kopplingsstation. Där ledningen passerar skogsbevuxna partier kommer avverkning av träd att bli aktuell. En skogsgata med en bredd på ca 55 meter krävs för att bibehålla ledningen trädsäker (se Figur 6). En trädsäker ledning avser en kraftledning vars ledningsgata röjs så att träd eller buskar ej kan nå närmare än angivet säkerhetsavstånd fram till nästa röjning. Då ledningen nästan uteslutande uppförs i åkermark kommer omfattningen av erforderlig avverkning att bli liten. Figur 6. Principskiss över föreslagen stolptyp och omkringliggande skogsgata (ej skalenlig). Vid byggnation av ledningen kommer det att bli aktuellt med grävarbeten där stolparna ska placeras samt uttransport av material till stolpplatserna. Transporter kan också bli aktuellt där avverkning krävs. Ledningsträckningen utgår i sydöstlig riktning från föreslagen anslutningspunkt vid befintlig 130 kv ledning. Efter ca 700 m, där sträckningen korsar befintliga 40 kv ledningar, viker ledningen av och följer längs med befintlig 40 kv ledning in till omformarstationen i Skälebol. Den totala ledningsträckningen uppgår till totalt ca 1,7 km Alternativ E markförlagd kabel Alternativ E har tagits fram som ett resultat av de synpunkter som framkom i det första samrådet, under våren Alternativet har samma ledningssträckning som luftledningsalternativ D men avser markförlagd kabel (inklusive kopplingsstation) i samma utförande som alternativ C. Schaktfri metod skulle bli aktuellt vid passager av vattendrag och marker med sämre bärighet. Sprängning kan bli aktuell vid passage av ett kortare kuperat parti. Ledningssträckningen för alternativet uppgår till ca 1,7 km. 9(32)

14 3. Samrådsredogörelse 3.1 Genomfört samråd Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken gällande tillstånd för att bygga och driva en ny planerad 130 kv kraftledning mellan Vattenfalls befintliga ledning OL9S3 och Trafikverkets omformarstation i Skälebol har genomförts med start i december I slutet av december 2013 hölls ett inledande samrådsmöte med Melleruds kommun. På mötet diskuterades möjliga ledningssträckningar samt utföranden för den nya ledningen. Fördelarna och nackdelarna med markförlagd respektive luftburen ledning diskuterades. Då den nya ledningen planeras att anläggas i närområdet till Krokån fördes även en diskussion kring möjligheten att förlägga ledningen inom strandskyddat område. Efter det inledande samrådsmötet gjordes en mer grundlig sträckningsutredning med fältbesök och studier av kartmaterial. Tre möjliga sträckningsalternativ togs fram, ett för markförlagd ledning och två för luftledning. Kontakt togs därefter med fastighetsägare till de fastigheter (, och som ansågs beröras av sträckningsalternativen. Möten på plats hölls med fastighetsägarna till och. Fastighetsägaren till erbjöds via brev möjlighet till att träffa representanter för Vattenfall men framförde inte några önskemål om detta. Vid möten med fastighetsägarna föredrogs sträckningsförslagen. Fastighetsägaren till framförde synpunkter gällande ledningssträckningen för markförlagd ledning och justeringar av sträckningen utfördes för att tillmötesgå dessa. Fastighetsägarna till hade inga direkta synpunkter vid genomfört möte. I mitten av april 2014 skickades skriftlig information om projektet ut till berörda fastighetsägare, myndigheter och sektorsintressen (se tabell 1 nedan). Informationen innefattade bakgrund till projektet, beskrivning av alternativa ledningssträckningar och tekniska utföranden, förväntad miljöpåverkan, beskrivning av samrådsprocessen och kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Berörda inbjöds att inkomma med synpunkter på projektet. Information om projektet kungjordes även genom en annons i den lokala dagstidningen Ttela. Tabell 1: Förteckning över myndigheter och sektorsintressen med vilka samråd hållits. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Melleruds kommun Trafikverket Lantbrukarnas Riksförbund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skanova Västergötlands Ornitologiska Förening Vänersborgs fågelklubb Skogsstyrelsen Försvarsmakten HKV Sveriges geologiska undersökning Bergsstaten Naturskyddsföreningen Västra Götaland Friluftsfrämjandet Region Väst Berörda fastighetsägare Under samrådet inkom uppgifter från Försvarsmakten om att det aktuella området för den nya kraftledningen ligger inom ett så kallat stoppområde, ett riksintresse för försvaret där det finns restriktioner kopplade till flygverksamheten på Såtenäs flottiljflygplats. Inom området tillåts inga nya objekt som överstiger 20 m varför Vattenfalls föreslagna luftledningsalternativ med 30 m höga stålstolpar inte är genomförbart. Till följd av detta och annan information som framkom under samrådet omarbetade Vattenfall de tidigare sträckningsförslagen samt den tekniska utformning och samrådde på nytt. Det nya samrådet avsåg två sträckningar med markförlagd kabel och en sträckning 10(32)

15 med luftledning. Skriftlig information om projektet och de omarbetade sträckningsförslagen skickades ut under hösten Information om projektet kungjordes återigen genom en annons i den lokala dagstidningen Ttela. Inför det nya samrådet har samrådskretsen utökats och underlaget skickades ut till myndigheter och organisationer, direkt berörda fastighetsägare, intilliggande fastighetsägare, innehavare av särskild rätt på berörda fastigheter samt närboende. Synpunkter som framkommit under samrådet redovisas i följande avsnitt. Kapitlet är indelat i två avsnitt där synpunkter från det senaste samrådet redovisas först följt av synpunkter framkomna i det tidigare samrådet. 3.2 Synpunkter framkomna i senaste samrådet (hösten 2014) Myndigheter och organisationer Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen konstaterar att ledningssträckningarna i allt väsentligt har anpassats till de synpunkter som lämnades under det föregående samrådet. De justeringar som har gjorts tar hänsyn till de väsentliga allmänna intressen som Länsstyrelsen lyfte fram bland annat med avseende på strandskydd och potentiellt förorenad mark. Länsstyrelsen har inget nytt att tillföra när det gäller de nya föreslagna sträckningarna. Länsstyrelsen instämmer i bedömningen att alternativ D bör förordas mot bakgrund av en sammantagen avvägning mellan påverkan på allmänna och enskilda intressen samt kostnadsuppskattningen mellan luftlednings- och kabelalternativet. Melleruds kommun (Byggnadsnämnden) Byggnadsnämnden förordar markförlagd ledning enligt alternativ E då det leder till minst intrång i åkermark. Byggnadsnämnden informerar vidare om att man i ett tidigare beslut ( ) gett Vattenfall strandskyddsdispens för eldragning inom strandskyddsområde för Krokån, 100 m. Denna dispens är inte längre giltig. För nytt beslut behöver en ny ansökan om strandskyddsdispens inkomma. Vattenfall Eldistributions bemötande: Inga av de nu aktuella ledningssträckningarna berör strandskyddat område för Krokån, varför en ny dispensansökan inte kommer att bli aktuell. Melleruds kommun (Dalslands miljökontor) Dalslands miljökontor förordar luftledningsalternativ D och motiverar det med följande: Den föreslagna dragningen innebär inget intrång i strandskyddat område för Krokån. Det finns ett val mellan luftledning och markförlagd ledning. Ur ett större helhetsperspektiv där området blivit allt mer exploaterat med tidigare kraftledningar, ny omformarstation, vindkraftverk och lantbruk, kan markförlagd kabel vara att föredra. En markförlagd ledning har dock inverkan på mark och grundvatten. Markkabel enligt alternativen E och C är också förknippat med c:a 4-4½ gånger så stor kostnad jämfört med luftledning. Då Försvarsmakten haft invändningar mot 40 m stolpar är det nya förslaget trästolpar om högst 20 m. Detta ger ett väsentligt mindre intrång på jordbruksmark, och också mindre påverkan på landskapsbilden, än det tidigare alternativet med metalltorn på betongfundament. Den gamla 40 kv ledningen kommer att utrivas och därmed innebär den nya ledningen ingen större förändring av landskapsbilden. 11(32)

16 Vattenfall Eldistributions bemötande: Vattenfall vill förtydliga att ett luftledningsalternativ med lägre träportalstolpar kommer leda till fler stolpar i jordbruksmark än det tidigare alternativet med stålstolpar (dessa planerades i det första förslaget att bli ca 30 m höga, inte 40 m). Varje enskild stolpe kommer att ta i anspråk mindre yta i jordbruksmark jämfört med tidigare nämnda stålstolpar. Vattenfalls bedömning är att den nya ledningen inte kommer leda till en större förändring av landskapsbilden då befintlig 40 kv anslutningsledning kommer att ersättas av den nya 130 kv ledningen. Trafikverket Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen placering under förutsättning att arbetet längs vägar och järnvägen genomförs enligt Trafikverkets gällande föreskrifter och att erforderliga tillstånd kommer att sökas. För dragning av ledningar i vägområdet för allmän väg eller korsningar med allmän väg krävs enligt 44 väglagen tillstånd av Trafikverket. Kraftledningsstolpar och eventuella fasta inrättningar ska placeras minst 12 meter utanför vägområdet. Vattenfall Eldistributions bemötande: Vattenfall avser att söka de tillstånd samt följa de föreskrifter som Trafikverket hänvisar till. Försvarsmakten HKV Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Västra Götaland LRF vidhåller i sitt yttrande att modern teknik i form av markförlagd ledning är den enda tänkbara lösningen. LRF förväntar sig att Vattenfall aktivt samarbetar med berörda för att åstadkomma en sådan lösning. LRF är förvånade över att Vattenfall inte inser vilka problem fler stolpar i åkermark (jämfört med det ursprungliga förslaget) ställer till med för modernt lantbruk. LRF anser att formuleringarna på s. 4 sista stycket i samrådsunderlaget visar vilken bristande kunskap Vattenfall har om de gröna näringarna, stolparna innebär inte ett litet intrång. LRF meddelar att det kommer bli stora problem att odla marken när en stolpe innebär en portal med tre trästolpar. LRF anser att intrånget är så betydande att det måste övervägas om inte åkermarken där luftledningen planeras måste lösas in. Den så kallade åkernormen kan inte vara tillämplig i detta fall. LRF anser även att det är helt oacceptabelt att dra en luftledning genom skog, även om det är på en kort sträcka. LRF anser vidare att de ekonomiska beräkningarna saknar transparens och undrar var underlaget till beräkningarna finns. LRF undrar även varför markkabelalternativet kräver en kopplingsstation när luftledningsalternativet inte gör det. LRF anser slutligen att samrådet visar på att Vattenfall inte använder sig av bästa möjliga teknik för att minimera intrånget, oavsett teknikval. En ny utredning bör därför ske. Vattenfall Eldistributions bemötande: I detta fall har Försvarsmaktens stoppområde för konstruktioner över 20 m inneburit att den tidigare föreslagna tekniska utformningen för luftledning inte kan genomföras och en ny lösning med ca 20 m höga stolpar har föreslagits. Denna tekniska lösning kräver fler stolpar. Två kortare partier med skogsbevuxen mark berörs av planerad ledningsdragning (se figur 8). Vid ett utförande med markförlagd ledning kan det komma att bli aktuellt med kalröjning ovanför ledningen, i syfte att säkra åtkomst till kablarna. Vattenfall följer gällande normer och lagar för ersättning av intrång i skogs- och åkermark till följd av nya kraftledningar. 12(32)

17 För uppskattning av kostnader för alternativen med markförlagd ledning har elbranschens gemensamma kostnadskatalog (EBR) använts. Kostnader för kopplingsstationen har tagits fram baserat på en motsvarande station som Vattenfall har uppfört. För att ta fram kostnader för luftledningsalternativet har kostnader från tidigare liknande genomförda ledningsprojekt använts. Kostnader relaterade till tillståndshantering, markinlösen etc. är ej inkluderade. Kopplingsstationen för markkabelalternativen behövs för att möjliggöra att anslutningsledningen till Skälebol endast överför den ström som omformarstationen erfordrar. Om all elenergi i ledning OL9S3 ska passera via omformarstationen i Skälebol medför det ett behov av ytterligare jordkablar. Denna typ av utförande skulle innebära ett betydligt bredare schakt, ca 7 m brett i markytan istället för ca 3 m, och således mer omfattande schaktarbeten samt ett mer omfattande markintrång. Att ansluta dessa kablar till befintlig luftledning är möjligt att göra direkt till stolparna men kräver också det en mindre typ av station, i det fallet ett instängslat område om ca 20 x 20 m. Anslutningsledningar med utförande som luftledning kräver ej en kopplingsstation då denna funktion istället återfinns i omformarstationen Skälebol. Luftledningarna skulle utgöra en förlängning av befintligt luftledningsnät till omformarstationen Skälebol. Föreslagna alternativ med jordkabel innebär att separata anslutningsledningar byggs mellan befintlig luftledning och omformatstationen, en så kallad radiell konstruktion. Bergsstaten Bergsstaten konstaterar att det idag inte finns några mineralrättigheter i det aktuella området och har därför inget att erinra. Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) MSB avstår från att yttra sig i ärendet. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inget att erinra då ledningen dras genom jordbruksmark. Övriga instanser har inte inkommit med några synpunkter på planerad ledning Berörda fastighetsägare och närboende Fastighetsägaren anser att han (som ägare till ) kommer påverkas mest av den nya kraftledningen. Alternativ D anser fastighetsägaren innebär ett otänkbart intrång då antalet kraftledningsstolpar blir oerhört många. Varje stolpe innebär en stolprad med tre stolpar. Fastighetsägaren informerar om att han odlar marken ekologiskt och sår och radhackar grödorna. Totalt har fastighetsägaren ca 7 överfarter/år på den aktuella åkern. Varje stolpe skulle innebära ett stort intrång då de vid varje överfart kommer utgöra ett hinder. Det kommer även bli omöjligt att sköta ogräsbekämpningen som sker med en radhacka med 9 m arbetsbredd. Några meter före varje stolpe skulle fastighetsägaren bli tvungen att lyfta maskinen och köra runt stolpen och släppa ned den några meter senare. Detta skulle leda till ogräshärdar på ca 9 x 20 m vid varje stolpe. Fastighetsägaren anser att luftledningsalternativet är ett föråldrat sätt att bygga på med dessa låga stolpar. Fastighetsägaren vill påpeka att han har förståelse för att omformarstationen behöver anslutas med större kapacitet och att han därmed blir tvungen och acceptera det intrång som en markförlagd ledning medför. Av sträckningarna för markförlagd ledning är Alternativ E det som känns rätt för fastighetsägaren. Att placera kopplingspunkten på åkermark och förstöra så mycket dräneringar i åkermark som Alternativ C skulle medföra är inte rimligt. Alternativ E förefaller dessutom även medföra lägre kostnader. Med denna lösning kommer ingen mark att gå förlorad, varken åker eller skog. Kopplingspunkten som måste byggas kan placeras på ett bra sätt och förstör då ingen åkermark. Fastighetsägaren anser att det borde räcka med en kabel till omformarstationen och inte två, då skulle prisnivån sjunka betydligt. Fastighetsägaren anser att Trafikverket måste bestämma sig för om de är villiga och ta den extra kostnaden som dubbla anslutningskablar innebär. De kommer ändå att få 13(32)

18 möjlighet att mata från två håll, med undantag av anslutningskabeln. Fastighetsägaren anser att detta innebär dubbel redundans. Då fastighetsägaren anser att Alternativ E är ett bra alternativ för alla kan denne vara behjälplig med den väg som kommer att krävas till kopplingspunkten för alternativet. Vägen innebär inget större intrång då den kan placeras på ett bra sätt. Fastighetsägaren vill slutligen trycka på att luftledningsalternativet med dess föråldrade byggnadssätt skulle medföra ett mycket stort intrång på dennes fastighet vilket är oacceptabelt. Fastighetsägaren hoppas att hans synpunker väger minst lika tungt som Försvarets då Försvaret sagt nej till 30 m höga stolpar och ändå finns det vindkraftverk på 150 m precis bredvid. Fastighetsägaren kommer att påverkas i sitt brukande av åkern många gånger per år i all framtid. Vattenfall Eldistributions bemötande: Alternativ D leder till ett intrång i fastighetsägarens åkermark. Fastighetsägaren kommer att ersättas för det intrång som stolparna medför enligt gällande normer och lagar för intrångsersättning. Utöver ellagens funktionskrav för säker elleverans, dvs att inga elavbrott som överstiger 24 timmar får förekomma, finns det ett utökat krav för högre lastnivåer som samtliga elnätsföretag ska ta hänsyn till vid planering och byggnation av elnät. I detta specifika fall ska kundens elmatning återställas inom 2 timmar och för att tillmötesgå detta krav behöver omformarstationen i Skälebol anslutas med två oberoende anslutningsledningar. Fastighetsägaren uppskattar Vattenfalls ansträngningar för att komma fram till en bättre lösning och förordar det alternativ som önskas av berörda fastighetsägare. (företrädare för tio närboende enligt bifogade fullmakter, se bilaga 4) m.fl. anser att det är mycket bra att Vattenfall (genom den dialog de har fört med fastighetsägare, omkringboende och övriga berörda) tagit fram alternativ där möjligheterna till att komma överens har stärkts. m.fl. ser i denna remissvända Alternativ E (markförlagd ledning) som det enda alternativ de kan acceptera. Särskild hänsyn ska tas till de berörda fastighetsägarnas synpunkter vid den specifika utformningen av det alternativ som slutligen väljs. Angående de stora kostnadsskillnader som redovisats vill för hur viktig kopplingsstationen är samt kostnaden för denna. m.fl. be Sweco att redogöra m.fl. undrar om markförlagd ledning inte kan förläggas utan en kopplingsstation. Vad m.fl. förstår så är ett argument till detta att ledningen är till för att öka driftsäkerheten i tågtrafiken och därmed minska avbrotten i densamma. m.fl. önskar därför en redogörelse över hur många stopp som orsakats sedan omformarstationen togs i drift av fel beroende på elleverensen genom befintlig 40 kv ledning. Vidare önskar m.fl. också veta hur stor risken är att det blir fel på kommande 130 kv ledning. En risk som gör att matning måste ske både norr- och söderifrån. Det bör finnas statistik på hur många driftsavbrott denna ledning har haft under se senaste åren som m.fl. kan få ta del av. m.fl. anser att ledningar av denna storlek är väldigt driftsäkra och ifrågasätter behovet av kopplingsstationen och anser att endast en anslutningsstation behöver byggas. m.fl. önskar också att Vattenfall klargör för hur och på vilket sätt särskiljning skulle ha skett om luftledningsalternativet skulle ha valts, i detta alternativ skulle detta göras vid transformatorstationen (om m.fl. förstår det hela rätt) och dessa kostnader borde ju räknas med i detta alternativ. 14(32)

19

20 Krokån omfattas av strandskyddsbestämmelser. Inom strandskyddat område är det förbjudet att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. En ny ledningsgata kan vara en sådan åtgärd, placering av stolpar är det. Dispens från strandskyddet söks hos kommunen. Länsstyrelsen informerar om att arbeten i vattenmiljöer i första hand bör undvikas. I andra hand ska arbetena utföras så att vattenmiljön inte skadas och anmälan om vattenverksamhet ska skickas in till Länsstyrelsen i god tid innan man avser påbörja arbetena. Vattenfall Eldistributions bemötande: Ledningssträckningarna har justerats utifrån inkomna synpunkter från bl.a. Länsstyrelsen för att inte beröra strandskyddat område eller den utpekade avfallsdeponin. Inga av de nu aktuella ledningssträckningarna berör strandskyddat område eller den utpekade deponin. Länsstyrelsens synpunkter gällande kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer beaktas. Magnetfältsberäkningar kommer att genomföras och dess resultat redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. En diskussion om magnetfält och hälsorisker kommer att föras. Skulle en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete kommer den del av arbetet som berör fornlämningen omedelbart avbrytas enligt 2 kap. 10 Kulturmiljölagen. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla detta till Länsstyrelsen. De dispenser och tillstånd som Länsstyrelsen hänvisar till kommer i de fall det blir nödvändigt att sökas. Då inga av de nu aktuella sträckningarna berör strandskyddat område är strandskyddsdispens inte aktuellt. Melleruds kommun (Byggnadsnämnden) Melleruds kommun förordar luftburen ledning enligt alternativ A. Melleruds kommun (Dalslands miljökontor) Dalslands miljökontor förordar i valet mellan de två luftledningsalternativen, alternativ B, då sträckningen innebär minst skada i strandskyddet för Krokån. Några särskilda skäl för att bevilja dispens finns knappast då andra alternativ är både tekniskt och kostnadsmässigt möjliga. För valet mellan luftledning (alternativ B) och markförlagd ledning (alternativ C) behövs ytterligare bedömningar i kommande MKB. Ur ett större helhetsperspektiv där området blivit allt mer exploaterat med tidigare kraftledningar, ny omformarstation, vindkraftverk och lantbruk anser miljökontoret att markförlagd ledning kan vara att föredra. En markförlagd ledning har dock sin egen inverkan på mark och grundvatten. Markförlagd ledning är också förknippat med en avsevärt större kostnad. Miljökontoret vill dock framföra att en annan sträckning på den markförlagda ledningen förmodligen skulle kunna leda till reducerade kostnader och göra alternativet mer jämförbart med luftledningsvarianterna. Miljökontoret vill även upplysa om att det enligt Länsstyrelsens databas finne en äldre deponi för hushållsavfall, schaktmassor etc. i ett område där luftledningar passerar. Området är angivet strax öster om småbäckarna till Krokån och är av riskklass 3. Vattenfall Eldistributions bemötande: Ledningssträckningarna har justerats utifrån inkomna synpunkter från bl.a. Dalslands miljökontor för att inte beröra strandskyddat område eller den utpekade avfallsdeponin. Inga av de nu aktuella ledningssträckningarna berör strandskyddat område eller den utpekade deponin. En ny sträckning för markförlagd ledning (alternativ E) har efter föregående samråd tagits fram. Kostnadsjämförelsen med detta alternativ och nytt luftledningsalternativ (alternativ D) visar dock fortfarande på en stor skillnad i kostnader. Trafikverket Trafikverket hade samma synpunkter i föregående samråd som i det utökade samrådet. Se Trafikverkets synpunkter samt Vattenfalls bemötande av dessa i avsnitt ovan. 16(32)

21 Försvarsmakten HKV Försvarsmakten kan inte acceptera alternativ A och B då dessa innebär kraftledningsstolpar som är ca 30 m höga. Försvarsmakten hänvisar till restriktioner kopplade till flygverksamhet (stoppområde). Planerad luftledning berör Såtenäs flottiljflygplats, ett riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 miljöbalken. Föreslagen luftledning skulle enligt Försvarsmakten allvarligt påverka användningen av flygplatsen. Det föreligger därmed uppenbar risk för att en etablering enligt förslaget skulle innebära påtaglig skada på riksintresset. Begränsningen gäller objekt högre än 20 m utanför sammanhållen bebyggelse och 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Försvarsmakten har inget att erinra om alternativ C då det inte påverkar övningsverksamheten runt Såtenäs flygflottiljplats. Vattenfall Eldistributions bemötande: Luftledningsalternativets tekniska utformning har justerats efter inkomna synpunkter från Försvarsmakten HKV. Vattenfall vill framföra att luftledningar av höjder upp till ca 35 m är normalt förekommande i hela Sverige och att det finns betydligt högre objekt i form av vindkraftverk i aktuellt område. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Västra Götaland LRF meddelar i sitt yttrande att det är deras bestämda uppfattning att ledningen ska markförläggas. Förläggningen ska ske på ett sådant sätt att minsta möjliga intrång för berörda markägare uppstår, både på kort och på lång sikt. LRF anser att det är fråga om en investering som ska finnas i många år och att det därför inte är motiverat att använda en redan idag omodern lösning. LRF ställer sig frågande till varför Vattenfall anser sig behöva en kopplingsstation på 40 x 50 m till markkabelalternativet och varför placeringen av denna är föreslagen på en plats som ger onödigt intrång i jordbruksmarken. LRF anser att det är slöseri med naturresurser. De ställer sig också frågande till att ingen station är planerad för luftledningsalternativen, varför behövs det då för kabelalternativet. Det torde vara känt för Vattenfall att ändavslutning vid övergång mellan kabel och luftledning kan utföras i stolpe. LRF förordar en kabelförläggning enligt sträckningen för luftledningsalternativ B. Sträckningsförslaget med kabel utgör minst intrång. För tydlighetens skulle framför LRF återigen att en stolplösning inte är acceptabel. LRF förväntar sig att Vattenfall aktivt samarbetar med berörda för att åstadkomma en lösning enligt ovanstående synpunkter. Vattenfall Eldistributions bemötande: Vattenfall har för den nya 130 kv ledningen utrett två olika tekniska utföranden, markförlagd kabel och luftledning. Båda dessa tekniska utföranden har sina fördelar och nackdelar. En luftledning medför påverkan på landskapsbilden och ett varaktigt intrång i pågående markanvändning. En markförlagd kabel kan medföra en påverkan på grundvatten och bestående skador om förläggning kräver sprängningsarbeten. En markförlagd kabel innebär vanligen längre avbrott vid fel på ledningen och det är ofta svårt och tidskrävande att lokalisera och åtgärda uppkomna fel. En ny kraftledning är en investering som ska finnas i många år och det är därför viktigt att ta fram de alternativ som innebär att långsiktig elöverföring säkerställs. En förklaring till varför alternativet med markförlagd kabel behöver en kopplingsstation finns i Vattenfalls bemötande till LRF:s yttrande i utökat samråd i avsnitt För att tillmötesgå fastighetsägares och LRF:s synpunkter i det första genomförda samrådet har Vattenfall inför det andra samrådet tagit fram ett nytt alternativ för markkabel (alternativ E). Placeringen av kopplingsstationen har justerats och hänsyn har vägts in från kommunens (Dalslands miljökontor) synpunkter att undvika intrång i strandskyddat område. Nordals naturskyddsförening Nordals naturskyddsförening kan inte förstå att flera instanser inte tydligare uppmärksammar att den förordade sträckningen innebär stora ingrepp i strandskyddet. Det handlar inte bara om själva 17(32)

22 ledningen utan den stora yta kring ledningen som kommer att röjas om alternativet med luftledning genomförs. Nordals naturskyddsförening påpekar att Krokån klassas som skyddsvärt område i både Melleruds Kommuns översiktsplan och i den lövskogsinventering som genomfördes av Området är inte högt klassat, men skyddsvärt. I jordbrukslandskapet spelar åar och den biotop som finns kring åarna en stor roll som refuger för en rad arter. Den föreslagna luftledningen går genom flera sidoraviner och på flera sträckor mycket nära Krokån. Idag har redan Vattenfall markerat ut och röjt delar av ledningsgatan vilket ger en tydlig bild av hur stort ingrepp luftledningen kommer innebära. Nordals naturskyddsförening anser inte att det finns några skäl för att ledningen skall få dispens från strandskyddet och förordar den föreslagna nedgrävda ledningen enligt alternativ 2. Alternativet innebär mycket mindre ingrepp inom strandskyddat område och bevarar Krokåns naturvärden. Vattenfall Eldistributions kommentar: Vattenfall har efter genomfört samråd tagit fram en ny ledningssträckning för markförlagd ledning (alternativ E) samt en ny teknisk utformning och justerad ledningssträckning för ett luftledningsalternativ (alternativ D). Inga av de nu aktuella sträckningarna berör strandskyddat område. Skanova Skanova har inga synpunkter på något av förslagen. Om den nya ledningen påverkar jordfelströmmarna på befintlig 130 kv ledning, som den planerade ledningen kommer att anslutas till, önskar Skanova erhålla information om detta. Vattenfall Eldistributions kommentar: Vattenfall kommer att genomföra erforderliga mätningar och lämna uppgifter om jordfelsströmmar till Skanova inför driftsättning av ledningen. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) SGU framhåller att de föreslagna sträckningarna löper över ett område som till största del består av lera. I leran har flertalet raviner bildats som berör samtliga sträckningar men främst alternativ A och B. SGU har inget att erinra mot projektet. Bergsstaten Bergsstaten konstaterar att det idag inte finns några mineralrättigheter i det aktuella området och har därför inget att erinra. Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) MSB avstår från att yttra sig i ärendet Berörda fastighetsägare och närboende Fastighetsägaren meddelar i sitt yttrande att denne förordar markkabel, dock inte enligt den sträckning som tagits fram och presenteras i samrådet. En markförlagd kabel i samma sträckning som föreslaget luftledningsalternativ B skulle vara det mest fördelaktiga för alla. Det skulle ge minst påverkan på närmiljön och åkern. Fastighetsägaren meddelar att han kollat upp möjligheterna att trycka kabeln under den dalgång som finns på sträckan om man väljer att inte gräva. Det förefaller dock inte omöjligt att gräva denna sträcka förutsatt att det görs vid rätt årstid. Ett förslag i denna sträckning innebär att det fattas väg fram till den kopplingspunkt, där ledningen skulle behöva ansluta till befintlig ledning, en sträcka på ca 700 m. Fastighetsägaren har en prisindikation på att denna skulle kosta ca 250 tkr. Denna kostnad är ganska liten i jämförelse med projektet i helhet. Kopplingsstationen skulle på detta sätt kunna placeras på en mer fördelaktig plats, där den ej tar åkermark i anspråk, samt att tillgängligheten skulle bli god. Fastighetsägaren förklarar att han, om han blir tvingad att ta ställning till de förslag som nu finns (vilket han framför att han tycker är fel), skulle välja alternativ A. Alternativet ger trots allt en måttlig påverkan på brukandet av marken. Markägaren odlar marken ekologiskt och radhackar flera gånger per säsong, 18(32)

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje för ny 138 kv markförlagd kraftledning mellan Måby och Rosersberg i Sigtuna kommun i Vattenfall Eldistribution AB Maj 2015 Projektorganisation

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-12-02 Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund 1 (7) Anmälan om samråd, enligt 6 kap 4 angående ansökan om koncession för ny 24 kv markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen, i Torsby kommun i Värmlands län Syfte Fortum Distribution

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Maj 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till.

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till. Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September

Läs mer

BESLUT 1 (5) Vattenfall Eldistribution AB RU Stockholm

BESLUT 1 (5) Vattenfall Eldistribution AB RU Stockholm EI6019, W-3.1, 2012-11-14 BESLUT 1 (5) Datum Sökande Vattenfall Eldistribution AB 556417-0800 RU 2560 169 92 Stockholm Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

, Ramböll Sverige AB, Lagergrens gata 7C 652 26 Karlstad Samrådsredogörelsen har upprättats av

, Ramböll Sverige AB, Lagergrens gata 7C 652 26 Karlstad Samrådsredogörelsen har upprättats av Samrådsredogörelse 1(8) NÄTKONCESSION FÖR LINJE, NYBYGGNAD AV 40KV-LEDNING MELLAN MÄLLBY OCH SUNDBY, STRÖMSTADS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR TIDIGT SAMRÅD Projektorganisation Karlstad Webb: www.fortum.com

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark Underlag för samråd April 2012 Bankgiro:

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Gällande Göteborg Energi Nät AB:s ansökan om linjekoncession för 130-kv markförlagd kabel på sträckan Brantingsmotet Brunnsbomotet, Göteborg stad, Västra Götalands län. 2015-09-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Monika Stenberg Planchef monika.stenberg@ekero.se Kommunstyrelsen Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län

Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län December 2016 Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län Samråd avseende alternativa ledningsstråk Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje 118FP avseende 50 kv ledning, Lomberg Grängesberg (GT8 Malmen), Ludvika kommun Västerbergslagens Elnät AB 2015-06-01 Vattenfall Services Nordic

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län Februari 2016

Läs mer

Planerad 130 kv elkraftledning mellan Vimmerby och Kisa

Planerad 130 kv elkraftledning mellan Vimmerby och Kisa KISA " L4C Kinda kommun L3A " HORN LM3 " GULLRINGEN L2A " SÖDRA VI Vimmerby kommun L1A " VIMMERBY Planerad 130 kv elkraftledning mellan Val av stråk November 2009 Förord För att bygga och driva en ny elkraftledning

Läs mer

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län SAMRÅDSUNDERLAG ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN AVSEENDE STRÄCKAN INOM DALARNAS

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun 11 Januari 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-02-24 Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi (UE) planerar att förstärka

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 4 2.1 Länsstyrelsen i Kalmar län 4 2.2 Mörbylånga kommun 6 2.3 Skanova 7 2.4 Skogsstyrelsen 7 2.5 Trafikverket 7 2.6 Försvarsmakten 8

Läs mer

Planerad 2x130 kv markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun

Planerad 2x130 kv markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 2x130 kv markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun Mars 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Datum: 2016-04-13 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Hannes Nilsson Direktnr: Beteckning: 2016.024 SBN Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Ärendebeskrivning Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Samrådsredogörelse efter stråksamråd avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Vattenfall Eldistribution AB 2015-08-28

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv ledning mellan Söderfors och Söderfors södra i Tierps kommun, Uppsala län

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv ledning mellan Söderfors och Söderfors södra i Tierps kommun, Uppsala län Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv ledning mellan Söderfors och Söderfors södra i Tierps kommun, Uppsala län SAMRÅDSUNDERLAG ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN DECEMBER 2016 Presentation av

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

YRKANDEN Vattenfall yrkar att Energimarknadsinspektionen beslutar att nätkoncessionen gäller tills vidare.

YRKANDEN Vattenfall yrkar att Energimarknadsinspektionen beslutar att nätkoncessionen gäller tills vidare. 15 januari 2016 Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Sökandens referens: Telefon: E-post @vattenfall.com Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för en ny 40 kv kraftledning

Läs mer

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse 2016-01-25 Flygfoto över aktuellt område. Källa: Eniro Ändring av befintlig 40 kv- luftledning söder om Lindessjön, Lindesbergs kommun Linjekoncession Lindessjön-

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari 2014.

Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari 2014. PM 2014-09-15 Samrådsredogörelse efter kompletterande samråd för anläggande av ny kraftledning med driftspänning upp till 150 kv i befintlig ledningsgata förbi Gammelstadsviken, Luleå kommun, Norrbottens

Läs mer