SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?"

Transkript

1 SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark, Stockholms läns Bildningsförbund Svenska SROI-nätverket har tilldelat rapporten kvalitetsmärkningen Svensk SROI-kvalité (Nivå 1). SROI är en metod för att kartlägga, förstå och värdera de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna av en verksamhet.

2 Svenska SROI nätverket Följande SROI rapport har genomgått Svenska SROI nätverkets oberoende kvalitetsgranskning: SROI analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke & Handling, & Britt Lindmark, Stockholms läns Bildningsförbund Granskningen visar att analysen genomförts med god förståelse för SROIprocessen och i enlighet med de sju principerna i SROI. Granskningen inkluderar dock inte verifiering av insamlad information och beräkningar; den är helt principbaserad och tar uteslutande sin utgångspunkt i SROI rapporten. Analysen ges härmed kvalitetsmärkningen Svensk SROI kvalité (Nivå 1) Gordon Hahn Ansvarig kvalitetsgranskning Svenska SROI nätverket

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 SROI SOCIAL RETURN ON INVESTMENT... 4 BAKGRUND TILL BÖNORNA OCH SOCIALT FÖRETAGANDE... 5 UTVECKLANDE AV BÖNORNA I HANDEN... 5 VAD ÄR ETT SOCIALT FÖRETAG?... 6 TANKE & HANDLINGS MEDVERKAN... 6 FASTSTÄLLANDE AV ANALYSENS OMFATTNING... 8 MOTTAGARE AV ANALYSEN... 8 OM FÖRFATTARNA... 8 INTRESSENTER... 8 KARTLÄGGNING INSATSER OCH AKTIVITETER RESULTAT EFFEKTER, INDIKATORER PROXYTERMER OCH UTFALL FASTSTÄLLANDE PÅVERKAN DEADWEIGHT TILLSKRIVNING FÖRFLYTTNING BERÄKNING AV SROI- VÄRDET NYTTOPERIOD OCH AVTRAPPNING SOCIAL NYTTA KÄNSLIGHETSANALYSEN REKOMMENDATIONER MÄTRELATERADE REKOMMENDATIONER VERKSAMHETSRELATERADE REKOMMENDATIONER BILAGOR BILAGA 1 PÅVERKANSKARTA BILAGA 2 INFORMATIONSINSAMLING BILAGA 3 INTERVJUGUIDE TILL INTERVJU TVÅ MED BÖNORNA BILAGA 4 ENKÄTFRÅGOR TILL BÖNORNA I HANDEN

4 SAMMANFATTNING Den här SROI-analysen (Social Return On Investment) mäter effekterna av de insatser som gjorts för de tre kvinnor som var med och startade och driver det sociala företaget Bönorna i Handen. Insatserna skapade förutsättningar för kvinnorna att gå från sjukförsäkring till anställda i sitt företag. I rapporten benämns kvinnorna som Bönorna. Företaget är ett socialt företag som har dubbla affärsidéer, pasta och salladscafé samt försäljning av arbetsträning och rehabiliteringsplatser till arbetsförmedlingar och kommuner. Bönorna i Handen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, med målsättningen att vara en rehabiliterande arbetsplats och att erbjuda människor med någon form av arbetshinder en chans att komma in i arbetslivet. Bönorna i Handen startade i maj SROI-analysen är en utvärderande analys. Avgränsningen är vald till att endast omfatta förändringen hos Bönorna men vi kommer också att beröra effekterna av deras verksamhet hos en rad andra intressenter. Analysen genomfördes under januari till november 2011 och mäter effekterna av de insatser som kvinnorna har tagit del av för att starta det sociala företaget Bönorna i Handen. Själva analysobjektet är de aktiviteter som insatserna skapade. Insatserna var i korthet: En termins utbildning i socialt företagande på Väddö Folkhögskola med start hösten En studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi under våren 2010 och som skräddarsyddes av Tanke & Handling ekonomisk förening för kvinnorna så att de kunde fortsätta förberedelserna inför starten av företaget. Tanke & Handling har också under hela processen, från att Bönorna slutade på Väddö Folkhögskola till start och drift, bistått med handledning. Coompanion Roslagen har tillhandahållit affärsrådgivning. För att möjliggöra starten av företaget har ekonomiska insatser satts in, t.ex. lönebidrag från arbetsförmedlingen. Bönorna har också fått mycket stöd av sina anhöriga vid start och drift av Bönorna i Handen, vilket har räknats in som en ideell insats. Vid intervjuerna med Bönorna i Handen och Tanke & Handling har följande effekter framkommit: Deltagarna upplever att de mår bättre både fysiskt och psykiskt efter att de har startat caféet och börjat arbeta tillsammans. De känner en större ekonomisk trygghet och har fått ökad arbetslivserfarenhet. De sociala relationerna har blivit fler och bättre. I analysen har vi satt ekonomiska värden på de effekter som uppstått. I samtal med Bo Blideman Tanke & Handling, som följt utvecklingen av deltagarna (Bönorna), har de fått ökat självförtroende fr.o.m. att kursen startade. Då de sedan byggde på sina kunskaper i en studiecirkel och i samband med den kom i kontakt med likasinnade (personer som ville samma sak) ökade självförtroendet ännu mer. Effekten Ökad psykisk hälsa har således uppstått successivt från att Bönorna började på kursen om socialt företagande. Det finns dock en tydlig brytpunkt i den stund Bönorna öppnade caféet Bönorna i Handen, tog emot kunder samt lärde sig hur man handleder personer som kommer från Arbetsförmedlingen och kommunen för att arbetsträna. Öppnandet var ett viktigt kvitto på att de faktiskt kan och det gjorde att deras psykiska hälsa stärktes rejält. Den psykiska hälsan ökade också i takt med att Bönorna lärde känna varandra. 2

5 Att gå arbetslös och riskera att bli utförsäkrad är mentalt påfrestande. Att de genom caféet fått möjlighet att bli anställda har bidragit till den positivt mentala känslan av att vara någon, att kunna något och att inte ligga samhället till last. Vid intervjuerna har de uttryckligen sagt att de mår bättre psykiskt och att det beror på att de nu upplever att de kommit tillbaka till arbetslivet. Samma resonemang kan beskriva effekten ökade sociala relationer. Bägge effekterna, ökad psykisk hälsa och ökade sociala relationer, kommer att vara i tre år beroende på de insatser som gjorts. Därefter tar andra faktorer över som påverkar dessa effekter. Effekterna ökad fysisk hälsa, ökad disponibel inkomst och ökad livserfarenhet tror vi kommer att vara i två år. Det betyder inte att effekterna avtar efter två år utan det kommer vara andra faktorer som tar över och påverkar utvecklingen. Insatserna tillsammans med effekterna har resulterat i att Bönorna har gått från sjukskrivna till anställda i sitt sociala företag och därmed uppnått effekten att ha gått från utanförskap till innanförskap. Den totala sociala nyttan får vi om vi dividerar värdet av effekterna som en konsekvens av analysobjektet med insatserna som legat till grund för effekterna. Då värden skapas även efter analysperiodens slut (november 2011) behöver dessa värden diskonteras för att bli jämförbara med värdena under analysperioden. Att välja en diskonteringsränta kan ske på en mängd olika sätt. Vi har valt samma utgångspunkt som SKL gör i sina rekommendationer om vilken internränta (likvärdig med en diskonteringsränta) som kommuner och landsting kan använda som utgångspunkt i sin budgetprocess. SROI-värdet beräknas genom att dividera det diskonterade totalvärdet kr (se tabell 7) för effekterna med totalt värde för insatserna kr (se tabell 2). Detta ger ett värde på 0,906, Vilket ger ett SROI-värde på 0,9:1. Det vill säga för varje krona som har satsats på insatserna har man uppnått ungefär motsvarande värde i uppskattad effekt för Bönorna. Vi har valt att endast mäta effekterna som insatserna har på Bönorna. Den vinst i kronor som samhället gör (i detta fall Haninge kommun, landstinget och staten) har inte räknats ut. Vi kan trots det konstatera att de samhälleliga vinsterna finns och kommer att öka varefter tiden/åren går. Av den anledningen anser vi att Bönorna i Handen i allra högsta grad kan betraktas som ett viktigt bidrag till att lösa det kommunala/offentliga uppdraget att minska antalet arbetssökande. 3

6 SROI SOCIAL RETURN ON INVESTMENT Sedan lång tid har verksamheters effektivitet i huvudsak mäts i strikt ekonomiska termer. Resurser till och inom verksamheterna har dessutom fördelats på samma grund. SROI (Social Return on Investment) har en bredare ansats genom sitt fokus på det värde verksamheter skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Värden som dessutom presenteras i ett monetärt mått, ett så kallat SROI-värde. SROI är en effektbaserad metod, vilket innebär att faktisk förändring snarare än resultat fokuseras. Resultat handlar primärt om den kvantitativa summan av en aktivitet. Det innebär att ett resultat av en utbildningsinsats som syftar till att få människor i arbete är antalet personer som genomgått utbildningen. Exempel på effekter är ökat självförtroende och ökad disponibel månadsinkomst som en konsekvens av de jobb som utbildningsinsatsen leder till. Metoden bygger på intressentinvolvering och -analys samt användandet av beviskedjor för att tydliggör hur värde skapas i verksamheter. En beviskedja beskriver hur insatser omvandlas till aktiviteter, resultat och effekter, vilken betydelse aktiviteterna har för den aktuella förändringen och slutligen hur mycket värde verksamheten skapar. SROI är dessutom en av få metoder som beräknar det ekonomiska värdet av effekter som saknar marknadsvärde, exempelvis självkänsla, miljöutsläpp och social integration. Med en sådan ansats kan en total bild av förhållandet mellan investering och värde skapas. SROI handlar således om nytta snarare än pengar. Att använda pengar som storhet syftar till att utnyttja ett redan vedertaget språk för att kommunicera värde och därmed förbättra möjligheterna till resursfördelning baserad på inte bara ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt ansvarstagande. En SROI-analys genomförs i sex steg. Dessa innefattar en hel del bedömningar och avvägningar, och metoden har därför sin grund i sju principer. Dessa skall vara i arbetet och säkerställa en väl genomförd, transparent och trovärdig analys. Benämningen av de sex stegen och de sju principerna presenteras nedan. De sex stegen: 1. Fastställ analysens omfattning och identifiera de huvudsakliga intressenterna 2. Kartlägg insatser, aktiviteter, resultat och effekter 3. Mät effekterna och ge dem ett värde 4. Fastställ påverkan 5. Beräkna SROI-förhållandet 6. Redovisa, använd och förankra De sju principerna: 1. Intressenterna - de som upplever förändring - är centrala i processen 2. Förstå vad som förändras för intressenterna 3. Värdera det som är relevant med hjälp av monetära proxytermer 4. Inkludera bara det väsentliga 5. Överdriv inte 6. Var öppen och transparent 7. Kontrollera resultaten externt 4

7 BAKGRUND TILL BÖNORNA OCH SOCIALT FÖRETAGANDE Den här SROI-analysen (Social Return On Investment) mäter effekterna av de insatser som gjorts för de tre kvinnor som var med och startade och driver det sociala företaget Bönorna i Handen. Den ekonomiska föreningen Tanke & Handling har medverkat till att insatserna för kvinnorna skapades. Insatserna skapade förutsättningar för kvinnorna att gå från sjukförsäkring till anställda i sitt företag. I rapporten benämns kvinnorna som Bönorna och Tanke & Handling ekonomisk förening som Tanke & Handling. Utvecklande av Bönorna i Handen Bönorna i Handen är ett arbetsintegrerande socialt företag som har dubbla affärsidéer; pasta och salladscafé samt försäljning av arbetsträning och rehabiliteringsplatser till den offentliga sektorn. Verksamheten syftar till att de anställda och deltagarna skall ha en utvecklande och meningsfull sysselsättning samt vara rehabiliterande både fysiskt och psykiskt och därmed skapa ökat självförtroende, livskvalitet och trygghet i vardagen. Bönorna i Handen startade i maj Då hade Bönorna tagit del av de aktiviteter och insatser som beskrivs utförligt under avsnittet insatser i denna rapport. Insatserna var i korthet: En termins utbildning i socialt företagande på Väddö Folkhögskola med start hösten En studiecirkel anordnades av Studieförbundet Vuxenskolan under våren 2010 och skräddarsyddes av den ekonomiska föreningen Tanke & Handling för kvinnorna så att de kunde fortsätta förberedelserna inför starten av företaget. Handledning av Tanke & Handling under hela processen från att Bönorna slutade på Väddö Folkhögskola till start och drift av caféet. Affärsrådgivning tillhandahållen av Coompanion Roslagen. Egna ekonomiska insatser för att möjliggöra starten av företaget. Lönebidrag från arbetsförmedlingen. Kvinnorna har också fått mycket stöd av sina anhöriga vid start och drift av företaget, vilket har räknats in som en ideell insats. Dessa insatser skapade förutsättningar för kvinnorna att gå från sjukförsäkring till att bli anställda i sitt företag Bönorna i Handen. Målsättningen med insatserna var just att Bönorna skulle skapa arbete åt sig själva och därmed inte komma att bli utförsäkrade från sjukersättningen från Försäkringskassan, vilket skulle bli fallet för alla tre under Bönorna har själva varit med och skapat det sociala företaget, från planering av starten och renovering av lokal och möbler. I stort sett allt som finns på caféet är gamla inventarier som återanvänts och restaurerats. En hel del har vi hittat på loppis och annat har vi fått till skänks säger en av Bönorna som också berättar att de själva målat om alla stolar och bord. 5

8 De har också hjälpts åt med att renovera själva caféet. Den 1 november 2010 öppnade Bönorna portarna för sina kunder. De tre Bönorna har olika bakgrund; en av dem har arbetat inom café och restaurangbranschen, en annan har tidigare arbetat som säljare av olika livsmedel bland annat pasta och den tredje har tidigare arbetat som lokalvårdare och undersköterska. Alla tre hade tidigare varit helt eller delvis långtidssjukskrivna och haft sjukbidrag, d.v.s. tidsbegränsad förtidspension om %! Vad är ett socialt företag? De första sociala företagen startade i slutet av 1980-talet. Nu finns det fler än 300 stycken i Sverige. De sociala företagen är en del av den sociala ekonomin. I de sociala företagen arbetar idag cirka personer som har någon form av arbetshinder. De sociala företagen finns inom en rad olika branscher såsom kafé och restaurang, bygg- och markentreprenad, hunddagis, kontor och service, olika former av odling samt konsthantverk. Sociala företag är alltid en egen juridisk person men har ett utvecklat samarbete med både det lokala näringslivet och den offentliga sektorn. De återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten eller i andra sociala företag. De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med marknadens behov av produkter eller tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjänster och nya arbetstillfällen. Sociala företag startar främst på två sätt. Antingen genom att kommunen avknoppar verksamhet för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden eller genom start av nya verksamheter. Ofta sker det genom projektmedel från ESF-rådet eller Allmänna Arvsfonden. Målen med de sociala företagen är att de ska vidga arbetsmarknaden och ge möjlighet till arbete efter medarbetarens egen förmåga. Grundläggande är att synliggöra den enskilde människans behov och resurser. Därför måste verksamheten vila på delaktighet och empowerment att inte arbeta för utan med människor. Tanke & Handlings medverkan Tanke & Handling har intresse av att det sociala företaget Bönorna i Handen utvecklas och blir bärkraftigt. Detta relaterar då inte bara till de som arbetar där utan också för att testa en idé till företagsmodell. Modellen har vuxit fram då Bönorna kom på att de ville försöka starta ett café när de gick kursen i socialt företagande på Väddö folkhögskola. Vid starten av kursen fanns inga planer på någon fortsättning för de som ville gå vidare med sina företagsidéer. Kursansvarig på Väddö folkhögskola var Bo Blideman i Tanke & Handling och som har lång erfarenhet från utveckling av det sociala företagandet i Sverige. För att möjliggöra stöd till Bönorna inkluderades dessa som pilotgrupp när Tanke & Handling sökte projektmedel från Allmänna Arvsfonden våren Inom projektet utvecklades modellen att starta socialt företag för funktionshindrade/långtidssjukskrivna som riskerade att bli utförsäkrade från Försäkringskassan. Projektets namn är Den felande länken. 6

9 Projektet beviljades medel från Allmänna Arvsfonden. Genom projektet kunde Bönorna ges en anställning med lönebidrag hos Tanke & Handling, få rådgivning och finansiellt startbidrag och därmed utveckla det sociala företaget Bönorna i Handen. Bönornas anställning hos Tanke & Handling varade i ett år innan de kunde flytta över sin anställning till den ekonomiska föreningen Bönorna i Handen. 7

10 FASTSTÄLLANDE AV ANALYSENS OMFATTNING Den här SROI-analysen kartlägger effekterna och dess värde för de tre kvinnorna som startat och driver Bönorna i Handen, det vill säga deras effekter som en konsekvens av de insatser som beskrivs i nästa avsnitt. Således är själva analysobjektet de aktiviteter som Bönorna tagit del av från det att de började kursen Socialt företagande i september 2009 till och med ungefär ett år efter att de öppnat portarna för kunderna, det vill säga 1 november SROIanalysen är därmed av utvärderande karaktär. Då Tanke & Handling har utarbetat en modell, som går ut på att hjälpa individer att gå från långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till start av socialt företag, har syftet med den här SROI-analysen varit att mäta effekterna som uppstått hos de tre kvinnorna som har tagit del av de insatser som analyseras. Därav analysens smala fokus. Mottagare av analysen Analysen är framtagen för handläggare och beslutfattare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Haninge kommun, men den är även relevant för centrala organ som SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Tillväxtverket. Målsättningen med analysen är att visa på vilka effekter insatserna hade för de tre kvinnorna. Om författarna Rapporten är skriven av Karina Johansson och Britt Lindmark under och efter att vi deltagit i SOUL:s (Sociala ekonomins organisationer i utveckling och lärande) fördjupningskurs i SROI under våren Kursledare var Erik Nilsson (SERUS). Under framtagandet av den här SROI-analysen har författarna haft olika roller i och med att Karina har haft insyn i verksamheten genom sin roll som Verksamhetsledare på Bönorna i Handen medan Britt inte hade tidigare kunskap om verksamheten. Detta har skapat en dynamik där Karina har bidragit med kunskap och kontakt med verksamheten och Britt har kunnat se verksamheten med andra ögon och därmed kunnat ställa ingående och utvecklande frågor till de tre kvinnorna och övriga personer som har intervjuats. Då Väddö folkhögskola och Studieförbundet Vuxenskolan är medlemmarna i Stockholms läns Bildningsförbund har Britt velat veta på vad sätt en kurs och en cirkel av dessa slag påverkar deltagarnas personliga utveckling och möjligheter att efteråt skaffa sitt ett arbete. Intressenter Här redogörs för den intressentkartläggning vi gjort tillsammans med Bönorna och Bo Blideman på Tanke & Handling. Intressentkartläggningen har gjorts genom diskussioner med nämnda parter. Intressenter är personer och organisationer som upplever förändring, positiv eller negativ, som en följd av de aktiviteter som analyseras. 8

11 Tabell 1. Sammanställning intressentkartläggning Intressenter Inkludera/Exkludera Insamlingsmetod Antal Bönorna Inkludera Intervju och enkät 3 Deltagare från AF och kommunen Exkludera Tanke & Handling Exkludera Intervju 3 Samordningsförbundet Exkludera Arbetsförmedlingen Exkludera Intervju 1 Försäkringskassan Landstinget Haninge kommun Stockholm stad Staten Anhöriga Kunder Leverantörer Miljö Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Bönorna Bönorna är de tre kvinnor som tog del av aktiviteterna som genererades för skapande av det sociala företaget Bönorna i Handen. Vi har alltså valt att avgränsa den här SROI-analysen till de effekter som analysobjektet haft på de tre kvinnorna. Därmed är de huvudintressenter. Bönorna har intervjuats två gånger under våren De har också fått fylla i en enkät för att ytterligare tydliggöra hur de förändrats. Deltagare från Arbetsförmedlingen (AF) och kommunen Bönorna i Handen tar emot deltagare från AF och kommunen som praktiserar eller arbetstränar hos dem. Från januari 2011 till november 2011 har antalet deltagare från AF och kommunen ökat från en till tio personer. Bönornas verksamhet har stor betydelse för dessa deltagare. En av dem har uttryckt det på följande sätt: Det här är det bästa som har hänt mig förutom att jag har fött mina barn. Det hon ger uttryck för är att hon har kommit in i ett sammanhang, att hon upplever att hon känner sig uppskattad och behövd och kan bidra till 9

12 verksamheten. Två deltagare som under våren varit hos Bönorna i Handen har gått vidare till anställningar i andra företag. Tanke & Handling Tanke & Handling har intresse av att Bönorna i Handen utvecklas och blir bärkraftigt, inte bara för de som arbetar där, utan också för att testa en idé till företagsmodell som vuxit fram under processen av starten av Bönorna i Handen. Tillsammans med Bo Blideman har diskussioner förts bland annat om vilka insatser som satts in och värdet av dessa, om intressentgrupper, resultat och påverkan. Karina Johansson, anställd på Tanke & Handling tillika en av författarna till denna rapport, har varit mycket hos Bönorna i Handen genom sin handledning av Bönorna och har därmed kunnat tillföra mycket information till analysen. Tanke & Handling har under hela processen, sedan starten av Bönorna i Handen, kontinuerligt dokumenterat verksamheten bland annat genom en film och denna SROI-analys. Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn ägs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Deras vision är Gemensamma tag kring våra kommuninnevånare som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna återgå till arbete eller etablera sig på arbetsmarknaden 1. Samordningsförbundet har dels stöttat Bönorna i Handen genom att marknadsföra företaget och deras tjänster inom förbundet. De är även en av de kunder i Haninge kommun som beställer catering från Bönorna i Handen för arbetsluncher och konferenser. Arbetsförmedlingen (AF) Genom att Bönorna gick från sjukersättning från Försäkringskassan till anställning med lönebidrag har AF fått tre nya personer att administrera lönebidrag till. Genom den rehabiliterande verksamheten för de anställda kommer lönebidraget under åren att minskas. AF har också haft nytta av att caféet har startat då de köper platser för arbetsplatspraktikanter och deltagare från FAS 3. Arbetsplatspraktikanterna har varit på caféet ett par, tre timmar per dag och deltagare från FAS 3 på 100 %. AF:s verksamhet i sig har inte påverkats nämnvärt av att Bönorna i Handen har startat. Arbetstiden för anställda på AF förändras inte, inte heller deras arbetsuppgifter. Däremot har de ytterligare ett företag att köpa platser från för sina inskrivna klienter. Försäkringskassan (FK) Genom att Bönorna har blivit anställda har utbetalningen av sjukersättning från FK upphört för dem. Vi bedömer dock att FK:s personal inte påverkas nämnvärt, det vill säga att de inte påverkas genom en lägre arbetsbelastning, förändrade rutiner etcetera. Tre personer är för liten volym för att det skall ha betydelse rent verksamhetsmässigt. Landstinget I våra kontakter med Bönorna framgick att de stundtals mått både fysiskt och psykiskt dåligt. En tanke vi hade initialt var därför att starten av företaget troligtvis skulle påverka 1 Samordningsförbundet Östra Södertörn, > Om oss. 10

13 resursanvändningen för Landstinget. I enkätsvaren om hur de själva upplevde antal besök hos läkare/vårdcentral framkom också att besöken, efter att de hade starta caféet, var något färre än tidigare. Vi bedömde dock effekten så pass marginell att den inte påverkar landstingets vårdkostnader. Haninge kommun Bönorna i Handen betyder mycket för Haninge kommun, bland annat då de har intresse av att personer som idag finns inom socialtjänsten (Arbetscentrum) och som behöver arbetsträna får möjlighet till det på caféet. Kommunen får också en ökad goodwill då verksamheten även blivit känd utanför kommunens gränser. Haninge kommun har liksom övriga kommuner i landet som mål att minska arbetslösheten hos befolkningen genom att öka antalet arbetstillfällen och därmed även öka skatteintäkterna för kommunerna. För Haninge kommun innebär det att två av deras invånare har fått arbete (den tredje kvinnan bor i Stockholm stad). Tidigare stod de utanför arbetsmarknaden. I och med sin anställning i Bönorna i Handen, bidrar de nu till ökade skatteintäkter. Effekten blir dock marginell för kommunen då det i detta fall endast är två individer som kommer i sysselsättning. Stockholm stads kommun En av Bönorna är mantalsskriven i Stockholm stad och kan genom sin anställning i Bönorna i Handen också bidra till ökade skatteintäkter istället för att eventuellt få socialbidrag. Effekten blir marginell för kommunen då det i detta fall är en enskild individ som kommer i sysselsättning. Staten Företagsbeskattning i form av moms, arbetsgivaravgifter och bolagsskatt betalas direkt in till staten. För nystartade företag tar det oftast några år innan företaget är bärkraftigt och betalar in skatt av någon betydelse. Det kommer med största sannolikhet att vara så även för Bönorna i Handen. För den aktuella analysperioden har därmed inga betydande skatterelaterade effekter uppstått. Anhöriga Vid intervjuerna framkom att kvinnornas familjemedlemmar har påverkats av starten av Bönorna i Handen, både direkt och indirekt. Direkt genom att några av dem har hjälpt till att renovera lokalen och varit behjälpliga vid städning och drift. Indirekt genom att en av de anställdas barn har fått längre dagar på dagis och skola än tidigare. Utifrån intervjuerna har det framkommit att de anhöriga påverkas både positivt och negativt av att Bönorna har startat företaget Bönorna i Handen. Exempelvis har en förälder till en av Bönorna utryckt oro för att dottern jobbar så mycket. Dock tror vi, utifrån det som har kommit fram i intervjuerna, att SROI-värdet skulle påverkas positiva om de anhöriga hade inkluderas i SROI-anlysen. Det är allmänt känt att familjemedlemmar påverkas om någon i familjen är arbetslös och att det oftast har positiva effekter på anhöriga om den arbetslöse kommer i arbete. Kunder Vid intervjuerna med Bönorna framkom att antalet kunder ökat successivt sedan öppnandet, att de anger att de är nöjda, att politiker från kommunen besökt lunchcaféet och att de har haft 11

14 många beställningar på cateringmat. Vi kan alltså dra slutsatsen att kunderna är nöjda med maten och atmosfären på caféet. I caféet fanns också en hel del presentartiklar att köpa vilket bidrar till en trivsam atmosfär och ökade intäkter. Om vi skulle inkludera kunderna i SROIanalysen tror vi att det skulle ge ett litet positivt utfall i och med att flera kunder har uttryckt sig positivt till maten och till caféets hemtrevliga miljö. Leverantörer Genom starten av Bönorna i Handen har en rad leverantörer sålt varor och tjänster till Bönorna. Dock handlar det om små kvantiteter som har köpts, något som verifieras av att Bönorna i Handen inte har uppnått någon mängdrabatt från någon leverantör. Dessa leverantörer upplever således ingen betydande förändring som en konsekvens av Bönornas verksamhet. Miljöpåverkan Bönorna i Handen bidrar till en ökad miljöpåverkan i och med att ytterligare ett café har öppnat i Haninge. En stor del av de kunder som besöker caféet gick tidigare sannolikt till andra lunchrestauranger och caféer. Bönorna i Handen har ingen uttalad miljöprofil utan har i dagsläget endast en liten andel ekologiska råvaror i sin produktion av luncher och caféprodukter. Anledningen är att ekologiska produkter många gånger är dyrare. De har dessutom valt att producera en del gluten- och laktosfria produkter där det inte finns ekologiska råvaror att använda. De interiörprodukter som de har till försäljning är inte heller ekologiskt producerade. Dock är de duktiga på att återvinna förpackningar från leverantörer och återanvända möbler till inredning i lokalerna som de köpt på second hand eller fått till skänks. Om man skulle inkludera miljöpåverkan i SROI-analysen tror vi att det skulle ge ett negativt värde. Om Bönorna i Handen skulle ställa om sin produktion till ekologiska och närproducerade råvaror och artiklar samt valde ett grönt alternativ för sina elleveranser skulle miljöpåverkan troligtvis skapa ett neutralt värde. Exkluderande intressenters påverkan Efter att vi har gjort vår intressentkartläggning har vi kommit fram till att störst påverkan av att Bönorna i Handen har startat har naturligtvis varit för Bönorna själva, men även för deltagarna som skickats dit från AF och kommunen samt de anhöriga. Att mäta den positiva upplevelsen för AF:s deltagare skulle kunna ge ett högre SROI-värde likväl som för de anhöriga. De samhällsekonomiska vinsterna som t.ex. ökade skatteintäkter inom företagsbeskattning och inbetalningar av moms och arbetsgivaravgifter kommer först senare när företaget har varit igång lite längre och blivit mer bärkraftigt. Vad avser ekonomisk ersättning till Bönorna har kostnaderna i princip flyttas från en myndighet till en annan, d.v.s. från Försäkringskassan och sjukersättning till Arbetsförmedlingen med lönebidrag. En SROI-analys som sträcker sig över längre tidsperiod, t.ex. fem-tio år skulle kunna ge ett stort positivt SROI-värde vad avser landstingets vårdkostnader. Personer som är arbetslösa under längre tid kostar landstinget mer än personer som har meningsfulla arbetsuppgifter, känner sig behövda på arbetsmarknaden och har stort socialt nätverk. 12

15 KARTLÄGGNING Insatser och aktiviteter Nedan beskrivs de insatser som legat till grund för analysobjektets aktiviteter. Under tabellen finns en förklarande text om när insatsen skedde och vad den bestod av, vilka aktiviteter som Bönorna tog del av utifrån insatsen samt värdet av insatsen. Tabell 2. Sammanställning insatser och aktiviteter Tidsperiod Insats Aktivitet Insats i kr Sep-Dec 2009 Utbildning i socialt företagande på Väddö Folkhögskola Kunskapsöverföring om start och drift av socialt företagande kr Sep 2009 April 2010 Sjukersättning till deltagarna innan de blev anställda 0 kr Jan-Maj 2010 Studiecirkel arrangeras av Tanke & Handling i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Förberedelse inför start av det sociala företaget Bönorna i Handen kr Jan-Maj 2010 Företagsrådgivning av Coompanion Roslagen Rådgivning vid start av det sociala företaget kr Apr 2010 Nov 2011 Lönebidrag till Bönorna från AF minskad med det aktivitetsstöd de skulle erhållit om de hade blivit utförsäkrade kr Maj 2010 Startbidrag från Allmänna Arvsfonden Möjliggjorde starten av renovering av lokalen kr Maj Nov 2011 Ideellt arbete utfört av anhöriga Hjälpt till med förberedelse inför start och drift av caféet kr Juni 2010 Ekonomisk insats Möjliggjorde renovering av lokalen samt köp av inredning kr Jun 2010 Nov 2011 Verksamhetsstyrning av Tanke & handling Kontakt med myndigheter, ansvar för övergripande personalfrågor och strategisk styrning av företaget kr Jan Nov 2011 Verksamhetsledning av Tanke & Handling Arbetat med ekonomi, verksamhetsutveckling kr Summa insatser kr Insats: Utbildning i socialt företagande I september 2009 började Bönorna en kurs i socialt företagande på Väddö folkhögskola. Den pågick en termin med kursledare Bo Blideman, verksam inom Tanke & Handling. Beskrivning av genererad aktivet Under kursen gick de igenom företags- och föreningskunskap, potentiella affärsidéer, kostnadstänkande i form av budgetering och prissättning, marknadsföring, vad ett socialt företag är samt uppstartsprocessen för sociala företag. 13

16 Uträkning av värdet av insatsen För beräkning av insatsen används den ersättning som Folkhögskolor får från Folkbildningsrådet, det vill säga kr per elev och vecka 2. Uträkningen är sedan gjord på följande sätt: Kursen pågick under 20 veckor på halvfart (0,5). Beräkningen av insatsen görs för de tre Bönorna genom att kr (ersättning per elev och vecka) divideras med 0,5. Summan multipliceras sedan med 20 (antal veckor) och 3 (de tre Bönorna). Det ger en total insats på kr. Insats: Sjukersättning till deltagarna Innan deltagarna blev anställda av Tanke & Handling hade de ersättning från Försäkringskassan i form av sjukersättning. Denna ersättning hade de fått oavsett vilka eventuella aktiviteter de hade deltagit i. Därför anser vi inte att det är en relevant insats att inkludera i den här analysen. Insats: En termins studiecirkel I januari till maj 2010 anordnade Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i samarbete med Tanke & Handling en studiecirkel för Bönorna. Anledningen var att studiecirkelmetodiken var lämplig i detta fall, det vill säga man träffas regelbundet i grupp under studietiden och däremellan förbereddes starten av Bönorna i Handen. En annan anledning var att SV hade en ledig lokal för ändamålet. Beskrivning av genererad aktivet Studiecirkeln innebar handledning i fyra timmar var fjortonde dag av Bo Blideman. Mellan dessa tillfällen arbetade Bönorna själva med förberedelse för att starta den ekonomiska föreningen Bönorna i Handen. De arbetade bland annat med att utveckla sin affärsidé, upprätta verksamhetsplan och en budget för lunchcaféet, skriva stadgar och bilda en ekonomisk förening. Uträkning av värdet av insatsen Lönekostnad för cirkelledaren är kr/månad (brutto) multiplicerat med 1,42 % för sociala avgifter och pensionsförsäkring. Detta ger en total lönekostnad på kr/månad. Handledningen omfattade två timmar var fjortonde dag vilket ger åtta timmar per månad. Omräknat i procent av en heltid (164 timmar/månad) blir det åtta timmar dividerat med 164 timmar vilket ger 4,87 % i omfattning. Lönekostnad för handledning blir kr/månad multiplicerat med 4,87 % vilket ger kr/månad. Studiecirkeln pågick i 5 månader vilket ger en total lönekostnad på kr för handledningen i studiecirkeln. Insats: Företagsrådgivning av Coompanion Roslagen I den studiecirkel som Tanke & Handling anordnade för Bönorna (se föregående insats) ingick även rådgivning från Coompanion Roslagen. Beskrivning av genererad aktivet Insatsen innebar att Bönorna fick mer kunskap om start och drift av socialt företagande. 2 Mail från Ingegerd Akselsson Le Douaron, Folkbildning - Learning for Active Citizenship, Folkbildningsrådet. 14

17 Uträkning av värdet av insatsen Vid start av nya företag är rådgivning från Coompanion kostnadsfri. Då det är en viktig insats i analysobjektet inkluderar vi ändå ett värde för den. Mer specifikt använder vi den aktuella lönekostnaden för rådgivningen som ett utryck för värdet. Lönekostnad är kr/månad (brutto) multiplicerat med 1,42 % för sociala avgifter och pensionsförsäkring. Detta ger en total lönekostnad på kr/månad. Handledningen omfattade fyra timmar per månad. Omräknat i procent av en heltid (164 timmar/månad) blir det fyra timmar dividerat med 164 timmar vilket ger 2,43 % i omfattning. Lönekostnad för handledning blir multiplicerat med 2,43 %, det vill säga kr/månad. Multiplicerar med fem månader ger det en insats på kr för företagsrådgivning. Insats: Bidrag för lön Arbetsgivare (i det här fallet Bönorna i Handen) som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras ekonomiskt med lönebidrag som utbetalas av Arbetsförmedlingen. Syftet med lönebidraget är att underlätta för personer med nedsatt arbetsförmåga att få ett arbete, och genom bidraget kan företaget tillvarata enskilda individers kompetens och färdigheter. Vid en sådan anställning beaktas funktionsnedsättningen och nedsättningen av arbetsförmåga. Beskrivning av genererad aktivet Lönebidraget har gjort att kvinnorna i större utsträckning har kunnat arbeta 100 % utifrån sin egen arbetsförmåga. Uträkning av värdet av insatsen För att räkna ut värdet av insatsen minskar vi de aktuella lönebidragen från AF till Bönorna med det aktivitetsstöd från AF och eventuellt försörjningsstöd från kommunen som de skulle erhållit om de hade blivit utförsäkrade från Försäkringskassans sjukersättning. Anledningen är att vi enbart ska inkludera det värde av insatsen som relaterar specifikt till analysobjektet. Om de tre blivit utförsäkrade hade de haft en garanterad inkomst (aktivitetsstöd med eventuellt försörjningsstöd), så det är differensen mellan lönebidraget och dessa bidrag som utgör värdet av insatsen i detta fall. Lönebidrag för två av Bönorna har betalats ut under perioden april 2010 till november 2011 (nitton månaderna). Dessa har haft ett lönebidrag på 100 % vilket motsvarar kr/person och månad. Totalt innebär det ett lönebidrag på kr ( kr/mån multiplicerat med 19 mån multiplicerat med 2 personer). För den tredje av Bönorna har ett lönebidrag betalats ut under perioden maj 2010 till november 2011 (arton månaderna). Det har omfattat 75 % vilket ger kr/månad. Totalt innebär det ett lönebidrag på kr ( kr/mån multiplicerat med 18 mån multiplicerat med 1 person). I vår beräkning drar vi sedan av den kostnad som staten skulle haft om Bönorna skulle ha erhållit någon form av aktivitetsstöd. Enligt Försäkringskassan är ett genomsnittligt belopp för gruppen långtidssjukskrivna 360 kr/dag. Med utgångspunkt i 21 arbetsdagar per månad ger det kr/månad. Totalt handlar det om 56 månader ( ) med lönebidrag för de tre 15

18 Bönorna. Totalt motsvarar det en kostnad på kr för hela perioden. Nettobidraget blir således kr kr kr = kr Insats: Startbidrag Bönorna kunde genom att vara en del av projektet Den felande länken (se beskrivning nedan) erhålla bidrag från det Allmänna Arvsfonden. Beskrivning av genererad aktivet Genom bidraget kunde de påbörja renovering av sin affärslokal. Uträkning av värdet av insatsen Enligt Bönorna i Handens bokföring har företaget mottagit ett startbidrag från Allmänna Arvsfonden på kr. Insats: Ideellt arbete utfört av anhöriga Beskrivning av genererad aktivet Anhöriga har deltagit i skapande och driften av det sociala företaget genom olika arbetsinsatser samt med glada tillrop. Uträkning av värdet av insatsen Vilket värde man ska sätta på en frivilligtimma kan diskuteras. I USA är det vanligt att man i den offentliga statistiken medvetet sätter ett ganska lågt värde på frivilligarbetet genom att använda samma belopp som en lantarbetarlön. Om vi i Sverige idag skulle använda den modellen så skulle vi till exempel kunna ta minimilönen för bärplockare. Den var kr i månaden under Till det kommer sociala avgifter m.m. Om dessa uppgår till 38 % blir den totala lönekostnaden kr per månad, eller 137 kr i timmen ( kr dividerat med 164 timmar). Frivilligarbetets värde sätts då till 137 kronor i timmen. Med denna modell har det minst respektive mest kvalificerade frivilligarbetet samma värde. Ett annat sätt är att ge olika typer av frivilligarbete olika värde beroende på hur kvalificerat det är. Då kan man få fram ett värde genom att jämföra med lönerna för motsvarade arbete 3. Enligt intervjuerna med Bönorna har de ideella insatserna från de anhöriga uppgått till fyra timmar i veckan under perioden maj 2010 till oktober 2011, det vill säga totalt 78 veckor. Med en värdering av ideellt arbete till 137 kr/timme blir det totala värdet av insatsen 137 multiplicerat med fyra timmar i veckan i 72 veckor. Det ger en totalsumman på kr. Insats: Ekonomisk insats till start av det sociala företaget Två av deltagarna bidrog med egna insatser på totalt kronor för att kunna starta caféet. Även Tanke & Handling har bistått med en insats på kronor. 3 Så här beräknar du värdet på frivilligarbetet, > Kunskapsbank > Frivilligarbete, volontärarbete > Frivilligarbetets ekonomiska värde. 16

19 Beskrivning av genererad aktivet Genom de ekonomiska insatserna kunde de renovera lokalen, köpa in inredning och köksutrustning till sallad- och pastacaféet. Uträkning av värdet av insatsen Enligt Bönorna i Handens bokföring har företaget erhållit kr i insats. Insats: Verksamhetsstyrning Tanke & Handling har genom finansiering av Allmänna Arvsfonden kunnat ge ledning i verksamhetsstyrning under perioden juni 2010 till november 2011, det vill säga totalt sjutton månader. Beskrivning av genererad aktivet Verksamhetsstyrningen handlar om kontakt med myndigheter, ansvar för övergripande personalfrågor och strategisk styrning av företaget. Uträkning av värdet av insatsen Lönekostnaden för verksamhetsstyrning är kr/månad (brutto) multiplicerat med 1,42 % för sociala avgifter och pensionsförsäkring. Detta ger en total lönekostnad på kr/månad. Verksamhetsstyrningen omfattade åtta timmar per månad. Omräknat i procent av en heltid (164 timmar/månad) blir det åtta timmar dividerat med 164 timmar vilket ger 4,87 % i omfattning. Lönekostnad för handledning blir kr/månad multiplicerat med 4,87 %, det vill säga kr/ månad. Den summan multiplicerat med sjutton månader ger en total lönekostnad på kr för verksamhetsstyrningen. Insats: Verksamhetsledning Beskrivning av genererad aktivet Genom verksamhetsledning från Tanke & Handling har Bönorna fått hjälp med ekonomi och verksamhetsutveckling i form av rutiner och struktur. Uträkning av värdet av insatsen Lönekostnad för verksamhetsledningen är kr/månad (brutto) multiplicerat med 1,42 % för sociala avgifter och pensionsförsäkring. Detta ger en total lönekostnad på kr/månad. Omräknat till per timme (164 timmar/månad) ger 216,50 kr - Från januari 2011 till april 2011 har fyra månaders handledning genomförts med ca 10 timmar per månad. Lönekostnad för perioden är kr. - Från maj 2011 till september 2011 har fem månaders handledning skett med ca 35 timmar per månad. Lönekostnad för perioden är kr. - Från oktober 2011 till november 2011 har två månaders handledning skett med 40 timmar per månad. Lönekostnaden för perioden är kr. Totalsumman för denna insats blir således kr Totala summan för samtliga insatser blir då kronor 17

20 Resultat Ett flertal resultat har skapats utifrån det i föregående avsnittet nämnda insatser och aktiviteter. Nedan redogör vi för några av de viktigaste. Start av Bönorna i Handen Ett konkret resultat av insatserna är att tre personer, Bönorna, har fått en anställning genom start och drift av det sociala företaget Bönorna i Handen. Efter samtal med Bönorna gör vi bedömningen att detta resultat (starta och driva caféet) haft stor betydelse och skulle inte inträffa om de inte haft denna möjlighet. Film om Bönorna Ett annat resultat blev att en film om Bönorna i Handen har producerats som kommer att användas i utbildningssyfte om effekterna av sociala företag. Filmen finns på Sofisam.se och kommer även att visas för handläggare på Arbetsförmedlingar, Försäkringskassor och kommuner. Utveckling av modell för start av socialt företag Tanke & Handlings modell Start av sociala företag för människors som står lång ifrån arbetsmarknaden, har genom Bönorna i Handen kunnat utvecklas. Modellen består i korthet av att kompetensutveckla, ge rådgivning och stödja individer i att starta och driva sociala företag. Genom att följa Bönorna i Handen har föreningen fått ytterligare bevis på vikten av kontinuerligt stöd och regelbunden handledning. Resurs för andra att komma in i arbetslivet Idag är det cirka tio deltagare som arbetstränar på Bönorna i Handen. Det innebär att företaget är en resurs för dessa människor i och med att det ger dem arbetslivserfarenhet, gemenskap och sysselsättning. Det goda exemplet för Haninge kommun Samordningsförbundet Östra Södertörn inledde den 1 juni 2011 en satsning på socialt företagande. Satsningen görs tillsammans med Haninge, Tyresö och Nynäshamn kommun. De finansierar tillsammans en verksamhetsutvecklare som arbetar med att få igång sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. På Haninge kommuns hemsida kan man läsa om det sociala företaget Bönorna i Handen. Bönor först ut med socialt företag i Haninge tre bönor som är först ut med att starta socialt företag i Haninge. Bönorna har startat ett pastaoch salladscafé i Handen. I stort sett allt som finns här är gamla prylar som återanvänts och restaurerats. Satsningen på socialt företagande skulle inte vara lika enkel om de inte hade haft Bönorna som en god förebild för andra som vill starta liknande företag. Resurs i ESF-projekt Den 1 november startade ESF-projektet SPRING där Bönorna är med som en referens i projekt. Bakgrunden till detta är att Bönorna har varit delaktiga i den process som har tagits fram som modell att gå från långtidssjukskrivning/arbetslöshet till arbete i ett socialt företag. Effekter, indikatorer proxytermer och utfall För Bönorna har det skett stora förändringar både psykisk och fysiskt. Efter den första intervjun med dem kom vi fram till nedanstående effekter och dessa har vi sedan verifierat 18

SROI-analys av Kooperativet KOS 2011

SROI-analys av Kooperativet KOS 2011 SROI-analys av Kooperativet KOS 2011 SROI-analys och rapport framtagen av: Kerstin Eriksson, Famna Annica Falk, SKOOPI Svenska SROI-nätverket har tilldelat rapporten kvalitetsmärkningen Svensk SROI-kvalité

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Anställning i arbetskooperativet Rondellen

Anställning i arbetskooperativet Rondellen Anställning i arbetskooperativet Rondellen En utvärderande SROI-analys SROI-analys och rapport framtagen av: Kjell Eriksson, Coompanion Östergötland Maja Beckman, Bona folkhögskola Svenska SROI-nätverket

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

12 SROIanalyser. Hela Människan Nässjö Klassmorfarföreningen i Storgöteborg

12 SROIanalyser. Hela Människan Nässjö Klassmorfarföreningen i Storgöteborg 12 SROIanalyser Karriär-Kraft Nästa Steg Origo Resurs Lund Socialt företagande för ökad välfärd Stockholms Stadsmission Arbetskooperativet Rondellen SRK:s anhörigstöd Arbetskooperativet KOS Värmestugan

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Ordlista. Utmaningen. Ett bilköp: Bilpool eller egen bil? Möjligheternas styrverktyg Social Returnon Investment. Miljö. Människa +20-40 +10

Ordlista. Utmaningen. Ett bilköp: Bilpool eller egen bil? Möjligheternas styrverktyg Social Returnon Investment. Miljö. Människa +20-40 +10 Ordlista 2 Möjligheternas styrverktyg Social Returnon Investment Erik Jannesson (Ek. dr), 151123, Linköping Insatser = Input Aktivitet = Activity Prestation = Output Effekt = Outcome Påverkan = Impact

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Ett bilköp: Bilpool eller egen bil?

Ett bilköp: Bilpool eller egen bil? 2 Möjligheternas styrverktyg Social returnon investment (SROI) Erik Jannesson (ek. dr), 161109, Linköping Bok för dig som vill fördjupa dig i dagens ämne! Del av Volvos strategiska inriktning: 3 Allt arbete

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2013-11-21 Diarienummer UAN-2013-0530 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

SROI-analys och rapport framtagen av: Sandra Widheimer och Anders Saldner Coompanion Jönköpings län

SROI-analys och rapport framtagen av: Sandra Widheimer och Anders Saldner Coompanion Jönköpings län En ovärderlig förändring En SROI-analys av en förändringsprocess som en konsekvens av deltagande i en grupprocess i projektet Socialt företagande för ökad välfärd SROI-analys och rapport framtagen av:

Läs mer

Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun

Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun ekonomiska uppföljningar, utvärderingar och analyser Delrapport projekt Tolvan Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun 22/11-2007 Sammanfattning Delrapporten, som bygger sin analys på åtta individer

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum:

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-03-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010 IUC Sverige AB RAPPORT SEK! Samhällsekonomisk kalkyl NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS Utförd av IUC Sverige AB 2010 RAPPORT 2010-06-30 Samhällsekonomisk Kalkyl NyföretagarCentrum Strängnäs Sammanfattning Våra

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! 2012-06-05 NYHETSBREV JUNI 2012 Vårens sista företagarträff Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! På fredag den

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun SROI-analys och rapport framtagen av: Anna Frestadius, Jessica Ottosson och Pelle Persson Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands Län Svenska

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

KRAMI GÖTEBORG. Vilket värde skapar en genomförd Kramikurs? En SROI analys av

KRAMI GÖTEBORG. Vilket värde skapar en genomförd Kramikurs? En SROI analys av En SROI analys av KRAMI GÖTEBORG Vilket värde skapar en genomförd Kramikurs? Av: Krami för kvinnor och män i Göteborg Processledare: Erik Jannesson, Serus Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 SROI

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Bokslut Reinfeldt och Halland

Bokslut Reinfeldt och Halland Bokslut Reinfeldt och Halland Resultatet av åtta år med en borgerlig regering Socialdemokraterna i Halland 2014-06-25 1 Sammanfattning Den borgerliga regeringens politik för att skapa nya jobb har helt

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer

Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer Cornelia Björk Utredare på FoU i Väst/GR cornelia.bjork@grkom.se Korta fakta om projektet Jan 2015 - feb 2016 Samverkan mellan AFH, Arb-vux och AF 30 deltagare Långvarigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys och rapport framtagen av: Marie Barck, Marie Kristina Barck, Christer Käck och Charlotte Pagré Svenska Röda Korset Svenska SROI-nätverket

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 1 Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Bakgrund Guldkanten ideell förening har sedan 2010 bedrivit verksamhet som ett socialt företag tillsammans med Borås Stad i syfte att dels ge

Läs mer

SROI-analys av Karriär-Kraft Nästa Steg Värdet av en LSS-verksamhet som omvandlar bidragstagare till samhällsresurser

SROI-analys av Karriär-Kraft Nästa Steg Värdet av en LSS-verksamhet som omvandlar bidragstagare till samhällsresurser SROI-analys av Karriär-Kraft Nästa Steg Värdet av en LSS-verksamhet som omvandlar bidragstagare till samhällsresurser SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Skoglund och Annika Wessbro Karriär-Kraft

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Delrapport projekt Kuggen. Samordningsförbundet i Kramfors

Delrapport projekt Kuggen. Samordningsförbundet i Kramfors Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Delrapport projekt Kuggen Samordningsförbundet i Kramfors 4/3-2008 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Kvantitativ

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer