SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?"

Transkript

1 SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark, Stockholms läns Bildningsförbund Svenska SROI-nätverket har tilldelat rapporten kvalitetsmärkningen Svensk SROI-kvalité (Nivå 1). SROI är en metod för att kartlägga, förstå och värdera de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna av en verksamhet.

2 Svenska SROI nätverket Följande SROI rapport har genomgått Svenska SROI nätverkets oberoende kvalitetsgranskning: SROI analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke & Handling, & Britt Lindmark, Stockholms läns Bildningsförbund Granskningen visar att analysen genomförts med god förståelse för SROIprocessen och i enlighet med de sju principerna i SROI. Granskningen inkluderar dock inte verifiering av insamlad information och beräkningar; den är helt principbaserad och tar uteslutande sin utgångspunkt i SROI rapporten. Analysen ges härmed kvalitetsmärkningen Svensk SROI kvalité (Nivå 1) Gordon Hahn Ansvarig kvalitetsgranskning Svenska SROI nätverket

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 SROI SOCIAL RETURN ON INVESTMENT... 4 BAKGRUND TILL BÖNORNA OCH SOCIALT FÖRETAGANDE... 5 UTVECKLANDE AV BÖNORNA I HANDEN... 5 VAD ÄR ETT SOCIALT FÖRETAG?... 6 TANKE & HANDLINGS MEDVERKAN... 6 FASTSTÄLLANDE AV ANALYSENS OMFATTNING... 8 MOTTAGARE AV ANALYSEN... 8 OM FÖRFATTARNA... 8 INTRESSENTER... 8 KARTLÄGGNING INSATSER OCH AKTIVITETER RESULTAT EFFEKTER, INDIKATORER PROXYTERMER OCH UTFALL FASTSTÄLLANDE PÅVERKAN DEADWEIGHT TILLSKRIVNING FÖRFLYTTNING BERÄKNING AV SROI- VÄRDET NYTTOPERIOD OCH AVTRAPPNING SOCIAL NYTTA KÄNSLIGHETSANALYSEN REKOMMENDATIONER MÄTRELATERADE REKOMMENDATIONER VERKSAMHETSRELATERADE REKOMMENDATIONER BILAGOR BILAGA 1 PÅVERKANSKARTA BILAGA 2 INFORMATIONSINSAMLING BILAGA 3 INTERVJUGUIDE TILL INTERVJU TVÅ MED BÖNORNA BILAGA 4 ENKÄTFRÅGOR TILL BÖNORNA I HANDEN

4 SAMMANFATTNING Den här SROI-analysen (Social Return On Investment) mäter effekterna av de insatser som gjorts för de tre kvinnor som var med och startade och driver det sociala företaget Bönorna i Handen. Insatserna skapade förutsättningar för kvinnorna att gå från sjukförsäkring till anställda i sitt företag. I rapporten benämns kvinnorna som Bönorna. Företaget är ett socialt företag som har dubbla affärsidéer, pasta och salladscafé samt försäljning av arbetsträning och rehabiliteringsplatser till arbetsförmedlingar och kommuner. Bönorna i Handen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, med målsättningen att vara en rehabiliterande arbetsplats och att erbjuda människor med någon form av arbetshinder en chans att komma in i arbetslivet. Bönorna i Handen startade i maj SROI-analysen är en utvärderande analys. Avgränsningen är vald till att endast omfatta förändringen hos Bönorna men vi kommer också att beröra effekterna av deras verksamhet hos en rad andra intressenter. Analysen genomfördes under januari till november 2011 och mäter effekterna av de insatser som kvinnorna har tagit del av för att starta det sociala företaget Bönorna i Handen. Själva analysobjektet är de aktiviteter som insatserna skapade. Insatserna var i korthet: En termins utbildning i socialt företagande på Väddö Folkhögskola med start hösten En studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi under våren 2010 och som skräddarsyddes av Tanke & Handling ekonomisk förening för kvinnorna så att de kunde fortsätta förberedelserna inför starten av företaget. Tanke & Handling har också under hela processen, från att Bönorna slutade på Väddö Folkhögskola till start och drift, bistått med handledning. Coompanion Roslagen har tillhandahållit affärsrådgivning. För att möjliggöra starten av företaget har ekonomiska insatser satts in, t.ex. lönebidrag från arbetsförmedlingen. Bönorna har också fått mycket stöd av sina anhöriga vid start och drift av Bönorna i Handen, vilket har räknats in som en ideell insats. Vid intervjuerna med Bönorna i Handen och Tanke & Handling har följande effekter framkommit: Deltagarna upplever att de mår bättre både fysiskt och psykiskt efter att de har startat caféet och börjat arbeta tillsammans. De känner en större ekonomisk trygghet och har fått ökad arbetslivserfarenhet. De sociala relationerna har blivit fler och bättre. I analysen har vi satt ekonomiska värden på de effekter som uppstått. I samtal med Bo Blideman Tanke & Handling, som följt utvecklingen av deltagarna (Bönorna), har de fått ökat självförtroende fr.o.m. att kursen startade. Då de sedan byggde på sina kunskaper i en studiecirkel och i samband med den kom i kontakt med likasinnade (personer som ville samma sak) ökade självförtroendet ännu mer. Effekten Ökad psykisk hälsa har således uppstått successivt från att Bönorna började på kursen om socialt företagande. Det finns dock en tydlig brytpunkt i den stund Bönorna öppnade caféet Bönorna i Handen, tog emot kunder samt lärde sig hur man handleder personer som kommer från Arbetsförmedlingen och kommunen för att arbetsträna. Öppnandet var ett viktigt kvitto på att de faktiskt kan och det gjorde att deras psykiska hälsa stärktes rejält. Den psykiska hälsan ökade också i takt med att Bönorna lärde känna varandra. 2

5 Att gå arbetslös och riskera att bli utförsäkrad är mentalt påfrestande. Att de genom caféet fått möjlighet att bli anställda har bidragit till den positivt mentala känslan av att vara någon, att kunna något och att inte ligga samhället till last. Vid intervjuerna har de uttryckligen sagt att de mår bättre psykiskt och att det beror på att de nu upplever att de kommit tillbaka till arbetslivet. Samma resonemang kan beskriva effekten ökade sociala relationer. Bägge effekterna, ökad psykisk hälsa och ökade sociala relationer, kommer att vara i tre år beroende på de insatser som gjorts. Därefter tar andra faktorer över som påverkar dessa effekter. Effekterna ökad fysisk hälsa, ökad disponibel inkomst och ökad livserfarenhet tror vi kommer att vara i två år. Det betyder inte att effekterna avtar efter två år utan det kommer vara andra faktorer som tar över och påverkar utvecklingen. Insatserna tillsammans med effekterna har resulterat i att Bönorna har gått från sjukskrivna till anställda i sitt sociala företag och därmed uppnått effekten att ha gått från utanförskap till innanförskap. Den totala sociala nyttan får vi om vi dividerar värdet av effekterna som en konsekvens av analysobjektet med insatserna som legat till grund för effekterna. Då värden skapas även efter analysperiodens slut (november 2011) behöver dessa värden diskonteras för att bli jämförbara med värdena under analysperioden. Att välja en diskonteringsränta kan ske på en mängd olika sätt. Vi har valt samma utgångspunkt som SKL gör i sina rekommendationer om vilken internränta (likvärdig med en diskonteringsränta) som kommuner och landsting kan använda som utgångspunkt i sin budgetprocess. SROI-värdet beräknas genom att dividera det diskonterade totalvärdet kr (se tabell 7) för effekterna med totalt värde för insatserna kr (se tabell 2). Detta ger ett värde på 0,906, Vilket ger ett SROI-värde på 0,9:1. Det vill säga för varje krona som har satsats på insatserna har man uppnått ungefär motsvarande värde i uppskattad effekt för Bönorna. Vi har valt att endast mäta effekterna som insatserna har på Bönorna. Den vinst i kronor som samhället gör (i detta fall Haninge kommun, landstinget och staten) har inte räknats ut. Vi kan trots det konstatera att de samhälleliga vinsterna finns och kommer att öka varefter tiden/åren går. Av den anledningen anser vi att Bönorna i Handen i allra högsta grad kan betraktas som ett viktigt bidrag till att lösa det kommunala/offentliga uppdraget att minska antalet arbetssökande. 3

6 SROI SOCIAL RETURN ON INVESTMENT Sedan lång tid har verksamheters effektivitet i huvudsak mäts i strikt ekonomiska termer. Resurser till och inom verksamheterna har dessutom fördelats på samma grund. SROI (Social Return on Investment) har en bredare ansats genom sitt fokus på det värde verksamheter skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Värden som dessutom presenteras i ett monetärt mått, ett så kallat SROI-värde. SROI är en effektbaserad metod, vilket innebär att faktisk förändring snarare än resultat fokuseras. Resultat handlar primärt om den kvantitativa summan av en aktivitet. Det innebär att ett resultat av en utbildningsinsats som syftar till att få människor i arbete är antalet personer som genomgått utbildningen. Exempel på effekter är ökat självförtroende och ökad disponibel månadsinkomst som en konsekvens av de jobb som utbildningsinsatsen leder till. Metoden bygger på intressentinvolvering och -analys samt användandet av beviskedjor för att tydliggör hur värde skapas i verksamheter. En beviskedja beskriver hur insatser omvandlas till aktiviteter, resultat och effekter, vilken betydelse aktiviteterna har för den aktuella förändringen och slutligen hur mycket värde verksamheten skapar. SROI är dessutom en av få metoder som beräknar det ekonomiska värdet av effekter som saknar marknadsvärde, exempelvis självkänsla, miljöutsläpp och social integration. Med en sådan ansats kan en total bild av förhållandet mellan investering och värde skapas. SROI handlar således om nytta snarare än pengar. Att använda pengar som storhet syftar till att utnyttja ett redan vedertaget språk för att kommunicera värde och därmed förbättra möjligheterna till resursfördelning baserad på inte bara ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt ansvarstagande. En SROI-analys genomförs i sex steg. Dessa innefattar en hel del bedömningar och avvägningar, och metoden har därför sin grund i sju principer. Dessa skall vara i arbetet och säkerställa en väl genomförd, transparent och trovärdig analys. Benämningen av de sex stegen och de sju principerna presenteras nedan. De sex stegen: 1. Fastställ analysens omfattning och identifiera de huvudsakliga intressenterna 2. Kartlägg insatser, aktiviteter, resultat och effekter 3. Mät effekterna och ge dem ett värde 4. Fastställ påverkan 5. Beräkna SROI-förhållandet 6. Redovisa, använd och förankra De sju principerna: 1. Intressenterna - de som upplever förändring - är centrala i processen 2. Förstå vad som förändras för intressenterna 3. Värdera det som är relevant med hjälp av monetära proxytermer 4. Inkludera bara det väsentliga 5. Överdriv inte 6. Var öppen och transparent 7. Kontrollera resultaten externt 4

7 BAKGRUND TILL BÖNORNA OCH SOCIALT FÖRETAGANDE Den här SROI-analysen (Social Return On Investment) mäter effekterna av de insatser som gjorts för de tre kvinnor som var med och startade och driver det sociala företaget Bönorna i Handen. Den ekonomiska föreningen Tanke & Handling har medverkat till att insatserna för kvinnorna skapades. Insatserna skapade förutsättningar för kvinnorna att gå från sjukförsäkring till anställda i sitt företag. I rapporten benämns kvinnorna som Bönorna och Tanke & Handling ekonomisk förening som Tanke & Handling. Utvecklande av Bönorna i Handen Bönorna i Handen är ett arbetsintegrerande socialt företag som har dubbla affärsidéer; pasta och salladscafé samt försäljning av arbetsträning och rehabiliteringsplatser till den offentliga sektorn. Verksamheten syftar till att de anställda och deltagarna skall ha en utvecklande och meningsfull sysselsättning samt vara rehabiliterande både fysiskt och psykiskt och därmed skapa ökat självförtroende, livskvalitet och trygghet i vardagen. Bönorna i Handen startade i maj Då hade Bönorna tagit del av de aktiviteter och insatser som beskrivs utförligt under avsnittet insatser i denna rapport. Insatserna var i korthet: En termins utbildning i socialt företagande på Väddö Folkhögskola med start hösten En studiecirkel anordnades av Studieförbundet Vuxenskolan under våren 2010 och skräddarsyddes av den ekonomiska föreningen Tanke & Handling för kvinnorna så att de kunde fortsätta förberedelserna inför starten av företaget. Handledning av Tanke & Handling under hela processen från att Bönorna slutade på Väddö Folkhögskola till start och drift av caféet. Affärsrådgivning tillhandahållen av Coompanion Roslagen. Egna ekonomiska insatser för att möjliggöra starten av företaget. Lönebidrag från arbetsförmedlingen. Kvinnorna har också fått mycket stöd av sina anhöriga vid start och drift av företaget, vilket har räknats in som en ideell insats. Dessa insatser skapade förutsättningar för kvinnorna att gå från sjukförsäkring till att bli anställda i sitt företag Bönorna i Handen. Målsättningen med insatserna var just att Bönorna skulle skapa arbete åt sig själva och därmed inte komma att bli utförsäkrade från sjukersättningen från Försäkringskassan, vilket skulle bli fallet för alla tre under Bönorna har själva varit med och skapat det sociala företaget, från planering av starten och renovering av lokal och möbler. I stort sett allt som finns på caféet är gamla inventarier som återanvänts och restaurerats. En hel del har vi hittat på loppis och annat har vi fått till skänks säger en av Bönorna som också berättar att de själva målat om alla stolar och bord. 5

8 De har också hjälpts åt med att renovera själva caféet. Den 1 november 2010 öppnade Bönorna portarna för sina kunder. De tre Bönorna har olika bakgrund; en av dem har arbetat inom café och restaurangbranschen, en annan har tidigare arbetat som säljare av olika livsmedel bland annat pasta och den tredje har tidigare arbetat som lokalvårdare och undersköterska. Alla tre hade tidigare varit helt eller delvis långtidssjukskrivna och haft sjukbidrag, d.v.s. tidsbegränsad förtidspension om %! Vad är ett socialt företag? De första sociala företagen startade i slutet av 1980-talet. Nu finns det fler än 300 stycken i Sverige. De sociala företagen är en del av den sociala ekonomin. I de sociala företagen arbetar idag cirka personer som har någon form av arbetshinder. De sociala företagen finns inom en rad olika branscher såsom kafé och restaurang, bygg- och markentreprenad, hunddagis, kontor och service, olika former av odling samt konsthantverk. Sociala företag är alltid en egen juridisk person men har ett utvecklat samarbete med både det lokala näringslivet och den offentliga sektorn. De återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten eller i andra sociala företag. De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med marknadens behov av produkter eller tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjänster och nya arbetstillfällen. Sociala företag startar främst på två sätt. Antingen genom att kommunen avknoppar verksamhet för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden eller genom start av nya verksamheter. Ofta sker det genom projektmedel från ESF-rådet eller Allmänna Arvsfonden. Målen med de sociala företagen är att de ska vidga arbetsmarknaden och ge möjlighet till arbete efter medarbetarens egen förmåga. Grundläggande är att synliggöra den enskilde människans behov och resurser. Därför måste verksamheten vila på delaktighet och empowerment att inte arbeta för utan med människor. Tanke & Handlings medverkan Tanke & Handling har intresse av att det sociala företaget Bönorna i Handen utvecklas och blir bärkraftigt. Detta relaterar då inte bara till de som arbetar där utan också för att testa en idé till företagsmodell. Modellen har vuxit fram då Bönorna kom på att de ville försöka starta ett café när de gick kursen i socialt företagande på Väddö folkhögskola. Vid starten av kursen fanns inga planer på någon fortsättning för de som ville gå vidare med sina företagsidéer. Kursansvarig på Väddö folkhögskola var Bo Blideman i Tanke & Handling och som har lång erfarenhet från utveckling av det sociala företagandet i Sverige. För att möjliggöra stöd till Bönorna inkluderades dessa som pilotgrupp när Tanke & Handling sökte projektmedel från Allmänna Arvsfonden våren Inom projektet utvecklades modellen att starta socialt företag för funktionshindrade/långtidssjukskrivna som riskerade att bli utförsäkrade från Försäkringskassan. Projektets namn är Den felande länken. 6

9 Projektet beviljades medel från Allmänna Arvsfonden. Genom projektet kunde Bönorna ges en anställning med lönebidrag hos Tanke & Handling, få rådgivning och finansiellt startbidrag och därmed utveckla det sociala företaget Bönorna i Handen. Bönornas anställning hos Tanke & Handling varade i ett år innan de kunde flytta över sin anställning till den ekonomiska föreningen Bönorna i Handen. 7

10 FASTSTÄLLANDE AV ANALYSENS OMFATTNING Den här SROI-analysen kartlägger effekterna och dess värde för de tre kvinnorna som startat och driver Bönorna i Handen, det vill säga deras effekter som en konsekvens av de insatser som beskrivs i nästa avsnitt. Således är själva analysobjektet de aktiviteter som Bönorna tagit del av från det att de började kursen Socialt företagande i september 2009 till och med ungefär ett år efter att de öppnat portarna för kunderna, det vill säga 1 november SROIanalysen är därmed av utvärderande karaktär. Då Tanke & Handling har utarbetat en modell, som går ut på att hjälpa individer att gå från långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till start av socialt företag, har syftet med den här SROI-analysen varit att mäta effekterna som uppstått hos de tre kvinnorna som har tagit del av de insatser som analyseras. Därav analysens smala fokus. Mottagare av analysen Analysen är framtagen för handläggare och beslutfattare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Haninge kommun, men den är även relevant för centrala organ som SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Tillväxtverket. Målsättningen med analysen är att visa på vilka effekter insatserna hade för de tre kvinnorna. Om författarna Rapporten är skriven av Karina Johansson och Britt Lindmark under och efter att vi deltagit i SOUL:s (Sociala ekonomins organisationer i utveckling och lärande) fördjupningskurs i SROI under våren Kursledare var Erik Nilsson (SERUS). Under framtagandet av den här SROI-analysen har författarna haft olika roller i och med att Karina har haft insyn i verksamheten genom sin roll som Verksamhetsledare på Bönorna i Handen medan Britt inte hade tidigare kunskap om verksamheten. Detta har skapat en dynamik där Karina har bidragit med kunskap och kontakt med verksamheten och Britt har kunnat se verksamheten med andra ögon och därmed kunnat ställa ingående och utvecklande frågor till de tre kvinnorna och övriga personer som har intervjuats. Då Väddö folkhögskola och Studieförbundet Vuxenskolan är medlemmarna i Stockholms läns Bildningsförbund har Britt velat veta på vad sätt en kurs och en cirkel av dessa slag påverkar deltagarnas personliga utveckling och möjligheter att efteråt skaffa sitt ett arbete. Intressenter Här redogörs för den intressentkartläggning vi gjort tillsammans med Bönorna och Bo Blideman på Tanke & Handling. Intressentkartläggningen har gjorts genom diskussioner med nämnda parter. Intressenter är personer och organisationer som upplever förändring, positiv eller negativ, som en följd av de aktiviteter som analyseras. 8

11 Tabell 1. Sammanställning intressentkartläggning Intressenter Inkludera/Exkludera Insamlingsmetod Antal Bönorna Inkludera Intervju och enkät 3 Deltagare från AF och kommunen Exkludera Tanke & Handling Exkludera Intervju 3 Samordningsförbundet Exkludera Arbetsförmedlingen Exkludera Intervju 1 Försäkringskassan Landstinget Haninge kommun Stockholm stad Staten Anhöriga Kunder Leverantörer Miljö Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Exkludera Bönorna Bönorna är de tre kvinnor som tog del av aktiviteterna som genererades för skapande av det sociala företaget Bönorna i Handen. Vi har alltså valt att avgränsa den här SROI-analysen till de effekter som analysobjektet haft på de tre kvinnorna. Därmed är de huvudintressenter. Bönorna har intervjuats två gånger under våren De har också fått fylla i en enkät för att ytterligare tydliggöra hur de förändrats. Deltagare från Arbetsförmedlingen (AF) och kommunen Bönorna i Handen tar emot deltagare från AF och kommunen som praktiserar eller arbetstränar hos dem. Från januari 2011 till november 2011 har antalet deltagare från AF och kommunen ökat från en till tio personer. Bönornas verksamhet har stor betydelse för dessa deltagare. En av dem har uttryckt det på följande sätt: Det här är det bästa som har hänt mig förutom att jag har fött mina barn. Det hon ger uttryck för är att hon har kommit in i ett sammanhang, att hon upplever att hon känner sig uppskattad och behövd och kan bidra till 9

12 verksamheten. Två deltagare som under våren varit hos Bönorna i Handen har gått vidare till anställningar i andra företag. Tanke & Handling Tanke & Handling har intresse av att Bönorna i Handen utvecklas och blir bärkraftigt, inte bara för de som arbetar där, utan också för att testa en idé till företagsmodell som vuxit fram under processen av starten av Bönorna i Handen. Tillsammans med Bo Blideman har diskussioner förts bland annat om vilka insatser som satts in och värdet av dessa, om intressentgrupper, resultat och påverkan. Karina Johansson, anställd på Tanke & Handling tillika en av författarna till denna rapport, har varit mycket hos Bönorna i Handen genom sin handledning av Bönorna och har därmed kunnat tillföra mycket information till analysen. Tanke & Handling har under hela processen, sedan starten av Bönorna i Handen, kontinuerligt dokumenterat verksamheten bland annat genom en film och denna SROI-analys. Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn ägs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Deras vision är Gemensamma tag kring våra kommuninnevånare som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna återgå till arbete eller etablera sig på arbetsmarknaden 1. Samordningsförbundet har dels stöttat Bönorna i Handen genom att marknadsföra företaget och deras tjänster inom förbundet. De är även en av de kunder i Haninge kommun som beställer catering från Bönorna i Handen för arbetsluncher och konferenser. Arbetsförmedlingen (AF) Genom att Bönorna gick från sjukersättning från Försäkringskassan till anställning med lönebidrag har AF fått tre nya personer att administrera lönebidrag till. Genom den rehabiliterande verksamheten för de anställda kommer lönebidraget under åren att minskas. AF har också haft nytta av att caféet har startat då de köper platser för arbetsplatspraktikanter och deltagare från FAS 3. Arbetsplatspraktikanterna har varit på caféet ett par, tre timmar per dag och deltagare från FAS 3 på 100 %. AF:s verksamhet i sig har inte påverkats nämnvärt av att Bönorna i Handen har startat. Arbetstiden för anställda på AF förändras inte, inte heller deras arbetsuppgifter. Däremot har de ytterligare ett företag att köpa platser från för sina inskrivna klienter. Försäkringskassan (FK) Genom att Bönorna har blivit anställda har utbetalningen av sjukersättning från FK upphört för dem. Vi bedömer dock att FK:s personal inte påverkas nämnvärt, det vill säga att de inte påverkas genom en lägre arbetsbelastning, förändrade rutiner etcetera. Tre personer är för liten volym för att det skall ha betydelse rent verksamhetsmässigt. Landstinget I våra kontakter med Bönorna framgick att de stundtals mått både fysiskt och psykiskt dåligt. En tanke vi hade initialt var därför att starten av företaget troligtvis skulle påverka 1 Samordningsförbundet Östra Södertörn, > Om oss. 10

13 resursanvändningen för Landstinget. I enkätsvaren om hur de själva upplevde antal besök hos läkare/vårdcentral framkom också att besöken, efter att de hade starta caféet, var något färre än tidigare. Vi bedömde dock effekten så pass marginell att den inte påverkar landstingets vårdkostnader. Haninge kommun Bönorna i Handen betyder mycket för Haninge kommun, bland annat då de har intresse av att personer som idag finns inom socialtjänsten (Arbetscentrum) och som behöver arbetsträna får möjlighet till det på caféet. Kommunen får också en ökad goodwill då verksamheten även blivit känd utanför kommunens gränser. Haninge kommun har liksom övriga kommuner i landet som mål att minska arbetslösheten hos befolkningen genom att öka antalet arbetstillfällen och därmed även öka skatteintäkterna för kommunerna. För Haninge kommun innebär det att två av deras invånare har fått arbete (den tredje kvinnan bor i Stockholm stad). Tidigare stod de utanför arbetsmarknaden. I och med sin anställning i Bönorna i Handen, bidrar de nu till ökade skatteintäkter. Effekten blir dock marginell för kommunen då det i detta fall endast är två individer som kommer i sysselsättning. Stockholm stads kommun En av Bönorna är mantalsskriven i Stockholm stad och kan genom sin anställning i Bönorna i Handen också bidra till ökade skatteintäkter istället för att eventuellt få socialbidrag. Effekten blir marginell för kommunen då det i detta fall är en enskild individ som kommer i sysselsättning. Staten Företagsbeskattning i form av moms, arbetsgivaravgifter och bolagsskatt betalas direkt in till staten. För nystartade företag tar det oftast några år innan företaget är bärkraftigt och betalar in skatt av någon betydelse. Det kommer med största sannolikhet att vara så även för Bönorna i Handen. För den aktuella analysperioden har därmed inga betydande skatterelaterade effekter uppstått. Anhöriga Vid intervjuerna framkom att kvinnornas familjemedlemmar har påverkats av starten av Bönorna i Handen, både direkt och indirekt. Direkt genom att några av dem har hjälpt till att renovera lokalen och varit behjälpliga vid städning och drift. Indirekt genom att en av de anställdas barn har fått längre dagar på dagis och skola än tidigare. Utifrån intervjuerna har det framkommit att de anhöriga påverkas både positivt och negativt av att Bönorna har startat företaget Bönorna i Handen. Exempelvis har en förälder till en av Bönorna utryckt oro för att dottern jobbar så mycket. Dock tror vi, utifrån det som har kommit fram i intervjuerna, att SROI-värdet skulle påverkas positiva om de anhöriga hade inkluderas i SROI-anlysen. Det är allmänt känt att familjemedlemmar påverkas om någon i familjen är arbetslös och att det oftast har positiva effekter på anhöriga om den arbetslöse kommer i arbete. Kunder Vid intervjuerna med Bönorna framkom att antalet kunder ökat successivt sedan öppnandet, att de anger att de är nöjda, att politiker från kommunen besökt lunchcaféet och att de har haft 11

14 många beställningar på cateringmat. Vi kan alltså dra slutsatsen att kunderna är nöjda med maten och atmosfären på caféet. I caféet fanns också en hel del presentartiklar att köpa vilket bidrar till en trivsam atmosfär och ökade intäkter. Om vi skulle inkludera kunderna i SROIanalysen tror vi att det skulle ge ett litet positivt utfall i och med att flera kunder har uttryckt sig positivt till maten och till caféets hemtrevliga miljö. Leverantörer Genom starten av Bönorna i Handen har en rad leverantörer sålt varor och tjänster till Bönorna. Dock handlar det om små kvantiteter som har köpts, något som verifieras av att Bönorna i Handen inte har uppnått någon mängdrabatt från någon leverantör. Dessa leverantörer upplever således ingen betydande förändring som en konsekvens av Bönornas verksamhet. Miljöpåverkan Bönorna i Handen bidrar till en ökad miljöpåverkan i och med att ytterligare ett café har öppnat i Haninge. En stor del av de kunder som besöker caféet gick tidigare sannolikt till andra lunchrestauranger och caféer. Bönorna i Handen har ingen uttalad miljöprofil utan har i dagsläget endast en liten andel ekologiska råvaror i sin produktion av luncher och caféprodukter. Anledningen är att ekologiska produkter många gånger är dyrare. De har dessutom valt att producera en del gluten- och laktosfria produkter där det inte finns ekologiska råvaror att använda. De interiörprodukter som de har till försäljning är inte heller ekologiskt producerade. Dock är de duktiga på att återvinna förpackningar från leverantörer och återanvända möbler till inredning i lokalerna som de köpt på second hand eller fått till skänks. Om man skulle inkludera miljöpåverkan i SROI-analysen tror vi att det skulle ge ett negativt värde. Om Bönorna i Handen skulle ställa om sin produktion till ekologiska och närproducerade råvaror och artiklar samt valde ett grönt alternativ för sina elleveranser skulle miljöpåverkan troligtvis skapa ett neutralt värde. Exkluderande intressenters påverkan Efter att vi har gjort vår intressentkartläggning har vi kommit fram till att störst påverkan av att Bönorna i Handen har startat har naturligtvis varit för Bönorna själva, men även för deltagarna som skickats dit från AF och kommunen samt de anhöriga. Att mäta den positiva upplevelsen för AF:s deltagare skulle kunna ge ett högre SROI-värde likväl som för de anhöriga. De samhällsekonomiska vinsterna som t.ex. ökade skatteintäkter inom företagsbeskattning och inbetalningar av moms och arbetsgivaravgifter kommer först senare när företaget har varit igång lite längre och blivit mer bärkraftigt. Vad avser ekonomisk ersättning till Bönorna har kostnaderna i princip flyttas från en myndighet till en annan, d.v.s. från Försäkringskassan och sjukersättning till Arbetsförmedlingen med lönebidrag. En SROI-analys som sträcker sig över längre tidsperiod, t.ex. fem-tio år skulle kunna ge ett stort positivt SROI-värde vad avser landstingets vårdkostnader. Personer som är arbetslösa under längre tid kostar landstinget mer än personer som har meningsfulla arbetsuppgifter, känner sig behövda på arbetsmarknaden och har stort socialt nätverk. 12

15 KARTLÄGGNING Insatser och aktiviteter Nedan beskrivs de insatser som legat till grund för analysobjektets aktiviteter. Under tabellen finns en förklarande text om när insatsen skedde och vad den bestod av, vilka aktiviteter som Bönorna tog del av utifrån insatsen samt värdet av insatsen. Tabell 2. Sammanställning insatser och aktiviteter Tidsperiod Insats Aktivitet Insats i kr Sep-Dec 2009 Utbildning i socialt företagande på Väddö Folkhögskola Kunskapsöverföring om start och drift av socialt företagande kr Sep 2009 April 2010 Sjukersättning till deltagarna innan de blev anställda 0 kr Jan-Maj 2010 Studiecirkel arrangeras av Tanke & Handling i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Förberedelse inför start av det sociala företaget Bönorna i Handen kr Jan-Maj 2010 Företagsrådgivning av Coompanion Roslagen Rådgivning vid start av det sociala företaget kr Apr 2010 Nov 2011 Lönebidrag till Bönorna från AF minskad med det aktivitetsstöd de skulle erhållit om de hade blivit utförsäkrade kr Maj 2010 Startbidrag från Allmänna Arvsfonden Möjliggjorde starten av renovering av lokalen kr Maj Nov 2011 Ideellt arbete utfört av anhöriga Hjälpt till med förberedelse inför start och drift av caféet kr Juni 2010 Ekonomisk insats Möjliggjorde renovering av lokalen samt köp av inredning kr Jun 2010 Nov 2011 Verksamhetsstyrning av Tanke & handling Kontakt med myndigheter, ansvar för övergripande personalfrågor och strategisk styrning av företaget kr Jan Nov 2011 Verksamhetsledning av Tanke & Handling Arbetat med ekonomi, verksamhetsutveckling kr Summa insatser kr Insats: Utbildning i socialt företagande I september 2009 började Bönorna en kurs i socialt företagande på Väddö folkhögskola. Den pågick en termin med kursledare Bo Blideman, verksam inom Tanke & Handling. Beskrivning av genererad aktivet Under kursen gick de igenom företags- och föreningskunskap, potentiella affärsidéer, kostnadstänkande i form av budgetering och prissättning, marknadsföring, vad ett socialt företag är samt uppstartsprocessen för sociala företag. 13

16 Uträkning av värdet av insatsen För beräkning av insatsen används den ersättning som Folkhögskolor får från Folkbildningsrådet, det vill säga kr per elev och vecka 2. Uträkningen är sedan gjord på följande sätt: Kursen pågick under 20 veckor på halvfart (0,5). Beräkningen av insatsen görs för de tre Bönorna genom att kr (ersättning per elev och vecka) divideras med 0,5. Summan multipliceras sedan med 20 (antal veckor) och 3 (de tre Bönorna). Det ger en total insats på kr. Insats: Sjukersättning till deltagarna Innan deltagarna blev anställda av Tanke & Handling hade de ersättning från Försäkringskassan i form av sjukersättning. Denna ersättning hade de fått oavsett vilka eventuella aktiviteter de hade deltagit i. Därför anser vi inte att det är en relevant insats att inkludera i den här analysen. Insats: En termins studiecirkel I januari till maj 2010 anordnade Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i samarbete med Tanke & Handling en studiecirkel för Bönorna. Anledningen var att studiecirkelmetodiken var lämplig i detta fall, det vill säga man träffas regelbundet i grupp under studietiden och däremellan förbereddes starten av Bönorna i Handen. En annan anledning var att SV hade en ledig lokal för ändamålet. Beskrivning av genererad aktivet Studiecirkeln innebar handledning i fyra timmar var fjortonde dag av Bo Blideman. Mellan dessa tillfällen arbetade Bönorna själva med förberedelse för att starta den ekonomiska föreningen Bönorna i Handen. De arbetade bland annat med att utveckla sin affärsidé, upprätta verksamhetsplan och en budget för lunchcaféet, skriva stadgar och bilda en ekonomisk förening. Uträkning av värdet av insatsen Lönekostnad för cirkelledaren är kr/månad (brutto) multiplicerat med 1,42 % för sociala avgifter och pensionsförsäkring. Detta ger en total lönekostnad på kr/månad. Handledningen omfattade två timmar var fjortonde dag vilket ger åtta timmar per månad. Omräknat i procent av en heltid (164 timmar/månad) blir det åtta timmar dividerat med 164 timmar vilket ger 4,87 % i omfattning. Lönekostnad för handledning blir kr/månad multiplicerat med 4,87 % vilket ger kr/månad. Studiecirkeln pågick i 5 månader vilket ger en total lönekostnad på kr för handledningen i studiecirkeln. Insats: Företagsrådgivning av Coompanion Roslagen I den studiecirkel som Tanke & Handling anordnade för Bönorna (se föregående insats) ingick även rådgivning från Coompanion Roslagen. Beskrivning av genererad aktivet Insatsen innebar att Bönorna fick mer kunskap om start och drift av socialt företagande. 2 Mail från Ingegerd Akselsson Le Douaron, Folkbildning - Learning for Active Citizenship, Folkbildningsrådet. 14

17 Uträkning av värdet av insatsen Vid start av nya företag är rådgivning från Coompanion kostnadsfri. Då det är en viktig insats i analysobjektet inkluderar vi ändå ett värde för den. Mer specifikt använder vi den aktuella lönekostnaden för rådgivningen som ett utryck för värdet. Lönekostnad är kr/månad (brutto) multiplicerat med 1,42 % för sociala avgifter och pensionsförsäkring. Detta ger en total lönekostnad på kr/månad. Handledningen omfattade fyra timmar per månad. Omräknat i procent av en heltid (164 timmar/månad) blir det fyra timmar dividerat med 164 timmar vilket ger 2,43 % i omfattning. Lönekostnad för handledning blir multiplicerat med 2,43 %, det vill säga kr/månad. Multiplicerar med fem månader ger det en insats på kr för företagsrådgivning. Insats: Bidrag för lön Arbetsgivare (i det här fallet Bönorna i Handen) som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras ekonomiskt med lönebidrag som utbetalas av Arbetsförmedlingen. Syftet med lönebidraget är att underlätta för personer med nedsatt arbetsförmåga att få ett arbete, och genom bidraget kan företaget tillvarata enskilda individers kompetens och färdigheter. Vid en sådan anställning beaktas funktionsnedsättningen och nedsättningen av arbetsförmåga. Beskrivning av genererad aktivet Lönebidraget har gjort att kvinnorna i större utsträckning har kunnat arbeta 100 % utifrån sin egen arbetsförmåga. Uträkning av värdet av insatsen För att räkna ut värdet av insatsen minskar vi de aktuella lönebidragen från AF till Bönorna med det aktivitetsstöd från AF och eventuellt försörjningsstöd från kommunen som de skulle erhållit om de hade blivit utförsäkrade från Försäkringskassans sjukersättning. Anledningen är att vi enbart ska inkludera det värde av insatsen som relaterar specifikt till analysobjektet. Om de tre blivit utförsäkrade hade de haft en garanterad inkomst (aktivitetsstöd med eventuellt försörjningsstöd), så det är differensen mellan lönebidraget och dessa bidrag som utgör värdet av insatsen i detta fall. Lönebidrag för två av Bönorna har betalats ut under perioden april 2010 till november 2011 (nitton månaderna). Dessa har haft ett lönebidrag på 100 % vilket motsvarar kr/person och månad. Totalt innebär det ett lönebidrag på kr ( kr/mån multiplicerat med 19 mån multiplicerat med 2 personer). För den tredje av Bönorna har ett lönebidrag betalats ut under perioden maj 2010 till november 2011 (arton månaderna). Det har omfattat 75 % vilket ger kr/månad. Totalt innebär det ett lönebidrag på kr ( kr/mån multiplicerat med 18 mån multiplicerat med 1 person). I vår beräkning drar vi sedan av den kostnad som staten skulle haft om Bönorna skulle ha erhållit någon form av aktivitetsstöd. Enligt Försäkringskassan är ett genomsnittligt belopp för gruppen långtidssjukskrivna 360 kr/dag. Med utgångspunkt i 21 arbetsdagar per månad ger det kr/månad. Totalt handlar det om 56 månader ( ) med lönebidrag för de tre 15

18 Bönorna. Totalt motsvarar det en kostnad på kr för hela perioden. Nettobidraget blir således kr kr kr = kr Insats: Startbidrag Bönorna kunde genom att vara en del av projektet Den felande länken (se beskrivning nedan) erhålla bidrag från det Allmänna Arvsfonden. Beskrivning av genererad aktivet Genom bidraget kunde de påbörja renovering av sin affärslokal. Uträkning av värdet av insatsen Enligt Bönorna i Handens bokföring har företaget mottagit ett startbidrag från Allmänna Arvsfonden på kr. Insats: Ideellt arbete utfört av anhöriga Beskrivning av genererad aktivet Anhöriga har deltagit i skapande och driften av det sociala företaget genom olika arbetsinsatser samt med glada tillrop. Uträkning av värdet av insatsen Vilket värde man ska sätta på en frivilligtimma kan diskuteras. I USA är det vanligt att man i den offentliga statistiken medvetet sätter ett ganska lågt värde på frivilligarbetet genom att använda samma belopp som en lantarbetarlön. Om vi i Sverige idag skulle använda den modellen så skulle vi till exempel kunna ta minimilönen för bärplockare. Den var kr i månaden under Till det kommer sociala avgifter m.m. Om dessa uppgår till 38 % blir den totala lönekostnaden kr per månad, eller 137 kr i timmen ( kr dividerat med 164 timmar). Frivilligarbetets värde sätts då till 137 kronor i timmen. Med denna modell har det minst respektive mest kvalificerade frivilligarbetet samma värde. Ett annat sätt är att ge olika typer av frivilligarbete olika värde beroende på hur kvalificerat det är. Då kan man få fram ett värde genom att jämföra med lönerna för motsvarade arbete 3. Enligt intervjuerna med Bönorna har de ideella insatserna från de anhöriga uppgått till fyra timmar i veckan under perioden maj 2010 till oktober 2011, det vill säga totalt 78 veckor. Med en värdering av ideellt arbete till 137 kr/timme blir det totala värdet av insatsen 137 multiplicerat med fyra timmar i veckan i 72 veckor. Det ger en totalsumman på kr. Insats: Ekonomisk insats till start av det sociala företaget Två av deltagarna bidrog med egna insatser på totalt kronor för att kunna starta caféet. Även Tanke & Handling har bistått med en insats på kronor. 3 Så här beräknar du värdet på frivilligarbetet, > Kunskapsbank > Frivilligarbete, volontärarbete > Frivilligarbetets ekonomiska värde. 16

19 Beskrivning av genererad aktivet Genom de ekonomiska insatserna kunde de renovera lokalen, köpa in inredning och köksutrustning till sallad- och pastacaféet. Uträkning av värdet av insatsen Enligt Bönorna i Handens bokföring har företaget erhållit kr i insats. Insats: Verksamhetsstyrning Tanke & Handling har genom finansiering av Allmänna Arvsfonden kunnat ge ledning i verksamhetsstyrning under perioden juni 2010 till november 2011, det vill säga totalt sjutton månader. Beskrivning av genererad aktivet Verksamhetsstyrningen handlar om kontakt med myndigheter, ansvar för övergripande personalfrågor och strategisk styrning av företaget. Uträkning av värdet av insatsen Lönekostnaden för verksamhetsstyrning är kr/månad (brutto) multiplicerat med 1,42 % för sociala avgifter och pensionsförsäkring. Detta ger en total lönekostnad på kr/månad. Verksamhetsstyrningen omfattade åtta timmar per månad. Omräknat i procent av en heltid (164 timmar/månad) blir det åtta timmar dividerat med 164 timmar vilket ger 4,87 % i omfattning. Lönekostnad för handledning blir kr/månad multiplicerat med 4,87 %, det vill säga kr/ månad. Den summan multiplicerat med sjutton månader ger en total lönekostnad på kr för verksamhetsstyrningen. Insats: Verksamhetsledning Beskrivning av genererad aktivet Genom verksamhetsledning från Tanke & Handling har Bönorna fått hjälp med ekonomi och verksamhetsutveckling i form av rutiner och struktur. Uträkning av värdet av insatsen Lönekostnad för verksamhetsledningen är kr/månad (brutto) multiplicerat med 1,42 % för sociala avgifter och pensionsförsäkring. Detta ger en total lönekostnad på kr/månad. Omräknat till per timme (164 timmar/månad) ger 216,50 kr - Från januari 2011 till april 2011 har fyra månaders handledning genomförts med ca 10 timmar per månad. Lönekostnad för perioden är kr. - Från maj 2011 till september 2011 har fem månaders handledning skett med ca 35 timmar per månad. Lönekostnad för perioden är kr. - Från oktober 2011 till november 2011 har två månaders handledning skett med 40 timmar per månad. Lönekostnaden för perioden är kr. Totalsumman för denna insats blir således kr Totala summan för samtliga insatser blir då kronor 17

20 Resultat Ett flertal resultat har skapats utifrån det i föregående avsnittet nämnda insatser och aktiviteter. Nedan redogör vi för några av de viktigaste. Start av Bönorna i Handen Ett konkret resultat av insatserna är att tre personer, Bönorna, har fått en anställning genom start och drift av det sociala företaget Bönorna i Handen. Efter samtal med Bönorna gör vi bedömningen att detta resultat (starta och driva caféet) haft stor betydelse och skulle inte inträffa om de inte haft denna möjlighet. Film om Bönorna Ett annat resultat blev att en film om Bönorna i Handen har producerats som kommer att användas i utbildningssyfte om effekterna av sociala företag. Filmen finns på Sofisam.se och kommer även att visas för handläggare på Arbetsförmedlingar, Försäkringskassor och kommuner. Utveckling av modell för start av socialt företag Tanke & Handlings modell Start av sociala företag för människors som står lång ifrån arbetsmarknaden, har genom Bönorna i Handen kunnat utvecklas. Modellen består i korthet av att kompetensutveckla, ge rådgivning och stödja individer i att starta och driva sociala företag. Genom att följa Bönorna i Handen har föreningen fått ytterligare bevis på vikten av kontinuerligt stöd och regelbunden handledning. Resurs för andra att komma in i arbetslivet Idag är det cirka tio deltagare som arbetstränar på Bönorna i Handen. Det innebär att företaget är en resurs för dessa människor i och med att det ger dem arbetslivserfarenhet, gemenskap och sysselsättning. Det goda exemplet för Haninge kommun Samordningsförbundet Östra Södertörn inledde den 1 juni 2011 en satsning på socialt företagande. Satsningen görs tillsammans med Haninge, Tyresö och Nynäshamn kommun. De finansierar tillsammans en verksamhetsutvecklare som arbetar med att få igång sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. På Haninge kommuns hemsida kan man läsa om det sociala företaget Bönorna i Handen. Bönor först ut med socialt företag i Haninge tre bönor som är först ut med att starta socialt företag i Haninge. Bönorna har startat ett pastaoch salladscafé i Handen. I stort sett allt som finns här är gamla prylar som återanvänts och restaurerats. Satsningen på socialt företagande skulle inte vara lika enkel om de inte hade haft Bönorna som en god förebild för andra som vill starta liknande företag. Resurs i ESF-projekt Den 1 november startade ESF-projektet SPRING där Bönorna är med som en referens i projekt. Bakgrunden till detta är att Bönorna har varit delaktiga i den process som har tagits fram som modell att gå från långtidssjukskrivning/arbetslöshet till arbete i ett socialt företag. Effekter, indikatorer proxytermer och utfall För Bönorna har det skett stora förändringar både psykisk och fysiskt. Efter den första intervjun med dem kom vi fram till nedanstående effekter och dessa har vi sedan verifierat 18

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun SROI-analys och rapport framtagen av: Anna Frestadius, Jessica Ottosson och Pelle Persson Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands Län Svenska

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer