SROI-analys av Kooperativet KOS 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SROI-analys av Kooperativet KOS 2011"

Transkript

1 SROI-analys av Kooperativet KOS 2011 SROI-analys och rapport framtagen av: Kerstin Eriksson, Famna Annica Falk, SKOOPI Svenska SROI-nätverket har tilldelat rapporten kvalitetsmärkningen Svensk SROI-kvalité (Nivå 1. SROI är en metod för att kartlägga, förstå och värdera de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna av en verksamhet.

2 Svenska SROI nätverket Följande SROI rapport har genomgått Svenska SROI nätverkets oberoende kvalitetsgranskning: SROI analys av Kooperativet KOS 2011 av: Kerstin Eriksson, Famna, Annica Falk, SKOOPI Granskningen visar att analysen genomförts med god förståelse för SROIprocessen och i enlighet med de sju principerna i SROI. Granskningen inkluderar dock inte verifiering av insamlad information och beräkningar; den är helt principbaserad och tar uteslutande sin utgångspunkt i SROI rapporten. Analysen ges härmed kvalitetsmärkningen Svensk SROI kvalité (Nivå 1 Gordon Hahn Ansvarig kvalitetsgranskning Svenska SROI nätverket

3 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING SROI SOCIALRETURNONINVESTMENT KOOPERATIVETKOS METOD...6 INTERVJUER...6 ENKÄTER...6 ANDRAKÄLLORFÖRINFORMATION...7 AVGRÄNSNING INTRESSENTER...7 INKLUDERADEINTRESSENTER...9 EXKLUDERADEINTRESSENTER INSATSER EFFEKTER,INDIKATOREROCHPROXYTERMER...12 DELTAGARNA...14 HANDLEDARNA...16 SAMHÄLLETISTORT PÅVERKAN...17 DEADWEIGHT...18 TILLSKRIVNING...19 FÖRFLYTTNING TOTALSOCIALNYTTA...20 NYTTOPERIODOCHAVTRAPPNING...21 SOCIALNYTTA KÄNSLIGHETSANALYSEN KOMMENTARFRÅNGRANSKNING REFLEKTIONER...25 REFERENSLISTA...26 BILAGA1 PÅVERKANSKARTA...27 BILAGA2 ENKÄTFRÅGOR

4 1 Sammanfattning DennaSROI*analysärutfördpåarbetsträningenvidKooperativetKOS.Kooperativet KOSiStockholmärettsocialtarbetskooperativförpersonersomharkontaktmed social*psykiatrin.kosharavtalomplatserförsysselsättningmedsocialpsykiatrin Norrmalmsomocksågerekonomisktstödtillverksamheten.Deintressentersomingåri analysenärdeltagarnaiarbetsträningen,handledare,stadsdelenochsamhälletistort. Analysengjordesiettstudiesyftemedmåletatthittaochmätadevärdensom verksamhetengenererar.analysenvisarettsroi*värdepå1,9:1vilketenkeltuttryck innebärattvarjeinsattkronager1,9krtillbakaivärdeskapande.enbetydande samhällsvinst. Viharutförtanalysenenligtförsiktighetsprincipenvilketinnebärattdesiffrorvi presenteraräriunderkant.inomkooperativetkosfinnsocksåflerområdensom berikarverksamhetenmensominteärinkluderadeidennaanalys.detsroi*värdevi presenteraräralltsåmedstörstasannolikhetlågträknat.analysenharbegränsningari ochmeddetattdenärgjordiettstudiesyfte,enmergenomgripandeanalyshadekrävt mertidänvihadetillförfogande.analysenkundehaförstärktsmedflerintervjueroch flerintressenter.trotsdessabegränsningarianalysensomfattninggerdenändåenklar indikationpåvärdetavarbetsträningen. Ideintervjuerochenkätervihaftsomunderlagföranalysenservitydligtatt arbetsträningenpåkosharletttillförbättradpsykiskhälsahosdeltagarna.deupplever ocksåenarbetstillfredsställelsegenomdetkonceptsomdetsocialaarbetskooperativet erbjuder.dessutomfårdeenförbättradfritid.handledarnasomärverksammapåkos uppleverstörrearbetstillfredsställelseochisamhälletistortfrigörsresursersomkan användaspåannathållellertillandrapersoner. Effekternasomrördeltagarnaärförknippademedattdeharettarbeteochen sysselsättningattkommatill,menförattanalyseninteskallövervärderaeffekternahar avdragfördeadweight,tillskrivningochförflyttninggjorts.medexempelvisdeadweight menasvadsomkundehahäntdeltagarnaävenomdeintehadearbetatpåkos.vihar häranväntossavsiffrorfrånnationellafolkhälsoenkätenförattfåuppgifteromhur psykiskhälsaförändratsgenerelltisamhället. Analysenbelyserocksåfråganomhurlängeeffektenavinsatsenvarar.Fördeltagarna påkosharbedömningengjortsattinsatsenäravenupprätthållandekaraktärvilket innebärattavtrappningenaveffektenuppståridenstundsomdeltagarenlämnar verksamheten,ochattnyttoperiodenärettår.förhandledarnaharviräknatmeden nyttoperiodpåtreår.analyseninnehållerocksåensåkalladkänslighetsanalys.syftet meddenärattsökavilkafaktorersominnebärstörstosäkerhetianalysen,ochgranska dessalitenoggrannareförattsäkerställadessrelevans. SROI*analysensangreppsättattsättamonetäravärdenpåeffekteravverksamheterär intressantochinnovativt.ettsynsättsommedfördelskullekunnaanvändasmervid beslutsfattande.iförlängningenkansynsättetledatillavvägningarsomgerbättre avkastningpåinsattaresurser. 3

5 2 SROI SocialReturnonInvestment Sedanlångtidharverksamheterseffektivitetihuvudsakmättsistriktekonomiska termer.resursertillochinomverksamheternahardessutomfördelatspåsammagrund. SROI(SocialReturnonInvestmentharenbredareansatsgenomsittfokuspådetvärde verksamheterskaparsocialt,miljömässigtochekonomiskt.värdensomdessutom presenterasiettmonetärtmått,ettsåkallatsroi*värde. SROIäreneffektbaseradmetod,vilketinnebärattfaktiskförändringsnarareänresultat fokuseras.resultathandlarprimärtomdenkvantitativasummanavenaktivitet.det innebärattettresultatavenutbildningsinsatssomsyftartillattfåmänniskoriarbeteär antaletpersonersomgenomgåttutbildningen.exempelpåeffekterärökat självförtroendeochökaddisponibelmånadsinkomstsomenkonsekvensavdejobbsom utbildningsinsatsenledertill. Metodenbyggerpåintressentinvolveringoch*analyssamtanvändandetavbeviskedjor föratttydliggörhurvärdeskapasiverksamheter.enbeviskedjabeskriverhurinsatser omvandlastillaktiviteter,resultatocheffekter,vilkenbetydelseaktiviteternaharför denaktuellaförändringen,ochslutligenhurmycketvärdeverksamhetenskapar. SROIärdessutomenavfåmetodersomberäknardetekonomiskavärdetaveffekter somsaknarmarknadsvärde,exempelvissjälvkänsla,miljöutsläppochsocialintegration. Medensådanansatskanentotalbildavförhållandetmellaninvesteringochvärde skapas.sroihandlarsåledesomnyttasnarareänpengar.attanvändapengarsom storhetsyftartillattutnyttjaettredanvedertagetspråkförattkommuniceravärde,och därmedförbättramöjligheternatillresursfördelningbaseradpåintebaraekonomiskt utanävensocialtochmiljömässigtansvarstagande. EnSROI*analysgenomförsisexsteg.Dessainnefattarenheldelbedömningaroch avvägningar,ochmetodenhardärförsingrundisjuprinciper.dessaskallvara vägledandeiarbetetochsäkerställaenvälgenomförd,transparentochtrovärdiganalys. Benämningenavdesexstegenochdesjuprincipernapresenterasnedan. Desexstegen: 1. Fastställ analysens omfattning och identifiera de huvudsakliga intressenterna 2. Kartlägg insatser, aktiviteter, resultat och effekter 3. Mät effekterna och ge dem ett värde 4. Fastställ påverkan 5. Beräkna SROI-förhållandet 6. Redovisa, använd och förankra Desjuprinciperna: 1. Intressenterna - de som upplever förändring - är centrala i processen 2. Förstå vad som förändras för intressenterna 3. Värdera det som är relevant med hjälp av monetära proxytermer 4. Inkludera bara det väsentliga 5. Överdriv inte 6. Var öppen och transparent 7. Kontrollera resultaten externt 4

6 3 KooperativetKOS Iettsocialtarbetskooperativärdetdesomarbetarikooperativetsomägerdet.Detger medlemmarnaenmöjlighetattpåverkasinvardaggenomattvaraendelaven demokratiskorganisationsominnebärbådeansvarochdelaktighet.ettsocialt arbetskooperativharalltidenrelationtilloffentligsektormenärorganisatoriskt friståendesomegenjuridiskperson. KooperativetKOSiStockholmärettsocialtarbetskooperativsomstartade1996somen kommunalsysselsättningsverksamhetförpersonersomharkontaktmedsocial* psykiatrin.denideellaföreningenbildades2002ochverksamhetendrivssedandess somettsocialtarbetskooperativ.kosharavtalomplatserförsysselsättningmed socialpsykiatrinnorrmalmsomocksågerekonomisktstödtillverksamhetengenomatt bekostastörredelenavlokalhyra,telefonochlöntillhandledare(motsvarandetvåoch enhalvtjänst.kosharocksåavtalmedandrakommunerochstadsdelsförvaltningari Stockholmslän. FörattfåbörjapåKOSkrävsattinsatsenärbiståndsbedömdavenhandläggarepå socialpsykiatrinidenstadsdelellerkommunsomharavtalomplatsermedkosenligt Lagomvalfrihetssystem.Insatseninnebärattpersonermedpsykisk funktionsnedsättningkanerbjudasmeningsfullsysselsättningenligtsocialtjänstlagen påkooperativetkos.sysselsättningenskersomarbetslivsinriktadrehabiliteringeller somdagligverksamhet.närenpersonfåttenplaceringpåkosocharbetati verksamhetenitremånaderfinnsdetmöjlighetattsökamedlemskapiföreningen.två medarbetareäranställdaavkooperativetmedlönebidragrespektive trygghetsanställningmendeflestamedarbetarnafårsinersättningfrån Försäkringskassan(sjukersättning.Detärkooperativetsombeslutarommöjligheten attanställadesomarbetariverksamheten.grundenärdåvilkaekonomiskamöjligheter somverksamhetenharsamtindividensbehovavarbete. Kooperativetbestårav21medarbetareochhartreverksamhetsområden; Glasverkstadensomgörsmycken,skålarochänglaravåtervunnetglas,Kopieringensom kanerbjudakopieringmedefterbearbetning,ochkaffestugansomärettkafé.caféetär öppetförallmänhetenochserverarfikatillkonferensgästernasomkommertillsamma hussomkooperativetbefinnersigi.varjemedarbetarearbetarutifrånegenförmågai kooperativetochharmöjlighetattpåverkasåvälsinaarbetsuppgiftersomhurarbetet skallutföras.pågemensammamedlemsmötenvarannanveckafattasbeslutom verksamheten.allasomärmedlemmarikooperativetärvälkomnaattdeltaimötetoch harrösträtt.detärkooperativetsmedlemmarsombeslutaromhurvinstenskall användas.enligtstadgarnaskallhälftenavvinstenåterinvesterasiverksamhetenoch denandrahälftenskallanvändastillsocialaaktivitetersomresorochgemensamma träffarförmedarbetarna. DenhärSROI*analysenfokuserarpådeintressentersomhardirektkopplingtill aktiviteternainomkos,detvillsägadeltagarnaochhandledarna.analysenssyfteäratt kartläggavärdetfördessatvåmedutgångspunktideltagarnasarbeteocharbetsträning underettår,detvillsägafrånattdebörjarpåkosochtolvmånaderframåt. 5

7 Sedantidigarefinnsdetbådeettsocioekonomisktbokslutochensocialredovisningav KooperativetKOS.MedtankepåattSROIochdelaravsocioekonomiskabokslutmed fördelkombinerasmedvarandraharvivaltattinkluderadelaravdetsenareidenhär analysen.merkonkretinnebärdetattenintressentiförav Samhälletistort också beaktasmendåenbartutifråndetsocioekonomiskabokslutet. SROI*analysenhargenomförtsunder2011inomramenförenutbildningimetoden SROI.DennaSROI*rapportutgörettexempelpåhurenSROIkangenomförasföratt mätavärdensomskapasgenomenverksamhetförpersonermedpsykisk funktionsnedsättningsomdrivsikooperativform. 4 Metod Inomdettaavsnittredovisasdeninformationsinsamlingskettförattkartläggade förändringar(effektersomskettfördeinkluderadeintressenterna. Informationsinsamlingenskeddeunderapril*juni2011. Intervjuer Deninitialainformationsinsamlingenrelateradtillmedarbetarnaskeddegenom intervjuermedfyramedarbetare.intervjufrågornavarframtagnaiförhandochvari huvudsakdesammafördefyramedarbetarna.medarbetarnaficksjälvaanmälasitt intresseförattbliintervjuadeochviupplystedemomattsvarenkommerattvara konfidentiellaochbaraanvändastillsroi*analysen.viställdefrågorförattfåen uppfattningomvilkaarbetsuppgiftersommedarbetarnauppskattade,vaddearbetade medinnandebörjadepåkos,hurdesågpåsinamöjligheterattpåverkasin arbetssituation,vilkenförändringsomdeupplevdesedandebörjadepåkossamtvilka andrainsatserfrånexempelviskommunendehadetillgångtill.intervjuernatogungefär enhalvtimmevar.vigenomfördeocksåenintervjumedenhandledareförattfå informationutifrånhandledarnasperspektiv,delsomhurarbetetpåkospåverkade derasegensituation,delsomderasupplevelseravdeltagarnasutveckling.desenare användesförattverifieradeuppgiftervifickfrånmedarbetarna. Enkäter Förattkompletterainformationensomvifickfrånintervjuernamedmedarbetarna beslutadeviattgenomföraenenkätundersökningmedsamtligamedarbetarepåkos. Enkätendeladesutunderettmedlemsmöteochbesvaradesavsamtliga14medarbetare somvarnärvarande,vilketmotsvarartvåtredjedelaravdettotalamedarbetarantalet. Frågornabestodavbakgrundsfrågorkringkön,åldersamthurlängedearbetatpåKOS ochhurmångatimmarperveckasomdearbetar(sebilaga2.viställdeävenfrågorför attfåenuppfattningomförändringsomexempelvisberördevilkainsatserdehadefrån kommuneninnandebörjadearbetapåkosochomdekundeuppskattaomdettabehov hadeökatellerminskatsedandebörjadearbetapåkos.därefterfickmedarbetarna besvaraettantalpåståendenkringhurarbetetpåkosbidrogtillatthanteraorooch ångest,hurarbetetpåkosgavstrukturochrutinerivardagen,omdeuppskattadesin fritidistörreutsträckningsedandebörjadearbetapåkos. IenkätenställdevifrågoromhurmedarbetarnaupplevdeattarbetetpåKOSpåverkade deraslivssituationinomolikaområden.viställdeocksåfråganomvilkatyperav insatser,frånsamhälletssida,utöverarbetetpåkossommedarbetarenvaritmottagare 6

8 avsamthurmångatimmarperveckadearbetar.ienkätenställdeviävenfråganomnär deupplevdeattdeblevdelaktigaidetsocialaarbetskooperativet.dessauppgifter kompletteradesmedsvarenfrånentrivselenkätsomgenomfördesisambandmedden socialaredovisningenpåkos2010.itrivselenkätenhademedarbetarnablandannatfått uppgedelaktighetochmöjlighetattpåverkaarbetetpåkos. Andrakällorförinformation BådedensocialaredovisningenochdetsocioekonomiskabokslutetsomgjortspåKOS haralltsåanväntsidenhäranalysen.fråndetsocioekonomiskabokslutethämtades uppgiftersomavsågvilkaresursersomfriställsfrånsamhälletsaktörer* Försäkringskassan,Kommunen,LandstingetochArbetsförmedlingen*genomatt medarbetarnaarbetarpåkosiställetförattnyttjaandravälfärdstjänsteravsamhället. ÖvriginformationsinsamlingharskettgenomsökningpåInternetviaGoogle,framförallt förattsökaproxytermerochdeadweight.detharletttillattinformationharhämtats frånföljandeorganisationershemsidor:socialstyrelsen,statensfolkhälsoinstitut, StatistiskaCentralbyrån,ArbetsgivarföreningenKFO,Arbetsgivaralliansen,Sveriges KommunerochLandsting,ArbetsmiljöverketsamtRiksidrottsförbundet.Föratttareda påvilkainsatsersomstadsdelsförvaltningenharfördriftenavkooperativetkos tillfrågadesenhetschefen. Avgränsning AnalysobjektetidenhärSROI*analysenäralltsåarbetsträninginomKOSochprimärt effekternaavdenfördedeltagareochhandledaresomidagfinnsiverksamheten.men medtankepådenredanbefintligaanalysenavseendeverksamhetenssamhällsnyttahar densenareocksåinkluderats.görsenfullskaligsroi*analysavhelaarbetskooperativet KOSkanvidockkonstateraattflerintressenterskulleinkluderas.Vibehandlardessai nästkommandeavsnitt. 5 Intressenter Föratturskiljavilkaintressenter,internasåvälsomexterna,somtotaltsättkantänkas påverkasavkosverksamhetlistadeanalysgruppen,utifrånegeninsiktiverksamheten, vilkasomkommerikontaktmedden.följandeintressenterbedömdeshaenkoppling tillverksamhetenochskullekunnaupplevanågonförändringgenomkooperativetkos verksamhet: Medarbetarna Socialpsykiatrin Handledare Kommunpolitiker Stadsdelen Försäkringskassan Anhöriga MedarbetaresomslutatpåKOS Samhälletistort Arbetsförmedlingen Kunder Miljö KooperativetKOS Rättsväsendet Landstinget Somframgåravföregåendeavsnittsåärtreavdessaifokusianalysen. Inedanståendetabellochidenefterföljandetextenredogörvidockförsamtliga intressenterförattgeensåbredbildavverksamhetenspotentiellavärdeskapande. 7

9 8 Tabell5.1:Intressentkartläggning Intressent' ' Inkluderas/exkluderas' samt''logisk'grund' ''Insamlingsmetod' Antal' Medarbetare Inkluderas verksamhetensprimära målgrupp Intervjuer Enkät Trivselenkätfrån socialredovisning 4intervjuer 14enkätmottagare 14mottagareav trivselenkät Handledare Inkluderas upplever större arbetstillfredsställelse Intervju 1intervju Samhälletistort Inkluderas resurser friställsisamhället Socioekonomiskt bokslut Stadsdelen Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Försäkringskassa Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut ArbetsförmedlingenInkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Rättsväsendet Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Landstinget Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut KooperativetKOS Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Medarbetaresom slutatpåkos Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Anhöriga Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Kunder Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Socialpsykiatrin Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Kommunpolitiker Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Miljö Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning

10 Inkluderadeintressenter Nedanföljerenbeskrivningavdetreinkluderadeintressenternaianalysen. Medarbetarna Medarbetarnaäranalysobjektetsprimäramålgruppochinkluderadesdärförianalysen. MedmedarbetareavsesdesomarbetarellerarbetstränarpåKOS.Medarbetarnaär personersomharkontaktmedsocialpsykiatrinellersocialtjänsten.underperiodensom analysengenomfördesvardet21medarbetare,iåldrarna21till57år,somarbetade ellerarbetstränadepåkos.fyraavdessavarkvinnor.medarbetarnaarbetari genomsnittungefärtolvtimmarpervecka.derasbehovavmeningsfullsysselsättning samtderasintresseavattarbetaikooperativetärorsakentillattdearbetardär. Medarbetarnaharsinersättningfrånsocialförsäkringssystemetelleräranställdamed anställningsstödfrånarbetsförmedlingen.ianalysenhänvisarvifortsättningsvistill dennagruppnärvianvänderbegreppetdeltagare.kooperativetsyftartillattskapa arbeteochsysselsättningfördeltagarna.detärdeltagarna,ellerkooperatörerna,som uppleverendirektpåverkanavkooperativetsverksamhet.denstörstadelenavkos värdeskapandekommerdeltagarnatilldel.enmedarbetareberättarienintervjuatt honvillhamänniskoromkringsigochattarbetetpåkoshållerångestenborta.en annansägerattrutinerärlivsviktiga.fleravittnaromdetpositivaatthamedinflytande påarbetsplatsen. Handledarna HandledarnapåKooperativetKOSäranställdaavkommunen.Deinkluderadesi analysendådebefinnersiginomverksamhetenochharencentralrolldär.hur handledarensjälvuppleverpåverkanärintressanteftersomhandledarensposition inomettsocialtarbetskooperativskiljersigfrånarbeteinomliknandekommunalt drivnaverksamheter.iochmeddenhäranalysenbelyservivadsomhandledarna uttryckersomskillnadmotattarbetainomensysselsättningsverksamhetmedenannan huvudman,exempelvisettprivatvårdföretag,ochvilkaeventuellaskillnaderibruttolön somfinns.handledarnaharocksåanväntsisominformationskällaianalysengällande förändringarnahosdeltagarna. Samhälletistort SamhälletistortfinnsmedsomintressenteftersomverksamhetenpåKOSmedför samhälleligakonsekvenser.meningsfullsysselsättningerbjudspersonermedpsykisk funktionsnedsättningvilketpåverkarsamhällsekonominpositivt.denförändringsom verksamhetenmedförisamhälletinnebärettfriställandeavresurserdådeltagarna nyttjarmindrevälfärdstjänsternärdefårtillgångtillensysselsättning.ett socioekonomisktbokslut(nilssonwadeskoggjordes2007påkos.studieninnefattar blandannatettvärdepåderesursersomfrigörsförsamhälletmedanledningav verksamhetendrivenikooperativform,ochvilkenbetydelsedendärmedharförden offentligasektorn.intressenten Samhälletistort idenhäranalysenavser Arbetsförmedlingen,Försäkringskassan,stadsdelen,rättsväsendet,landstingetsamt KooperativetKOS. Enpotentiellpositiveffektsomuppstårnärkooperativetfårmöjlighetattanställa medarbetaremedstödfrånarbetsförmedlingenärattdettapåverkarderasstatistiki någonutsträckning.ennegativeffektskullevaraattenanställningmedstödinnebär ökadekostnaderförmyndigheten.dettaärdockderasuppdragvarförsammaeffektkan 9

11 tolkasbådesompositivochnegativ.potentiellpositiveffektavattpersoner arbetstränarellerarbetarpåkosärförförsäkringskassanenminskadkostnadför sjukförsäkringenmotsvarandedepersonersomfåranställninggenomkooperativet,helt ellerdelvis.deresursersomfriställsförstadsdelenbeståravdelsminskadkostnadför andrainsatsersomstadsdelenärskyldigaatttillgodose,somboendestöd,gruppboende, personligtombudetcetera,delsattdenpositivaeffektsomkosharpåstadsdelen genomatttillgodosemedarbetarnasbehovavmeningsfullsysselsättningochdärmed uppfyllamotsvarandekravisocialtjänstlagen.förrättsväsendetavsesdenpositiva effektenattpersonersomharenmeningsfullsysselsättningbegårbrottimindre utsträckningochdärmedfriställsdessaresurseriformavmindreingripandeavpolisen samtupptagandeavresurseridomstol.hoslandstingetfriställsexempelvis samhälleligaresurseriformavminskatbehovavakutpsykiatrisktvårdsamtöppenvård förmedarbetareikooperativetsommårbättregenomsittarbete/arbetsträning.med potentiellapositivaeffekterförkooperativetkosavsesfrämstdetinternabokslut, resultatetsomdenideellaföreningenuppnårgenomdevarorochtjänstersomkan tillhandahållasgenomattmedarbetarnaarbetarochverkariföretaget. Exkluderadeintressenter Nedanföljerengenomgångövervilkaintressentersomexkluderadesianalysenoch vilkaeffektersomskullevaratänkbarasamthurdekanpåverkaintressenterna.i samtligafalläranledningentillexkluderingenalltsåattdefallerutanföranalysens avgränsning. Kunderna EncentraldeliKOSverksamhetenärattsäljaprodukterochtjänsterinom Glasverkstaden,KopieringenochKaffestugan.Kundernaärdärmedenviktigintressent. Depositivaeffektersomkundernaskullekunnatänkasupplevabestårav tillfredsställelseiattköpaprodukterochtjänsterfrånettsocialtarbetskooperativoch påsåvisstödjaverksamheten.kundernakanocksåupplevapositivaattitydrelaterade effektergenomattdekommerikontaktmedpersonersomharpsykiska funktionsnedsättningar.derasförståelsefördennagruppavmänniskorkandärmed kommaattöka.denegativaeffekternasomkundernakantänkasupplevaärattdet iblandkantalängretidattfåentjänstutförd,detvillsägaattkundernakanförloralite tidgenomattanlitakos. Anhöriga Anhörigatilldeltagareidenhärtypenavverksamhetpåverkasoftaindirekt.Ijustdetta fallskulledetblandannatkunnatänkashandlaomminskadorofördeltagarnashälsa ochsituation;närdeltagarnamårbättremårocksådeanhörigabättre.ivissafallskulle manocksåkunnatänkasigennegativeffektfördeanhörigaiformavattdeuppleveren minskadtidochkontaktmeddeltagarengenomattdennaarbetarellerarbetstränarpå KOSiställetförattvarahemma. Socialpsykiatrin IochmedattpersonenarbetstränarellerarbetarikooperativetKOStillgodosesderas behovavmeningsfullsysselsättning.detisinturgörattkravetpåjustdettai socialtjänstlagenuppfylls.socialpsykiatrinkandärmedupplevaenpositiveffektgenom attdekanerbjudadeltagarnaettlämpligtalternativtilldagligsysselsättning;kosbidrar tillökadvalmöjlighetförattuppfyllalagstadgadekrav.detskulleocksåkunnatänkas 10

12 11 uppstånegativaeffekterförsocialpsykiatrin,ochmerspecifiktförvissahandläggare.då medarbetarenpåkooperativetintelängreharsammakontaktmedsocialpsykiatrin förlorarhandläggarnaendelavkontrollenöverindividen,vilketförvissaskullekunna upplevassomlitefrustrerande. Kommunpolitiker Enpotentiellpositiveffektförkommunpolitikernaskullekunnavaraenupplevdstolthet avattdeinomkommunenharfleralternativautförareavsysselsättningsverksamheter; KOSbidrarpåettpositivtsätttillenökadsysselsättning.Samtidigtfinnsdetpolitiker somavideologiskaskälanserattverksamheteravkoskaraktärinteskallbedrivas utanfördenoffentligasektornochattderasfrustrationöverutvecklingendärmedökar. Medarbetaresomgåttvidare MedtankepåattKOSharfunnitssedan1996harettganskastortantaldeltagarevarit endeliverksamhetenmensedanavolikaskällämnatden.mångagångerförettannat arbete.sannolikhetenärstoratttidigaremedarbetarepåverkatspåsammasättav verksamhetensomdenuvarande,ochatteffekternadärmedärdesamma.fördesom hargåttvidaretillandraarbetetkanytterligareeffektersomexempelvisenökad disponibelinkomstvaraenrealitet. Miljön Detmestavimänniskorgörbidrartillennegativmiljöpåverkan.FörKOSdelhandlar miljöpåverkanblandannatomutsläppavväxthusgaserfördeltagares,handledaresoch kunderstransportertilldenaktuellalokalen,uppvärmningenavdensenare,deinköpta varornaetcetera. 6 Insatser Detsomanalysenfokuserarpåärvilkaeffekterochvärdensomettårsarbeteeller arbetsträningpåkooperativetkosskaparfördetreinkluderadeintressentgrupperna. Detsomvarjeintressentbidrarmedförattdeltagarnaskallkunnagenomförasittarbete påkosutgördeninsatssomstudienavserattmätaeffektenav.itabellennedan beskrivsinsatsernasartochdetberäknadevärdetavinsatsenperintressent. Tabell6.1:Insatser ' Intressent' ' ' Typ'av'insats' ' Värde'av'insats' Medarbetare Tidfördeltagande kr Handledare Arbetstid 0kr Stadsdelen Finansiering kr TOTALT(1år kr

13 Deltagarnasinsatsmotsvarardentidsomdeinvesterarisittarbeteunderettår. Deltagarnaarbetarutifrånegenförmågaochutifråndentidsomderas biståndshandläggarehargodkänt.tidensomdeltagarenarbetarpåkoshardärför värderatsutifråndetfaktiskagenomsnittligaantalettimmarsomdeltagarnaarbetari detsocialaarbetskooperativet.varjetimmeharvärderatsutifrånminimilönenför restaurangarbetareenligtkollektivavtal(arbetsgivaralliansen,2010.viharutgåttfrån attde21deltagarnaarbetarigenomsnitttolvtimmarpervecka(informationfrån deltagarenkäten.dessaharsedanmultipliceratsmedenminimilönpertimmeför motsvarandearbetepåettcafépådenreguljäraarbetsmarknaden(81,3kroch dessutom52veckorförattfåettvärdeförhelaåret(totaltjustöver kr.det medförintenågonkostnadfördeltagarenattarbetapåkosmenvärdetavderasinsats bedömsvaraviktigattinkluderaianalyseneftersomderasinsatsärenförutsättningför attverksamhetenskallkunnabedrivas. HandledarensinsatsiKOSärdentiddearbetarikooperativet,ochvärdetavden motsvarardenlöndefårförarbetet.densenareärisinturendelavistadsdelens finansieringavverksamheten.handledarnaärsomsagtanställdaavstadsdelenoch verksamhetendrivsideraslokaler.värdetavstadsdelenstotalainsatsmotsvararfaktisk kostnadförhandledarnaslöner,lokalkostnad,städkostnader,telefonsamtövriga personalkostnader.förår2011beräknasdessatill kr(uppgiftfrån enhetschef. Analysenhandlaromattkartläggaeffekternaochvärdeskapandetsomenkonsekvens avdessainsatser.effekternaförintressenternabehandlasidetnästkommande avsnittet.närdessasedanharvärderatsdividerasvärdetavdessameddenovan beskrivnainsatserna,ochettsroi*värdeförkosberäknasdärmed,detvillsägahur mycketvärdevarjeinvesteradkronaskapar. 7 Effekter,indikatorerochproxytermer Idettaavsnittpresenterashurinsatsernaomvandlastillaktiviteterianalysobjektet. Aktiviteternalederisinturtillresultatocheffekter.Varjeeffektharmättsmedhjälpav enellerfleraindikatorerförattfastställadessförekomstochomfattning.varjeeffekt hardessutomgivitsettmonetärtvärdemedhjälpavsåkallademonetäraproxytermer. Församtligaavdesenareharutgångspunktenvaritattanvändaettvärdeföreffekten utifrånettmarknadsrelateratperspektiv,detvillsägaanvändakostnadenförattuppnå motsvarandeeffektersomettuttryckföreffektenavdetsocialaarbetskooperativet.i avsnittetredovisasalltsåvadsomskernär21personerarbetarellerarbetstränarpå KooperativetKOSochvilkenförändringdetinnebärförintressenterna.SeTabell

14 Tabell7.1:Effekter,indikatorerochproxytermer Intressent Insats Resultat Effekt Indikator Utfall Proxyterm Värde Deltagare Tid 21personerhar arbeteeller arbetsträningpå KOS Förbättradpsykisk hälsa Minskadorooch ångest Strukturoch rutinerivardagen 89% Motsvarandekostnad förterapiunderettår 72000kr Inflytandei arbetslivet Upplevd delaktigheti kooperativet Upplevdmöjlighet attpåverkasin arbetssituation 81% Motsvarandekostnad förkursiretorik 3200kr Förbättradfritid Rapporterad meningsfullfritid 82% Kostnadförårskortpå gym 3000kr Handledare Arbetstid 2,5handledare arbetar4250 timmarmedstöd ochhandledning tilldeltagarna ArbetstillfredsX ställelse Rapporterad trivselmedarbetet 100% Skillnadmånadslönmot privatalternativ 60000kr Samhälleti stort Finansiering Investerar krperår Friställdaresurser medanledningav KOS Friställdaresurser medanledningav KOS 100% Samhällsekonomisk vinstenligt socioekonomiskt bokslut kr

15 Deltagarna Deltagarnasomäranalysobjektetsprimäramålgrupputfördencentralaaktiviteten arbeteellerarbetsträningenhoskos.denharisinturletttillfleraeffekterför deltagarna.deuttryckerattarbetet/arbetsträningengjortattdemårbättre,attdehar ettmerutåtriktatliv,attdeharettmindrebehovavannatstödfrånkommuneneller anhöriga,ochattdenuhadeenaktivfritid.genomintervjuernaharvikommitframtill attdeltagarnaupplevertreövergripandeeffekter:förbättradpsykiskhälsa,inflytandei arbetslivetsamtförbättradfritid.genomintervjuernaharvidessutomidentifierat indikatorerförrespektiveeffekt.dessaärtillstordelavsubjektivkaraktärdåeffekterna isigäravhögstpersonligkaraktär.attfrågamänniskoromhurdetuppleverförändring ärdärmedenhögstrelevantutgångspunktförattfångaeffekterna. Förbättradpsykiskhälsa Denkanskemestavgörandeeffektensomanalysenvisarpåfördeltagarnaärattderas psykiskahälsaförbättratsefterattdearbetatentidpåkos.enmedarbetareberättar exempelvisattiställetförattliggahemmaochlåtaångestentaöverhandenkommer mantillkosförattarbeta,delagemenskapmedandra,ochdärmedmåpsykisktbättre. DetärocksåviktigtattfåvaradenmanärvilketmanfårpåKOS.Deltagarnaberättaratt deendeldagarmårsämreänandradagarochpåkosfinnsenförståelseför personernaslivssituation.ensjukdomsbildsominnebärettinsjuknandeiskov accepteraspåkospåettannatsättänvaddetsannolikhetskullegörapåenannan arbetsplats.meneftersomarbetetpåkosbaseraspåattvarjeindividarbetar100 procentavsinegnaförmåga,kandeltagarnakännaentrygghetiattderassjukdominte innebärattderiskerarförlorasittarbete. Förattmätaeffektenförbättradpsykiskhälsaanvändevibådeintervjuernaoch enkäten.underintervjuernaframkomattarbetetfylldeflerafunktionerfördeltagarna. Delsfickviberättatförosshurdeupplevdeattarbetetisighjälpertillatthållanegativa tankarborta,delshurbetydelsenavrutinerpåverkarderaspsykiskahälsagenomatt detfinnsentrygghetochförutsägbarhetatthaettarbeteattgåtill.detvarintehelt enkeltatthittaindikatorersomskullefungerasommåttförattmätaförändringenav psykiskhälsa.tillenbörjanvillevimätaihurstoromfattningdeltagarnaanvändesigav kuratorsstödellersamtalsterapeutidagtillskillnadfråntideninnandebörjadearbeta påkosochfråganställdesienkäten.utifrånberättelsernaomhurarbetetpåkosbidrar tillattdemårbättreavattarbetapåkosställdesocksåfråganienkätenomarbetetpå KOShjälptmedarbetarenatthanterasinoro/ångestbättre,samtomarbetetpåKOSger strukturochrutinerivardagen.syftetmeddessafrågorvarattviskullefåen uppfattningomhurstorpåverkandessaaspekterharpåderaspsykiskahälsa. Vidnärmareeftertankefannviattomfattningenavprofessionelltstödintevarnågot tillförlitligtmåttpåförbättradpsykiskhälsa.minskatbehovavkurator,samtalsterapeut ellerombudmotsvararinteenförbättradpsykiskhälsaifallbehovavkuratorinnebär attindividentartagisinaproblemochvillhastödidet.vibeslötdärförattdeltagarnas uppfattningomhurarbetetpåkosbidrartillatthanteraoro/ångestsamthurarbetet bidrartillstrukturivardagenvarbättresomindikatorerförattmätaförändringenav psykiskhälsa.förattberäknautfalletaveffektenharutgåttfråndenandelav respondentersomharsvaratattdeinstämmerheltellerdelvispåpåståendetomatt arbetetpåkosgerminskadoroochångestsamtstrukturochrutinerivardagen(se

16 fråga7ibilaga2.dedeltagaresomgivitsådanasvarpåbådafrågornaharräknatsmed iutfalletföreffekten.totaltsättärdet89procentsomuppleverenförbättradpsykisk hälsasomenkonsekvensavkos. Förattberäknavärdetpådennaförändringsökteviefteralternativamarknadsbaserade sättattuppnåmotsvarandeförändring.denproxytermvibeslutadeossförattanvända vardengenomsnittligakostnadenförenkbtubehandlingunderettår,beräknatpåen timmeskonsultationiveckan.enligtriksförbundetpsykoterapicentrumskulleensådan behandlinginnebäraenkostnadpåtotalt72000kr.valetavproxytermmotiverasmed attdenupplevdaeffektenkrävereninsatsavliknandeomfattningförattuppnåen motsvarandeförändringidenpsykiskahälsansomdeltagarnarapporterariintervjuoch enkäter.förmålgruppenfinnsbegränsademöjligheterattförändrasina sjukdomssymptomenbartgenomtraditionellsysselsättningellermedicinering.detsom äruniktmedsocialaarbetskooperativärattdetingårsomendelavkooperativens grundidéattmedarbetarnaärdelaktigaiverksamhetengenomägandevilketmedför ansvarochinflytande. Inflytandeiarbetslivet Underintervjuernaberättadedeltagarnaattdetidigareoftabyttarbetsplatsefteren korttidpåettställe,ochattdeöverlaghaftsvårtattbehållaettarbete.intervjuerna visadeattenavdeallramestframträdandeeffekternaavattarbetapåkosäratt deltagarnauppleversighainflytandeiarbetslivetpåettsättsomskiljersigfråntidigare arbeten.socialaarbetskooperativsomkonceptärjujusttillförattmedarbetarnaska varadelaktigaochhainflytandeöversinarbetsplatsochsinaarbetsuppgifter.hurdet socialaarbetskooperativetärorganiseratumedenarbetsformsominnebärdelaktighetu samtdetstödsomfinnspåkosharenligtdeltagarnabidragittillattdeharvaltatt stannalängrepåarbetsplatsen.fleradeltagareberättarattdetunderdenförstatiden varsvårtattvaradelaktig,attgörasinrösthördpåmedlemsmöten,menattde efterhandvågademervilketgavarbetstillfredsställelse,känslanavattvaradelaktigi någotmeningsfulltochatthaenmeningsfullsysselsättning.somindikatorföreffekten inflytandeiarbetslivetvaldeviatttillfrågadeltagarnaomdeuppleverendelaktigheti kooperativet(sefråga4ibilaga2,samtanvändabefintliginformationomderas upplevdamöjlighetattpåverkasinarbetssituation. Deltagarenkätenvisarattsamtligauppleverdelaktighetikooperativetinomettår.I trivselenkäten(kossocialredovisning2010visarensjälvskattningavupplevd delaktighetochinflytandeettgenomsnittligtvärdepå82procent(8,2påenskala1u10. Viinkluderadeävenhandledarensuppskattningavdeltagarnasinflytande.Handledaren uppskattadeunderintervjunattdeltagarnasinflytandeöversinarbetssituationär60 procent,där100procentskullemotsvarafullständigsjälvständighet.dettaindikeraratt detsomavsesmedinflytandeöversinarbetssituationärmycketsubjektiv.detkan ocksåinnebäraattdetsomdeltagarnaavsermedinflytandeinteavsersammasakdet görförhandledaren.förattberäknautfallenföreffektenharvitagitgenomsnittetavde mätningarvigjort,detvillsägaviharsummerat100procent(deltagarenkäten,82 procent(trivselenkätenoch60procent(handledarensskattningochdivideratmed tre.detgerettutfallföreffektenpå81procent. Deltagarnasbeskrivningavhurdegenomsintidikooperativetuppleverökad delaktighetochhurdeefterentidvågattastörreplatsikooperativetvisarpåhur 15

17 mötesformernaocharbetssättetikooperativetrustardeltagarnaförattvågatalai grupp.somproxytermförettökatinflytandeiarbetslivetvaldevidärförkostnadenför enretorikkurs.densomgårensådanfårtränasigiatttalaochattgörasinrösthörd,det villsägaprecisdetsomdenaktuellaeffektenfördeltagarnaikoshandlarom.enligt Löfströmsretorik(www.lofstromretorik.sekanensådankosta3200kr,ochvivalde därförattanvändadetvärdetsomproxytermföreffekten. Förbättradfritid Entredjeeffektfördeltagarnaärförbättradfritid.Detframkomunderintervjuernaatt arbetetpåkosfickkonsekvenserävenutanfördentidsomdearbetarpåkos.under intervjuernaberättadedeltagarnaliteomvaddegörpåsinaledigadagar.deharen förhållandevisaktivfritidundervilkendepromenerar,simmarellermotionerar,läser böcker,besökeranhörigaetcetera.viställdeocksåfråganienkätenochdeuppleveren meningsfullfritidochomdeuppskattarfritidenmerefterattdebörjatarbetapåkos (sefråga7ibilaga2.desomsvaratattdeinstämmerheltellerdelvisavseendebåda frågornaharräknatsmediutfalletföreffekten.mätningenvisaratt82procentav deltagarnauppleverenförbättradfritid.somproxytermvaldeskostnadförettårskort pågymhosfriskissvettis,3000kr(www.friskissvettis.se.motivettillvaletäratt mångaavdeltagarnanämndejustökadträningsomenkonsekvensavderas arbete/arbetstärning,ochkostnadenförettgymkortutgörenmarknadsbaserad värderingavkostnadenförattuppnåeffekten,detvillsägavadenpersonkanvaravillig attspenderaförattfåenaktivochförbättradfritid. Handledarna FöratttaredapåhurhandledarnauppleverförändringgenomsittarbetepåKOS genomfördesenintervjumedenhandledare.ettintervjutillfällemedytterligare handledareavbokadespågrundavsjukdom,ochinomtidsramenför informationsinsamlingenfannstyvärrintemöjlighetattavsättatidförennyintervjuvid ettsenaretillfälle.intervjunvisadeatthandledarentrivsbramedsittarbetepåkos,och attdenhuvudsakligaeffektenärökadarbetstillfredsställelse.attsomhandledarearbeta iettsocialtarbetskooperativdärmedlemmarnaägerochbeslutaröversinverksamhet skiljersigfrånhandledarensrollommanäranställditraditionella sysselsättningsverksamheterförmålgruppenmedpsykiskfunktionsnedsättning. Anledningenärattdensenareinnebärenproblematikgenomdedubblarollernasom detinnebärattvarahandledareiettfriståendekooperativsamtidigtsomkommunen somarbetsgivare.handledarnapåkosäranställdaavkommunenmenarbetaralltså heltidmedattstödjakooperatörernaochkooperativet. Somindikatorvaldevisjälvskattningavarbetstillfredställelsen,ochsomviredannämnt berättadedenintervjuadehandledarenattdennaärtillfredsmedsittarbete.ettjakande svarpådennaskattningvardessutomtillräckligtföreffektenskallansesvarauppnådd. Baseratpåvårerfarenhetavdenhärtypenavverksamhetenvaldevidessutomattsätta ettmotsvarandeutfallförderesterandehandledarna,detvillsägautfalletföreffektenär 100procent.Detärsannoliktattdeövrigatvåhandledarna,motsvarandeenheltidsUoch enhalvtidstjänstupplevermotsvarandeförändring. Somproxytermvaldesdenförväntadelöneökningensomdekommunaltanställda handledarnaskullefåomdebytteanställningtillettjämförbartarbeteienverksamhet somdrivsiprivatregi,detvillsäga5000krpermånad.uppgifternabakom 16

18 17 lönedifferensenärhämtadefrånarbetsgivaralliansenslönestatistik(2010.valetav dennaproxytermärettsättattillustreravärdetförhandledarensarbetepå kooperativetjämförtattsökaettmer normalt handledarbete.denintervjuade handledarenpåkosgavblandannatuttryckförattdensocialakooperativa arbetsformenärenviktigdelidenarbetstillfredställelsesompersonenkänner,ochett handledarjobbiprivatregikommerintehajustdenviktigautgångspunkten.denlägre lönenkandärmedsessomettuttryckför,åtminstoneviktigadelarav,denökade arbetstillfredställelsen. Samhälletistort Effekternaförsamhälletstortutgörsavdetfrigörandeavresursersomdeltagarnas arbeteellerarbetsträninginomdetsocialaarbetskooperativetbidrartill.genomatt deltagarnauppvisarenförbättradpsykiskhälsaochenförbättradfritidminskar behovetavandrainsatserfrånsamhälletssida.deltagaresomtidigareuppburitinsatser iformavexempelvisboendestödjare,särskiltboende,öppenochslutenpsykiatrisk vård,ochsommedanledningavarbetetsrehabiliteradefunktionblivitmer självständigaanvänderintelängrekommunensochlandstingetsresurserisamma utsträckning. Dettainnebärattdetidigareanvändaresursernafrigörsförandra,antingeniutförandet avtjänsterellersomrenakostnadsbesparingar.detsomanalysentarfastapåavseende värderingenavdennasamhällseffektärdettidigaregenomfördasocioekonomiska bokslutetförkooperativetkos(nilssonwadeskog2007.proxytermenavserden samhällsekonomiskakonsekvensenpermedlemochårförkommunen, Arbetsförmedlingen,Försäkringskassan,KooperativetKOS,rättsväsendetoch Landstinget.Bokslutetvisarattdensamhällsekonomiskanyttanperdeltagareochårför dessaaktörerär163853kr,ochdensummanhardärförvaltssomproxytermför friställandetavresurserisamhälletistort. 8 Påverkan Idettaavsnittredovisashurstordelaveffekternabeskrivnaidetföregåendeavsnittet somfaktisktberorpåarbetetocharbetsträningenpåkooperativetkos,ochvadsom berorpåannat.föratttaredapådettaanvändervitreolikaverktyg,nämligen deadweight,tillskrivningochförflyttning. Deadweightangerhurstordelaveneffektsomskulleuppståttävenom aktiviteternaianalysobjektetintegenomförts. Tillskrivningenangerhurstordelaveneffektsomberorpåanalysobjektetoch hurstordelsomdärmedberorpåaktiviteter,individerochorganisationer utanföranalysobjektet. Förflyttningavserhurstordelaveneffektsominteharskapatsavanalysobjektet utanuppståtttidigare,ellersomharförskjutitredanbefintligaeffekter. ITabell8.1nedanpresenterasutfalletutifrånanvändningenavdetreverktygen,och direkteftertabellenföljerenbeskrivningavhurvikommitframtillrespektivevärde.

19 Tabell8.1:Påverkan Intressent Effekt Deadweight Tillskrivning Förflyttning Medarbetare Förbättradpsykiskhälsa 1% 80% 0% Medarbetare Inflytandeiarbetslivet 51% 80% 0% Medarbetare Förbättradfritid 44% 80% 0% Handledare Arbetstillfredsställelse 78% 100% 0% Samhälleti Friställdaresursermed stort anledningavkooperativet 0% 100% 0% Deadweight Förbättradpsykiskhälsa(medarbetare Analysenvisaratt89procentavdeltagarnapåKOSanserattarbetetpåKOSunderlättar hanteringenavångest,ochattarbetetgerstrukturochrutinerivardagen,detvillsäga attderaspsykiskahälsaharförbättrats.tvådeltagareuttryckerdetsåhär: JagvillhamänniskoromkringmigocharbetetpåKOShar hjälptmigatthållaångestenborta Rutinerärlivsviktiga Denförbättradepsykiskahälsanärdirektförknippadmedattdeltagarnaharettarbete ochensysselsättningattkommatill.menförattsäkerställaattanalysobjektets betydelseinteöverskattasbehöverdeadweight,tillskrivningochförflyttningbeaktas. Förberäkningavdeadweight,vadsomkundeskettävenutanattdeltagarnahadehaft ettarbetepåkos,ärdennationellafolkhälsoenkätenenbrautgångspunkt.enligtden hardetpsykiskavälbefinnandethosdensvenskabefolkningenökatmedenprocent mellanåren2009och2010(statensfolkhälsoinstitut,2010.studienärenårlig nationellstudiesombaserarsigpåsvarfrån20000personerochgenomförsföratt studerasvenskarslevnadsvanor.förmålgruppenpersonermedfunktionsnedsättningar visardockstudienattdenpsykiskaohälsanäravökandekaraktärijämförelsemed tidigareår.trotsdetharvaltattberäknadeadweightföreffektenförbättradpsykisk hälsautifråndengenerellaförändringenisamhället,detvillenförbättringmeden procent.detinnebärattsannolikhetenfördeltagarnaattnådenaktuellaeffektenutan KOSärlåg. Inflytandeiarbetslivet(medarbetare Analysenvisaratt81procentavdeltagarnaharettinflytandeochpåverkani verksamheteninomkos.enmedarbetareuttryckerdetsåhär: 18

20 Jagharvaritmedistyrelsenförattkunnapåverkamitt arbeteochjaguppleverattallalyssnarpåvarandra. UtifrånöppnajämförelserfrånSverigesKommunerochLandsting(2010kandetdock konstaterasattdetgenerellabrukarinflytandetistockholmstadär51procent.med brukarinflytandeavseshärförekomstavbrukarinflytandesamordnare,rutinerför brukarinflytande,attmötenskermedbrukaruelleranhörigorganisationer,ochatt brukarrådochbrukarrevisionförekommer.förpersonermedpsykisk funktionsnedsättninginnebärförekomstavdessaarbetssättochrutinerenmöjlighetatt påverkadebeslutsomfattaskringsinperson.vihardärförvaltattanvända förekomsten(51procentavovanbeskrivnainflytandefunktionersomdeadweightför effekteninflytandeiarbetslivet.motiveringenärheltenkeltattbrukarinflytande generelltärrättvanligtförekommandeochattutfalletvadgällerinflytandeför deltagarnaikosdärförsannoliktskullevararätthögtoavsett(51procent Förbättradfritid(medarbetare Frånsettenförbättradpsykiskhälsaochettinflytandeiarbetslivethararbeteeller arbetsträningpåkosävenletttillenförbättradfritidfördeltagarna.blandde fritidsaktivitetersomdeltagarnauppgeringårbådemotionochandrafritidsaktiviteter somattläsaochbesökamuseum.viharvaltattberäknadeadweightföreffektenutifrån hurstorandelavinvånarnaisverigesomärmedlemienidrottsförening.enligt Riksidrottsförbundet(2009ärdet44procent.Argumentetbakomvaletärattomen personblirmedlemienidrottsföreningärsannolikhetenrättstorattpersonensfritid kommerattförbättrasgenominvolveringen,nästanoavsettvaddensenarehandlarom. TillsammansbetyderdettaisinturattomdeltagarnaintevaritendelavKOSär sannolikhetenbetydande(skullekunnavärderastill44procentattdeblivitmedlemi någonidrottsföreningochdärmedfåttenförbättradfritidiallafall. Arbetstillfredsställelse(handledare Effektenförhandledarnaärarbetstillfredsställelseutifrånensammanställningfrån Arbetsmiljöverket(2010kanvidockkonstateraattdettaärenvanligtförekommande effektöverlag.rapportenvisarnämligenatt78procentavsvenskarnaärnöjdamedsitt arbete.dennaandelhardärföranväntssomdeadweightidenhäranalysen,detvillsäga 78procentaveffektenförhandledarnaskullesannolikthauppståttävenomdeinte arbetatikos. Friställandeavresurser(samhälletistort Effektenförsamhälletistort(frigörandetavresurserharvärdetavpåverkanhämtats fråndetsocioekonomiskabokslutetsomgenomförtspåkos2007.idenanalysenhar deadweightredanbeaktatsvarförviidenhäranalysensätterdeadweighttillnoll procent. Tillskrivning Utifrånberättelsernaunderintervjuernaochtidigarekunskapomanalysobjektetharvi bedömtatttillskrivningenförsamtligadeltagareffekterärhög,80procent.vår uppfattningärattförekomstenavarbeteocharbetsträningpåkosäraven upprätthållandekaraktärvilketinnebäratteffekternasommätsistudienärdirekt koppladetilljustarbetetpåkos.deltagarnasjälvaangerattutanmöjlighetentilldetta 19

21 arbetehadedeintemåttlikabra;kooperativetbetydermycketfördem.men deltagarnasuppmättaförändringkanocksåberopåandraorsaker: Jagharblivitäldreochharstörreförståelseför migsjälvochattjagbehöverdethär. Analysenviktarinvilketannatstödsomkangettstilldeltagarnaundersammaperiod ochsomkanhabidragittillutfallen.detärexempelvisannatstödfrånsocialpsykiatrin, kurator,boendestödjare,annatarbeteellerredanbefintligafritidsaktiviteter.baseratpå enkäterna,intervjuerna(ivilkaresonemangskettomdeltagarnassynpåbetydelsenav KOSiförhållandetillandraaktivitetersamtandraempiriskastudiersomgenomförts, likvälsomvårkunskapomvård,behandlingochkosverksamhetharvigjort bedömningenattannatstödkantillskrivashögstenfemtedelavdeltagareffekterna.det vimenarärattbetydelsenavattarbetetskerinomettsocialtarbetskooperativ,där medlemmarnaocksåägerverksamhetenochärdelaktigaistörreutsträckningäni annansysselsättningsverksamhet,harstorbetydelsefördeltagarnasvälbefinnande. Vadgällertillskrivningenfördekvarvarandeeffekterna,detvillsäga arbetstillfredsställelseförhandledarnaochfrigörandetavresurserförsamhälletistort, harvivaltattsättademtill100procent.idetförstnämndafalletutgickvårdiskussion medhandledarenfrånjustarbetetochdessbetydelseförarbetstillfredställelsen.så självamätningenisig(idethärfalletsättetattställafrågornagöratttillskrivningenhär blir100procent. Ävenavseendetillskrivningförfrigörandetavresurserärmätningenaveffektengjord påettsättsominnebärattutfalletisinhelhetärenkonsekvensavkosverksamhet;det socioekonomiskabokslutetmäterdensamhällsekonomiskakonsekvensenavjustkos ochtillskrivningenärdärmed100procent. Förflyttning Någonförflyttningaveffekternaförekommerinte.Meddettamenarviattviiintervjuer, enkäterelleriannankontaktmedanalysobjektetinteharkunnathärledaattdeeffekter somkooperativetskaparharinneburitnågonnegativpåverkanpånågonannan verksamhetellerintressent.viharintehellerkunnatpåvisaattnågonaveffekternaför deltagarnaskullekunnatuppståinnantidenföranalysen;effekternaärdirektkopplade tillarbetetpåkos.analysenäravutvärderandekaraktärochdeltagarnasberättelser ombetydelsenavarbetetpåkosindikerarattdeuppleverstorskillnadmotandra verksamheterochtidigareerfarenheteravarbete. NärjagjobbadepåXXförstodjaginteallsvarförjag skullegörasomdeville.härpåkosärdetenheltannan sak.härärjagjumedochansvararförattdetblirgjort 9 Totalsocialnytta Idettaavsnittpresenterarvidentotalasocialanyttansomettårsarbeteeller arbetsträningpåkooperativetkosskapar.menförstredovisashurviberäknat nyttoperiodochavtrappningförrespektiveeffekt.därefterredovisastotalsocialnytta, 20

22 21 ochavsnittetavslutasmedenredogörelsefördenkänslighetsanalysvigenomförsamt resultatetavden. Nyttoperiodochavtrappning Nyttoperiodenföreneffektangerhurlängeeffektenskaparvärde.Undersjälva nyttoperiodenminskardessutomvärdetefterhand.eneffektsavtrappningangerden procentuellaminskningenavdessvärdeundernyttoperioden.itabell9.1redogörviför nyttoperiodenochavtrappningenförrespektiveeffekt,ochdärefterpresenterarvide bakomligganderesonemangentilldessavärden. Tabell9.1:Nyttoperiodochavtrappning Intressent Effekt Nyttoperiod Avtrappning Medarbetare Förbättradpsykiskhälsa 1år 100% Medarbetare Inflytandeiarbetslivet 1år 100% Medarbetare Förbättradfritid 1år 100% Handledare Arbetstillfredsställelse 4år 30% Samhälleti stort Friställdaresursermed anledningavkooperativet 1år 100% Utifrånintervjuernameddeltagareochhandledaresamtkunskapomvårdoch behandlingärvårbedömningattverksamhetenikosäravupprätthållandekaraktär.vi menarattenförutsättningförattdeltagarnaskallbibehålladeuppnåddaeffekterna efterettårsarbeteellerarbetsträningpåkosärattdeävenfortsättningsvisbehållersitt arbeteellersinarbetsträning.mångaavdeltagarnaharenpsykiskfunktionsnedsättning somärbeståendeochdetäridenrehabiliterandeverkanavatthaettarbeteoch befinnasigiettsocialtsammanhangsomeffekternafördemuppstår.bedömningenär alltsåattnyttoperiodenärlikalångsomperiodenavinsatser,idettafallettår;tas insatsernabortförsvinnerocksåeffekterna.avtrappningenärdärmed100procent. Förhandledarnaharvigjortbedömningenattdenarbetstillfredsställelsesomdet innebärattarbetainomkooperativetvararihögsttreårefteravslutadtjänst.detta beroendepådenkunskapochutmaningsomdetinnebärattmöjliggöraatt kooperatörernastödsochutvecklasinomkooperativet.viberäknarattdenkunskapen falleriglömska inomtreåromarbetetskulleskeinomtraditionella sysselsättningsverksamheter.detinnebärattnyttoperiodenärtotaltfyraår;ettårav insatserikosochtreårdärefter.uppskattningenhargjortsutifrånettantagandeatten utbildadhandledaresomintresserarsigförindividernasdeltagandeskullearbetai sammariktningävenunderentidefterattanställningpåkosupphört.menutan kontaktmeddetkooperativaarbetssättetskullekunskapenreducerasochdärmedden relateradetillfredställelsen.vianserdetävenrimligtattdennareduktionsker någorlundajämtfördelatöverdetreår,därmedenavtrappningpå30procenti förhållandetillföregåendeår.vikandockkonstateraattdenaktuellanyttoperiodenpå fyraharväldigtlitenbetydelseförsroiuvärdet.detinnebärisinturattovanstående

23 22 resonemangkanansestillräckligasomargumentfördenaktuellanyttoperioden,(se vidarediskussionomdettaiavsnittetomkänslighetsanalysen. Medtankeatteffektenförsamhälletistortäravhängigeffekternafördeltagarnaärdet naturligtattsättanyttoperiodenförfrigörandetavresursertillettår.verksamhetens upprätthållandekaraktärgörattdetbaraärunderettårsomsamhälletharnyttaavjust KOS.Detgörisinturattavtrappningenär100procent. Socialnytta Närsamtligaberäkningarförinsatserna,effekterna,påverkanochproxytermerär gjordakandessasammanställtstilldentotalasocialanyttasomarbeteteller arbetsträningenpåkooperativetkosinnebär.utöverattdeltagarnavittnarom betydelsenavatthartillgångtillettarbete,medarbetskamraterochmeningsfulla arbetsuppgiftersåvisarsroiuanalysenhurvärdetavderasupplevelseocksåkan omsättastillettvärdesom,detåtminstonemedstorsäkerhetgårattpåståatt, verksamhetengenererar.enkomplettpåverkanskartaförhurdettavärdeharskapats finnsibilaga1. Iberäknandetavdettotalavärdeskapandethartotaltfyraårsnyttainkluderats,detvill sägaallanyttasomuppstårundernyttoperioderna.medtankepåattkosintebara skaparvärdeunderdetaktuellaåretavinsatserutanävenunderårdärefterbehöver dessavärdendiskonterastillettenhetligtpenningvärde.fördetharen diskonteringsräntapå4,2procentanvänts.denbyggerpåettgenomsnittavdefem kommandeårensprognostiseraderäntafördentioårigastatsobligationsräntan (www.konj.se. GrundentilldetvaletärattSKL(SverigesKommunerochLandstinganvänderden tioårigastasobligationsräntanförattberäknadeninternräntasomrekommenderas kommunerochlandsting.internräntankanlikställasmedendiskonteringsränta.med tankepåattkosfinansierasavkommunen,ochattverksamheteniallrahögstagradkan betraktassomettviktigtbidragtillattlösadetkommunalauppdragetärdetrimligtatt användaendiskonteringsräntasomäriparitetmeddensomanvändsinomskl. ITabell9.2presenterarvidetdiskonteradenuvärdesomKOSskaparårligenfrånoch med2011.medanledningavdenimångafallkortanyttoperiodenärvärdetklarthögst detförstaåret. Tabell9.2:Totaltnuvärdeperår kr 21275kr 11667kr 2799kr

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys och rapport framtagen av: Marie Barck, Marie Kristina Barck, Christer Käck och Charlotte Pagré Svenska Röda Korset Svenska SROI-nätverket

Läs mer

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark,

Läs mer

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun SROI-analys och rapport framtagen av: Anna Frestadius, Jessica Ottosson och Pelle Persson Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands Län Svenska

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut

Socioekonomiskt bokslut Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis och UNITIS Hantverkskooperativ De socioekonomiska boksluten genomfördes 2010 och utfördes av Annette Dünkelberg och Birgitta Israelsson Coompanion Stockholms

Läs mer

Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning?

Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning? Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Beteendevetenskapliga programmet, Social omsorg Uppsatsarbete, SSC122 Vårterminen 2009 Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning? En

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Uppföljning av familjecentralernas verksamhet i Primärvården Västernorrland

Uppföljning av familjecentralernas verksamhet i Primärvården Västernorrland Uppföljning av familjecentralernas verksamhet i Primärvården Västernorrland Rapport nr 192, 2009 Johanna Häggberg PrimärvårdsCentrum Sundsvalls sjukhus FÖRORD PrimärvårdsCentrum fick uppdraget av primärvårdsdirektören

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

En social affärsplan till ett växthusprojekt

En social affärsplan till ett växthusprojekt En social affärsplan till ett växthusprojekt 2014 Utbildningscenter toltalt 10000 m 2 II. III. I. IV. V. VI. VI. VI. VI. VI. Odlingskomplex hjärtpunkt 5000 m 2 Starta Eget Program 1000 m 2 Starta Eget

Läs mer

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM Samverkan för särskilt utsatta Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Rapport 1 från Kunskapsprojektet: En kostnadsanalys av olika former av stöd och service till personer med omfattande funktionsnedsättningar Priset

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativet VIA NOVA FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

Social Ekonomi i Stockholms stad

Social Ekonomi i Stockholms stad Social Ekonomi i Stockholms stad 1. Inledning: Policy för social inkludering på lokal nivå Stockholms stad Stockholms stad har 820 000 invånare. Fyra procent av befolkningen i staden erhåller ekonomiskt

Läs mer

UTVÄRDERING AV UNGA IN BILAGERAPPORT

UTVÄRDERING AV UNGA IN BILAGERAPPORT UTVÄRDERING AV UNGA IN BILAGERAPPORT BILAGA 1. UTVECKLINGSOMRÅDEN I UNGA IN:S VERKSAMHET Denna slutrapport har syftat till att ge ett strategiskt beslutsunderlag som belyser Unga in:s övergripande värde

Läs mer

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner:,,,,,,,,, och 2009-03-25 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut vad är det

Socioekonomiskt bokslut vad är det Socioekonomiskt bokslut vad är det Eva Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog /OFUS & SEE 2013-12-30 1. DET SOCIOEKONOMISKA BOKSLUTET I SITT SAMMANHANG 1.1 Socioekonomiskt bokslut för Fryshuset något

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Författare: Andreas Johansson, Ensolution AB, Gisela Thomas-Ruthér, Halmstad kommun, Socialförvaltningen,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer