SROI-analys av Kooperativet KOS 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SROI-analys av Kooperativet KOS 2011"

Transkript

1 SROI-analys av Kooperativet KOS 2011 SROI-analys och rapport framtagen av: Kerstin Eriksson, Famna Annica Falk, SKOOPI Svenska SROI-nätverket har tilldelat rapporten kvalitetsmärkningen Svensk SROI-kvalité (Nivå 1. SROI är en metod för att kartlägga, förstå och värdera de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna av en verksamhet.

2 Svenska SROI nätverket Följande SROI rapport har genomgått Svenska SROI nätverkets oberoende kvalitetsgranskning: SROI analys av Kooperativet KOS 2011 av: Kerstin Eriksson, Famna, Annica Falk, SKOOPI Granskningen visar att analysen genomförts med god förståelse för SROIprocessen och i enlighet med de sju principerna i SROI. Granskningen inkluderar dock inte verifiering av insamlad information och beräkningar; den är helt principbaserad och tar uteslutande sin utgångspunkt i SROI rapporten. Analysen ges härmed kvalitetsmärkningen Svensk SROI kvalité (Nivå 1 Gordon Hahn Ansvarig kvalitetsgranskning Svenska SROI nätverket

3 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING SROI SOCIALRETURNONINVESTMENT KOOPERATIVETKOS METOD...6 INTERVJUER...6 ENKÄTER...6 ANDRAKÄLLORFÖRINFORMATION...7 AVGRÄNSNING INTRESSENTER...7 INKLUDERADEINTRESSENTER...9 EXKLUDERADEINTRESSENTER INSATSER EFFEKTER,INDIKATOREROCHPROXYTERMER...12 DELTAGARNA...14 HANDLEDARNA...16 SAMHÄLLETISTORT PÅVERKAN...17 DEADWEIGHT...18 TILLSKRIVNING...19 FÖRFLYTTNING TOTALSOCIALNYTTA...20 NYTTOPERIODOCHAVTRAPPNING...21 SOCIALNYTTA KÄNSLIGHETSANALYSEN KOMMENTARFRÅNGRANSKNING REFLEKTIONER...25 REFERENSLISTA...26 BILAGA1 PÅVERKANSKARTA...27 BILAGA2 ENKÄTFRÅGOR

4 1 Sammanfattning DennaSROI*analysärutfördpåarbetsträningenvidKooperativetKOS.Kooperativet KOSiStockholmärettsocialtarbetskooperativförpersonersomharkontaktmed social*psykiatrin.kosharavtalomplatserförsysselsättningmedsocialpsykiatrin Norrmalmsomocksågerekonomisktstödtillverksamheten.Deintressentersomingåri analysenärdeltagarnaiarbetsträningen,handledare,stadsdelenochsamhälletistort. Analysengjordesiettstudiesyftemedmåletatthittaochmätadevärdensom verksamhetengenererar.analysenvisarettsroi*värdepå1,9:1vilketenkeltuttryck innebärattvarjeinsattkronager1,9krtillbakaivärdeskapande.enbetydande samhällsvinst. Viharutförtanalysenenligtförsiktighetsprincipenvilketinnebärattdesiffrorvi presenteraräriunderkant.inomkooperativetkosfinnsocksåflerområdensom berikarverksamhetenmensominteärinkluderadeidennaanalys.detsroi*värdevi presenteraräralltsåmedstörstasannolikhetlågträknat.analysenharbegränsningari ochmeddetattdenärgjordiettstudiesyfte,enmergenomgripandeanalyshadekrävt mertidänvihadetillförfogande.analysenkundehaförstärktsmedflerintervjueroch flerintressenter.trotsdessabegränsningarianalysensomfattninggerdenändåenklar indikationpåvärdetavarbetsträningen. Ideintervjuerochenkätervihaftsomunderlagföranalysenservitydligtatt arbetsträningenpåkosharletttillförbättradpsykiskhälsahosdeltagarna.deupplever ocksåenarbetstillfredsställelsegenomdetkonceptsomdetsocialaarbetskooperativet erbjuder.dessutomfårdeenförbättradfritid.handledarnasomärverksammapåkos uppleverstörrearbetstillfredsställelseochisamhälletistortfrigörsresursersomkan användaspåannathållellertillandrapersoner. Effekternasomrördeltagarnaärförknippademedattdeharettarbeteochen sysselsättningattkommatill,menförattanalyseninteskallövervärderaeffekternahar avdragfördeadweight,tillskrivningochförflyttninggjorts.medexempelvisdeadweight menasvadsomkundehahäntdeltagarnaävenomdeintehadearbetatpåkos.vihar häranväntossavsiffrorfrånnationellafolkhälsoenkätenförattfåuppgifteromhur psykiskhälsaförändratsgenerelltisamhället. Analysenbelyserocksåfråganomhurlängeeffektenavinsatsenvarar.Fördeltagarna påkosharbedömningengjortsattinsatsenäravenupprätthållandekaraktärvilket innebärattavtrappningenaveffektenuppståridenstundsomdeltagarenlämnar verksamheten,ochattnyttoperiodenärettår.förhandledarnaharviräknatmeden nyttoperiodpåtreår.analyseninnehållerocksåensåkalladkänslighetsanalys.syftet meddenärattsökavilkafaktorersominnebärstörstosäkerhetianalysen,ochgranska dessalitenoggrannareförattsäkerställadessrelevans. SROI*analysensangreppsättattsättamonetäravärdenpåeffekteravverksamheterär intressantochinnovativt.ettsynsättsommedfördelskullekunnaanvändasmervid beslutsfattande.iförlängningenkansynsättetledatillavvägningarsomgerbättre avkastningpåinsattaresurser. 3

5 2 SROI SocialReturnonInvestment Sedanlångtidharverksamheterseffektivitetihuvudsakmättsistriktekonomiska termer.resursertillochinomverksamheternahardessutomfördelatspåsammagrund. SROI(SocialReturnonInvestmentharenbredareansatsgenomsittfokuspådetvärde verksamheterskaparsocialt,miljömässigtochekonomiskt.värdensomdessutom presenterasiettmonetärtmått,ettsåkallatsroi*värde. SROIäreneffektbaseradmetod,vilketinnebärattfaktiskförändringsnarareänresultat fokuseras.resultathandlarprimärtomdenkvantitativasummanavenaktivitet.det innebärattettresultatavenutbildningsinsatssomsyftartillattfåmänniskoriarbeteär antaletpersonersomgenomgåttutbildningen.exempelpåeffekterärökat självförtroendeochökaddisponibelmånadsinkomstsomenkonsekvensavdejobbsom utbildningsinsatsenledertill. Metodenbyggerpåintressentinvolveringoch*analyssamtanvändandetavbeviskedjor föratttydliggörhurvärdeskapasiverksamheter.enbeviskedjabeskriverhurinsatser omvandlastillaktiviteter,resultatocheffekter,vilkenbetydelseaktiviteternaharför denaktuellaförändringen,ochslutligenhurmycketvärdeverksamhetenskapar. SROIärdessutomenavfåmetodersomberäknardetekonomiskavärdetaveffekter somsaknarmarknadsvärde,exempelvissjälvkänsla,miljöutsläppochsocialintegration. Medensådanansatskanentotalbildavförhållandetmellaninvesteringochvärde skapas.sroihandlarsåledesomnyttasnarareänpengar.attanvändapengarsom storhetsyftartillattutnyttjaettredanvedertagetspråkförattkommuniceravärde,och därmedförbättramöjligheternatillresursfördelningbaseradpåintebaraekonomiskt utanävensocialtochmiljömässigtansvarstagande. EnSROI*analysgenomförsisexsteg.Dessainnefattarenheldelbedömningaroch avvägningar,ochmetodenhardärförsingrundisjuprinciper.dessaskallvara vägledandeiarbetetochsäkerställaenvälgenomförd,transparentochtrovärdiganalys. Benämningenavdesexstegenochdesjuprincipernapresenterasnedan. Desexstegen: 1. Fastställ analysens omfattning och identifiera de huvudsakliga intressenterna 2. Kartlägg insatser, aktiviteter, resultat och effekter 3. Mät effekterna och ge dem ett värde 4. Fastställ påverkan 5. Beräkna SROI-förhållandet 6. Redovisa, använd och förankra Desjuprinciperna: 1. Intressenterna - de som upplever förändring - är centrala i processen 2. Förstå vad som förändras för intressenterna 3. Värdera det som är relevant med hjälp av monetära proxytermer 4. Inkludera bara det väsentliga 5. Överdriv inte 6. Var öppen och transparent 7. Kontrollera resultaten externt 4

6 3 KooperativetKOS Iettsocialtarbetskooperativärdetdesomarbetarikooperativetsomägerdet.Detger medlemmarnaenmöjlighetattpåverkasinvardaggenomattvaraendelaven demokratiskorganisationsominnebärbådeansvarochdelaktighet.ettsocialt arbetskooperativharalltidenrelationtilloffentligsektormenärorganisatoriskt friståendesomegenjuridiskperson. KooperativetKOSiStockholmärettsocialtarbetskooperativsomstartade1996somen kommunalsysselsättningsverksamhetförpersonersomharkontaktmedsocial* psykiatrin.denideellaföreningenbildades2002ochverksamhetendrivssedandess somettsocialtarbetskooperativ.kosharavtalomplatserförsysselsättningmed socialpsykiatrinnorrmalmsomocksågerekonomisktstödtillverksamhetengenomatt bekostastörredelenavlokalhyra,telefonochlöntillhandledare(motsvarandetvåoch enhalvtjänst.kosharocksåavtalmedandrakommunerochstadsdelsförvaltningari Stockholmslän. FörattfåbörjapåKOSkrävsattinsatsenärbiståndsbedömdavenhandläggarepå socialpsykiatrinidenstadsdelellerkommunsomharavtalomplatsermedkosenligt Lagomvalfrihetssystem.Insatseninnebärattpersonermedpsykisk funktionsnedsättningkanerbjudasmeningsfullsysselsättningenligtsocialtjänstlagen påkooperativetkos.sysselsättningenskersomarbetslivsinriktadrehabiliteringeller somdagligverksamhet.närenpersonfåttenplaceringpåkosocharbetati verksamhetenitremånaderfinnsdetmöjlighetattsökamedlemskapiföreningen.två medarbetareäranställdaavkooperativetmedlönebidragrespektive trygghetsanställningmendeflestamedarbetarnafårsinersättningfrån Försäkringskassan(sjukersättning.Detärkooperativetsombeslutarommöjligheten attanställadesomarbetariverksamheten.grundenärdåvilkaekonomiskamöjligheter somverksamhetenharsamtindividensbehovavarbete. Kooperativetbestårav21medarbetareochhartreverksamhetsområden; Glasverkstadensomgörsmycken,skålarochänglaravåtervunnetglas,Kopieringensom kanerbjudakopieringmedefterbearbetning,ochkaffestugansomärettkafé.caféetär öppetförallmänhetenochserverarfikatillkonferensgästernasomkommertillsamma hussomkooperativetbefinnersigi.varjemedarbetarearbetarutifrånegenförmågai kooperativetochharmöjlighetattpåverkasåvälsinaarbetsuppgiftersomhurarbetet skallutföras.pågemensammamedlemsmötenvarannanveckafattasbeslutom verksamheten.allasomärmedlemmarikooperativetärvälkomnaattdeltaimötetoch harrösträtt.detärkooperativetsmedlemmarsombeslutaromhurvinstenskall användas.enligtstadgarnaskallhälftenavvinstenåterinvesterasiverksamhetenoch denandrahälftenskallanvändastillsocialaaktivitetersomresorochgemensamma träffarförmedarbetarna. DenhärSROI*analysenfokuserarpådeintressentersomhardirektkopplingtill aktiviteternainomkos,detvillsägadeltagarnaochhandledarna.analysenssyfteäratt kartläggavärdetfördessatvåmedutgångspunktideltagarnasarbeteocharbetsträning underettår,detvillsägafrånattdebörjarpåkosochtolvmånaderframåt. 5

7 Sedantidigarefinnsdetbådeettsocioekonomisktbokslutochensocialredovisningav KooperativetKOS.MedtankepåattSROIochdelaravsocioekonomiskabokslutmed fördelkombinerasmedvarandraharvivaltattinkluderadelaravdetsenareidenhär analysen.merkonkretinnebärdetattenintressentiförav Samhälletistort också beaktasmendåenbartutifråndetsocioekonomiskabokslutet. SROI*analysenhargenomförtsunder2011inomramenförenutbildningimetoden SROI.DennaSROI*rapportutgörettexempelpåhurenSROIkangenomförasföratt mätavärdensomskapasgenomenverksamhetförpersonermedpsykisk funktionsnedsättningsomdrivsikooperativform. 4 Metod Inomdettaavsnittredovisasdeninformationsinsamlingskettförattkartläggade förändringar(effektersomskettfördeinkluderadeintressenterna. Informationsinsamlingenskeddeunderapril*juni2011. Intervjuer Deninitialainformationsinsamlingenrelateradtillmedarbetarnaskeddegenom intervjuermedfyramedarbetare.intervjufrågornavarframtagnaiförhandochvari huvudsakdesammafördefyramedarbetarna.medarbetarnaficksjälvaanmälasitt intresseförattbliintervjuadeochviupplystedemomattsvarenkommerattvara konfidentiellaochbaraanvändastillsroi*analysen.viställdefrågorförattfåen uppfattningomvilkaarbetsuppgiftersommedarbetarnauppskattade,vaddearbetade medinnandebörjadepåkos,hurdesågpåsinamöjligheterattpåverkasin arbetssituation,vilkenförändringsomdeupplevdesedandebörjadepåkossamtvilka andrainsatserfrånexempelviskommunendehadetillgångtill.intervjuernatogungefär enhalvtimmevar.vigenomfördeocksåenintervjumedenhandledareförattfå informationutifrånhandledarnasperspektiv,delsomhurarbetetpåkospåverkade derasegensituation,delsomderasupplevelseravdeltagarnasutveckling.desenare användesförattverifieradeuppgiftervifickfrånmedarbetarna. Enkäter Förattkompletterainformationensomvifickfrånintervjuernamedmedarbetarna beslutadeviattgenomföraenenkätundersökningmedsamtligamedarbetarepåkos. Enkätendeladesutunderettmedlemsmöteochbesvaradesavsamtliga14medarbetare somvarnärvarande,vilketmotsvarartvåtredjedelaravdettotalamedarbetarantalet. Frågornabestodavbakgrundsfrågorkringkön,åldersamthurlängedearbetatpåKOS ochhurmångatimmarperveckasomdearbetar(sebilaga2.viställdeävenfrågorför attfåenuppfattningomförändringsomexempelvisberördevilkainsatserdehadefrån kommuneninnandebörjadearbetapåkosochomdekundeuppskattaomdettabehov hadeökatellerminskatsedandebörjadearbetapåkos.därefterfickmedarbetarna besvaraettantalpåståendenkringhurarbetetpåkosbidrogtillatthanteraorooch ångest,hurarbetetpåkosgavstrukturochrutinerivardagen,omdeuppskattadesin fritidistörreutsträckningsedandebörjadearbetapåkos. IenkätenställdevifrågoromhurmedarbetarnaupplevdeattarbetetpåKOSpåverkade deraslivssituationinomolikaområden.viställdeocksåfråganomvilkatyperav insatser,frånsamhälletssida,utöverarbetetpåkossommedarbetarenvaritmottagare 6

8 avsamthurmångatimmarperveckadearbetar.ienkätenställdeviävenfråganomnär deupplevdeattdeblevdelaktigaidetsocialaarbetskooperativet.dessauppgifter kompletteradesmedsvarenfrånentrivselenkätsomgenomfördesisambandmedden socialaredovisningenpåkos2010.itrivselenkätenhademedarbetarnablandannatfått uppgedelaktighetochmöjlighetattpåverkaarbetetpåkos. Andrakällorförinformation BådedensocialaredovisningenochdetsocioekonomiskabokslutetsomgjortspåKOS haralltsåanväntsidenhäranalysen.fråndetsocioekonomiskabokslutethämtades uppgiftersomavsågvilkaresursersomfriställsfrånsamhälletsaktörer* Försäkringskassan,Kommunen,LandstingetochArbetsförmedlingen*genomatt medarbetarnaarbetarpåkosiställetförattnyttjaandravälfärdstjänsteravsamhället. ÖvriginformationsinsamlingharskettgenomsökningpåInternetviaGoogle,framförallt förattsökaproxytermerochdeadweight.detharletttillattinformationharhämtats frånföljandeorganisationershemsidor:socialstyrelsen,statensfolkhälsoinstitut, StatistiskaCentralbyrån,ArbetsgivarföreningenKFO,Arbetsgivaralliansen,Sveriges KommunerochLandsting,ArbetsmiljöverketsamtRiksidrottsförbundet.Föratttareda påvilkainsatsersomstadsdelsförvaltningenharfördriftenavkooperativetkos tillfrågadesenhetschefen. Avgränsning AnalysobjektetidenhärSROI*analysenäralltsåarbetsträninginomKOSochprimärt effekternaavdenfördedeltagareochhandledaresomidagfinnsiverksamheten.men medtankepådenredanbefintligaanalysenavseendeverksamhetenssamhällsnyttahar densenareocksåinkluderats.görsenfullskaligsroi*analysavhelaarbetskooperativet KOSkanvidockkonstateraattflerintressenterskulleinkluderas.Vibehandlardessai nästkommandeavsnitt. 5 Intressenter Föratturskiljavilkaintressenter,internasåvälsomexterna,somtotaltsättkantänkas påverkasavkosverksamhetlistadeanalysgruppen,utifrånegeninsiktiverksamheten, vilkasomkommerikontaktmedden.följandeintressenterbedömdeshaenkoppling tillverksamhetenochskullekunnaupplevanågonförändringgenomkooperativetkos verksamhet: Medarbetarna Socialpsykiatrin Handledare Kommunpolitiker Stadsdelen Försäkringskassan Anhöriga MedarbetaresomslutatpåKOS Samhälletistort Arbetsförmedlingen Kunder Miljö KooperativetKOS Rättsväsendet Landstinget Somframgåravföregåendeavsnittsåärtreavdessaifokusianalysen. Inedanståendetabellochidenefterföljandetextenredogörvidockförsamtliga intressenterförattgeensåbredbildavverksamhetenspotentiellavärdeskapande. 7

9 8 Tabell5.1:Intressentkartläggning Intressent' ' Inkluderas/exkluderas' samt''logisk'grund' ''Insamlingsmetod' Antal' Medarbetare Inkluderas verksamhetensprimära målgrupp Intervjuer Enkät Trivselenkätfrån socialredovisning 4intervjuer 14enkätmottagare 14mottagareav trivselenkät Handledare Inkluderas upplever större arbetstillfredsställelse Intervju 1intervju Samhälletistort Inkluderas resurser friställsisamhället Socioekonomiskt bokslut Stadsdelen Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Försäkringskassa Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut ArbetsförmedlingenInkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Rättsväsendet Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Landstinget Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut KooperativetKOS Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Medarbetaresom slutatpåkos Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Anhöriga Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Kunder Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Socialpsykiatrin Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Kommunpolitiker Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Miljö Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning

10 Inkluderadeintressenter Nedanföljerenbeskrivningavdetreinkluderadeintressenternaianalysen. Medarbetarna Medarbetarnaäranalysobjektetsprimäramålgruppochinkluderadesdärförianalysen. MedmedarbetareavsesdesomarbetarellerarbetstränarpåKOS.Medarbetarnaär personersomharkontaktmedsocialpsykiatrinellersocialtjänsten.underperiodensom analysengenomfördesvardet21medarbetare,iåldrarna21till57år,somarbetade ellerarbetstränadepåkos.fyraavdessavarkvinnor.medarbetarnaarbetari genomsnittungefärtolvtimmarpervecka.derasbehovavmeningsfullsysselsättning samtderasintresseavattarbetaikooperativetärorsakentillattdearbetardär. Medarbetarnaharsinersättningfrånsocialförsäkringssystemetelleräranställdamed anställningsstödfrånarbetsförmedlingen.ianalysenhänvisarvifortsättningsvistill dennagruppnärvianvänderbegreppetdeltagare.kooperativetsyftartillattskapa arbeteochsysselsättningfördeltagarna.detärdeltagarna,ellerkooperatörerna,som uppleverendirektpåverkanavkooperativetsverksamhet.denstörstadelenavkos värdeskapandekommerdeltagarnatilldel.enmedarbetareberättarienintervjuatt honvillhamänniskoromkringsigochattarbetetpåkoshållerångestenborta.en annansägerattrutinerärlivsviktiga.fleravittnaromdetpositivaatthamedinflytande påarbetsplatsen. Handledarna HandledarnapåKooperativetKOSäranställdaavkommunen.Deinkluderadesi analysendådebefinnersiginomverksamhetenochharencentralrolldär.hur handledarensjälvuppleverpåverkanärintressanteftersomhandledarensposition inomettsocialtarbetskooperativskiljersigfrånarbeteinomliknandekommunalt drivnaverksamheter.iochmeddenhäranalysenbelyservivadsomhandledarna uttryckersomskillnadmotattarbetainomensysselsättningsverksamhetmedenannan huvudman,exempelvisettprivatvårdföretag,ochvilkaeventuellaskillnaderibruttolön somfinns.handledarnaharocksåanväntsisominformationskällaianalysengällande förändringarnahosdeltagarna. Samhälletistort SamhälletistortfinnsmedsomintressenteftersomverksamhetenpåKOSmedför samhälleligakonsekvenser.meningsfullsysselsättningerbjudspersonermedpsykisk funktionsnedsättningvilketpåverkarsamhällsekonominpositivt.denförändringsom verksamhetenmedförisamhälletinnebärettfriställandeavresurserdådeltagarna nyttjarmindrevälfärdstjänsternärdefårtillgångtillensysselsättning.ett socioekonomisktbokslut(nilssonwadeskoggjordes2007påkos.studieninnefattar blandannatettvärdepåderesursersomfrigörsförsamhälletmedanledningav verksamhetendrivenikooperativform,ochvilkenbetydelsedendärmedharförden offentligasektorn.intressenten Samhälletistort idenhäranalysenavser Arbetsförmedlingen,Försäkringskassan,stadsdelen,rättsväsendet,landstingetsamt KooperativetKOS. Enpotentiellpositiveffektsomuppstårnärkooperativetfårmöjlighetattanställa medarbetaremedstödfrånarbetsförmedlingenärattdettapåverkarderasstatistiki någonutsträckning.ennegativeffektskullevaraattenanställningmedstödinnebär ökadekostnaderförmyndigheten.dettaärdockderasuppdragvarförsammaeffektkan 9

11 tolkasbådesompositivochnegativ.potentiellpositiveffektavattpersoner arbetstränarellerarbetarpåkosärförförsäkringskassanenminskadkostnadför sjukförsäkringenmotsvarandedepersonersomfåranställninggenomkooperativet,helt ellerdelvis.deresursersomfriställsförstadsdelenbeståravdelsminskadkostnadför andrainsatsersomstadsdelenärskyldigaatttillgodose,somboendestöd,gruppboende, personligtombudetcetera,delsattdenpositivaeffektsomkosharpåstadsdelen genomatttillgodosemedarbetarnasbehovavmeningsfullsysselsättningochdärmed uppfyllamotsvarandekravisocialtjänstlagen.förrättsväsendetavsesdenpositiva effektenattpersonersomharenmeningsfullsysselsättningbegårbrottimindre utsträckningochdärmedfriställsdessaresurseriformavmindreingripandeavpolisen samtupptagandeavresurseridomstol.hoslandstingetfriställsexempelvis samhälleligaresurseriformavminskatbehovavakutpsykiatrisktvårdsamtöppenvård förmedarbetareikooperativetsommårbättregenomsittarbete/arbetsträning.med potentiellapositivaeffekterförkooperativetkosavsesfrämstdetinternabokslut, resultatetsomdenideellaföreningenuppnårgenomdevarorochtjänstersomkan tillhandahållasgenomattmedarbetarnaarbetarochverkariföretaget. Exkluderadeintressenter Nedanföljerengenomgångövervilkaintressentersomexkluderadesianalysenoch vilkaeffektersomskullevaratänkbarasamthurdekanpåverkaintressenterna.i samtligafalläranledningentillexkluderingenalltsåattdefallerutanföranalysens avgränsning. Kunderna EncentraldeliKOSverksamhetenärattsäljaprodukterochtjänsterinom Glasverkstaden,KopieringenochKaffestugan.Kundernaärdärmedenviktigintressent. Depositivaeffektersomkundernaskullekunnatänkasupplevabestårav tillfredsställelseiattköpaprodukterochtjänsterfrånettsocialtarbetskooperativoch påsåvisstödjaverksamheten.kundernakanocksåupplevapositivaattitydrelaterade effektergenomattdekommerikontaktmedpersonersomharpsykiska funktionsnedsättningar.derasförståelsefördennagruppavmänniskorkandärmed kommaattöka.denegativaeffekternasomkundernakantänkasupplevaärattdet iblandkantalängretidattfåentjänstutförd,detvillsägaattkundernakanförloralite tidgenomattanlitakos. Anhöriga Anhörigatilldeltagareidenhärtypenavverksamhetpåverkasoftaindirekt.Ijustdetta fallskulledetblandannatkunnatänkashandlaomminskadorofördeltagarnashälsa ochsituation;närdeltagarnamårbättremårocksådeanhörigabättre.ivissafallskulle manocksåkunnatänkasigennegativeffektfördeanhörigaiformavattdeuppleveren minskadtidochkontaktmeddeltagarengenomattdennaarbetarellerarbetstränarpå KOSiställetförattvarahemma. Socialpsykiatrin IochmedattpersonenarbetstränarellerarbetarikooperativetKOStillgodosesderas behovavmeningsfullsysselsättning.detisinturgörattkravetpåjustdettai socialtjänstlagenuppfylls.socialpsykiatrinkandärmedupplevaenpositiveffektgenom attdekanerbjudadeltagarnaettlämpligtalternativtilldagligsysselsättning;kosbidrar tillökadvalmöjlighetförattuppfyllalagstadgadekrav.detskulleocksåkunnatänkas 10

12 11 uppstånegativaeffekterförsocialpsykiatrin,ochmerspecifiktförvissahandläggare.då medarbetarenpåkooperativetintelängreharsammakontaktmedsocialpsykiatrin förlorarhandläggarnaendelavkontrollenöverindividen,vilketförvissaskullekunna upplevassomlitefrustrerande. Kommunpolitiker Enpotentiellpositiveffektförkommunpolitikernaskullekunnavaraenupplevdstolthet avattdeinomkommunenharfleralternativautförareavsysselsättningsverksamheter; KOSbidrarpåettpositivtsätttillenökadsysselsättning.Samtidigtfinnsdetpolitiker somavideologiskaskälanserattverksamheteravkoskaraktärinteskallbedrivas utanfördenoffentligasektornochattderasfrustrationöverutvecklingendärmedökar. Medarbetaresomgåttvidare MedtankepåattKOSharfunnitssedan1996harettganskastortantaldeltagarevarit endeliverksamhetenmensedanavolikaskällämnatden.mångagångerförettannat arbete.sannolikhetenärstoratttidigaremedarbetarepåverkatspåsammasättav verksamhetensomdenuvarande,ochatteffekternadärmedärdesamma.fördesom hargåttvidaretillandraarbetetkanytterligareeffektersomexempelvisenökad disponibelinkomstvaraenrealitet. Miljön Detmestavimänniskorgörbidrartillennegativmiljöpåverkan.FörKOSdelhandlar miljöpåverkanblandannatomutsläppavväxthusgaserfördeltagares,handledaresoch kunderstransportertilldenaktuellalokalen,uppvärmningenavdensenare,deinköpta varornaetcetera. 6 Insatser Detsomanalysenfokuserarpåärvilkaeffekterochvärdensomettårsarbeteeller arbetsträningpåkooperativetkosskaparfördetreinkluderadeintressentgrupperna. Detsomvarjeintressentbidrarmedförattdeltagarnaskallkunnagenomförasittarbete påkosutgördeninsatssomstudienavserattmätaeffektenav.itabellennedan beskrivsinsatsernasartochdetberäknadevärdetavinsatsenperintressent. Tabell6.1:Insatser ' Intressent' ' ' Typ'av'insats' ' Värde'av'insats' Medarbetare Tidfördeltagande kr Handledare Arbetstid 0kr Stadsdelen Finansiering kr TOTALT(1år kr

13 Deltagarnasinsatsmotsvarardentidsomdeinvesterarisittarbeteunderettår. Deltagarnaarbetarutifrånegenförmågaochutifråndentidsomderas biståndshandläggarehargodkänt.tidensomdeltagarenarbetarpåkoshardärför värderatsutifråndetfaktiskagenomsnittligaantalettimmarsomdeltagarnaarbetari detsocialaarbetskooperativet.varjetimmeharvärderatsutifrånminimilönenför restaurangarbetareenligtkollektivavtal(arbetsgivaralliansen,2010.viharutgåttfrån attde21deltagarnaarbetarigenomsnitttolvtimmarpervecka(informationfrån deltagarenkäten.dessaharsedanmultipliceratsmedenminimilönpertimmeför motsvarandearbetepåettcafépådenreguljäraarbetsmarknaden(81,3kroch dessutom52veckorförattfåettvärdeförhelaåret(totaltjustöver kr.det medförintenågonkostnadfördeltagarenattarbetapåkosmenvärdetavderasinsats bedömsvaraviktigattinkluderaianalyseneftersomderasinsatsärenförutsättningför attverksamhetenskallkunnabedrivas. HandledarensinsatsiKOSärdentiddearbetarikooperativet,ochvärdetavden motsvarardenlöndefårförarbetet.densenareärisinturendelavistadsdelens finansieringavverksamheten.handledarnaärsomsagtanställdaavstadsdelenoch verksamhetendrivsideraslokaler.värdetavstadsdelenstotalainsatsmotsvararfaktisk kostnadförhandledarnaslöner,lokalkostnad,städkostnader,telefonsamtövriga personalkostnader.förår2011beräknasdessatill kr(uppgiftfrån enhetschef. Analysenhandlaromattkartläggaeffekternaochvärdeskapandetsomenkonsekvens avdessainsatser.effekternaförintressenternabehandlasidetnästkommande avsnittet.närdessasedanharvärderatsdividerasvärdetavdessameddenovan beskrivnainsatserna,ochettsroi*värdeförkosberäknasdärmed,detvillsägahur mycketvärdevarjeinvesteradkronaskapar. 7 Effekter,indikatorerochproxytermer Idettaavsnittpresenterashurinsatsernaomvandlastillaktiviteterianalysobjektet. Aktiviteternalederisinturtillresultatocheffekter.Varjeeffektharmättsmedhjälpav enellerfleraindikatorerförattfastställadessförekomstochomfattning.varjeeffekt hardessutomgivitsettmonetärtvärdemedhjälpavsåkallademonetäraproxytermer. Församtligaavdesenareharutgångspunktenvaritattanvändaettvärdeföreffekten utifrånettmarknadsrelateratperspektiv,detvillsägaanvändakostnadenförattuppnå motsvarandeeffektersomettuttryckföreffektenavdetsocialaarbetskooperativet.i avsnittetredovisasalltsåvadsomskernär21personerarbetarellerarbetstränarpå KooperativetKOSochvilkenförändringdetinnebärförintressenterna.SeTabell

14 Tabell7.1:Effekter,indikatorerochproxytermer Intressent Insats Resultat Effekt Indikator Utfall Proxyterm Värde Deltagare Tid 21personerhar arbeteeller arbetsträningpå KOS Förbättradpsykisk hälsa Minskadorooch ångest Strukturoch rutinerivardagen 89% Motsvarandekostnad förterapiunderettår 72000kr Inflytandei arbetslivet Upplevd delaktigheti kooperativet Upplevdmöjlighet attpåverkasin arbetssituation 81% Motsvarandekostnad förkursiretorik 3200kr Förbättradfritid Rapporterad meningsfullfritid 82% Kostnadförårskortpå gym 3000kr Handledare Arbetstid 2,5handledare arbetar4250 timmarmedstöd ochhandledning tilldeltagarna ArbetstillfredsX ställelse Rapporterad trivselmedarbetet 100% Skillnadmånadslönmot privatalternativ 60000kr Samhälleti stort Finansiering Investerar krperår Friställdaresurser medanledningav KOS Friställdaresurser medanledningav KOS 100% Samhällsekonomisk vinstenligt socioekonomiskt bokslut kr

15 Deltagarna Deltagarnasomäranalysobjektetsprimäramålgrupputfördencentralaaktiviteten arbeteellerarbetsträningenhoskos.denharisinturletttillfleraeffekterför deltagarna.deuttryckerattarbetet/arbetsträningengjortattdemårbättre,attdehar ettmerutåtriktatliv,attdeharettmindrebehovavannatstödfrånkommuneneller anhöriga,ochattdenuhadeenaktivfritid.genomintervjuernaharvikommitframtill attdeltagarnaupplevertreövergripandeeffekter:förbättradpsykiskhälsa,inflytandei arbetslivetsamtförbättradfritid.genomintervjuernaharvidessutomidentifierat indikatorerförrespektiveeffekt.dessaärtillstordelavsubjektivkaraktärdåeffekterna isigäravhögstpersonligkaraktär.attfrågamänniskoromhurdetuppleverförändring ärdärmedenhögstrelevantutgångspunktförattfångaeffekterna. Förbättradpsykiskhälsa Denkanskemestavgörandeeffektensomanalysenvisarpåfördeltagarnaärattderas psykiskahälsaförbättratsefterattdearbetatentidpåkos.enmedarbetareberättar exempelvisattiställetförattliggahemmaochlåtaångestentaöverhandenkommer mantillkosförattarbeta,delagemenskapmedandra,ochdärmedmåpsykisktbättre. DetärocksåviktigtattfåvaradenmanärvilketmanfårpåKOS.Deltagarnaberättaratt deendeldagarmårsämreänandradagarochpåkosfinnsenförståelseför personernaslivssituation.ensjukdomsbildsominnebärettinsjuknandeiskov accepteraspåkospåettannatsättänvaddetsannolikhetskullegörapåenannan arbetsplats.meneftersomarbetetpåkosbaseraspåattvarjeindividarbetar100 procentavsinegnaförmåga,kandeltagarnakännaentrygghetiattderassjukdominte innebärattderiskerarförlorasittarbete. Förattmätaeffektenförbättradpsykiskhälsaanvändevibådeintervjuernaoch enkäten.underintervjuernaframkomattarbetetfylldeflerafunktionerfördeltagarna. Delsfickviberättatförosshurdeupplevdeattarbetetisighjälpertillatthållanegativa tankarborta,delshurbetydelsenavrutinerpåverkarderaspsykiskahälsagenomatt detfinnsentrygghetochförutsägbarhetatthaettarbeteattgåtill.detvarintehelt enkeltatthittaindikatorersomskullefungerasommåttförattmätaförändringenav psykiskhälsa.tillenbörjanvillevimätaihurstoromfattningdeltagarnaanvändesigav kuratorsstödellersamtalsterapeutidagtillskillnadfråntideninnandebörjadearbeta påkosochfråganställdesienkäten.utifrånberättelsernaomhurarbetetpåkosbidrar tillattdemårbättreavattarbetapåkosställdesocksåfråganienkätenomarbetetpå KOShjälptmedarbetarenatthanterasinoro/ångestbättre,samtomarbetetpåKOSger strukturochrutinerivardagen.syftetmeddessafrågorvarattviskullefåen uppfattningomhurstorpåverkandessaaspekterharpåderaspsykiskahälsa. Vidnärmareeftertankefannviattomfattningenavprofessionelltstödintevarnågot tillförlitligtmåttpåförbättradpsykiskhälsa.minskatbehovavkurator,samtalsterapeut ellerombudmotsvararinteenförbättradpsykiskhälsaifallbehovavkuratorinnebär attindividentartagisinaproblemochvillhastödidet.vibeslötdärförattdeltagarnas uppfattningomhurarbetetpåkosbidrartillatthanteraoro/ångestsamthurarbetet bidrartillstrukturivardagenvarbättresomindikatorerförattmätaförändringenav psykiskhälsa.förattberäknautfalletaveffektenharutgåttfråndenandelav respondentersomharsvaratattdeinstämmerheltellerdelvispåpåståendetomatt arbetetpåkosgerminskadoroochångestsamtstrukturochrutinerivardagen(se

16 fråga7ibilaga2.dedeltagaresomgivitsådanasvarpåbådafrågornaharräknatsmed iutfalletföreffekten.totaltsättärdet89procentsomuppleverenförbättradpsykisk hälsasomenkonsekvensavkos. Förattberäknavärdetpådennaförändringsökteviefteralternativamarknadsbaserade sättattuppnåmotsvarandeförändring.denproxytermvibeslutadeossförattanvända vardengenomsnittligakostnadenförenkbtubehandlingunderettår,beräknatpåen timmeskonsultationiveckan.enligtriksförbundetpsykoterapicentrumskulleensådan behandlinginnebäraenkostnadpåtotalt72000kr.valetavproxytermmotiverasmed attdenupplevdaeffektenkrävereninsatsavliknandeomfattningförattuppnåen motsvarandeförändringidenpsykiskahälsansomdeltagarnarapporterariintervjuoch enkäter.förmålgruppenfinnsbegränsademöjligheterattförändrasina sjukdomssymptomenbartgenomtraditionellsysselsättningellermedicinering.detsom äruniktmedsocialaarbetskooperativärattdetingårsomendelavkooperativens grundidéattmedarbetarnaärdelaktigaiverksamhetengenomägandevilketmedför ansvarochinflytande. Inflytandeiarbetslivet Underintervjuernaberättadedeltagarnaattdetidigareoftabyttarbetsplatsefteren korttidpåettställe,ochattdeöverlaghaftsvårtattbehållaettarbete.intervjuerna visadeattenavdeallramestframträdandeeffekternaavattarbetapåkosäratt deltagarnauppleversighainflytandeiarbetslivetpåettsättsomskiljersigfråntidigare arbeten.socialaarbetskooperativsomkonceptärjujusttillförattmedarbetarnaska varadelaktigaochhainflytandeöversinarbetsplatsochsinaarbetsuppgifter.hurdet socialaarbetskooperativetärorganiseratumedenarbetsformsominnebärdelaktighetu samtdetstödsomfinnspåkosharenligtdeltagarnabidragittillattdeharvaltatt stannalängrepåarbetsplatsen.fleradeltagareberättarattdetunderdenförstatiden varsvårtattvaradelaktig,attgörasinrösthördpåmedlemsmöten,menattde efterhandvågademervilketgavarbetstillfredsställelse,känslanavattvaradelaktigi någotmeningsfulltochatthaenmeningsfullsysselsättning.somindikatorföreffekten inflytandeiarbetslivetvaldeviatttillfrågadeltagarnaomdeuppleverendelaktigheti kooperativet(sefråga4ibilaga2,samtanvändabefintliginformationomderas upplevdamöjlighetattpåverkasinarbetssituation. Deltagarenkätenvisarattsamtligauppleverdelaktighetikooperativetinomettår.I trivselenkäten(kossocialredovisning2010visarensjälvskattningavupplevd delaktighetochinflytandeettgenomsnittligtvärdepå82procent(8,2påenskala1u10. Viinkluderadeävenhandledarensuppskattningavdeltagarnasinflytande.Handledaren uppskattadeunderintervjunattdeltagarnasinflytandeöversinarbetssituationär60 procent,där100procentskullemotsvarafullständigsjälvständighet.dettaindikeraratt detsomavsesmedinflytandeöversinarbetssituationärmycketsubjektiv.detkan ocksåinnebäraattdetsomdeltagarnaavsermedinflytandeinteavsersammasakdet görförhandledaren.förattberäknautfallenföreffektenharvitagitgenomsnittetavde mätningarvigjort,detvillsägaviharsummerat100procent(deltagarenkäten,82 procent(trivselenkätenoch60procent(handledarensskattningochdivideratmed tre.detgerettutfallföreffektenpå81procent. Deltagarnasbeskrivningavhurdegenomsintidikooperativetuppleverökad delaktighetochhurdeefterentidvågattastörreplatsikooperativetvisarpåhur 15

17 mötesformernaocharbetssättetikooperativetrustardeltagarnaförattvågatalai grupp.somproxytermförettökatinflytandeiarbetslivetvaldevidärförkostnadenför enretorikkurs.densomgårensådanfårtränasigiatttalaochattgörasinrösthörd,det villsägaprecisdetsomdenaktuellaeffektenfördeltagarnaikoshandlarom.enligt Löfströmsretorik(www.lofstromretorik.sekanensådankosta3200kr,ochvivalde därförattanvändadetvärdetsomproxytermföreffekten. Förbättradfritid Entredjeeffektfördeltagarnaärförbättradfritid.Detframkomunderintervjuernaatt arbetetpåkosfickkonsekvenserävenutanfördentidsomdearbetarpåkos.under intervjuernaberättadedeltagarnaliteomvaddegörpåsinaledigadagar.deharen förhållandevisaktivfritidundervilkendepromenerar,simmarellermotionerar,läser böcker,besökeranhörigaetcetera.viställdeocksåfråganienkätenochdeuppleveren meningsfullfritidochomdeuppskattarfritidenmerefterattdebörjatarbetapåkos (sefråga7ibilaga2.desomsvaratattdeinstämmerheltellerdelvisavseendebåda frågornaharräknatsmediutfalletföreffekten.mätningenvisaratt82procentav deltagarnauppleverenförbättradfritid.somproxytermvaldeskostnadförettårskort pågymhosfriskissvettis,3000kr(www.friskissvettis.se.motivettillvaletäratt mångaavdeltagarnanämndejustökadträningsomenkonsekvensavderas arbete/arbetstärning,ochkostnadenförettgymkortutgörenmarknadsbaserad värderingavkostnadenförattuppnåeffekten,detvillsägavadenpersonkanvaravillig attspenderaförattfåenaktivochförbättradfritid. Handledarna FöratttaredapåhurhandledarnauppleverförändringgenomsittarbetepåKOS genomfördesenintervjumedenhandledare.ettintervjutillfällemedytterligare handledareavbokadespågrundavsjukdom,ochinomtidsramenför informationsinsamlingenfannstyvärrintemöjlighetattavsättatidförennyintervjuvid ettsenaretillfälle.intervjunvisadeatthandledarentrivsbramedsittarbetepåkos,och attdenhuvudsakligaeffektenärökadarbetstillfredsställelse.attsomhandledarearbeta iettsocialtarbetskooperativdärmedlemmarnaägerochbeslutaröversinverksamhet skiljersigfrånhandledarensrollommanäranställditraditionella sysselsättningsverksamheterförmålgruppenmedpsykiskfunktionsnedsättning. Anledningenärattdensenareinnebärenproblematikgenomdedubblarollernasom detinnebärattvarahandledareiettfriståendekooperativsamtidigtsomkommunen somarbetsgivare.handledarnapåkosäranställdaavkommunenmenarbetaralltså heltidmedattstödjakooperatörernaochkooperativet. Somindikatorvaldevisjälvskattningavarbetstillfredställelsen,ochsomviredannämnt berättadedenintervjuadehandledarenattdennaärtillfredsmedsittarbete.ettjakande svarpådennaskattningvardessutomtillräckligtföreffektenskallansesvarauppnådd. Baseratpåvårerfarenhetavdenhärtypenavverksamhetenvaldevidessutomattsätta ettmotsvarandeutfallförderesterandehandledarna,detvillsägautfalletföreffektenär 100procent.Detärsannoliktattdeövrigatvåhandledarna,motsvarandeenheltidsUoch enhalvtidstjänstupplevermotsvarandeförändring. Somproxytermvaldesdenförväntadelöneökningensomdekommunaltanställda handledarnaskullefåomdebytteanställningtillettjämförbartarbeteienverksamhet somdrivsiprivatregi,detvillsäga5000krpermånad.uppgifternabakom 16

18 17 lönedifferensenärhämtadefrånarbetsgivaralliansenslönestatistik(2010.valetav dennaproxytermärettsättattillustreravärdetförhandledarensarbetepå kooperativetjämförtattsökaettmer normalt handledarbete.denintervjuade handledarenpåkosgavblandannatuttryckförattdensocialakooperativa arbetsformenärenviktigdelidenarbetstillfredställelsesompersonenkänner,ochett handledarjobbiprivatregikommerintehajustdenviktigautgångspunkten.denlägre lönenkandärmedsessomettuttryckför,åtminstoneviktigadelarav,denökade arbetstillfredställelsen. Samhälletistort Effekternaförsamhälletstortutgörsavdetfrigörandeavresursersomdeltagarnas arbeteellerarbetsträninginomdetsocialaarbetskooperativetbidrartill.genomatt deltagarnauppvisarenförbättradpsykiskhälsaochenförbättradfritidminskar behovetavandrainsatserfrånsamhälletssida.deltagaresomtidigareuppburitinsatser iformavexempelvisboendestödjare,särskiltboende,öppenochslutenpsykiatrisk vård,ochsommedanledningavarbetetsrehabiliteradefunktionblivitmer självständigaanvänderintelängrekommunensochlandstingetsresurserisamma utsträckning. Dettainnebärattdetidigareanvändaresursernafrigörsförandra,antingeniutförandet avtjänsterellersomrenakostnadsbesparingar.detsomanalysentarfastapåavseende värderingenavdennasamhällseffektärdettidigaregenomfördasocioekonomiska bokslutetförkooperativetkos(nilssonwadeskog2007.proxytermenavserden samhällsekonomiskakonsekvensenpermedlemochårförkommunen, Arbetsförmedlingen,Försäkringskassan,KooperativetKOS,rättsväsendetoch Landstinget.Bokslutetvisarattdensamhällsekonomiskanyttanperdeltagareochårför dessaaktörerär163853kr,ochdensummanhardärförvaltssomproxytermför friställandetavresurserisamhälletistort. 8 Påverkan Idettaavsnittredovisashurstordelaveffekternabeskrivnaidetföregåendeavsnittet somfaktisktberorpåarbetetocharbetsträningenpåkooperativetkos,ochvadsom berorpåannat.föratttaredapådettaanvändervitreolikaverktyg,nämligen deadweight,tillskrivningochförflyttning. Deadweightangerhurstordelaveneffektsomskulleuppståttävenom aktiviteternaianalysobjektetintegenomförts. Tillskrivningenangerhurstordelaveneffektsomberorpåanalysobjektetoch hurstordelsomdärmedberorpåaktiviteter,individerochorganisationer utanföranalysobjektet. Förflyttningavserhurstordelaveneffektsominteharskapatsavanalysobjektet utanuppståtttidigare,ellersomharförskjutitredanbefintligaeffekter. ITabell8.1nedanpresenterasutfalletutifrånanvändningenavdetreverktygen,och direkteftertabellenföljerenbeskrivningavhurvikommitframtillrespektivevärde.

19 Tabell8.1:Påverkan Intressent Effekt Deadweight Tillskrivning Förflyttning Medarbetare Förbättradpsykiskhälsa 1% 80% 0% Medarbetare Inflytandeiarbetslivet 51% 80% 0% Medarbetare Förbättradfritid 44% 80% 0% Handledare Arbetstillfredsställelse 78% 100% 0% Samhälleti Friställdaresursermed stort anledningavkooperativet 0% 100% 0% Deadweight Förbättradpsykiskhälsa(medarbetare Analysenvisaratt89procentavdeltagarnapåKOSanserattarbetetpåKOSunderlättar hanteringenavångest,ochattarbetetgerstrukturochrutinerivardagen,detvillsäga attderaspsykiskahälsaharförbättrats.tvådeltagareuttryckerdetsåhär: JagvillhamänniskoromkringmigocharbetetpåKOShar hjälptmigatthållaångestenborta Rutinerärlivsviktiga Denförbättradepsykiskahälsanärdirektförknippadmedattdeltagarnaharettarbete ochensysselsättningattkommatill.menförattsäkerställaattanalysobjektets betydelseinteöverskattasbehöverdeadweight,tillskrivningochförflyttningbeaktas. Förberäkningavdeadweight,vadsomkundeskettävenutanattdeltagarnahadehaft ettarbetepåkos,ärdennationellafolkhälsoenkätenenbrautgångspunkt.enligtden hardetpsykiskavälbefinnandethosdensvenskabefolkningenökatmedenprocent mellanåren2009och2010(statensfolkhälsoinstitut,2010.studienärenårlig nationellstudiesombaserarsigpåsvarfrån20000personerochgenomförsföratt studerasvenskarslevnadsvanor.förmålgruppenpersonermedfunktionsnedsättningar visardockstudienattdenpsykiskaohälsanäravökandekaraktärijämförelsemed tidigareår.trotsdetharvaltattberäknadeadweightföreffektenförbättradpsykisk hälsautifråndengenerellaförändringenisamhället,detvillenförbättringmeden procent.detinnebärattsannolikhetenfördeltagarnaattnådenaktuellaeffektenutan KOSärlåg. Inflytandeiarbetslivet(medarbetare Analysenvisaratt81procentavdeltagarnaharettinflytandeochpåverkani verksamheteninomkos.enmedarbetareuttryckerdetsåhär: 18

20 Jagharvaritmedistyrelsenförattkunnapåverkamitt arbeteochjaguppleverattallalyssnarpåvarandra. UtifrånöppnajämförelserfrånSverigesKommunerochLandsting(2010kandetdock konstaterasattdetgenerellabrukarinflytandetistockholmstadär51procent.med brukarinflytandeavseshärförekomstavbrukarinflytandesamordnare,rutinerför brukarinflytande,attmötenskermedbrukaruelleranhörigorganisationer,ochatt brukarrådochbrukarrevisionförekommer.förpersonermedpsykisk funktionsnedsättninginnebärförekomstavdessaarbetssättochrutinerenmöjlighetatt påverkadebeslutsomfattaskringsinperson.vihardärförvaltattanvända förekomsten(51procentavovanbeskrivnainflytandefunktionersomdeadweightför effekteninflytandeiarbetslivet.motiveringenärheltenkeltattbrukarinflytande generelltärrättvanligtförekommandeochattutfalletvadgällerinflytandeför deltagarnaikosdärförsannoliktskullevararätthögtoavsett(51procent Förbättradfritid(medarbetare Frånsettenförbättradpsykiskhälsaochettinflytandeiarbetslivethararbeteeller arbetsträningpåkosävenletttillenförbättradfritidfördeltagarna.blandde fritidsaktivitetersomdeltagarnauppgeringårbådemotionochandrafritidsaktiviteter somattläsaochbesökamuseum.viharvaltattberäknadeadweightföreffektenutifrån hurstorandelavinvånarnaisverigesomärmedlemienidrottsförening.enligt Riksidrottsförbundet(2009ärdet44procent.Argumentetbakomvaletärattomen personblirmedlemienidrottsföreningärsannolikhetenrättstorattpersonensfritid kommerattförbättrasgenominvolveringen,nästanoavsettvaddensenarehandlarom. TillsammansbetyderdettaisinturattomdeltagarnaintevaritendelavKOSär sannolikhetenbetydande(skullekunnavärderastill44procentattdeblivitmedlemi någonidrottsföreningochdärmedfåttenförbättradfritidiallafall. Arbetstillfredsställelse(handledare Effektenförhandledarnaärarbetstillfredsställelseutifrånensammanställningfrån Arbetsmiljöverket(2010kanvidockkonstateraattdettaärenvanligtförekommande effektöverlag.rapportenvisarnämligenatt78procentavsvenskarnaärnöjdamedsitt arbete.dennaandelhardärföranväntssomdeadweightidenhäranalysen,detvillsäga 78procentaveffektenförhandledarnaskullesannolikthauppståttävenomdeinte arbetatikos. Friställandeavresurser(samhälletistort Effektenförsamhälletistort(frigörandetavresurserharvärdetavpåverkanhämtats fråndetsocioekonomiskabokslutetsomgenomförtspåkos2007.idenanalysenhar deadweightredanbeaktatsvarförviidenhäranalysensätterdeadweighttillnoll procent. Tillskrivning Utifrånberättelsernaunderintervjuernaochtidigarekunskapomanalysobjektetharvi bedömtatttillskrivningenförsamtligadeltagareffekterärhög,80procent.vår uppfattningärattförekomstenavarbeteocharbetsträningpåkosäraven upprätthållandekaraktärvilketinnebäratteffekternasommätsistudienärdirekt koppladetilljustarbetetpåkos.deltagarnasjälvaangerattutanmöjlighetentilldetta 19

21 arbetehadedeintemåttlikabra;kooperativetbetydermycketfördem.men deltagarnasuppmättaförändringkanocksåberopåandraorsaker: Jagharblivitäldreochharstörreförståelseför migsjälvochattjagbehöverdethär. Analysenviktarinvilketannatstödsomkangettstilldeltagarnaundersammaperiod ochsomkanhabidragittillutfallen.detärexempelvisannatstödfrånsocialpsykiatrin, kurator,boendestödjare,annatarbeteellerredanbefintligafritidsaktiviteter.baseratpå enkäterna,intervjuerna(ivilkaresonemangskettomdeltagarnassynpåbetydelsenav KOSiförhållandetillandraaktivitetersamtandraempiriskastudiersomgenomförts, likvälsomvårkunskapomvård,behandlingochkosverksamhetharvigjort bedömningenattannatstödkantillskrivashögstenfemtedelavdeltagareffekterna.det vimenarärattbetydelsenavattarbetetskerinomettsocialtarbetskooperativ,där medlemmarnaocksåägerverksamhetenochärdelaktigaistörreutsträckningäni annansysselsättningsverksamhet,harstorbetydelsefördeltagarnasvälbefinnande. Vadgällertillskrivningenfördekvarvarandeeffekterna,detvillsäga arbetstillfredsställelseförhandledarnaochfrigörandetavresurserförsamhälletistort, harvivaltattsättademtill100procent.idetförstnämndafalletutgickvårdiskussion medhandledarenfrånjustarbetetochdessbetydelseförarbetstillfredställelsen.så självamätningenisig(idethärfalletsättetattställafrågornagöratttillskrivningenhär blir100procent. Ävenavseendetillskrivningförfrigörandetavresurserärmätningenaveffektengjord påettsättsominnebärattutfalletisinhelhetärenkonsekvensavkosverksamhet;det socioekonomiskabokslutetmäterdensamhällsekonomiskakonsekvensenavjustkos ochtillskrivningenärdärmed100procent. Förflyttning Någonförflyttningaveffekternaförekommerinte.Meddettamenarviattviiintervjuer, enkäterelleriannankontaktmedanalysobjektetinteharkunnathärledaattdeeffekter somkooperativetskaparharinneburitnågonnegativpåverkanpånågonannan verksamhetellerintressent.viharintehellerkunnatpåvisaattnågonaveffekternaför deltagarnaskullekunnatuppståinnantidenföranalysen;effekternaärdirektkopplade tillarbetetpåkos.analysenäravutvärderandekaraktärochdeltagarnasberättelser ombetydelsenavarbetetpåkosindikerarattdeuppleverstorskillnadmotandra verksamheterochtidigareerfarenheteravarbete. NärjagjobbadepåXXförstodjaginteallsvarförjag skullegörasomdeville.härpåkosärdetenheltannan sak.härärjagjumedochansvararförattdetblirgjort 9 Totalsocialnytta Idettaavsnittpresenterarvidentotalasocialanyttansomettårsarbeteeller arbetsträningpåkooperativetkosskapar.menförstredovisashurviberäknat nyttoperiodochavtrappningförrespektiveeffekt.därefterredovisastotalsocialnytta, 20

22 21 ochavsnittetavslutasmedenredogörelsefördenkänslighetsanalysvigenomförsamt resultatetavden. Nyttoperiodochavtrappning Nyttoperiodenföreneffektangerhurlängeeffektenskaparvärde.Undersjälva nyttoperiodenminskardessutomvärdetefterhand.eneffektsavtrappningangerden procentuellaminskningenavdessvärdeundernyttoperioden.itabell9.1redogörviför nyttoperiodenochavtrappningenförrespektiveeffekt,ochdärefterpresenterarvide bakomligganderesonemangentilldessavärden. Tabell9.1:Nyttoperiodochavtrappning Intressent Effekt Nyttoperiod Avtrappning Medarbetare Förbättradpsykiskhälsa 1år 100% Medarbetare Inflytandeiarbetslivet 1år 100% Medarbetare Förbättradfritid 1år 100% Handledare Arbetstillfredsställelse 4år 30% Samhälleti stort Friställdaresursermed anledningavkooperativet 1år 100% Utifrånintervjuernameddeltagareochhandledaresamtkunskapomvårdoch behandlingärvårbedömningattverksamhetenikosäravupprätthållandekaraktär.vi menarattenförutsättningförattdeltagarnaskallbibehålladeuppnåddaeffekterna efterettårsarbeteellerarbetsträningpåkosärattdeävenfortsättningsvisbehållersitt arbeteellersinarbetsträning.mångaavdeltagarnaharenpsykiskfunktionsnedsättning somärbeståendeochdetäridenrehabiliterandeverkanavatthaettarbeteoch befinnasigiettsocialtsammanhangsomeffekternafördemuppstår.bedömningenär alltsåattnyttoperiodenärlikalångsomperiodenavinsatser,idettafallettår;tas insatsernabortförsvinnerocksåeffekterna.avtrappningenärdärmed100procent. Förhandledarnaharvigjortbedömningenattdenarbetstillfredsställelsesomdet innebärattarbetainomkooperativetvararihögsttreårefteravslutadtjänst.detta beroendepådenkunskapochutmaningsomdetinnebärattmöjliggöraatt kooperatörernastödsochutvecklasinomkooperativet.viberäknarattdenkunskapen falleriglömska inomtreåromarbetetskulleskeinomtraditionella sysselsättningsverksamheter.detinnebärattnyttoperiodenärtotaltfyraår;ettårav insatserikosochtreårdärefter.uppskattningenhargjortsutifrånettantagandeatten utbildadhandledaresomintresserarsigförindividernasdeltagandeskullearbetai sammariktningävenunderentidefterattanställningpåkosupphört.menutan kontaktmeddetkooperativaarbetssättetskullekunskapenreducerasochdärmedden relateradetillfredställelsen.vianserdetävenrimligtattdennareduktionsker någorlundajämtfördelatöverdetreår,därmedenavtrappningpå30procenti förhållandetillföregåendeår.vikandockkonstateraattdenaktuellanyttoperiodenpå fyraharväldigtlitenbetydelseförsroiuvärdet.detinnebärisinturattovanstående

23 22 resonemangkanansestillräckligasomargumentfördenaktuellanyttoperioden,(se vidarediskussionomdettaiavsnittetomkänslighetsanalysen. Medtankeatteffektenförsamhälletistortäravhängigeffekternafördeltagarnaärdet naturligtattsättanyttoperiodenförfrigörandetavresursertillettår.verksamhetens upprätthållandekaraktärgörattdetbaraärunderettårsomsamhälletharnyttaavjust KOS.Detgörisinturattavtrappningenär100procent. Socialnytta Närsamtligaberäkningarförinsatserna,effekterna,påverkanochproxytermerär gjordakandessasammanställtstilldentotalasocialanyttasomarbeteteller arbetsträningenpåkooperativetkosinnebär.utöverattdeltagarnavittnarom betydelsenavatthartillgångtillettarbete,medarbetskamraterochmeningsfulla arbetsuppgiftersåvisarsroiuanalysenhurvärdetavderasupplevelseocksåkan omsättastillettvärdesom,detåtminstonemedstorsäkerhetgårattpåståatt, verksamhetengenererar.enkomplettpåverkanskartaförhurdettavärdeharskapats finnsibilaga1. Iberäknandetavdettotalavärdeskapandethartotaltfyraårsnyttainkluderats,detvill sägaallanyttasomuppstårundernyttoperioderna.medtankepåattkosintebara skaparvärdeunderdetaktuellaåretavinsatserutanävenunderårdärefterbehöver dessavärdendiskonterastillettenhetligtpenningvärde.fördetharen diskonteringsräntapå4,2procentanvänts.denbyggerpåettgenomsnittavdefem kommandeårensprognostiseraderäntafördentioårigastatsobligationsräntan (www.konj.se. GrundentilldetvaletärattSKL(SverigesKommunerochLandstinganvänderden tioårigastasobligationsräntanförattberäknadeninternräntasomrekommenderas kommunerochlandsting.internräntankanlikställasmedendiskonteringsränta.med tankepåattkosfinansierasavkommunen,ochattverksamheteniallrahögstagradkan betraktassomettviktigtbidragtillattlösadetkommunalauppdragetärdetrimligtatt användaendiskonteringsräntasomäriparitetmeddensomanvändsinomskl. ITabell9.2presenterarvidetdiskonteradenuvärdesomKOSskaparårligenfrånoch med2011.medanledningavdenimångafallkortanyttoperiodenärvärdetklarthögst detförstaåret. Tabell9.2:Totaltnuvärdeperår kr 21275kr 11667kr 2799kr

Anställning i arbetskooperativet Rondellen

Anställning i arbetskooperativet Rondellen Anställning i arbetskooperativet Rondellen En utvärderande SROI-analys SROI-analys och rapport framtagen av: Kjell Eriksson, Coompanion Östergötland Maja Beckman, Bona folkhögskola Svenska SROI-nätverket

Läs mer

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys och rapport framtagen av: Marie Barck, Marie Kristina Barck, Christer Käck och Charlotte Pagré Svenska Röda Korset Svenska SROI-nätverket

Läs mer

SROI-analys av Karriär-Kraft Nästa Steg Värdet av en LSS-verksamhet som omvandlar bidragstagare till samhällsresurser

SROI-analys av Karriär-Kraft Nästa Steg Värdet av en LSS-verksamhet som omvandlar bidragstagare till samhällsresurser SROI-analys av Karriär-Kraft Nästa Steg Värdet av en LSS-verksamhet som omvandlar bidragstagare till samhällsresurser SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Skoglund och Annika Wessbro Karriär-Kraft

Läs mer

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun SROI-analys och rapport framtagen av: Anna Frestadius, Jessica Ottosson och Pelle Persson Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands Län Svenska

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark,

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Rapport, 13-03-22. Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser.

Rapport, 13-03-22. Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser. Investera i framtiden Rapport, 13-03-22 Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser. Arbetsgrupp: Leif Ranemo, rektor elevhälsan,

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT.

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT. 1 Enkät med frågor angående arbetsskadade. Enkätsvaren sammanställs och lämnas till politiker och kontakter med tidningar. Syftet är att frågor och svar skall kunna påverka våra politiker till att förändra

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

SROI-analys av Uggletorpet

SROI-analys av Uggletorpet SROI-analys av Uggletorpet Ett samarbete mellan det sociala företaget Origo Resurs och Svenska kyrkans diakonicentral SROI-analys och rapport framtagen av: Linus Älverbrandt, Origo Resurs Lund Svenska

Läs mer

Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2014-11-28 37-48. kl. 8:30 11:30

Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2014-11-28 37-48. kl. 8:30 11:30 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2014-11-28 37-48 Plats och tid Falköping kl. 8:30 11:30 Närvarande Tjänstgörande ledamöter Magnus Oscarsson Arbetsförmedlingen, Hasse Andersson

Läs mer

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG Anders Drejare Handledare doktor Anders Wimo Adjungerad professor Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt

Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt för deltagarna, myndigheterna och samhället? Ett samhällsekonomiskt perspektiv Slutseminarium 2014-05-15 På väg till jobbet,

Läs mer

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61 Eva Johansson www.tillvaxtverket.se eva.johansson@tillvaxtverket.se Tel: 08 681 96 61 Arbetsintegrerande Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Läs mer

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013 Socialförvaltningen Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 213 Angela Nilsson, Piteå den 2 oktober 214 1 Sammanfattning Piteå kommun har i några år gjort en satsning på subventionerade

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Pilotstudie av indikatorer inom den finansiella samordningen

Pilotstudie av indikatorer inom den finansiella samordningen Kurt Kvarnström Ordförande, Nationella Nätverket för Samordningsförbund Kontaktinfo mobiltel 070-215 44 00 e-post kurt.kvarnstrom@riksdagen.se hemsida www.nnsfinsam.se D A T U M 2015-01-19 Projektförslag

Läs mer

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad 01054 1(6) Planerat startdatum: 20-09-01 Planerat slutdatum: 20-06- Beställare: Bo Hansson Kange, Verksamhetschef, FTV Nyhem Projektledare: Annica Malmlöf, Avdelningschef, FTV Nyhem Öster i Halmstad Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad

Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad SIG1000, v4.0, 2012-09-24 1 (8) 2015-02-12 Elisabeth Rågård Projektledare Omsorgen för funktionsnedsatta 070-429 07 25 elisabeth.ragard@sigtuna.se Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad Bakgrund:

Läs mer

Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv

Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv 1 Kan man räkna på människor och hur de mår? 2 Socioekonomiska beräkningar introducerades 2009 i kommunen: 1) Utbildning av kommunens ekonomer. 2) Beräkning

Läs mer

En social affärsplan till ett växthusprojekt

En social affärsplan till ett växthusprojekt En social affärsplan till ett växthusprojekt 2014 Utbildningscenter toltalt 10000 m 2 II. III. I. IV. V. VI. VI. VI. VI. VI. Odlingskomplex hjärtpunkt 5000 m 2 Starta Eget Program 1000 m 2 Starta Eget

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun Samordningsförbundet Västra Mälardalen Plats och tid Stadskällaren, Arboga, kl 13.30-14.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) ande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun

Läs mer

Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn

Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn 1 Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn Göteborg 150601 Berit Björnered BBj Konsult 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2.1 Socioekonomisk analys... 3 2.2 Utanförskapets kostnader... 4 3 39 deltagare...

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

2013-02-20 Margareta Carlborg 1

2013-02-20 Margareta Carlborg 1 Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut

Socioekonomiskt bokslut Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis och UNITIS Hantverkskooperativ De socioekonomiska boksluten genomfördes 2010 och utfördes av Annette Dünkelberg och Birgitta Israelsson Coompanion Stockholms

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativet VIA NOVA FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Utvärderingar av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Uppsala kommun Slutrapport, 2014-05-21 payoff utvärdering och analys AB Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Projekt Tolvan, samordningsförbundet Örnsköldsvik

Projekt Tolvan, samordningsförbundet Örnsköldsvik Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Projekt Tolvan, samordningsförbundet Örnsköldsvik Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-12 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Utvärderingar av sociala insatser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Kristinehamns folkhögskola Slutrapport, 2014-02-19 Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom Utvärderingar med fokus på hållbarhet Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom På uppdrag av Krokoms kommun och Samordningsförbundet i Jämtlands län Rapport, 2014-04-02 payoff utvärdering

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok KOMPETENSUTVECKLING I UDDEVALLA KOMMUN Datum Mål Kompetensutvecklingen inom Uddevalla kommun skall * för kommunen medföra att effektiviteten förstärks genom att den anställdes

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp

LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp Linköping 2011-08-12 LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp FC Linköping United är sedan år 2007 en fotbollsförening i Skäggetorp med 150 medlemmar. Fotbollsföreningen samarbetar med kommunen,

Läs mer

Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P projekt i Uppsala kommun

Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P projekt i Uppsala kommun Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P projekt i Uppsala kommun Är det kostnadseffektivt? (Är det en bra investering?) Inna Feldman, Karoline Jeppsson Inna.feldman@lul.se Vad är hälsoekonomi? Jämför de

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt TUNA. Slutrapport 2011-05-11 Samordningsförbundet RAR i Södermanland

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt TUNA. Slutrapport 2011-05-11 Samordningsförbundet RAR i Södermanland Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt TUNA Slutrapport 2011-05-11 Samordningsförbundet RAR i Södermanland payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Utvärderingsrapport 3 för förlängningsarbetet Juli december 2013

Utvärderingsrapport 3 för förlängningsarbetet Juli december 2013 Utvärderingsrapport 3 för förlängningsarbetet Juli december 2013 Sa 1 Sammanfattning Ramp är ett socialfondsprojekt där kommuner i södra Kalmar län och Kronobergs län samarbetar. Nybro kommun är projektägare.

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Kan Åreklinikens rehabilitering vid stress och utmattning öka arbetsförmågan långsiktigt?

Kan Åreklinikens rehabilitering vid stress och utmattning öka arbetsförmågan långsiktigt? Kan Åreklinikens rehabilitering vid stress och utmattning öka arbetsförmågan långsiktigt? Författare: Ann-Sofie Gumaelius Handledare: Karin Osterman, docent i lungmedicin, tidigare läkare vid Årekliniken,

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Yttrande över Betänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Yttrande över Betänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Yttrande över Betänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Stockholms Stadsmission har inbjudits att yttra sig över rubricerad utredningen, och lämnar därför följande

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer