SROI-analys av Kooperativet KOS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SROI-analys av Kooperativet KOS 2011"

Transkript

1 SROI-analys av Kooperativet KOS 2011 SROI-analys och rapport framtagen av: Kerstin Eriksson, Famna Annica Falk, SKOOPI Svenska SROI-nätverket har tilldelat rapporten kvalitetsmärkningen Svensk SROI-kvalité (Nivå 1. SROI är en metod för att kartlägga, förstå och värdera de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna av en verksamhet.

2 Svenska SROI nätverket Följande SROI rapport har genomgått Svenska SROI nätverkets oberoende kvalitetsgranskning: SROI analys av Kooperativet KOS 2011 av: Kerstin Eriksson, Famna, Annica Falk, SKOOPI Granskningen visar att analysen genomförts med god förståelse för SROIprocessen och i enlighet med de sju principerna i SROI. Granskningen inkluderar dock inte verifiering av insamlad information och beräkningar; den är helt principbaserad och tar uteslutande sin utgångspunkt i SROI rapporten. Analysen ges härmed kvalitetsmärkningen Svensk SROI kvalité (Nivå 1 Gordon Hahn Ansvarig kvalitetsgranskning Svenska SROI nätverket

3 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING SROI SOCIALRETURNONINVESTMENT KOOPERATIVETKOS METOD...6 INTERVJUER...6 ENKÄTER...6 ANDRAKÄLLORFÖRINFORMATION...7 AVGRÄNSNING INTRESSENTER...7 INKLUDERADEINTRESSENTER...9 EXKLUDERADEINTRESSENTER INSATSER EFFEKTER,INDIKATOREROCHPROXYTERMER...12 DELTAGARNA...14 HANDLEDARNA...16 SAMHÄLLETISTORT PÅVERKAN...17 DEADWEIGHT...18 TILLSKRIVNING...19 FÖRFLYTTNING TOTALSOCIALNYTTA...20 NYTTOPERIODOCHAVTRAPPNING...21 SOCIALNYTTA KÄNSLIGHETSANALYSEN KOMMENTARFRÅNGRANSKNING REFLEKTIONER...25 REFERENSLISTA...26 BILAGA1 PÅVERKANSKARTA...27 BILAGA2 ENKÄTFRÅGOR

4 1 Sammanfattning DennaSROI*analysärutfördpåarbetsträningenvidKooperativetKOS.Kooperativet KOSiStockholmärettsocialtarbetskooperativförpersonersomharkontaktmed social*psykiatrin.kosharavtalomplatserförsysselsättningmedsocialpsykiatrin Norrmalmsomocksågerekonomisktstödtillverksamheten.Deintressentersomingåri analysenärdeltagarnaiarbetsträningen,handledare,stadsdelenochsamhälletistort. Analysengjordesiettstudiesyftemedmåletatthittaochmätadevärdensom verksamhetengenererar.analysenvisarettsroi*värdepå1,9:1vilketenkeltuttryck innebärattvarjeinsattkronager1,9krtillbakaivärdeskapande.enbetydande samhällsvinst. Viharutförtanalysenenligtförsiktighetsprincipenvilketinnebärattdesiffrorvi presenteraräriunderkant.inomkooperativetkosfinnsocksåflerområdensom berikarverksamhetenmensominteärinkluderadeidennaanalys.detsroi*värdevi presenteraräralltsåmedstörstasannolikhetlågträknat.analysenharbegränsningari ochmeddetattdenärgjordiettstudiesyfte,enmergenomgripandeanalyshadekrävt mertidänvihadetillförfogande.analysenkundehaförstärktsmedflerintervjueroch flerintressenter.trotsdessabegränsningarianalysensomfattninggerdenändåenklar indikationpåvärdetavarbetsträningen. Ideintervjuerochenkätervihaftsomunderlagföranalysenservitydligtatt arbetsträningenpåkosharletttillförbättradpsykiskhälsahosdeltagarna.deupplever ocksåenarbetstillfredsställelsegenomdetkonceptsomdetsocialaarbetskooperativet erbjuder.dessutomfårdeenförbättradfritid.handledarnasomärverksammapåkos uppleverstörrearbetstillfredsställelseochisamhälletistortfrigörsresursersomkan användaspåannathållellertillandrapersoner. Effekternasomrördeltagarnaärförknippademedattdeharettarbeteochen sysselsättningattkommatill,menförattanalyseninteskallövervärderaeffekternahar avdragfördeadweight,tillskrivningochförflyttninggjorts.medexempelvisdeadweight menasvadsomkundehahäntdeltagarnaävenomdeintehadearbetatpåkos.vihar häranväntossavsiffrorfrånnationellafolkhälsoenkätenförattfåuppgifteromhur psykiskhälsaförändratsgenerelltisamhället. Analysenbelyserocksåfråganomhurlängeeffektenavinsatsenvarar.Fördeltagarna påkosharbedömningengjortsattinsatsenäravenupprätthållandekaraktärvilket innebärattavtrappningenaveffektenuppståridenstundsomdeltagarenlämnar verksamheten,ochattnyttoperiodenärettår.förhandledarnaharviräknatmeden nyttoperiodpåtreår.analyseninnehållerocksåensåkalladkänslighetsanalys.syftet meddenärattsökavilkafaktorersominnebärstörstosäkerhetianalysen,ochgranska dessalitenoggrannareförattsäkerställadessrelevans. SROI*analysensangreppsättattsättamonetäravärdenpåeffekteravverksamheterär intressantochinnovativt.ettsynsättsommedfördelskullekunnaanvändasmervid beslutsfattande.iförlängningenkansynsättetledatillavvägningarsomgerbättre avkastningpåinsattaresurser. 3

5 2 SROI SocialReturnonInvestment Sedanlångtidharverksamheterseffektivitetihuvudsakmättsistriktekonomiska termer.resursertillochinomverksamheternahardessutomfördelatspåsammagrund. SROI(SocialReturnonInvestmentharenbredareansatsgenomsittfokuspådetvärde verksamheterskaparsocialt,miljömässigtochekonomiskt.värdensomdessutom presenterasiettmonetärtmått,ettsåkallatsroi*värde. SROIäreneffektbaseradmetod,vilketinnebärattfaktiskförändringsnarareänresultat fokuseras.resultathandlarprimärtomdenkvantitativasummanavenaktivitet.det innebärattettresultatavenutbildningsinsatssomsyftartillattfåmänniskoriarbeteär antaletpersonersomgenomgåttutbildningen.exempelpåeffekterärökat självförtroendeochökaddisponibelmånadsinkomstsomenkonsekvensavdejobbsom utbildningsinsatsenledertill. Metodenbyggerpåintressentinvolveringoch*analyssamtanvändandetavbeviskedjor föratttydliggörhurvärdeskapasiverksamheter.enbeviskedjabeskriverhurinsatser omvandlastillaktiviteter,resultatocheffekter,vilkenbetydelseaktiviteternaharför denaktuellaförändringen,ochslutligenhurmycketvärdeverksamhetenskapar. SROIärdessutomenavfåmetodersomberäknardetekonomiskavärdetaveffekter somsaknarmarknadsvärde,exempelvissjälvkänsla,miljöutsläppochsocialintegration. Medensådanansatskanentotalbildavförhållandetmellaninvesteringochvärde skapas.sroihandlarsåledesomnyttasnarareänpengar.attanvändapengarsom storhetsyftartillattutnyttjaettredanvedertagetspråkförattkommuniceravärde,och därmedförbättramöjligheternatillresursfördelningbaseradpåintebaraekonomiskt utanävensocialtochmiljömässigtansvarstagande. EnSROI*analysgenomförsisexsteg.Dessainnefattarenheldelbedömningaroch avvägningar,ochmetodenhardärförsingrundisjuprinciper.dessaskallvara vägledandeiarbetetochsäkerställaenvälgenomförd,transparentochtrovärdiganalys. Benämningenavdesexstegenochdesjuprincipernapresenterasnedan. Desexstegen: 1. Fastställ analysens omfattning och identifiera de huvudsakliga intressenterna 2. Kartlägg insatser, aktiviteter, resultat och effekter 3. Mät effekterna och ge dem ett värde 4. Fastställ påverkan 5. Beräkna SROI-förhållandet 6. Redovisa, använd och förankra Desjuprinciperna: 1. Intressenterna - de som upplever förändring - är centrala i processen 2. Förstå vad som förändras för intressenterna 3. Värdera det som är relevant med hjälp av monetära proxytermer 4. Inkludera bara det väsentliga 5. Överdriv inte 6. Var öppen och transparent 7. Kontrollera resultaten externt 4

6 3 KooperativetKOS Iettsocialtarbetskooperativärdetdesomarbetarikooperativetsomägerdet.Detger medlemmarnaenmöjlighetattpåverkasinvardaggenomattvaraendelaven demokratiskorganisationsominnebärbådeansvarochdelaktighet.ettsocialt arbetskooperativharalltidenrelationtilloffentligsektormenärorganisatoriskt friståendesomegenjuridiskperson. KooperativetKOSiStockholmärettsocialtarbetskooperativsomstartade1996somen kommunalsysselsättningsverksamhetförpersonersomharkontaktmedsocial* psykiatrin.denideellaföreningenbildades2002ochverksamhetendrivssedandess somettsocialtarbetskooperativ.kosharavtalomplatserförsysselsättningmed socialpsykiatrinnorrmalmsomocksågerekonomisktstödtillverksamhetengenomatt bekostastörredelenavlokalhyra,telefonochlöntillhandledare(motsvarandetvåoch enhalvtjänst.kosharocksåavtalmedandrakommunerochstadsdelsförvaltningari Stockholmslän. FörattfåbörjapåKOSkrävsattinsatsenärbiståndsbedömdavenhandläggarepå socialpsykiatrinidenstadsdelellerkommunsomharavtalomplatsermedkosenligt Lagomvalfrihetssystem.Insatseninnebärattpersonermedpsykisk funktionsnedsättningkanerbjudasmeningsfullsysselsättningenligtsocialtjänstlagen påkooperativetkos.sysselsättningenskersomarbetslivsinriktadrehabiliteringeller somdagligverksamhet.närenpersonfåttenplaceringpåkosocharbetati verksamhetenitremånaderfinnsdetmöjlighetattsökamedlemskapiföreningen.två medarbetareäranställdaavkooperativetmedlönebidragrespektive trygghetsanställningmendeflestamedarbetarnafårsinersättningfrån Försäkringskassan(sjukersättning.Detärkooperativetsombeslutarommöjligheten attanställadesomarbetariverksamheten.grundenärdåvilkaekonomiskamöjligheter somverksamhetenharsamtindividensbehovavarbete. Kooperativetbestårav21medarbetareochhartreverksamhetsområden; Glasverkstadensomgörsmycken,skålarochänglaravåtervunnetglas,Kopieringensom kanerbjudakopieringmedefterbearbetning,ochkaffestugansomärettkafé.caféetär öppetförallmänhetenochserverarfikatillkonferensgästernasomkommertillsamma hussomkooperativetbefinnersigi.varjemedarbetarearbetarutifrånegenförmågai kooperativetochharmöjlighetattpåverkasåvälsinaarbetsuppgiftersomhurarbetet skallutföras.pågemensammamedlemsmötenvarannanveckafattasbeslutom verksamheten.allasomärmedlemmarikooperativetärvälkomnaattdeltaimötetoch harrösträtt.detärkooperativetsmedlemmarsombeslutaromhurvinstenskall användas.enligtstadgarnaskallhälftenavvinstenåterinvesterasiverksamhetenoch denandrahälftenskallanvändastillsocialaaktivitetersomresorochgemensamma träffarförmedarbetarna. DenhärSROI*analysenfokuserarpådeintressentersomhardirektkopplingtill aktiviteternainomkos,detvillsägadeltagarnaochhandledarna.analysenssyfteäratt kartläggavärdetfördessatvåmedutgångspunktideltagarnasarbeteocharbetsträning underettår,detvillsägafrånattdebörjarpåkosochtolvmånaderframåt. 5

7 Sedantidigarefinnsdetbådeettsocioekonomisktbokslutochensocialredovisningav KooperativetKOS.MedtankepåattSROIochdelaravsocioekonomiskabokslutmed fördelkombinerasmedvarandraharvivaltattinkluderadelaravdetsenareidenhär analysen.merkonkretinnebärdetattenintressentiförav Samhälletistort också beaktasmendåenbartutifråndetsocioekonomiskabokslutet. SROI*analysenhargenomförtsunder2011inomramenförenutbildningimetoden SROI.DennaSROI*rapportutgörettexempelpåhurenSROIkangenomförasföratt mätavärdensomskapasgenomenverksamhetförpersonermedpsykisk funktionsnedsättningsomdrivsikooperativform. 4 Metod Inomdettaavsnittredovisasdeninformationsinsamlingskettförattkartläggade förändringar(effektersomskettfördeinkluderadeintressenterna. Informationsinsamlingenskeddeunderapril*juni2011. Intervjuer Deninitialainformationsinsamlingenrelateradtillmedarbetarnaskeddegenom intervjuermedfyramedarbetare.intervjufrågornavarframtagnaiförhandochvari huvudsakdesammafördefyramedarbetarna.medarbetarnaficksjälvaanmälasitt intresseförattbliintervjuadeochviupplystedemomattsvarenkommerattvara konfidentiellaochbaraanvändastillsroi*analysen.viställdefrågorförattfåen uppfattningomvilkaarbetsuppgiftersommedarbetarnauppskattade,vaddearbetade medinnandebörjadepåkos,hurdesågpåsinamöjligheterattpåverkasin arbetssituation,vilkenförändringsomdeupplevdesedandebörjadepåkossamtvilka andrainsatserfrånexempelviskommunendehadetillgångtill.intervjuernatogungefär enhalvtimmevar.vigenomfördeocksåenintervjumedenhandledareförattfå informationutifrånhandledarnasperspektiv,delsomhurarbetetpåkospåverkade derasegensituation,delsomderasupplevelseravdeltagarnasutveckling.desenare användesförattverifieradeuppgiftervifickfrånmedarbetarna. Enkäter Förattkompletterainformationensomvifickfrånintervjuernamedmedarbetarna beslutadeviattgenomföraenenkätundersökningmedsamtligamedarbetarepåkos. Enkätendeladesutunderettmedlemsmöteochbesvaradesavsamtliga14medarbetare somvarnärvarande,vilketmotsvarartvåtredjedelaravdettotalamedarbetarantalet. Frågornabestodavbakgrundsfrågorkringkön,åldersamthurlängedearbetatpåKOS ochhurmångatimmarperveckasomdearbetar(sebilaga2.viställdeävenfrågorför attfåenuppfattningomförändringsomexempelvisberördevilkainsatserdehadefrån kommuneninnandebörjadearbetapåkosochomdekundeuppskattaomdettabehov hadeökatellerminskatsedandebörjadearbetapåkos.därefterfickmedarbetarna besvaraettantalpåståendenkringhurarbetetpåkosbidrogtillatthanteraorooch ångest,hurarbetetpåkosgavstrukturochrutinerivardagen,omdeuppskattadesin fritidistörreutsträckningsedandebörjadearbetapåkos. IenkätenställdevifrågoromhurmedarbetarnaupplevdeattarbetetpåKOSpåverkade deraslivssituationinomolikaområden.viställdeocksåfråganomvilkatyperav insatser,frånsamhälletssida,utöverarbetetpåkossommedarbetarenvaritmottagare 6

8 avsamthurmångatimmarperveckadearbetar.ienkätenställdeviävenfråganomnär deupplevdeattdeblevdelaktigaidetsocialaarbetskooperativet.dessauppgifter kompletteradesmedsvarenfrånentrivselenkätsomgenomfördesisambandmedden socialaredovisningenpåkos2010.itrivselenkätenhademedarbetarnablandannatfått uppgedelaktighetochmöjlighetattpåverkaarbetetpåkos. Andrakällorförinformation BådedensocialaredovisningenochdetsocioekonomiskabokslutetsomgjortspåKOS haralltsåanväntsidenhäranalysen.fråndetsocioekonomiskabokslutethämtades uppgiftersomavsågvilkaresursersomfriställsfrånsamhälletsaktörer* Försäkringskassan,Kommunen,LandstingetochArbetsförmedlingen*genomatt medarbetarnaarbetarpåkosiställetförattnyttjaandravälfärdstjänsteravsamhället. ÖvriginformationsinsamlingharskettgenomsökningpåInternetviaGoogle,framförallt förattsökaproxytermerochdeadweight.detharletttillattinformationharhämtats frånföljandeorganisationershemsidor:socialstyrelsen,statensfolkhälsoinstitut, StatistiskaCentralbyrån,ArbetsgivarföreningenKFO,Arbetsgivaralliansen,Sveriges KommunerochLandsting,ArbetsmiljöverketsamtRiksidrottsförbundet.Föratttareda påvilkainsatsersomstadsdelsförvaltningenharfördriftenavkooperativetkos tillfrågadesenhetschefen. Avgränsning AnalysobjektetidenhärSROI*analysenäralltsåarbetsträninginomKOSochprimärt effekternaavdenfördedeltagareochhandledaresomidagfinnsiverksamheten.men medtankepådenredanbefintligaanalysenavseendeverksamhetenssamhällsnyttahar densenareocksåinkluderats.görsenfullskaligsroi*analysavhelaarbetskooperativet KOSkanvidockkonstateraattflerintressenterskulleinkluderas.Vibehandlardessai nästkommandeavsnitt. 5 Intressenter Föratturskiljavilkaintressenter,internasåvälsomexterna,somtotaltsättkantänkas påverkasavkosverksamhetlistadeanalysgruppen,utifrånegeninsiktiverksamheten, vilkasomkommerikontaktmedden.följandeintressenterbedömdeshaenkoppling tillverksamhetenochskullekunnaupplevanågonförändringgenomkooperativetkos verksamhet: Medarbetarna Socialpsykiatrin Handledare Kommunpolitiker Stadsdelen Försäkringskassan Anhöriga MedarbetaresomslutatpåKOS Samhälletistort Arbetsförmedlingen Kunder Miljö KooperativetKOS Rättsväsendet Landstinget Somframgåravföregåendeavsnittsåärtreavdessaifokusianalysen. Inedanståendetabellochidenefterföljandetextenredogörvidockförsamtliga intressenterförattgeensåbredbildavverksamhetenspotentiellavärdeskapande. 7

9 8 Tabell5.1:Intressentkartläggning Intressent' ' Inkluderas/exkluderas' samt''logisk'grund' ''Insamlingsmetod' Antal' Medarbetare Inkluderas verksamhetensprimära målgrupp Intervjuer Enkät Trivselenkätfrån socialredovisning 4intervjuer 14enkätmottagare 14mottagareav trivselenkät Handledare Inkluderas upplever större arbetstillfredsställelse Intervju 1intervju Samhälletistort Inkluderas resurser friställsisamhället Socioekonomiskt bokslut Stadsdelen Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Försäkringskassa Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut ArbetsförmedlingenInkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Rättsväsendet Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Landstinget Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut KooperativetKOS Inkluderas innefattasi intressenten Samhälleti stort Socioekonomiskt bokslut Medarbetaresom slutatpåkos Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Anhöriga Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Kunder Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Socialpsykiatrin Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Kommunpolitiker Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning Miljö Exkluderas ligger utanföranalysens avgränsning

10 Inkluderadeintressenter Nedanföljerenbeskrivningavdetreinkluderadeintressenternaianalysen. Medarbetarna Medarbetarnaäranalysobjektetsprimäramålgruppochinkluderadesdärförianalysen. MedmedarbetareavsesdesomarbetarellerarbetstränarpåKOS.Medarbetarnaär personersomharkontaktmedsocialpsykiatrinellersocialtjänsten.underperiodensom analysengenomfördesvardet21medarbetare,iåldrarna21till57år,somarbetade ellerarbetstränadepåkos.fyraavdessavarkvinnor.medarbetarnaarbetari genomsnittungefärtolvtimmarpervecka.derasbehovavmeningsfullsysselsättning samtderasintresseavattarbetaikooperativetärorsakentillattdearbetardär. Medarbetarnaharsinersättningfrånsocialförsäkringssystemetelleräranställdamed anställningsstödfrånarbetsförmedlingen.ianalysenhänvisarvifortsättningsvistill dennagruppnärvianvänderbegreppetdeltagare.kooperativetsyftartillattskapa arbeteochsysselsättningfördeltagarna.detärdeltagarna,ellerkooperatörerna,som uppleverendirektpåverkanavkooperativetsverksamhet.denstörstadelenavkos värdeskapandekommerdeltagarnatilldel.enmedarbetareberättarienintervjuatt honvillhamänniskoromkringsigochattarbetetpåkoshållerångestenborta.en annansägerattrutinerärlivsviktiga.fleravittnaromdetpositivaatthamedinflytande påarbetsplatsen. Handledarna HandledarnapåKooperativetKOSäranställdaavkommunen.Deinkluderadesi analysendådebefinnersiginomverksamhetenochharencentralrolldär.hur handledarensjälvuppleverpåverkanärintressanteftersomhandledarensposition inomettsocialtarbetskooperativskiljersigfrånarbeteinomliknandekommunalt drivnaverksamheter.iochmeddenhäranalysenbelyservivadsomhandledarna uttryckersomskillnadmotattarbetainomensysselsättningsverksamhetmedenannan huvudman,exempelvisettprivatvårdföretag,ochvilkaeventuellaskillnaderibruttolön somfinns.handledarnaharocksåanväntsisominformationskällaianalysengällande förändringarnahosdeltagarna. Samhälletistort SamhälletistortfinnsmedsomintressenteftersomverksamhetenpåKOSmedför samhälleligakonsekvenser.meningsfullsysselsättningerbjudspersonermedpsykisk funktionsnedsättningvilketpåverkarsamhällsekonominpositivt.denförändringsom verksamhetenmedförisamhälletinnebärettfriställandeavresurserdådeltagarna nyttjarmindrevälfärdstjänsternärdefårtillgångtillensysselsättning.ett socioekonomisktbokslut(nilssonwadeskoggjordes2007påkos.studieninnefattar blandannatettvärdepåderesursersomfrigörsförsamhälletmedanledningav verksamhetendrivenikooperativform,ochvilkenbetydelsedendärmedharförden offentligasektorn.intressenten Samhälletistort idenhäranalysenavser Arbetsförmedlingen,Försäkringskassan,stadsdelen,rättsväsendet,landstingetsamt KooperativetKOS. Enpotentiellpositiveffektsomuppstårnärkooperativetfårmöjlighetattanställa medarbetaremedstödfrånarbetsförmedlingenärattdettapåverkarderasstatistiki någonutsträckning.ennegativeffektskullevaraattenanställningmedstödinnebär ökadekostnaderförmyndigheten.dettaärdockderasuppdragvarförsammaeffektkan 9

11 tolkasbådesompositivochnegativ.potentiellpositiveffektavattpersoner arbetstränarellerarbetarpåkosärförförsäkringskassanenminskadkostnadför sjukförsäkringenmotsvarandedepersonersomfåranställninggenomkooperativet,helt ellerdelvis.deresursersomfriställsförstadsdelenbeståravdelsminskadkostnadför andrainsatsersomstadsdelenärskyldigaatttillgodose,somboendestöd,gruppboende, personligtombudetcetera,delsattdenpositivaeffektsomkosharpåstadsdelen genomatttillgodosemedarbetarnasbehovavmeningsfullsysselsättningochdärmed uppfyllamotsvarandekravisocialtjänstlagen.förrättsväsendetavsesdenpositiva effektenattpersonersomharenmeningsfullsysselsättningbegårbrottimindre utsträckningochdärmedfriställsdessaresurseriformavmindreingripandeavpolisen samtupptagandeavresurseridomstol.hoslandstingetfriställsexempelvis samhälleligaresurseriformavminskatbehovavakutpsykiatrisktvårdsamtöppenvård förmedarbetareikooperativetsommårbättregenomsittarbete/arbetsträning.med potentiellapositivaeffekterförkooperativetkosavsesfrämstdetinternabokslut, resultatetsomdenideellaföreningenuppnårgenomdevarorochtjänstersomkan tillhandahållasgenomattmedarbetarnaarbetarochverkariföretaget. Exkluderadeintressenter Nedanföljerengenomgångövervilkaintressentersomexkluderadesianalysenoch vilkaeffektersomskullevaratänkbarasamthurdekanpåverkaintressenterna.i samtligafalläranledningentillexkluderingenalltsåattdefallerutanföranalysens avgränsning. Kunderna EncentraldeliKOSverksamhetenärattsäljaprodukterochtjänsterinom Glasverkstaden,KopieringenochKaffestugan.Kundernaärdärmedenviktigintressent. Depositivaeffektersomkundernaskullekunnatänkasupplevabestårav tillfredsställelseiattköpaprodukterochtjänsterfrånettsocialtarbetskooperativoch påsåvisstödjaverksamheten.kundernakanocksåupplevapositivaattitydrelaterade effektergenomattdekommerikontaktmedpersonersomharpsykiska funktionsnedsättningar.derasförståelsefördennagruppavmänniskorkandärmed kommaattöka.denegativaeffekternasomkundernakantänkasupplevaärattdet iblandkantalängretidattfåentjänstutförd,detvillsägaattkundernakanförloralite tidgenomattanlitakos. Anhöriga Anhörigatilldeltagareidenhärtypenavverksamhetpåverkasoftaindirekt.Ijustdetta fallskulledetblandannatkunnatänkashandlaomminskadorofördeltagarnashälsa ochsituation;närdeltagarnamårbättremårocksådeanhörigabättre.ivissafallskulle manocksåkunnatänkasigennegativeffektfördeanhörigaiformavattdeuppleveren minskadtidochkontaktmeddeltagarengenomattdennaarbetarellerarbetstränarpå KOSiställetförattvarahemma. Socialpsykiatrin IochmedattpersonenarbetstränarellerarbetarikooperativetKOStillgodosesderas behovavmeningsfullsysselsättning.detisinturgörattkravetpåjustdettai socialtjänstlagenuppfylls.socialpsykiatrinkandärmedupplevaenpositiveffektgenom attdekanerbjudadeltagarnaettlämpligtalternativtilldagligsysselsättning;kosbidrar tillökadvalmöjlighetförattuppfyllalagstadgadekrav.detskulleocksåkunnatänkas 10

12 11 uppstånegativaeffekterförsocialpsykiatrin,ochmerspecifiktförvissahandläggare.då medarbetarenpåkooperativetintelängreharsammakontaktmedsocialpsykiatrin förlorarhandläggarnaendelavkontrollenöverindividen,vilketförvissaskullekunna upplevassomlitefrustrerande. Kommunpolitiker Enpotentiellpositiveffektförkommunpolitikernaskullekunnavaraenupplevdstolthet avattdeinomkommunenharfleralternativautförareavsysselsättningsverksamheter; KOSbidrarpåettpositivtsätttillenökadsysselsättning.Samtidigtfinnsdetpolitiker somavideologiskaskälanserattverksamheteravkoskaraktärinteskallbedrivas utanfördenoffentligasektornochattderasfrustrationöverutvecklingendärmedökar. Medarbetaresomgåttvidare MedtankepåattKOSharfunnitssedan1996harettganskastortantaldeltagarevarit endeliverksamhetenmensedanavolikaskällämnatden.mångagångerförettannat arbete.sannolikhetenärstoratttidigaremedarbetarepåverkatspåsammasättav verksamhetensomdenuvarande,ochatteffekternadärmedärdesamma.fördesom hargåttvidaretillandraarbetetkanytterligareeffektersomexempelvisenökad disponibelinkomstvaraenrealitet. Miljön Detmestavimänniskorgörbidrartillennegativmiljöpåverkan.FörKOSdelhandlar miljöpåverkanblandannatomutsläppavväxthusgaserfördeltagares,handledaresoch kunderstransportertilldenaktuellalokalen,uppvärmningenavdensenare,deinköpta varornaetcetera. 6 Insatser Detsomanalysenfokuserarpåärvilkaeffekterochvärdensomettårsarbeteeller arbetsträningpåkooperativetkosskaparfördetreinkluderadeintressentgrupperna. Detsomvarjeintressentbidrarmedförattdeltagarnaskallkunnagenomförasittarbete påkosutgördeninsatssomstudienavserattmätaeffektenav.itabellennedan beskrivsinsatsernasartochdetberäknadevärdetavinsatsenperintressent. Tabell6.1:Insatser ' Intressent' ' ' Typ'av'insats' ' Värde'av'insats' Medarbetare Tidfördeltagande kr Handledare Arbetstid 0kr Stadsdelen Finansiering kr TOTALT(1år kr

13 Deltagarnasinsatsmotsvarardentidsomdeinvesterarisittarbeteunderettår. Deltagarnaarbetarutifrånegenförmågaochutifråndentidsomderas biståndshandläggarehargodkänt.tidensomdeltagarenarbetarpåkoshardärför värderatsutifråndetfaktiskagenomsnittligaantalettimmarsomdeltagarnaarbetari detsocialaarbetskooperativet.varjetimmeharvärderatsutifrånminimilönenför restaurangarbetareenligtkollektivavtal(arbetsgivaralliansen,2010.viharutgåttfrån attde21deltagarnaarbetarigenomsnitttolvtimmarpervecka(informationfrån deltagarenkäten.dessaharsedanmultipliceratsmedenminimilönpertimmeför motsvarandearbetepåettcafépådenreguljäraarbetsmarknaden(81,3kroch dessutom52veckorförattfåettvärdeförhelaåret(totaltjustöver kr.det medförintenågonkostnadfördeltagarenattarbetapåkosmenvärdetavderasinsats bedömsvaraviktigattinkluderaianalyseneftersomderasinsatsärenförutsättningför attverksamhetenskallkunnabedrivas. HandledarensinsatsiKOSärdentiddearbetarikooperativet,ochvärdetavden motsvarardenlöndefårförarbetet.densenareärisinturendelavistadsdelens finansieringavverksamheten.handledarnaärsomsagtanställdaavstadsdelenoch verksamhetendrivsideraslokaler.värdetavstadsdelenstotalainsatsmotsvararfaktisk kostnadförhandledarnaslöner,lokalkostnad,städkostnader,telefonsamtövriga personalkostnader.förår2011beräknasdessatill kr(uppgiftfrån enhetschef. Analysenhandlaromattkartläggaeffekternaochvärdeskapandetsomenkonsekvens avdessainsatser.effekternaförintressenternabehandlasidetnästkommande avsnittet.närdessasedanharvärderatsdividerasvärdetavdessameddenovan beskrivnainsatserna,ochettsroi*värdeförkosberäknasdärmed,detvillsägahur mycketvärdevarjeinvesteradkronaskapar. 7 Effekter,indikatorerochproxytermer Idettaavsnittpresenterashurinsatsernaomvandlastillaktiviteterianalysobjektet. Aktiviteternalederisinturtillresultatocheffekter.Varjeeffektharmättsmedhjälpav enellerfleraindikatorerförattfastställadessförekomstochomfattning.varjeeffekt hardessutomgivitsettmonetärtvärdemedhjälpavsåkallademonetäraproxytermer. Församtligaavdesenareharutgångspunktenvaritattanvändaettvärdeföreffekten utifrånettmarknadsrelateratperspektiv,detvillsägaanvändakostnadenförattuppnå motsvarandeeffektersomettuttryckföreffektenavdetsocialaarbetskooperativet.i avsnittetredovisasalltsåvadsomskernär21personerarbetarellerarbetstränarpå KooperativetKOSochvilkenförändringdetinnebärförintressenterna.SeTabell

14 Tabell7.1:Effekter,indikatorerochproxytermer Intressent Insats Resultat Effekt Indikator Utfall Proxyterm Värde Deltagare Tid 21personerhar arbeteeller arbetsträningpå KOS Förbättradpsykisk hälsa Minskadorooch ångest Strukturoch rutinerivardagen 89% Motsvarandekostnad förterapiunderettår 72000kr Inflytandei arbetslivet Upplevd delaktigheti kooperativet Upplevdmöjlighet attpåverkasin arbetssituation 81% Motsvarandekostnad förkursiretorik 3200kr Förbättradfritid Rapporterad meningsfullfritid 82% Kostnadförårskortpå gym 3000kr Handledare Arbetstid 2,5handledare arbetar4250 timmarmedstöd ochhandledning tilldeltagarna ArbetstillfredsX ställelse Rapporterad trivselmedarbetet 100% Skillnadmånadslönmot privatalternativ 60000kr Samhälleti stort Finansiering Investerar krperår Friställdaresurser medanledningav KOS Friställdaresurser medanledningav KOS 100% Samhällsekonomisk vinstenligt socioekonomiskt bokslut kr

15 Deltagarna Deltagarnasomäranalysobjektetsprimäramålgrupputfördencentralaaktiviteten arbeteellerarbetsträningenhoskos.denharisinturletttillfleraeffekterför deltagarna.deuttryckerattarbetet/arbetsträningengjortattdemårbättre,attdehar ettmerutåtriktatliv,attdeharettmindrebehovavannatstödfrånkommuneneller anhöriga,ochattdenuhadeenaktivfritid.genomintervjuernaharvikommitframtill attdeltagarnaupplevertreövergripandeeffekter:förbättradpsykiskhälsa,inflytandei arbetslivetsamtförbättradfritid.genomintervjuernaharvidessutomidentifierat indikatorerförrespektiveeffekt.dessaärtillstordelavsubjektivkaraktärdåeffekterna isigäravhögstpersonligkaraktär.attfrågamänniskoromhurdetuppleverförändring ärdärmedenhögstrelevantutgångspunktförattfångaeffekterna. Förbättradpsykiskhälsa Denkanskemestavgörandeeffektensomanalysenvisarpåfördeltagarnaärattderas psykiskahälsaförbättratsefterattdearbetatentidpåkos.enmedarbetareberättar exempelvisattiställetförattliggahemmaochlåtaångestentaöverhandenkommer mantillkosförattarbeta,delagemenskapmedandra,ochdärmedmåpsykisktbättre. DetärocksåviktigtattfåvaradenmanärvilketmanfårpåKOS.Deltagarnaberättaratt deendeldagarmårsämreänandradagarochpåkosfinnsenförståelseför personernaslivssituation.ensjukdomsbildsominnebärettinsjuknandeiskov accepteraspåkospåettannatsättänvaddetsannolikhetskullegörapåenannan arbetsplats.meneftersomarbetetpåkosbaseraspåattvarjeindividarbetar100 procentavsinegnaförmåga,kandeltagarnakännaentrygghetiattderassjukdominte innebärattderiskerarförlorasittarbete. Förattmätaeffektenförbättradpsykiskhälsaanvändevibådeintervjuernaoch enkäten.underintervjuernaframkomattarbetetfylldeflerafunktionerfördeltagarna. Delsfickviberättatförosshurdeupplevdeattarbetetisighjälpertillatthållanegativa tankarborta,delshurbetydelsenavrutinerpåverkarderaspsykiskahälsagenomatt detfinnsentrygghetochförutsägbarhetatthaettarbeteattgåtill.detvarintehelt enkeltatthittaindikatorersomskullefungerasommåttförattmätaförändringenav psykiskhälsa.tillenbörjanvillevimätaihurstoromfattningdeltagarnaanvändesigav kuratorsstödellersamtalsterapeutidagtillskillnadfråntideninnandebörjadearbeta påkosochfråganställdesienkäten.utifrånberättelsernaomhurarbetetpåkosbidrar tillattdemårbättreavattarbetapåkosställdesocksåfråganienkätenomarbetetpå KOShjälptmedarbetarenatthanterasinoro/ångestbättre,samtomarbetetpåKOSger strukturochrutinerivardagen.syftetmeddessafrågorvarattviskullefåen uppfattningomhurstorpåverkandessaaspekterharpåderaspsykiskahälsa. Vidnärmareeftertankefannviattomfattningenavprofessionelltstödintevarnågot tillförlitligtmåttpåförbättradpsykiskhälsa.minskatbehovavkurator,samtalsterapeut ellerombudmotsvararinteenförbättradpsykiskhälsaifallbehovavkuratorinnebär attindividentartagisinaproblemochvillhastödidet.vibeslötdärförattdeltagarnas uppfattningomhurarbetetpåkosbidrartillatthanteraoro/ångestsamthurarbetet bidrartillstrukturivardagenvarbättresomindikatorerförattmätaförändringenav psykiskhälsa.förattberäknautfalletaveffektenharutgåttfråndenandelav respondentersomharsvaratattdeinstämmerheltellerdelvispåpåståendetomatt arbetetpåkosgerminskadoroochångestsamtstrukturochrutinerivardagen(se

16 fråga7ibilaga2.dedeltagaresomgivitsådanasvarpåbådafrågornaharräknatsmed iutfalletföreffekten.totaltsättärdet89procentsomuppleverenförbättradpsykisk hälsasomenkonsekvensavkos. Förattberäknavärdetpådennaförändringsökteviefteralternativamarknadsbaserade sättattuppnåmotsvarandeförändring.denproxytermvibeslutadeossförattanvända vardengenomsnittligakostnadenförenkbtubehandlingunderettår,beräknatpåen timmeskonsultationiveckan.enligtriksförbundetpsykoterapicentrumskulleensådan behandlinginnebäraenkostnadpåtotalt72000kr.valetavproxytermmotiverasmed attdenupplevdaeffektenkrävereninsatsavliknandeomfattningförattuppnåen motsvarandeförändringidenpsykiskahälsansomdeltagarnarapporterariintervjuoch enkäter.förmålgruppenfinnsbegränsademöjligheterattförändrasina sjukdomssymptomenbartgenomtraditionellsysselsättningellermedicinering.detsom äruniktmedsocialaarbetskooperativärattdetingårsomendelavkooperativens grundidéattmedarbetarnaärdelaktigaiverksamhetengenomägandevilketmedför ansvarochinflytande. Inflytandeiarbetslivet Underintervjuernaberättadedeltagarnaattdetidigareoftabyttarbetsplatsefteren korttidpåettställe,ochattdeöverlaghaftsvårtattbehållaettarbete.intervjuerna visadeattenavdeallramestframträdandeeffekternaavattarbetapåkosäratt deltagarnauppleversighainflytandeiarbetslivetpåettsättsomskiljersigfråntidigare arbeten.socialaarbetskooperativsomkonceptärjujusttillförattmedarbetarnaska varadelaktigaochhainflytandeöversinarbetsplatsochsinaarbetsuppgifter.hurdet socialaarbetskooperativetärorganiseratumedenarbetsformsominnebärdelaktighetu samtdetstödsomfinnspåkosharenligtdeltagarnabidragittillattdeharvaltatt stannalängrepåarbetsplatsen.fleradeltagareberättarattdetunderdenförstatiden varsvårtattvaradelaktig,attgörasinrösthördpåmedlemsmöten,menattde efterhandvågademervilketgavarbetstillfredsställelse,känslanavattvaradelaktigi någotmeningsfulltochatthaenmeningsfullsysselsättning.somindikatorföreffekten inflytandeiarbetslivetvaldeviatttillfrågadeltagarnaomdeuppleverendelaktigheti kooperativet(sefråga4ibilaga2,samtanvändabefintliginformationomderas upplevdamöjlighetattpåverkasinarbetssituation. Deltagarenkätenvisarattsamtligauppleverdelaktighetikooperativetinomettår.I trivselenkäten(kossocialredovisning2010visarensjälvskattningavupplevd delaktighetochinflytandeettgenomsnittligtvärdepå82procent(8,2påenskala1u10. Viinkluderadeävenhandledarensuppskattningavdeltagarnasinflytande.Handledaren uppskattadeunderintervjunattdeltagarnasinflytandeöversinarbetssituationär60 procent,där100procentskullemotsvarafullständigsjälvständighet.dettaindikeraratt detsomavsesmedinflytandeöversinarbetssituationärmycketsubjektiv.detkan ocksåinnebäraattdetsomdeltagarnaavsermedinflytandeinteavsersammasakdet görförhandledaren.förattberäknautfallenföreffektenharvitagitgenomsnittetavde mätningarvigjort,detvillsägaviharsummerat100procent(deltagarenkäten,82 procent(trivselenkätenoch60procent(handledarensskattningochdivideratmed tre.detgerettutfallföreffektenpå81procent. Deltagarnasbeskrivningavhurdegenomsintidikooperativetuppleverökad delaktighetochhurdeefterentidvågattastörreplatsikooperativetvisarpåhur 15

17 mötesformernaocharbetssättetikooperativetrustardeltagarnaförattvågatalai grupp.somproxytermförettökatinflytandeiarbetslivetvaldevidärförkostnadenför enretorikkurs.densomgårensådanfårtränasigiatttalaochattgörasinrösthörd,det villsägaprecisdetsomdenaktuellaeffektenfördeltagarnaikoshandlarom.enligt Löfströmsretorik(www.lofstromretorik.sekanensådankosta3200kr,ochvivalde därförattanvändadetvärdetsomproxytermföreffekten. Förbättradfritid Entredjeeffektfördeltagarnaärförbättradfritid.Detframkomunderintervjuernaatt arbetetpåkosfickkonsekvenserävenutanfördentidsomdearbetarpåkos.under intervjuernaberättadedeltagarnaliteomvaddegörpåsinaledigadagar.deharen förhållandevisaktivfritidundervilkendepromenerar,simmarellermotionerar,läser böcker,besökeranhörigaetcetera.viställdeocksåfråganienkätenochdeuppleveren meningsfullfritidochomdeuppskattarfritidenmerefterattdebörjatarbetapåkos (sefråga7ibilaga2.desomsvaratattdeinstämmerheltellerdelvisavseendebåda frågornaharräknatsmediutfalletföreffekten.mätningenvisaratt82procentav deltagarnauppleverenförbättradfritid.somproxytermvaldeskostnadförettårskort pågymhosfriskissvettis,3000kr(www.friskissvettis.se.motivettillvaletäratt mångaavdeltagarnanämndejustökadträningsomenkonsekvensavderas arbete/arbetstärning,ochkostnadenförettgymkortutgörenmarknadsbaserad värderingavkostnadenförattuppnåeffekten,detvillsägavadenpersonkanvaravillig attspenderaförattfåenaktivochförbättradfritid. Handledarna FöratttaredapåhurhandledarnauppleverförändringgenomsittarbetepåKOS genomfördesenintervjumedenhandledare.ettintervjutillfällemedytterligare handledareavbokadespågrundavsjukdom,ochinomtidsramenför informationsinsamlingenfannstyvärrintemöjlighetattavsättatidförennyintervjuvid ettsenaretillfälle.intervjunvisadeatthandledarentrivsbramedsittarbetepåkos,och attdenhuvudsakligaeffektenärökadarbetstillfredsställelse.attsomhandledarearbeta iettsocialtarbetskooperativdärmedlemmarnaägerochbeslutaröversinverksamhet skiljersigfrånhandledarensrollommanäranställditraditionella sysselsättningsverksamheterförmålgruppenmedpsykiskfunktionsnedsättning. Anledningenärattdensenareinnebärenproblematikgenomdedubblarollernasom detinnebärattvarahandledareiettfriståendekooperativsamtidigtsomkommunen somarbetsgivare.handledarnapåkosäranställdaavkommunenmenarbetaralltså heltidmedattstödjakooperatörernaochkooperativet. Somindikatorvaldevisjälvskattningavarbetstillfredställelsen,ochsomviredannämnt berättadedenintervjuadehandledarenattdennaärtillfredsmedsittarbete.ettjakande svarpådennaskattningvardessutomtillräckligtföreffektenskallansesvarauppnådd. Baseratpåvårerfarenhetavdenhärtypenavverksamhetenvaldevidessutomattsätta ettmotsvarandeutfallförderesterandehandledarna,detvillsägautfalletföreffektenär 100procent.Detärsannoliktattdeövrigatvåhandledarna,motsvarandeenheltidsUoch enhalvtidstjänstupplevermotsvarandeförändring. Somproxytermvaldesdenförväntadelöneökningensomdekommunaltanställda handledarnaskullefåomdebytteanställningtillettjämförbartarbeteienverksamhet somdrivsiprivatregi,detvillsäga5000krpermånad.uppgifternabakom 16

18 17 lönedifferensenärhämtadefrånarbetsgivaralliansenslönestatistik(2010.valetav dennaproxytermärettsättattillustreravärdetförhandledarensarbetepå kooperativetjämförtattsökaettmer normalt handledarbete.denintervjuade handledarenpåkosgavblandannatuttryckförattdensocialakooperativa arbetsformenärenviktigdelidenarbetstillfredställelsesompersonenkänner,ochett handledarjobbiprivatregikommerintehajustdenviktigautgångspunkten.denlägre lönenkandärmedsessomettuttryckför,åtminstoneviktigadelarav,denökade arbetstillfredställelsen. Samhälletistort Effekternaförsamhälletstortutgörsavdetfrigörandeavresursersomdeltagarnas arbeteellerarbetsträninginomdetsocialaarbetskooperativetbidrartill.genomatt deltagarnauppvisarenförbättradpsykiskhälsaochenförbättradfritidminskar behovetavandrainsatserfrånsamhälletssida.deltagaresomtidigareuppburitinsatser iformavexempelvisboendestödjare,särskiltboende,öppenochslutenpsykiatrisk vård,ochsommedanledningavarbetetsrehabiliteradefunktionblivitmer självständigaanvänderintelängrekommunensochlandstingetsresurserisamma utsträckning. Dettainnebärattdetidigareanvändaresursernafrigörsförandra,antingeniutförandet avtjänsterellersomrenakostnadsbesparingar.detsomanalysentarfastapåavseende värderingenavdennasamhällseffektärdettidigaregenomfördasocioekonomiska bokslutetförkooperativetkos(nilssonwadeskog2007.proxytermenavserden samhällsekonomiskakonsekvensenpermedlemochårförkommunen, Arbetsförmedlingen,Försäkringskassan,KooperativetKOS,rättsväsendetoch Landstinget.Bokslutetvisarattdensamhällsekonomiskanyttanperdeltagareochårför dessaaktörerär163853kr,ochdensummanhardärförvaltssomproxytermför friställandetavresurserisamhälletistort. 8 Påverkan Idettaavsnittredovisashurstordelaveffekternabeskrivnaidetföregåendeavsnittet somfaktisktberorpåarbetetocharbetsträningenpåkooperativetkos,ochvadsom berorpåannat.föratttaredapådettaanvändervitreolikaverktyg,nämligen deadweight,tillskrivningochförflyttning. Deadweightangerhurstordelaveneffektsomskulleuppståttävenom aktiviteternaianalysobjektetintegenomförts. Tillskrivningenangerhurstordelaveneffektsomberorpåanalysobjektetoch hurstordelsomdärmedberorpåaktiviteter,individerochorganisationer utanföranalysobjektet. Förflyttningavserhurstordelaveneffektsominteharskapatsavanalysobjektet utanuppståtttidigare,ellersomharförskjutitredanbefintligaeffekter. ITabell8.1nedanpresenterasutfalletutifrånanvändningenavdetreverktygen,och direkteftertabellenföljerenbeskrivningavhurvikommitframtillrespektivevärde.

19 Tabell8.1:Påverkan Intressent Effekt Deadweight Tillskrivning Förflyttning Medarbetare Förbättradpsykiskhälsa 1% 80% 0% Medarbetare Inflytandeiarbetslivet 51% 80% 0% Medarbetare Förbättradfritid 44% 80% 0% Handledare Arbetstillfredsställelse 78% 100% 0% Samhälleti Friställdaresursermed stort anledningavkooperativet 0% 100% 0% Deadweight Förbättradpsykiskhälsa(medarbetare Analysenvisaratt89procentavdeltagarnapåKOSanserattarbetetpåKOSunderlättar hanteringenavångest,ochattarbetetgerstrukturochrutinerivardagen,detvillsäga attderaspsykiskahälsaharförbättrats.tvådeltagareuttryckerdetsåhär: JagvillhamänniskoromkringmigocharbetetpåKOShar hjälptmigatthållaångestenborta Rutinerärlivsviktiga Denförbättradepsykiskahälsanärdirektförknippadmedattdeltagarnaharettarbete ochensysselsättningattkommatill.menförattsäkerställaattanalysobjektets betydelseinteöverskattasbehöverdeadweight,tillskrivningochförflyttningbeaktas. Förberäkningavdeadweight,vadsomkundeskettävenutanattdeltagarnahadehaft ettarbetepåkos,ärdennationellafolkhälsoenkätenenbrautgångspunkt.enligtden hardetpsykiskavälbefinnandethosdensvenskabefolkningenökatmedenprocent mellanåren2009och2010(statensfolkhälsoinstitut,2010.studienärenårlig nationellstudiesombaserarsigpåsvarfrån20000personerochgenomförsföratt studerasvenskarslevnadsvanor.förmålgruppenpersonermedfunktionsnedsättningar visardockstudienattdenpsykiskaohälsanäravökandekaraktärijämförelsemed tidigareår.trotsdetharvaltattberäknadeadweightföreffektenförbättradpsykisk hälsautifråndengenerellaförändringenisamhället,detvillenförbättringmeden procent.detinnebärattsannolikhetenfördeltagarnaattnådenaktuellaeffektenutan KOSärlåg. Inflytandeiarbetslivet(medarbetare Analysenvisaratt81procentavdeltagarnaharettinflytandeochpåverkani verksamheteninomkos.enmedarbetareuttryckerdetsåhär: 18

20 Jagharvaritmedistyrelsenförattkunnapåverkamitt arbeteochjaguppleverattallalyssnarpåvarandra. UtifrånöppnajämförelserfrånSverigesKommunerochLandsting(2010kandetdock konstaterasattdetgenerellabrukarinflytandetistockholmstadär51procent.med brukarinflytandeavseshärförekomstavbrukarinflytandesamordnare,rutinerför brukarinflytande,attmötenskermedbrukaruelleranhörigorganisationer,ochatt brukarrådochbrukarrevisionförekommer.förpersonermedpsykisk funktionsnedsättninginnebärförekomstavdessaarbetssättochrutinerenmöjlighetatt påverkadebeslutsomfattaskringsinperson.vihardärförvaltattanvända förekomsten(51procentavovanbeskrivnainflytandefunktionersomdeadweightför effekteninflytandeiarbetslivet.motiveringenärheltenkeltattbrukarinflytande generelltärrättvanligtförekommandeochattutfalletvadgällerinflytandeför deltagarnaikosdärförsannoliktskullevararätthögtoavsett(51procent Förbättradfritid(medarbetare Frånsettenförbättradpsykiskhälsaochettinflytandeiarbetslivethararbeteeller arbetsträningpåkosävenletttillenförbättradfritidfördeltagarna.blandde fritidsaktivitetersomdeltagarnauppgeringårbådemotionochandrafritidsaktiviteter somattläsaochbesökamuseum.viharvaltattberäknadeadweightföreffektenutifrån hurstorandelavinvånarnaisverigesomärmedlemienidrottsförening.enligt Riksidrottsförbundet(2009ärdet44procent.Argumentetbakomvaletärattomen personblirmedlemienidrottsföreningärsannolikhetenrättstorattpersonensfritid kommerattförbättrasgenominvolveringen,nästanoavsettvaddensenarehandlarom. TillsammansbetyderdettaisinturattomdeltagarnaintevaritendelavKOSär sannolikhetenbetydande(skullekunnavärderastill44procentattdeblivitmedlemi någonidrottsföreningochdärmedfåttenförbättradfritidiallafall. Arbetstillfredsställelse(handledare Effektenförhandledarnaärarbetstillfredsställelseutifrånensammanställningfrån Arbetsmiljöverket(2010kanvidockkonstateraattdettaärenvanligtförekommande effektöverlag.rapportenvisarnämligenatt78procentavsvenskarnaärnöjdamedsitt arbete.dennaandelhardärföranväntssomdeadweightidenhäranalysen,detvillsäga 78procentaveffektenförhandledarnaskullesannolikthauppståttävenomdeinte arbetatikos. Friställandeavresurser(samhälletistort Effektenförsamhälletistort(frigörandetavresurserharvärdetavpåverkanhämtats fråndetsocioekonomiskabokslutetsomgenomförtspåkos2007.idenanalysenhar deadweightredanbeaktatsvarförviidenhäranalysensätterdeadweighttillnoll procent. Tillskrivning Utifrånberättelsernaunderintervjuernaochtidigarekunskapomanalysobjektetharvi bedömtatttillskrivningenförsamtligadeltagareffekterärhög,80procent.vår uppfattningärattförekomstenavarbeteocharbetsträningpåkosäraven upprätthållandekaraktärvilketinnebäratteffekternasommätsistudienärdirekt koppladetilljustarbetetpåkos.deltagarnasjälvaangerattutanmöjlighetentilldetta 19

21 arbetehadedeintemåttlikabra;kooperativetbetydermycketfördem.men deltagarnasuppmättaförändringkanocksåberopåandraorsaker: Jagharblivitäldreochharstörreförståelseför migsjälvochattjagbehöverdethär. Analysenviktarinvilketannatstödsomkangettstilldeltagarnaundersammaperiod ochsomkanhabidragittillutfallen.detärexempelvisannatstödfrånsocialpsykiatrin, kurator,boendestödjare,annatarbeteellerredanbefintligafritidsaktiviteter.baseratpå enkäterna,intervjuerna(ivilkaresonemangskettomdeltagarnassynpåbetydelsenav KOSiförhållandetillandraaktivitetersamtandraempiriskastudiersomgenomförts, likvälsomvårkunskapomvård,behandlingochkosverksamhetharvigjort bedömningenattannatstödkantillskrivashögstenfemtedelavdeltagareffekterna.det vimenarärattbetydelsenavattarbetetskerinomettsocialtarbetskooperativ,där medlemmarnaocksåägerverksamhetenochärdelaktigaistörreutsträckningäni annansysselsättningsverksamhet,harstorbetydelsefördeltagarnasvälbefinnande. Vadgällertillskrivningenfördekvarvarandeeffekterna,detvillsäga arbetstillfredsställelseförhandledarnaochfrigörandetavresurserförsamhälletistort, harvivaltattsättademtill100procent.idetförstnämndafalletutgickvårdiskussion medhandledarenfrånjustarbetetochdessbetydelseförarbetstillfredställelsen.så självamätningenisig(idethärfalletsättetattställafrågornagöratttillskrivningenhär blir100procent. Ävenavseendetillskrivningförfrigörandetavresurserärmätningenaveffektengjord påettsättsominnebärattutfalletisinhelhetärenkonsekvensavkosverksamhet;det socioekonomiskabokslutetmäterdensamhällsekonomiskakonsekvensenavjustkos ochtillskrivningenärdärmed100procent. Förflyttning Någonförflyttningaveffekternaförekommerinte.Meddettamenarviattviiintervjuer, enkäterelleriannankontaktmedanalysobjektetinteharkunnathärledaattdeeffekter somkooperativetskaparharinneburitnågonnegativpåverkanpånågonannan verksamhetellerintressent.viharintehellerkunnatpåvisaattnågonaveffekternaför deltagarnaskullekunnatuppståinnantidenföranalysen;effekternaärdirektkopplade tillarbetetpåkos.analysenäravutvärderandekaraktärochdeltagarnasberättelser ombetydelsenavarbetetpåkosindikerarattdeuppleverstorskillnadmotandra verksamheterochtidigareerfarenheteravarbete. NärjagjobbadepåXXförstodjaginteallsvarförjag skullegörasomdeville.härpåkosärdetenheltannan sak.härärjagjumedochansvararförattdetblirgjort 9 Totalsocialnytta Idettaavsnittpresenterarvidentotalasocialanyttansomettårsarbeteeller arbetsträningpåkooperativetkosskapar.menförstredovisashurviberäknat nyttoperiodochavtrappningförrespektiveeffekt.därefterredovisastotalsocialnytta, 20

22 21 ochavsnittetavslutasmedenredogörelsefördenkänslighetsanalysvigenomförsamt resultatetavden. Nyttoperiodochavtrappning Nyttoperiodenföreneffektangerhurlängeeffektenskaparvärde.Undersjälva nyttoperiodenminskardessutomvärdetefterhand.eneffektsavtrappningangerden procentuellaminskningenavdessvärdeundernyttoperioden.itabell9.1redogörviför nyttoperiodenochavtrappningenförrespektiveeffekt,ochdärefterpresenterarvide bakomligganderesonemangentilldessavärden. Tabell9.1:Nyttoperiodochavtrappning Intressent Effekt Nyttoperiod Avtrappning Medarbetare Förbättradpsykiskhälsa 1år 100% Medarbetare Inflytandeiarbetslivet 1år 100% Medarbetare Förbättradfritid 1år 100% Handledare Arbetstillfredsställelse 4år 30% Samhälleti stort Friställdaresursermed anledningavkooperativet 1år 100% Utifrånintervjuernameddeltagareochhandledaresamtkunskapomvårdoch behandlingärvårbedömningattverksamhetenikosäravupprätthållandekaraktär.vi menarattenförutsättningförattdeltagarnaskallbibehålladeuppnåddaeffekterna efterettårsarbeteellerarbetsträningpåkosärattdeävenfortsättningsvisbehållersitt arbeteellersinarbetsträning.mångaavdeltagarnaharenpsykiskfunktionsnedsättning somärbeståendeochdetäridenrehabiliterandeverkanavatthaettarbeteoch befinnasigiettsocialtsammanhangsomeffekternafördemuppstår.bedömningenär alltsåattnyttoperiodenärlikalångsomperiodenavinsatser,idettafallettår;tas insatsernabortförsvinnerocksåeffekterna.avtrappningenärdärmed100procent. Förhandledarnaharvigjortbedömningenattdenarbetstillfredsställelsesomdet innebärattarbetainomkooperativetvararihögsttreårefteravslutadtjänst.detta beroendepådenkunskapochutmaningsomdetinnebärattmöjliggöraatt kooperatörernastödsochutvecklasinomkooperativet.viberäknarattdenkunskapen falleriglömska inomtreåromarbetetskulleskeinomtraditionella sysselsättningsverksamheter.detinnebärattnyttoperiodenärtotaltfyraår;ettårav insatserikosochtreårdärefter.uppskattningenhargjortsutifrånettantagandeatten utbildadhandledaresomintresserarsigförindividernasdeltagandeskullearbetai sammariktningävenunderentidefterattanställningpåkosupphört.menutan kontaktmeddetkooperativaarbetssättetskullekunskapenreducerasochdärmedden relateradetillfredställelsen.vianserdetävenrimligtattdennareduktionsker någorlundajämtfördelatöverdetreår,därmedenavtrappningpå30procenti förhållandetillföregåendeår.vikandockkonstateraattdenaktuellanyttoperiodenpå fyraharväldigtlitenbetydelseförsroiuvärdet.detinnebärisinturattovanstående

23 22 resonemangkanansestillräckligasomargumentfördenaktuellanyttoperioden,(se vidarediskussionomdettaiavsnittetomkänslighetsanalysen. Medtankeatteffektenförsamhälletistortäravhängigeffekternafördeltagarnaärdet naturligtattsättanyttoperiodenförfrigörandetavresursertillettår.verksamhetens upprätthållandekaraktärgörattdetbaraärunderettårsomsamhälletharnyttaavjust KOS.Detgörisinturattavtrappningenär100procent. Socialnytta Närsamtligaberäkningarförinsatserna,effekterna,påverkanochproxytermerär gjordakandessasammanställtstilldentotalasocialanyttasomarbeteteller arbetsträningenpåkooperativetkosinnebär.utöverattdeltagarnavittnarom betydelsenavatthartillgångtillettarbete,medarbetskamraterochmeningsfulla arbetsuppgiftersåvisarsroiuanalysenhurvärdetavderasupplevelseocksåkan omsättastillettvärdesom,detåtminstonemedstorsäkerhetgårattpåståatt, verksamhetengenererar.enkomplettpåverkanskartaförhurdettavärdeharskapats finnsibilaga1. Iberäknandetavdettotalavärdeskapandethartotaltfyraårsnyttainkluderats,detvill sägaallanyttasomuppstårundernyttoperioderna.medtankepåattkosintebara skaparvärdeunderdetaktuellaåretavinsatserutanävenunderårdärefterbehöver dessavärdendiskonterastillettenhetligtpenningvärde.fördetharen diskonteringsräntapå4,2procentanvänts.denbyggerpåettgenomsnittavdefem kommandeårensprognostiseraderäntafördentioårigastatsobligationsräntan (www.konj.se. GrundentilldetvaletärattSKL(SverigesKommunerochLandstinganvänderden tioårigastasobligationsräntanförattberäknadeninternräntasomrekommenderas kommunerochlandsting.internräntankanlikställasmedendiskonteringsränta.med tankepåattkosfinansierasavkommunen,ochattverksamheteniallrahögstagradkan betraktassomettviktigtbidragtillattlösadetkommunalauppdragetärdetrimligtatt användaendiskonteringsräntasomäriparitetmeddensomanvändsinomskl. ITabell9.2presenterarvidetdiskonteradenuvärdesomKOSskaparårligenfrånoch med2011.medanledningavdenimångafallkortanyttoperiodenärvärdetklarthögst detförstaåret. Tabell9.2:Totaltnuvärdeperår kr 21275kr 11667kr 2799kr

Anställning i arbetskooperativet Rondellen

Anställning i arbetskooperativet Rondellen Anställning i arbetskooperativet Rondellen En utvärderande SROI-analys SROI-analys och rapport framtagen av: Kjell Eriksson, Coompanion Östergötland Maja Beckman, Bona folkhögskola Svenska SROI-nätverket

Läs mer

12 SROIanalyser. Hela Människan Nässjö Klassmorfarföreningen i Storgöteborg

12 SROIanalyser. Hela Människan Nässjö Klassmorfarföreningen i Storgöteborg 12 SROIanalyser Karriär-Kraft Nästa Steg Origo Resurs Lund Socialt företagande för ökad välfärd Stockholms Stadsmission Arbetskooperativet Rondellen SRK:s anhörigstöd Arbetskooperativet KOS Värmestugan

Läs mer

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys och rapport framtagen av: Marie Barck, Marie Kristina Barck, Christer Käck och Charlotte Pagré Svenska Röda Korset Svenska SROI-nätverket

Läs mer

Ordlista. Utmaningen. Ett bilköp: Bilpool eller egen bil? Möjligheternas styrverktyg Social Returnon Investment. Miljö. Människa +20-40 +10

Ordlista. Utmaningen. Ett bilköp: Bilpool eller egen bil? Möjligheternas styrverktyg Social Returnon Investment. Miljö. Människa +20-40 +10 Ordlista 2 Möjligheternas styrverktyg Social Returnon Investment Erik Jannesson (Ek. dr), 151123, Linköping Insatser = Input Aktivitet = Activity Prestation = Output Effekt = Outcome Påverkan = Impact

Läs mer

SROI-analys av Karriär-Kraft Nästa Steg Värdet av en LSS-verksamhet som omvandlar bidragstagare till samhällsresurser

SROI-analys av Karriär-Kraft Nästa Steg Värdet av en LSS-verksamhet som omvandlar bidragstagare till samhällsresurser SROI-analys av Karriär-Kraft Nästa Steg Värdet av en LSS-verksamhet som omvandlar bidragstagare till samhällsresurser SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Skoglund och Annika Wessbro Karriär-Kraft

Läs mer

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun

Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun Utvärderande SROI-analys av värmestugan i Östersunds kommun SROI-analys och rapport framtagen av: Anna Frestadius, Jessica Ottosson och Pelle Persson Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands Län Svenska

Läs mer

Ett bilköp: Bilpool eller egen bil?

Ett bilköp: Bilpool eller egen bil? 2 Möjligheternas styrverktyg Social returnon investment (SROI) Erik Jannesson (ek. dr), 161109, Linköping Bok för dig som vill fördjupa dig i dagens ämne! Del av Volvos strategiska inriktning: 3 Allt arbete

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Christina Wahlström, hållbarhetsstrateg Skandia och stiftelsen Idéer för livet

Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Christina Wahlström, hållbarhetsstrateg Skandia och stiftelsen Idéer för livet Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Christina Wahlström, hållbarhetsstrateg Skandia och stiftelsen Idéer för livet FN och internationella regelverk lägger grunden Förväntan på att flera aktörer ska

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping 1. Sammanfattning Denna rapport innehåller en form av samhällsekonomisk analys av kostnader för och intäkter från de två projekt

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

SROI-analys och rapport framtagen av: Sandra Widheimer och Anders Saldner Coompanion Jönköpings län

SROI-analys och rapport framtagen av: Sandra Widheimer och Anders Saldner Coompanion Jönköpings län En ovärderlig förändring En SROI-analys av en förändringsprocess som en konsekvens av deltagande i en grupprocess i projektet Socialt företagande för ökad välfärd SROI-analys och rapport framtagen av:

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark,

Läs mer

#knutkonferens #kortombarnrätt 2015-10-23 1

#knutkonferens #kortombarnrätt 2015-10-23 1 #knutkonferens #kortombarnrätt 2015-10-23 1 Från tro till vetande! RÄTT INSATS, TILL RÄTT PERSON, I RÄTT TID, AV RÄTT AKTÖR OCH TILL RÄTT KOSTNAD. KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret 2015 Skolinspektionens granskning Regeringsuppdrag Slutrapport till regeringen 1 mars 2016 projektet avslutas december 2016 2016-05-13 2 Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN. Projektledare: Karin Sällberg. Enhetschef Förebyggarcentrum. Västerås stad Telefon:

PROJEKTANSÖKAN. Projektledare: Karin Sällberg. Enhetschef Förebyggarcentrum. Västerås stad Telefon: PROJEKTANSÖKAN DNR: 2015/22-SFV Datum: 2015-12-11 Ansökan om projekt: Förstudie/Projektplan i syfte att kartlägga, behovsinventera, avgränsa målgrupp, identifiera samverkanspartners, samla erfarenheter,

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut 2015

Arbetsmiljöbokslut 2015 Handläggare: Sida: 1 (8) Arbetsmiljöbokslut 2015 Detta är 2015 års upplaga av Alingsås Energis arbetsmiljöbokslut. Bokslutet omfattar både Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Arbetsmiljöbokslutet

Läs mer

Beslutsunderlag till styrgruppen

Beslutsunderlag till styrgruppen Beslutsunderlag till styrgruppen Fyll i nedanstående överenskommelse för utvecklingsgruppens projektidé och skicka senast 24:e februari kl. 12.00 till sara.jongren@coompanion.se. Beslut för medel till

Läs mer

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Linköping, 2015-03-25 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Utvärderingar av sociala satsningar med fokus på

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

PROJEKTPLAN Arbetstidssystem Södergård -1-

PROJEKTPLAN Arbetstidssystem Södergård -1- -1- Arbetstidssystem Vara kommun har under två år avsatt extra medel motsvarande tre miljoner kronor per år för att införa extraordinära insatser för hälsan. De extra medlen ska användas utifrån att de:

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Datum. Ersättare Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann Avdic (V), Arboga kommun Ivan Arancibia Silva (S), Landstinget Västmanland

Datum. Ersättare Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann Avdic (V), Arboga kommun Ivan Arancibia Silva (S), Landstinget Västmanland Samordningsförbundet Västra Mälardalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid ande KS-salen, Rådhuset, Smedjegatan 5, Arboga kl 13:25 15:45 Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun, ordförande Andreas Trygg

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun

Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Rådhuset, Askersund, kl 09.00 11.50 Beslutande Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Sari Harju, Arbetsförmedlingen Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Öckerömodellen. Styr- och ledningsmodell för Öckerö kommun

Öckerömodellen. Styr- och ledningsmodell för Öckerö kommun Öckerömodellen Styr- och ledningsmodell för Öckerö kommun Maj 2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Brukarbegreppet... 3 1.2 Kvalitetsredovisning... 4 1.3 Intern styrning och kontroll... 4 1.4

Läs mer

Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete

Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete Ett begripligt, hanterbart och meningsfullt vuxenliv NOVA är en enhet inom vårdbolaget TioHundra. Vi riktar oss

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

KRAMI GÖTEBORG. Vilket värde skapar en genomförd Kramikurs? En SROI analys av

KRAMI GÖTEBORG. Vilket värde skapar en genomförd Kramikurs? En SROI analys av En SROI analys av KRAMI GÖTEBORG Vilket värde skapar en genomförd Kramikurs? Av: Krami för kvinnor och män i Göteborg Processledare: Erik Jannesson, Serus Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 SROI

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

SROI-analys av Uggletorpet

SROI-analys av Uggletorpet SROI-analys av Uggletorpet Ett samarbete mellan det sociala företaget Origo Resurs och Svenska kyrkans diakonicentral SROI-analys och rapport framtagen av: Linus Älverbrandt, Origo Resurs Lund Svenska

Läs mer

Rapport, 13-03-22. Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser.

Rapport, 13-03-22. Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser. Investera i framtiden Rapport, 13-03-22 Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser. Arbetsgrupp: Leif Ranemo, rektor elevhälsan,

Läs mer

SN dnr 10:8/700 hnr 2010:334. Stora Björn, klockan

SN dnr 10:8/700 hnr 2010:334. Stora Björn, klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Stora Björn, 2010-08-19 klockan 08.00 10.00 Ordinarieledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Naeimy Blücher-Johansson

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Beslutsunderlag till styrgruppen

Beslutsunderlag till styrgruppen Beslutsunderlag till styrgruppen Fyll i nedanstående överenskommelse för utvecklingsgruppens projektidé och skicka senast 24:e februari kl. 12.00 till sara.jongren@coompanion.se. Beslut för medel till

Läs mer

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare 1(11) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 09.00-12.00 ande Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Ersättare Linnéa Kihlström (kd) Anneli Ericsson (s)

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Projektbeskrivning Hälsoverket Oxelösund

Projektbeskrivning Hälsoverket Oxelösund Projektbeskrivning Hälsoverket Oxelösund Ett samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet Signeras: Signeras: Ort och datum Ort och datum Uppdragsgivare Projektledare Ändringshistorik Utgåva Datum Orsak

Läs mer

Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun

Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun ekonomiska uppföljningar, utvärderingar och analyser Delrapport projekt Tolvan Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun 22/11-2007 Sammanfattning Delrapporten, som bygger sin analys på åtta individer

Läs mer

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61 Eva Johansson www.tillvaxtverket.se eva.johansson@tillvaxtverket.se Tel: 08 681 96 61 Arbetsintegrerande Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Läs mer

Att styra och sätta ord på vad man gör

Att styra och sätta ord på vad man gör Att styra och sätta ord på vad man gör Erik Jannesson Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument E-tjänster IFO Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad 01054 1(6) Planerat startdatum: 20-09-01 Planerat slutdatum: 20-06- Beställare: Bo Hansson Kange, Verksamhetschef, FTV Nyhem Projektledare: Annica Malmlöf, Avdelningschef, FTV Nyhem Öster i Halmstad Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Anders Axelsson Erik Jakobsson

Anders Axelsson Erik Jakobsson Anders Axelsson Erik Jakobsson Intervjuade: Katarina Hansson Gunilla Magnusson Camilla Lidberg Yvonne Kravos Åke Klemetz Carina Eriksson Sven Moubis Helena Brandell Ola Wiktorson Helena Hutha Göran Dahlström

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Utvärderingar av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Uppsala kommun Slutrapport, 2014-05-21 payoff utvärdering och analys AB Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Slutrapport Uppdrag 5- kommunplan

Slutrapport Uppdrag 5- kommunplan Slutrapport Uppdrag 5- kommunplan 2013-2015 Bakgrund Upprätta handlingsplan för åtgärder som ur ett socioekonomiskt perspektiv som tar tillvara på alla människors engagemang och förmågor. Planen ska bland

Läs mer

Hur bibehåller man nätverksperspektivet i vuxenpsykiatrin?

Hur bibehåller man nätverksperspektivet i vuxenpsykiatrin? Hur bibehåller man nätverksperspektivet i vuxenpsykiatrin? Slutrapport Tyresö Öppenvårdsmottagning, Nätverksteamet 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEAMETS MEDLEMMAR 3 SAMMANFATTNING 4 OMRÅDESBESKRIVNING 5 PROBLEMBESKRIVNING

Läs mer

Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad

Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad SIG1000, v4.0, 2012-09-24 1 (8) 2015-02-12 Elisabeth Rågård Projektledare Omsorgen för funktionsnedsatta 070-429 07 25 elisabeth.ragard@sigtuna.se Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad Bakgrund:

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

INSATSKATALOG Januari 2017

INSATSKATALOG Januari 2017 INSATSKATALOG Januari 2017 Samordningsförbundet Västra Östergötlands vision Gränsöverskridande samverkan som ger möjlighet till en gemensam resursmobilisering för medborgare i behov av samordnad rehabilitering.

Läs mer

Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010

Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010 REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010 Regeringen har i regeringsbeslut

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Datum. Ersättare Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun Yvonne Ericsson (M); Kungsörs kommun

Datum. Ersättare Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun Yvonne Ericsson (M); Kungsörs kommun Plats och tid Folkbildaren, Forum, Köping kl. 13.00 14.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) ande Shpetim Pirraku (S), Landstinget Västmanland, ordförande Kerstin Rosenkvist (S), Arboga kommun Marie Norin Junttila

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN Sid 1 (7) Plattform för jobb Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning av projektet... 3 1.2 Nulägesbeskrivning... 3 1.3 Alternativ

Läs mer

Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012

Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012 Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012 INLEDNING Daglig verksamhet Arbetets innehåll har i vårt samhälle förändrats genom en övergång till ökad betydelse av tjänsteproduktion och införande av ny teknik.

Läs mer

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT.

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT. 1 Enkät med frågor angående arbetsskadade. Enkätsvaren sammanställs och lämnas till politiker och kontakter med tidningar. Syftet är att frågor och svar skall kunna påverka våra politiker till att förändra

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012

Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012 Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012 2(6) INLEDNING Daglig verksamhet Arbetets innehåll har i vårt samhälle förändrats genom en övergång till ökad betydelse av tjänsteproduktion och införande av ny teknik.

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Styrning av projektet Nya Slussen. Svar på remiss från Stadsrevisionen

Styrning av projektet Nya Slussen. Svar på remiss från Stadsrevisionen Dnr Sida 1 (6) 2016-05-18 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Styrning av projektet Nya Slussen. Svar på remiss från Stadsrevisionen Förslag till beslut

Läs mer

Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2014-11-28 37-48. kl. 8:30 11:30

Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2014-11-28 37-48. kl. 8:30 11:30 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2014-11-28 37-48 Plats och tid Falköping kl. 8:30 11:30 Närvarande Tjänstgörande ledamöter Magnus Oscarsson Arbetsförmedlingen, Hasse Andersson

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Boendestöd: Kom vidare Kontaktuppgifter Besöksadress: Portalgatan 30 Telefon: 018-727 68 59 www.sober.uppsala.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 6 Organisatorisk

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG Anders Drejare Handledare doktor Anders Wimo Adjungerad professor Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå. - Hemtjänst och särskilt boende -

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå. - Hemtjänst och särskilt boende - Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå - Hemtjänst och särskilt boende - Regeringens syfte med Lag Om Valfrihet (LOV) Stärka individers rätt till självbestämmande Använda konkurrens

Läs mer