Elever i behov av särskilt stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elever i behov av särskilt stöd"

Transkript

1 Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson

2 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA STYRDOKUMENT... 4 ELEVSTÖDSTRAPPAN... 5 STÖDTEAMET... 6 ARBETSGÅNG VID STÖDTEAMETS RESURSFÖRDELNING... 7 LÄS- SKRIV- OCH SPRÅKUTVECKLING... 8 DIAGNOS- OCH TESTRUTINER... 8 KARTLÄGGNING (SCREENING) AV LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING... 9 SPECIALPEDAGOGISKT STÖD VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER RIKTLINJER FÖR STÖD TILL ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER STÖD TILL ELEVER MED KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER ÅTGÄRDSPROGRAM BILAGOR: Åtgärdsprogram, mall i Infomentor..15 Intern Utredning/Kartläggning Dokumentation av gjorda stödinsatser Ekerö kommuns blanketter

3 SYFTE OCH MÅL för Ekebyhovskolans handlingsplan gällande elevstödsarbete Vi vill ge alla elever möjlighet att utvecklas, känna glädje över att göra framsteg och därigenom stärka sin självkänsla och övervinna svårigheter. Syftet med denna handlingsplan är: Att utveckla ett förebyggande arbetssätt för att minska risken för att elever hamnar i skolsvårigheter Att elever i behov av särskilt stöd ska upptäckas och ges stöd så tidigt som möjligt Att tydliggöra vår modell, dvs våra rutiner för elevstödsarbete på vår skola Att de svårigheter och problem som uppkommer ska belysas ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att beakta elevens skolsituation på alla nivåer; individuell, grupp- och organisationsnivå Att anpassa skolans krav efter alla elevers förutsättningar Mål: Att alla elever går ut år 9 med godkänt betyg i alla ämnen Därför ska: all personal som arbetar med elever erbjudas information och kompetensutveckling om inlärningssvårigheter. Handledning erbjuds efter behov. elever i skolsvårigheter få stöd och hjälp efter behov och situation, utifrån skolans mål och förutsättningar 3

4 VÅRA STYRDOKUMENT Vad säger skolans styrdokument om elever i behov av särskilt stöd? Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Skolans värdegrund och uppdrag En likvärdig utbildning Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. / / Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 2.8 Rektorns ansvar / / Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att - undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Skollagen (2010:800) 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Utredning 8 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Åtgärdsprogram 9 Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Betyg när ett ämne har avslutats 21 Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Ekerö kommuns förskole- och skolplan ( ) Speciell hänsyn ska tas till barn i behov av särskilt stöd. Åtgärder för dessa barn/elever ska sättas in i ett så tidigt skede som möjligt. Det ska i första hand ske inom ramen för den ordinarie verksamheten. I skolan ska åtgärdsprogram utarbetas för alla elever som inte bedöms nå målen. Programmen ska utarbetas i samarbete med elever och föräldrar. (sid 1-2) 4

5 ELEVSTÖDSTRAPPAN Arbetsgång vid elevstödsarbete på Ekebyhovskolan 1. Mentor/-er i årskursen Mentor/-er, lärare uppmärksammar elev i behov av särskilt stöd. Samtalar med elev och vårdnadshavare för att få deras syn på elevens skolsituation och diskuterar hur den kan förbättras, vilket kan dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 2. Arbetslag Mentor/-er, lärare kan ta upp ärendet i arbetslaget, som försöker finna vägar till förbättring och utveckling genom att utnyttja sin gemensamma kompetens. Ev. omfördelas resurser. 3. ST Stödteam Stödteamet kontaktas som gör en pedagogisk kartläggning genom samtal, observation och vid behov test. Pedagogiska åtgärder/stöd diskuteras internt. Vårdnadshavare kallas till en träff för information och/eller gemensamt utarbetande av åtgärdsprogram. Datum för uppföljning bestäms. 4. EHT Elevhälsoteam Om problemet kvarstår, tar mentor och/eller ST upp ärendet i elevhälsoteamet. Om stöd/ fördjupad utredning av kommunens resursteam önskas, fylls en särskild blankett i (se bilagaor s 22-24), som behandlas av elevhälsoteamet: rektor, biträdande rektor, skolsköterska och kurator. 5. Konferens Skolledning, vårdnadshavare, elev, personal Rektor kallar vårdnadshavare, elev (främst i de äldre årskurserna), berörd personal och elevhälso-/stödteam. Konferensen upprättar beslutsprotokoll. Även här kan beslut om fördjupad utredning tas (se punkt 4). 6. Skolledningen Ansvarar för hur man ska gå vidare. 5

6 STÖDTEAMET Vilka yrkeskategorier som ingår i Stödteamet kan variera något, men består normalt av speciallärare, specialpedagog, dyslexipedagog, svenska 2-lärare samt skolledning. Teamet samlas till möte var sjätte vecka för avstämning av stödinsatser, samtal om elever i behov av särskilt stöd mm. Stödteamet har ansvar för att förebygga och tidigt upptäcka inlärningssvårigheter samt erbjuda stöd och hjälp för elever, som av olika anledningar har svårt att nå kunskapsmålen. Stödet anpassas efter elevernas särskilda behov och situation. Stödteamet kan också stödja elever och mentorer i klassrumssituationen. Arbetsmetoderna varierar. Elever kan t ex arbeta enskilt med träningsprogram i perioder eller med arbetsuppgifter som ska utföras i klassen. I samband med konferenser för överlämnanden till högre stadier, deltar specialpedagog/lärare från båda stadierna. Specialpedagogen informerar om vilka elever som har/haft svårigheter, vilken typ av stöd de fått samt omfattning. Mottagande lärare informeras även om elevers läsutveckling, visar läsutvecklings-protokoll samt annan relevant dokumentation. Denna dokumentation samt en sammanställning över de elever som haft någon form av stöd överlämnas till mottagande speciallärare/lärare. Stödteamet ansvarar även för att dokumentera genomförda insatser på en särskild blankett som följer eleven under hela grundskoletiden (se bilaga s 20). Övriga arbetsuppgifter för stödteamet: * Utarbeta översikter över elever i behov av särskilt stöd, vilka utredningar som är gjorda, vilka stödinsatser som görs och fortlöpande aktualisera och revidera dessa insatser. * Göra behovsanalyser i samverkan med lärare/mentor och i arbetslaget och anpassa fördelningen av stöd utifrån analysen. * Vara samtalspartner ( bollplank ) för mentorer/lärare, ev efter observation i klassrummet. * Ge information i arbetslaget vid förändringar och minst två gånger per termin, berätta om stödinsatserna och dess resultat. Kontakt med berörd lärare hålls kontinuerligt kring stödinsatserna. * Göra mindre pedagogiska kartläggningar och analys av verksamheten för elever i behov av särskilt stöd som grund för arbetet med åtgärdsprogram. * Medverka i utarbetandet av åtgärdsprogram tillsammans med lärare/mentor och tillsammans med dessa ha det gemensamma ansvaret för att åtgärdsprogram utarbetas, följs upp och utvärderas. Mentor/klasslärare utformar det slutgiltiga dokumentet om man inte av särskilda skäl kommer överens om annat. * Vid behov, ge stöd till elever med förberedelser och träning inför redovisningar i klassen. * Ge elever med läs-och skrivsvårigheter muntliga förhör/prov när detta inte kan ges genom klasslärare/ämneslärare * I samarbete med mentor och lärare att hitta och beställa inspelade läromedel och andra anpassade läromedel/texter/skönlitteratur till elever med olika inlärningssvårigheter * Samarbeta med skolbibliotekarien för att hitta lämplig skönlitteratur och faktatexter till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och för beställningar av talböcker/bok och band till talboksbiblioteket. * Utarbeta handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Utvärdera stödteamets verksamhet och vid behov revidera handlingsplanen. Leda pedagogiska samtal om stöd och didaktiska frågor 6

7 ARBETSGÅNG VID STÖDTEAMETS RESURSFÖRDELNING Handling 1. Specialpedagog/lärare gör en behovsinventering genom samtal med mentorer/klasslärare, då även blankett fylls i. Nya elever kan testas. 2. Elevernas läs- och skrivutveckling screenas enligt Ekebyhovskolans handlingsplan/ekerö Kommuns Språkplan/ Läsutvecklingsplan. 3. Resultat från tester och behovsinventering sammanställs. Tidpunkt Början på höstterminen (så snart som möjligt) 4. Stödteamet utarbetar ett förslag till resurstilldelning. 5. Förslaget presenteras och diskuteras tillsammans med skolledningen. 6. Förslaget presenteras och diskuteras tillsammans med arbetslaget. 7. Resursfördelningen fastställs - tills vidare - av stödteamet och skolledningen. 8. Årskursens mentorer och stödteamet avgör gemensamt hur resurstiden skall användas under en viss period (ca 6 veckor), t ex observation, handledande samtal, arbete direkt med elever, eller resurs i klassrummet. 9. Årskursens mentorer och stödteamet utvärderar kontinuerligt utfallet av insatserna. Nästa periods bruk av resurstiden diskuteras och fastställs gemensamt. 7

8 LÄS- SKRIV- OCH SPRÅKUTVECKLING DIAGNOS- OCH TESTRUTINER Vi följer regelbundet upp elevernas läsutveckling genom s k screening (systematisk kontroll, grovgallring). Den har som syfte att så tidigt som möjligt upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (specifika läs- och skriv-svårigheter). Med hjälp av screening förebygger vi svårigheter längre fram, då vi i ett tidigt skede ser elevens behov av stöd och därmed individuellt kan anpassa läs- och skrivträningen med lämpliga åtgärder. Resultaten bildar dessutom underlag till fördelning av specialpedagogiska resurser samt till elevens åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplan. Uppföljningen av alla elevers läsutveckling görs huvudsakligen av klasslärare/lärare i svenska i samarbete med specialpedagogen. Från och med höstterminen 2011 gäller Ekerö Kommuns Språkplan/ Läsutvecklingsplan, vilket innebär att följande arbetsmetoder för uppföljning används: Bornholmsmodellen (Förskoleklass), Nya Språket Lyfter (åk 1-5), Språket på väg (åk 6-9), God skrivutveckling (åk 1-9) samt God läsutveckling (åk 1-3). God läsutveckling (Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin) beskriver fem dimensioner av läsning och innehåller kartläggning och övningar samt läsutvecklingsscheman för såväl lärare som elev. Specialpedagog/lärare bör vara klassläraren behjälplig under genomförandet av screening i klasserna, vid behov ett antal veckor i början av varje termin. Specialpedagog, speciallärare och dyslexipedagog har ansvar för uppföljning av cirka 20 % av screenade elever. Vid behov, utarbetas åtgärdsprogram i samarbete med ansvarig mentor, vårdnadshavare och elev (se bilaga s 15-16). 8

9 KARTLÄGGNING (SCREENING) AV LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING enligt Ekerö kommuns Språkplan/ Läsutvecklingsplan Text med kursiv stil anger Ekebyhovskolans tester av eget val År Kartläggning/test Syfte Förväntat resultat Uppföljning Ekerö Resursteam Arbetsmetod Förskoleklass vt Hur låter orden? (HLO) Kartläggning av fonologisk medvetenhet 18 poäng eller mer Resultaten lämnas till Ekerö Resursteam i maj Handledning Konsultation Fortbildning Bornholmsmodellen År 1 ht vt År 2 ht År 3 vt År 4 ht oktober vt Hur låter orden? (inköps centralt) Läsettan v DLS bas (inköps centralt) Nationella ämnesprov i matematik, svenska och svenska som andraspråk Läskedjor, H4 DLS Läshastighet (frivilligt) DLS Rättstavning 1 Uppföljning efter 8 v. Avkodningstest Läsförståelsetest med bildstöd Stöd för läraren vid bedömning av en elevs kunskaper i relation till kunskapskraven Visuomotorik, avkodning Läshastighet och läsförståelse Stavningsförmåga 20 poäng eller mer Stanine 4 Stanine 4 Godkänt resultat i alla deltester Stanine 4 Resultaten: HLO lämnas till Ekerö Resursteam i oktober. Analys och åtgärdsplan lämnas i nov till Produktionschef Läsettan i juni Resultaten lämnas till Ekerö Resursteam i oktober. Analys och åtgärdsplan lämnas i nov till Produktionschef Redovisning av resultat lämnas till Dexter. Analys och åtgärdsplan lämnas i början av sept till Produktionschef Resultat och ev åtgärder diskuteras mellan undervisande lärare och specialpedagog/lärare Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Nya språket lyfter observationsschema Att lära barn läsa God läsutveckling God skrivutveckling Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God läsutveckling God skrivutveckling Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God läsutveckling God skrivutveckling Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God skrivutveckling 9

10 År 5 ht oktober År 6 vt År 7 Läskedjor DLS Läshastighet (inköps centralt) Nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk DLS för högstadiet (frivilligt) Visuomotorik, avkodning Läshastighet och läsförståelse Stöd för läraren vid bedömning av elevernas kunskaper Stanine 4 Godkänt resultat i alla deltester Resultaten lämnas till Ekerö Resursteam senast v. 46. Analys och åtgärdsplan lämnas i början av dec till Produktionschef Redovisning av resultat lämnas till Dexter. Analys och åtgärdsplan lämnas i början av Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning sept till Produktionschef Stanine 4 Handledning Konsultation Fortbildning År 8 vt Kalmartestet Läsförståelsetest Nivå 2 Analys och åtgärdsplan lämnas inom 1 månad till Produktionschef År 9 vt Nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska och Sva samt i något av ämnena kemi, fysik och biologi Stöd för läraren vid bedömning av en elevs kunskaper i relation till kunskapskraven Godkänt resultat i alla deltester * God läsutvecklings- och skrivutvecklingsscheman av Ingvar Lundberg, kan användas vid behov Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Skolverkets diagnosmaterial i svenska och svenska som andra språk: Nya Språket Lyfter för åskurs 1-5 Åk 1 Avstämning A: Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet Åk 2 Avstämning B: Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning Åk 3 Avstämning C: Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar Åk 4-5 Avstämning D: Eleven läser obehindrat med förståelse Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Skolverkets diagnosmaterial i svenska och svenska som andra språk: Språket på väg - matriser för åk 6-9 Elev- och lärarmatriser i: Samtala: Strukturerade och icke strukturerade Tala: Muntlig berättelse och muntlig argumentation Skriva: berättelse, insändare och brev Läsa: Läsorienterad läsförståelse och textorienterad läsförståelse 10

11 SPECIALPEDAGOGISKT STÖD VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER För elever som uppvisar tidiga tecken på svårigheter att lära sig läsa och skriva, utarbetas ett åtgärdsprogram i samarbete med hemmet, då specialpedagogisk stödundervisning erbjuds. Det kan innebära att eleven får träna läsning enskilt eller i liten grupp i skolan, oftast även i hemmet. Även äldre elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds träning och stöd av specialpedagog/speciallärare. Det kan t ex innebära: avkodningsträning med stöd av BRAVKOD, träning av studieteknik, stöd med förberedelser och träning inför redovisningar i klassen, muntliga förhör, tips om och träning i användningen av alternativa verktyg, läs- och skrivträning på dator. Ju äldre elever, desto viktigare är det att hjälpa eleven att utveckla egna kompenserande strategier som verktyg för framtiden. Om en elev - trots vidtagna åtgärder - inte utvecklas positivt, kan vårdnadshavare begära en djupare kartläggning av barnets läs- och skrivförmåga. Då kontaktas skolsköterskan som skriver remiss till logoped. Ansvaret för att informera alla undervisande lärare om elevers läsoch skrivsvårigheter/dyslexi delas av specialpedagogen och elevens mentor. Skoldatateket är en viktig resurs för Ekerö kommuns elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi, tal- och språksvårigheter samt koncentrations/uppmärksamhetssvårigheter. Ansvarig pedagog (klasslärare/mentor och/eller specialpedagog/lärare) fyller i en blankett (se bilaga s 25) och bokar tid för besök i samarbete med elev och vårdnadshavare. Det kan ske när helst behovet dyker upp, men bör alltid ske i snar anslutning efter att en elev fått diagnos dyslexi och/eller AD(H)D. Vi ser det som en fördel att även vårdnadshavaren deltar i första besöket. Där får samtliga mötesdeltagare information, tips och råd om alternativa verktyg, kompenserande strategier, stödjande insatser m m. Eleven får också låna anpassade verktyg gratis en kortare tid, för att kunna utvärdera innan ev inköp. Detta besök kan även utgöra en god grund för utarbetandet av åtgärdsprogram. Skoldatateket erbjuder även fortbildning för personal gällande alternativa verktyg, anpassade dataprogram mm. Likaså kan de informera och utbilda föräldrar i samband med föräldramöte. En annan viktig resurs för elever med läs- och skrivsvårigheter är Ekerö Folkbibliotek som erbjuder s k Daisy Direkt. Det innebär att vårdnadshavaren bokar ett besök på biblioteket tillsammans med sitt barn. Där ger bibliotekarien information om hur man själv kan ladda ner gratis skönlitteratur som ljudfiler, hemma från sin egen dator. 11

12 RIKTLINJER FÖR STÖD TILL ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER Vi strävar efter att förebygga läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genom stimulerande språklekar och övningar som utvecklar den språkliga och fonologiska (språkljuds-) medvetenheten redan i förskoleåldern. Vi använder oss konsekvent av Bornholmsmodellen (www.bornholmsmodellen.nu) på ett strukturerat sätt. Vi strävar efter att stärka självbilden hos elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, genom att lyfta fram hans/hennes starka sidor. Vi uppmuntrar intressen både i och utanför skolan och låter eleven visa vad den är bra på för klasskamraterna. Vi strävar efter att sätta upp små delmål och ge beröm när hon/han lyckas. Vi försöker uppmärksamma och uppmuntra olika inlärningsstilar. Vi placerar eleven nära läraren så det är lättare att fråga om något är oklart (om eleven så önskar). Vi strävar efter att ge korta, tydliga instruktioner och hjälp med struktur. Vid behov, delar vi upp arbeten i mindre delar. Vi ger ofta muntliga genomgångar med ordförklaringar, som förtydligas genom stödord och/eller bilder. Vi skriver tydligt på tavlan/activeboarden. För att slippa lyssna och anteckna samtidigt, ger vi eleven anteckningshjälp eller kopierar färdiga anteckningar från t ex Activeboard eller en kamrat. Vi erbjuder läsläxor som ljudfiler. Vid behov, får eleven förstorade texter. Vi tvingar inte elever med läs- och skrivsvårigheter att läsa högt eller att skriva på tavlan inför klassen. Om möjligt, får eleven egna läroböcker för att kunna göra understrykningar i texten, alternativt kan vissa viktiga sidor kopieras. Eleven har rätt att få en extra lärobok/kopior hemma för läxläsning. Vid läromedelsbeställningar, uppmärksammar vi lärobokens layout och bedömer om den är lätt att läsa. Vi beställer också läromedlet inspelat för de elever som behöver det. Vi uppmuntrar eleven att använda alternativa verktyg, t ex dator med ordbehandlings- och rättstavningsprogram, Daisyspelare, Mp3-spelare. Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har rätt till tillgång av sådana alternativa verktyg. Vi stimulerar läsningen genom att tipsa om lättlästa böcker och talböcker. Talböcker kan lånas i Bibblan och lyssnas på via Mp3-spelare/Daisyspelare/dator. Eftersom många dyslektiker har svårigheter med automatiseringar ( rabbelkunskaper ), erbjuds t ex lathundar och miniräknare. Vi satsar särskilt på att träna och utveckla dessa elevers studieteknik, t ex genom att ta ut stödord, göra tankekartor, formulera frågor utifrån rubriker etc. Vid prov erbjuds längre provtid samt muntliga prov, antingen med personal eller på enskild plats med diktafon. Vi rättar inte stavfelen utan bedömer faktainnehållet. Vid vissa Nationella Ämnesprov erbjuds tillgång till dator med talsyntes och stavningsprogram som en del av nödvändiga anpassningar. Intentionerna ovan utgår från råd utarbetade av Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, (FDB), Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) samt Svenska Dyslexiföreningen (Läskpärmen, ). 12

13 STÖD TILL ELEVER MED KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER Strategierna nedan för att stödja elever med koncentrationssvårigheter, är främst hämtade ur Kadesjös bok Barn med koncentrationssvårigheter (2002) och från en föreläsning av Anna- Kristina Strömberg ( ). De kan ses som allmänna råd och tips. Klassrumsmiljön Klassrummet bör vara inspirerande och kreativt, men ändå strukturerat utformat - var sak på sin plats. Elever i behov av koncentrationsstöd fungerar bäst på en lugn plats, gärna lite avskärmad, ganska långt fram, gärna längs med ena långsidan. Struktur, rutiner Återkommande, tydliga rutiner är en trygghet för ostrukturerade barn. För de som har dåliga tidsbegrepp är ett tydligt och personligt dagsschema ovärderligt. För vissa kan en arbetsordning för varje lektion vara till hjälp. Med hjälp av en almanacka kan dagen struktureras och barnet kan även få grepp om nutid, dåtid och framtid. Klassrumsstrategier Ge korta, konkreta, gärna flerdelade instruktioner, gärna också visuellt. För oroliga barn är det bättre med kortare arbetspass, avgränsade uppgifter och utrymme för rörelsepauser. Förändringar eller nya situationer, t ex utflykter, bör förberedas noggrant, gärna skriftligt. Dessa barn behöver mer hjälp än andra att utveckla studietekniker. Hjälp barnet att utveckla problemlösningsstrategier - att stanna upp och tänka efter: vad går uppgiften ut på? Vilka möjliga lösningar finns? Öka barnets koncentration genom täta, uppmuntrande kommentarer. Hjälp barnet bli medvetet om sin aktivitetsnivå genom att sätta ord på det som sker, t ex "nu börjar du att ha alldeles för bråttom". Vid prov bör dessa barn få hjälp att lyckas genom t ex muntliga förhör. Hjälpmedel Datorn är ett bra hjälpmedel för att träna dessa barns basfärdigheter. För många kan hörselskydd eller hörlurar, eventuellt med musik, vara ett sätt att avskärma sig från störande stimuli. Man kan avgränsa elevens arbetsyta med färgad tejp. Av papp kan man tillverka låga skärmar som eleverna kan sätta runt arbetsytan när de vill arbeta ifred. Motoriskt oroliga elever kan ha nytta av en kilkudde. Genom att vicka på den höjs muskelspänningen och barnet orkar sitta längre. För många kan färgsignaler som markerar barnets plats och tillhörigheter vara till hjälp. Många barn klarar av att sitta stilla längre om de får något att pilla på, t ex en piggboll. En del elever fungerar bättre med hjälp av någon form av belöningssystem. Genom s k seriesamtal och sociala berättelser kan elevens självinsikt utvecklas. Skolgården Oroliga elever behöver ofta vuxnas hjälp med aktiviteter på raster. 13

14 ÅTGÄRDSPROGRAM Om en elev - av olika skäl - riskerar att inte nå målen, ska elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utredas. Då görs en intern utredning/kartläggning, som kan se olika ut beroende på elevens skolsituation och behov. Ibland används en sekretessbelagd mall för intern kartläggning (se bilaga s 17). Utredningens syften är att tydliggöra hur skolsituationen ser ut på individ- grupp- och organisationsnivå utifrån elevens, vårdnadshavarens respektive ansvarig pedagog/ers perspektiv kartlägga såväl elevens starka sidor som svårigheter ge underlag till analys om tänkbara orsaker till inlärningshinder, elevens behov samt ge förslag på åtgärder/metoder Utifrån denna utredning utarbetas ett åtgärdsprogram för att främja elevens utveckling och inlärning. Åtgärdsprogrammet är ett viktigt verktyg för den pedagogiska planeringen, så att insatserna för dessa elever samordnas. Vid utarbetandet av programmet samråder vi alltid med eleven och dess vårdnadshavare och strävar efter att eleven är delaktig i utarbetandet av mål och delmål. Andra viktiga syften med åtgärdsprogram är att: klargöra ansvarsfördelningen av åtgärder kring barnet underlätta uppföljning och utvärdering av planerade och genomförda insatser ge elever och föräldrar inflytande över elevens skolsituation dokumentera att åtgärder vidtagits Om elev och/eller förälder inte är ense med skolan skall skolans representanter ändå underteckna åtgärdsprogrammet. Från och med höstterminen 2011 skriver vi in åtgärdsprogrammen direkt i Infomentor (se följande två sidor). 14

15 Åtgärdsprogram Namn Klass Ämne Närvarande Utvärdering: Lägesbeskrivning: Mål att uppnå: 15

16 Tillvägagångssätt: Ansvariga: Ansvariga 16

17 Sekretessbelagd Intern Utredning/Kartläggning inför utarbetande av åtgärdsprogram nr: Namn: Klass: Personnummer: Datum: Person/er som fyllt i detta formulär: 1. KARTLÄGGNING: Beskrivning av elevens skolsituation, nuläge, styrkor/utvecklingsbehov ELEVENS syn på sin situation förslag på frågor: Vad tycker du om att göra vad är roligt och lätt i skolan? Vad är svårt i skolan? Vad skulle du skulle vilja bli bättre på? Är det något som du skulle vilja ändra på i skolan? VÅRDNADSHAVARENS syn på situationen förslag på frågor: Vad är ditt/ert barn intresserat av? Vad tycker hon/han är roligt i skolan? Vad är svårt för ditt barn vad är problem i skolan? (Pedagogens bemötande?) Finns det något som behöver förändras i skolan för att minska ert barns svårigheter? 17

18 SKOLPERSONALENS/pedagogens syn på situationen förslag på frågor: INDIVIDNIVÅ Hur presterar barnet i skolämnena - kommer han/hon att uppnå målen? Frånvaro? Har barnet/eleven något speciellt intresse? Starka sidor? Hur är barnets språkliga och motoriska förmåga? Hur klarar barnet av situationer som kräver samspel med andra barn/vuxna - väntan, val, förändringar, strategiskiften? Hur är relationer till kompisar i och utanför klassen samt till vuxna i skolan? Hur är uthålligheten hos barnet/eleven i de situationer som fungerar bra/mindre bra? Kan eleven arbeta efter muntliga instruktioner i grupp? Enskilda instruktioner? Tidigare utredningar stöd? GRUPPNIVÅ Hur är gruppen sammansatt? Vad utmärker klimatet i gruppen? Klassrumsmiljön? Elevens status i klassen? ORGANISATIONSNIVÅ Har arbetssätt, klassrumsmiljö, texter/arbetsmaterial etc anpassats efter elevens behov? Hur svarar skolans organisation mot elevens förutsättningar och behov? Finns dominerande arbetsformer och arbetssätt på skolan som är mer kritiska eller mer stödjande för eleven? 18

19 2. DISKUSSION/ANALYS: Slutsatser om tänkbara orsaker till inlärningshinder, elevens behov, förslag på åtgärder/metoder: Övrigt: 19

20 Dokumentation av gjorda stödinsatser Skola: Elevens namn: Personnummer: Gjorda stödinsatser Under det gångna året har eleven fått följande stöd: (typ av stödinsats, tidsmässig omfattning, berörda ämnen, ansvarig för stödet) SKOLÅR Förskola ÅT- GÄRDS PROGR Datum: UTRED- NING Datum: Stödet avslutat Datum: Förskoleklass Underskrift: Stödet avslutat Datum: Skolår 1 Underskrift: Stödet avslutat Datum: Skolår 2 Underskrift: Stödet avslutat Datum: Skolår 3 Underskrift: Stödet avslutat Datum: Underskrift: 20

21 SKOLÅR Skolår 4 ÅT- GÄRDS PROGR Datum: UTRED- NING Datum: Stödet avslutat Datum: Underskrift: Skolår 5 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 6 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 7 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 8 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 9 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Om elev byter skola: Jag tillåter att detta dokument visas för mottagande skola Målsmans underskrift 21

22 Uppdaterad version Beställning av uppdrag från Ekerö Resursteam Datum: 1. Handledning, konsultation eller observation 2. Kartläggning/utredning 3. Annat Problemformulering (Fyll i nedan oavsett val av punkt.) Tidigare/nuvarande kontakt med Resursteamet? Rektor/enhetschef Kontaktperson i personalgruppen Telefonnr. Skola/förskola Klass/avdelning Uppdragstagaren bekräftar mottagen beställning till rektor alternativt enhetschef Resursteamets noteringar Ankom Resursteamet: Ansvarig uppdragstagare 22

23 Ansökan om konsultation/bedömning av talpedagog. Datum.. Ifylles i samråd lärare- föräldrar och lämnas till talpedagogen. Barnets namn födelsedatum.. Skola/förskola klass/avd Lärare tel.. Förälders namn.tel.hem.tel.arb Orsak till ansökan Uttalssvårigheter av ljud/ord? Ja Nej Ex Utesluts eller kastas ljud om i meningar? Ja Nej Ex Bristande ordförråd? Ja Nej Ex Bristande språkförståelse? Ja Nej (missuppfattar, svårt att ta instruktioner) Svag språklig medvetenhet? Ja Nej (t.ex. svårighet att rimma, dela ord i stavelser) Stamning? Ja Nej (upphakande, omtagning, förlängning) Röst? (heshet, gällhet) Ja Nej Hur är barnets hörsel? Upprepade öroninflammationer?. Kontakt med hörselklinik?.. Kontakt med logoped?. Vem? Tillåtelse att kontakta logopeden? Har barnet svårighet med läsning och/eller skrivning? (gäller skolbarn) Övriga upplysningar. Förälders underskrift Postadress Besöksadress Telefon Ekerö Resursteam Ekerö Resursteam (Annika Josefson) Ekerö kommun, Box 205 Tegelbruksvägen (Agneta Ebbenäs) Ekerö Ekerö (Hjördis Kreku) Telefax

24 Utvärdering av genomfört uppdrag från Ekerö resursteam För att utveckla Resursteamets arbetsmetoder och samarbetet med Er, önskar vi ta del av Era synpunkter gällande vårt gemensamma arbete Enhet.. Datum Uppdraget gäller... Ansvarig uppdragstagare.. Ringa i en av siffrorna 1-5 för att markera Din/Er uppfattning. 1. Är Du/Ni nöjda med insatsen? Inte alls Mycket Motivera! Har insatsen lett fram till några konkreta förändringar i arbetet? Inte alls Mycket stora Motivera! Lämna gärna ytterligare synpunkter på tillgänglighet, bemötande och arbetssätt! Underskrift av Enhetschef. Tack för Dina/Era synpunkter! Resursteamets noteringar Inkom... Ärende nr

25 Ansökan till Skoldatateket i Ekerö kommun gällande personal/föräldrar Skriv ut blanketten i pappersformat och fyll i uppgifterna. Det går även att fylla i blanketten via datorn. Skriv i så fall under den för hand. Lämna/skicka sedan blanketten till Skoldatateket. Adress - se nedan. Skola Kontaktperson Tfn Mobiltfn E-post Önskas Information och presentation av Skoldatatekets verksamhet Utbildning i pedagogiska program och/eller alternativa verktyg riktade till enskild elev Från vår skola kommer (flera alternativ kan väljas): Arbetslag Antal pers. Specialpedagoger/speciallärare Klasslärare/handledare/mentor Övrig personal Föräldrar Övrig information (t ex vilka program/verktyg som ni önskar en genomgång av) Rektors underskrift Kontaktpersonens underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Blanketten skickas undertecknad till: Skoldatateket, Ekerö Resursteam Box Ekerö Ankomstdatum: Ärendenummer: Besöksadress: Tappströmskolan, Sal D12 Tfn:

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Lokal. Handlingsplan. för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd på Sandsjöfors skola 2013/2014. Solweig Frejdh 2013-09-12

Lokal. Handlingsplan. för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd på Sandsjöfors skola 2013/2014. Solweig Frejdh 2013-09-12 Lokal Handlingsplan för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd på Sandsjöfors skola 2013/2014 Solweig Frejdh 2013-09-12 Innehållsförteckning Lokal... 1 Handlingsplan... 1 Syfte och Mål... 3 för

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2014-2015 20140825

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014-09-23 ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014 Innehållsförteckning: Elevhälsoplan - presentation Elevhälsoarbete arbetsgång, protokoll för EVK Lathund inför upprättande av åtgärdsprogram Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling 1. KUSK, Kungsbacka Utvecklar Språk och Kommunikation. 2. Elevers fonologiska medvetenhet i början av årskurs 1. 3. KUL,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

Elevhälsoplan 2013/2014

Elevhälsoplan 2013/2014 2014-03-24 1 (11) Herrestorpskolan Tove Svensson Rektor Elevhälsoplan 2013/2014 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Elevhälsan i skollagen... 3 Elevhälsans uppdrag... 3 Trygghetsrådet... 4

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Handlingsplan. Åtgärdsprogram

Handlingsplan. Åtgärdsprogram relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Åtgärdsprogram Förskoleklass Fritidshem Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation

Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation Höörs kommun 27 sep 2014 Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation undervisning pedagogisk utredning stöd i form av extra anpassningar inom ramen

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1 (6) Datum 2014-03-31 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet anna.fouganthine@specped.su.se Innehåll Organisation av det särskilda stödet Handlingsplan/kartläggningsrutiner Exempel på läs- och

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation:

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation: 1 (4) PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, SKOLA En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan skall visa om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. Bedömningen görs av klasslärare/

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Handlingsplan. Att förebygga läs och skrivsvårigheter. Nordanstigs kommun

Handlingsplan. Att förebygga läs och skrivsvårigheter. Nordanstigs kommun Handlingsplan Att förebygga läs och skrivsvårigheter Nordanstigs kommun Min stavning är bra Jag stavar egentligen bra, men det ruskar, så att alla bokstäver kommer på fel plats. Nalle Puh 2004/2005 Berit

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Bjar, Louise & Lidberg, Caroline. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur.

Bjar, Louise & Lidberg, Caroline. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. Referenslista Bjar, Louise & Lidberg, Caroline. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund AB: Studentlitteratur.

Läs mer

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Ett stödmaterial Den sjunde nordiska kongressen om dyslexiproblematik 14 augusti 2014 i Stockholm Innehåll Bakgrund till projektet Om SPSM Teoretisk

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen Foto: Bananastock Arbetsgång för elevers utveckling mot målen Skolförvaltningen februari 2015 Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Del 1. Språkplan för Munkedals Kommun. Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling

Del 1. Språkplan för Munkedals Kommun. Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling Del 1 Språkplan för Munkedals Kommun Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling Välfärdsförvaltningens område Barn & Utbildning 2015 Innehåll 1. Inledning:...1

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Att samarbeta kring sitt barns förskole-/skolsituation

Att samarbeta kring sitt barns förskole-/skolsituation Sidan 1 Att samarbeta kring sitt barns förskole-/skolsituation Agneta Hellström ADHD-center www.habilitering.nu/adhd-center Sidan 2 Föreläsningens uppläggning Barn med ADHD och förskolans/skolans krav

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (BBSS)

HANDLINGSPLAN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (BBSS) HANDLINGSPLAN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (BBSS) FÖRSKOLA Skollagen kap 8 9: Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Lokal handlingsplan Matematik Att ge stöd till en positiv matematikutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att förebygga matematiksvårigheter

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Rönnbyskolans handlingsplan för. Elevhälsan 2014-2015

Rönnbyskolans handlingsplan för. Elevhälsan 2014-2015 Rönnbyskolans handlingsplan för Elevhälsan 2014-2015 Reviderad 2014-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ELEVHÄLSAN 3 MÅLSÄTTNING 3 ELEVHÄLSOTEAMET 3 TRYGGHETSTEAMET 3 METODISKT ARBETE 4 ÄRENDEGÅNG VID ORO KRING

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Särskilt stöd enligt nya skollagen

Särskilt stöd enligt nya skollagen Särskilt stöd enligt nya skollagen Nya skollagen (2010:800) tillämpas på utbildning från den 1 juli 2011 Utökade rättigheter för elever i behov av särskilt stöd framhålls som en av de största förändringarna

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa

Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa Innehållsförteckning Om elevhälsan.. 3 Södertörns friskolas elevhälsoteam (EHT) 3 Ansvarsfördelning 4 5 Förebyggande arbete för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Studieteknik Hur lär jag mig att lära?

Studieteknik Hur lär jag mig att lära? Studieteknik Hur lär jag mig att lära? Helena Jacobsson helena.jacobsson56@gmail.com Helena Jacobsson 20130411 1 Vad är läsning? Läsning= Avkodning x Förståelse av språk x Motivation Matteuseffekten Dalby

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Slutrapport: Pedagogisk tränare för elever och deras lärare

Slutrapport: Pedagogisk tränare för elever och deras lärare Slutrapport: Pedagogisk tränare för elever och deras lärare 1. Sammanfattning Under projektets pilotstudie påbörjades arbetet med att ta fram en modell för hur undervisningen och handledningen i skolår

Läs mer

Närvarande: Elev, Vårdnadshavarna, skolpersonal Tänk på balans vid mötet. Ostörd plats. Trevlig miljö.

Närvarande: Elev, Vårdnadshavarna, skolpersonal Tänk på balans vid mötet. Ostörd plats. Trevlig miljö. Lathund exempel. ÅTGÄRDSPROGRAM Elevens namn: Personnummer: Datum: Klass: Skola: Närvarande: Elev, Vårdnadshavarna, skolpersonal Tänk på balans vid mötet. Ostörd plats. Trevlig miljö. Bakgrund: (kan förvaras

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling.

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling. Läsning - en del av att vara människa! m Att lära l sig läsa l kräver för f r en del elever planmässig undervisning och ihärdig träning. God läsutveckling är r en produkt av tre faktorer: A x F x M Avkodning

Läs mer

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA DISPOSITION 1) Vad är syftet med skolan? 2) Ska skolan vara effektiv och inkluderande? 3) Vad säger forskningen? 4) Dokumenterad

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA PRODUCERAD I SAMARBETE MED JANSSEN-CILAG AB. www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA Janssen-Cilag AB, Box 7073, SE-192 07 Sollentuna. Tel 08-626 50 00. Fax 08-626 51 00. www.janssen-cilag.se

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Ängkärrskolan Skola med specialinriktning för elever med dyslexi LÅ 12-13 Ägare:LG-3

Ängkärrskolan Skola med specialinriktning för elever med dyslexi LÅ 12-13 Ägare:LG-3 PRESENTATION AV ÄNGKÄRRSKOLAN Ängkärrskolan firar i år sitt 20-årsjubileum. Skolan startades av föräldrar till dyslektiska barn och drivs som en icke vinstutdelande stiftelse. I styrelsen sitter föräldrar

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Arbetsplan för Elevhälsan

Arbetsplan för Elevhälsan EKTORPSRINGEN Arbetsplan för Elevhälsan 2013-12-03 Målsättning och arbetsplan Arbetet med eleverna utgår från klassen. Det är av stor vikt att det finns en specialpedagogisk medvetenhet inom arbetslaget,

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer