Elever i behov av särskilt stöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elever i behov av särskilt stöd"

Transkript

1 Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson

2 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA STYRDOKUMENT... 4 ELEVSTÖDSTRAPPAN... 5 STÖDTEAMET... 6 ARBETSGÅNG VID STÖDTEAMETS RESURSFÖRDELNING... 7 LÄS- SKRIV- OCH SPRÅKUTVECKLING... 8 DIAGNOS- OCH TESTRUTINER... 8 KARTLÄGGNING (SCREENING) AV LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING... 9 SPECIALPEDAGOGISKT STÖD VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER RIKTLINJER FÖR STÖD TILL ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER STÖD TILL ELEVER MED KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER ÅTGÄRDSPROGRAM BILAGOR: Åtgärdsprogram, mall i Infomentor..15 Intern Utredning/Kartläggning Dokumentation av gjorda stödinsatser Ekerö kommuns blanketter

3 SYFTE OCH MÅL för Ekebyhovskolans handlingsplan gällande elevstödsarbete Vi vill ge alla elever möjlighet att utvecklas, känna glädje över att göra framsteg och därigenom stärka sin självkänsla och övervinna svårigheter. Syftet med denna handlingsplan är: Att utveckla ett förebyggande arbetssätt för att minska risken för att elever hamnar i skolsvårigheter Att elever i behov av särskilt stöd ska upptäckas och ges stöd så tidigt som möjligt Att tydliggöra vår modell, dvs våra rutiner för elevstödsarbete på vår skola Att de svårigheter och problem som uppkommer ska belysas ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att beakta elevens skolsituation på alla nivåer; individuell, grupp- och organisationsnivå Att anpassa skolans krav efter alla elevers förutsättningar Mål: Att alla elever går ut år 9 med godkänt betyg i alla ämnen Därför ska: all personal som arbetar med elever erbjudas information och kompetensutveckling om inlärningssvårigheter. Handledning erbjuds efter behov. elever i skolsvårigheter få stöd och hjälp efter behov och situation, utifrån skolans mål och förutsättningar 3

4 VÅRA STYRDOKUMENT Vad säger skolans styrdokument om elever i behov av särskilt stöd? Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Skolans värdegrund och uppdrag En likvärdig utbildning Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. / / Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 2.8 Rektorns ansvar / / Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att - undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Skollagen (2010:800) 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Utredning 8 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Åtgärdsprogram 9 Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Betyg när ett ämne har avslutats 21 Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Ekerö kommuns förskole- och skolplan ( ) Speciell hänsyn ska tas till barn i behov av särskilt stöd. Åtgärder för dessa barn/elever ska sättas in i ett så tidigt skede som möjligt. Det ska i första hand ske inom ramen för den ordinarie verksamheten. I skolan ska åtgärdsprogram utarbetas för alla elever som inte bedöms nå målen. Programmen ska utarbetas i samarbete med elever och föräldrar. (sid 1-2) 4

5 ELEVSTÖDSTRAPPAN Arbetsgång vid elevstödsarbete på Ekebyhovskolan 1. Mentor/-er i årskursen Mentor/-er, lärare uppmärksammar elev i behov av särskilt stöd. Samtalar med elev och vårdnadshavare för att få deras syn på elevens skolsituation och diskuterar hur den kan förbättras, vilket kan dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 2. Arbetslag Mentor/-er, lärare kan ta upp ärendet i arbetslaget, som försöker finna vägar till förbättring och utveckling genom att utnyttja sin gemensamma kompetens. Ev. omfördelas resurser. 3. ST Stödteam Stödteamet kontaktas som gör en pedagogisk kartläggning genom samtal, observation och vid behov test. Pedagogiska åtgärder/stöd diskuteras internt. Vårdnadshavare kallas till en träff för information och/eller gemensamt utarbetande av åtgärdsprogram. Datum för uppföljning bestäms. 4. EHT Elevhälsoteam Om problemet kvarstår, tar mentor och/eller ST upp ärendet i elevhälsoteamet. Om stöd/ fördjupad utredning av kommunens resursteam önskas, fylls en särskild blankett i (se bilagaor s 22-24), som behandlas av elevhälsoteamet: rektor, biträdande rektor, skolsköterska och kurator. 5. Konferens Skolledning, vårdnadshavare, elev, personal Rektor kallar vårdnadshavare, elev (främst i de äldre årskurserna), berörd personal och elevhälso-/stödteam. Konferensen upprättar beslutsprotokoll. Även här kan beslut om fördjupad utredning tas (se punkt 4). 6. Skolledningen Ansvarar för hur man ska gå vidare. 5

6 STÖDTEAMET Vilka yrkeskategorier som ingår i Stödteamet kan variera något, men består normalt av speciallärare, specialpedagog, dyslexipedagog, svenska 2-lärare samt skolledning. Teamet samlas till möte var sjätte vecka för avstämning av stödinsatser, samtal om elever i behov av särskilt stöd mm. Stödteamet har ansvar för att förebygga och tidigt upptäcka inlärningssvårigheter samt erbjuda stöd och hjälp för elever, som av olika anledningar har svårt att nå kunskapsmålen. Stödet anpassas efter elevernas särskilda behov och situation. Stödteamet kan också stödja elever och mentorer i klassrumssituationen. Arbetsmetoderna varierar. Elever kan t ex arbeta enskilt med träningsprogram i perioder eller med arbetsuppgifter som ska utföras i klassen. I samband med konferenser för överlämnanden till högre stadier, deltar specialpedagog/lärare från båda stadierna. Specialpedagogen informerar om vilka elever som har/haft svårigheter, vilken typ av stöd de fått samt omfattning. Mottagande lärare informeras även om elevers läsutveckling, visar läsutvecklings-protokoll samt annan relevant dokumentation. Denna dokumentation samt en sammanställning över de elever som haft någon form av stöd överlämnas till mottagande speciallärare/lärare. Stödteamet ansvarar även för att dokumentera genomförda insatser på en särskild blankett som följer eleven under hela grundskoletiden (se bilaga s 20). Övriga arbetsuppgifter för stödteamet: * Utarbeta översikter över elever i behov av särskilt stöd, vilka utredningar som är gjorda, vilka stödinsatser som görs och fortlöpande aktualisera och revidera dessa insatser. * Göra behovsanalyser i samverkan med lärare/mentor och i arbetslaget och anpassa fördelningen av stöd utifrån analysen. * Vara samtalspartner ( bollplank ) för mentorer/lärare, ev efter observation i klassrummet. * Ge information i arbetslaget vid förändringar och minst två gånger per termin, berätta om stödinsatserna och dess resultat. Kontakt med berörd lärare hålls kontinuerligt kring stödinsatserna. * Göra mindre pedagogiska kartläggningar och analys av verksamheten för elever i behov av särskilt stöd som grund för arbetet med åtgärdsprogram. * Medverka i utarbetandet av åtgärdsprogram tillsammans med lärare/mentor och tillsammans med dessa ha det gemensamma ansvaret för att åtgärdsprogram utarbetas, följs upp och utvärderas. Mentor/klasslärare utformar det slutgiltiga dokumentet om man inte av särskilda skäl kommer överens om annat. * Vid behov, ge stöd till elever med förberedelser och träning inför redovisningar i klassen. * Ge elever med läs-och skrivsvårigheter muntliga förhör/prov när detta inte kan ges genom klasslärare/ämneslärare * I samarbete med mentor och lärare att hitta och beställa inspelade läromedel och andra anpassade läromedel/texter/skönlitteratur till elever med olika inlärningssvårigheter * Samarbeta med skolbibliotekarien för att hitta lämplig skönlitteratur och faktatexter till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och för beställningar av talböcker/bok och band till talboksbiblioteket. * Utarbeta handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Utvärdera stödteamets verksamhet och vid behov revidera handlingsplanen. Leda pedagogiska samtal om stöd och didaktiska frågor 6

7 ARBETSGÅNG VID STÖDTEAMETS RESURSFÖRDELNING Handling 1. Specialpedagog/lärare gör en behovsinventering genom samtal med mentorer/klasslärare, då även blankett fylls i. Nya elever kan testas. 2. Elevernas läs- och skrivutveckling screenas enligt Ekebyhovskolans handlingsplan/ekerö Kommuns Språkplan/ Läsutvecklingsplan. 3. Resultat från tester och behovsinventering sammanställs. Tidpunkt Början på höstterminen (så snart som möjligt) 4. Stödteamet utarbetar ett förslag till resurstilldelning. 5. Förslaget presenteras och diskuteras tillsammans med skolledningen. 6. Förslaget presenteras och diskuteras tillsammans med arbetslaget. 7. Resursfördelningen fastställs - tills vidare - av stödteamet och skolledningen. 8. Årskursens mentorer och stödteamet avgör gemensamt hur resurstiden skall användas under en viss period (ca 6 veckor), t ex observation, handledande samtal, arbete direkt med elever, eller resurs i klassrummet. 9. Årskursens mentorer och stödteamet utvärderar kontinuerligt utfallet av insatserna. Nästa periods bruk av resurstiden diskuteras och fastställs gemensamt. 7

8 LÄS- SKRIV- OCH SPRÅKUTVECKLING DIAGNOS- OCH TESTRUTINER Vi följer regelbundet upp elevernas läsutveckling genom s k screening (systematisk kontroll, grovgallring). Den har som syfte att så tidigt som möjligt upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (specifika läs- och skriv-svårigheter). Med hjälp av screening förebygger vi svårigheter längre fram, då vi i ett tidigt skede ser elevens behov av stöd och därmed individuellt kan anpassa läs- och skrivträningen med lämpliga åtgärder. Resultaten bildar dessutom underlag till fördelning av specialpedagogiska resurser samt till elevens åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplan. Uppföljningen av alla elevers läsutveckling görs huvudsakligen av klasslärare/lärare i svenska i samarbete med specialpedagogen. Från och med höstterminen 2011 gäller Ekerö Kommuns Språkplan/ Läsutvecklingsplan, vilket innebär att följande arbetsmetoder för uppföljning används: Bornholmsmodellen (Förskoleklass), Nya Språket Lyfter (åk 1-5), Språket på väg (åk 6-9), God skrivutveckling (åk 1-9) samt God läsutveckling (åk 1-3). God läsutveckling (Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin) beskriver fem dimensioner av läsning och innehåller kartläggning och övningar samt läsutvecklingsscheman för såväl lärare som elev. Specialpedagog/lärare bör vara klassläraren behjälplig under genomförandet av screening i klasserna, vid behov ett antal veckor i början av varje termin. Specialpedagog, speciallärare och dyslexipedagog har ansvar för uppföljning av cirka 20 % av screenade elever. Vid behov, utarbetas åtgärdsprogram i samarbete med ansvarig mentor, vårdnadshavare och elev (se bilaga s 15-16). 8

9 KARTLÄGGNING (SCREENING) AV LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING enligt Ekerö kommuns Språkplan/ Läsutvecklingsplan Text med kursiv stil anger Ekebyhovskolans tester av eget val År Kartläggning/test Syfte Förväntat resultat Uppföljning Ekerö Resursteam Arbetsmetod Förskoleklass vt Hur låter orden? (HLO) Kartläggning av fonologisk medvetenhet 18 poäng eller mer Resultaten lämnas till Ekerö Resursteam i maj Handledning Konsultation Fortbildning Bornholmsmodellen År 1 ht vt År 2 ht År 3 vt År 4 ht oktober vt Hur låter orden? (inköps centralt) Läsettan v DLS bas (inköps centralt) Nationella ämnesprov i matematik, svenska och svenska som andraspråk Läskedjor, H4 DLS Läshastighet (frivilligt) DLS Rättstavning 1 Uppföljning efter 8 v. Avkodningstest Läsförståelsetest med bildstöd Stöd för läraren vid bedömning av en elevs kunskaper i relation till kunskapskraven Visuomotorik, avkodning Läshastighet och läsförståelse Stavningsförmåga 20 poäng eller mer Stanine 4 Stanine 4 Godkänt resultat i alla deltester Stanine 4 Resultaten: HLO lämnas till Ekerö Resursteam i oktober. Analys och åtgärdsplan lämnas i nov till Produktionschef Läsettan i juni Resultaten lämnas till Ekerö Resursteam i oktober. Analys och åtgärdsplan lämnas i nov till Produktionschef Redovisning av resultat lämnas till Dexter. Analys och åtgärdsplan lämnas i början av sept till Produktionschef Resultat och ev åtgärder diskuteras mellan undervisande lärare och specialpedagog/lärare Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Nya språket lyfter observationsschema Att lära barn läsa God läsutveckling God skrivutveckling Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God läsutveckling God skrivutveckling Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God läsutveckling God skrivutveckling Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God skrivutveckling 9

10 År 5 ht oktober År 6 vt År 7 Läskedjor DLS Läshastighet (inköps centralt) Nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk DLS för högstadiet (frivilligt) Visuomotorik, avkodning Läshastighet och läsförståelse Stöd för läraren vid bedömning av elevernas kunskaper Stanine 4 Godkänt resultat i alla deltester Resultaten lämnas till Ekerö Resursteam senast v. 46. Analys och åtgärdsplan lämnas i början av dec till Produktionschef Redovisning av resultat lämnas till Dexter. Analys och åtgärdsplan lämnas i början av Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning sept till Produktionschef Stanine 4 Handledning Konsultation Fortbildning År 8 vt Kalmartestet Läsförståelsetest Nivå 2 Analys och åtgärdsplan lämnas inom 1 månad till Produktionschef År 9 vt Nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska och Sva samt i något av ämnena kemi, fysik och biologi Stöd för läraren vid bedömning av en elevs kunskaper i relation till kunskapskraven Godkänt resultat i alla deltester * God läsutvecklings- och skrivutvecklingsscheman av Ingvar Lundberg, kan användas vid behov Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Skolverkets diagnosmaterial i svenska och svenska som andra språk: Nya Språket Lyfter för åskurs 1-5 Åk 1 Avstämning A: Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet Åk 2 Avstämning B: Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning Åk 3 Avstämning C: Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar Åk 4-5 Avstämning D: Eleven läser obehindrat med förståelse Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Skolverkets diagnosmaterial i svenska och svenska som andra språk: Språket på väg - matriser för åk 6-9 Elev- och lärarmatriser i: Samtala: Strukturerade och icke strukturerade Tala: Muntlig berättelse och muntlig argumentation Skriva: berättelse, insändare och brev Läsa: Läsorienterad läsförståelse och textorienterad läsförståelse 10

11 SPECIALPEDAGOGISKT STÖD VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER För elever som uppvisar tidiga tecken på svårigheter att lära sig läsa och skriva, utarbetas ett åtgärdsprogram i samarbete med hemmet, då specialpedagogisk stödundervisning erbjuds. Det kan innebära att eleven får träna läsning enskilt eller i liten grupp i skolan, oftast även i hemmet. Även äldre elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds träning och stöd av specialpedagog/speciallärare. Det kan t ex innebära: avkodningsträning med stöd av BRAVKOD, träning av studieteknik, stöd med förberedelser och träning inför redovisningar i klassen, muntliga förhör, tips om och träning i användningen av alternativa verktyg, läs- och skrivträning på dator. Ju äldre elever, desto viktigare är det att hjälpa eleven att utveckla egna kompenserande strategier som verktyg för framtiden. Om en elev - trots vidtagna åtgärder - inte utvecklas positivt, kan vårdnadshavare begära en djupare kartläggning av barnets läs- och skrivförmåga. Då kontaktas skolsköterskan som skriver remiss till logoped. Ansvaret för att informera alla undervisande lärare om elevers läsoch skrivsvårigheter/dyslexi delas av specialpedagogen och elevens mentor. Skoldatateket är en viktig resurs för Ekerö kommuns elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi, tal- och språksvårigheter samt koncentrations/uppmärksamhetssvårigheter. Ansvarig pedagog (klasslärare/mentor och/eller specialpedagog/lärare) fyller i en blankett (se bilaga s 25) och bokar tid för besök i samarbete med elev och vårdnadshavare. Det kan ske när helst behovet dyker upp, men bör alltid ske i snar anslutning efter att en elev fått diagnos dyslexi och/eller AD(H)D. Vi ser det som en fördel att även vårdnadshavaren deltar i första besöket. Där får samtliga mötesdeltagare information, tips och råd om alternativa verktyg, kompenserande strategier, stödjande insatser m m. Eleven får också låna anpassade verktyg gratis en kortare tid, för att kunna utvärdera innan ev inköp. Detta besök kan även utgöra en god grund för utarbetandet av åtgärdsprogram. Skoldatateket erbjuder även fortbildning för personal gällande alternativa verktyg, anpassade dataprogram mm. Likaså kan de informera och utbilda föräldrar i samband med föräldramöte. En annan viktig resurs för elever med läs- och skrivsvårigheter är Ekerö Folkbibliotek som erbjuder s k Daisy Direkt. Det innebär att vårdnadshavaren bokar ett besök på biblioteket tillsammans med sitt barn. Där ger bibliotekarien information om hur man själv kan ladda ner gratis skönlitteratur som ljudfiler, hemma från sin egen dator. 11

12 RIKTLINJER FÖR STÖD TILL ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER Vi strävar efter att förebygga läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genom stimulerande språklekar och övningar som utvecklar den språkliga och fonologiska (språkljuds-) medvetenheten redan i förskoleåldern. Vi använder oss konsekvent av Bornholmsmodellen (www.bornholmsmodellen.nu) på ett strukturerat sätt. Vi strävar efter att stärka självbilden hos elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, genom att lyfta fram hans/hennes starka sidor. Vi uppmuntrar intressen både i och utanför skolan och låter eleven visa vad den är bra på för klasskamraterna. Vi strävar efter att sätta upp små delmål och ge beröm när hon/han lyckas. Vi försöker uppmärksamma och uppmuntra olika inlärningsstilar. Vi placerar eleven nära läraren så det är lättare att fråga om något är oklart (om eleven så önskar). Vi strävar efter att ge korta, tydliga instruktioner och hjälp med struktur. Vid behov, delar vi upp arbeten i mindre delar. Vi ger ofta muntliga genomgångar med ordförklaringar, som förtydligas genom stödord och/eller bilder. Vi skriver tydligt på tavlan/activeboarden. För att slippa lyssna och anteckna samtidigt, ger vi eleven anteckningshjälp eller kopierar färdiga anteckningar från t ex Activeboard eller en kamrat. Vi erbjuder läsläxor som ljudfiler. Vid behov, får eleven förstorade texter. Vi tvingar inte elever med läs- och skrivsvårigheter att läsa högt eller att skriva på tavlan inför klassen. Om möjligt, får eleven egna läroböcker för att kunna göra understrykningar i texten, alternativt kan vissa viktiga sidor kopieras. Eleven har rätt att få en extra lärobok/kopior hemma för läxläsning. Vid läromedelsbeställningar, uppmärksammar vi lärobokens layout och bedömer om den är lätt att läsa. Vi beställer också läromedlet inspelat för de elever som behöver det. Vi uppmuntrar eleven att använda alternativa verktyg, t ex dator med ordbehandlings- och rättstavningsprogram, Daisyspelare, Mp3-spelare. Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har rätt till tillgång av sådana alternativa verktyg. Vi stimulerar läsningen genom att tipsa om lättlästa böcker och talböcker. Talböcker kan lånas i Bibblan och lyssnas på via Mp3-spelare/Daisyspelare/dator. Eftersom många dyslektiker har svårigheter med automatiseringar ( rabbelkunskaper ), erbjuds t ex lathundar och miniräknare. Vi satsar särskilt på att träna och utveckla dessa elevers studieteknik, t ex genom att ta ut stödord, göra tankekartor, formulera frågor utifrån rubriker etc. Vid prov erbjuds längre provtid samt muntliga prov, antingen med personal eller på enskild plats med diktafon. Vi rättar inte stavfelen utan bedömer faktainnehållet. Vid vissa Nationella Ämnesprov erbjuds tillgång till dator med talsyntes och stavningsprogram som en del av nödvändiga anpassningar. Intentionerna ovan utgår från råd utarbetade av Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, (FDB), Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) samt Svenska Dyslexiföreningen (Läskpärmen, ). 12

13 STÖD TILL ELEVER MED KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER Strategierna nedan för att stödja elever med koncentrationssvårigheter, är främst hämtade ur Kadesjös bok Barn med koncentrationssvårigheter (2002) och från en föreläsning av Anna- Kristina Strömberg ( ). De kan ses som allmänna råd och tips. Klassrumsmiljön Klassrummet bör vara inspirerande och kreativt, men ändå strukturerat utformat - var sak på sin plats. Elever i behov av koncentrationsstöd fungerar bäst på en lugn plats, gärna lite avskärmad, ganska långt fram, gärna längs med ena långsidan. Struktur, rutiner Återkommande, tydliga rutiner är en trygghet för ostrukturerade barn. För de som har dåliga tidsbegrepp är ett tydligt och personligt dagsschema ovärderligt. För vissa kan en arbetsordning för varje lektion vara till hjälp. Med hjälp av en almanacka kan dagen struktureras och barnet kan även få grepp om nutid, dåtid och framtid. Klassrumsstrategier Ge korta, konkreta, gärna flerdelade instruktioner, gärna också visuellt. För oroliga barn är det bättre med kortare arbetspass, avgränsade uppgifter och utrymme för rörelsepauser. Förändringar eller nya situationer, t ex utflykter, bör förberedas noggrant, gärna skriftligt. Dessa barn behöver mer hjälp än andra att utveckla studietekniker. Hjälp barnet att utveckla problemlösningsstrategier - att stanna upp och tänka efter: vad går uppgiften ut på? Vilka möjliga lösningar finns? Öka barnets koncentration genom täta, uppmuntrande kommentarer. Hjälp barnet bli medvetet om sin aktivitetsnivå genom att sätta ord på det som sker, t ex "nu börjar du att ha alldeles för bråttom". Vid prov bör dessa barn få hjälp att lyckas genom t ex muntliga förhör. Hjälpmedel Datorn är ett bra hjälpmedel för att träna dessa barns basfärdigheter. För många kan hörselskydd eller hörlurar, eventuellt med musik, vara ett sätt att avskärma sig från störande stimuli. Man kan avgränsa elevens arbetsyta med färgad tejp. Av papp kan man tillverka låga skärmar som eleverna kan sätta runt arbetsytan när de vill arbeta ifred. Motoriskt oroliga elever kan ha nytta av en kilkudde. Genom att vicka på den höjs muskelspänningen och barnet orkar sitta längre. För många kan färgsignaler som markerar barnets plats och tillhörigheter vara till hjälp. Många barn klarar av att sitta stilla längre om de får något att pilla på, t ex en piggboll. En del elever fungerar bättre med hjälp av någon form av belöningssystem. Genom s k seriesamtal och sociala berättelser kan elevens självinsikt utvecklas. Skolgården Oroliga elever behöver ofta vuxnas hjälp med aktiviteter på raster. 13

14 ÅTGÄRDSPROGRAM Om en elev - av olika skäl - riskerar att inte nå målen, ska elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utredas. Då görs en intern utredning/kartläggning, som kan se olika ut beroende på elevens skolsituation och behov. Ibland används en sekretessbelagd mall för intern kartläggning (se bilaga s 17). Utredningens syften är att tydliggöra hur skolsituationen ser ut på individ- grupp- och organisationsnivå utifrån elevens, vårdnadshavarens respektive ansvarig pedagog/ers perspektiv kartlägga såväl elevens starka sidor som svårigheter ge underlag till analys om tänkbara orsaker till inlärningshinder, elevens behov samt ge förslag på åtgärder/metoder Utifrån denna utredning utarbetas ett åtgärdsprogram för att främja elevens utveckling och inlärning. Åtgärdsprogrammet är ett viktigt verktyg för den pedagogiska planeringen, så att insatserna för dessa elever samordnas. Vid utarbetandet av programmet samråder vi alltid med eleven och dess vårdnadshavare och strävar efter att eleven är delaktig i utarbetandet av mål och delmål. Andra viktiga syften med åtgärdsprogram är att: klargöra ansvarsfördelningen av åtgärder kring barnet underlätta uppföljning och utvärdering av planerade och genomförda insatser ge elever och föräldrar inflytande över elevens skolsituation dokumentera att åtgärder vidtagits Om elev och/eller förälder inte är ense med skolan skall skolans representanter ändå underteckna åtgärdsprogrammet. Från och med höstterminen 2011 skriver vi in åtgärdsprogrammen direkt i Infomentor (se följande två sidor). 14

15 Åtgärdsprogram Namn Klass Ämne Närvarande Utvärdering: Lägesbeskrivning: Mål att uppnå: 15

16 Tillvägagångssätt: Ansvariga: Ansvariga 16

17 Sekretessbelagd Intern Utredning/Kartläggning inför utarbetande av åtgärdsprogram nr: Namn: Klass: Personnummer: Datum: Person/er som fyllt i detta formulär: 1. KARTLÄGGNING: Beskrivning av elevens skolsituation, nuläge, styrkor/utvecklingsbehov ELEVENS syn på sin situation förslag på frågor: Vad tycker du om att göra vad är roligt och lätt i skolan? Vad är svårt i skolan? Vad skulle du skulle vilja bli bättre på? Är det något som du skulle vilja ändra på i skolan? VÅRDNADSHAVARENS syn på situationen förslag på frågor: Vad är ditt/ert barn intresserat av? Vad tycker hon/han är roligt i skolan? Vad är svårt för ditt barn vad är problem i skolan? (Pedagogens bemötande?) Finns det något som behöver förändras i skolan för att minska ert barns svårigheter? 17

18 SKOLPERSONALENS/pedagogens syn på situationen förslag på frågor: INDIVIDNIVÅ Hur presterar barnet i skolämnena - kommer han/hon att uppnå målen? Frånvaro? Har barnet/eleven något speciellt intresse? Starka sidor? Hur är barnets språkliga och motoriska förmåga? Hur klarar barnet av situationer som kräver samspel med andra barn/vuxna - väntan, val, förändringar, strategiskiften? Hur är relationer till kompisar i och utanför klassen samt till vuxna i skolan? Hur är uthålligheten hos barnet/eleven i de situationer som fungerar bra/mindre bra? Kan eleven arbeta efter muntliga instruktioner i grupp? Enskilda instruktioner? Tidigare utredningar stöd? GRUPPNIVÅ Hur är gruppen sammansatt? Vad utmärker klimatet i gruppen? Klassrumsmiljön? Elevens status i klassen? ORGANISATIONSNIVÅ Har arbetssätt, klassrumsmiljö, texter/arbetsmaterial etc anpassats efter elevens behov? Hur svarar skolans organisation mot elevens förutsättningar och behov? Finns dominerande arbetsformer och arbetssätt på skolan som är mer kritiska eller mer stödjande för eleven? 18

19 2. DISKUSSION/ANALYS: Slutsatser om tänkbara orsaker till inlärningshinder, elevens behov, förslag på åtgärder/metoder: Övrigt: 19

20 Dokumentation av gjorda stödinsatser Skola: Elevens namn: Personnummer: Gjorda stödinsatser Under det gångna året har eleven fått följande stöd: (typ av stödinsats, tidsmässig omfattning, berörda ämnen, ansvarig för stödet) SKOLÅR Förskola ÅT- GÄRDS PROGR Datum: UTRED- NING Datum: Stödet avslutat Datum: Förskoleklass Underskrift: Stödet avslutat Datum: Skolår 1 Underskrift: Stödet avslutat Datum: Skolår 2 Underskrift: Stödet avslutat Datum: Skolår 3 Underskrift: Stödet avslutat Datum: Underskrift: 20

21 SKOLÅR Skolår 4 ÅT- GÄRDS PROGR Datum: UTRED- NING Datum: Stödet avslutat Datum: Underskrift: Skolår 5 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 6 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 7 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 8 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 9 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Om elev byter skola: Jag tillåter att detta dokument visas för mottagande skola Målsmans underskrift 21

22 Uppdaterad version Beställning av uppdrag från Ekerö Resursteam Datum: 1. Handledning, konsultation eller observation 2. Kartläggning/utredning 3. Annat Problemformulering (Fyll i nedan oavsett val av punkt.) Tidigare/nuvarande kontakt med Resursteamet? Rektor/enhetschef Kontaktperson i personalgruppen Telefonnr. Skola/förskola Klass/avdelning Uppdragstagaren bekräftar mottagen beställning till rektor alternativt enhetschef Resursteamets noteringar Ankom Resursteamet: Ansvarig uppdragstagare 22

23 Ansökan om konsultation/bedömning av talpedagog. Datum.. Ifylles i samråd lärare- föräldrar och lämnas till talpedagogen. Barnets namn födelsedatum.. Skola/förskola klass/avd Lärare tel.. Förälders namn.tel.hem.tel.arb Orsak till ansökan Uttalssvårigheter av ljud/ord? Ja Nej Ex Utesluts eller kastas ljud om i meningar? Ja Nej Ex Bristande ordförråd? Ja Nej Ex Bristande språkförståelse? Ja Nej (missuppfattar, svårt att ta instruktioner) Svag språklig medvetenhet? Ja Nej (t.ex. svårighet att rimma, dela ord i stavelser) Stamning? Ja Nej (upphakande, omtagning, förlängning) Röst? (heshet, gällhet) Ja Nej Hur är barnets hörsel? Upprepade öroninflammationer?. Kontakt med hörselklinik?.. Kontakt med logoped?. Vem? Tillåtelse att kontakta logopeden? Har barnet svårighet med läsning och/eller skrivning? (gäller skolbarn) Övriga upplysningar. Förälders underskrift Postadress Besöksadress Telefon Ekerö Resursteam Ekerö Resursteam (Annika Josefson) Ekerö kommun, Box 205 Tegelbruksvägen (Agneta Ebbenäs) Ekerö Ekerö (Hjördis Kreku) Telefax

24 Utvärdering av genomfört uppdrag från Ekerö resursteam För att utveckla Resursteamets arbetsmetoder och samarbetet med Er, önskar vi ta del av Era synpunkter gällande vårt gemensamma arbete Enhet.. Datum Uppdraget gäller... Ansvarig uppdragstagare.. Ringa i en av siffrorna 1-5 för att markera Din/Er uppfattning. 1. Är Du/Ni nöjda med insatsen? Inte alls Mycket Motivera! Har insatsen lett fram till några konkreta förändringar i arbetet? Inte alls Mycket stora Motivera! Lämna gärna ytterligare synpunkter på tillgänglighet, bemötande och arbetssätt! Underskrift av Enhetschef. Tack för Dina/Era synpunkter! Resursteamets noteringar Inkom... Ärende nr

25 Ansökan till Skoldatateket i Ekerö kommun gällande personal/föräldrar Skriv ut blanketten i pappersformat och fyll i uppgifterna. Det går även att fylla i blanketten via datorn. Skriv i så fall under den för hand. Lämna/skicka sedan blanketten till Skoldatateket. Adress - se nedan. Skola Kontaktperson Tfn Mobiltfn E-post Önskas Information och presentation av Skoldatatekets verksamhet Utbildning i pedagogiska program och/eller alternativa verktyg riktade till enskild elev Från vår skola kommer (flera alternativ kan väljas): Arbetslag Antal pers. Specialpedagoger/speciallärare Klasslärare/handledare/mentor Övrig personal Föräldrar Övrig information (t ex vilka program/verktyg som ni önskar en genomgång av) Rektors underskrift Kontaktpersonens underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Blanketten skickas undertecknad till: Skoldatateket, Ekerö Resursteam Box Ekerö Ankomstdatum: Ärendenummer: Besöksadress: Tappströmskolan, Sal D12 Tfn:

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Lokal. Handlingsplan. för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd på Sandsjöfors skola 2013/2014. Solweig Frejdh 2013-09-12

Lokal. Handlingsplan. för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd på Sandsjöfors skola 2013/2014. Solweig Frejdh 2013-09-12 Lokal Handlingsplan för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd på Sandsjöfors skola 2013/2014 Solweig Frejdh 2013-09-12 Innehållsförteckning Lokal... 1 Handlingsplan... 1 Syfte och Mål... 3 för

Läs mer

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Läsförmåga är en nyckel för inkludering både i skolan och i samhället. Att kunna läsa är elevens viktigaste redskap för att lyckas

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015 Elevhälsoplan för Älta Skola 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Funktioner i Elevhälsan 3 Gången vid elevärenden 5 Klasskonferens 6 Överlämnande. 6 Inflyttning. 6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 7 Neuropsykiatriska

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 R E V I D E R A D A U G U S T I 2 0 17 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM Innehållsförteckning 2 1. Förebyggande

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat STÖDMATERIAL för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet Reviderat 20131029. Arbetsprocessen Arbetsprocessen kan beskrivas i följande steg, vilka skall dokumenteras fortlöpande under processens gång. 2 Förebyggande

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan Läsåret 2016-2017 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande språk, -läs- och skrivutveckling i skolår

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems skolområde År F-5

Gunnarsbo/Sandhems skolområde År F-5 Gunnarsbo/Sandhems skolområde År F-5 Lokal handlingsplan Läsa och skriva Att ge stöd till en positiv läs- och skrivutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att tidigt

Läs mer

Handlingsplan dyslexi Viksängsskolan

Handlingsplan dyslexi Viksängsskolan VÄSTERÅS STAD 2011-10-06 1(5) Handlingsplan dyslexi VÄSTERÅS STAD 2011-10-06 2(5) Innehållsförteckning 1.Screening... 3 1.1 Screening år 6... 3 1.2 Screening år 7... 3 1.3 Ytterligare diagnostisering...

Läs mer

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling Handlingsplan Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling 0 Tyresö 2014 (Reviderad 2016) Anna Refors Grundskolelärare med specialpedagogisk kompetens

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Läsåret 2015-2016 Joachim Åberg Rektor Tolg skola Ewa-Lena Eliasson Specialpedagog Tolg skola Rev. 1 augusti-15. 1. Vision Skolans vision ska vara möjlig

Läs mer

Pedagogisk utredning av läs och skrivsvårigheter/dyslexi Växjö 11 augusti 2015

Pedagogisk utredning av läs och skrivsvårigheter/dyslexi Växjö 11 augusti 2015 Pedagogisk utredning av läs och skrivsvårigheter/dyslexi Växjö 11 augusti 2015 En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Britt-Lis Persson &Evelinn Fagerberg Rådgivare Pedagogisk

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Handlingsplan. Lokal. för att uppmärksamma elever i behov av stödinsatser på Parkskolan åk 4-6 2015/2016. Solweig Frejdh. Reviderad 2015-11-04

Handlingsplan. Lokal. för att uppmärksamma elever i behov av stödinsatser på Parkskolan åk 4-6 2015/2016. Solweig Frejdh. Reviderad 2015-11-04 Lokal Handlingsplan för att uppmärksamma elever i behov av stödinsatser på Parkskolan åk 4-6 2015/2016 Solweig Frejdh Reviderad 2015-11-04 Innehållsförteckning 1. Syfte och mål s. 3 2. Våra styrdokument

Läs mer

Handlingsplan. För språk-, läs- och skrivutveckling 2014-06-23

Handlingsplan. För språk-, läs- och skrivutveckling 2014-06-23 Handlingsplan För språk-, läs- och skrivutveckling 2014-06-23 Handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling i Sotenäs kommun Målsättning I Sotenäs kommun ska ingen elev med språk-, läsoch skrivsvårigheter

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 27/1 2016 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010)

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 1 (17) Dnr 40-2010:119 Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 2 (17) Huvudmannen 1.1 Förvaltningschef (eller motsvarande) m.fl. Inledning Hur uppfattar ni att det fungerar

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2014-2015 20140825

Läs mer

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Handlingsplan Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Ett elevärendes gång. Hälsofrämjande. Utveckling mot målen. Förebyggande

Ett elevärendes gång. Hälsofrämjande. Utveckling mot målen. Förebyggande Ett elevärendes gång För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas och det ska finnas tillgång till

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 Datum 2011-05-23 Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 1. Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Överenskommelse

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevers språk- läs- och skrivutveckling inom Strövelstorps rektorsområde.

Handlingsplan för barn/elevers språk- läs- och skrivutveckling inom Strövelstorps rektorsområde. Handlingsplan för barn/elevers språk- läs- och skrivutveckling inom Strövelstorps rektorsområde. Reviderad December 2013 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16 Elevhälsoplan Boo Gårds skola 2015/16 1 Innehåll Innehåll... 2 Elevhälsoteamet... 3 Inledning... 4 Pedagogisk utredning... 6 Ansvarsfördelning... 7 Rutiner för elevärenden... 8 Vad gör vi för att upptäcka

Läs mer

få barn/ elever barn/elever med språk-, läsoch/eller barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever

få barn/ elever barn/elever med språk-, läsoch/eller barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever Nivå 4 utökat EHT få barn/ elever utredning Nivå 3 EHT barn/elever med språk-, läsoch/eller skrivsvårigheter förslag fördjupad pedagogisk kartläggning vid läs- och skrivsvårigheter Nivå 2 arbetslaget speciallärare

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess Förklaringstext till Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess UPPMÄRKSAMMA Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Gefle Montessoriskola, reviderad september 2012 Utvärderas och revideras september 2013 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon:

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling 1. KUSK, Kungsbacka Utvecklar Språk och Kommunikation. 2. Elevers fonologiska medvetenhet i början av årskurs 1. 3. KUL,

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

Elevhälsoplan. Sickla skola 2014/15. Elevhälsoplan 2014-15. Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor

Elevhälsoplan. Sickla skola 2014/15. Elevhälsoplan 2014-15. Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor Elevhälsoplan 2014-15 Elevhälsoplan Sickla skola 2014/15 Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor POSTADRESS BESÖKSADRESS Sickla skola, 131 83 Nacka Gillevägen

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola 3L e kt Cg.'"Le71, Beslut Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ryaskolan 4-9 i Göteborgs kommun 2(10) Uppföljning

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014-09-23 ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014 Innehållsförteckning: Elevhälsoplan - presentation Elevhälsoarbete arbetsgång, protokoll för EVK Lathund inför upprättande av åtgärdsprogram Handlingsplan

Läs mer

Manual Pedagogisk utredning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Manual Pedagogisk utredning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Manual Pedagogisk utredning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Plan för upprättande av åtgärdsprogram för år 1-9 i Sala Kommun

Plan för upprättande av åtgärdsprogram för år 1-9 i Sala Kommun Plan för upprättande av åtgärdsprogram för år 1-9 i Sala Kommun Innehållsförteckning Inledning.sid. 3 Åtgärdsprogram ett verktyg i skolans vardag..sid. 4 IUP och åtgärdsprogram...sid. 5 Sekretess och förvaring.sid.

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

För vårdgivare: remiss för läs- och skrivutredning i årskurs 4 gymnasiet

För vårdgivare: remiss för läs- och skrivutredning i årskurs 4 gymnasiet För vårdgivare: remiss för läs- och skrivutredning i årskurs 4 gymnasiet Skolan ansvarar för att uppmärksamma, utreda och rikta insatser vid läs- och skrivsvårigheter. I de fall eleven är i behov av att

Läs mer

Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. september 2016 Styrdokument Denna handlingsplan har sin utgångspunkt i vad som sägs om extra anpassningar samt åtgärdsprogram

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Läsåret 2017-2018 Rektor Cecilia Medalen Rektor Jerry Prestberg Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Svenstaviks skola 2 Skolans elevhälsa 2 Svenstaviks skolas

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

ELEVER MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 2009-09-07 ELEVER MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder,

Läs mer

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutinen är skapad efter att bestämmelserna kring stödinsatser förändrats från och med den 1 juli 2014. I de nya bestämmelserna används

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Insatser för elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan i Motala kommun

Insatser för elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan i Motala kommun Revisionsrapport Insatser för elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan i Motala kommun Håkan Lindahl Marie Lindblad November 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning

Läs mer

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3 NY Lindesbergs kommuns Språkplan från förskolan till skolår 3 Fastställd av: Peter Lundell verksamhetschef grundskola och Kristina Öhrn verksamhetschef förskola Framtagen av: Åsa Jönsson, verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer