Elever i behov av särskilt stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elever i behov av särskilt stöd"

Transkript

1 Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson

2 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA STYRDOKUMENT... 4 ELEVSTÖDSTRAPPAN... 5 STÖDTEAMET... 6 ARBETSGÅNG VID STÖDTEAMETS RESURSFÖRDELNING... 7 LÄS- SKRIV- OCH SPRÅKUTVECKLING... 8 DIAGNOS- OCH TESTRUTINER... 8 KARTLÄGGNING (SCREENING) AV LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING... 9 SPECIALPEDAGOGISKT STÖD VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER RIKTLINJER FÖR STÖD TILL ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER STÖD TILL ELEVER MED KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER ÅTGÄRDSPROGRAM BILAGOR: Åtgärdsprogram, mall i Infomentor..15 Intern Utredning/Kartläggning Dokumentation av gjorda stödinsatser Ekerö kommuns blanketter

3 SYFTE OCH MÅL för Ekebyhovskolans handlingsplan gällande elevstödsarbete Vi vill ge alla elever möjlighet att utvecklas, känna glädje över att göra framsteg och därigenom stärka sin självkänsla och övervinna svårigheter. Syftet med denna handlingsplan är: Att utveckla ett förebyggande arbetssätt för att minska risken för att elever hamnar i skolsvårigheter Att elever i behov av särskilt stöd ska upptäckas och ges stöd så tidigt som möjligt Att tydliggöra vår modell, dvs våra rutiner för elevstödsarbete på vår skola Att de svårigheter och problem som uppkommer ska belysas ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att beakta elevens skolsituation på alla nivåer; individuell, grupp- och organisationsnivå Att anpassa skolans krav efter alla elevers förutsättningar Mål: Att alla elever går ut år 9 med godkänt betyg i alla ämnen Därför ska: all personal som arbetar med elever erbjudas information och kompetensutveckling om inlärningssvårigheter. Handledning erbjuds efter behov. elever i skolsvårigheter få stöd och hjälp efter behov och situation, utifrån skolans mål och förutsättningar 3

4 VÅRA STYRDOKUMENT Vad säger skolans styrdokument om elever i behov av särskilt stöd? Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Skolans värdegrund och uppdrag En likvärdig utbildning Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. / / Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 2.8 Rektorns ansvar / / Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att - undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Skollagen (2010:800) 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Utredning 8 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Åtgärdsprogram 9 Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Betyg när ett ämne har avslutats 21 Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Ekerö kommuns förskole- och skolplan ( ) Speciell hänsyn ska tas till barn i behov av särskilt stöd. Åtgärder för dessa barn/elever ska sättas in i ett så tidigt skede som möjligt. Det ska i första hand ske inom ramen för den ordinarie verksamheten. I skolan ska åtgärdsprogram utarbetas för alla elever som inte bedöms nå målen. Programmen ska utarbetas i samarbete med elever och föräldrar. (sid 1-2) 4

5 ELEVSTÖDSTRAPPAN Arbetsgång vid elevstödsarbete på Ekebyhovskolan 1. Mentor/-er i årskursen Mentor/-er, lärare uppmärksammar elev i behov av särskilt stöd. Samtalar med elev och vårdnadshavare för att få deras syn på elevens skolsituation och diskuterar hur den kan förbättras, vilket kan dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 2. Arbetslag Mentor/-er, lärare kan ta upp ärendet i arbetslaget, som försöker finna vägar till förbättring och utveckling genom att utnyttja sin gemensamma kompetens. Ev. omfördelas resurser. 3. ST Stödteam Stödteamet kontaktas som gör en pedagogisk kartläggning genom samtal, observation och vid behov test. Pedagogiska åtgärder/stöd diskuteras internt. Vårdnadshavare kallas till en träff för information och/eller gemensamt utarbetande av åtgärdsprogram. Datum för uppföljning bestäms. 4. EHT Elevhälsoteam Om problemet kvarstår, tar mentor och/eller ST upp ärendet i elevhälsoteamet. Om stöd/ fördjupad utredning av kommunens resursteam önskas, fylls en särskild blankett i (se bilagaor s 22-24), som behandlas av elevhälsoteamet: rektor, biträdande rektor, skolsköterska och kurator. 5. Konferens Skolledning, vårdnadshavare, elev, personal Rektor kallar vårdnadshavare, elev (främst i de äldre årskurserna), berörd personal och elevhälso-/stödteam. Konferensen upprättar beslutsprotokoll. Även här kan beslut om fördjupad utredning tas (se punkt 4). 6. Skolledningen Ansvarar för hur man ska gå vidare. 5

6 STÖDTEAMET Vilka yrkeskategorier som ingår i Stödteamet kan variera något, men består normalt av speciallärare, specialpedagog, dyslexipedagog, svenska 2-lärare samt skolledning. Teamet samlas till möte var sjätte vecka för avstämning av stödinsatser, samtal om elever i behov av särskilt stöd mm. Stödteamet har ansvar för att förebygga och tidigt upptäcka inlärningssvårigheter samt erbjuda stöd och hjälp för elever, som av olika anledningar har svårt att nå kunskapsmålen. Stödet anpassas efter elevernas särskilda behov och situation. Stödteamet kan också stödja elever och mentorer i klassrumssituationen. Arbetsmetoderna varierar. Elever kan t ex arbeta enskilt med träningsprogram i perioder eller med arbetsuppgifter som ska utföras i klassen. I samband med konferenser för överlämnanden till högre stadier, deltar specialpedagog/lärare från båda stadierna. Specialpedagogen informerar om vilka elever som har/haft svårigheter, vilken typ av stöd de fått samt omfattning. Mottagande lärare informeras även om elevers läsutveckling, visar läsutvecklings-protokoll samt annan relevant dokumentation. Denna dokumentation samt en sammanställning över de elever som haft någon form av stöd överlämnas till mottagande speciallärare/lärare. Stödteamet ansvarar även för att dokumentera genomförda insatser på en särskild blankett som följer eleven under hela grundskoletiden (se bilaga s 20). Övriga arbetsuppgifter för stödteamet: * Utarbeta översikter över elever i behov av särskilt stöd, vilka utredningar som är gjorda, vilka stödinsatser som görs och fortlöpande aktualisera och revidera dessa insatser. * Göra behovsanalyser i samverkan med lärare/mentor och i arbetslaget och anpassa fördelningen av stöd utifrån analysen. * Vara samtalspartner ( bollplank ) för mentorer/lärare, ev efter observation i klassrummet. * Ge information i arbetslaget vid förändringar och minst två gånger per termin, berätta om stödinsatserna och dess resultat. Kontakt med berörd lärare hålls kontinuerligt kring stödinsatserna. * Göra mindre pedagogiska kartläggningar och analys av verksamheten för elever i behov av särskilt stöd som grund för arbetet med åtgärdsprogram. * Medverka i utarbetandet av åtgärdsprogram tillsammans med lärare/mentor och tillsammans med dessa ha det gemensamma ansvaret för att åtgärdsprogram utarbetas, följs upp och utvärderas. Mentor/klasslärare utformar det slutgiltiga dokumentet om man inte av särskilda skäl kommer överens om annat. * Vid behov, ge stöd till elever med förberedelser och träning inför redovisningar i klassen. * Ge elever med läs-och skrivsvårigheter muntliga förhör/prov när detta inte kan ges genom klasslärare/ämneslärare * I samarbete med mentor och lärare att hitta och beställa inspelade läromedel och andra anpassade läromedel/texter/skönlitteratur till elever med olika inlärningssvårigheter * Samarbeta med skolbibliotekarien för att hitta lämplig skönlitteratur och faktatexter till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och för beställningar av talböcker/bok och band till talboksbiblioteket. * Utarbeta handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Utvärdera stödteamets verksamhet och vid behov revidera handlingsplanen. Leda pedagogiska samtal om stöd och didaktiska frågor 6

7 ARBETSGÅNG VID STÖDTEAMETS RESURSFÖRDELNING Handling 1. Specialpedagog/lärare gör en behovsinventering genom samtal med mentorer/klasslärare, då även blankett fylls i. Nya elever kan testas. 2. Elevernas läs- och skrivutveckling screenas enligt Ekebyhovskolans handlingsplan/ekerö Kommuns Språkplan/ Läsutvecklingsplan. 3. Resultat från tester och behovsinventering sammanställs. Tidpunkt Början på höstterminen (så snart som möjligt) 4. Stödteamet utarbetar ett förslag till resurstilldelning. 5. Förslaget presenteras och diskuteras tillsammans med skolledningen. 6. Förslaget presenteras och diskuteras tillsammans med arbetslaget. 7. Resursfördelningen fastställs - tills vidare - av stödteamet och skolledningen. 8. Årskursens mentorer och stödteamet avgör gemensamt hur resurstiden skall användas under en viss period (ca 6 veckor), t ex observation, handledande samtal, arbete direkt med elever, eller resurs i klassrummet. 9. Årskursens mentorer och stödteamet utvärderar kontinuerligt utfallet av insatserna. Nästa periods bruk av resurstiden diskuteras och fastställs gemensamt. 7

8 LÄS- SKRIV- OCH SPRÅKUTVECKLING DIAGNOS- OCH TESTRUTINER Vi följer regelbundet upp elevernas läsutveckling genom s k screening (systematisk kontroll, grovgallring). Den har som syfte att så tidigt som möjligt upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (specifika läs- och skriv-svårigheter). Med hjälp av screening förebygger vi svårigheter längre fram, då vi i ett tidigt skede ser elevens behov av stöd och därmed individuellt kan anpassa läs- och skrivträningen med lämpliga åtgärder. Resultaten bildar dessutom underlag till fördelning av specialpedagogiska resurser samt till elevens åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplan. Uppföljningen av alla elevers läsutveckling görs huvudsakligen av klasslärare/lärare i svenska i samarbete med specialpedagogen. Från och med höstterminen 2011 gäller Ekerö Kommuns Språkplan/ Läsutvecklingsplan, vilket innebär att följande arbetsmetoder för uppföljning används: Bornholmsmodellen (Förskoleklass), Nya Språket Lyfter (åk 1-5), Språket på väg (åk 6-9), God skrivutveckling (åk 1-9) samt God läsutveckling (åk 1-3). God läsutveckling (Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin) beskriver fem dimensioner av läsning och innehåller kartläggning och övningar samt läsutvecklingsscheman för såväl lärare som elev. Specialpedagog/lärare bör vara klassläraren behjälplig under genomförandet av screening i klasserna, vid behov ett antal veckor i början av varje termin. Specialpedagog, speciallärare och dyslexipedagog har ansvar för uppföljning av cirka 20 % av screenade elever. Vid behov, utarbetas åtgärdsprogram i samarbete med ansvarig mentor, vårdnadshavare och elev (se bilaga s 15-16). 8

9 KARTLÄGGNING (SCREENING) AV LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING enligt Ekerö kommuns Språkplan/ Läsutvecklingsplan Text med kursiv stil anger Ekebyhovskolans tester av eget val År Kartläggning/test Syfte Förväntat resultat Uppföljning Ekerö Resursteam Arbetsmetod Förskoleklass vt Hur låter orden? (HLO) Kartläggning av fonologisk medvetenhet 18 poäng eller mer Resultaten lämnas till Ekerö Resursteam i maj Handledning Konsultation Fortbildning Bornholmsmodellen År 1 ht vt År 2 ht År 3 vt År 4 ht oktober vt Hur låter orden? (inköps centralt) Läsettan v DLS bas (inköps centralt) Nationella ämnesprov i matematik, svenska och svenska som andraspråk Läskedjor, H4 DLS Läshastighet (frivilligt) DLS Rättstavning 1 Uppföljning efter 8 v. Avkodningstest Läsförståelsetest med bildstöd Stöd för läraren vid bedömning av en elevs kunskaper i relation till kunskapskraven Visuomotorik, avkodning Läshastighet och läsförståelse Stavningsförmåga 20 poäng eller mer Stanine 4 Stanine 4 Godkänt resultat i alla deltester Stanine 4 Resultaten: HLO lämnas till Ekerö Resursteam i oktober. Analys och åtgärdsplan lämnas i nov till Produktionschef Läsettan i juni Resultaten lämnas till Ekerö Resursteam i oktober. Analys och åtgärdsplan lämnas i nov till Produktionschef Redovisning av resultat lämnas till Dexter. Analys och åtgärdsplan lämnas i början av sept till Produktionschef Resultat och ev åtgärder diskuteras mellan undervisande lärare och specialpedagog/lärare Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Nya språket lyfter observationsschema Att lära barn läsa God läsutveckling God skrivutveckling Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God läsutveckling God skrivutveckling Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God läsutveckling God skrivutveckling Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God skrivutveckling 9

10 År 5 ht oktober År 6 vt År 7 Läskedjor DLS Läshastighet (inköps centralt) Nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk DLS för högstadiet (frivilligt) Visuomotorik, avkodning Läshastighet och läsförståelse Stöd för läraren vid bedömning av elevernas kunskaper Stanine 4 Godkänt resultat i alla deltester Resultaten lämnas till Ekerö Resursteam senast v. 46. Analys och åtgärdsplan lämnas i början av dec till Produktionschef Redovisning av resultat lämnas till Dexter. Analys och åtgärdsplan lämnas i början av Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning sept till Produktionschef Stanine 4 Handledning Konsultation Fortbildning År 8 vt Kalmartestet Läsförståelsetest Nivå 2 Analys och åtgärdsplan lämnas inom 1 månad till Produktionschef År 9 vt Nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska och Sva samt i något av ämnena kemi, fysik och biologi Stöd för läraren vid bedömning av en elevs kunskaper i relation till kunskapskraven Godkänt resultat i alla deltester * God läsutvecklings- och skrivutvecklingsscheman av Ingvar Lundberg, kan användas vid behov Handledning Konsultation Fortbildning Handledning Konsultation Fortbildning Skolverkets diagnosmaterial i svenska och svenska som andra språk: Nya Språket Lyfter för åskurs 1-5 Åk 1 Avstämning A: Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet Åk 2 Avstämning B: Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning Åk 3 Avstämning C: Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar Åk 4-5 Avstämning D: Eleven läser obehindrat med förståelse Nya språket lyfter observationsschema BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Språket på väg matriser BRAVKOD God skrivutveckling Skolverkets diagnosmaterial i svenska och svenska som andra språk: Språket på väg - matriser för åk 6-9 Elev- och lärarmatriser i: Samtala: Strukturerade och icke strukturerade Tala: Muntlig berättelse och muntlig argumentation Skriva: berättelse, insändare och brev Läsa: Läsorienterad läsförståelse och textorienterad läsförståelse 10

11 SPECIALPEDAGOGISKT STÖD VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER För elever som uppvisar tidiga tecken på svårigheter att lära sig läsa och skriva, utarbetas ett åtgärdsprogram i samarbete med hemmet, då specialpedagogisk stödundervisning erbjuds. Det kan innebära att eleven får träna läsning enskilt eller i liten grupp i skolan, oftast även i hemmet. Även äldre elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds träning och stöd av specialpedagog/speciallärare. Det kan t ex innebära: avkodningsträning med stöd av BRAVKOD, träning av studieteknik, stöd med förberedelser och träning inför redovisningar i klassen, muntliga förhör, tips om och träning i användningen av alternativa verktyg, läs- och skrivträning på dator. Ju äldre elever, desto viktigare är det att hjälpa eleven att utveckla egna kompenserande strategier som verktyg för framtiden. Om en elev - trots vidtagna åtgärder - inte utvecklas positivt, kan vårdnadshavare begära en djupare kartläggning av barnets läs- och skrivförmåga. Då kontaktas skolsköterskan som skriver remiss till logoped. Ansvaret för att informera alla undervisande lärare om elevers läsoch skrivsvårigheter/dyslexi delas av specialpedagogen och elevens mentor. Skoldatateket är en viktig resurs för Ekerö kommuns elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi, tal- och språksvårigheter samt koncentrations/uppmärksamhetssvårigheter. Ansvarig pedagog (klasslärare/mentor och/eller specialpedagog/lärare) fyller i en blankett (se bilaga s 25) och bokar tid för besök i samarbete med elev och vårdnadshavare. Det kan ske när helst behovet dyker upp, men bör alltid ske i snar anslutning efter att en elev fått diagnos dyslexi och/eller AD(H)D. Vi ser det som en fördel att även vårdnadshavaren deltar i första besöket. Där får samtliga mötesdeltagare information, tips och råd om alternativa verktyg, kompenserande strategier, stödjande insatser m m. Eleven får också låna anpassade verktyg gratis en kortare tid, för att kunna utvärdera innan ev inköp. Detta besök kan även utgöra en god grund för utarbetandet av åtgärdsprogram. Skoldatateket erbjuder även fortbildning för personal gällande alternativa verktyg, anpassade dataprogram mm. Likaså kan de informera och utbilda föräldrar i samband med föräldramöte. En annan viktig resurs för elever med läs- och skrivsvårigheter är Ekerö Folkbibliotek som erbjuder s k Daisy Direkt. Det innebär att vårdnadshavaren bokar ett besök på biblioteket tillsammans med sitt barn. Där ger bibliotekarien information om hur man själv kan ladda ner gratis skönlitteratur som ljudfiler, hemma från sin egen dator. 11

12 RIKTLINJER FÖR STÖD TILL ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER Vi strävar efter att förebygga läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genom stimulerande språklekar och övningar som utvecklar den språkliga och fonologiska (språkljuds-) medvetenheten redan i förskoleåldern. Vi använder oss konsekvent av Bornholmsmodellen (www.bornholmsmodellen.nu) på ett strukturerat sätt. Vi strävar efter att stärka självbilden hos elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, genom att lyfta fram hans/hennes starka sidor. Vi uppmuntrar intressen både i och utanför skolan och låter eleven visa vad den är bra på för klasskamraterna. Vi strävar efter att sätta upp små delmål och ge beröm när hon/han lyckas. Vi försöker uppmärksamma och uppmuntra olika inlärningsstilar. Vi placerar eleven nära läraren så det är lättare att fråga om något är oklart (om eleven så önskar). Vi strävar efter att ge korta, tydliga instruktioner och hjälp med struktur. Vid behov, delar vi upp arbeten i mindre delar. Vi ger ofta muntliga genomgångar med ordförklaringar, som förtydligas genom stödord och/eller bilder. Vi skriver tydligt på tavlan/activeboarden. För att slippa lyssna och anteckna samtidigt, ger vi eleven anteckningshjälp eller kopierar färdiga anteckningar från t ex Activeboard eller en kamrat. Vi erbjuder läsläxor som ljudfiler. Vid behov, får eleven förstorade texter. Vi tvingar inte elever med läs- och skrivsvårigheter att läsa högt eller att skriva på tavlan inför klassen. Om möjligt, får eleven egna läroböcker för att kunna göra understrykningar i texten, alternativt kan vissa viktiga sidor kopieras. Eleven har rätt att få en extra lärobok/kopior hemma för läxläsning. Vid läromedelsbeställningar, uppmärksammar vi lärobokens layout och bedömer om den är lätt att läsa. Vi beställer också läromedlet inspelat för de elever som behöver det. Vi uppmuntrar eleven att använda alternativa verktyg, t ex dator med ordbehandlings- och rättstavningsprogram, Daisyspelare, Mp3-spelare. Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har rätt till tillgång av sådana alternativa verktyg. Vi stimulerar läsningen genom att tipsa om lättlästa böcker och talböcker. Talböcker kan lånas i Bibblan och lyssnas på via Mp3-spelare/Daisyspelare/dator. Eftersom många dyslektiker har svårigheter med automatiseringar ( rabbelkunskaper ), erbjuds t ex lathundar och miniräknare. Vi satsar särskilt på att träna och utveckla dessa elevers studieteknik, t ex genom att ta ut stödord, göra tankekartor, formulera frågor utifrån rubriker etc. Vid prov erbjuds längre provtid samt muntliga prov, antingen med personal eller på enskild plats med diktafon. Vi rättar inte stavfelen utan bedömer faktainnehållet. Vid vissa Nationella Ämnesprov erbjuds tillgång till dator med talsyntes och stavningsprogram som en del av nödvändiga anpassningar. Intentionerna ovan utgår från råd utarbetade av Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, (FDB), Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) samt Svenska Dyslexiföreningen (Läskpärmen, ). 12

13 STÖD TILL ELEVER MED KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER Strategierna nedan för att stödja elever med koncentrationssvårigheter, är främst hämtade ur Kadesjös bok Barn med koncentrationssvårigheter (2002) och från en föreläsning av Anna- Kristina Strömberg ( ). De kan ses som allmänna råd och tips. Klassrumsmiljön Klassrummet bör vara inspirerande och kreativt, men ändå strukturerat utformat - var sak på sin plats. Elever i behov av koncentrationsstöd fungerar bäst på en lugn plats, gärna lite avskärmad, ganska långt fram, gärna längs med ena långsidan. Struktur, rutiner Återkommande, tydliga rutiner är en trygghet för ostrukturerade barn. För de som har dåliga tidsbegrepp är ett tydligt och personligt dagsschema ovärderligt. För vissa kan en arbetsordning för varje lektion vara till hjälp. Med hjälp av en almanacka kan dagen struktureras och barnet kan även få grepp om nutid, dåtid och framtid. Klassrumsstrategier Ge korta, konkreta, gärna flerdelade instruktioner, gärna också visuellt. För oroliga barn är det bättre med kortare arbetspass, avgränsade uppgifter och utrymme för rörelsepauser. Förändringar eller nya situationer, t ex utflykter, bör förberedas noggrant, gärna skriftligt. Dessa barn behöver mer hjälp än andra att utveckla studietekniker. Hjälp barnet att utveckla problemlösningsstrategier - att stanna upp och tänka efter: vad går uppgiften ut på? Vilka möjliga lösningar finns? Öka barnets koncentration genom täta, uppmuntrande kommentarer. Hjälp barnet bli medvetet om sin aktivitetsnivå genom att sätta ord på det som sker, t ex "nu börjar du att ha alldeles för bråttom". Vid prov bör dessa barn få hjälp att lyckas genom t ex muntliga förhör. Hjälpmedel Datorn är ett bra hjälpmedel för att träna dessa barns basfärdigheter. För många kan hörselskydd eller hörlurar, eventuellt med musik, vara ett sätt att avskärma sig från störande stimuli. Man kan avgränsa elevens arbetsyta med färgad tejp. Av papp kan man tillverka låga skärmar som eleverna kan sätta runt arbetsytan när de vill arbeta ifred. Motoriskt oroliga elever kan ha nytta av en kilkudde. Genom att vicka på den höjs muskelspänningen och barnet orkar sitta längre. För många kan färgsignaler som markerar barnets plats och tillhörigheter vara till hjälp. Många barn klarar av att sitta stilla längre om de får något att pilla på, t ex en piggboll. En del elever fungerar bättre med hjälp av någon form av belöningssystem. Genom s k seriesamtal och sociala berättelser kan elevens självinsikt utvecklas. Skolgården Oroliga elever behöver ofta vuxnas hjälp med aktiviteter på raster. 13

14 ÅTGÄRDSPROGRAM Om en elev - av olika skäl - riskerar att inte nå målen, ska elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utredas. Då görs en intern utredning/kartläggning, som kan se olika ut beroende på elevens skolsituation och behov. Ibland används en sekretessbelagd mall för intern kartläggning (se bilaga s 17). Utredningens syften är att tydliggöra hur skolsituationen ser ut på individ- grupp- och organisationsnivå utifrån elevens, vårdnadshavarens respektive ansvarig pedagog/ers perspektiv kartlägga såväl elevens starka sidor som svårigheter ge underlag till analys om tänkbara orsaker till inlärningshinder, elevens behov samt ge förslag på åtgärder/metoder Utifrån denna utredning utarbetas ett åtgärdsprogram för att främja elevens utveckling och inlärning. Åtgärdsprogrammet är ett viktigt verktyg för den pedagogiska planeringen, så att insatserna för dessa elever samordnas. Vid utarbetandet av programmet samråder vi alltid med eleven och dess vårdnadshavare och strävar efter att eleven är delaktig i utarbetandet av mål och delmål. Andra viktiga syften med åtgärdsprogram är att: klargöra ansvarsfördelningen av åtgärder kring barnet underlätta uppföljning och utvärdering av planerade och genomförda insatser ge elever och föräldrar inflytande över elevens skolsituation dokumentera att åtgärder vidtagits Om elev och/eller förälder inte är ense med skolan skall skolans representanter ändå underteckna åtgärdsprogrammet. Från och med höstterminen 2011 skriver vi in åtgärdsprogrammen direkt i Infomentor (se följande två sidor). 14

15 Åtgärdsprogram Namn Klass Ämne Närvarande Utvärdering: Lägesbeskrivning: Mål att uppnå: 15

16 Tillvägagångssätt: Ansvariga: Ansvariga 16

17 Sekretessbelagd Intern Utredning/Kartläggning inför utarbetande av åtgärdsprogram nr: Namn: Klass: Personnummer: Datum: Person/er som fyllt i detta formulär: 1. KARTLÄGGNING: Beskrivning av elevens skolsituation, nuläge, styrkor/utvecklingsbehov ELEVENS syn på sin situation förslag på frågor: Vad tycker du om att göra vad är roligt och lätt i skolan? Vad är svårt i skolan? Vad skulle du skulle vilja bli bättre på? Är det något som du skulle vilja ändra på i skolan? VÅRDNADSHAVARENS syn på situationen förslag på frågor: Vad är ditt/ert barn intresserat av? Vad tycker hon/han är roligt i skolan? Vad är svårt för ditt barn vad är problem i skolan? (Pedagogens bemötande?) Finns det något som behöver förändras i skolan för att minska ert barns svårigheter? 17

18 SKOLPERSONALENS/pedagogens syn på situationen förslag på frågor: INDIVIDNIVÅ Hur presterar barnet i skolämnena - kommer han/hon att uppnå målen? Frånvaro? Har barnet/eleven något speciellt intresse? Starka sidor? Hur är barnets språkliga och motoriska förmåga? Hur klarar barnet av situationer som kräver samspel med andra barn/vuxna - väntan, val, förändringar, strategiskiften? Hur är relationer till kompisar i och utanför klassen samt till vuxna i skolan? Hur är uthålligheten hos barnet/eleven i de situationer som fungerar bra/mindre bra? Kan eleven arbeta efter muntliga instruktioner i grupp? Enskilda instruktioner? Tidigare utredningar stöd? GRUPPNIVÅ Hur är gruppen sammansatt? Vad utmärker klimatet i gruppen? Klassrumsmiljön? Elevens status i klassen? ORGANISATIONSNIVÅ Har arbetssätt, klassrumsmiljö, texter/arbetsmaterial etc anpassats efter elevens behov? Hur svarar skolans organisation mot elevens förutsättningar och behov? Finns dominerande arbetsformer och arbetssätt på skolan som är mer kritiska eller mer stödjande för eleven? 18

19 2. DISKUSSION/ANALYS: Slutsatser om tänkbara orsaker till inlärningshinder, elevens behov, förslag på åtgärder/metoder: Övrigt: 19

20 Dokumentation av gjorda stödinsatser Skola: Elevens namn: Personnummer: Gjorda stödinsatser Under det gångna året har eleven fått följande stöd: (typ av stödinsats, tidsmässig omfattning, berörda ämnen, ansvarig för stödet) SKOLÅR Förskola ÅT- GÄRDS PROGR Datum: UTRED- NING Datum: Stödet avslutat Datum: Förskoleklass Underskrift: Stödet avslutat Datum: Skolår 1 Underskrift: Stödet avslutat Datum: Skolår 2 Underskrift: Stödet avslutat Datum: Skolår 3 Underskrift: Stödet avslutat Datum: Underskrift: 20

21 SKOLÅR Skolår 4 ÅT- GÄRDS PROGR Datum: UTRED- NING Datum: Stödet avslutat Datum: Underskrift: Skolår 5 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 6 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 7 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 8 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Skolår 9 Har uppnått målen Stödet avslutat Har inte uppnått målen i följande ämne/n: Datum: Underskrift: Om elev byter skola: Jag tillåter att detta dokument visas för mottagande skola Målsmans underskrift 21

22 Uppdaterad version Beställning av uppdrag från Ekerö Resursteam Datum: 1. Handledning, konsultation eller observation 2. Kartläggning/utredning 3. Annat Problemformulering (Fyll i nedan oavsett val av punkt.) Tidigare/nuvarande kontakt med Resursteamet? Rektor/enhetschef Kontaktperson i personalgruppen Telefonnr. Skola/förskola Klass/avdelning Uppdragstagaren bekräftar mottagen beställning till rektor alternativt enhetschef Resursteamets noteringar Ankom Resursteamet: Ansvarig uppdragstagare 22

23 Ansökan om konsultation/bedömning av talpedagog. Datum.. Ifylles i samråd lärare- föräldrar och lämnas till talpedagogen. Barnets namn födelsedatum.. Skola/förskola klass/avd Lärare tel.. Förälders namn.tel.hem.tel.arb Orsak till ansökan Uttalssvårigheter av ljud/ord? Ja Nej Ex Utesluts eller kastas ljud om i meningar? Ja Nej Ex Bristande ordförråd? Ja Nej Ex Bristande språkförståelse? Ja Nej (missuppfattar, svårt att ta instruktioner) Svag språklig medvetenhet? Ja Nej (t.ex. svårighet att rimma, dela ord i stavelser) Stamning? Ja Nej (upphakande, omtagning, förlängning) Röst? (heshet, gällhet) Ja Nej Hur är barnets hörsel? Upprepade öroninflammationer?. Kontakt med hörselklinik?.. Kontakt med logoped?. Vem? Tillåtelse att kontakta logopeden? Har barnet svårighet med läsning och/eller skrivning? (gäller skolbarn) Övriga upplysningar. Förälders underskrift Postadress Besöksadress Telefon Ekerö Resursteam Ekerö Resursteam (Annika Josefson) Ekerö kommun, Box 205 Tegelbruksvägen (Agneta Ebbenäs) Ekerö Ekerö (Hjördis Kreku) Telefax

24 Utvärdering av genomfört uppdrag från Ekerö resursteam För att utveckla Resursteamets arbetsmetoder och samarbetet med Er, önskar vi ta del av Era synpunkter gällande vårt gemensamma arbete Enhet.. Datum Uppdraget gäller... Ansvarig uppdragstagare.. Ringa i en av siffrorna 1-5 för att markera Din/Er uppfattning. 1. Är Du/Ni nöjda med insatsen? Inte alls Mycket Motivera! Har insatsen lett fram till några konkreta förändringar i arbetet? Inte alls Mycket stora Motivera! Lämna gärna ytterligare synpunkter på tillgänglighet, bemötande och arbetssätt! Underskrift av Enhetschef. Tack för Dina/Era synpunkter! Resursteamets noteringar Inkom... Ärende nr

25 Ansökan till Skoldatateket i Ekerö kommun gällande personal/föräldrar Skriv ut blanketten i pappersformat och fyll i uppgifterna. Det går även att fylla i blanketten via datorn. Skriv i så fall under den för hand. Lämna/skicka sedan blanketten till Skoldatateket. Adress - se nedan. Skola Kontaktperson Tfn Mobiltfn E-post Önskas Information och presentation av Skoldatatekets verksamhet Utbildning i pedagogiska program och/eller alternativa verktyg riktade till enskild elev Från vår skola kommer (flera alternativ kan väljas): Arbetslag Antal pers. Specialpedagoger/speciallärare Klasslärare/handledare/mentor Övrig personal Föräldrar Övrig information (t ex vilka program/verktyg som ni önskar en genomgång av) Rektors underskrift Kontaktpersonens underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Blanketten skickas undertecknad till: Skoldatateket, Ekerö Resursteam Box Ekerö Ankomstdatum: Ärendenummer: Besöksadress: Tappströmskolan, Sal D12 Tfn:

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer