Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd"

Transkript

1 Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret

2 INNEHÅLL: SYFTE s. 3 VÅRA STYRDOKUMENT s. 3 IRSTASKOLANS MÅL s. 4 VAD ÄR LÄS OCH SKRIVSVÅRIGHETER? s. 4 FMLS:s LISTA s. 5 HUR UPPTÄCKER VI ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD? s. 6 ELEVVÅRDSPERSONAL s. 7 ARBETSSÄTT s. 8 ÅTGÄRDSPROGRAM s. 8 UTVÄRDERING s. 9 BILAGA 1-förhållningssätt s. 10 BILAGA 2-kompensatoriska hjälpmedel s. 11 2

3 SYFTE: Syftet med detta dokument är att tydliggöra arbetsgången i vårt arbete med barn i behov av särskilt stöd VÅRA STYRDOKUMENT: Salamancadeklarationen nr 1/2001 Erfarenheter från många länder visar att integrering av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd uppnås bäst inom reguljära skolor som betjänar alla barn i ett lokalsamhälle. Det är i detta sammanhang som elever med behov av särskilt stöd kan uppnå de bästa inlärningsresultaten och delaktighet i samhället. (sid. 24) Skollagen: Kap. 4 1 Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. (SFS 1991:1111) Skolans läroplan (Lgr-11): En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (sid.8) Utbildningsplan för Västerås stad : Skolans viktigaste uppdrag är att arbeta för att alla barn, elever, och studerande, såväl flickor som pojkar, oavsett social bakgrund, ska klara skolans mål. I alla verksamheter ska fokus ligga på barnens och elevernas utveckling, lärande, kunskaper och behov. Verksamheten måste präglas av en god värdegrund där alla barn, elever och studerande får plats och där alla utifrån sina förutsättningar ska få den hjälp och det stöd de behöver. (s.5) 3

4 IRSTASKOLANS MÅL: Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. (sid. 16) Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särkilt stöd. (sid. 14) Därför är det av stor betydelse att vi på Irstaskolan uppmärksammar och utreder behov av stöd samt planerar, genomför och följer upp olika insatser. Irstaskolans personal arbetar kontinuerligt med att utvidga förståelsen för elever i behov av särskilt stöd genom att ha ett gemensamt synsätt/förhållningssätt. Det är mycket viktigt att vi ser på våra elever utifrån ett helhetsperspektiv, dvs. på individ, grupp och skolnivå. (Se bilaga 1 och 2). För att förebygga att behov av särskilt stöd uppstår, pågår arbete i de olika enheterna utifrån våra elevers behov och förutsättningar. VAD ÄR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER? Begreppet dyslexi används för att beteckna svårigheter med att lära in bokstavskoden och innebär att man inte ledigt kan läsa och/eller stava. Svårigheterna beror inte på svag begåvning, dåligt ordförråd eller allmänt svag språkbehärskning utan är specifikt knutna till själva koden = bokstäverna. Läs- och skrivsvårigheter är ett vidare begrepp och kan ha att göra med svagt ordförråd, otillräcklig undervisning, bristande motivation vid inlärning, dyslektiska problem etc. Inom förbundet Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (FMLS) talar man om läs- och skrivsvårigheter, medan vissa forskare föredrar ordet dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på många olika sätt: En person kan knappt skriva sitt namn. En annan kanske kastar om bokstäverna trots att han kan skriva. En tredje läser mycket sakta trots att han läser mycket och försökt få upp hastigheten. Någon kanske läser mycket bra men har svårt att få ner sina tankar på papperet. Andra kan få ner vad de vill säga men med en oändlig massa stavfel. 4

5 FMLS har sammanställt en lista över de vanligaste problemen: Du har svårt med dubbelteckning (t ex ett m eller två m) Du kastar om och tappar bokstäver Du förväxlar b-d, b-p, t-d, k-g, u-o, e-ä, i-e etc. Du kastar om siffror Du tappar ändelser och små korta ord, både när du läser och skriver Du har en svårläst handstil Du har svårt att göra skillnad på lång och kort vokal Du uttalar vissa ord fel Du talar otydligt Du tycker illa om att läsa högt Du läser långsamt, avkodningen tar mycket energi och innehållet går förlorat Du har svårt att följa en textrad eller att komma in på rätt ny rad Du tycker att bokstäverna rör sig på papperet, eller att de är otydliga och går in i varandra Du har svårt att förstå vad du läser, men inte om du får samma text uppläst Du blir fort trött och får ont i huvudet eller ögonen när du läser Du har svårt att minnas ordföljder, t ex alfabetet eller veckodagarna Du tar fel på höger och vänster Du känner dig sämre än andra Du har svårt att förstå även ett enkelt skrivet meddelande, då någon vill ha ett snabbt svar Du har mycket svårt att komma ihåg namn, årets månader i rätt ordning och multiplikationstabellerna Mer info finns att hämta på Känner du igen flera av dessa yttringar hos dig, ditt barn eller din elev, då rör det sig kanske om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 5

6 HUR UPPTÄCKER VI ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD? Arbetsgång: Om klasslärare/vårdnadshavare/annan pedagogisk personal uppmärksammar att en elev har svårigheter i skolan, kallar skolan till samtal. ( klasslärare/handledare har tidigare diskuterat problemet med arbetslaget, om arbetssätt, bemötande, grupperingar m.m.) Närvarande vid samtalet är klasslärare/handledare, ev. undervisande lärare, vårdnadshavare, eventuellt elev samt specialpedagogisk personal. Klassläraren/Handledaren ansvarar för mötet. Mötets syfte: Hur hjälps vi åt och går vidare? Kartläggning/utredning görs vid behov. Beslut om ev. åtgärdsprogram fattas av rektor eller annan utsedd person. Åtgärder skrivs in i det åtgärdsprogram som ev. upprättas eller dokumenteras på annat sätt (av klassläraren/handledaren). Åtgärdsprogrammet bör undertecknas av alla berörda parter. Uppföljningsmöte ska anges och vara inom rimlig tid. Samtliga berörda får en kopia av åtgärdsprogrammet. All dokumentation samlar specialpedagogen/specialläraren och förvarar i låst skåp. Originaldokumentet skickas vidare till stadsarkivet för att diarieföras. Uppföljningsmöte följer samma rutiner. Om de åtgärder som planerats inte haft önskad effekt, ska skolans EHT/områdesteam kopplas in. Elevhälsoteamet EHT/ områdesteamet är ett stöd för arbetslagen och klasslärarna/handledarna i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Vid behov planerar EHT/områdesteamet ett samrådsmöte. Kallelse till ett samrådsmöte görs muntligen eller skriftligen av rektor eller den rektor utser. Närvarande vid ett samrådsmöte är rektor, skolhälsovården, vårdnadshavare, ev. elev, klasslärare/handledare, specialpedagogisk personal och ev. annan yrkesgrupp t.ex. skolans psykolog. Mötet ska hållas i så liten grupp som möjligt för att värna om elevens integritet. Klassläraren/handledaren och specialpedagogen/specialläraren ansvarar (under samrådsmötet) för en nulägesrapport. Stor vikt 6

7 ska läggas vid att se hela elevens situation både på individ, klass och skolnivå. Rektor ansvarar för mötet. De beslutade åtgärderna, med uppföljningsdatum skrivs i ett samråds-protokoll. Rektor eller den rektor utser ansvarar för att protokoll förs. Samråds-protokollet arkiveras på skolan. Originalet skickas in för diarieföring. Vid behov kan ett åtgärdsprogram upprättas. (Specialpedagogens/klasslärarens/handledarens ansvar). ELEVVÅRDSPERSONAL: Rektor har det yttersta ansvaret för elever som behöver särskilt stöd. Skolläkare/Skolsköterska arbetar med elevernas fysiska och psykiska hälsa. Skolsköterskan har kontinuerlig kontakt med många elever i behov av särskilt stöd och deras föräldrar. Talpedagog arbetar med de elever som behöver stöd i sin taloch språkutveckling. Skolpsykolog handleder, stödjer och hjälper till att utveckla skolans arbete med att skapa bättre förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd. Vid behov gör psykologen individuella elevutredningar. Specialpedagog/Speciallärare arbetar för att undanröja hinder för inlärning. Specialpedagogiken skall vara ett komplement till den ordinarie undervisningen för att så många elever som möjligt ska nå läroplanens kunskapskrav. (Kartlägger, analyserar och bedömer elevers hjälpbehov.) Specialpedagogisk personal har kontinuerlig kontakt med elever i behov av särskilt stöd och deras föräldrar. Svalärare arbetar med de elever som har ett annat modersmål än svenska, för att de så snabbt som möjligt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet. Elevassistent/Resursperson arbetar stödjande utifrån speciell arbetsplan/arbetsbeskrivning för elever i behov av särskilt stöd. 7

8 ARBETSSÄTT: För att kunna utnyttja skolans resurser och fördela skolans stöd på bästa sätt är det viktigt att all pedagogisk personal har ett flexibelt arbetssätt. (Schemaändringar, grupperingar, studieteknik m.m.) Årlig screening genomförs (se handlingsplan för läs- och skrivutveckling) bl.a. som underlag/stöd för specialpedagogens fortsatta arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det är också av stor betydelse att all personal som elever i behov av särskilt stöd kommer i kontakt med, samarbetar. Elever i behov av särskilt stöd behöver känna att det finns en struktur i skolarbetet. Ett bra samarbete med hemmet är också naturligtvis mycket viktigt. Utvecklingssamtal ska ske regelbundet, då kan åtgärdsprogram upprättas och utvärderas kontinuerligt. ÅTGÄRDSPROGRAM: Grundskoleförordningen 5.Kap. Särskilda stödinsatser 1 / / Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat sätt framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet. (SFS 2000:1108) Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram 2012 Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas om en elev behöver särskilt stöd, det vill säga inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen och hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det ska också utarbetas om en elev uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation, som gör att skolan på sikt befarar att eleven inte når kunskapskraven. (sid. 11) 8

9 Specialpedagogen/Specialläraren blir en viktig länk i arbetet med åtgärdsprogram. ansvar för rådgivning, stöd och utveckling av åtgärdsprogram i samarbete med kollegor och med tydlig knytning till skolans ledning. ( Kompetens för att möta alla elever SOU 1999:63) Utredning, beslut och åtgärdsprogram skall upprättas i samarbete med ansvarig pedagog, elev, vårdnadshavare och specialpedagog/speciallärare för elever i behov av särskilt stöd. Det upprättas i anslutning till utvecklingssamtal eller samrådsmöte, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå läroplanens kunskapskrav. I Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram står det: Ett åtgärdsprogram är ett redskap för lärare, annan skolpersonal och rektorer i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt stöd, så att hon eller han får förutsättningar att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen och nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Samtidigt är det en skriftlig bekräftelse på elevens behov av särskilt stöd och vilka stödåtgärder som ska vidtas. (sid.10) I åtgärdsprogrammet skall det finnas dokumenterat vad pedagogen, eleven och hemmet, ansvarar för och under vilken period arbetet skall utföras. Vid nästa utvecklingssamtal utvärderas arbetet. Åtgärdsprogrammet ska vara ett verktyg i skolans pedagogiska planering, så att insatserna för elever i behov av särskilt stöd kan samordnas. Åtgärdsprogrammet upprättas för att stödja eleven i verksamhetens undervisnings- och lärandemiljö. Detta är en trygghet eftersom det går att följa elevens utveckling och effekter av olika insatser. Vid lärar- och skolbyten finns då en god dokumentation. UTVÄRDERING: Vi utvärderar handlingsplanen Elever i behov av särskilt stöd en gång per läsår. Utvärderingen sker i början av varje hösttermin. Ansvariga är: Rut Lingsberg-Larsson år 1-3, Kristina Karlsson år 4-6 samt Margareta Hedström år 7-9. Sammankallande är Kristina Karlsson. 9

10 BILAGA 1 IRSTASKOLANS FÖRHÅLLNINGSSÄTT ANGÅENDE ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Ge eleven en chans att visa sina starka sidor Använda sin berättarkonst Tala tydligt och förklara svåra ord Aldrig tvinga en lässvag elev till oförberedd högläsning Skriva tydligt på tavlan/ ge anteckningar i pappersform Jobba med alternativa redovisningsformer: bild, drama, musik m.m. Försöka ge eleven en lugn arbetsmiljö Förvarna i mycket god tid om läxor och prov Skriva prov vid datorn Låta någon läsa provet högt Låta eleven besvara provet muntligt Ge eleven extra tid Om möjligt kan eleven få egna läroböcker för att kunna göra understrykningar i texten Placera eleven nära läraren så att det är lättare att fråga om något är oklart (om eleven så önskar) Vid prov rättas inte stavfel, det är faktainnehållet som ska bedömas 10

11 BILAGA 2 KOMPENSATORISKA HJÄLPMEDEL SOM FINNS PÅ IRSTASKOLAN Tillgång till läromedel från Inläsningstjänst Läromedel med anpassade texter CD med skönlitterära texter/talböcker Förlängd tid vid prov Möjlighet till muntliga prov Anteckningshjälp (kopior) Individuell planering/läxor/arbetsuppgifter Läslinjal Överstrykningspennor Hörselkåpa Dator/Ipad med träningsprogram Rättstavningsprogram på datorerna Studieteknik Alla elever har tillgång till egen dator (år 7-9) Tillgång till Ipads. 11

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9

Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9 Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9 en intervjustudie med specialpedagoger, speciallärare, lärare och rektorer Ann-Gitt

Läs mer