Nacka Energi. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nacka Energi. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011"

Transkript

1 Nacka Energi Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011

2 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Bokslutsprocessen 2 3 Intäktsprocessen 3 4 Nätavgifter och nätförluster Nätavgifter Nätförluster 4 5 Pågående projekt och aktivering Pågående investeringsprojekt Fördelning investering och underhåll Personalkostnader Planering och uppföljning 5 6 Löneprocessen 6 7 Leverantörsfakturaprocessen 6 8 Ledningsnära kostnader 7 Bilaga 1 Rekommendationer hänförliga till tidigare år 8 1

3 1 Inledning Som ett led i revisionen av bolagets räkenskaper har vi granskat rutiner kopplade till väsentliga redovisningsprocesser. Utifrån vår väsentlighets- och riskanalys har granskningen särskilt inriktats på följande väsentliga områden: Bokslutsprocess/avstämningar Intäktsprocessen Nätavgifter Pågående projekt och aktiveringsprocessen Löneprocessen Leverantörsfakturaprocessen Ledningsnära kostnader Vi gör på en övergripande nivå bedömningen att den interna kontrollen är god och att de väsentliga processerna är väl fungerande. Vi har inom vissa områden identifierat förbättringspotential och i anslutning till dessa har vi lämnat rekommendationer som syftar till att ytterligare förstärka den interna kontrollen. Föregående års rekommendationer finns angivna i bilaga 1, med notering huruvida dessa är åtgärdade eller ej. 2 Bokslutsprocessen En genomgång av rutinen för upprättande av bokslut har skett, dels genom intervju med bolagets controller och dels genom översiktlig genomgång av upprättade specifikationer avseende delårsbokslutet per 31 augusti Vi har även granskat ett urval av verifikationer i syfte att säkerställa fullständighet och överensstämmelse med Bokföringslagen. Bolaget använder sig av ekonomisystemet Visma. Det finns inga försystem som automatiskt levererar in uppgifter utan bokföringen sker via manuella bokföringsorders. Från och med mitten av oktober 2011 implementeras ett elektroniskt fakturahanteringssystem, vilket kommer att vara direkt sammankopplat med ekonomisystemet (se även avsnittet Leverantörsfakturaprocessen). Det finns en ansvarsfördelning med avseende på avstämning av balanskonton. Rutinen är att samtliga konton stäms av i samband med uppskattningsvis sju rapporteringstillfällen (tertial 1 och 2, årsbokslutet och ytterligare fyra tillfällen). Kundreskontran (CS) och likvidkontona stäms av månatligen. 2

4 Bokslutsprocessen innebär ofta att bedömningar behöver göras i och med att all information inte är tillgänglig i samband med upprättandet av bokslut. För Nacka Energi gäller detta huvudsakligen nätförlusterna, för vilka en uppskattning avseende november och december behöver göras i årsbokslutet. Vi har i samband med genomgången av bokslutsprocessen stämt av hur väl uppskattningen som gjordes i bokslutet 2010 korrelerade med verkligt utfall. Differensen var mycket liten, och rutinen bedöms mot bakgrund av detta vara god. Den genomförda verifikationsgranskningen har inte medfört några väsentliga noteringar. 3 Intäktsprocessen Vi har gått igenom faktureringsrutinen tillsammans med berörd personal för att erhålla en förståelse för processen. En mer omfattande stickprovsvis granskning för ett urval av abonnenter med avseende på priser etc. kommer att ske vid ett senare granskningstillfälle. Detta i syfte att manuellt testa bolagets kontroller. Fakturering sker enligt en fördefinierad kalender, i början av varje månad. Från och med mitten av 2009 faktureras faktisk förbrukning för merparten av kunderna. Förskottsfakturering tillämpas huvudsakligen för kunder som tidigare inte betalat sina fakturor i tid. Initialt genereras en preliminär faktureringsfil, och i samband med detta erhålls en fellista. Fellistan kontrolleras och korrigeras manuellt i den mån det är tillämpligt (vissa fel är naturliga, t.ex. att en anläggning har stängts). Det är även möjligt att skapa signallistor (t.ex. med avseende på stora differenser mot föregående år). Kontroll av dessa sker direkt i systemet, varför det inte i efterhand är möjligt att verifiera att kontrollen har genomförts eller avseende vilka poster. Dock har det implementerats en rutin som innebär att det upprättas ett avstämningsprotokoll där två i förening signerar att samtliga kontroller/steg har utförts i faktureringsprocessen. Efter utförda kontrollmoment skapas en definitiv faktureringsfil där förfallodatum anges. Vid klarmarkering av fakturafilen uppdateras kundreskontran i CS. Bokföringen av intäkt och kundfordringar i huvudboken görs sedan månatligen manuellt genom att en rapport innehållande den aktuella månadens faktureringsfiler tas ut tillsammans med en bokföringsjournal. Priser fastställs utifrån hur många ampere som nyttjas av kunden (dvs. vilken säkringstyp som innehas). Det är styrelsen som årligen fastställer priserna och dessa hålls sedan tillgängliga på bolagets hemsida. Vidare finns det en policy framtagen som behandlar rutin för krediter, betalningsanstånd, påminnelser och inkasso. Vi har genomfört en översiktlig genomgång av månadsfaktureringen utan anmärkning. 4 Nätavgifter och nätförluster Nacka Energi äger och driftar elnätet i delar av Nacka kommun (delarna Älta, Sickla och Saltsjöbaden). Väsentliga kostnader kopplade till detta är nätavgifter och nätförluster, vilka behandlas nedan. 3

5 4.1 Nätavgifter Bolaget har avtal med Vattenfall och Fortum avseende överföring av el till det egna nätet. För detta betalar bolaget en fast årlig avgift, en fast avgift baserad på vilken årseffekt som avtalats om och en rörlig avgift som är beroende av hur många kwh el som har överförts. Det nu gällande avtalet med Vattenfall gäller från 1 januari 2010 och gäller tillsvidare. Avtalet med Fortum är under omförhandling (det förra löpte till och med den 31 december 2010), men arbetet har fortgått under 2011 och prislistan sätts efter Svenska Kraftnäts prishöjningar (0,1 öre). Vattenfall och Forum levererar in ungefär samma mängd el till Nacka Energis elnät, och avgiftsnivån för detta är i likhet med tidigare ungefär på samma nivå från respektive leverantör. Kostnaderna för nätavgifter per den 31 augusti 2011 är 24,7 mkr (23,9 mkr) vilket innebär en ökning på ca 4,6 % jämfört mot samma period föregående år. Höjningen beror på den höjning av avgifterna som nätägarna till de överliggande näten har gjort. Nacka Energi mäter elförbrukningen in i nätet vid de två inleveranspunkterna och kontrollerar således att Vattenfall och Fortum fakturerar rätt levererad volym. Avstämningen mellan inlevererade volymer och fakturerade volymer sker vanligtvis utan större differenser(upprättas i Excel). Vi har översiktlig granskat bolagets avstämningsfil mot det totalbelopp som redovisas som kostnad i resultaträkningen; detta har genomförts utan väsentliga avvikelser. Vi har även gjort en genomgång av processen med avseende på detta för en enskild månad för de respektive leverantörerna. Månadens inleveranser av el har hämtats från systemet CS och har sedan jämförts med de belopp som Nacka Energi blivit fakturerade. Vi har även stämt av de på fakturan angivna avgifterna mot prislistorna. Det förekommer differenser mellan fakturerade kwh och kwh enligt CS. Dessa bedöms dock inte vara beloppsmässigt väsentliga. Detta förklaras av att Vattenfall och Fortum i sina beräkningar inte tar hänsyn till huruvida sommar- eller vintertid råder, medan Nacka Energi gör sina avräkningar efter realtid. Justeringen av sådana differenser kommer att ske i oktober (i och med att övergång då sker till vintertid). Bolagets avstämningar bedöms vara överskådliga och ändamålsenliga. 4.2 Nätförluster Nätförluster är skillnaden mellan den el som levereras in i nätet från Vattenfall och Fortum respektive den el som registreras som förbrukad hos abonnenterna och som därmed kan faktureras av de elsäljande företagen. Resterande el betalar Nacka Energi i form av så kallade nätförluster. Nacka Energi köper för närvarande denna el från Mälarenergi. Mälarenergi fakturerar månatligen preliminär förbrukning (baseras på förbrukning under motsvarande månad året innan). Mätning av faktisk förbrukning görs med 3 månaders intervaller. Vi har noterat att periodisering med avseende på detta enbart görs i samband med årsbokslutet, vilket innebär att delårsrapporten inte innehåller någon bedömning av verkliga förluster i förhållande till de preliminära uppskattningarna. Nätförlusterna är dock relativt konstanta och några väsentliga risker för fel i redovisningen bedöms inte föreligga. 4

6 5 Pågående projekt och aktivering 5.1 Pågående investeringsprojekt Bolaget använder sig av projektredovisningssystemet Cenit. Bokning av leverantörsfakturor sker i huvudboken Visma och förs sedan över till Cenit två gånger per dag. Bokningen i Visma sker med projektnummer vilket gör att kontroll mellan Cenit och Visma enkelt kan ske. Fem projekt har valts ut för granskning med avseende på redovisade kostnader mot leverantörsfakturor. Inga avvikelser har identifierats. 5.2 Fördelning investering och underhåll Varje projekt delas upp i investering (utgifter som är värdeökande och som redovisas i balansräkningen och avskrivs över den ekonomiska livslängden) och underhåll (utgifter som avser reparation samt att vidmakthålla tidigare investerings prestationsnivå). Vid nyanläggningar avser hela projektet investering och samtliga utgifter aktiveras vid färdigställande. För övriga projekt sker en bedömning av till vilken del utgifterna är balansgilla respektive skall kostnadsföras direkt. Vi har tagit in bedömningsansatser och även kontrollerat dessa för fem projekt. Vi bedömer fördelningsgrunderna som rimliga för de granskade projekten. 5.3 Personalkostnader All personal som arbetar i projekt rapporterar sin tid i Cenit på de aktuella projekten. Administrativ personal rapporterar in avvikelser i förhållande till normal arbetstid och teknisk personal registrerar in all sin arbetade tid. För den sistnämnda personalkategorin gäller att en bedömning med avseende på nedlagd tid på projektnivågör i efterskott per tertial. Attestering av tidrapporter sker månatligen av respektive ansvarig för administrativ personal och teknisk personal. Kostnaderna för personal i projekten uppgår för 2011 till 492 (547) kr/h för montörer och 601 (679) kr/h för planerare. För arbeten mot extern part så är priset för montör 665 kr/h och för planerare 816 kr/h. Under 2011 så har bolaget sänkt timkostnaderna för planerare och montörer. Denna sänkning baseras på en beräkning som bolaget har utfört där verkliga kostnader, löner etc. fördelas och beräknas. Vi har granskat bolagets beräkning och finner den rimlig. Kontroll har skett för personalkostnader i fem olika projekt och inga avvikelser har identifierats. 5.4 Planering och uppföljning Vid start av ett projekt görs en budgetkalkyl som fungerar som en övergripande planering. Vid denna beräkning används schablonkostnader från branschens EBR katalog. Därefter görs beredningen, som är en mer detaljerad prognos, av projektledaren. Detta underlag utgör sedan den grund för den budget som styrelsen tar. Uppföljningar sker enskilt på större projekt och på totalnivå för samtliga projekt. Uppföljningen görs löpande avseende avstämning mellan budget och utfall och därefter sammanställs en prognos för årsbokslutet. Vid varje månadsbokslut görs en genomgång av projektlistan och projekt som är klara aktiveras. Bolagets ambition är att avsluta merparten 5

7 av de i nuläget pågående projekten till årsbokslutet. Vissa projekt kan delas upp i etapper och delaktiveras. Projekten aktiveras i regel när det är spänningssatt. Vi bedömer att bolagets rutiner och interna kontroll kopplat till redovisning av investeringsoch underhållsprojekt är tillräckliga och ändamålsenliga. 6 Löneprocessen En genomgång av lönerutinen med ansvarig person hos Nacka Energi har genomförts. Genomgången har utförts för att erhålla en förståelse för hur flödet från anställning till löneutbetalning ser ut. Vår rutingenomgång har inte föranlett några väsentliga noteringar. Vi har kontrollerat hur tidrapportering per anställd rapporteras via Cenit och förs in i löneprogrammet Kontec. Vi har följt löneutbetalning från registrerad lön i systemet mot senaste lönerevisionen till utbetald lön. Vi har identifierat kontroller, avstämningar och granskat underliggande material och bedömer dessa som tillfredsställande. Överföring från lönesystem till huvudbok sker via en manuell bokföringsorder som bokas då lönerna har betalats ut. Vi har utöver detta kontrollerat fem personers registrerade löner mot den senaste lönerevisionen. Granskningen av löner har skett utan anmärkning. 7 Leverantörsfakturaprocessen En genomgång av leverantörsfakturaprocessen med ansvarig person hos Nacka Energi har genomförts. Bolaget har upprättat en schematisk beskrivning av leverantörsreskontrarutinen. Denna har inte förändrats sedan föregående år. Bolaget har en attestinstruktion avseende dels leverantörsfakturor och dels utbetalningsunderlag. Till denna finns en signaturprovslista bifogad. Dokumentet är enligt dateringen fastställt i november Leverantörsfakturor förattesteras av beställaren och utbetalningsattesteras av närmaste chef. Efter attest definitivbokas fakturan i systemet, varvid även periodisering registreras i systemet. Utbetalningsförslag skapas och attesteras därefter av VD och betalningsfil skickas till banken för betalning. Avstämningar av leverantörsskulderna görs varje månad av person som inte arbetar med den dagliga registreringen av fakturor. Attestering av utbetalningsfilen sker digitalt i dualitet. Den förattesteras av personen som är ansvarig för registrering i leverantörsreskontran och slutattesteras av den ansvarige för avstämning av leverantörsreskontran. Våra stickprov har inte påvisat några avvikelser. Implementering av ett nytt hanteringsätt gällande leverantörsfakturorna sker i oktober månad. Från och med denna tidpunkt kommer Nacka Energi att scanna in alla sina fakturor, vilket resulterar i att konteringslappen samt den fysiska attesteringen kommer att försvinna. Systemet för detta kommer att vara direkt sammankopplat med ekonomisystemet. 6

8 8 Ledningsnära kostnader Vi har gjort en genomgång av hanteringen av ledningsnära kostnader, resekostnader och liknande kostnader. 25 stickprov har granskats och stämts av mot faktura/kvitto, att kostnaden är godkänd och beslutsattesterad, att den rätt konterad, att syfte framgår samt att deltagarlista och program/protokoll/schema finns i tillämpliga fall. Stickprovsgranskningen resulterade i ett antal avvikelser gällande att program e.dyl. för kostnader relaterade till utbildningar/kurser saknades. Vid en eventuell skatterevision innebär detta en risk för den anställde, då en studie- eller konferensresa kan bli föremål för förmånsbeskattning. En viktig omständighet är den tidsmässiga fördelningen mellan studier/konferens och andra aktiviteter. Som en tumregel bör studie- eller konferenstiden vara minst sex timmar per dag, vilket är svårt att fastställa utan någon form av underlag såsom schema eller agenda. Ett av stickproven visade även avsaknad av beslutsattest. Rekommendation Vi rekommenderar att bolaget implementerar en rutin för att säkerställa att adekvata och tillräckliga underlag finns för ovan typer av kostnader. Detta kan exempelvis vara tillämpande av reseorder med angivande av syfte och bifogande av program etc. Stockholm den 7 november 2011 Mikael Sjölander Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Svensson Auktoriserad revisor 7

9 Bilaga 1 Rekommendationer hänförliga till tidigare år Granskningsår Rekommendation Åtgärdat Ja Devis Nej Kommentar Modifierad 2011 Bokslutsprocessen: Vi rekommenderar bolaget att överväga att införa som rutin att avstämningar attesteras av person som inte upprättat avstämningen. Detta gäller särskilt konton med högre inneboende risk för fel. Bolagets kommentar 2010: Alla avstämda poster sammanställs och presenteras för granskning av revisorerna. Inget pengaflöde hanteras och därför finns heller ingen risk med nuvarande metod. Införandet av en extra attestnivå riskerar istället att fördröja bokslutsprocessen som redan är tidsmässigt mycket pressad på grund av den efterföljande schemalagda hanteringen i kommunen. Det är svårt att se något mervärde av en extra attestnivå. Rekommendationen kommer inte att följas. Intäktsprocessen: Vi rekommenderar att bolaget ser över möjligheten att dokumentera de kontroller som genomförs med avseende på de preliminära faktureringsfilerna. EY kommentar 2011: Det har under året implementerats en rutin att det upprättas ett avstämningsprotokoll där två i förening signerar att samtliga kontroller/steg har utförts i faktureringsprocessen Pågående projekt och aktivering: Vi rekommenderar bolaget att genomföra en uppföljning av samtliga pågående projekts budget på enskild nivå, inte bara med avseende på de större projekten. Vi rekommenderar bolaget att upprätta efterkalkyler av slutförda projekt med förklaringar/orsak till varför de eventuellt avvikit från budget. EY kommentar 2011: Enligt uppgift från bolaget 2011, kommer en anställd på Teknik framöver få ändrade arbetsuppgifter och i och med det i större utsträckning arbeta med planering, uppföljning och prognos. Bedömningen Delvis bygger på detta. Nätförlust och nätavgiftsprocessen: Vi rekommenderar bolaget att överväga att införa som rutin att bedömning av verkliga förluster i förhållande till de preliminära uppskattningarna görs även i samband med upprättandet av delårsrapport. 8

10 Löneprocessen: År 2011, tillägg Vi rekommenderar bolaget att kontrollera huruvida det finns möjlighet för lönesystemet att automatisk överföra transaktionerna till huvudboken, detta för att undvika den risk för fel som manuell hantering kan innebära. Då bolaget inte har för avsikt att följa den lämnade rekommendationen, anser vi det viktigt att det löpande (månatligen) upprättas avstämning med avseende på belopp enligt lönesystemet kontra belopp enligt huvudboken. Bolagets kommentar 2010: Att inte överföra transaktioner till huvudboken per automatik är ett medvetet val som gjorts där den manuella kontrollen och det mänskliga ögat, i dessa sällantransaktioner bedöms ha ett större värde än automatiska överföringar som riskerar överföra felaktigheter för senare tidsödande avstämningar. Rekommendationen kommer inte att följas. Leverantörsfakturaprocessen: Vi rekommenderar att bolaget förändrar gällande bankfullmakt så att personal inom ankomstregistrering ej kan slutattestera en utbetalning, utan endast förattestera. Slutattest bör krävas av EY kommentar 2011: Åtgärdat ansvarig för avstämning av leverantörsreskontran för att betalningsfilen ska skickas. (Årsbokslut) Redovisningsmässig hantering av NEAB och NEFAB Från och med 2011 rekommenderar vi att bolagens redovisning hanteras i separata EY kommentar 2011: NEAB och NEFAB hanteras fortfarande i samma huvudbok. Enligt uppgift kommer det innan årsskiftet att möjliggöras framtagande av systemgenererade saldobalanser för respektive bolag. huvudböcker. Från och med T hanteras bolagen i separata verifikationsnummerserier, och verifikationerna förvaras i separata pärmar. 9

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik 2011/241-5 Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-16 2011/241-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 UF2011/51607 /UD/SP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Kraft och Kultur i Sverige AB Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010

Kraft och Kultur i Sverige AB Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010 Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010 18 januari 2013 Deloitte AB Besöksadress: Rehnsgatan 11 Postadress: 113 79 Stockholm

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Revisionsrapport* Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Kalmar kommun 23 juni 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer