Nacka Energi. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nacka Energi. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011"

Transkript

1 Nacka Energi Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011

2 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Bokslutsprocessen 2 3 Intäktsprocessen 3 4 Nätavgifter och nätförluster Nätavgifter Nätförluster 4 5 Pågående projekt och aktivering Pågående investeringsprojekt Fördelning investering och underhåll Personalkostnader Planering och uppföljning 5 6 Löneprocessen 6 7 Leverantörsfakturaprocessen 6 8 Ledningsnära kostnader 7 Bilaga 1 Rekommendationer hänförliga till tidigare år 8 1

3 1 Inledning Som ett led i revisionen av bolagets räkenskaper har vi granskat rutiner kopplade till väsentliga redovisningsprocesser. Utifrån vår väsentlighets- och riskanalys har granskningen särskilt inriktats på följande väsentliga områden: Bokslutsprocess/avstämningar Intäktsprocessen Nätavgifter Pågående projekt och aktiveringsprocessen Löneprocessen Leverantörsfakturaprocessen Ledningsnära kostnader Vi gör på en övergripande nivå bedömningen att den interna kontrollen är god och att de väsentliga processerna är väl fungerande. Vi har inom vissa områden identifierat förbättringspotential och i anslutning till dessa har vi lämnat rekommendationer som syftar till att ytterligare förstärka den interna kontrollen. Föregående års rekommendationer finns angivna i bilaga 1, med notering huruvida dessa är åtgärdade eller ej. 2 Bokslutsprocessen En genomgång av rutinen för upprättande av bokslut har skett, dels genom intervju med bolagets controller och dels genom översiktlig genomgång av upprättade specifikationer avseende delårsbokslutet per 31 augusti Vi har även granskat ett urval av verifikationer i syfte att säkerställa fullständighet och överensstämmelse med Bokföringslagen. Bolaget använder sig av ekonomisystemet Visma. Det finns inga försystem som automatiskt levererar in uppgifter utan bokföringen sker via manuella bokföringsorders. Från och med mitten av oktober 2011 implementeras ett elektroniskt fakturahanteringssystem, vilket kommer att vara direkt sammankopplat med ekonomisystemet (se även avsnittet Leverantörsfakturaprocessen). Det finns en ansvarsfördelning med avseende på avstämning av balanskonton. Rutinen är att samtliga konton stäms av i samband med uppskattningsvis sju rapporteringstillfällen (tertial 1 och 2, årsbokslutet och ytterligare fyra tillfällen). Kundreskontran (CS) och likvidkontona stäms av månatligen. 2

4 Bokslutsprocessen innebär ofta att bedömningar behöver göras i och med att all information inte är tillgänglig i samband med upprättandet av bokslut. För Nacka Energi gäller detta huvudsakligen nätförlusterna, för vilka en uppskattning avseende november och december behöver göras i årsbokslutet. Vi har i samband med genomgången av bokslutsprocessen stämt av hur väl uppskattningen som gjordes i bokslutet 2010 korrelerade med verkligt utfall. Differensen var mycket liten, och rutinen bedöms mot bakgrund av detta vara god. Den genomförda verifikationsgranskningen har inte medfört några väsentliga noteringar. 3 Intäktsprocessen Vi har gått igenom faktureringsrutinen tillsammans med berörd personal för att erhålla en förståelse för processen. En mer omfattande stickprovsvis granskning för ett urval av abonnenter med avseende på priser etc. kommer att ske vid ett senare granskningstillfälle. Detta i syfte att manuellt testa bolagets kontroller. Fakturering sker enligt en fördefinierad kalender, i början av varje månad. Från och med mitten av 2009 faktureras faktisk förbrukning för merparten av kunderna. Förskottsfakturering tillämpas huvudsakligen för kunder som tidigare inte betalat sina fakturor i tid. Initialt genereras en preliminär faktureringsfil, och i samband med detta erhålls en fellista. Fellistan kontrolleras och korrigeras manuellt i den mån det är tillämpligt (vissa fel är naturliga, t.ex. att en anläggning har stängts). Det är även möjligt att skapa signallistor (t.ex. med avseende på stora differenser mot föregående år). Kontroll av dessa sker direkt i systemet, varför det inte i efterhand är möjligt att verifiera att kontrollen har genomförts eller avseende vilka poster. Dock har det implementerats en rutin som innebär att det upprättas ett avstämningsprotokoll där två i förening signerar att samtliga kontroller/steg har utförts i faktureringsprocessen. Efter utförda kontrollmoment skapas en definitiv faktureringsfil där förfallodatum anges. Vid klarmarkering av fakturafilen uppdateras kundreskontran i CS. Bokföringen av intäkt och kundfordringar i huvudboken görs sedan månatligen manuellt genom att en rapport innehållande den aktuella månadens faktureringsfiler tas ut tillsammans med en bokföringsjournal. Priser fastställs utifrån hur många ampere som nyttjas av kunden (dvs. vilken säkringstyp som innehas). Det är styrelsen som årligen fastställer priserna och dessa hålls sedan tillgängliga på bolagets hemsida. Vidare finns det en policy framtagen som behandlar rutin för krediter, betalningsanstånd, påminnelser och inkasso. Vi har genomfört en översiktlig genomgång av månadsfaktureringen utan anmärkning. 4 Nätavgifter och nätförluster Nacka Energi äger och driftar elnätet i delar av Nacka kommun (delarna Älta, Sickla och Saltsjöbaden). Väsentliga kostnader kopplade till detta är nätavgifter och nätförluster, vilka behandlas nedan. 3

5 4.1 Nätavgifter Bolaget har avtal med Vattenfall och Fortum avseende överföring av el till det egna nätet. För detta betalar bolaget en fast årlig avgift, en fast avgift baserad på vilken årseffekt som avtalats om och en rörlig avgift som är beroende av hur många kwh el som har överförts. Det nu gällande avtalet med Vattenfall gäller från 1 januari 2010 och gäller tillsvidare. Avtalet med Fortum är under omförhandling (det förra löpte till och med den 31 december 2010), men arbetet har fortgått under 2011 och prislistan sätts efter Svenska Kraftnäts prishöjningar (0,1 öre). Vattenfall och Forum levererar in ungefär samma mängd el till Nacka Energis elnät, och avgiftsnivån för detta är i likhet med tidigare ungefär på samma nivå från respektive leverantör. Kostnaderna för nätavgifter per den 31 augusti 2011 är 24,7 mkr (23,9 mkr) vilket innebär en ökning på ca 4,6 % jämfört mot samma period föregående år. Höjningen beror på den höjning av avgifterna som nätägarna till de överliggande näten har gjort. Nacka Energi mäter elförbrukningen in i nätet vid de två inleveranspunkterna och kontrollerar således att Vattenfall och Fortum fakturerar rätt levererad volym. Avstämningen mellan inlevererade volymer och fakturerade volymer sker vanligtvis utan större differenser(upprättas i Excel). Vi har översiktlig granskat bolagets avstämningsfil mot det totalbelopp som redovisas som kostnad i resultaträkningen; detta har genomförts utan väsentliga avvikelser. Vi har även gjort en genomgång av processen med avseende på detta för en enskild månad för de respektive leverantörerna. Månadens inleveranser av el har hämtats från systemet CS och har sedan jämförts med de belopp som Nacka Energi blivit fakturerade. Vi har även stämt av de på fakturan angivna avgifterna mot prislistorna. Det förekommer differenser mellan fakturerade kwh och kwh enligt CS. Dessa bedöms dock inte vara beloppsmässigt väsentliga. Detta förklaras av att Vattenfall och Fortum i sina beräkningar inte tar hänsyn till huruvida sommar- eller vintertid råder, medan Nacka Energi gör sina avräkningar efter realtid. Justeringen av sådana differenser kommer att ske i oktober (i och med att övergång då sker till vintertid). Bolagets avstämningar bedöms vara överskådliga och ändamålsenliga. 4.2 Nätförluster Nätförluster är skillnaden mellan den el som levereras in i nätet från Vattenfall och Fortum respektive den el som registreras som förbrukad hos abonnenterna och som därmed kan faktureras av de elsäljande företagen. Resterande el betalar Nacka Energi i form av så kallade nätförluster. Nacka Energi köper för närvarande denna el från Mälarenergi. Mälarenergi fakturerar månatligen preliminär förbrukning (baseras på förbrukning under motsvarande månad året innan). Mätning av faktisk förbrukning görs med 3 månaders intervaller. Vi har noterat att periodisering med avseende på detta enbart görs i samband med årsbokslutet, vilket innebär att delårsrapporten inte innehåller någon bedömning av verkliga förluster i förhållande till de preliminära uppskattningarna. Nätförlusterna är dock relativt konstanta och några väsentliga risker för fel i redovisningen bedöms inte föreligga. 4

6 5 Pågående projekt och aktivering 5.1 Pågående investeringsprojekt Bolaget använder sig av projektredovisningssystemet Cenit. Bokning av leverantörsfakturor sker i huvudboken Visma och förs sedan över till Cenit två gånger per dag. Bokningen i Visma sker med projektnummer vilket gör att kontroll mellan Cenit och Visma enkelt kan ske. Fem projekt har valts ut för granskning med avseende på redovisade kostnader mot leverantörsfakturor. Inga avvikelser har identifierats. 5.2 Fördelning investering och underhåll Varje projekt delas upp i investering (utgifter som är värdeökande och som redovisas i balansräkningen och avskrivs över den ekonomiska livslängden) och underhåll (utgifter som avser reparation samt att vidmakthålla tidigare investerings prestationsnivå). Vid nyanläggningar avser hela projektet investering och samtliga utgifter aktiveras vid färdigställande. För övriga projekt sker en bedömning av till vilken del utgifterna är balansgilla respektive skall kostnadsföras direkt. Vi har tagit in bedömningsansatser och även kontrollerat dessa för fem projekt. Vi bedömer fördelningsgrunderna som rimliga för de granskade projekten. 5.3 Personalkostnader All personal som arbetar i projekt rapporterar sin tid i Cenit på de aktuella projekten. Administrativ personal rapporterar in avvikelser i förhållande till normal arbetstid och teknisk personal registrerar in all sin arbetade tid. För den sistnämnda personalkategorin gäller att en bedömning med avseende på nedlagd tid på projektnivågör i efterskott per tertial. Attestering av tidrapporter sker månatligen av respektive ansvarig för administrativ personal och teknisk personal. Kostnaderna för personal i projekten uppgår för 2011 till 492 (547) kr/h för montörer och 601 (679) kr/h för planerare. För arbeten mot extern part så är priset för montör 665 kr/h och för planerare 816 kr/h. Under 2011 så har bolaget sänkt timkostnaderna för planerare och montörer. Denna sänkning baseras på en beräkning som bolaget har utfört där verkliga kostnader, löner etc. fördelas och beräknas. Vi har granskat bolagets beräkning och finner den rimlig. Kontroll har skett för personalkostnader i fem olika projekt och inga avvikelser har identifierats. 5.4 Planering och uppföljning Vid start av ett projekt görs en budgetkalkyl som fungerar som en övergripande planering. Vid denna beräkning används schablonkostnader från branschens EBR katalog. Därefter görs beredningen, som är en mer detaljerad prognos, av projektledaren. Detta underlag utgör sedan den grund för den budget som styrelsen tar. Uppföljningar sker enskilt på större projekt och på totalnivå för samtliga projekt. Uppföljningen görs löpande avseende avstämning mellan budget och utfall och därefter sammanställs en prognos för årsbokslutet. Vid varje månadsbokslut görs en genomgång av projektlistan och projekt som är klara aktiveras. Bolagets ambition är att avsluta merparten 5

7 av de i nuläget pågående projekten till årsbokslutet. Vissa projekt kan delas upp i etapper och delaktiveras. Projekten aktiveras i regel när det är spänningssatt. Vi bedömer att bolagets rutiner och interna kontroll kopplat till redovisning av investeringsoch underhållsprojekt är tillräckliga och ändamålsenliga. 6 Löneprocessen En genomgång av lönerutinen med ansvarig person hos Nacka Energi har genomförts. Genomgången har utförts för att erhålla en förståelse för hur flödet från anställning till löneutbetalning ser ut. Vår rutingenomgång har inte föranlett några väsentliga noteringar. Vi har kontrollerat hur tidrapportering per anställd rapporteras via Cenit och förs in i löneprogrammet Kontec. Vi har följt löneutbetalning från registrerad lön i systemet mot senaste lönerevisionen till utbetald lön. Vi har identifierat kontroller, avstämningar och granskat underliggande material och bedömer dessa som tillfredsställande. Överföring från lönesystem till huvudbok sker via en manuell bokföringsorder som bokas då lönerna har betalats ut. Vi har utöver detta kontrollerat fem personers registrerade löner mot den senaste lönerevisionen. Granskningen av löner har skett utan anmärkning. 7 Leverantörsfakturaprocessen En genomgång av leverantörsfakturaprocessen med ansvarig person hos Nacka Energi har genomförts. Bolaget har upprättat en schematisk beskrivning av leverantörsreskontrarutinen. Denna har inte förändrats sedan föregående år. Bolaget har en attestinstruktion avseende dels leverantörsfakturor och dels utbetalningsunderlag. Till denna finns en signaturprovslista bifogad. Dokumentet är enligt dateringen fastställt i november Leverantörsfakturor förattesteras av beställaren och utbetalningsattesteras av närmaste chef. Efter attest definitivbokas fakturan i systemet, varvid även periodisering registreras i systemet. Utbetalningsförslag skapas och attesteras därefter av VD och betalningsfil skickas till banken för betalning. Avstämningar av leverantörsskulderna görs varje månad av person som inte arbetar med den dagliga registreringen av fakturor. Attestering av utbetalningsfilen sker digitalt i dualitet. Den förattesteras av personen som är ansvarig för registrering i leverantörsreskontran och slutattesteras av den ansvarige för avstämning av leverantörsreskontran. Våra stickprov har inte påvisat några avvikelser. Implementering av ett nytt hanteringsätt gällande leverantörsfakturorna sker i oktober månad. Från och med denna tidpunkt kommer Nacka Energi att scanna in alla sina fakturor, vilket resulterar i att konteringslappen samt den fysiska attesteringen kommer att försvinna. Systemet för detta kommer att vara direkt sammankopplat med ekonomisystemet. 6

8 8 Ledningsnära kostnader Vi har gjort en genomgång av hanteringen av ledningsnära kostnader, resekostnader och liknande kostnader. 25 stickprov har granskats och stämts av mot faktura/kvitto, att kostnaden är godkänd och beslutsattesterad, att den rätt konterad, att syfte framgår samt att deltagarlista och program/protokoll/schema finns i tillämpliga fall. Stickprovsgranskningen resulterade i ett antal avvikelser gällande att program e.dyl. för kostnader relaterade till utbildningar/kurser saknades. Vid en eventuell skatterevision innebär detta en risk för den anställde, då en studie- eller konferensresa kan bli föremål för förmånsbeskattning. En viktig omständighet är den tidsmässiga fördelningen mellan studier/konferens och andra aktiviteter. Som en tumregel bör studie- eller konferenstiden vara minst sex timmar per dag, vilket är svårt att fastställa utan någon form av underlag såsom schema eller agenda. Ett av stickproven visade även avsaknad av beslutsattest. Rekommendation Vi rekommenderar att bolaget implementerar en rutin för att säkerställa att adekvata och tillräckliga underlag finns för ovan typer av kostnader. Detta kan exempelvis vara tillämpande av reseorder med angivande av syfte och bifogande av program etc. Stockholm den 7 november 2011 Mikael Sjölander Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Svensson Auktoriserad revisor 7

9 Bilaga 1 Rekommendationer hänförliga till tidigare år Granskningsår Rekommendation Åtgärdat Ja Devis Nej Kommentar Modifierad 2011 Bokslutsprocessen: Vi rekommenderar bolaget att överväga att införa som rutin att avstämningar attesteras av person som inte upprättat avstämningen. Detta gäller särskilt konton med högre inneboende risk för fel. Bolagets kommentar 2010: Alla avstämda poster sammanställs och presenteras för granskning av revisorerna. Inget pengaflöde hanteras och därför finns heller ingen risk med nuvarande metod. Införandet av en extra attestnivå riskerar istället att fördröja bokslutsprocessen som redan är tidsmässigt mycket pressad på grund av den efterföljande schemalagda hanteringen i kommunen. Det är svårt att se något mervärde av en extra attestnivå. Rekommendationen kommer inte att följas. Intäktsprocessen: Vi rekommenderar att bolaget ser över möjligheten att dokumentera de kontroller som genomförs med avseende på de preliminära faktureringsfilerna. EY kommentar 2011: Det har under året implementerats en rutin att det upprättas ett avstämningsprotokoll där två i förening signerar att samtliga kontroller/steg har utförts i faktureringsprocessen Pågående projekt och aktivering: Vi rekommenderar bolaget att genomföra en uppföljning av samtliga pågående projekts budget på enskild nivå, inte bara med avseende på de större projekten. Vi rekommenderar bolaget att upprätta efterkalkyler av slutförda projekt med förklaringar/orsak till varför de eventuellt avvikit från budget. EY kommentar 2011: Enligt uppgift från bolaget 2011, kommer en anställd på Teknik framöver få ändrade arbetsuppgifter och i och med det i större utsträckning arbeta med planering, uppföljning och prognos. Bedömningen Delvis bygger på detta. Nätförlust och nätavgiftsprocessen: Vi rekommenderar bolaget att överväga att införa som rutin att bedömning av verkliga förluster i förhållande till de preliminära uppskattningarna görs även i samband med upprättandet av delårsrapport. 8

10 Löneprocessen: År 2011, tillägg Vi rekommenderar bolaget att kontrollera huruvida det finns möjlighet för lönesystemet att automatisk överföra transaktionerna till huvudboken, detta för att undvika den risk för fel som manuell hantering kan innebära. Då bolaget inte har för avsikt att följa den lämnade rekommendationen, anser vi det viktigt att det löpande (månatligen) upprättas avstämning med avseende på belopp enligt lönesystemet kontra belopp enligt huvudboken. Bolagets kommentar 2010: Att inte överföra transaktioner till huvudboken per automatik är ett medvetet val som gjorts där den manuella kontrollen och det mänskliga ögat, i dessa sällantransaktioner bedöms ha ett större värde än automatiska överföringar som riskerar överföra felaktigheter för senare tidsödande avstämningar. Rekommendationen kommer inte att följas. Leverantörsfakturaprocessen: Vi rekommenderar att bolaget förändrar gällande bankfullmakt så att personal inom ankomstregistrering ej kan slutattestera en utbetalning, utan endast förattestera. Slutattest bör krävas av EY kommentar 2011: Åtgärdat ansvarig för avstämning av leverantörsreskontran för att betalningsfilen ska skickas. (Årsbokslut) Redovisningsmässig hantering av NEAB och NEFAB Från och med 2011 rekommenderar vi att bolagens redovisning hanteras i separata EY kommentar 2011: NEAB och NEFAB hanteras fortfarande i samma huvudbok. Enligt uppgift kommer det innan årsskiftet att möjliggöras framtagande av systemgenererade saldobalanser för respektive bolag. huvudböcker. Från och med T hanteras bolagen i separata verifikationsnummerserier, och verifikationerna förvaras i separata pärmar. 9

Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21

Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21 Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21 2014-11-20 Styrelse, VD och lekmannarevisorer Revisionen är utformad för att vi ska kunna

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Nacka kommun Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och rekommendationer

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007 Granskning av delårsrapport och delårsbokslut 2007 Nacka kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2007 1 Bakgrund På uppdrag av revisorerna i Nacka kommun har Ernst

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 2016-12-06 Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna lägesrapport från Ernst & Young AB 2016 avseende granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Grästorps Kommun. Löpande granskning 2012. El ERNST & YOUNG. Quality In Everything We Do

Grästorps Kommun. Löpande granskning 2012. El ERNST & YOUNG. Quality In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 21 november 2012 Grästorps Kommun Löpande granskning 2012 El ERNST & YOUNG Quality In Everything We Do 1 11111 l =/ JERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Stadsrevisionen Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda goteborg.se/stadsrevisionen 2 September 2016 En bilaga

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller December 2014 Granskning av administrativa interna kontroller Vid genomförd risk- och väsentlighetsanalys har följande

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Gränssnitt ekonomiprocesser

Gränssnitt ekonomiprocesser 2007-11-20 SIDAN 1 Gränssnitt ekonomiprocesser Bilaga 2 utredning om gemensam service ekonomi 109-2276/2007 Översiktlig process och aktivitetsbeskrivning v.3 Inköp till utbetalning, översiktlig process

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 www.pwc.com/se Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 Innehåll Vår revisionsplan - Inledning - Revisionsprocess - Materialitet Väsentliga granskningsområden Noteringar från granskningen

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

S:t Erik Markutveckling

S:t Erik Markutveckling S:t Erik Markutveckling Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 2014-09-26 VD, Företagsledningen och Styrelsen Marie Wallhammar Revisionen är utformad för att vi ska kunna

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013 Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...- 2-1. Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari Storstockholms brandförsvar

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Granskningens

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB Koncernstyrelsen 2002-04-22 2016-05-09 (bilaga) Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB 1. Allmänt Attestinstruktionen är en viktig komponent i Stockholms Stadshus AB interna kontroll- och styrsystem.

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2009. Landstinget Kronoberg

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2009. Landstinget Kronoberg Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2009 Landstinget Kronoberg Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2010 1 1. INLEDNING... 3 2. BOKSLUTSPROCESSEN... 4 2.1 AVSTÄMNING AV VÄSENTLIGA

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2017 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2016 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer