Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102"

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK Sammanfattning I enlighet med givna anvisningar har stadskontoret upprättat förslag till budgetskrivelse 2016 för kommunstyrelsen förvaltning 102, anslag för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att utan eget ställningstagande i sak, godkänna att upprättat förslag till budgetskrivelse för kommunstyrelsen, förvaltning 102, behandlas i samband med beredning av budget Beslutsunderlag [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.] Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Malmö är en ung, internationell och modern stad i en globaliserad, urbaniserad och digitaliserad värld. Staden måste ha beredskap för att bidra till ett bra liv för malmöborna i föränderliga tider. Demografins utmaningar: Befolkningen ökar kontinuerligt i Malmö och de demografiska förändringarna är utmanande. I gällande lokalförsörjningsplan beskrivs ett kraftigt ökat behov av förskoleplatser och platser i skolan. Det medför framtida omprioriteringar inom flera områden. Social hållbarhet: Efter initiativ av Kommissionen för ett hållbart Malmö pågår flera utredningar och resultatet av dessa kan komma att omsättas i praktiskt genomförande under Sociala investeringar och kunskapsallianser ska bidra till att Malmös sociala hållbarhet vidareutvecklas. Asyl- och flyktingmottagningen är ett statligt ansvar, som har stor effekt på kommunerna. Därför är samarbete lokalt, regionalt och nationellt av vikt. God samordning, hållbart och tryggt boende, förutsägbara ersättningssystem och individuella etableringsinsatser är viktiga delar i mottagandet påbörjas en kartläggning av bl.a. kvalitet, tillgänglighet, likvärdighet och ansvarsfrågor inom SIGNERAD

2 vård- och omsorgsverksamheten. Resultatet av kartläggningen ger effekt på 2016 års verksamhet. 2 (2) Hållbar tillväxt och stadsutveckling: Malmö ska utvecklas hållbart och attraktivt. En kontinuerligt ökande befolkning, parallellt med lågt bostadsbyggande, har medfört trångboddhet, hemlöshet och svag tillväxt. Krafttag för ökat byggande, utveckling av utsatta bostadsområden och åtgärder för att minska hemlöshet behövs därför. Förhandlingar om infrastruktursatsningar med staten ska genomföras inom ramen för Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner. Medel behöver därför avsättas på såväl kort sikt som för långsiktiga investeringar. Storstadspaketet är ett viktigt medel för att öka byggandet. Val av system för kollektivtrafik behöver göras. Utbildning och arbete: Fortsatt fokus på utbildning är viktigt och behovet av utbyggnad för pedagogisk verksamhet är stort. Malmö är en tillväxtmotor i regionen. I tio år har sysselsättningen ökat, men arbetslösheten är fortfarande alltför hög. Fortsatt arbete med hållbar och attraktiv stadsutveckling behövs och Malmö stad måste prioritera bl. a. sysselsättning, anställningsbarhet, utbildning. Regionalt samarbete: Samarbetet med kommuner, Region Skåne och andra intressenter i Öresundsregionen behöver stärkas. Handlingsprogram finns för samarbete med Köpenhamn och samarbete inom MalmöLundregionen. Malmö stad måste tillvara utvecklingsmöjligheter i staden och tillsammans med andra ser Malmö stad och Region Skåne över samarbetet runt hemsjukvården och Region Skånes utvecklingsbolag. Anslaget för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen och stadskontoret begär förändrad ekonomisk ram i enlighet med tidigare fattade beslut samt för upphandling och implementering av ett nytt ekonomisystem för Malmö stad och koncernen. På längre sikt kan investeringar till följd av Storstadspaket behöva beaktas i budget. Ett nytt kontaktcenter 2016 kan påverka kommunbidraget till nämnder och styrelser. Anslaget för ekonomiskt bistånd: Malmö har en hög andel hushåll med försörjningsstöd. Åtgärder för att minska bidragsberoendet och kostnaderna för stödet är därför avgörande. Kommunbidraget justerades 2015, så att det ska motsvara faktiska kostnader. Anslaget förutsätter dock att det långsiktiga arbetet för att fler malmöbor ska bli självförsörjande får effekt. Det är viktigt att anslaget i framtiden är direkt anpassat till faktiska kostnader för försörjningsstödet. Ekonomi: Kommunstyrelsen begär förändrad ekonomiska ram för 2016 med tkr. Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Budgetskrivelse 2016 Kommunstyrelsen, förvaltning 102

4 1 Sammanfattning Malmö är en ung, internationell och modern stad i en globaliserad, urbaniserad och digitaliserad värld. Staden måste ha beredskap för att bidra till ett bra liv för malmöborna i föränderliga tider. Demografins utmaningar: Befolkningen ökar kontinuerligt i Malmö och de demografiska förändringarna är utmanande. I gällande lokalförsörjningsplan beskrivs ett kraftigt ökat behov av förskoleplatser och platser i skolan. Det medför framtida omprioriteringar inom flera områden. Social hållbarhet: Efter initiativ av Kommissionen för ett hållbart Malmö pågår flera utredningar och resultatet av dessa kan komma att omsättas i praktiskt genomförande under Sociala investeringar och kunskapsallianser ska bidra till att Malmös sociala hållbarhet vidareutvecklas. Asyl- och flyktingmottagningen är ett statligt ansvar, som har stor effekt på kommunerna. Därför är samarbete lokalt, regionalt och nationellt av vikt. God samordning, hållbart och tryggt boende, förutsägbara ersättningssystem och individuella etableringsinsatser är viktiga delar i mottagandet påbörjas en kartläggning av bl.a. kvalitet, tillgänglighet, likvärdighet och ansvarsfrågor inom vård- och omsorgsverksamheten. Resultatet av kartläggningen ger effekt på 2016 års verksamhet. Hållbar tillväxt och stadsutveckling: Malmö ska utvecklas hållbart och attraktivt. En kontinuerligt ökande befolkning, parallellt med lågt bostadsbyggande, har medfört trångboddhet, hemlöshet och svag tillväxt. Krafttag för ökat byggande, utveckling av utsatta bostadsområden och åtgärder för att minska hemlöshet behövs därför. Förhandlingar om infrastruktursatsningar med staten ska genomföras inom ramen för Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner. Medel behöver därför avsättas på såväl kort sikt som för långsiktiga investeringar. Storstadspaketet är ett viktigt medel för att öka byggandet. Val av system för kollektivtrafik behöver göras. Utbildning och arbete: Fortsatt fokus på utbildning är viktigt och behovet av utbyggnad för pedagogisk verksamhet är stort. Malmö är en tillväxtmotor i regionen. I tio år har sysselsättningen ökat, men arbetslösheten är fortfarande alltför hög. Fortsatt arbete med hållbar och attraktiv stadsutveckling behövs och Malmö stad måste prioritera bl. a. sysselsättning, anställningsbarhet, utbildning. Regionalt samarbete: Samarbetet med kommuner, Region Skåne och andra intressenter i Öresundsregionen behöver stärkas. Handlingsprogram finns för samarbete med Köpenhamn och samarbete inom MalmöLundregionen. Malmö stad måste tillvara utvecklingsmöjligheter i staden och tillsammans med andra ser Malmö stad och Region Skåne över samarbetet runt hemsjukvården och Region Skånes utvecklingsbolag. Anslaget för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen och stadskontoret begär förändrad ekonomisk ram i enlighet med tidigare fattade beslut samt för upphandling och implementering av ett nytt ekonomisystem för Malmö stad och koncernen. På längre sikt kan investeringar till följd av Storstadspaket behöva beaktas i budget. Ett nytt kontaktcenter 2016 kan påverka kommunbidraget till nämnder och styrelser. Anslaget för ekonomiskt bistånd: Malmö har en hög andel hushåll med försörjningsstöd. Åtgärder för att minska bidragsberoendet och kostnaderna för stödet är därför avgörande. Kommunbidraget justerades 2015, så att det ska motsvara faktiska kostnader. Anslaget förutsätter dock att det långsiktiga arbetet för att fler malmöbor ska bli självförsörjande får effekt. Det är viktigt att anslaget i framtiden är direkt anpassat till faktiska kostnader för försörjningsstödet. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

5 2 Nämndens ansvar Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag, aktiebolag m.fl. som anges i 3 kap och 18 i kommunallagen. Stadskontorets uppgift är att stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Det betyder bl.a. att säkra att kommunfullmäktiges beslut genomförs och att, för kommunstyrelsen räkning, leda, följa upp och utveckla verksamhet bedriven i hela Malmö stad. Det innefattar att samordna kärnverksamhet som stadsområdesnämnderna har verksamhetsansvar för. Det innebär också att säkra effektiv användning av Malmö stads resurser och samordning av projekt och ärenden som involverar flera nämnder och/eller förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

6 3 Mål Inför arbetet med nämndsbudget för 2015 har målkedjan tydliggjorts. Med Stratsys som hjälpmedel, är det möjligt att på ett visuellt sätt följa den röda tråden från kommunfullmäktiges visionära mål, via nämndsmål och förvaltningens åtaganden, till konkreta aktiviteter i verksamheten. Detta skapar goda förutsättningar att styra verksamheten gentemot de mål som ska uppnås. Arbetet med att utveckla kommunstyrelsens nämndsbudget 2015 präglades av parallella processer, då såväl nämndsmål som förvaltningens åtagande formulerades samtidigt. Detta var inte optimalt då förvaltningarna främst riktade sina aktiviteter mot kommunfullmäktiges mål och inte styrde mot kommunstyrelsens mer konkreta mål. Nämndsmålen ska vara långsiktiga, men omprövas varje år. För att säkra en bra hantering av målen kommande år, är det bra om nämndsmålen beslutades tidigare, helst tidig höst före det år då de ska gälla. På så sätt skapas förutsättningar för att göra såväl ekonomiska som andra resursprioriteringar kopplade till målen, vilket ökar kvaliteten och trovärdigheten i processen. Kommunstyrelsens nämndmål framgår av bilaga 1. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

7 4 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser Malmö är som ung, internationell och modern stad en del av den pågående globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen. Detta märks på olika sätt i Malmös verksamheter. Det gäller att vara nära till hands när behov uppstår och bidra till ett bättre liv för malmöborna. Demografins utmaningar: Den starka urbaniseringen i Sverige märks tydligt i de tre storstäderna, där befolkningsökningen varit kraftig under flera år. För Malmös del är de demografiska förändringarna en av stadens stora utmaningar de kommande åren. Behovet av utbyggnad av förskolor och skolor väntas öka. I Lokalförsörjningsplanen för perioden förväntas behovet av förskoleplatser öka med cirka platser, och för grundskolan väntas ett ökande elevunderlag att skapa behov av cirka platser. Detta kommer att ställa stora krav på omprioriteringar vad avser personalförsörjning, kompetensutveckling, utbyggnads- och ombyggnadsbehov med mera. Social hållbarhet: Arbetet som Kommission för ett socialt hållbart Malmö påbörjade fortsätter. Många olika utredningsuppdrag pågår och vissa förväntas att omsättas i praktiskt genomförande under år Genom att arbeta med sociala investeringar och bygga kunskapsallianser ska Malmös sociala hållbarhet vidareutvecklas. Samarbetet mellan kommuner, statliga myndigheter och andra intressenter för asyl- och flyktingmottagande är angeläget och det finns behov av vidareutveckling av samarbetet såväl lokalt, regionalt som nationellt. Asyl- och flyktingmottagningen är en statlig verksamhet, som har stor effekt på kommunerna. Det krävs en bättre samordning, hållbart och tryggt boende, förutsägbara ersättningssystem och individuellt anpassade etableringsinsatser. För vård- och omsorgsverksamheten påbörjas ett utredningsarbete under år 2015 för att klarlägga kvalitet, tillgänglighet, likvärdighet, ansvarsfrågor med mera. Resultatet av detta arbete kommer att ge effekt inom 2016 års verksamhet. Hållbar tillväxt och stadsutveckling: Det är viktigt att Malmö fortsätter att vidareutvecklas som hållbar och attraktiv stad. I arbetet med Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner kommer med genomförd planering som grund, förhandlingar att ske med staten om infrastruktursatsningar som i sin tur genererar ökat bostadsbyggande. Särskilda medel behöver avsättas både på kort sikt och för långsiktiga investeringar. Systemval beträffande kollektivtrafiksystem behöver göras. Med en befolkningsutveckling med över nya malmöbor varje år, behöver bostadsbyggandet öka. Under flera år har det byggts för lite bostäder, vilket har bidragit till trångboddhet, hemlöshet och en svagare tillväxt. Krafttag behövs för att öka bostadsbyggandet och begränsa hemlösheteten. Arbetet med Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner inom ramen för Sverigeförhandlingen är ett viktigt medel för att öka bostadsbyggandet. Det är även angeläget att fortsätta att utveckla utsatta boendemiljöer. Utbildning och arbete: Ett fortsatt fokus på utbildningsverksamheten är angeläget. Stora utbyggnadsbehov väntas framöver för Malmö stad på grund av det demografiska trycket. Under de senaste 10 åren har sysselsättningen ökat ungefär lika kraftigt i Malmö som i Stockholm. Malmö är en tillväxtmotor för regionen och betyder mycket för de arbetstillfällen som skapas. Däremot är arbetslösheten fortfarande alltför hög i Malmö. Malmö behöver fortsätta att Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

8 aktivt arbeta med den hållbara och attraktiva stadsutvecklingen. Vidare behöver Malmö stad öka sysselsättningsgraden, anställningsbarheten, utbildningsfrekvensen med mera. Malmö har i genomsnitt cirka hushåll som har försörjningsstöd. Kostnaderna för detta uppgick år 2014 till närmare 1 miljard kronor. Aktiva åtgärder för att minska antalet bidragsberoende är angeläget. Särskilt viktigt är det därför att bidra till såväl bra utbildning som till att skapa arbetstillfällen. Stadskontoret gör bedömningen att kostnaderna för försörjningsstöd successivt kommer att reduceras. Regionalt samarbete: Det är angeläget att fortsätta att stärka samarbetet med andra kommuner, Region Skåne och andra intressenter i Öresundsregionen. Ett särskilt handlingsprogram finns för samarbetet med Köpenhamn. Även för samarbetet inom MalmöLundregionen finns det en särskild handlingsplan. Det är viktigt att Malmö stad tar vara på utvecklingsmöjligheterna både i Malmö och tillsammans med samarbetskommuner. Malmö stad och Region Skåne ser under år 2015 närmare på samarbetet kring hemsjukvården och på samarbetet med Region Skånes utvecklingsbolag. Ekonomi i balans: För kommunstyrelsens och stadskontorets del avses inga nya äskanden göras, förutom de som sedan tidigare beslutats av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige. Det bör dock beaktas att både arbetet och eventuellt kommande investeringar till följd av arbetet med Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner vad gäller infrastruktursatsningar som exempelvis höghastighetståg kan komma att beaktas i Malmö stads budget i ett långsiktigt perspektiv. Vidare kan kommande upphandling och byte av ekonomisystem påverka förvaltningarnas ekonomi. Upphandling av nytt ekonomisystem sker under 2015 med införande under Eventuellt kan även ett införande av Kontaktcenter under år 2016 att påverka kommunbidraget till nämnder och styrelser. 4.1 Ekonomiskt bistånd Kommunbidraget för anslaget för ekonomiskt bistånd är justerat för 2015 med syftet att anslagna medel ska spegla stadens kostnader för försörjningsstöd. Den anvisade finansieringen motsvarar i det närmaste nettokostnaden för Anslagets storlek förutsätter en effekthemtagning under 2015 av den under 2014 påbörjade utvecklingen av arbetet med försörjningsstöd med målet att fler malmöbor ska bli självförsörjande. Arbete är långsiktigt och effekten för stadens nettokostnad under det kommande året är i nuläget svårbedömd. För kommande år är det av vikt att anslaget även fortsättningsvis anpassas till faktiska förhållanden samt att kompensation ges för förändrad kostnadsnivå och demografi utveckling. Vad det gäller utvecklingen av kostnadsnivån är det av vikt att denna bedöms utifrån variabler som är relevanta för försörjningsstödet. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

9 5 Begäran om förändrad ekonomisk ram 5.1 Kommunbidrag Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) Benämning Belopp 2016 Ev. helårseffekt Ev. slutår CopenhagenConnect Nytt ekonomisystem - Implementering, utbildning samt arkivering av tidigare system Nytt ekonomisystem - "dubbla kostnader" då staden nyttjar två system samtidigt Nytt ekonomisystem - drift och underhåll Under avtalsperioden WMU, ökad hyreskostnad Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Kapitalkostnader för digital infrastruktur CopenhagenConnect ( ) - (KF budget 2015) Upphandling IT-stöd, IoF (2015) - (KF budget 2014 och 2015) Kemikaliesamordningen ( ) - (KF budget 2014) Scenkonstbiennalen (2015) - (KF budget 2015) Nordiskt Panorama (2015) - (KF budget 2015) Media Evolution (2015) (dubbelbudgetering i KF budget 2015) Summa begäran om förändrat kommunbidrag Copenhagen Connect Copenhagen Airport har stor betydelse för Malmös växande näringsliv och attraktivitet. Copenhagen Connect syftar till att stärka Copenhagen Airport som internationell flygplats. Inom Copenhagen Connect samverkar ett antal nyckelaktörer bl a Malmö stad, Köpenhamns kommun och Region Skåne. I första hand läggs kraften på linjer som idag inte finns på Copenhagen Airports linjekarta och oftast är detta linjer till/från destinationer utanför Europa. Malmö stads ekonomiska åtagande uppgår, enligt beslut i budget 2011, till 725 tkr årligen. För finansiering av den fortsatta samverkan inom Copenhagen Connect begärs att anslaget ökas med 725 tkr för Nytt ekonomisystem Övergången till nytt ekonomisystem kommer att ske etappvis, vilket innebär att staden under 2016 och 2017 kommer att ha kostnader för två system. Av de utvecklingsanslag som finns avsatta för ekonomisystem inom stadskontores budget kommer 2,7 mkr att användas för att täcka dessa kostnader 2016 och 3,5 tkr under Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

10 Koncernsystemet kommer att upphandlas för att få en effektivare process för att ta fram sammanställd budget och redovisning. Det är kommunen och koncernbolaget som kommer att använda och ha nytta av IT-stödet. Bolagen kommer att rapportera i verktyget. Begäran om förändrad ekonomisk ram avser kostnader som inte kan täckas inom befintligt anslag. Kostnaderna är beräknade utifrån det dyraste alternativet, dvs att staden kommer att upphandla en ny lösning som innebär ett nytt bassystem samt separata system för budget, inköp och koncernrapportering. World Maritime Univercity (WMU) Från april 2015 kommer verksamheten vid World Maritime Universtity, WMU, att drivas inom fastigheten Väktaren 4, Tornhuset. Kommunstyrelsen har t o m årsbudget 2014 tillförts tkr i ökat kommunbidrag för finansiering av hyreskostnader för undervisningslokalerna. Kommunbidragsutökningen har baserats på investeringskostnaderna för tillbyggnad och ombyggnad av fastigheten. I rapport från servicenämnden till kommunstyrelsen , STK , redogörs för de merkostnader för byggprojektet som kommer att leda till en ytterligare ökad hyreskostnad för kommunstyrelsen med tkr. Därtill kommer även en kostnad för markrättsavgäld till tekniska nämnden på ca 400 tkr. För 2015 beräknas merkostnaderna (del av år) kunna finansieras inom kommunstyrelsens ekonomiska ram. För 2016 och framåt begärs en utökning av den ekonomiska ramen med tkr. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Stadskontoret har i uppdrag av kommunstyrelsen att med utgångspunkt från Malmökommissionens rekommendationer leda kommunens fortsatta utvecklingsarbete för ett socialt hållbart Malmö samt att årligen återkomma till kommunstyrelsen med en rapport om hur det fortsatta utvecklingsarbetet fortskrider. Förutom att koordinera och följa upp arbetet läggs stor vikt vid att kommunicera det som sker bl.a. via hemsida, nyhetsbrev och olika former av presentationer. Vidare krävs insatser för att öka kompetensen om begreppet hållbarhet med särskilt fokus på social hållbarhet. Detta sker bl.a. genom olika former av kunskapsseminarier, workshops mm. Metoder som kollegiala granskningar kommer att utvecklas liksom samverkan med andra aktörer såsom civilsamhälle, näringsliv, nationella aktörer och lärosäten. Utgångspunkter för arbetet är de av kommunstyrelsen samt även i Malmö stads budget 2015 beslutade övergripande rekommendationerna Socialt investeringsperspektiv samt Demokratiserad styrning, kunskapsallianser. Då intresset för Malmös arbete med social hållbarhet är stort även nationellt och internationellt kommer tid att läggas på att sprida Malmös erfarenheter i olika sammanhang. I ärende STK beslutades om finansiering ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar med 3,5 mkr för 2014 och att finansieringen skulle beaktas i budget Kommunstyrelsen erhöll ingen finansiering i kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, varför kostnaderna även under 2015 finansieras ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar. Den nu begärda ramutökningen föreslås gälla från och med Kapitalkostnader för digital infrastruktur I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 minskades kommunbidraget för Malmö stads nämnder som en följd av att internräntan sänktes till 4 %. För kommunstyrelsens medförde detta att kommunbidraget minskades med 800 tkr. Kommunstyrelsens anläggningstillgångar består i huvudsak av Malmö förvaltningsnät, det vill säga stadens digitala infrastruktur. Kapitalkostnader- Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

11 na för den digitala infrastrukturen är i sin helhet finansierade genom avgifter från dem som brukar nätet och saknar därför helt finansiering genom kommunbidrag. Konsekvensen av kommunbidragsminskningen för 2015 har därför medfört minskad finansiering av annan verksamhet inom stadens IT-organisation som bör återställas från och med Investeringsram Begäran om investeringsram 2016 samt plan för (belopp i tkr) Begäran Investeringstyp Plan Utbyggnad och förbättring av den digitala infrastrukturen Nytt ekonomisystem - engångslicenser Allmänt investeringsutrymme Summa investeringsram Utbyggnad och förbättring av digital infrastruktur Kommunstyrelsen anslöt sig till den skånska bredbandsstrategin 2011 som har målet att 95 % av Malmös befolkning ska ha möjlighet att erhålla 199 Mbit/s innan utgången av år Antagandet avseende investeringsnivån bygger på att Malmö stad ska bygga till 50 % av villabeståndet för att uppfylla bredbandsmålet, vilket är fastslaget av KS, inför år För att nå detta bedöms en utökning av investeringsanslaget till 58 mkr per år fram t.o.m. verksamhetsåret I dagsläget är det ett högt tryck från villaägarna i staden vilket innebär ett behov av utökad investeringsram för innevarande år, Kommunstyrelsen kommer därför inom en snar framtid att behandla denna fråga. För verksamhetsår 2021 och framåt bör nivån i årets penningnivå motsvara ca 32 mkr vilket i konsekvens innebär att när staden nått målet 50 % av villabeståndet bör nivån i ligga på 32 mkr framöver. De kapitalkostnader som uppstår kommer att finansieras av beställare/kravställare. Nytt ekonomisystem Nuvarande avtal med CGI, Raindance, går ut i december 2017 och under 2015 inleds en ny upphandling. Implementering sker under 2016 och Allmänt investeringsutrymme Stadskontorer gör för närvarande en översyn av sina verksamhetslokaler och sitt lokalutnyttjande. Avsikten är att bättre samla verksamheterna och öka lokaleffektiviteten. Översynen kan medföra behov av större inköp av inventarier. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

12 Målområde Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsens mål 1. En ung, global och modern stad 2. En stad för arbete och näringsliv 3. En stad för barn och unga Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. 4. En öppen stad Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. 5. En stad för alla Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället. Bilaga 1 Kommunstyrelsen ska ha en övergripande, strategisk och samordnande roll för att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas. Malmö ska vara en motor i hela regionens arbetsmarknads- och näringslivsutveckling. Kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt för att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas. I Malmö ska behovet av skollokaler och förskolor säkras. I Malmö ska arbetet för jämställdhet och mot rasism, fördomar och diskriminering prioriteras och mångfalden vara en tillgång I Malmö ska råda jämlika levnadsförutsättningar för alla som har behov av stöd och hjälp. I Malmö ska ingen vara hemlös och bostadslös-het motverkas. I Malmö ska behovet av lokaler inom individ- och familjeomsorg och inom vård och omsorg säkras. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

13 Målområde Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsens mål 6. En trygg och tillgänglig stad I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 7. En kreativ stad I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 8. En ekologiskt hållbar stad 9. En stad med bra arbetsvillkor Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. I Malmö ska vi arbeta i samverkan med andra för ökad trygghet och säkerhet. I Malmö ska vi arbeta i samverkan med andra för att öka tillgängligheten. Kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt för att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas. Kommunstyrelsen ska ha en övergripande, strategisk och samordnande roll för att detta kommunfullmäktige mål ska förverkligas. - Kommunstyrelsen ska ha en övergripande, strategisk och samordnande roll för att detta KF-mål ska förverkligas. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april

Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Serviceförvaltningens åtaganden 2015 SN-2015-480 Sammanfattning

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo. SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-01-24 Vår referens Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Lägesrapport för Malmö Live

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse

Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2015-03-16 Vår referens Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för social hållbarhet

Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för social hållbarhet SIGNERAD 2014-04-10 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-22 Handläggare Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader SIGNERAD 2014-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-02-11 Vår referens Ulf Linderoth Utredare Tjänsteskrivelse Ulf.Linderoth@malmo.se Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader STK-2014-166

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ Ansvar för hela Malmö Malmö är en ung, global och modern stad med ett nyfiket förhållningssätt gentemot sin omvärld. Stadens omvandling från industristad till det Malmö vi känner i dag har skapat goda

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer