Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102"

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK Sammanfattning I enlighet med givna anvisningar har stadskontoret upprättat förslag till budgetskrivelse 2016 för kommunstyrelsen förvaltning 102, anslag för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att utan eget ställningstagande i sak, godkänna att upprättat förslag till budgetskrivelse för kommunstyrelsen, förvaltning 102, behandlas i samband med beredning av budget Beslutsunderlag [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.] Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Malmö är en ung, internationell och modern stad i en globaliserad, urbaniserad och digitaliserad värld. Staden måste ha beredskap för att bidra till ett bra liv för malmöborna i föränderliga tider. Demografins utmaningar: Befolkningen ökar kontinuerligt i Malmö och de demografiska förändringarna är utmanande. I gällande lokalförsörjningsplan beskrivs ett kraftigt ökat behov av förskoleplatser och platser i skolan. Det medför framtida omprioriteringar inom flera områden. Social hållbarhet: Efter initiativ av Kommissionen för ett hållbart Malmö pågår flera utredningar och resultatet av dessa kan komma att omsättas i praktiskt genomförande under Sociala investeringar och kunskapsallianser ska bidra till att Malmös sociala hållbarhet vidareutvecklas. Asyl- och flyktingmottagningen är ett statligt ansvar, som har stor effekt på kommunerna. Därför är samarbete lokalt, regionalt och nationellt av vikt. God samordning, hållbart och tryggt boende, förutsägbara ersättningssystem och individuella etableringsinsatser är viktiga delar i mottagandet påbörjas en kartläggning av bl.a. kvalitet, tillgänglighet, likvärdighet och ansvarsfrågor inom SIGNERAD

2 vård- och omsorgsverksamheten. Resultatet av kartläggningen ger effekt på 2016 års verksamhet. 2 (2) Hållbar tillväxt och stadsutveckling: Malmö ska utvecklas hållbart och attraktivt. En kontinuerligt ökande befolkning, parallellt med lågt bostadsbyggande, har medfört trångboddhet, hemlöshet och svag tillväxt. Krafttag för ökat byggande, utveckling av utsatta bostadsområden och åtgärder för att minska hemlöshet behövs därför. Förhandlingar om infrastruktursatsningar med staten ska genomföras inom ramen för Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner. Medel behöver därför avsättas på såväl kort sikt som för långsiktiga investeringar. Storstadspaketet är ett viktigt medel för att öka byggandet. Val av system för kollektivtrafik behöver göras. Utbildning och arbete: Fortsatt fokus på utbildning är viktigt och behovet av utbyggnad för pedagogisk verksamhet är stort. Malmö är en tillväxtmotor i regionen. I tio år har sysselsättningen ökat, men arbetslösheten är fortfarande alltför hög. Fortsatt arbete med hållbar och attraktiv stadsutveckling behövs och Malmö stad måste prioritera bl. a. sysselsättning, anställningsbarhet, utbildning. Regionalt samarbete: Samarbetet med kommuner, Region Skåne och andra intressenter i Öresundsregionen behöver stärkas. Handlingsprogram finns för samarbete med Köpenhamn och samarbete inom MalmöLundregionen. Malmö stad måste tillvara utvecklingsmöjligheter i staden och tillsammans med andra ser Malmö stad och Region Skåne över samarbetet runt hemsjukvården och Region Skånes utvecklingsbolag. Anslaget för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen och stadskontoret begär förändrad ekonomisk ram i enlighet med tidigare fattade beslut samt för upphandling och implementering av ett nytt ekonomisystem för Malmö stad och koncernen. På längre sikt kan investeringar till följd av Storstadspaket behöva beaktas i budget. Ett nytt kontaktcenter 2016 kan påverka kommunbidraget till nämnder och styrelser. Anslaget för ekonomiskt bistånd: Malmö har en hög andel hushåll med försörjningsstöd. Åtgärder för att minska bidragsberoendet och kostnaderna för stödet är därför avgörande. Kommunbidraget justerades 2015, så att det ska motsvara faktiska kostnader. Anslaget förutsätter dock att det långsiktiga arbetet för att fler malmöbor ska bli självförsörjande får effekt. Det är viktigt att anslaget i framtiden är direkt anpassat till faktiska kostnader för försörjningsstödet. Ekonomi: Kommunstyrelsen begär förändrad ekonomiska ram för 2016 med tkr. Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Budgetskrivelse 2016 Kommunstyrelsen, förvaltning 102

4 1 Sammanfattning Malmö är en ung, internationell och modern stad i en globaliserad, urbaniserad och digitaliserad värld. Staden måste ha beredskap för att bidra till ett bra liv för malmöborna i föränderliga tider. Demografins utmaningar: Befolkningen ökar kontinuerligt i Malmö och de demografiska förändringarna är utmanande. I gällande lokalförsörjningsplan beskrivs ett kraftigt ökat behov av förskoleplatser och platser i skolan. Det medför framtida omprioriteringar inom flera områden. Social hållbarhet: Efter initiativ av Kommissionen för ett hållbart Malmö pågår flera utredningar och resultatet av dessa kan komma att omsättas i praktiskt genomförande under Sociala investeringar och kunskapsallianser ska bidra till att Malmös sociala hållbarhet vidareutvecklas. Asyl- och flyktingmottagningen är ett statligt ansvar, som har stor effekt på kommunerna. Därför är samarbete lokalt, regionalt och nationellt av vikt. God samordning, hållbart och tryggt boende, förutsägbara ersättningssystem och individuella etableringsinsatser är viktiga delar i mottagandet påbörjas en kartläggning av bl.a. kvalitet, tillgänglighet, likvärdighet och ansvarsfrågor inom vård- och omsorgsverksamheten. Resultatet av kartläggningen ger effekt på 2016 års verksamhet. Hållbar tillväxt och stadsutveckling: Malmö ska utvecklas hållbart och attraktivt. En kontinuerligt ökande befolkning, parallellt med lågt bostadsbyggande, har medfört trångboddhet, hemlöshet och svag tillväxt. Krafttag för ökat byggande, utveckling av utsatta bostadsområden och åtgärder för att minska hemlöshet behövs därför. Förhandlingar om infrastruktursatsningar med staten ska genomföras inom ramen för Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner. Medel behöver därför avsättas på såväl kort sikt som för långsiktiga investeringar. Storstadspaketet är ett viktigt medel för att öka byggandet. Val av system för kollektivtrafik behöver göras. Utbildning och arbete: Fortsatt fokus på utbildning är viktigt och behovet av utbyggnad för pedagogisk verksamhet är stort. Malmö är en tillväxtmotor i regionen. I tio år har sysselsättningen ökat, men arbetslösheten är fortfarande alltför hög. Fortsatt arbete med hållbar och attraktiv stadsutveckling behövs och Malmö stad måste prioritera bl. a. sysselsättning, anställningsbarhet, utbildning. Regionalt samarbete: Samarbetet med kommuner, Region Skåne och andra intressenter i Öresundsregionen behöver stärkas. Handlingsprogram finns för samarbete med Köpenhamn och samarbete inom MalmöLundregionen. Malmö stad måste tillvara utvecklingsmöjligheter i staden och tillsammans med andra ser Malmö stad och Region Skåne över samarbetet runt hemsjukvården och Region Skånes utvecklingsbolag. Anslaget för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen och stadskontoret begär förändrad ekonomisk ram i enlighet med tidigare fattade beslut samt för upphandling och implementering av ett nytt ekonomisystem för Malmö stad och koncernen. På längre sikt kan investeringar till följd av Storstadspaket behöva beaktas i budget. Ett nytt kontaktcenter 2016 kan påverka kommunbidraget till nämnder och styrelser. Anslaget för ekonomiskt bistånd: Malmö har en hög andel hushåll med försörjningsstöd. Åtgärder för att minska bidragsberoendet och kostnaderna för stödet är därför avgörande. Kommunbidraget justerades 2015, så att det ska motsvara faktiska kostnader. Anslaget förutsätter dock att det långsiktiga arbetet för att fler malmöbor ska bli självförsörjande får effekt. Det är viktigt att anslaget i framtiden är direkt anpassat till faktiska kostnader för försörjningsstödet. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

5 2 Nämndens ansvar Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag, aktiebolag m.fl. som anges i 3 kap och 18 i kommunallagen. Stadskontorets uppgift är att stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Det betyder bl.a. att säkra att kommunfullmäktiges beslut genomförs och att, för kommunstyrelsen räkning, leda, följa upp och utveckla verksamhet bedriven i hela Malmö stad. Det innefattar att samordna kärnverksamhet som stadsområdesnämnderna har verksamhetsansvar för. Det innebär också att säkra effektiv användning av Malmö stads resurser och samordning av projekt och ärenden som involverar flera nämnder och/eller förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

6 3 Mål Inför arbetet med nämndsbudget för 2015 har målkedjan tydliggjorts. Med Stratsys som hjälpmedel, är det möjligt att på ett visuellt sätt följa den röda tråden från kommunfullmäktiges visionära mål, via nämndsmål och förvaltningens åtaganden, till konkreta aktiviteter i verksamheten. Detta skapar goda förutsättningar att styra verksamheten gentemot de mål som ska uppnås. Arbetet med att utveckla kommunstyrelsens nämndsbudget 2015 präglades av parallella processer, då såväl nämndsmål som förvaltningens åtagande formulerades samtidigt. Detta var inte optimalt då förvaltningarna främst riktade sina aktiviteter mot kommunfullmäktiges mål och inte styrde mot kommunstyrelsens mer konkreta mål. Nämndsmålen ska vara långsiktiga, men omprövas varje år. För att säkra en bra hantering av målen kommande år, är det bra om nämndsmålen beslutades tidigare, helst tidig höst före det år då de ska gälla. På så sätt skapas förutsättningar för att göra såväl ekonomiska som andra resursprioriteringar kopplade till målen, vilket ökar kvaliteten och trovärdigheten i processen. Kommunstyrelsens nämndmål framgår av bilaga 1. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

7 4 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser Malmö är som ung, internationell och modern stad en del av den pågående globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen. Detta märks på olika sätt i Malmös verksamheter. Det gäller att vara nära till hands när behov uppstår och bidra till ett bättre liv för malmöborna. Demografins utmaningar: Den starka urbaniseringen i Sverige märks tydligt i de tre storstäderna, där befolkningsökningen varit kraftig under flera år. För Malmös del är de demografiska förändringarna en av stadens stora utmaningar de kommande åren. Behovet av utbyggnad av förskolor och skolor väntas öka. I Lokalförsörjningsplanen för perioden förväntas behovet av förskoleplatser öka med cirka platser, och för grundskolan väntas ett ökande elevunderlag att skapa behov av cirka platser. Detta kommer att ställa stora krav på omprioriteringar vad avser personalförsörjning, kompetensutveckling, utbyggnads- och ombyggnadsbehov med mera. Social hållbarhet: Arbetet som Kommission för ett socialt hållbart Malmö påbörjade fortsätter. Många olika utredningsuppdrag pågår och vissa förväntas att omsättas i praktiskt genomförande under år Genom att arbeta med sociala investeringar och bygga kunskapsallianser ska Malmös sociala hållbarhet vidareutvecklas. Samarbetet mellan kommuner, statliga myndigheter och andra intressenter för asyl- och flyktingmottagande är angeläget och det finns behov av vidareutveckling av samarbetet såväl lokalt, regionalt som nationellt. Asyl- och flyktingmottagningen är en statlig verksamhet, som har stor effekt på kommunerna. Det krävs en bättre samordning, hållbart och tryggt boende, förutsägbara ersättningssystem och individuellt anpassade etableringsinsatser. För vård- och omsorgsverksamheten påbörjas ett utredningsarbete under år 2015 för att klarlägga kvalitet, tillgänglighet, likvärdighet, ansvarsfrågor med mera. Resultatet av detta arbete kommer att ge effekt inom 2016 års verksamhet. Hållbar tillväxt och stadsutveckling: Det är viktigt att Malmö fortsätter att vidareutvecklas som hållbar och attraktiv stad. I arbetet med Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner kommer med genomförd planering som grund, förhandlingar att ske med staten om infrastruktursatsningar som i sin tur genererar ökat bostadsbyggande. Särskilda medel behöver avsättas både på kort sikt och för långsiktiga investeringar. Systemval beträffande kollektivtrafiksystem behöver göras. Med en befolkningsutveckling med över nya malmöbor varje år, behöver bostadsbyggandet öka. Under flera år har det byggts för lite bostäder, vilket har bidragit till trångboddhet, hemlöshet och en svagare tillväxt. Krafttag behövs för att öka bostadsbyggandet och begränsa hemlösheteten. Arbetet med Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner inom ramen för Sverigeförhandlingen är ett viktigt medel för att öka bostadsbyggandet. Det är även angeläget att fortsätta att utveckla utsatta boendemiljöer. Utbildning och arbete: Ett fortsatt fokus på utbildningsverksamheten är angeläget. Stora utbyggnadsbehov väntas framöver för Malmö stad på grund av det demografiska trycket. Under de senaste 10 åren har sysselsättningen ökat ungefär lika kraftigt i Malmö som i Stockholm. Malmö är en tillväxtmotor för regionen och betyder mycket för de arbetstillfällen som skapas. Däremot är arbetslösheten fortfarande alltför hög i Malmö. Malmö behöver fortsätta att Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

8 aktivt arbeta med den hållbara och attraktiva stadsutvecklingen. Vidare behöver Malmö stad öka sysselsättningsgraden, anställningsbarheten, utbildningsfrekvensen med mera. Malmö har i genomsnitt cirka hushåll som har försörjningsstöd. Kostnaderna för detta uppgick år 2014 till närmare 1 miljard kronor. Aktiva åtgärder för att minska antalet bidragsberoende är angeläget. Särskilt viktigt är det därför att bidra till såväl bra utbildning som till att skapa arbetstillfällen. Stadskontoret gör bedömningen att kostnaderna för försörjningsstöd successivt kommer att reduceras. Regionalt samarbete: Det är angeläget att fortsätta att stärka samarbetet med andra kommuner, Region Skåne och andra intressenter i Öresundsregionen. Ett särskilt handlingsprogram finns för samarbetet med Köpenhamn. Även för samarbetet inom MalmöLundregionen finns det en särskild handlingsplan. Det är viktigt att Malmö stad tar vara på utvecklingsmöjligheterna både i Malmö och tillsammans med samarbetskommuner. Malmö stad och Region Skåne ser under år 2015 närmare på samarbetet kring hemsjukvården och på samarbetet med Region Skånes utvecklingsbolag. Ekonomi i balans: För kommunstyrelsens och stadskontorets del avses inga nya äskanden göras, förutom de som sedan tidigare beslutats av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige. Det bör dock beaktas att både arbetet och eventuellt kommande investeringar till följd av arbetet med Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner vad gäller infrastruktursatsningar som exempelvis höghastighetståg kan komma att beaktas i Malmö stads budget i ett långsiktigt perspektiv. Vidare kan kommande upphandling och byte av ekonomisystem påverka förvaltningarnas ekonomi. Upphandling av nytt ekonomisystem sker under 2015 med införande under Eventuellt kan även ett införande av Kontaktcenter under år 2016 att påverka kommunbidraget till nämnder och styrelser. 4.1 Ekonomiskt bistånd Kommunbidraget för anslaget för ekonomiskt bistånd är justerat för 2015 med syftet att anslagna medel ska spegla stadens kostnader för försörjningsstöd. Den anvisade finansieringen motsvarar i det närmaste nettokostnaden för Anslagets storlek förutsätter en effekthemtagning under 2015 av den under 2014 påbörjade utvecklingen av arbetet med försörjningsstöd med målet att fler malmöbor ska bli självförsörjande. Arbete är långsiktigt och effekten för stadens nettokostnad under det kommande året är i nuläget svårbedömd. För kommande år är det av vikt att anslaget även fortsättningsvis anpassas till faktiska förhållanden samt att kompensation ges för förändrad kostnadsnivå och demografi utveckling. Vad det gäller utvecklingen av kostnadsnivån är det av vikt att denna bedöms utifrån variabler som är relevanta för försörjningsstödet. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

9 5 Begäran om förändrad ekonomisk ram 5.1 Kommunbidrag Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) Benämning Belopp 2016 Ev. helårseffekt Ev. slutår CopenhagenConnect Nytt ekonomisystem - Implementering, utbildning samt arkivering av tidigare system Nytt ekonomisystem - "dubbla kostnader" då staden nyttjar två system samtidigt Nytt ekonomisystem - drift och underhåll Under avtalsperioden WMU, ökad hyreskostnad Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Kapitalkostnader för digital infrastruktur CopenhagenConnect ( ) - (KF budget 2015) Upphandling IT-stöd, IoF (2015) - (KF budget 2014 och 2015) Kemikaliesamordningen ( ) - (KF budget 2014) Scenkonstbiennalen (2015) - (KF budget 2015) Nordiskt Panorama (2015) - (KF budget 2015) Media Evolution (2015) (dubbelbudgetering i KF budget 2015) Summa begäran om förändrat kommunbidrag Copenhagen Connect Copenhagen Airport har stor betydelse för Malmös växande näringsliv och attraktivitet. Copenhagen Connect syftar till att stärka Copenhagen Airport som internationell flygplats. Inom Copenhagen Connect samverkar ett antal nyckelaktörer bl a Malmö stad, Köpenhamns kommun och Region Skåne. I första hand läggs kraften på linjer som idag inte finns på Copenhagen Airports linjekarta och oftast är detta linjer till/från destinationer utanför Europa. Malmö stads ekonomiska åtagande uppgår, enligt beslut i budget 2011, till 725 tkr årligen. För finansiering av den fortsatta samverkan inom Copenhagen Connect begärs att anslaget ökas med 725 tkr för Nytt ekonomisystem Övergången till nytt ekonomisystem kommer att ske etappvis, vilket innebär att staden under 2016 och 2017 kommer att ha kostnader för två system. Av de utvecklingsanslag som finns avsatta för ekonomisystem inom stadskontores budget kommer 2,7 mkr att användas för att täcka dessa kostnader 2016 och 3,5 tkr under Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

10 Koncernsystemet kommer att upphandlas för att få en effektivare process för att ta fram sammanställd budget och redovisning. Det är kommunen och koncernbolaget som kommer att använda och ha nytta av IT-stödet. Bolagen kommer att rapportera i verktyget. Begäran om förändrad ekonomisk ram avser kostnader som inte kan täckas inom befintligt anslag. Kostnaderna är beräknade utifrån det dyraste alternativet, dvs att staden kommer att upphandla en ny lösning som innebär ett nytt bassystem samt separata system för budget, inköp och koncernrapportering. World Maritime Univercity (WMU) Från april 2015 kommer verksamheten vid World Maritime Universtity, WMU, att drivas inom fastigheten Väktaren 4, Tornhuset. Kommunstyrelsen har t o m årsbudget 2014 tillförts tkr i ökat kommunbidrag för finansiering av hyreskostnader för undervisningslokalerna. Kommunbidragsutökningen har baserats på investeringskostnaderna för tillbyggnad och ombyggnad av fastigheten. I rapport från servicenämnden till kommunstyrelsen , STK , redogörs för de merkostnader för byggprojektet som kommer att leda till en ytterligare ökad hyreskostnad för kommunstyrelsen med tkr. Därtill kommer även en kostnad för markrättsavgäld till tekniska nämnden på ca 400 tkr. För 2015 beräknas merkostnaderna (del av år) kunna finansieras inom kommunstyrelsens ekonomiska ram. För 2016 och framåt begärs en utökning av den ekonomiska ramen med tkr. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Stadskontoret har i uppdrag av kommunstyrelsen att med utgångspunkt från Malmökommissionens rekommendationer leda kommunens fortsatta utvecklingsarbete för ett socialt hållbart Malmö samt att årligen återkomma till kommunstyrelsen med en rapport om hur det fortsatta utvecklingsarbetet fortskrider. Förutom att koordinera och följa upp arbetet läggs stor vikt vid att kommunicera det som sker bl.a. via hemsida, nyhetsbrev och olika former av presentationer. Vidare krävs insatser för att öka kompetensen om begreppet hållbarhet med särskilt fokus på social hållbarhet. Detta sker bl.a. genom olika former av kunskapsseminarier, workshops mm. Metoder som kollegiala granskningar kommer att utvecklas liksom samverkan med andra aktörer såsom civilsamhälle, näringsliv, nationella aktörer och lärosäten. Utgångspunkter för arbetet är de av kommunstyrelsen samt även i Malmö stads budget 2015 beslutade övergripande rekommendationerna Socialt investeringsperspektiv samt Demokratiserad styrning, kunskapsallianser. Då intresset för Malmös arbete med social hållbarhet är stort även nationellt och internationellt kommer tid att läggas på att sprida Malmös erfarenheter i olika sammanhang. I ärende STK beslutades om finansiering ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar med 3,5 mkr för 2014 och att finansieringen skulle beaktas i budget Kommunstyrelsen erhöll ingen finansiering i kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, varför kostnaderna även under 2015 finansieras ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar. Den nu begärda ramutökningen föreslås gälla från och med Kapitalkostnader för digital infrastruktur I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 minskades kommunbidraget för Malmö stads nämnder som en följd av att internräntan sänktes till 4 %. För kommunstyrelsens medförde detta att kommunbidraget minskades med 800 tkr. Kommunstyrelsens anläggningstillgångar består i huvudsak av Malmö förvaltningsnät, det vill säga stadens digitala infrastruktur. Kapitalkostnader- Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

11 na för den digitala infrastrukturen är i sin helhet finansierade genom avgifter från dem som brukar nätet och saknar därför helt finansiering genom kommunbidrag. Konsekvensen av kommunbidragsminskningen för 2015 har därför medfört minskad finansiering av annan verksamhet inom stadens IT-organisation som bör återställas från och med Investeringsram Begäran om investeringsram 2016 samt plan för (belopp i tkr) Begäran Investeringstyp Plan Utbyggnad och förbättring av den digitala infrastrukturen Nytt ekonomisystem - engångslicenser Allmänt investeringsutrymme Summa investeringsram Utbyggnad och förbättring av digital infrastruktur Kommunstyrelsen anslöt sig till den skånska bredbandsstrategin 2011 som har målet att 95 % av Malmös befolkning ska ha möjlighet att erhålla 199 Mbit/s innan utgången av år Antagandet avseende investeringsnivån bygger på att Malmö stad ska bygga till 50 % av villabeståndet för att uppfylla bredbandsmålet, vilket är fastslaget av KS, inför år För att nå detta bedöms en utökning av investeringsanslaget till 58 mkr per år fram t.o.m. verksamhetsåret I dagsläget är det ett högt tryck från villaägarna i staden vilket innebär ett behov av utökad investeringsram för innevarande år, Kommunstyrelsen kommer därför inom en snar framtid att behandla denna fråga. För verksamhetsår 2021 och framåt bör nivån i årets penningnivå motsvara ca 32 mkr vilket i konsekvens innebär att när staden nått målet 50 % av villabeståndet bör nivån i ligga på 32 mkr framöver. De kapitalkostnader som uppstår kommer att finansieras av beställare/kravställare. Nytt ekonomisystem Nuvarande avtal med CGI, Raindance, går ut i december 2017 och under 2015 inleds en ny upphandling. Implementering sker under 2016 och Allmänt investeringsutrymme Stadskontorer gör för närvarande en översyn av sina verksamhetslokaler och sitt lokalutnyttjande. Avsikten är att bättre samla verksamheterna och öka lokaleffektiviteten. Översynen kan medföra behov av större inköp av inventarier. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

12 Målområde Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsens mål 1. En ung, global och modern stad 2. En stad för arbete och näringsliv 3. En stad för barn och unga Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. 4. En öppen stad Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. 5. En stad för alla Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället. Bilaga 1 Kommunstyrelsen ska ha en övergripande, strategisk och samordnande roll för att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas. Malmö ska vara en motor i hela regionens arbetsmarknads- och näringslivsutveckling. Kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt för att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas. I Malmö ska behovet av skollokaler och förskolor säkras. I Malmö ska arbetet för jämställdhet och mot rasism, fördomar och diskriminering prioriteras och mångfalden vara en tillgång I Malmö ska råda jämlika levnadsförutsättningar för alla som har behov av stöd och hjälp. I Malmö ska ingen vara hemlös och bostadslös-het motverkas. I Malmö ska behovet av lokaler inom individ- och familjeomsorg och inom vård och omsorg säkras. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

13 Målområde Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsens mål 6. En trygg och tillgänglig stad I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 7. En kreativ stad I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 8. En ekologiskt hållbar stad 9. En stad med bra arbetsvillkor Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. I Malmö ska vi arbeta i samverkan med andra för ökad trygghet och säkerhet. I Malmö ska vi arbeta i samverkan med andra för att öka tillgängligheten. Kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt för att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas. Kommunstyrelsen ska ha en övergripande, strategisk och samordnande roll för att detta kommunfullmäktige mål ska förverkligas. - Kommunstyrelsen ska ha en övergripande, strategisk och samordnande roll för att detta KF-mål ska förverkligas. Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse (11)

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april

Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK SIGNERAD 2015-10-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-10-21 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet SIGNERAD 2016-04-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2016-04-07 Vår referens Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart

Läs mer

Servicenämndens underlag inför reviderad budget 2016 för Malmö stad

Servicenämndens underlag inför reviderad budget 2016 för Malmö stad Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-11 Vår referens Cecilia Antonsson Ekonomichef Cecilia.Antonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Servicenämndens underlag inför reviderad budget 2016 för Malmö

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

Reviderad budget Kulturnämnden

Reviderad budget Kulturnämnden Reviderad budget 2016 Kulturnämnden Innehållsförteckning 1 Mål... 3 1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad... 3 1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv... 4 1.3 Målområde 3 - En stad

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors Huvudsekreterare Malmökommissionen www.malmo.se/socialhallbarhet Malmö 2017-03-21 Nationell

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster Vår referens. Carina Hart Controller

Tjänsteskrivelse. Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster Vår referens. Carina Hart Controller Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-11 Vår referens Carina Hart Controller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster 2016 SOFV-2015-1739

Läs mer

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö väktaren 4

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö väktaren 4 SIGNERAD 2014-02-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-02-27 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan om utökat objektsgodkännande

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan avseende hållbarhetsintegrering

Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan avseende hållbarhetsintegrering Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2016-03-09 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång

Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång Eva Renhammar och Lena Wetterskog Sjöstedt Kansliet för hållbar utveckling Stadskontoret, Malmö stad Mötesplats Social hållbarhet, Umeå

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna SIGNERAD 2014-09-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Christer Helin HR-specialist Tjänsteskrivelse christer.helin@malmo.se Kartläggning av praktikplatser i Malmö stad STK-2014-915

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 106 Hemställan om objektsgodkännande för nybyggnad av Stapelbäddskolans flexiskola, Malmö Bilen 4 (Dnr STK-2013-777) Till kommunfullmäktige

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Förändrat resursbehov

Förändrat resursbehov Socialnämnden 2011-01-10 8 12 Dnr 2011/11-04 Förändrat resursbehov 2011 2014 Ärendebeskrivning Förvaltningens analys av hur nämndens uppdrag påverkas av förändringar i omvärlden visar att nämnden har behov

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2015-10-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd SIGNERAD 2014-10-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-29 Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jan.lanzownilsson@malmo.se Hemställan från stadsområdesförvaltning

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

MÅL OCH INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN

MÅL OCH INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN MÅL OCH INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN 1. En ung global och modern stad Malmö ska vara en stad i framkant ung, global, jämställd och hållbar. En i verklig mening modern stad. Här prövar vi ständigt nytt,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Serviceförvaltningens åtaganden 2015 SN-2015-480 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad EN STAD I FÖRÄNDRING En bättre och effektivare organisation för Malmö stad F R A M T I D S PA R T I E T I M A L M Ö Bakgrund och syfte Malmö stad Kommu nstyrelsens ordförande L }versyn av den kommunala

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

Bosättningsprocess för nyanlända som anvisas enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare

Bosättningsprocess för nyanlända som anvisas enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare Malmö stad Stadskontoret 1 (8) Datum 2016-05-02 Vår referens Lars G Larsson Utvecklingssekreterare lars.g.larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Bosättningsprocess för nyanlända som anvisas enligt lag om mottagande

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Malmö i siffror 313 000 invånare Ökande befolkning 29 år i rad 31 % födda utomlands 177 nationaliteter 150 språk talas Ung befolkning - 49 % under 35 år Tidigare folkhälsoarbete

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

CSR strategi för koncernen Stokab

CSR strategi för koncernen Stokab CSR Strategi för koncernen Stokab Sida 1(6) Datum 2016-04-22 Diarienr 1.3-181/2016 Handläggare Godkänd av Monica Allard Styrelsen Datum 2016-05-09 CSR strategi för koncernen Stokab Sammanfattning För att

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2014-09-05 Vår referens Sigrid Saveljeff Stabschef vuxenutbildning och arbetsmarknad sigrid.saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2015

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2015-12-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2015 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU 16 nov, UP2 2015 Fv 102 och 001 UP2 2015 FV 001 UP 2 2015 FV 102

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU 16 nov, UP2 2015 Fv 102 och 001 UP2 2015 FV 001 UP 2 2015 FV 102 SIGNERAD 2015-11-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2015-11-10 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Klicka här för att skriva ärenderubrik STK-2015-476

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2016-2018 KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE Strategisk plan och budget 2016-2018 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

G-Tjänsteskrivelse AGVN Motion från FI

G-Tjänsteskrivelse AGVN Motion från FI Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Kommunfullmäktigeledamot

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer