Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum Handläggare Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK Sammanfning Kommunstyrelsens ordförande framför i en skrivelse till Kommunstyrelsen - Bygg Malmö helt - betydelsen av bostadsbyggandet som faktor för skapa en integrerad, raktiv och hållbar stad. I skrivelsen föreslås ett flertal olika insatser för ökat bostadsbyggande, framförallt på platser med nära och god tillgång till kollektivtrafik. De initiativ som anvisas föreslås bli behandlade som ett samlat utredningsuppdrag där man bl. a ska utarbeta en modell för ett avtal mellan Malmö stad, staten, regionen och byggherrarna för genom samplanering av infrastruktur och bostadsbyggande uppnå en ökad nyproduktion. I sammanhanget ska bl. a klargöras vilka utbyggnadsmöjligheter kan finnas vid stationsnära lägen med hänsyn till en god exploateringsekonomi. Dessutom föreslås bl. a en utredning genomförs som klargör förutsättningar och lämplig programinriktning för en bomässa för den sk. Amiralsstaden. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar ge Stadskontoret i uppdrag samordna Bygg Malmö helt med berörda förvaltningar, särskilt föreslås beakta Stadsbyggnadskontorets roll och uppdrag för bostadsbyggandet, ge Stadskontoret i uppdrag samordna arbetet med ta fram förslag till modell avseende ett sammanhållet intentionsavtal mellan Malmö stad, staten, regionen och byggherrarna med redovisning av uppdraget under 2014 samt, återrapportera till Kommunstyrelsen under 2014 med förslag på åtgärder och genomförandeplaner. I förslaget ska det klargöras vilka faktiska ekonomiska konsekvenser som föreslagna projekt kan ha för den kommunala ekonomin såväl vad gäller både investeringsbehov och årliga driftkostnadskonsekvenser inrätta en bygglotsfunktion med placering på Stadsbyggnadskontoret, samt finansiering av lotsen med 950tkr beviljas ur Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar. Beslutsunderlag G-Tjskr / KS / Bygg Malmö helt / Dnr STK Skrivelse slutlig från kommunstyrelsens ordförande

2 2 (5) Beslutsplanering Kommunstyrelsens AU I Kommunstyrelsen Ärendet Kommunstyrelsens ordförande framför i en skrivelse till Kommunstyrelsen - Bygg Malmö helt - betydelsen av bostadsbyggandet som viktig faktor för skapa en integrerad, raktiv och hållbar stad. Här fastslås ett bostadsbyggande som möter behov och efterfrågan är betydelsefullt för skapa social rättvisa, minska trångboddhet, ge unga en bra start i livet och locka nya invånare och verksamheter till staden. I skrivelen påpekas det under de senaste åren har tagits en rad initiativ som gjort den sociala hemlösheten minskat i Malmö. Samtidigt har den strukturella hemlösheten ökat i takt med befolkningen vuxit. För bostadsförsörjningen i Malmö ska fungera måste dessa utmaningar mötas. Den nya översiktsplanen utgår ifrån principerna bygga en tät, grön och socialt hel stad. Erfarenheter från både Malmökommissionen och områdesprogrammen visar också bostadsbyggande som sådant kan skapa positiva spiraler genom exempelvis fler arbetstillfällen och ökad integration. Att fysiskt bygga ihop staden, exempelvis genom bygga vid området Amiralsstaden, dvs bygga samman Rosengård bättre med resten av staden ger stora möjligheter även socialt bygga samman staden. Stationsnära byggande Kollektivtrafiks tillgänglighet höjer marknadsvärdet, vilket ökar incitamenten för bygga. Kollektivtrafiknära bostäder innebär också kollektivtrafik blir det naturliga valet för fler malmöbor. Detta är därför något Malmö ska satsa på framöver för få igång positiva effekten på byggmarknaden. Genom Malmöexpressen, Malmöringen och spårvagn kommer vi skapa ett antal raktiva stationsnära lägen i Malmö som ger förutsättningar för byggnation av ett stort antal nya bostäder. Dessa områden kommer bidra till minskade barriäreffekter och vi bygger Malmö helt. Områden som är extra intressanta utifrån deras stationsnära lägen är: - Amiralstaden med en bomässa - Lindängen många möjligheter längs en framtida spårväg - Östervärn i anknytning till en renoverad station på Östervärn samt delar av Kirseberg - Sorgenfri Vidare föreslås följande möjliga verktyg och insatser för aktivera dessa satsningar: Generella initiativ vilket innebär Malmö stad testar möjligheten sänka P-normen för projekt i stationsnära lägen och projekt av strategisk karaktär. Projektspecifika lösningar syftar till via exploateringsavtal öka genomförandemöjligheten. Byggande av lägenheter för små hushåll stimuleras. Detta innebär Malmö stad initierar en nationell tävling om innovativa lösningar av hygienrum i små lägenheter, samt vidare staden verkar för Malmö blir en frizon för experimentbyggande för unga till lägre kostnader utan miljöambitioner och energieffektivitet påverkas. Staden ska vidare arbeta för tidsbegränsade

3 bygglov för bostäder som unga kan efterfråga och även verka för det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas bättre, bl. a genom arbeta för motverka inlåsningseffekter av äldre som är i behov av ett mer tillgänglighetsanpassat boende. 3 (5) Malmö stad och byggherrarna skall gemensamt minska numerären hemlösa i staden. Detta sker genom MKB räknar försörjningsstöd som inkomst och under en tid tar ett större ansvar för lägenheter till hemlösa. Malmö stad förhandlar med fastighetsägare om fler skall räkna försörjningsstöd som inkomst vid bedömning av betalningsförmåga. Malmö stad tillsätter en LOTS-funktion som får i uppdrag understödja de bostadsprojekt som Malmö stad har under behandling. Lotsen ska verka såväl inåt i stadens organisation som utåt med byggherrarna för arbeta problemlösande och lotsande. Lotsen ska vara en katalysator och arbeta problemlösande vad gäller ovan nämnda strategier. Skrivelsen avslutas med en begäran de föreslagna satsningarna och initiativen ska utvärderas löpande så de delar som uppvisar goda resultat direkt kan permanentas. Stadskontorets synpunkter och förslag Anknyting till stadens budgetprocess, styrprocesser, planer och pågående uppdrag De olika insatser som föreslås i skrivelsen ska hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. Detta förutsätter relevanta styrdokument, planer och pågående uppdrag knyter an till de satsningar som skrivelsen förordar. Här berörs bl. a Trafikberedningen som efter beslut i Kommunstyrelsen den 2 april getts i uppdrag som politisk styrgrupp utarbeta en långsiktig strategi för kollektivtrafiken inom, till och från Malmö (D STK ). Trafikberedningen ska återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på strategi innehållande organisation, metod, inriktning, finansiering och avgränsningar innan årsskiftet efter samråd med Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Miljönämnden. Skrivelsens förslag anknyter på olika sätt också an till den översiktsplan som nu befinner sig i en antagandeprocess (D 2013/772), och särskilt den utbyggnadsstrategi som är ett komplement till översiktsplanen. Utbyggnadsstrategin syftar till lägga fast en gemensam prioriteringsordning och etappindelning för en samordnad planering. Den förväntas antas av Kommunstyrelsen vintern/våren Under 2014 kommer även en handlingsplan för bostadsförsörjning arbetas fram på Stadsbyggnadskontoret. Slutligen finns tydliga kopplingar till Malmökommissionens slutrapport som bl. a pekar ut stadsplanering och fysiska insatser som viktiga verktyg för ökad social hållbarhet. Här betonas ett holistiskt ledarskap och sammanhållet planeringsperspektiv som avgörande för möjliggöra en socialt hållbar utveckling. Här betonas särskilt bostadsfrågan är komplex och kräver samverkan mellan flera olika aktörer på olika nivåer, från strategiskt arbete till konkreta åtgärder, och här efterlyses den typ av initiativ gällande både nyproduktion och förnyelse av befintligt bostadsbestånd som skrivelsen ger utryck för. Intentionsavtal om samplanering av bostadsbyggandet De senaste åren har befolkningstillväxten i Malmö ökat mellan årligen vilket motsvarar hälften av hela Skånes befolkningstillväxt. Tillväxten kommer öka med ytterligare fler invånare de kommande tio åren. En så snabb befolkningstillväxt skapar stora utmaningar

4 vad gäller köer, trängsel på vägar och i kollektivtrafiken och bostadsbrist samt utbyggnadsbehov av service, förskolor och skolor. En väl fungerande utbyggnad av bostäder och transportinfrastruktur som kan möta framtidens behov och efterfrågan är särskilt nödvändig i Malmö. 4 (5) Inom ramen för Sveriges och Kommuner och Landsting har en särskild programberedning haft till uppgift analysera denna fråga som redovisades i samband med programberedningen avlämnade sin slutrapport i april I slutrapporten konstateras utifrån de erfarenheter som gjorts i Finland med sk. Intentionsavtal samplaneringen av infrastruktur och bostadsbyggande bidragit till en ökad nyproduktion. Mot denna bakgrund och det som anförts av Kommunstyrelsens ordförande, föreslår stadskontoret Kommunstyrelsen ger Stadskontoret i uppdrag samordna arbetet ta fram förslag till modell för ett sammanhållet intentionsavtal mellan Malmö stad, staten, regionen och byggherrarna med redovisning av uppdraget. I detta arbete ska även beaktas de övriga förslag programberedningen föreslagit i slutrapporten. Helhetsperspektiv på stadens tekniska förvaltningar för ökat bostadsbyggande I skrivelsen pekar Kommunstyrelsens ordförande på erfarenheterna från bland annat Malmökommissionen samt områdesprogrammen om de positiva spiraler som kan uppstå vid bostadsbyggande. Vidare lyfter ordföranden fram den starka koppling som idag påvisats mellan kollektivtrafiktillgänglighet och ökade incitament för bygga. För Malmö stad är detta utomordentligt viktiga förutsättningar i det fortsa arbetet för ett ökat bostadsbyggande och ligger väl i linje med den inriktning som lagts fast i förslaget till ny översiksplan mot en hållbar tät stad. I översiktsplanen betonas bland annat nödvändigheten arbeta i konstellationer över förvaltningsgränser. Vidare konstateras det föreligger behov inom den kommunala organisationen av mer tvärsektoriella samarbeten och gemensamma konsekvensanalyser. En tydligare helhetssyn än tidigare behöver anläggas för klara den hållbara stadens utmaningar Ett samlat utredningsuppdrag De initiativ som Kommunstyrelsens ordförande anvisar i sin skrivelse föreslås bli behandlade som ett samlat utredningsuppdrag där Stadskontoret får i uppdrag samordna Bygg Malmö helt med berörda förvaltningar, särskilt föreslås beakta stadsbyggnadskontorets roll och uppdrag för bostadsbyggandet samt, återrapportera till Kommunstyrelsen under 2014 med förslag på åtgärder och genomförandeplaner. I förslaget ska det klargöras vilka faktiska ekonomiska konsekvenser som föreslagna projekt kan ha för den kommunala ekonomin såväl vad gäller både investeringsbehov och årliga driftkostnadskonsekvenser. Stadskontoret föreslår Kommunstyrelsen ger Stadskontoret i uppdrag samordna arbetet med ta fram förslag till modell avseende ett sammanhållet intentionsavtal mellan Malmö stad, staten, regionen och byggherrarna med redovisning av uppdraget. I detta arbete ska även beaktas de övriga förslag programberedningen föreslagit i slutrapporten. Här ska bl.a. följande frågor och uppdrag vara närmare belysta: - Vilka utbyggnadsmöjligheter kan finnas vid stationsnära lägen med hänsyn till exploateringsekonomi och framtida driftkostnadskonsekvenser? - Hur kan här föreslagna kollektivtrafiksatsningar utvecklas i nära anknytning den planering

5 som sker inom Styrgruppen för Malmös framtida kollektivtrafik? 5 (5) - Vilka olika möjligheter finns till en nära samverkan med byggbranschens aktörer? - Redovisa förutsättningar och lämplig programinriktning för en bomässa för Amiralsstaden. - Redovisa hur de initiativ som förordas i denna skrivelse kan tillföras och integreras med det planarbete som pågår genom översiktplanen, den kommande utbyggnadsstrategin och den kommande handlingsplanen för bostadsbyggandet. Ansvariga Jan Haak Planeringsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

6 skrivelse slutlig från kommunstyrelsens ordförande (2) Malmö stad Kommunstyrelsens ordförande Till kommunstyrelsen Bygg Malmö helt Bostadsbyggandet är en viktig byggsten för skapa en integrerad, raktiv och hållbar stad. Ett bostadsbyggande som möter behov och efterfrågan är viktigt för skapa social rättvisa, minska trångboddhet, ge unga en bra start i livet och locka nya invånare och verksamheter till staden. Malmös utmaningar De senaste tio åren har Malmös befolkning ökat med i snitt personer per år, och det har byggts cirka bostäder per år. Många av dem som flyttar till Malmö är debutanter på bostadsmarknaden. Samtidigt är arbetslösheten hög och möjligheten efterfråga en passande bostad starkt begränsad för många hushåll. Under de senaste åren har en rad initiativ tagits som gjort den sociala hemlösheten minskat i Malmö. Samtidigt har den strukturella hemlösheten ökat i takt med befolkningen vuxit. För bostadsförsörjningen i Malmö ska fungera måste dessa utmaningar mötas. Ungbo var ett unikt initiativ där över unga bidrog med idéer om hur man kan bygga för unga och tanken är också en del av dessa nu ska omsättas i praktiken. Malmös erfarenheter och planer Den nya översiktsplanen utgår ifrån idén bygga en tät, grön och socialt hel stad. Erfarenheter från både Malmökommissionen och områdesprogrammen visar också tydligt bostadsbyggande som sådant kan skapa positiva spiraler genom exempelvis fler arbetstillfällen och ökad integration. Att fysiskt bygga ihop staden, exempelvis genom bygga vid området Amiralsstaden (dvs. bygga samman Rosengård bättre med resten av staden) ger stora möjligheter även socialt bygga samman staden. Stationsnära byggande Kollektivtrafikstillgänglighet höjer marknadsvärdet vilket ökar incitamenten för bygga. Kollektivtrafiknära bostäder innebär också kollektivtrafik blir det naturliga valet för fler malmöbor. Detta är därför något Malmö ska satsa på framöver för få igång positiva effekter på byggmarknaden. Genom Malmöexpressen, Malmöringen och spårvagn kommer vi skapa ett antal raktiva stationsnära lägen i Malmö som ger förutsättningar

7 2 (2) byggnation av ett stort antal nya bostäder. Dessa områden kommer bidra till minskade barriäreffekter och vi bygger Malmö helt. Områden som är extra intressanta utifrån deras stationsnära lägen är: Amiralsstaden med en bomässa Lindängen många möjligheter längs en framtida spårväg Östervärn i anknytning till en renoverad station på Östervärn samt delar av Kirseberg Sorgenfri Möjliga verktyg och insatser för få igång satsningar Generella initiativ: Malmö stad testar möjligheten sänka P-norm för projekt i stationsnära lägen, projekt av strategisk karaktär. Projektspecifika lösningar för via exploateringsavtal öka genomförandemöjligheten. Byggande av lägenheter för små hushåll måste stimuleras: Malmö stad initierar en nationell tävling om innovativa lösningar av hygienrum i små lägenheter. Verka för Malmö blir en frizon för experimentbyggande där nya idéer, processer och regler kan testas för bygga bostäder för unga till lägre kostnader utan miljöambitioner och energieffektivitet påverkas. Arbeta aktivt med möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder som unga kan efterfråga. Verka för det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas bättre. Till exempel genom arbeta för motverka inlåsningseffekter av äldre som är i behov av ett mer tillgänglighetsanpassat boende. Malmö stad och byggherrarna skall gemensamt minska numerären hemlösa i staden: Detta sker genom MKB räknar försörjningsstöd som inkomst och under en tid tar ett större ansvar för lägenheter till hemlösa. Malmö stad förhandlar med fastighetsägare om fler skall räkna försörjningsstöd som inkomst vid bedömning av betalningsförmåga. Malmö stad tillsätter en LOTS-funktion: Lotsen får i uppdrag understödja de bostadsprojekt som Malmö stad har under behandling. Lotsen ska verka såväl inåt i stadens organisation som utåt med byggherrarna för arbeta problemlösande och lotsande. Lotsen ska vara en katalysator och arbeta problemlösande vad gäller ovan nämnda strategier. De särskilda reglerna gäller för byggstart inom två år och hela satsningen ska utvärderas löpande. Vid goda resultat kan delar permanentas. Malmö den 14 maj 2014 Katrin Stjernfeldt Jammeh