Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning ekonomisk redogörelse. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april"

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning ekonomisk redogörelse STK Sammanfattning I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, riktlinjer för ekonomisk styrning, ska nämnd upprätta en budget för nämndens verksamheter. Budget ska innehålla nämndsmål, plan för verksamheten och redovisning av hur tilldelade ekonomiska ramar ska användas. Ärende omfattar nämndsbudgetens sista del, den ekonomiska redogörelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att enligt i ärendet upprättat förslag fastställa nämndsbudget ekonomisk redogörelse för kommunstyrelsen förvaltning 102. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Enligt de kommunövergripande anvisningarna för Malmö stad ska varje nämndsbudget innefatta tre delar, mål, planering för verksamheten samt ekonomi. Kommunstyrelsens kommunbidrag uppgår sammantaget till mkr som är fördelat av kommunfullmäktige i två separata anslag. Anslaget för kommunstyrelsen omfattar 616 mkr och anslaget för ekonomiskt bistånd 949 mkr. Den ekonomiska ramen för anslaget för kommunstyrelsen fördelas mellan kommunstyrelsen, stadskontorets sju avdelningar samt stadsdirektör med ledningsstab. I jämförelse med kommunstyrelsens beslut om internbudget för 2014 har de interna ekonomiska ramarna justerats utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2015 samt interna omfördelningar. Budgeten för anslaget för kommunstyrelsen är i balans med den verksamhet som ska bedrivas under SIGNERAD

2 Anslaget för ekonomiskt bistånd omfattar kostnader för försörjningsstöd samt kostnader och intäkter för fritidspeng. Det avsatta kommunbidraget för försörjningsstödet motsvarar i det närmaste utfallet för Kommunfullmäktiges finansieringsbeslut för 2015 förutsätter en effekthemtagning av den under 2014 påbörjade utvecklingen av arbete med försörjningsstöd med målet att fler malmöbor ska bli självförsörjande. Arbetet är långsiktigt och effekten för stadens nettokostnader under det kommande året är svårbedömd. 2 (2) Kommunstyrelsen, förvaltning 102, har inför 2015 ett avsatt investeringsutrymme motsvarande 45 mkr för utbyggnad av digital infrastruktur samt 10 mkr i allmänt investeringsutrymme, främst avsett att användas för inventarier. Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse Kommunstyrelsen, förvaltning 102

4 Ekonomi Resultaträkning Kommunstyrelsens kommunbidrag är fördelat i två ekonomiska ramar: anslaget för kommunstyrelsen, 616 mkr varav - kommunstyrelsen 165,8 mkr och stadskontorets verksamhet 450,2 mkr anslaget för ekonomiskt bistånd, 949,2 mkr I ovan nämnda anslag är hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslut t o m 3 mars Förändringar redovisas i förhållande till den av kommunstyrelsen antagna internbudgeten för 2014, (STK ). KOMMUNSTYRELSEN Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 tkr Förändring budget 2014 och 2015 Intäkter Totala intäkter Lönekostnader Po-pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala kostnader Nettokostnad ex finansnetto Kommunbidrag Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Anslaget för kommunstyrelsen De ekonomiska ramarna för anslaget för kommunstyrelsen fördelas till den politiska organisationen, benämnt kommunstyrelsen och till tjänstemannaorganisationen inom stadskontoret. Stadskontoret är under ledning av stadsdirektören med ledningsstab uppdelat i sju avdelningar; förvaltningsavdelningen, näringslivsavdelningen, välfärdsavdelningen, avdelningen för samhällsplanering, ekonomiavdelningen, HR-strategiska avdelningen och kommunikationsavdelningen. Till varje avdelning fördelas en ekonomisk ram som respektive direktör ansvarar för. Det ekonomiska ansvaret fördelas sedan vidare till chefer med budgetansvar inom respektive avdelning. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

5 Kommunstyrelsen Enligt den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen fördelas de ekonomika ramarna mellan: styrelsen, inkluderat dess utskott och beredningar, kommunalråds-avdelningen (kommunalråd och politiska sekreterare) samt kostnader för borgerliga begravningar kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar stadigvarande medlemsavgifter och bidrag folkhälso- och jämställdhetsutskott näringslivsutskott trygghets- och säkerhetsutskott Utskotten har genom delegation rätt att fatta beslut om utgifter som ska belasta utskottets budget. Budgetansvaret innehas formellt av kommunstyrelsen ordförande. Förändringar 2015 Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 har, i jämförelse med 2014, medfört förändringar av den totala ramen för kommunstyrelsen. Kommunbidrag har förändrats till följd av ökade hyreskostnader för World Maritime Universitys nya lokaler, Väktaren 4 (Tornhuset), Scenkonstbiennalen och Nordiskt Panorama (projekt & utredningar) samt som en konsekvens av den förändrade organisationen av stadens arbetsmarknadsåtgärder som genomfördes under Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen ökade också till följd av pris och lönekompensation. Kompensationen för en ökad lönenivå avser främst kommunalrådsavdelningen. Priskompensationen berör främst stadigvarande medlemsavgifter och bidrag. Flertalet medlemsavgifter, till exemplet Sveriges kommuner och landsting (SKL), relateras till antalet invånare. Genom kommunfullmäktiges beslut minskades kommunbidraget genom att kommunstyrelsens anslag för omstrukturering upphörde från och med Förutom konsekvenserna av kommunfullmäktiges budgetbeslut påverkas kommunstyrelsen även av interna omfördelningar inom anslaget för kommunstyrelsen. Kommunbidrag har tillförts för att täcka kostnader som faller ut under 2015 enligt fattade beslut om finansiering av omstruktureringskostnader samt den ekonomiska ramen för trygghet- och säkerhetsutskottet som tidigare år budgeterats inom stadskontoret. En minskning har gjorts med anledning av att den tidbegränsade finansieringen av Malmö stads finansiering av Copenhagen Connect samt finansieringen av Malmö stads mässengagemang överförts till stadskontorets näringslivsavdelning. Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen förutses motsvara verksamhetenens kostnader. En osäkerhetsfaktor är dock de kostnader som uppstått som en följd av 2014 års kommunalval i form av omställnings- och avgångsvederlag för de kommunalråd och politiska sekreterare som avgick vid förra mandatsperiodens utgång. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

6 Tabell Kommunstyrelsen 2015 Styrelsen, inkl kommunalrådsavdelningen Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar Stadigvarande bidrag och medlemsavgifter, se bilaga Folkhälso- och jämställdhetsutskott 1) Näringslivsutskott Trygghet- och säkerhetsutskott Kommunstyrelsens omstruktureringsanslag 340 Summa ekonomisk ram ) Fastställt att tkr ska avse jämställdhetsintegrering, tkr ska avse arbete mot diskriminering och 900 tkr ska avse arbete med nationella minoriteter. Stadskontorets verksamhet Enligt den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen fördelas de ekonomika ramarna mellan stadskontorets avdelningar var för sig samt stadsdirektör med ledningsstab. Förändringar 2015 Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 har, i jämförelse med 2014 medfört förändringar av ramen för stadskontoret. Kommunbidrag har tillförts för finansiering av medel för att täcka pris- och löneökningar. Kommunbidraget har också ökats till följd av finansiering av Tillväxt Malmö. Tillväxt Malmö, är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö högskola och stiftelsen Uppstart Malmö. Ett nytt samarbetsavtal har slutits med för perioden Clean Tech City är fortsatt finansierat under perioden Kommunbidrag har tillförts för finansiering av nytt verksamhetssystem för individ och familjeomsorg men också som en följd av att anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet upphörde under 2014 och driftsmedel för bland annat uppföljning och utvärdering har tillförts. För budgetåret 2014 avsatte kommunfullmäktige 30 mkr inom ramen för ekonomiskt bistånd för att utveckla arbetet med försörjningsstöd med målet att fler människor ska bli självförsörjande. I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 överfördes dessa medel till anslaget för kommunstyrelsen. STK Kommunbidraget minskades också till följd av Nordiskt forum och InnoCarneval inte kommer att arrangeras 2015 då dessa var specifika arrangemang under Den ekonomiska ramen minskas även som en följd av att implementering av nytt verksamhetssystem för vård och omsorg slutfördes Förutom konsekvenserna av kommunfullmäktiges budgetbeslut påverkas kommunstyrelsen även av interna omfördelningar inom anslaget för kommunstyrelsen. Upphandlingsenheten har tillförts medel då behovet av internt genomföra kommungemensamma ramavtalsupphandlingar är större än vad enheten idag kan tillgodose, vilket lett till att flera inköpsområden saknar avtalstäckning och myndigheten är därmed riskexponerad för skadeståndsanspråk, allmänna tvister och ålägganden från Konkurrensverket. Fler medarbetare skall anställas och dessa kommer efterhand att finansieras av intäkter från administrativa avgifter som avtalas i de leveransavtal som tecknas med Malmö stads upphandlade leverantörer. Det finns dock en viss fördröjning från det att personerna anställs tills intäkter genereras av deras arbete. tkr Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

7 Som en konsekvens av avtal med trafikbolagen som slöts för färdtjänsten 2012 reserverades medel för att möta kommande kostnadsökningar. För 2015 har medel omfördelats ur reserven för att täcka de beräknade ökade kostnaderna för färdtjänsten. En ny IT-organisation etablerades och driftssattes i juni Styrningen från stadskontoret gentemot serviceförvaltningen tydliggjordes och formaliserades. IT-verksamheten är efter förändringen organiserad i en s.k. beställar- och utförarorganisation med sodidariskt finansiering från stadens nämnder och förvaltningar och påverkar inte kommunbidragets storlek. Däremot medför förändringen en intäktsökning med anledning av att merparten av verksamheten är solidariskt finansierad av stadens nämnder. Invigningen av Malmö Live planeras till juni 2015, men under hela 2015 och under 2016 kommer Malmö Lives konstnärliga gestaltning att ta form och markarbeten runt anläggningen att bedrivas. Projektet kommer även under 2015 att drivas under ledning av stadskontoret. Tabell Stadskontoret 2015 tkr antal anställda Stadsdirektör och ledningsstab Förvaltningsavdelningen 1) Näringslivsavdelningen Välfärdsavdelningen varav färdtjänst Samhällsplaneringsavdelningen Ekonomiavdelningen HR-strategiska avdelningen Kommunikationsavdelningen Summa ekonomisk ram ) Inkluderar medel avsatta för löneöversyn 2015 Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

8 Anslaget för ekonomiskt bistånd EKONOMISKT BISTÅND tkr Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Förändring utfall 2014 och budget 2015 Totala intäkter Totala kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Kommunbidraget för anslaget ekonomiskt bistånd är justerat för 2015 med syftet att anslagna medel ska spegla stadens kostnader för försörjningsstöd. Den anvisade finansieringen motsvarar i det närmaste nettokostnaden för Anslagets storlek förutsätter en effekthemtagning under 2015 av den under 2014 påbörjade utvecklingen av arbetet med försörjningsstöd med målet att fler malmöbor ska bli självförsörjande. Arbete är långsiktigt och effekten för stadens nettokostnad under det kommande året är i nuläget svårbedömd I budget 2014 budgeterades finansieringen för utveckling av arbetet med försörjningsstöd inom ramen för ekonomiskt bistånd. Från 2015 har finansieringen överförts till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ansvar för ekonomiskt bistånd. Verksamheten bedrivs av stadsområdena och de faktiska kostnaderna belastar dem. Stadsområdena erhåller varje månad en intäkt från kommunstyrelsen som motsvarar nettokostnaderna. Under 2014 har nya rutiner för och riktlinjer kring den ekonomiska redovisningen av försörjningsstödet utarbetats. Den nya metoden för ekonomisk avstämning praktiseras från och med Enligt propositionen Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd (prop. 2013/14:168), ändrades socialtjänstlagen. Från den 1 juli 2014 erhåller kommunerna stadsbidragsintäkter för att täcka dessa kostnader kommer Malmö stad att erhålla tkr. Beslut avseende bidragets framtid förväntas beslutas i samband med vårpropositionen. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

9 Investeringsram Utfall 2014 Budget 2015 Digital infrastruktur Nytt IT-stöd för vård- och omsorgsverksamheten Allmänt investeringsutrymme SUMMA Utbyggnad och förbättring av digital infrastruktur 2011 anslöt sig kommunstyrelsen till den skånska bredbandsstrategin. Målet är att 95 % av Malmös befolkning ska ges möjlighet att erhålla 199 Mbit/s vid utgången av Behovet av investeringsutrymme utgår ifrån att Malmö stad ska bygga ut fibernät till 50 % av villabeståndet för att bredbandsmålet ska kunna uppfyllas. Efterfrågan är stor från fastighetsägare, vilket medför ett behov av ökat investeringsutrymme under En sådan framställan är därför aktuell. Allmänt investeringsutrymme Stadskontorer gör för närvarande en översyn av sina verksamhetslokaler och sitt lokalutnyttjande. Avsikten är att bättre samla verksamheterna och öka lokaleffektiviteten. Översynen kan medföra behov av större inköp av inventarier. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

10 tkr Bilaga 1 Stadigvarande medlemsavgifter och bidrag Belopp WMU-resor 875 WMU städ 900 WMU förbrukning 100 WMU Citadellskolan serviceavtal 365 WMU Citadellskolan hyra WMU Disponentgatan hyra 925 WMU tillbyggnad av Tornhuset, hyra Partistöd FN-föreningen 50 Konsthögskolan fastighetsunderhåll 20 Konsthögskolan hyra Medlemsavg Union of Baltic Cities 70 Sustainable business Hub 10 Romeleås & - och sjölandskommittén 28 Öresundskommittén Medlavgift Baltic Development Forum 100 Institutet för framtidsforskning 90 Gästprofessur Malmö Högskola - Willy Brandts minne Medlemsavgift Eurocities 150 Kungsparken - Kårhus Segeå projektet 633 Öresunds institutet 120 Inst för hållbar Stadsutveckling ISU Kommunförbundet Skåne förb.avgift Kommunförbundet Skåne, Ledningsfordon 70 Kommunförbundet Skåne KEFU 313 Kommunförbundet Skåne Business Region Skåne AB SKL - förbundsavgift STIM-avgifter och SAMI Folkets Park Drömmarnas Hus Malmö stads pris trav och galopp 130 Museispårvägen 100 European Cities Against Drugs 80 Stambanan.com 158 Media Evolution (tidigare Moving Media Southern Sweden) 750 Spårvagnsstäderna SPIS 100 Kriminellas revansch i samhället (KRIS) 300 Procura+ ICLEI 10 MalmöLund 340 Internränta Solens finger 16 Lån 115/B Sv Brukshundsklubben 10 Lån 227 KFUM/KFUK 95 Lån 69/B och 93/B Malmö nation 18 Lån 89/B DHR Stiftelsen Sommarsol 4 Lån 101/B Stiftelsen Sjömanskyrkan Malmö 15 Lån 110/B Malmö Missionsförsamling 10 Lån 114/B Limhamns Missionsförsamling 4 Summa kostnader Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

ATTESTINSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRVALTNING 102

ATTESTINSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRVALTNING 102 ATTESTINSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRVALTNING 102 Gäller from 2014-02-01 Datum: Version: Förvaltning: Enhet: 2013-12-20 Förslag KOMMUNSTYRELSEN Förvaltningsavdelningen/ Innehållsförteckning 1. Attestinstruktion...

Läs mer

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001 SIGNERAD 2014-02-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-02-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse agneta.arnesson@malmo.se Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige

Läs mer

anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer.

anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-14 Vår referens Cecilia Antonsson Ekonomichef Cecilia.Antonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer SN-2015-11 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-09-09 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN 2012-10-19 Kommunledningskontoret BUDGET 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014-2015

BURLÖVS KOMMUN 2012-10-19 Kommunledningskontoret BUDGET 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014-2015 1 BURLÖVS KOMMUN 2012-10-19 Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen BUDGET 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014-2015 A. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Samhällsekonomisk bakgrund mm Finanskrisen 2008

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062

Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062 Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062 2 (21) Innehållsförteckning 1. Syfte och definition...3 2. Målstyrning huvudprinciper...3

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 3. Uppföljningsrapport 1-2014 KS/2014:7 28 4. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 3. Uppföljningsrapport 1-2014 KS/2014:7 28 4. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2014-04-28 Plats: Lilla sessionssalen Tid: 2014-05-05 kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-04-14 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2014-1001 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer