Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd"

Transkript

1

2 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd STK Sammanfattning Stadsområdesförvaltning Öster har ansökt om medel ur den sociala investeringsfonden kring hemlöshet i syfte att starta ett boende med stöd för personer med hemlöshetsproblematik. Målgruppen är i huvudsak män i åldern 50 år och uppåt som lider av samsjuklighet och har kontakt med både individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Målgruppen faller endast delvis inom ramen för ansökningskriterierna till fonden och ansökan brister även i andra delar, framförallt avseende ekonomiska effekter. Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan. Beslutsunderlag Ansökan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden - Hemlösa med behov av särskilt stöd G-Tjänsteskrivelse-VoOBeredn.14/10-Ansökan Soc invest fond hemlöshet Riktlinjer för Malmö stads sociala investeringsfond kring hemlöshet Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade den 21 mars 2013 beslut om att inrätta en social investeringsfond som ska användas för investeringar med målsättningen att förebygga och motverka samt lindra effekterna av hemlöshet i Malmö. Fonden ska främja utveckling och användning av nya metoder som leder till insatser vilka gagnar hushåll med hemlöshetsproblematik i Malmö och som på sikt ska leda till minskade kommunala kostnader. Den sociala investeringsfonden ska även stimulera till tvärsektoriell samverkan, där minst två kommunala nämnder eller två

3 verksamheter inom samma nämnd medverkar. Omfattningen av fonden är totalt 40 Mkr, bestående av öronmärkta medel av eget kapital. Ansökningarna om medel ur fonden behandlas två gånger per år och kommunstyrelsen beslutar på delegation av kommunfullmäktige om tilldelning av medel vid sammanträden i april och november. 2 (4) Sammanfattning av ansökan Ansökan föreligger från stadsområdesnämnd Öster om medel ur sociala investeringsfonden kring hemlöshet avseende att starta ett boende med stöd för personer med hemlöshetsproblematik, i huvudsak män i åldern 50 år och uppåt som lider av samsjuklighet och som har kontakt med både individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Ansökan uppgår till kronor per år för hyra, drift och personal. En engångskostnad på kronor för möbler och annan utrustning tillkommer under första året. Ansökan anger inte längden i tid för boendesatsningen. Syftet med stödboendet är att erbjuda fyra personer som idag är placerade i särskilt boende i andra kommuner en möjlighet att flytta hem till Malmö. Vidare ska tre hemlösa personer som idag för en ambulerande tillvaro, i bland annat härbärgesboende eller kortvarigt dygnsboende, ges en möjlighet att få ett bättre och mera stabilt boende. Till stöd kommer de boende att ha två boendevärdar samt en samordnare, som har det övergripande ansvaret för satsningen samt den dagliga verksamheten på boendet. I övrigt ska de boende få sitt stöd från ordinarie verksamhet inom individ- och familjeomsorg respektive vård och omsorg. En styrgrupp kommer att tillsättas av två enhetschefer, en från individ- och familjeomsorgen samt en från vård och omsorg. Uppföljningen av satsningen skötes internt. Utgångspunkter för bedömning av ansökan Beredning av ansökningen har skett med utgångspunkt i de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för den sociala investeringsfonden kring hemlöshet. Riktlinjerna stipulerar att fonden ska användas för investeringar med målsättningen att förebygga och motverka samt lindra effekterna av hemlöshet i Malmö. Den ska även främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt som kan leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Kopplingen mellan investering och effekter ska stödjas av vetenskap eller beprövad erfarenhet. Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla tvärsektoriell samverkan som kommer den enskilde och målgruppen till nytta. I varje ansökan ska anges vilka kostnader som beräknas för den aktuella insatsen, vilken kostnadsminskning som insatsen beräknas föranleda samt när och i vilken omfattning återbetalning kommer att ske. Riktlinjerna bifogas i sin helhet. Bedömning utifrån riktlinjerna Syfte och målgrupp Syfte och målgrupp beskrivs i föreliggande ansökan och är beträffande målgruppen delvis i linje med riktlinjerna för fonden. Insatsen riktar sig endast delvis till hemlösa eftersom merparten av platserna är ämnade för att erbjuda personer i särskilt boende i annan kommun en möjlighet att återvända till Malmö. Syftet med att erbjuda ett kvalitetsmässigt bra boende med stöd är att betrakta som ordinarie verksamhet. Denna typ av verksamhet finns redan i Malmö idag, om än inte i tillräcklig utsträckning. Verksamhetsöverskridande arbete Det verksamhetsöverskridande arbetet är en styrka i föreliggande ansökan. Arbetet omfattar samverkan mellan individ- och familjeomsorg och vård och omsorg i både planering, styrning

4 och operativ verksamhet. 3 (4) Beskrivning av förväntade effekter Föreliggande ansökan beskriver att projektet förväntas erbjuda ett tillfälligt boende med individuellt anpassat stöd för sju personer. Satsningen förväntas ge möjligheter till gradvis avveckling av fyra externa platser i särskilt boende. Därutöver ges möjligheter att erbjuda ett bra boende till tre hemlösa personer, företrädesvis män. Den verksamhetsöverskridande samverkan förväntas ge personerna en bättre tillgång till relevant stöd, som på sikt kan ge förutsättningar för eget boende och ökat deltagande i samhällsgemenskapen. Detta gäller inte minst de personer som tidigare befunnit sig i externa särskilda boenden. Det kan konstateras att de förväntade sociala effekterna av projektet är tillfredsställande beskrivna, medan de förväntade ekonomiska effekterna endast antyds. Vetenskapligt stöd koppling mellan investering och förväntade effekter Det finns inte beskrivet något vetenskapligt stöd för arbetet i denna ansökan. Det som beskrivs är Bostad först, en modell som endast delvis har beröringspunkter med satsningen. Framförallt skiljer sig satsningen från Bostad först genom att boendet är av tillfällig karaktär, inte är i form av en ordinär lägenhet samt att stödinsatser förutsätts ingå. Innovation Sammantaget anser stadskontoret att i föreliggande ansökan beskriven satsning inte är att betrakta som innovativ utan snarare som en vidareutveckling av redan befintlig verksamhet. Det nytänkande ligger främst i det något tätare verksamhetsöverskridande arbetet med stöd till den enskilde. Plan/modell för uppföljning och utvärdering Ansökan beskriver inte någon tydlig plan för utvärdering. Den beskriver istället vikten av att följa upp om dyra externa alternativ minskats, att de boende etablerat kontakt med för återhämtningen viktiga instanser samt att genom självskattningsformulär för de boende mäta effekten av insatserna. Ekonomisk kalkyl Riktlinjerna kräver att varje ansökan ska innehålla en beräkning av kostnader, avkastning samt en plan för återbetalning av medel till kommunstyrelsen. Föreliggande ansökan innehåller endast en kostnadsuppskattning avseende lokal, inventarier, drift och personal. I ansökan saknas också en flerårig plan för satsningen och det framgår inte heller hur länge satsningen ska pågå. I övrigt innehåller ansökan kring ekonomi endast ett resonemang om möjlig avkastning som avslutas med ett konstaterande att en plan för återbetalning i nuläget inte kan tas fram. Därmed uppfyller ansökan inte kraven för ansökningar till den sociala investeringsfonden. Sammanfattande bedömning Stadskontorets bedömning av föreliggande ansökan är att den i stort beskriver en typ av verksamhet som redan finns i Malmö, bland annat på Avenbokens REBO-enhet samt genomgångsboenden som Per-Albin. Endast knappt hälften av platserna i boendet är tänkta för hemlösa, medan resten av platserna är reserverade för att hjälpa personer bosatta i särskilda boenden i

5 andra kommuner att flytta till Malmö. Beträffande ekonomisk kalkyl så innehåller ansökan endast en uppskattning av årlig kostnad. Någon diskussion kring vilken kostnadsminskning som insatsen beräknas föranleda samt när och i vilken omfattning återbetalning kommer att ske finns inte. 4 (4) Stadskontoret bedömer att den största styrkan i satsningen skulle vara det stöd och den standardhöjning i boendet som personerna skulle få. Utan tvekan borde det generellt finnas flera boendeplatser av denna typ i Malmö stad. En styrka ligger också i det verksamhetsöverskridande arbete mellan individ- och familjeomsorg och vård och omsorg som föreslås. Slutligen kan konstateras att insatsen endast delvis riktar sig till hemlösa. Det tilltänkta stödboendet är i huvudsak att betrakta som ordinarie verksamhet. På ett antal andra punkter möter inte ansökan kriterierna för beviljande av medel, framförallt avseende den ofullständiga ekonomiska kalkylen. Med anledning av ovan anförda är det inte möjligt att tillstyrka ansökan och bevilja medel från den sociala investeringsfonden. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Riktlinjer för Malmö stads sociala investeringsfond kring hemlöshet Inledning Tillgången till billiga bostäder av god standard är idag begränsad i många av Sveriges, framförallt medelstora och stora, kommuner. Malmö stad utgör här inget undantag. Tendensen är att bristen på bostäder tvingar Malmö stad till allt fler kortsiktiga, dyra och mindre socialt hållbara boendealternativ, framförallt för att avhjälpa akut bostadsbrist. Istället borde stadens insatser i hemlöshetsfrågan bygga på långsiktiga samt socialt och ekonomiskt hållbara alternativ. Trots att det finns en medvetenhet om att stuprörstänk och kortsiktighet har negativa effekter präglas samhällets insatser kring hemlöshet ofta av detta. Åtgärder sätts många gånger in i ett sent skede och innebär då oftast omfattande förändringar för den enskilde och kostsamma åtaganden för samhället. Paradoxalt nog kan bristen på långsiktighet och helhetssyn delvis kopplas till reglerna som styr offentlig verksamhet och kommunernas strävan mot rationell styrning, med ettårsbudgetar och högspecialisering av verksamheter som exempel. För att användandet av offentliga resurser ska bli så effektivt som möjligt bör arbetet i större utsträckning präglas av långsiktighet och helhetssyn. En social investeringsfond ska tjäna som ett komplement till befintliga övergripande satsningar på det sociala området i Malmö stad. Fonden ska användas för investeringar i arbete som förebygger och motverkar hemlöshet, skapar fler socialt hållbara och kostnadseffektiva insatser för de redan hemlösa samt främjar utveckling och användning av nya metoder/arbetssätt. Insatserna kan ha sin grund i fruktbara förslag som emanerar från grundorganisationens utvecklingsarbete, arbetet inom Kommissionen för ett hållbart Malmö eller idéer från områdesprogrammen. Genom att låta riktlinjerna för fonden harmoniera med sådana befintliga initiativ skapas en god potential att främja satsningar som förbättrar levnadsförhållandena för utsatta grupper. Effekterna av investeringarna ska på sikt leda till minskade kommunala kostnader. Det är denna förväntade tydliga koppling mellan insats och minskade framtida kostnader som tekniskt sett kännetecknar sociala investeringar. Malmö stad har också sedan våren 2012 en social investeringsfond för barn och unga. Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade den 21 mars 2013 beslut om att avsätta 50 miljoner kronor att användas för en ny social investeringsfond samt att anta föreliggande riktlinjer i den del som avser hemlöshet. Riktlinjer Medel ur den sociala investeringsfonden ska ej finansiera befintlig ordinarie verksamhet. Den aktuella insatsen ska harmoniera med befintliga satsningar och kommunens övergripande mål. Målgrupp Insatserna som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska ha som målsättning att förebygga och motverka samt lindra effekterna av hemlöshet i Malmö. Detta innebär dock inte att insatserna enbart behöver riktas direkt till hemlösa utan att de också kan vara av mera strukturell och organisatorisk karaktär. Vid förslag till insatser är det viktigt att tänka brett avseende problembild och hushållssammansättning hos de hemlösa. Lösningar för barnfamiljer i hemlöshet får dock anses som högprioriterade. Verksamhetsöverskridande arbete

19 Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla tvärsektoriell samverkan som kommer målgruppen och den enskilde till gagn. Investeringen och insatserna ska bidra till gränsöverskridande arbete och minst två kommunala nämnder eller verksamheter måste medverka. Det får ses som eftersträvansvärt att samverkan om insatser sker i olika konstellationer bland samtliga förvaltningar i Malmö stad som har intresse och ansvar i boendefrågor. Samverkan kan utöver detta omfatta såväl kommunala bolag, som externa myndigheter eller andra aktörer. Vid samarbete med aktörer utanför Malmö stad får sökta medel endast avse att användas inom den kommunala delen av insatserna. Vetenskapligt stöd För att kunna förutsäga att en viss social investering kommer att betala sig på sikt krävs ett gott stöd för att insatserna kommer att medföra avsedda effekter. Sambandet mellan investering och förväntade effekter bör därför stödjas av vetenskap eller beprövad erfarenhet. Innovation För att främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt välkomnas insatser som kan anses nyskapande i form eller innehåll och som gagnar hushåll med hemlöshetsproblematik i Malmö. Detta kriterium för ansökan kan delvis uppfattas stå i motsats till att föreslagna insatser bör ha stöd av vetenskap eller beprövad erfarenhet, då nyskapande insatser ofta inte har hunnit vara föremål för utvärdering. I sammanhanget kan det då vara viktigt att tänka på insatsformer som är nya eller pågående i Malmö men är en vidareutveckling av tidigare prövad och eller evidensbaserad verksamhet på annat håll. Uppföljning Det ska finnas en plan för hur satsningen kontinuerligt följs upp och hur resultatet ska utvärderas. Fokus ska läggas såväl på hur pass värdeskapande insatserna är för hemlösa hushåll som på vilka ekonomiska effekter insatserna får. Ekonomi Den sociala investeringsfonden ska användas för insatser som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Genom årliga återbetalningar från de nämnder där avkastning/ kostnadsminskning uppstår återställer man det öronmärkta egna kapitalet som därmed kan användas för nya åtgärder. I varje ansökan ska anges vilka verksamheter som ska stå för de aktuella insatserna och hur kostnaderna fördelas på dessa samt vilka kostnadsminskningar insatserna förväntas medföra på sikt och i vilka verksamheter. Dessutom ska anges när och i vilken omfattning återbetalning ska ske. I samband med att uppföljning av genomförda insatser rapporteras till kommunstyrelsen kan beslutad tidplan för återbetalning justeras. Ansökan Samtliga berörda verksamheter/nämnder formulerar gemensamt ansökan. Ansökan sker av berörda nämnder som ansvarar för projektet och projektets kostnader. Ansökan ska innefatta en beskrivning av insatsen avseende följande punkter: Satsningens syfte och målgrupp Satsningens innehåll och krav på resurser, personal etc. Satsningens förväntade effekter, såväl socialt som ekonomiskt, där kopplingen mellan insats och effekt bör stödjas av vetenskap eller beprövad erfarenhet

20 Tidsplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad, avkastning över tid och återbetalning Vilka verksamheter som berörs, avseende såväl satsningen som de förväntade effekterna, och på vilket sätt Översikt av liknande satsningar lokalt, nationellt eller internationellt Modell för uppföljning och utvärdering Hur arbetet med utvecklingsplanen för jämställdhetsintegreringen har beaktats Beredning av beslut Initiativ till ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden kan tas av nämnder i Malmö stad. Ansökningarna bereds av stadskontoret, som ansvarar för att en referensgrupp bestående av relevanta resurspersoner medverkar till en allsidig bedömning av ansökningarna. Referensgruppen bereder genom att bedöma den vetenskapliga, sociala och ekonomiska hållbarheten samt hur väl ansökan i övrigt förhåller sig till de ovan nämnda riktlinjerna för nyttjande av medel ur den sociala investeringsfonden. Referensgruppen lämnar underlag för beslut om tilldelning av medel. Ansökningarna behandlas av vård- och omsorgsberedningen innan de tillställs kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar i ärendet på delegation av kommunfullmäktige. Ansökningarna behandlas två gånger per år, då kommunstyrelsen beslutar om tilldelning av medel vid sammanträdena i april och november månad. För att medge en relevant beredningstid behöver beslut kring ansökan om medel tas i förvaltningsnämnderna under januari respektive augusti månad.

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden SIGNERAD 2014-11-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-11-03 Vår referens Ann-Chris Wolter Rohmée HR-specialist ann-christin.wolter.rohmee@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel ur de sociala

Läs mer

Riktlinje för social investeringsreserv (SIR) Riktlinje för social investeringsreserv

Riktlinje för social investeringsreserv (SIR) Riktlinje för social investeringsreserv Riktlinje för social investeringsreserv (SIR) Riktlinje för social investeringsreserv Innehållsförteckning Syfte 3 Målgrupper 3 Verksamhetsöverskridande arbete 3 Vetenskapligt stöd 4 Insats/Innovation

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-13 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-508 33 457 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Riktlinjer för

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för social investeringsreserv

RIKTLINJE. Riktlinje för social investeringsreserv RIKTLINJE Riktlinje för social investeringsreserv Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2017-05-10, 58 Diarienummer KS 2016/481 Giltighetstid 2017-06-15 och tillsvidare

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Stadsledningskontoret Välfärdsutvecklingsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-10-01 Handläggare Johanna Barane Telefon: 08-508 29 473 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för Stockholms stads sociala

Läs mer

Anvisningar för Sociala investeringar

Anvisningar för Sociala investeringar [Kommunstyrelsen] [Utvecklingsavdelningen] Ärendenr: [KS 2015/353] Riktlinjer [Förslag 2016-01-27] Anvisningar för Sociala investeringar Ale Kommun 1 Innehåll Bakgrund... 3 Sociala investeringar... 3 Syfte...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-05-23 89 KS 155/18 Uppdragsbeskrivning - Arbetsmodell för sociala investeringar Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond: Barnfamiljer på väg - en satsning på barnfamiljer.

Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond: Barnfamiljer på väg - en satsning på barnfamiljer. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-02-03 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse pontus.gleisner@malmo.se Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond:

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Reglemente samt utförligare beskrivning av fonderna i balanskravsutredningen

Reglemente samt utförligare beskrivning av fonderna i balanskravsutredningen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:2-003 Reglemente samt utförligare beskrivning av fonderna i balanskravsutredningen Antagen av KS 2013-02-11 19 1 Varje år ska kommunfullmäktige besluta om hur öronmärkta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK SIGNERAD 2015-10-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-10-21 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Riktlinje för sociala investeringar

Riktlinje för sociala investeringar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Opard Ylva Datum 2015-10-27 Diarienummer KSN-2015-1831 Kommunstyrelsen Riktlinje för sociala investeringar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet SIGNERAD 2016-04-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2016-04-07 Vår referens Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart

Läs mer

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 214-9-11 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

2013-06-04 Ks 417/2013. Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun

2013-06-04 Ks 417/2013. Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun 2013-06-04 Ks 417/2013 Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Mål...3 Sociala investeringar...4 Vem kan ansöka?...4 Kriterier...4 Prioriteringsordning...5

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-05-05 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Katerin Mendez avseende

Läs mer

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Sociala investeringar. - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap i Örebro kommun

Sociala investeringar. - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap i Örebro kommun Sociala investeringar - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap i Örebro kommun Vad är sociala investeringar? Förebyggande, tidigt genomförda insatser tidigt i processen eller tidigt i ålder

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

Region Gävleborgs regionala sociala investeringsmedel

Region Gävleborgs regionala sociala investeringsmedel Region Gävleborgs regionala sociala investeringsmedel Emma Mårtensson, folkhälsa och hållbarhet Definition av social investering En social investering är en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden kopplade till yrkandena.

Tjänsteskrivelse. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden kopplade till yrkandena. Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (5) Datum 2019-05-06 Vår referens Lars G Larsson Utvecklingssekreterare lars.g.larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Niels Paarup-Petersen (C)

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-06-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan avseende hållbarhetsintegrering

Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan avseende hållbarhetsintegrering Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2016-03-09 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan

Läs mer

Social investeringsfond

Social investeringsfond TJÄNSTEUTLÅTANDE KS/2014:531-708 2018-01-11 1/3 Handläggare Per Malmquist Kommunstyrelsen Social investeringsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. inte införa sociala investeringsfonder

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK ASN

Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK ASN Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (5) Datum 2019-05-24 Vår referens Lars G Larsson Utvecklingssekreterare lars.g.larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Emma-Lina Johansson om

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-07 Vår referens Anto Tomic Utvecklingssamordnare anto.tomic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle

Läs mer

Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456

Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456 2018-10-08 Maria Frykegård Nämndsekreterare Telefon 08-555 010 08 maria.frykegard@nykvarn.se Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge

Läs mer

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn SIGNERAD 2014-12-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-18 Vår referens Elisabeth Eklund Enhetschef elisabeth.eklund@malmo.se Tjänsteskrivelse Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Läs mer

Ansökan om att arrangera en internationell friidrottsgala på Malmö stadion

Ansökan om att arrangera en internationell friidrottsgala på Malmö stadion Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-04 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Ansökan om att arrangera en internationell friidrottsgala

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-04-29 Vår referens Daniel Blennow Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Daniel.Blennow@malmo.se Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik FRI-2013-766

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Riktlinje. för sociala investeringar. Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Riktlinje. för sociala investeringar. Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för sociala investeringar Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2016-12-14 Diarienummer Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida KSN-2016- Riktlinje

Läs mer

Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa inom fastigheten Lugguden 7, Herrestadsgatan 4 i Malmö från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa inom fastigheten Lugguden 7, Herrestadsgatan 4 i Malmö från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet

Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-05-22 Handläggare Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga. Tomas Bokström tomas.bokstrom@skl.se www.uppdragpsykiskhalsa.

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga. Tomas Bokström tomas.bokstrom@skl.se www.uppdragpsykiskhalsa. Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Tomas Bokström tomas.bokstrom@skl.se www.uppdragpsykiskhalsa.se Vem arbetar med sociala investeringar? Vad är en social investering?

Läs mer

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012 SIGNERAD 2014-02-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-31 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och

Läs mer

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-10-02 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det?

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Västra Götalandsregionen 9 september 2015 Tomas Bokström & Christina Wahlström Disposition 1. Varför sociala investeringar?

Läs mer

Riktlinje för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond

Riktlinje för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond Riktlinje 2010-12-15 Riktlinje för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond KS-605/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 15 december 2012. Syftet med den sociala investeringsfonden är att

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (5) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare 2014-06-19, kl.17.00 Hålsjögatan 8, Sessionssalen Jamal El Haj (S) ordförande Carlos

Läs mer

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Anteckningar Sida 0 (6) 2017-11-21 Norrmalms stadsdelsförvaltning Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm Box 450 75 104 30 Stockholm Telefon 076-12 09 290 Växel 08-508 09

Läs mer

Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala förtroendevalda

Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala förtroendevalda SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala

Läs mer

RIKTLINJER. för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond

RIKTLINJER. för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond RIKTLINJER för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond... 15 december 2010 Riktlinjer för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond Beslutade av kommunstyrelsen den 15

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Återapportering - Lägesbeskrivning inriktning av arbetet med sociala investeringar STK Vår referens

Tjänsteskrivelse. Återapportering - Lägesbeskrivning inriktning av arbetet med sociala investeringar STK Vår referens Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2018-11-16 Vår referens Linda Tuominen Utvecklingssekreterare linda.tuominen@malmo.se Tjänsteskrivelse Återapportering - Lägesbeskrivning inriktning av arbetet med

Läs mer

Godkännande av försäljning av Malmö kommuns parkeringsa k- tiebolags fastighet Aktern 4

Godkännande av försäljning av Malmö kommuns parkeringsa k- tiebolags fastighet Aktern 4 SIGNERAD 2013-10-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-30 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist Tjänsteskrivelse claesinge.wennstrom@malmo.se Godkännande av försäljning av Malmö kommuns

Läs mer

Utvecklingsprojekt Social hållbarhet - ansökningsperiod 1 april 2017

Utvecklingsprojekt Social hållbarhet - ansökningsperiod 1 april 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Ahlgren 2017-04-10 KS 2017/0378 50065 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utvecklingsprojekt Social hållbarhet - ansökningsperiod 1 april 2017 Förslag

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

Motion från Roger Richthoff (SD) m.fl. om bostadsanvisningar

Motion från Roger Richthoff (SD) m.fl. om bostadsanvisningar Kommunstyrelsen KS 51 2019-03-27 1/4 Dnr KS/2018:317-034 Motion från Roger Richthoff (SD) m.fl. om bostadsanvisningar Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionens förslag/att-sats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Sociala investeringar. Mikael Falk 2014-01-17 Tel 0303 33 07 82 mikaeel.falk@ale.se

Sociala investeringar. Mikael Falk 2014-01-17 Tel 0303 33 07 82 mikaeel.falk@ale.se Sociala investeringar Mikael Falk 2014-01-17 Tel 0303 33 07 82 mikaeel.falk@ale.se Vad är sociala investeringar? Nya metoder i socialt arbete Kalkyl för förebyggande insatser Ett sätt att motivera mer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Revidering av riktlinje för sociala investeringar

Revidering av riktlinje för sociala investeringar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Opard Ylva Wahlström Lina Datum 2016-11-15 Diarienummer KSN-2016-2186 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinje för sociala investeringar Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadsområdesnämnd Söder har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

Stadsområdesnämnd Söder har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning SOFS-2015-190

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-12-22 Handläggare Peter Kreitz Telefon: 08-508 22 020 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

Lokal utvecklingsreserv (sociala investeringar för tidiga insatser)

Lokal utvecklingsreserv (sociala investeringar för tidiga insatser) Ekonomiavdelningen Ärendenr: 2016/275 Fastställd: KS 2016-09-07 Reviderad: - RIKTLINJE Lokal utvecklingsreserv (sociala investeringar för tidiga insatser) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Definition

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer