Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond"

Transkript

1 Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. För att inte förstärka dessa skillnader måste folkhälsoarbetet utföras så att det når ut till dem som behöver det mest. Då kan de sociala klyftorna minskas. En förutsättning för att skapa ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att ha god kännedom om befolkningens livsvillkor samt hur olika verksamheter påverkar invånarnas hälsa och välbefinnande. Kunskapen om risk- och skyddsfaktorer och om hur barn och ungas levandsförhållanden påverkar utvecklingen i vuxen ålder är idag omfattande. Det finns tydliga samband mellan olika livsområden såsom familjebakgrund, hälsa, utbildning, dåliga uppväxtvillkor och social utsatthet som vuxen. Det finns även en medvetenhet om att kortsiktighet och att stuprörstänk har negativa effekter. Ju tidigare insatser sätts in desto mindre blir kostnaderna för samhället och då kan mer omfattande ingripande undvikas. För att användandet av offentliga resurser ska bli så effektivt som möjligt måste arbetet präglas av långsiktighet och helhetssyn. Syfte Syftet med den sociala investeringsfonden är att ge barn och unga en bättre framtid genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Barn och unga ges möjlighet till ökad kunskap, bättre möjligheter på arbetsmarknaden samt högre livskvalité. Inom ramen för den sociala investeringsfonden ska det arbetas fram former för att bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Detta kan ge vinster i form av exempelvis undvika placeringar av barn och ungdomar. Insatserna ska så långt som möjligt genomföras med ett gräns- och verksamhetsöverskridande perspektiv. Målområden: I arbetet med den sociala investeringsfonden har Tomelilla kommun prioriterade följande områden: Måluppfyllelse i skolan Målområdet mäts med meritvärde, behörighet och måluppfyllelse en gång om året. Att förebygga placeringar Målområdet mäts genom antal och kostnader för placeringar en gång om året. 1

2 Användningen av medel Den sociala investeringsfonden är ett komplement till befintliga övergripande satsningar på det sociala området i Tomelilla kommun. Den kan också ses som ett sätt att stimulera till nytänkande, att arbeta gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och metoder. Det aktuella projektet ska korrespondera med befintliga satsningar och kommunens övergripande mål. Medel ur den sociala investeringsfonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. För att främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt välkomnas insatser som kan anses nyskapande i form eller innehåll och som är till nytta för barn och unga i Tomelilla kommun. Målgrupp Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga, 0-18 år, och ge god livskvalité och möjligheter att lyckas i livet. Verksamhetsöverskridande arbete Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla verksamhetsöverskridande samverkan som kommer målgruppen till nytta. Samverkan kan utöver de kommunala verksamheterna även omfatta externa myndigheter och andra aktörer. Initialt kan enbart de kommunala verksamheterna stå som sökande till projekt som finansieras av den sociala investeringsfonden. Upplägg sociala investeringsfonden Styrgrupp Styrgruppen för den sociala investeringsfonden är ytterst ansvarig för arbetet. Styrgruppen består av ledamöterna i kommunstyrelsens och familjenämndens arbetsutskott. Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott efter samråd i styrgruppen för den sociala investeringsfonden. Styrgruppen ges också rätt att adjungera ordföranden från övriga nämnder och utskott. Fondgrupp Ansökningarna till styrgruppen bereds av fondgruppen. Fondgruppen är en tjänstemannagrupp bestående av verksamhetschefer för Stöd och lärande, Barn och utbildning, ekonomichef och berörda enhetschefer/motsvarande inom de båda organisationerna samt folkhälsoplaneraren. Övriga verksamhetschefer kan adjungeras till fondgruppen vid behov. Folkhälsoplanerare Folkhälsoplanerarens uppdrag är att samordna arbetet kring fonden och ge stöd och hjälp till verksamheterna i formulerandet av ansökan samt som stöd under pågående projekt. 2

3 Ekonomi Den sociala investeringsfonden ska användas för insatser som på sikt ger minskade kommunala kostnader. I varje projektansökan ska därför anges tidsplan, ekonomisk kalkyl över investeringskostnaden, samt när återbetalning kan ske. För varje beslut om nytt projekt måste tidsperioden definieras som kostnadsminskningen ska beräknas på. I samband med att uppföljning av genomförda insatser rapporteras till styrgruppen kan beslutad tidplan för återbetalning justeras. Externt regelverk Lagen om kommunal redovisning är mycket tydlig, det är inte möjligt att aktivera och göra avskrivningar för insatser av den art som det här blir fråga om. Företrädesvis torde kostnader i sådana projekt bestå av årliga insatser avseende löner, köp av tjänster, materialkostnader o.d. Här skiljer sig inte sociala investeringar från annan driftverksamhet. Kostnaderna hamnar därför i driftredovisningen och landar i den budgeterade och redovisade resultaträkningen det år då insatsen planeras och genomförs I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sådana satsningar. Det tillhör den kommuninterna ekonomistyrningen och avstämningen av balanskravet. Det är sidoordnade ställningstaganden och analyser som inte påverkar den externa redovisningen i form av resultat- och balansräkning. Finansiering Fonden tillförs, om möjligt, medel årligen för att tillförsäkras långsiktighet och kontinuitet. Samfinansiering av insatserna med hjälp av externa medel uppmuntras. Genom att göra avskrivningar/utgiftsminskningar på de verksamheter där kostnadsminskningen uppstår under den definierade tidsperioden, bygger man upp ett kapital som kan användas för ny investering. Beslut om avsättning till fonden tas upp i bokslutsberedningen för aktuellt år. Ramen för uttag ur den sociala fonden ingår som en del av budgetbeslutet för kommande år och för planperioden. Både beslut om avsättning och uttag kopplas till kommunens finansiella mål. Ekonomisk uppföljning Kontering av kostnader för insatser som finansieras ur fonden bokförs under eget ansvar, baskonto och verksamhetskod i enlighet med gällande kontoplan, varje projekt åsätts ett unikt projektnummer. Uttag från den sociala investeringsfonden följs upp regelbundet och rapportars i enlighet med regelverket i ekonomistyrningsreglementet. Redovisning av gjorda uttag ur och avsättningar till den sociala investeringsfonden görs i balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i delårsrapporten och årsredovisningen. 3

4 Vetenskapligt stöd För att kunna förutsäga att en viss social investering kommer att betala sig på sikt, bör det undersökas om det finns dokumenterat vetenskapligt stöd på förväntade socioekonomiska effekter. Metoderna som kan komma att användas i projektet bör också så långt det är möjligt stödjas av vetenskap eller beprövad erfarenhet. Uppföljning Det ska finnas en plan för hur satsningen följs upp över tid och hur resultatet ska utvärderas. I planen ska det därför framgå hur resultatet ska mätas, vid vilka tidpunkter och till vilka resultatet ska redovisas. Arbetssättet för insatserna ska dokumenteras, så att de kan få en spridning till ett mer generellt genomförande, om de är lyckade. Ansökan Ansökan sker av den verksamhet/nämnd som ansvarar för projektet och projektets kostnader. Ansökan kan även formuleras gemensamt med andra berörda verksamheter/nämnder. Ansökningsprocess Projektidéen skrivs ner på max en A4-sida och behandlas i fondgruppen. Fondgruppen beslutar sedan om de personer som skrivit fram idén ska gå vidare och fylla i den utförligare ansökningsmallen. I framtagandet av ansökan ska folkhälsoplaneraren kontaktas initialt, så att ansökan kan processas innan den når fondgruppen för beredning. Detta säkerställer en helhetssyn på arbetet med projektet och den sociala investeringsfonden. Ansökan ska innefatta en beskrivning av insatsen avseende följande punkter (Bilaga 1. Ansökningsmall): Samverkanspartners Beskrivning av projektidé Varför behövs projektet och vad vill vi uppnå? Vad kräver projektet? Kort projektplan inklusive start- och sluttid Vilka metoder kommer att användas? Mål med projektet samt hur och när mäter vi och följer upp? Avgränsningar När tror vi att effekterna kommer att synas? Spridning av resultat och plan för fortlevnad Kort riskanalys Kostnad för projektet 4

5 Beredning av beslut Initiativ till att ansöka om medel ur den sociala investeringsfonden kan tas av verksamheter i Tomelilla kommun. Ansökningarna behandlas av fondgruppen och styrgruppen beslutar om tilldelning av medel, på delegation från kommunsstyrelsen, under efterföljande sammanträde. 5

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Sociala investeringar. - en ljusnande framtid är svår

Sociala investeringar. - en ljusnande framtid är svår Sociala investeringar - en ljusnande framtid är svår Sammanfattning av seminarium Almedalen, Fredag 3 juli 2015 Varför är det viktigt med sociala investeringar? Det har aldrig tidigare funnits så mycket

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062

Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062 Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062 2 (21) Innehållsförteckning 1. Syfte och definition...3 2. Målstyrning huvudprinciper...3

Läs mer

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag (

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( från (S) och (V)) Sammanfattning Stadskontoret har uppdragits att klarlägga förutsättningar för, och konsekvenserna av, att av

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Föreningen NNS rapportserie 2015:1 Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Samhällsekonomiskt resultat av insatser

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

MatchningsArena Timrå

MatchningsArena Timrå Utvärdering av sociala investeringar MatchningsArena Timrå Ett samhällsekonomiskt perspektiv - med utgångspunkt från typfall 2012-05-10 payoff AB kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer