Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande"

Transkript

1 Beslutet i webbversion 1 (15) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av vissa förmedlingsobjekt har utgjort lockpriser. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en varning. Ärendet I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har kritik framförts mot fastighetsmäklaren NN. Anmälaren har gjort gällande att NN har använt sig av ett så kallat lockpris i marknadsföringen av en bostadsrätt (förmedlingsobjektet 1). Enligt anmälaren har NN marknadsfört bostadsrätten med ett accepterat pris om kronor. När han före visningarna hörde sig för med NN om möjligheten att köpa bostadsrätten till det priset, skrattade hon till och svarade att säljarna skulle behöva få ett erbjudande om avsevärt mycket mer för att en försäljning före visning skulle komma ifråga. Vid tidpunkten för anmälan var det senaste budet på bostadsrätten kronor. Anmälaren har lämnat in ett utdrag av annonsen från internet avseende förmedlingsobjektet 1. POSTADRESS TELEFON EPOST Fastighetsmäklarinspektionen Box 22034, Stockholm BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBPLATS Fleminggatan

2 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 2 (15) NN har förelagts att yttra sig över anmälan samt att ge in en förteckning över samtliga förmedlingsuppdrag som hon har ingått och avslutat mellan den 14 september 2014 och den 14 september I förteckningen skulle mäklaren bland annat ange vilket pris objektet hade haft i marknadsföringen samt vilket det slutliga försäljningspriset blev. NN har genom sitt ombud yttrat sig och lämnat in en förteckning som innehöll 37 objekt. Samtliga rörde förmedlingsuppdrag avseende bostadsrätter och ett av dem avsåg förmedlingsobjektet 1. Fastighetsmäklarinspektionen har valt ut 17 av dessa 37 objekt för en närmare granskning, varav ett har varit förmedlingsobjektet 1. Dessa objekt var de som befanns ha den största avvikelsen mellan utgångspriset och försäljningspriset mellan 12 och 20 procent eller kronor och kronor. NN har förelagts att ange det bedömda marknadsvärdet för vart och ett av de 17 objekten och vad bakgrunden till priset i marknadsföringen har varit. Föreläggandet har även innehållit en begäran om att hon skulle redovisa sin bedömning av anledningen till skillnaden mellan priset i marknadsföringen och det slutliga priset. Fastighetsmäklarens yttrande NN har genom sitt ombud yttrat sig och bland annat uppgett följande. Under det senaste året har prisökningen i det område som NN är verksam i varit kraftig. Vid flera tillfällen har NN och hennes kolleger förvånats över hur mycket en köpare är beredd att betala för sitt boende. Att en lägenhet säljs dyrt en vecka betyder ju dock inte att alla lägenheter har gått upp med motsvarande procent. Det tar sin tid innan hela marknaden följer efter i utvecklingen. Bristen på centrala lägenheter, tillsammans med det låga ränteläget och den alltjämt goda konjunkturen, har medfört en marknadsutveckling som får anses vara unik. Denna marknadsutveckling har varit svår att förutspå och att bedöma i realtid. NN är av uppfattningen att samtliga redovisade förmedlingar har marknadsförts på ett korrekt sätt. All marknadsföring har skett enligt

3 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 3 (15) säljarnas instruktioner. Priserna har också varit de som säljarna har varit beredda att sälja sina bostäder för. Förmedlingsobjektet 1 Uppdragsavtalet ingicks den 14 augusti 2015 och köpekontraktet undertecknades den 2 september Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten var i gott skick, men saknade balkong och hade ett mycket litet badrum. Både NN och säljaren bedömde att detta påverkade marknadsvärdet negativt. Detta tillsammans med en genomgång av relevant statistik gjorde att NN bedömde marknadsvärdet till cirka kronor, vilket motsvarade vad säljaren skulle kunna tänka sig att sälja lägenheten för. Självfallet hade NN och säljarna förhoppningen att de skulle kunna få ett bud över det accepterade priset. Det stämmer att NN hade kontakter med anmälaren om möjligheten att få köpa lägenheten för kronor. Hon informerade då anmälaren om att ett sådant bud inte var aktuellt eftersom säljaren ville avvakta marknadens bedömning. Efter visningarna var intresset stort och lägenheten såldes för kronor. NN anser att det av henne bedömda marknadsvärdet var relevant vid tidpunkten. Hon har konstaterat att marknaden inte beaktade avsaknaden av balkong och ett litet badrum på samma sätt som NN och säljaren hade gjort. Förmedlingsobjektet 2 Uppdragsavtalet ingicks den 14 oktober 2014 och köpekontraktet undertecknades den 14 november Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten bestod av ett rum och kök om 34 kvm och var belägen på fjärde våningen utan hiss. Den var i dåligt skick och hade stora renoveringsbehov. NN bedömde lägenhetens marknadsvärde till kronor +/ kronor. Det marknadsförda priset var även ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Slutpriset ökade kraftigt eftersom det fanns två mycket intresserade budgivare som före den planerade allmänna visningen bjöd mot varandra.

4 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 4 (15) Slutpriset översteg både NN:s och säljarens förväntningar. Förmedlingsobjektet 3 Det framgår inte av utredningen när uppdragsavtalet ingicks. Köpekontraktet undertecknades den 15 januari Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten bestod av två rum och kök om 66 kvm. Någon möjlighet att omdisponera lägenheten till en trerumslägenhet fanns inte och fastigheten saknade hiss. NN bedömde lägenhetens marknadsvärde till kronor +/ kronor, vilket var helt i linje med det då gällande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var även ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Lägenheten köptes av en extremt kapitalstark köpare som i konkurrens med de övriga spekulanterna var beredd att betala ett pris som vida översteg det då gällande marknadsvärdet. Förmedlingsobjektet 4 Uppdragsavtalet ingicks den 9 januari 2015 och köpekontraktet undertecknades den 21 januari Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten om två rum och kök på 67 kvm såldes av ett dödsbo. Den var i dåligt skick med omfattande renoveringsbehov eftersom inget gjorts i den sedan 1970-talet. Dessutom hade bostadsrättsföreningen planer på att inom kort påbörja en omfattande vindsrenovering direkt ovanför lägenheten. På grund av detta bedömde NN lägenhetens marknadsvärde till kronor +/ kronor. Det marknadsförda priset var även ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Även gällande denna lägenhet, kan man konstatera att marknaden inte beaktade alla omständigheter och att budgivningen gav det slutliga priset. Förmedlingsobjektet 5

5 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 5 (15) Uppdragsavtalet ingicks den 4 februari 2015 och köpekontraktet undertecknades den 24 februari Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten ligger i [namn] en byggnation från 1970-talet, vilket i sig gör att värdet på lägenheten minskar. Lägenheten bestod av fyra rum och kök om 94 kvm och hade ett visst behov av upprustning. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring och hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor, vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för och var också det högsta priset som en lägenhet av samma storlek i föreningen hade marknadsförts för. Även gällande denna lägenhet, kan man konstatera att marknadens intresse översteg det förväntade och att priset steg i samband med budgivningen. Förmedlingsobjektet 6 Uppdragsavtalet ingicks den 12 februari 2015 och köpekontraktet undertecknades den 24 februari Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten bestod av tre rum och kök om 83 kvm i en 1970-talsfastighet, vilket i sig medförde ett lägre marknadsvärde. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Lägenheten visades enskilt för en spekulant före den planerade allmänna visningen. Eftersom denna spekulant var nyskild med ett behov av en bostad i området, lade spekulanten ett bud som säljaren inte kunde tacka nej till. Förmedlingsobjektet 7 Uppdragsavtalet ingicks den 5 februari 2015 och köpekontraktet undertecknades den 10 mars Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor.

6 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 6 (15) Lägenheten bestod av två och ett halvt rum och kök om 79 kvm. En liknande lägenhet som var nyrenoverad och med en bättre planlösning hade sålts tidigare. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Det begärda priset var också högre än det som hade begärts i den tidigare försäljningen av den andra lägenheten. Även här översteg intresset vida det förväntade. Under förmedlingen, men innan budgivningen påbörjades, beviljade kommunen föreningens ansökan om bygglov för balkonger. Även detta kan förklara det slutliga priset på lägenheten. Förmedlingsobjektet 8 Uppdragsavtalet ingicks den 23 mars 2015 och köpekontraktet undertecknades den 14 april Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten bestod av två rum och kök om 67 kvm och var belägen på nedre våningen. Lägenheten vätte mot gården och hade betydande insyn och ingen möjlighet till uteplats. Lägenheten hade tidigare förmedlats under 2012 till ett relativt lågt pris och utan något större intresse från marknaden. Säljarna hade endast gjort några mindre åtgärder sedan dess. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Även här översteg intresset för lägenheten det förväntade, trots de angivna omständigheterna. Flera spekulanter bjöd på lägenheten. Försäljningspriset översteg vida det begärda priset och NN:s bedömning av marknadsvärdet. Förmedlingsobjektet 9 Uppdragsavtalet ingicks den 18 mars 2015 och köpekontraktet undertecknades den 15 april Utgångspriset var kronor och

7 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 7 (15) slutpriset blev kronor. Lägenheten bestod av fyra rum och kök om 92 kvm och var belägen en trappa upp på en trafikstörd gata. Lägenheten hade tidigare förmedlats av NN under 2013, då intresset liksom slutpriset hade varit lågt. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Lägenheten väckte ett betydligt större intresse än den hade gjort Fyra budgivare bjöd upp priset utöver vad som var förväntat mot bakgrund av de angivna omständigheterna. Förmedlingsobjektet 10 Uppdragsavtalet ingicks den 15 april 2015 och köpekontraktet undertecknades den 6 maj Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten bestod av tre rum och kök om 84 kvm och hade ett totalt renoveringsbehov bland annat på grund av direktverkande el, varmvattenberedare och inredning från 1950-talet. Lägenheten hade heller ingen möjlighet att få balkong, vilket flera andra lägenheter i föreningen hade. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor, vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren, som var ett dödsbo, accepterade att sälja lägenheten för. Marknaden visade ett större intresse för lägenheten än vad som var förväntat. En budgivning kom till stånd mellan flera spekulanter vilket bidrog till ett högre pris än förväntat. Förmedlingsobjektet 11 Uppdragsavtalet ingicks den 2 april 2015 och köpekontraktet undertecknades den 12 maj Utgångspriset var kronor och slutpriset blev 2

8 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 8 (15) kronor. Lägenheten bestod av ett rum om 25 kvm och var belägen långt ner i fastigheten, utan balkong. Liknande lägenheter i föreningen hade sålts för mellan kronor och kronor. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor, vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Intresset för lägenheten var lågt. Cirka fem spekulanter var på visningen. Det blev en intensiv budgivning som medförde att priset steg till oväntade nivåer. Förmedlingsobjektet 12 Uppdragsavtalet ingicks den 3 mars 2015 och köpekontraktet undertecknades den 15 maj Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Objektet var en ombyggd lägenhet på två och ett halvt rum och kök om 79 kvm. Den hade en avvikande färgsättning och var övermöblerad, vilket påverkade marknadsvärdet negativt. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor, vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Lägenheten gick inte att sälja till det begärda priset. De kom överens om att avvakta en tid och säljarna målade om lägenheten och satte upp en ny vägg. Detta, tillsammans med att vissa möbler togs bort, resulterade i ett större intresse vid de nya visningarna. Slutpriset blev bättre än det man hade förväntat sig. Förmedlingsobjektet 13 Uppdragsavtalet ingicks den 16 april 2015 och köpekontraktet undertecknades den 19 maj Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor.

9 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 9 (15) Lägenheten bestod av två rum och kök om 70 kvm. Det fanns inga möjligheter att omvandla lägenheten till en trea, vilket påverkade värderingen negativt. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor, vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Lägenheten såldes efter visningarna till ett pris som vida översteg det bedömda marknadsvärdet. En sannolik förklaring till detta är att utbudet av liknande lägenheter vid tillfället var lågt. Förmedlingsobjektet 14 Uppdragsavtalet ingicks den 10 maj 2015 och köpekontraktet undertecknades den 20 maj Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten bestod av tre rum och kök om 77 kvm. NN hade samtidigt ett förmedlingsuppdrag avseende en annan liknande lägenhet och för denna var intresset svalt. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor, vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Det var vid tillfället också det högsta pris som en lägenhet i den föreningen och i den storleken hade marknadsförts för. Efter en förhandsvisning uppstod budgivning. Säljarna fick ett bud som ledde till att de avstod från den planerade allmänna visningen, vilket även förklarar slutpriset. Förmedlingsobjektet 15 Uppdragsavtalet ingicks den 18 maj 2015 och köpekontraktet undertecknades den 29 maj Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten bestod av ett rum och kök om 34 kvm på fjärde våningen utan hiss. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon

10 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 10 (15) bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor, vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Efter en förhandsvisning lade en spekulant ett bud som säljaren accepterade och ställde in de planerade allmänna visningarna. Förmedlingsobjektet 16 Uppdragsavtalet ingicks den 30 maj 2015 och köpekontraktet undertecknades den 25 augusti Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten bestod av ett rum och kök om 37 kvm och öppen planlösning. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor, vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för. Efter en visning lade en spekulant ett bud som var så högt att säljaren accepterade det och ställde in de planerade allmänna visningarna. Köparen avsåg att bygga om lägenheten till en lägenhet om två rum och kök, vilket förklarar köparens bedömning av lägenhetens värde. Förmedlingsobjektet 17 Uppdragsavtalet ingicks den 4 september 2015 och köpekontraktet undertecknades den 12 september Utgångspriset var kronor och slutpriset blev kronor. Lägenheten bestod av ett rum och kök om 22 kvm och både badrummet och köket var i dåligt skick. Dessa omständigheter låg till grund för NN:s marknadsföring. Hon bedömde marknadsvärdet till kronor +/ kronor, vilket stämde överens med det rådande marknadsvärdet på liknande lägenheter. Det marknadsförda priset var ett pris som säljaren accepterade att sälja lägenheten för.

11 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 11 (15) En spekulant la vid en förhandsvisning ett bud på lägenheten som säljaren accepterade. Köparen beaktade inte renoveringsbehoven i lägenheten, vilket tillsammans med bakgrunden till budet förklarar prisets storlek. Övrigt Avslutningsvis vill NN återigen understryka att marknaden är svår att följa även för den mest aktiva fastighetsmäklaren. Varje vecka är unik med stora lokala variationer i prisbilden beroende på vad som är till salu vid varje givet tillfälle. Detta förhållande framgår tydligt om man översiktligt bedömer samtliga förmedlingar som NN har hanterat under den efterfrågade tiden. Fastighetsmäklarinspektionens bedömning Priset i marknadsföringen Enligt 8 fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska en fastighetsmäklare utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Enligt 5 marknadsföringslagen (2008:486) ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. I kravet på god marknadsföringssed ligger bland annat ett krav på vederhäftighet (prop. 2007/08:115 s. 144). I förarbetena till fastighetsmäklarlagen (prop. 2010/11:15 s. 33) anges att vilseledande prisupplysningar vid marknadsföringen av bostäder strider mot marknadsföringslagen. Ett så kallat lockpris anses innebära att ett förmedlingsobjekt marknadsförs till ett pris som väsentligen avviker från det bedömda marknadsvärdet eller som ligger väsentligt under det pris som säljaren är beredd att acceptera (se prop. 2010/11:15 s. 33). Att det strider mot god fastighetsmäklarsed att lägga ut ett objekt till ett utgångspris som väsentligt understiger fastighetsmäklarens bedömda marknadsvärde har fastställts i flera domar av de allmänna förvaltningsdomstolarna (se bland annat Kammarrätten i Stockholms dom den 21 augusti 2012 i mål samt tre domar den 11 februari 2013 i målen , och ).

12 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 12 (15) Det framgår också av tidigare domar från de allmänna förvaltningsdomstolarna att det strider mot omsorgsplikten och god fastighetsmäklarsed om den slutliga köpeskillingen överstiger priset i marknadsföringen på ett sätt som visar att fastighetsmäklaren systematiskt har lämnat inkorrekta prisuppgifter i marknadsföringen av förmedlade objekt (se bland annat Förvaltningsrätten i Stockholms domar den 17 maj 2013 i mål och den 19 mars 2012 i mål ). I detta ärende har NN kommit in med en förteckning över de 37 förmedlingsuppdrag som hon har haft avseende bostadsrätter mellan den 14 september 2014 och den 14 september Av dessa har Fastighetsmäklarinspektionen i följande 17 förmedlingsuppdrag kommit fram till att utgångspriset väsentligt har understigit det slutliga priset. Förmedlingsobjektet 1 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 20 procent. Förmedlingsobjektet 2 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 17 procent. Förmedlingsobjektet 3 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 17 procent. Förmedlingsobjektet 4 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 19 procent. Förmedlingsobjektet 5 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket

13 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 13 (15) är en avvikelse på 14 procent. Förmedlingsobjektet 6 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 14 procent. Förmedlingsobjektet 7 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 14 procent. Förmedlingsobjektet 8 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 20 procent. Förmedlingsobjektet 9 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 17 procent. Förmedlingsobjektet 10 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 17 procent. Förmedlingsobjektet 11 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 18 procent. Förmedlingsobjektet 12 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 12 procent.

14 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 14 (15) Förmedlingsobjektet 13 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 18 procent. Förmedlingsobjektet 14 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 12 procent. Förmedlingsobjektet 15 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 17 procent. Förmedlingsobjektet 16 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 19 procent. Förmedlingsobjektet 17 Det marknadsförda priset har understigit slutpriset med kr, vilket är en avvikelse på 19 procent. Fastighetsmäklarinspektionen finner alltså att det marknadsförda priset i de 17 granskade förmedlingarna av bostadsrätter väsentligt har understigit den slutliga köpeskillingen. Inspektionen anser att de omständigheter och förklaringar som NN har åberopat inte visar att hon har saknat möjligheter att bedöma det slutliga marknadsvärdet på ett mer korrekt sätt. Inte minst mot bakgrund av att de granskade förmedlingarna sträcker sig över ett år och att hon i sina värderingar har tagit höjd för prisökningar på upp till kronor. Även om det är korrekt att NN har genomfört flera förmedlingar under den granskade perioden där skillnaderna mellan utropspriset och det slutliga priset inte har varit lika stora, är Fastighetsmäklarinspektionens samlade bedömning av alla omständigheter i de granskade förmedlingsuppdragen att NN systematiskt har använt sig av lockpriser genom att lämna inkorrekta prisuppgifter i marknadsföringen av de

15 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 15 (15) förmedlade objekten. Agerandet är varningsgrundande. Övrigt Det som i övrigt har kommit fram i ärendet ger inte anledning till någon åtgärd av Fastighetsmäklarinspektionen.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av flera förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av vissa förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av flera förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre bostadsrätter

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av vissa förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre bostadsrätter

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så kallat

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (13) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av flera förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av flera förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort så kallade

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning, pris i marknadsföring och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av flera förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning, pris i marknadsföring och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av totalt 18 förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring, budgivning och omsorgsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt god fastighetsmäklarsed

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har använt sig av ett lockpris

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (20) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av flera förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (17) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av vissa förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning, pris i marknadsföring och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att upprätta en fullständig

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och budgivning. Prövning av om uppgifterna om en bostadsrätts andelstal måste finnas med

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet och pris i marknadsföring. Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet, pris i marknadsföring och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning och mäklarens agerande. Prövning av om en korrekt förd anbudsförteckning har upprättats och

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter i en objektsbeskrivning om

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning, omsorgsplikt och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin skyldighet att upprätta en korrekt anbudsförteckning.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning och omsorgsplikt. Prövning av fastighetsmäklarens hantering av budgivningen och om mäklaren har agerat

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att upprätta och

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter om en uteplats med trädgård

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (17) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter i en objektsbeskrivning om antalet rum i en bostadsrätt,

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och information om köparens undersökningsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren har angett

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning, omsorgsplikt och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin skyldighet att upprätta

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens marknadsföring på internet av en andel i en bostadsförening

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt god fastighetsmäklarsed genom att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning. Prövning av om en fastighetsmäklare har haft skyldighet att meddela en spekulant om att en annan

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och omsorgsplikt. Prövning av mäklarens dateringar av anteckningarna i journalen. Dessutom har frågan

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin skyldighet att upprätta

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om medhjälpare, journal, anbudsförteckning och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att upprätta

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en skyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och omsorgsplikt. Prövning av fastighetsmäklarens ansvar för en felaktig uppgift i objektsbeskrivningen.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring, objektsbeskrivning och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om uppgifterna om

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sina skyldigheter när hon inte medverkade

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, anbudsförteckning och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att tillhandhålla

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - dokumentation och bevarande och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till att parterna träffade de

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) erinran istället för Fastighetsmäklarinspektionen har Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring. Prövning av om det har varit vilseledande

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft samtycke till att använda säljarens fastighet i marknadsföringen

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att ingå ett skriftligt uppdragsavtal

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om provision och annan ersättning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren felaktigt har tagit ut provision

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och journal. Prövning av om mäklaren i marknadsföringen av en lägenhet under uppförande har agerat

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren i objektsbeskrivningen har marknadsfört en bostadsrätt med

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera anbud och därmed

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, objektsbeskrivning, budgivning, anbudsförteckning och medhjälpare. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren skriftligen har bekräftat anmälarens uppsägning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om sidoverksamhet och opartiskhet. Prövning av om fastighetsmäklarens utförande av ett värderingsuppdrag beträffande

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om medhjälpare. Prövning av det förhållandet att fastighetsmäklaren har låtit en mäklarassistent utföra centrala

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet, uppdragsavtal och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om medhjälpare, anbudsförteckning och journal. Prövning av om det har varit den ansvarige fastighetsmäklaren eller

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer