Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete"

Transkript

1 Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år

2 Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete... 3 Trelleborgs kommuns jämställdhetsläge Arbetsförhållanden... 5 Jämställdhetsperspektivet ska in i beslutfattandet... 6 Arbeta med attityder och värderingar kring jämställdhet... 6 Kartlägga hur medarbetarna upplever den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ur jämställdhetsperspektiv... 6 Ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder gällande arbetsmiljön utifrån svaren i medarbetarundersökningen... 6 Sänkt sjukfrånvaro bland kvinnor... 6 Kvinnor och män ska ha lika villkor för kompetensutveckling och möjlighet att delta i utbildningar av olika slag... 7 Tydligare information om medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling och att delta i utbildningar av olika slag Arbete Föräldraskap... 7 Arbeta med attityder och värderingar gällande föräldraledighet... 7 Uttag av föräldradagar ska vara lika stort bland kvinnor och män... 8 Samtal ska hållas inför och efter föräldraledighet... 8 Föräldraledighet ska inte påverka lönesättningen... 8 Föräldralediga ska bjudas in till arbetsplatsträffar, utbildning, personalfester m.m Sexuella trakasserier... 9 Alla anställda ska känna till kommunens policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier Utbildning, kompetensutveckling, rekrytering och könsfördelning... 9 Jämställdhet ska ingå i chefsutbildning Vid nyanställning rekrytera personer av underrepresenterat kön Öka antal anställda av det underrepresenterade könet på varje förvaltning Lönekartläggning Kartläggning och analys av löner ska ske årligen Se till att traditionellt kvinnliga yrken närmar sig traditionellt manliga yrken gällande lönenivå Handlingsplan för jämställda löner ska tas fram utifrån den lönekartläggning som krävs enligt Diskrimineringslagen Föräldralediga ska ingå i ordinarie löneöversyn Jämställdhetsplan Varje förvaltning ska göra en planering utifrån denna jämställdhetsplan och sina specifika förutsättningar... 12

3 Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy 3 (12) Jämställdhet förutsätter förändringar av vårt sätt att se och tänka om världen, liksom vårt sätt att förhålla oss till de människor vi har runt omkring oss. De skilda erfarenheter kvinnor och män har och använder för att lösa problem och arbetsuppgifter måste få komma till sin rätt och bidra till ökad arbetsglädje och kreativitet. Målsättningen med jämställdhetsarbetet vid Trelleborgs kommun är således att skapa ytterligare grogrund för arbetsglädjen och kreativiteten att spira i. En förutsättning för att lyckas och något som dessutom är ett lagkrav är att visa ömsesidig respekt för varandras integritet. Trakasserier eller kränkande särbehandling accepteras därför inte, oavsett orsaken till dess uppkomst. En annan förutsättning är att alla medarbetare oberoende av kön ges lika möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Att arbeta med jämställdhetsfrågor är komplext och det krävs att det finns både långsiktiga och kortsiktiga mål uppsatta. Det finns ingen färdig mall för hur vi ska arbeta med detta och ibland händer det att uppsatta mål inte får önskvärt utfall, det är då viktigt att fundera på varför och vilka alternativa åtgärder som kan vara lämpliga. Det finns flertalet målsättningar som har genomförts med framgång sedan den senaste jämställdhetsplanen; årligen görs en övergripande lönekartläggning för att utreda om det finns osakliga löneskillnader mellan likvärdiga arbeten, som beror på kön. Detta görs med hjälp av arbetsvärdering. Som lagen kräver görs en större lönekartläggning vart tredje år där skillnader i lön mellan lika och likvärda arbetena analyseras. Vi arbetar aktivt för att kvinnor och mäns lön ska närma sig varandra och det innebär ibland att vissa yrkesgrupper som har haft jämförelsevis höga löner får stå tillbaks under en period för att andra yrkesgrupper som jämförelsevis ligger lägre i lön ska kunna främjas. Mellan bedrev Trelleborgs kommun projektet (o)likabehandling där man arbetat med att öka kunskapen kring diskrimineringsgrunderna samt jobbat med rådande attityder och värderingar i kommunen av kommunens medarbetare deltog i projektet som avslutades med att det togs fram ett inspirationsmaterial, (RE)Agera, för att fortsätta arbetet på arbetsplatserna. Cheferna i kommunen har fått i uppdrag att avända (RE)Agera på sina arbetsplatsträffar. Sett till medarbetarundersökningen 2012 har kommunen kommit långt i jämställdhet- och mångfaldsfrågorna jämfört med tidigare. Ett annat mål som har uppfyllts handlar om att sjukfrånvaron i kommunen totalt inte ska överstiga fem procent, den totala sjukfrånvaron 2012 låg på 4,8 procent. Det fanns även ett mål om att sjukfrånvaron bland kvinnor inte ska vara högre än för män, men det målet är inte uppfyllt. År 2012 var sjukfrånvaron för kvinnor 5,4 och för män 2,5 procent. Det finns även fler satta mål som inte har uppnåtts. Det har bl.a. varit att ta fram information angående lagar och regelverk kring föräldraledighet som skulle läggas ut på Slättnet och FC. Detta har inte gjorts och en anledning till detta kan vara att utan tydliga mål och tidsplaner blir det emellanåt så att vissa saker faller i glömska, eller p.g.a. tidsbrist aldrig blir genomförda. Inom kommunen har förvaltningarna med varierande framgång arbetat med att vid arrangerandet av möten ta hänsyn till att föräldrar med ansvar för barn kan ha svårt att delta angiven tid p.g.a. barnomsorg. Målet kommer att kvarstå och det är viktigt att vi blir påminda om att behovet att underlätta föräldraskap och arbete finns för många anställda. Målet att förvaltningarna ska själva ta fram jämställdhetsplaner har inte uppfyllts då det endast gjorts på en förvaltning. Om inte förvaltningarna arbetar med att ta fram egna jämställdhetsplaner kan detta skapa problem med integreringen av jämställdhetsarbetet i verksamheten. Målet att öka det underrepresenterade könet med 2 % på respektive förvaltning har inte uppnåtts. Detta är ett mål som ska betraktas som långsiktigt och som vi ska fortsätta att sträva efter, då det finns en viss problematik med att locka sökanden av det underrepresenterade könet till yrken som traditionellt varit att betrakta som manliga eller kvinnliga.

4 Trelleborgs kommuns jämställdhetsläge 4 (12) Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete inom olika kategorier av arbetstagare. Med jämn könsfördelning menas en fördelning som minst uppgår till 40/60. Övergripande inom Trelleborgs kommun är siffrorna 20/80 (män/kvinnor). Det är dock inte hela sanningen utan bryts den siffran ned kan det konstateras att det är ännu mera ojämt på socialförvaltningen där männen utgör ca 8 procent och kvinnorna 92 procent. På Tekniska förvaltningen utgör männen drygt 81 procent av personalstyrkan. Målsättningen för kommunen är att på lång sikt utjämna förhållanden av anställda män och kvinnor till minst 40/60 inom de olika förvaltningarna. Utjämningen ska ske på sådant sätt att 40/60 förhållandet råder på alla nivåer inom kommunen beträffande chefer, arbetsledare och andra befattningar. Trelleborgs kommun bidrar i hög grad till att förstärka de traditionella könsrollerna genom fördelningen av män och kvinnor på befintliga befattningar. Det är inom vård, skola och omsorg kvinnorna återfinns medan männen finns inom de tekniska områdena. Detta återspeglar sig även i fördelningen av män och kvinnor i ledande befattningar (2012). Se tabell: Förvaltningar Andel kvinnliga chefer (procent) Andel tillsvidareanställda kvinnor Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen 82,5 92,3 Bildningsförvaltningen 58,5 83,5 Fritidsförvaltningen 0 31,8 Kulturförvaltningen 50 63,6 Arbetsmarknadsförvaltningen 60 69,6 Samhällsbyggnadsförvaltningen 50 58,5 Serviceförvaltningen 53,8 77,5 Tekniska förvaltningen 10 19,2 Räddningstjänsten 0 6,2 Mot bakgrund av ovanstående finns all anledning att misstänka att det finns föreställningar om vilka yrken som ska utföras av respektive kön. Eftersom jämställdhet handlar om maktbalans mellan könen är det viktigt att Trelleborgs kommun, den största arbetsgivaren i kommunen, visar att det föreställda mönstret av manligt och kvinnligt inte är absolut och tvingande. Jämställdhet skapas där människor, män och kvinnor, finns. Men ibland kan det vara svårt att se (o)jämställdheten där vi själva befinner oss, i vår vardag, som tillsammans med andras vardag formar samhället. I samhället skapas rådande normer och värderingar och det är viktigt att vi som arbetsgivare uppmärksammar och arbetar med de normer och värderingar som råder i vår verksamhet för att skapa en jämställd arbetsplats.

5 5 (12) Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. ställs följande krav på Trelleborgs kommun som arbetsgivare: 4 Arbetsförhållanden ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön 5 Underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap 6 Förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier som har samband med kön 7 Verka för att möjlighet att söka lediga anställningar ges till alla oavsett kön 8 Genom utbildning och kompetensutveckling främja en jämn könsfördelning 9 Vid rekrytering anstränga sig att få sökande av det underrepresenterade könet 10 Kartlägga och analysera löner och löneskillnader för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. 11 Upprätta en handlingsplan för jämställda löner 12 Samverka med de fackliga organisationerna vid upprättande av handlingsplan för jämställda löner 13 Upprätta en plan för jämställdhetsarbetet vart tredje år 1. Arbetsförhållanden 4 Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön.. Vi arbetar för att alla medarbetare ska uppleva att fysisk och psykisk arbetsmiljö och därmed arbetsförhållandena är lika lämpliga för kvinnor som för män. Det innebär att arbetsmiljön avseende tekniska förutsättningar för arbetet, arbetsuppgifter och arbetsorganisation ska vara anpassad så att kön inte har någon betydelse i sammanhanget. Jämställdhetsarbete kan ses som ett förändringsarbete där det handlar om att ändra synsätt och agerande inom organisationen. Därför är det viktigt att som en del i jämställdhetsarbetet arbeta med rådande attityder och värderingar, samt att reflektera över vilka attityder och värderingar som är önskvärda för att skapa en gemensam värdegrund med ett gott arbetsklimat ur jämställdhetsperspektiv. I Trelleborgs kommun ska arbetsmiljön regleras utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sjukfrånvaron i sig är ett problem i kommunen och vi arbetar för att främja frisknärvaron och minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Alla medarbetare oberoende av kön ska ha lika möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. För att arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män ska följande åtgärder vidtas:

6 Jämställdhetsperspektivet ska in i beslutfattandet 6 (12) Syfte: Innan beslut fattas inom Trelleborgs kommun ska analys göras över vilka konsekvenser de får för kvinnor respektive män i verksamheten. Mätbart mål: Konsekvensanalys av beslutsfattandet på respektive nämnd och förvaltning Ansvarig: Förvaltningschef och nämnd Tid: Med början på nämnds- och förvaltningsnivå för att sedan genomsyra hela organisationen år Arbeta med attityder och värderingar kring jämställdhet Syfte: Att det inom Trelleborgs kommun finns värderingar och attityder som främjar en jämställd arbetssituation. Diskussion om vilka värderingar och attityder som råder idag och hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Mätbart mål: Diskussioner om attityder och värderingar på arbetsplatsträffar Tid: Diskuteras på åtminstone 3 arbetsplatsträffar under 1 år efter att planen fastställts. Kartlägga hur medarbetarna upplever den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ur jämställdhetsperspektiv Syfte: Att få en tydlig bild över vilka åtgärder som behövs för att erbjuda alla anställda en god arbetsmiljö. Mätbart mål: I samband med medarbetarundersökningen kartlägga hur män respektive kvinnor upplever den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Könsuppdelade rapporter ska tas fram åtminstone ner på förvaltningsnivå. Ansvarig: Personalavdelningen Tid: Våren 2014 Ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder gällande arbetsmiljön utifrån svaren i medarbetarundersökningen Syfte: Förebygga ohälsa och därigenom minska sjukfrånvaron. Mätbart mål: Handlingsplanen ska vara klar senast våren 2015 Ansvarig: Personalavdelningen och förvaltningschefer Tid: Våren 2015 Sänkt sjukfrånvaro bland kvinnor Syfte: Att sänka kvinnliga medarbetares sjukfrånvaro så att den minskar i förhållande till manliga medarbetares nivå. Mätbara mål: Målsättningen är att den totala sjukfrånvaron för kvinnor ska ska komma ner till 5 % Ansvarig: Personalavdelningen och chefer Tid: 2014

7 Kvinnor och män ska ha lika villkor för kompetensutveckling och möjlighet att delta i utbildningar av olika slag 7 (12) Syfte: Alla medarbetare oavsett kön ska ges lika möjligheter till kompetensutveckling och att delta i utbildningar av olika slag. Mätbara mål: Upplevelse av lika villkor för kvinnor och män gällande kompetensutveckling ska öka. Mätning görs i medarbetarundersökningar mars 2014 och september2015 och Personalavdelning Tydligare information om medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling och att delta i utbildningar av olika slag Syfte: Tydliggöra och öka informationen om att det i Trelleborgs kommun råder lika villkor för män och kvinnor att delta i kompetensutveckling och utbildning. Vilket kan leda till en mer positiv attityd och inställning om att det råder lika villkor för män och kvinnor på arbetsplatsen. Mätbara mål: Ökad andel positiva svar i medarbetarundersökningen och Personalavdelning 2. Arbete Föräldraskap 5 Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Inom Trelleborgs kommun ska det vara möjligt för alla anställda att förena förvärvsarbetet med ansvar för barn. Idag är inte uttaget av föräldraledighet jämnt fördelat i kommunen. Männens uttag av föräldraledighet har ökat från 5,1 procent 2009 till 7,2 procent 2010 och 8,0 procent Under 2012 minskade männens andel till 7,7 procent. Detta innebär att männens relativa andel av föräldraledigheten ökade med 39 procent 2010 och 13 procent 2011 men minskade 2012 med fyra procent. Män och kvinnors uttag av föräldraledighet börjar så smått närma sig varandra. Vår långsiktiga målsättning är att föräldraledighetsuttaget ska vara lika stort bland kvinnor och män. För att nå dit ska följande åtgärder vidtas: Arbeta med attityder och värderingar gällande föräldraledighet Syfte: Underlätta för båda könen att ta ut föräldraledighet och det ska inte finnas någon förvaltning där negativa attityder påverkar män eller kvinnors beslut om uttag av föräldraledighet. Mätbara mål: Diskussioner kring attityder och värderingar gällande föräldraskap och jämställdhet på arbetsplatsträffar och under medarbetarsamtal. Tid: Ska ske vid minst 3 arbetsplatsträffar per år efter det att planen har fastställts.

8 Uttag av föräldradagar ska vara lika stort bland kvinnor och män 8 (12) Syfte: Män och kvinnor ska ha lika arbetsvillkor och som en del i detta arbete ska vi sträva efter ett lika stort föräldraledighetsuttag bland båda könen. För att stimulera detta ska kommunen införa en jämställdhetspremie för de som som delar lika på ledigheten. Mätbara mål: Uttag av föräldradagar bland män ska öka från 7,7 % (2012) till 20% 2017, och på längre sikt ska uttaget av föräldraledighet bland kvinnor och män vara lika stort Ansvarig: Personalavdelningen Tid: Jämställdhetspremie ska införas senast 2015 Samtal ska hållas inför och efter föräldraledighet Syfte: Chefen och den anställde ska ha bibehållen kontakt under föräldraledighet och ska inför ledigheten gå igenom hur kontakten ska se ut samt ha en avstämning efter föräldraledigheten. Mätbart mål: Samtliga anställda som ska vara föräldralediga ska erbjudas inför- och eftersamtal Medarbetarsamtal ska erbjudas under föräldraledigheten Syfte: För att bibehålla dialogen kring medarbetarens utveckling och arbete ska medarbetarsamtal erbjudas. Mätbart mål: Samtliga anställda som är föräldalediga ska erbjudas medarbetarsamtal Föräldraledighet ska inte påverka lönesättningen Syfte: Lönesättningen ska inte påverkas av föräldraledighet. Därför ska chefer varje år genomföra lönesamtal med föräldralediga medarbetare. Mätbart mål: Föräldralediga ska bjudas in till årligt lönesamtal Tid: Kontinuerligt från det att planen har fastställs Föräldralediga ska bjudas in till arbetsplatsträffar, utbildning, personalfester m.m. Syfte: För att undvika tveksamhet till att ta ut föräldraledighet p.g.a. den långa frånvaron från arbetsplatsen ska arbetsgivaren behålla kontakten med föräldralediga. Mätbart mål: Samtliga föräldralediga ska erbjudas deltagande på arbetsplatsträffar, gemensamma utbildningar på arbetsplatsen, personalfester och andra träffar som underlättar för den anställde att hålla sig uppdaterad med sitt arbete. Ansvariga: Chefer

9 Underlätta för föräldrar gällande deltagande i möten 9 (12) Syfte: Det ska vara möjligt att kombinera förvärvsarbete med ansvar för barn. Mätbara mål: Möten ska inte förläggas på tider i nära anslutning till hämtning/lämning på barnomsorg. Ansvariga: Chefer 3. Sexuella trakasserier 6 Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller för trakasserier eller repressalier som har samband med kön Trelleborgs kommun ska verka för att ingen arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Cheferna ska ha god kunskap om vad sexuella trakasserier är och vad det innebär för den som utsätts. En chef som får kännedom om sexuella trakasserier på arbetsplatsen ska direkt utreda och vidta åtgärder. Sexuella trakasserier handlar om en grundläggande brist på respekt för en människas könstillhörighet och för att förhindra detta krävs förändring av attityder och värderingar. Tänk på att olika individer kan ha olika uppfattning om vad sexuella trakasserier egentligen är. Sexuella trakasserier är oacceptabelt och ska inte förekomma på arbetsplatsen. För att säkerställa att trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen ska följande åtgärd vidtas: Alla anställda ska känna till kommunens policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier Syfte: Kommunen är skyldig att förebygga och förhindra förekomsten av kränkningar på grund av kön. Det är också viktigt att sprida rådande åtgärdsprogram till bland annat nyanställd personal för att delge dem Trelleborgs kommuns inställning till och syn på trakasserier. Mätbara mål: Information till alla anställda om kommunens policy och handlingsplan 4. Utbildning, kompetensutveckling, rekrytering och könsfördelning 7 Arbetsgivaren skall verka för att möjlighet att söka lediga anställningar ges till alla personer oavsett kön 8 Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare 9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och försöka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar.

10 10 (12) Trelleborgs kommun ska säkerställa att alla rekryteringsprocesser utgår från människors lika värde och individers olika förutsättningar. Det är kommunens ambition att både kvinnor och män ska söka lediga tjänster. Trelleborgs kommun ska fortsätta arbetet med positiv särbehandling genom att vid anställning alltid erbjuda tjänsten till personer av underrepresenterat kön om lika kvalifikationer finns. Med lika kvalifikationer menas att kandidaterna uppfyller de kvalifikationer man satt upp som skall- respektive bör-krav. Ytterligare meriter (ej angivna som krav) hos person av överrepresenterat kön ska inte räknas till fördel för den personen. Det går således att välja en person av det underrepresenterade könet även om denne saknar de ytterligare meriterna. Samtliga medarbetare ska ha kunskap om jämställdhet och jämställdhetsfrågor bör ingå som en naturlig del i all utbildning. För att samtliga medarbetare ska uppleva att de har lika villkor ska följande åtgärder vidtas: Jämställdhet ska ingå i chefsutbildning Syfte: Alla chefer ska få utbildning i jämställdhetsfrågor för att höja kunskapsnivån kring lagstiftningen, motverka diskriminering samt ge redskap för jämställdhetsintegrering. Mätbara mål: Utbildningen inom ämnet jämställdhet ges till chefer under år 2014 Ansvarig: Personalavdelningen Tid: Årligen från och med 2014 Vid nyanställning rekrytera personer av underrepresenterat kön Syfte: Att uppnå en mer jämställd fördelning av kvinnor och män i olika arbeten och på olika positioner Mätbara mål: Vid lika kvalifikationer ska positiv särbehandling tillämpas, vilket innebär att personen av underrepresenterat kön ska erbjudas tjänsten. Öka antal anställda av det underrepresenterade könet på varje förvaltning Syfte: Att uppnå en mer jämställd fördelning av kvinnor och män i olika arbeten och på olika positioner Mätbara mål: Ökning av nyanställda av det underrepresenterade könet med 2 % Tid: 2016

11 5. Lönekartläggning 11 (12) 10 Arbetsgivaren skall vart tredje år kartlägga och analysera förekomsten av osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män 11 Arbetsgivaren skall vart tredje år upprätta en handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 12 Arbetsgivaren skall förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen skall kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Trelleborgs kommuns lönepolitik innebär lika lön för lika och likvärdigt arbete och vi arbetar för att förebygga och förhindra osakliga löneskillnader. Trots detta finns det strukturella skillnader i lön som vi måste fortsätta arbeta aktivt med. Lönesättning ska vara väl motiverad utifrån rådande lönekriterier. Därför ska följande åtgärder vidtas: Kartläggning och analys av löner ska ske årligen Syfte: Kartlägga om det finns strukturella skillnader i lön på grund av kön. Mätbara mål: Personalavdelningen ska inför löneöversynen ha kartlagt löner för att upptäcka förekomst av strukturella löneskillnader Ansvarig: Personalavdelningen Tid: Årligen Se till att traditionellt kvinnliga yrken närmar sig traditionellt manliga yrken gällande lönenivå Syfte: Kvinnor och män ska ges lika lön för lika/likvärdigt arbete och arbetsprestation. Mätbara mål: Förhållandet mellan manliga och kvinnliga löner ska minska Ansvarig: Personalavdelningen och Chefer Handlingsplan för jämställda löner ska tas fram utifrån den lönekartläggning som krävs enligt Diskrimineringslagen Syfte: Att ta fram en handlingsplan för hur Trelleborgs kommun ska få jämställda löner, om lönekartläggningen visar att osakliga löneskillnader förekommer Mätbart mål: Handlingsplan för att komma till rätta med osakliga löneskillnader upprättas Ansvarig: Personalavdelningen Tid: 2013

12 Föräldralediga ska ingå i ordinarie löneöversyn 12 (12) Syfte: Föräldraledighet ska inte påverka lönesättningen av den anställde och därför ska föräldralediga ingå i ordinarie löneöversyn. Mätbart mål: Att chefer lönesätter föräldralediga utifrån prestation. Om prestation ej kan bedömas på grund av lång ledighet sätts lön i förhållande till tidigare prestation. Ansvarig: Lönesättande chef 6. Jämställdhetsplan 13 Arbetsgivaren skall vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4 9 som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Planen skall också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren skall göra enligt 11. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts skall tas in i efterföljande års plan. Varje förvaltning ska göra en planering utifrån denna jämställdhetsplan och sina specifika förutsättningar Syfte: Att jämställdhetsarbetet ska integreras i det dagliga arbetet Mätbart mål: Varje förvaltning ska göra en förvaltningsspecifik planering utifrån jämställdhetsplanen. Dokumentation för planeringen lämnas till personalavdelningen och uppföljning sker i kommunledningsgruppen. Ansvarig: Förvaltningschef Tid: 2013 och därefter vart tredje år

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS).

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS). Likabehandlingsplan Beslutad xx av xx 1. Inledning Trelleborgs kommun ska kännetecknas av öppenhet, respekt och ansvar vilket ska bidra till bra arbetsklimat och en god och stimulerande arbetsmiljö. Trelleborgs

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan BILAGA 5 SERVICEFÖRVALTNINGEN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012 Inledning I enlighet med gällande lagstiftning, kommunfullmäktiges beslut och stadens riktlinjer ska ett aktivt jämställdhets- och

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Inledning Ansvarsfördelning Nationella riktlinjer och lagstiftning...

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Inledning Ansvarsfördelning Nationella riktlinjer och lagstiftning... Innehållsförteckning Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv 2014-2016... 1 1. Inledning... 1 2. Ansvarsfördelning... 1 3. Nationella riktlinjer och lagstiftning... 2 Diskrimineringslagen... 2 CEMR-deklarationen...

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T?

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T? TöREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 1 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 f')- 'i T? TÖREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 2 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Töreboda kommun ska vara en arbetsplats

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Jämställdhets- och mångfaldsplan för överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Anders Hagander 016-710 20 74 2017-09-11 1 (1) ÖFNES/2017:106 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (11) 2016-12-01 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017 stockholm.se Sid 2 (11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 5 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN SID 1 (6) 2009-12-02 Bilaga till VP 2010 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 Box 4066, 163 04 SPÅNGA. Besöksadress Fagerstagatan 15 Telefon 508

Läs mer

Riktlinjer för inkludering (f.d. jämställdhetsplan)

Riktlinjer för inkludering (f.d. jämställdhetsplan) Kommunledningskontoret HR-avdelningen/S.T 2017-12-11 Riktlinjer för inkludering (f.d. jämställdhetsplan) Inledning Danderyd kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett öppet och inkluderande arbetsklimat

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019 Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019 2018-09-28 Inledning Docksta Friskola ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1(6) Likabehandlingsplan 2018-2019 Inledning Täby kommun har som arbetsgivare ansvar för att motverka diskriminering enligt diskrimineringslagen och ska därför bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete.

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet:

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet: Likabehandlingsplan Bakgrund Ädelfors folkhögskola verkar för att alla som studerar och arbetar i verksamheten ska ha samma rättigheter och skyldigheter enligt Diskrimineringslagen SFS 2008:567, 1 : Denna

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Södermalms stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN

Södermalms stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN Södermalms stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN 2009 Inledning Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbete finns i gällande lagstiftning, Jämställdhetslagen, Lagen om åtgärder mot etnisk

Läs mer

Mångfalds- och Jämställdhetsplan för. Sotenäs kommun. år

Mångfalds- och Jämställdhetsplan för. Sotenäs kommun. år Mångfalds- och jämställdhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-12/ 66 Dnr KA 2014/346 Sid 1/8 Mångfalds- och Jämställdhetsplan för år 2015-2017 Mångfalds- och jämställdhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r

JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r 2 0 0 6 Bilaga 9 INLEDNING Jämställdhet mellan könen är en grundläggande värdering och ett viktigt instrument för hur vi vill utveckla

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2018 Dokumenttyp: Plan Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-08-26, 45 DNR: KS-2015/00337 Bakgrund Jämställdhet handlar

Läs mer

Reviderad Jämställdhetsplan för Järfälla kommun

Reviderad Jämställdhetsplan för Järfälla kommun Reviderad 2016-06-13 1 (10) Dnr: Kst 2015/452 Jämställdhetsplan 2016-2018 för Järfälla kommun Inledning Jämställdhet är tillsammans med mångfald ett av fokusområdena i Järfälla kommuns Personalpolicy 1.

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2016 och 2017 för Områdeskansliet för humanvetenskap

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2016 och 2017 för Områdeskansliet för humanvetenskap 1 (6) BESLUT 2016-12-27 Dnr SU FV-1.1.2-4201-16 Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2016 och 2017 för Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Likabehandlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon 2019

Likabehandlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon 2019 Försäkrings AB Göta Lejon Tjänsteutlåtande 2019-07-02 Diarienummer xxx Handläggare Magnus Svedmark Telefon: 070-364 2110 E-post: magnus.svedmark@gotalejon.goteborg.se Likabehandlingsplan för Försäkrings

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Frågeformulär för arbetsmötet

Frågeformulär för arbetsmötet Frågeformulär för arbetsmötet Inledning varför plan för aktiva åtgärder? En arbetsgivare ska ha en plan för aktiva åtgärder som är en handlingsplan för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhet- och mångfaldsplan

Jämställdhet- och mångfaldsplan VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhet- och mångfaldsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.1 1 (8) Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-08, 3 Ersätter Jämställdhetsplan 2011-2014 antagen av KF 2010-12-13,

Läs mer

JÄMställdhet bygger vi tillsammans

JÄMställdhet bygger vi tillsammans JÄMställdhet bygger vi tillsammans Jämställdhetsplan 2008 - Mersiha Isa Inledning Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagens

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Strategi Program >>Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Jämställdhetsplan

Strategi Program >>Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Jämställdhetsplan Strategi Program >>Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Jämställdhetsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2018-12-13, 35 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap 1 (8) Beslut 2018-02-19 Dnr SU FV-1.1.2-0646-18 Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2018 2020 för Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Arbetsmarknadsnämnden BILAGA 3 Dnr: 2013-0384-1.2 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 december 2013 Sid 1 (12) 2013-12-09 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 Arbetsmarknadsnämnden Box 10014 12126

Läs mer

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31.

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31. 1(14) FÖR JÄMSTÄLLDHET 2015-2017 1.0 INLEDNING Enligt skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan for sitt jämställdhetsarbete innehållande uppföljning av föregående handlingsplan samt mål och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 1 Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2017-2019 Ersätter Jämställdhetsplan 2013-2016 (Jämställdhet, mångfald och likabehandling) Diskrimineringslagen(2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Främjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald

Främjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald Främjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald 2019-01-01 Box 53 Besöksadress: Telefon: E-mail: Hemsida: 243 21 Höör Södergatan 28 0413-280 00 kommun@hoor.se www.hoor.se 1 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1 (9) Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 2. JÄMSTÄLLDHET... 4 2.1 Arbetsmiljö... 4 2.2 Förena arbete och föräldraskap...

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer