Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14"

Transkript

1 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun Antagen av kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete sid 2 3. Ansvariga för jämställdhet i organisationen sid 3 4. Arbetsgång sid 3 5. Samverkan sid 4 6. Kartläggning, analys och målformulering sid 4 7. Arbetsförhållanden sid 5 8. Arbetsliv och föräldraskap sid 6 9. Trakasserier sid Kompetensutveckling och rekrytering sid Lönefrågor sid Analys av hur målen i jämställdhetsplanen uppfyllts sid

3 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun INLEDNING Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen Diskrimineringslag (2008:567) i kraft. De tidigare diskrimineringslagarna, däribland Jämställdhetslag (1991:433), lyftes då in i den nya diskrimineringslagen. Lagen skyddar individer mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Vidare har arbetsgivaren en skyldighet att utreda och vidta åtgärder när en arbetstagare anser sig ha utsatts för trakasserier. Diskrimineringslagen ställer krav på hur det interna jämställdhetsarbetet ska bedrivas. Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan med aktiva åtgärder inom områdena; arbetsförhållanden, rekrytering, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling samt lön. Planen ska även innehålla en uppföljning av föregående plan. JÄMSTÄLLDHETSPOLICY OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Jämställdhetsplanen är ett kompletterande dokument till Vilhelmina kommuns jämställdhets- och mångfaldspolicy dokumenten som är delar av det personalpolitiska programmet. Skillnaden mellan jämställdhetsplanen och policy dokumenten är att en jämställdhetsplan ska innehålla konkreta och mätbara mål och åtgärder. Detta innebär att de beslutade åtgärderna ska beskrivas på ett sådant sätt att det går att utläsa vad som ska göras, hur det ska göras, när och av vem. VAD HÄNDER OM VILHEMINA KOMMUN DISKRIMINERAR? Om Vilhelmina kommun som arbetsgivare inte följer lagen och diskriminerar någon anställd, en praktikant eller någon jobbsökande kan anmälan om detta lämnas till Diskrimineringsombudsmannen (DO) vilket kan leda till ersättningskrav. Detsamma gäller om någon anställd inom kommunen inte följer lagen och trakasserar eller diskriminerar någon. Det är alltid chefen och Vilhelmina kommun som arbetsgivare som står ansvarig om något sådant skulle inträffa. Om det finns anledning att tro att diskriminering förekommit ligger bevisbördan på Vilhelmina kommun, det vill säga det är upp till arbetsgivaren att bevisa att diskriminering inte förekommit. Om det visar sig att Vilhelmina kommun brutit mot lagstiftningen och diskriminerat ska diskrimineringsersättning utbetalas. Denna ska verka avskräckande och motverka diskriminering och därför kommer storleken på ersättningen bestämmas utifrån det. Ersättningen ska betalas till den som blivit diskriminerad eller kränkts. 3 1

4 2. VILHELMINA KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER FÖR JÄMSTÄLLDHET Jämställdhets- och mångfaldspolicy dokumenten samt det personalpolitiska programmet utgör grunden för upprättandet av kommunens jämställdhetsplan. I jämställdhets- och mångfaldspolicy dokumenten fastslås följande utgångspunkter för jämställdhet inom organisationen: Vilhelmina kommuns jämställdhets- och mångfaldsarbete ska i överensstämmelse med lagstiftning, främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbetet. Grunden är att alla människor har lika värde och att acceptera att människor är olika. Skillnaderna kan vara synliga eller osynliga. Det är viktigt att våga erkänna skillnader och inspireras av olikheter. ARBETSMILJÖ Det är grundläggande att ha en arbetsmiljö där alla kan trivas, såväl fysiskt som psykosocialt. Ingen ska behöva stå ut med exempelvis kränkande språkbruk eller förnedrande och anstötande bilder. Arbetsgivare och medarbetare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå en jämställd arbetsmiljö. FÖRENA FÖRÄLDRASKAP OCH ARBETE Det ska vara möjligt för både kvinnor och män att arbeta och vara förälder samtidigt. Vilhelmina kommun bidrar till det genom flexibla arbetsförhållanden och en positiv attityd till föräldraskap och ledighet. Arbetsledaren ska underlätta för den som varit föräldraledig att återkomma i arbete. TRAKASSERIER Ingen ska behöva uppleva trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. I förebyggande syfte ska kommunens inställning till sexuella trakasserier göras känd för alla medarbetare. Om det ändå skulle förekomma ska det snabbt utredas och åtgärdas så att trakasserierna upphör. UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING Alla anställda ska ha lika möjligheter till kompetensutveckling. Genom utbildning och kompetensutveckling för sina medarbetare ska kommunen eftersträva en jämn könsfördelning i olika typer av arbeten och inom olika nivåer. Vid medarbetarsamtal ska en individuell utvecklingsplan läggas upp. REKRYTERING Vilhelmina kommun ska beakta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet vid rekrytering. När nya medarbetare anställs är det viktigt att jämställdhetsaspekten vägs in. Vid likvärdiga meriter ska sökande av underrepresenterat kön anställas. Det är eftersträvansvärt med en mångfald på arbetsplatserna vad gäller bland annat kön, ålder, bakgrund och etniskt ursprung. Vid rekrytering finns möjlighet att påverka sammansättningen av medarbetare för att öka mångfalden. KARTLÄGGNING AV LÖNER En viktig del av jämställdhetsarbetet är att förhindra och utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Detta sker genom lönekartläggning, analys och aktiva åtgärder vid löneöversyner. 4 2

5 3. ANSVARIGA FÖR JÄMSTÄLLDHET I ORGANISATIONEN POLITIKER Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ som bestämmer inriktning för Vilhelmina kommun som arbetsgivare. Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat. Nämnderna har delegerat ansvar för jämställdhetsfrågorna. KOMMUNENS ARBETSUTSKOTT Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för kommunens personal och lönepolitik. FÖRVALTNINGSCHEFERNA Förvaltningscheferna tillsammans med kommunens ledningsgrupp är ansvariga för att planer och policys följs i respektive förvaltning. ARBETSLEDARE Arbetsledare är ansvariga för att arbeta för att uppfylla de mål som ställs i jämställdhetsplanen samt att informera sina anställda om jämställdhetsarbetet. PERSONALENHET Personalenheten ansvarar för att upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år. VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR Alla har ett ansvar för att män och kvinnor behandlas med respekt och att allas kompetens och erfarenheter värderas utifrån samma grunder oavsett könstillhörighet. 4. ARBETSGÅNG Arbetsgången vid sammanställande av jämställdhetsplan i Vilhelmina kommun ska bestå av följande steg: SAMVERKAN Arbetet med planen ska ske gemensamt med arbetstagarna. Arbetet kan ske i grupp med representanter från arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren är den som ansvarar för framtagandet av planen och ska säkerställa att den uppfyller lagkrav gällande innehåll. En gång per år ska personalenheten kalla till ett möte med jämställdhetsgruppen. KARTLÄGGNING Information om nuläget på arbetsplatsen och om arbetsförhållandena/arbetsmiljön ska inhämtas ur ett jämställdhetsperspektiv. Dessa fakta redovisas sedan för att jämföras med de mål och åtgärder som det beslutades om i den föregående planen. Detta för att få en tydlig koppling mellan hur det ser ut, vad som behöver göras och vad målet är med dessa åtgärder. ANALYS Av föregående års resultat görs en analys. Som exempelvis med liknande frågeställningar: Vad har blivit uppfyllt? Vad måste Vilhelmina kommun fortsätta att arbeta med? Varför har en del planer respektive åtgärder misslyckats i genomförandet? MÅLFORMULERING Formulera och sätta upp nya mål eller modifiera gamla mål. Målen ska vara realistiska och även mätbara/ kvantifierbara. 5 3

6 5. SAMVERKAN Förberedelser gjordes inför arbete med revidering av jämställdhetsplanen Våren 2011 kallades till ett möte med jämställdhetsgruppen för att redovisa vad personalenheten gjort sedan planen antogs. Diskussionsfrågor lades ut på Arbetsledarmappen som ett underlag för diskussioner kring jämställdhet på APT. Under 2010 åkte personalchefen och personalhandläggaren ut till alla arbetsledare och där togs jämställdhetsplanen upp som en punkt. Personalenheten skrev ett inslag kring jämställdhet i sommarnumret av Perjournalen Tanken var att arbetet med en ny jämställdhetsplan skulle påbörjas under hösten 2011 men på grund av föräldraledighet blev starten fördröjd. Arbetet påbörjades istället under hösten Frågor för att kartlägga nuläget kunde därför läggas till i arbetsmiljökartläggning (AMK) som gick ut till alla månadsavlönade under oktober månad Under våren 2013 kallade personalenheten till ett möte med jämställdhetsgruppen där förslaget till ny jämställdhetsplan presenterades. Planen hade skickats ut i förväg till gruppen så synpunkter kunde lämnas till mötestillfället. 6. KARTLÄGGNING, ANALYS OCH MÅLFORMULERING Målen har följts upp genom att personalenheten redovisar vad som kommit fram i den personalekonomiska redovisningen, arbetsmiljökartläggningen (där nya frågor lagts till för detta ändamål) samt lönekartläggningen. Detta redovisas löpande under de olika paragraferna för att ge en nuläges bild. Av föregående års resultat gjordes en analys där fortsatta arbetsområden identifierades. Slutligen så bearbetades de gamla målen samt nya mål formulerades. 6 4

7 7. ARBETSFÖRHÅLLANDEN 4 3 kap SFS 2008:567 Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. NULÄGE Vilhelmina kommun har 861 månadsavlönade anställda och cirka 75 procent av dessa är kvinnor. Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män och kvinnor, 3,5 % respektive 6,7 %. (Hämtat från den personalekonomiska redovisningen med hälsobokslut 2012). Vilhelmina kommun hade satt upp som mål i det personalpolitiska programmet att sjukfrånvaron skulle minska till 6,0 innan 2012 och det målet har uppfyllts. Nu är det dags att sätta ett nytt mål för den framtida sjukfrånvaron. I nedanstående diagram visas sjukfrånvaro för Diagram: Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid ,1 8,3 7,3 6,7 6,9 6,3 6,2 5,5 3 3,2 3,5 Män Kvinnor Totalt 5, I arbetsmiljökartläggningens svar visas att 93 % av respondenterna anser att arbetsplatserna är utformade så att de passar alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. MÅL Arbetsförhållandena ska vara sådana att de lämpar sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Sjukfrånvaron ska minska. ÅTGÄRDER Arbetsgivaren arbetar aktivt med sin personal för att minska sjukfrånvaro. Rehabutredningar genomförs vid långtidssjukskrivningar och vid flera än sex sjukfrånvarotillfällen på ett år. Ansvarig: Närmaste chef Arbetsgivaren kartlägger arbetsförhållandena genom arbetsmiljökartläggningen som genomförs vartannat år. Arbetet med resultatet görs därefter ute i arbetsgrupperna. Ansvarig: Personalenheten, närmaste chef Vid introduktion av nyanställda informeras om Jämställdhets- och mångfaldspolicydokumenten samt jämställdhetsplan. Ansvarig: Respektive chef 7 5

8 8. ARBETSLIV OCH FÖRÄLDRASKAP 5 Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 3 kap SFS 2008:567 NULÄGE Under 2012 togs 1096 dagar ut med tillfällig föräldrapenning. Kvinnor stannar i högre grad hemma på grund av vård av barn än män. I genomsnitt tog varje kvinna ut 1,37 dagar för vård av barn under Motsvarande siffra för männen var 0,98 dagar. Under 2012 togs 8158 dagar med föräldrapenning ut. Kvinnor tar i högre utsträckning än män ut föräldraledighet. I genomsnitt tog varje kvinna ut 11,49 dagar medan motsvarande siffra för männen var 3,43 dagar. UTTAG av tillfällig föräldrapenning (Antal dagar) UTTAG av föräldrapenning (Antal dagar) Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt Totalt I arbetsmiljökartläggningen uppger 14 % av respondenterna med hemmavarande barn under tolv år att de inte har möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap. MÅL Alla medarbetare ska kunna kombinera föräldraskap och arbete. Arbetsgivaren ska ha en positiv attityd gentemot föräldraledighet. Fler män ska ta ut föräldraledighet ÅTGÄRDER I det årliga medarbetarsamtalet ska föräldraskap och arbetsliv ingå som en viktig del. Närmaste chef ska särskilt uppmuntra sina manliga medarbetare att ta ut föräldraledighet samt vård av barn. Ansvarig: Närmaste chef Närmaste chef ska underlätta återgång i arbetet med hjälp av att ha kontakt med den som är föräldraledig ex. bjuda in till APT, skicka ut information. Ansvarig: Närmaste chef Arbetsgivaren undersöker möjligheten för arbetstagare med hemmavarande barn under tolv år att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap. Detta görs genom arbetsmiljökartläggningen som genomförs vartannat år. Arbetet med resultatet görs därefter ute i arbetsgrupperna. Ansvarig: Personalenheten, närmaste chef 8 6

9 9. TRAKASSERIER 6 3 kap SFS 2008:567 Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. NULÄGE I arbetsmiljökartläggningen (AMK) 2012 ställdes frågor kring huruvida personal blivit utsatt för sexuella trakasserier under de senaste två åren. 97,9 % svarade Nej på frågan. 0,5 % svarade Ja, av arbetskamrater eller chef, 1,1 % svarade Ja, av vårdtagare eller annan du arbetar för. 0,5 % svarade Nej, men jag har upplevt att andra i arbetsgruppen har det. Vidare ställdes frågan, Trakasserier eller repressalier som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning kan förekomma i arbetsgrupper. Har du blivit utsatt för detta under de senaste två åren? 99,2 % svarade Nej på frågan. 0,2 % svarade Ja, av arbetstagare eller chef, 0,2 % Ja, av vårdtagare eller annan du arbetar för och 0,5 % svarade Nej, men jag har upplevt att andra i arbetsgruppen har det. I Vilhelmina kommun råder nolltolerans mot trakasserier av alla slag och det arbetsledarnas ansvar att arbeta vidare med frågan på arbetsplatsträffar (APT) med sina personalgrupper. I Vilhelmina kommuns personalpolitiska program finns en policy samt handlingsplan mot sexuella trakasserier. MÅL Trakasserier ska inte förekomma på någon arbetsplats ÅTGÄRDER Policyn samt handlingsplanen mot sexuella trakasserier ska vara känd på alla arbetsplatser Ansvarig: Närmaste chef Arbeta fram en policy samt handlingsplan som gäller både för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller sexuella trakasserier. Ansvarig: Personalenheten Vid introduktion av nyanställda informeras om policy samt handlingsplan mot trakasserier. Ansvarig: Respektive chef Anstötliga bilder, könsdiskriminerande reklam eller dylikt får inte förekomma på kommunens arbetsplatser. Vid förekomst ska dessa omedelbart tas bort. Ansvarig: Närmaste chef Arbetsgivaren kartlägger förekomsten av mobbning, kränkande särbehandling samt trakasserier genom arbetsmiljökartläggningen som genomförs vartannat år. Arbetet med resultatet görs därefter ute i arbetsgrupperna. Ansvarig: Personalenheten, närmaste chef 9 7

10 10. KOMPETENSUTVECKLING OCH REKRYTERING 7 3 kap SFS 2008:567 Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 8 3 kap SFS 2008:567 Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 9 3 kap SFS 2008:567 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. NULÄGE Flertalet av kommunens yrkesgrupper är starkt kvinnodominerade medan förhållandet i de tekniska verksamheterna ofta är det motsatta. Utformningen av annonser vid intern samt extern rekrytering uppmanar inte alltid det underrepresenterade könet att söka vilket har förklarliga skäl. Det är främst i yrken inom omsorgen som kvinnor är överrepresenterade och där har annonser till tjänster som undersköterskor uppmanat män att söka. Vad gäller ex. personliga assistenter så kan inte alltid den uppmaningen göras då det till stor del styrs av brukarens behov av endera manlig eller kvinnlig personal. Annonserna utformas på ett likartat sätt som är könsneutralt. Vilka som representerar arbetsgivaren vid anställningsintervjuer beror av vilken arbetsledare som anställer samt vilka fackliga representanter som deltar, svårt att alltid se till att det är både män och kvinnor närvarande men givetvis något kommunen ska sträva efter. Vilhelmina kommun arbetar genom åtgärder som rekrytering, personalplanering, kompetensutveckling och omplacering efter att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vid likvärdiga meriter ska sökande av underrepresenterat kön anställas, hur ofta detta inträffar finns ingen statistik på. 10 8

11 MÅL Andelen kvinnor och män ska vara jämt fördelade på arbetsplatser och inom alla yrkesgrupper Utveckling och rörlighet som bidrar till jämnare könsfördelning ska öka ÅTGÄRDER I det årliga medarbetarsamtalet ska behov av kompetensutveckling diskuteras och en individuell utvecklingsplan läggas upp. Närmaste chef ska särskilt uppmuntra medarbetare som vill utveckla sin kompetens och/eller byta arbete inom kommunen i otraditionell riktning. Ansvarig: Närmaste chef Vid likvärdiga meriter ska sökande av underrepresenterat kön anställas. Ansvarig: Anställande chef Platsannonser ska utformas så att både män och kvinnor lockas att söka lediga tjänster. Om arbetsplatsen har en ojämn könsfördelning ska man i annonsen särskilt uppmana det underrepresenterade könet att söka den lediga tjänsten. Ansvarig: Närmaste chef, personalhandläggare 11 9

12 11. LÖNEFRÅGOR 10 3 kap SFS 2008:567 I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivare, och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. NULÄGE I 2012 års lönekartläggning krävdes ingen justering av osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbeten då samtliga löneskillnader kunde förklaras med sakliga skäl. Däremot konstaterades att det fanns osakliga löneskillnader mellan en mansdominerad grupp och ett flertal kvinnodominerande grupper. Till följd av detta kommer Vilhelmina kommun att under tre år att frysa den mansdominerade gruppens löner till dess de avslutar sin anställning i kommunen. MÅL Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska inte förekomma ÅTGÄRDER Lönekartläggning ska göras vart tredje år Ansvarig: Personalenheten Politiken samt arbetsledare ska i prioriteringsarbetet inför löneöversynen beakta lönekartläggningens handlingsplan Ansvarig: Politiker, arbetsledare 12 10

13 12. Analys av hur målen i jämställdhetsplanen för uppfyllts ARBETSFÖRHÅLLANDEN Mål 1: Alla arbetsplatser ska vara utformade så att de passar både kvinnor och män. Analys: I uppföljningen av det personalpolitiska programmet har frågan ställts till arbetsledarna om kvinnor och män har lika rättigheter i fråga om lön och anställningsvillkor svarade 2 % Nej på den frågan svarade 0 % Nej och 2011 svarade 0 % Nej. Frågan är inte ställd just efter utformning av arbetsplatser men svarar ändå till viss del på den. Målet har nu omformulerats till lydelsen: Arbetsförhållandena ska vara sådana att de lämpar sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. I arbetsmiljökartläggningen som görs vartannat år ställs den frågan. Hädanefter kommer därmed detta mål att kunna följas upp. Mål 2: Sjukfrånvaron bland kvinnor ska minska och närma sig männens. Analys: Diagrammet nedan är hämtat ifrån den personalekonomiska redovisningen och där kan man se att kvinnors sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid minskade mellan 2009 och 2010 med 2,0 %, men sen ökade det 1 % till 7, Målet har nu omformulerats till lydelsen: Sjukfrånvaron ska minska. Det är viktigt att Vilhelmina kommun jobbar aktivt oavsett kön i den här frågan. Här är det viktigt att arbetsledarna arbetar aktivt med sina rehabiliteringsärenden. Detta har lagts in som en åtgärd. Diagram: Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid ,1 8,3 7,3 6,9 6,3 5,5 3 3,2 Män Kvinnor Totalt 6, ARBETSLIV OCH FÖRÄLDRASKAP Mål 1: Alla medarbetare ska kunna kombinera föräldraskap och arbete. Analys: Tidigare har inte detta varit en fråga som ingått i arbetsmiljökartläggningen. Därför finns inga redovisade siffror rörande detta för åren Det som funnits med som åtgärd är att föräldraskap ska ingå som en del i det årliga medarbetarsamtalet mellan arbetstagare och chef. Arbetsledarna bör följa upp detta. I 2012 års arbetsmiljökartläggning så fanns frågan med och 86 % uppgav att de har möjlighet att kombinera föräldraskap och arbete. Mål 2: Fler män ska ta ut föräldraledighet. Analys: Enligt siffrorna i den personalekonomiska redovisningen har antalet föräldrapenningdagar som män tar ut ökat med 248 dagar mellan 2009 och Uttaget av föräldrapenning kan inte arbetsgivaren styra då det är den enskilde som planerar sin ledighet. En positiv attityd och uppmuntran från arbetsgivaren kan bidra till ökat uttag. Hur mycket den sk. Jämnställdhetsbonusen påverkat mäns uttag av föräldraledighet har inte undersökts. UTTAG av föräldrapenning (Antal dagar) Män Kvinnor Totalt

14 SEXUELLA TRAKASSERIER Mål 1: Sexuella trakasserier ska inte förekomma på någon arbetsplats. Analys: Under tiden som jämställdhetsplanen avsåg genomfördes en arbetsmiljökartläggning Där ställdes frågan: Sexuella trakasserier kan förekomma i arbetsgrupper. Har du blivit utsatt för detta under de senaste två åren? Så här såg svaren ut: Ja, av arbetskamrater eller chef : 0,2 % Ja, av vårdtagare eller annan du arbetar för : 1,8 % Nej : 97,7 % Nej, men jag har upplevt andra i arbetsgruppen som har det : 0,3 % Vilhelmina kommun har en nolltollerans mot sexuella trakasserier och ser allvarligt på att detta förekommer. I arbetet med resultatet från kartläggningen är det varje arbetsledares ansvar att arbeta med dessa frågor tillsammans med sin arbetsgrupp och det är så detta har hanterats. Ej på en övergripande nivå. Målet har nu formulerats om så att det lyder: Trakasserier ska inte förekomma på någon arbetsplats. I diskrimineringslagen står det att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. På sidan 7 i denna jämställdhetsplan finns beskrivet en fråga i Arbetsmiljökartläggningen 2012 som ger svar på hur Vilhelmina kommun lyckats med detta. KOMPETENSUTVECKLING OCH REKRYTERING Mål 1: Andelen kvinnor och män ska vara jämt fördelade på arbetsplatser och inom alla yrkesgrupper. Analys: En lönekartläggning är gjord för 2012 med 2011 års löner och där går det att utläsa hur många av kommunens yrkesgrupper som har en jämn könsfördelning. Enligt diskrimineringsombudsmannen så är en grupp kvinnodominerad/mansdominerad om den innehåller 60 % eller mer kvinnor/män. Utifrån detta resonemang så finns 4 stycken könsneutrala yrkesgrupper i Vilhelmina kommun. Det är mycket svårt att påverka den könsuppdelningen som råder inom våra yrkesgrupper. Det som görs är att platsannonserna utformas könsneutrala och om det råder en ojämn könsfördelning så ska man särskilt uppmana det ena könet att söka. Mål 2: Utveckling och rörlighet som bidrar till jämnare könsfördelning ska öka. Analys: Detta mål är svårt att skapa mätbarhet kring, åtgärden anger att frågan ska tas upp på det årliga medarbetarsamtalet där en individuell utvecklingsplan läggs upp. Personalenheten saknar siffror på i vilken utsträckning detta görs. Målen är oförändrade då det är viktigt att sträva mot en bättre könsfördelning inom alla yrkesgrupper, detta är dock svårt för arbetsgivaren att agera för i stor utsträckning. Vad gäller jämställdhetsarbete så är detta inget område som prioriteras i Vilhelmina kommun från politiken och det speglar sig i att jämställdhetsarbetet i stort. LÖNEFRÅGOR Mål 1: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska inte förekomma. Analys: Personalenheten ska göra en lönekartläggning vart tredje år och under den föregående jämställdhetsplanens tid så gjordes en på 2008 års löner och en på 2011 års löner. Den för 2012 är ännu inte presenterad i politiken men analysen av den visar att det finns osakliga löneskillnader mellan en mansdominerad grupp och ett antal kvinnodominerande grupper. Åtgärd för detta är att frysa männens löner

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan BILAGA 5 SERVICEFÖRVALTNINGEN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012 Inledning I enlighet med gällande lagstiftning, kommunfullmäktiges beslut och stadens riktlinjer ska ett aktivt jämställdhets- och

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Inledning Ansvarsfördelning Nationella riktlinjer och lagstiftning...

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Inledning Ansvarsfördelning Nationella riktlinjer och lagstiftning... Innehållsförteckning Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv 2014-2016... 1 1. Inledning... 1 2. Ansvarsfördelning... 1 3. Nationella riktlinjer och lagstiftning... 2 Diskrimineringslagen... 2 CEMR-deklarationen...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhet- och mångfaldsplan

Jämställdhet- och mångfaldsplan VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhet- och mångfaldsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.1 1 (8) Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-08, 3 Ersätter Jämställdhetsplan 2011-2014 antagen av KF 2010-12-13,

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Jämställdhets- och mångfaldsplan för överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Anders Hagander 016-710 20 74 2017-09-11 1 (1) ÖFNES/2017:106 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2009

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2009 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Ingrid Töremar Telefon: 0850810045 Till Östermalms stadsdelsnämnd JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN DNR 2008-946-100 BILAGA 2 SID 1 (6) 2008-11-11 2009 Enligt

Läs mer

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T?

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T? TöREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 1 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 f')- 'i T? TÖREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 2 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Töreboda kommun ska vara en arbetsplats

Läs mer

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS).

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS). Likabehandlingsplan Beslutad xx av xx 1. Inledning Trelleborgs kommun ska kännetecknas av öppenhet, respekt och ansvar vilket ska bidra till bra arbetsklimat och en god och stimulerande arbetsmiljö. Trelleborgs

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober Plan för jämställdhet & mångfald Oktober 2013-2015 Vision för Jämställdhet & Mångfald i Kävlinge kommun Kävlinge kommun ska ha arbetsplatser som är fria från fördomar och där diskriminering och kränkande

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Mångfalds- och Jämställdhetsplan för. Sotenäs kommun. år

Mångfalds- och Jämställdhetsplan för. Sotenäs kommun. år Mångfalds- och jämställdhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-12/ 66 Dnr KA 2014/346 Sid 1/8 Mångfalds- och Jämställdhetsplan för år 2015-2017 Mångfalds- och jämställdhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (11) 2016-12-01 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017 stockholm.se Sid 2 (11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 5 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019 Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019 2018-09-28 Inledning Docksta Friskola ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2018 Dokumenttyp: Plan Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-08-26, 45 DNR: KS-2015/00337 Bakgrund Jämställdhet handlar

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Frågeformulär för arbetsmötet

Frågeformulär för arbetsmötet Frågeformulär för arbetsmötet Inledning varför plan för aktiva åtgärder? En arbetsgivare ska ha en plan för aktiva åtgärder som är en handlingsplan för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1 (9) Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN SID 1 (6) 2009-12-02 Bilaga till VP 2010 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 Box 4066, 163 04 SPÅNGA. Besöksadress Fagerstagatan 15 Telefon 508

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r

JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r 2 0 0 6 Bilaga 9 INLEDNING Jämställdhet mellan könen är en grundläggande värdering och ett viktigt instrument för hur vi vill utveckla

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Södermalms stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN

Södermalms stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN Södermalms stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN 2009 Inledning Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbete finns i gällande lagstiftning, Jämställdhetslagen, Lagen om åtgärder mot etnisk

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen 2016-09-28-09-27 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor KS.2016.126 Dokumentinformation Mångfaldsplan 2 (9) Bakgrund

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet:

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet: Likabehandlingsplan Bakgrund Ädelfors folkhögskola verkar för att alla som studerar och arbetar i verksamheten ska ha samma rättigheter och skyldigheter enligt Diskrimineringslagen SFS 2008:567, 1 : Denna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Daterad 2015-06-05 Framtagen 2014 Reviderad juni 2015 Beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-24 Arbetsgrupp Linda Nilsson,

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Södermalms stadsdelsnämnd Sid 1 (14) 2017-01-18 Södermalms stadsdelsnämnd Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (14) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan Sotenäs kommun

Jämställdhetsplan Sotenäs kommun Jämställdhetsplan 2019-2021 Kommunstyrelsen Dnr 2019-02-13/000086 Sid 1/10 Jämställdhetsplan 2019-2021 Sotenäs kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2019-02-13 Jämställdhetsplan 2019-2021 Kommunstyrelsen

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Jämställdhet och Likabehandlingsplan. För XX

Jämställdhet och Likabehandlingsplan. För XX Jämställdhet och Likabehandlingsplan För XX 2017 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Syfte 3 Metodik 3 För jämställdhet på avdelningsexpeditionen 4 1. Jämställda arbetsförhållanden

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer