LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan"

Transkript

1 LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER Jämställdhets- och mångfaldsplan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND JÄMSTÄLLDHET Arbetsmiljö Förena arbete och föräldraskap Förebygga och motverka sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön Främja jämn könsfördelning vid utbildning, kompetensutveckling och liknande Lediga anställningar ska kunna sökas oavsett könstillhörighet Jämn könsfördelning på arbetsplatserna Lönekartläggning ETNISK DISKRIMINERING (ETNISK TILLHÖRIGHET, RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING) Arbetsmiljö Förebygga och motverka trakasserier Lediga anställningar ska kunna sökas av alla personer oavsett etnisk tillhörighet ANNAN DISKRIMINERING I ARBETSLIVET (FUNKTIONSHINDER, SEXUELL LÄGGNING, ÅLDER SAMT KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK) Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier ANSVAR, SAMVERKAN, INFORMATION OCH UPPFÖLJNING SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDSPUNKTER I JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

3 1. INLEDNING OCH BAKGRUND I Svedala kommun arbetar vi aktivt för Lika rättigheter och Lika möjligheter för alla medarbetare oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, trosuppfattning eller ålder. Svedala kommun visar genom arbetet med Lika rättigheter och Lika möjligheter, en öppenhet för att medarbetares olika bakgrund, synsätt, kunskap och erfarenheter tas tillvara. Detta leder till en ökad kreativitet samt ökad mängd kunskap och kompetens som är viktigt i ett hållbart arbetsliv. I detta dokument presenteras Svedala kommuns plan för Lika rättigheter Lika möjligheter som anger riktningen för detta arbete under åren På sista sidan finns en sammanfattning över de åtgärdspunkter som ska genomföras under perioden. Planen för Lika rättigheter- Lika möjligheter har tagits fram i enlighet med gällande lagstiftning och på uppdrag av kommunledningsgruppen. Lika Rättigheter Lika Möjligheter (Jämställdhets- och mångfaldsplanen) utgör riktlinjer för chefer och medarbetare i det dagliga arbetet med de här frågorna. Arbetet med Lika rättigheter - Lika möjligheter kräver ett engagemang av aktiva chefer och medarbetare i det dagliga arbetet, för att få effekt. Hur vi bemöter varandra i vardagen är av grundläggande betydelse för hur vi mår och hur vi upplever vår arbetsmiljö. Vårt bemötande har sin grund i våra beteenden och i Svedala kommun eftersträvar vi att vara en hållbar organisation som har modet att synliggöra och medvetandegöra varandra om våra beteenden för att kunna utveckla våra arbetsplatser. Svedala kommun visar mod genom att ständigt arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv. Detta innebär att vi synliggör och medvetandegör våra normer hur vi brukar göra och hur vi brukar bete oss - och att vi ifrågasätter dessa normer. Detta är en arbetsmiljö- och demokratifråga och ska alltid finnas med i alla nivåer i vårt samverkanssystem. Diskrimineringslagen från den 1 januari 2009, har som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön könsöverskridande identitet eller könsuttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning ålder Vi har alla en individuell del av mångfald utifrån geografisk tillhörighet, erfarenhet, personlighet, livsstil, intressen och grundläggande värderingar. Detta visar att vi alla behöver arbeta med Lika rättigheter- Lika möjligheter. 3

4 2. JÄMSTÄLLDHET Svedala kommun anser att en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra jämställdheten är att aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning. Kvinnodominerade arbetsplatser har ofta en lägre lönenivå, högre sjukfrånvaro och sämre arbetsmiljö. Genom att arbeta mot en jämnare könsfördelning på varje enskild arbetsplats så hoppas vi få attraktivare arbetsplatser genom blandade personalgrupper. 2.1 Arbetsmiljö Svedala kommuns mål är att arbetsförhållandena ska vara sådana att de lämpar sig för alla, oavsett kön. Det gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. I kommunen har sjukfrånvaron under de senaste åren varit något över 5 %. Kvinnorna är fortfarande överrepresenterade i sjukstatistiken vad gäller såväl långtids- som korttids sjukfrånvaro. Granskas statistiken för långtidssjukskrivna domineras denna av diagnoserna ortopediska besvär och psykisk ohälsa. Sjukskrivna medarbetare ska känna sig delaktiga i verksamheten och bli informerade om vad som händer genom att de bjuds in på arbetsplatsträffar, personalsammankomster och liknande arrangemang. Medarbetarsamtal ska erbjudas de som är sjukskrivna. Årliga friskvårdssatsningar ska göras för alla medarbetare. Uppföljning av den psykosociala hälsan på arbetsplatserna bör ingå i arbetsplatsträffarna. 2.2 Förena arbete och föräldraskap Det ska vara självklart för alla medarbetare, oavsett könstillhörighet, att kunna ta sitt ansvar som förälder. Svedala kommuns mål är att arbetsförhållandena ska vara sådana att ansvaret för arbetet ska kunna förenas med ansvaret som förälder. Männen har ett mindre uttag av föräldralediga dagar och det är en bit kvar till en jämlik fördelning. Orsakerna till detta är många, en längre tids frånvaro på grund av föräldraledighet kan uppfattas som karriärshämmande och mannen kan förlora mer pengar på att vara hemma jämfört med kvinnan. Svedala kommun ska arbeta för att delad föräldraledighet istället ses som något positivt och främjande för karriären. 4

5 Föräldralediga medarbetare ska känna sig delaktiga i verksamheten och bli informerade om vad som händer genom att de bjuds in på arbetsplatsträffar, personalsammankomster och liknande arrangemang. Medarbetarsamtal ska erbjudas de som är föräldralediga. Arbetstiderna bör i möjligaste mån förläggas så att de tar hänsyn till medarbetares ansvar för barn. Svedala kommuns strävan är att alla medarbetare ska ha den sysselsättningsgrad de önskar. Det ska finnas en positiv attityd till att både gå upp och ner i sysselsättningsgrad. Föräldralediga ska inte missgynnas lönemässigt och de ska omfattas av den årliga lönerevisionen. 2.3 Förebygga och motverka sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön Svedala kommun tar avstånd från sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön. Svedala kommuns mål är att alla medarbetare ska känna trygghet på sina arbetsplatser. Vid de fall det ändå förekommer trakasserier/kränkningar ska rätt insats garanteras omgående. Svedala kommun har en policy mot sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön samt anmälningsrutin. Denna policy med rutiner ska vara väl känd för alla medarbetare i Svedala kommun. Policyn mot sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön samt anmälningsrutin ska spridas till samtliga arbetsplatser och diskuteras på minst en arbetsplatsträff per år. Utbildning av chefer om hantering och identifiering av trakasserier och kränkningar. 2.4 Främja jämn könsfördelning vid utbildning, kompetensutveckling och liknande Svedala kommuns mål är att deltagande i olika utbildningsinsatser och kompetensutvecklingsinsatser ska vara helt naturligt och oberoende av kön. Jämställdhet ska vara en del i allt utvecklingsarbete. Redan idag finns ett visst jämställdhetstänk inom organisationen kring utbildningsinsatser och utvecklings-arbete. Som exempel kan nämnas det traineeprogram som sker i samarbete med 5 YES-kommunerna. Programmet har till syfte att föra fram framtida ledare och när kandidater väljs ut bland de sökande är könsfördelningen en viktig fråga. Vid utbildning ska det tas hänsyn till relationen anställda män/kvinnor så att inte det ena könet blir överrepresenterat i förhållande till det andra. Kompetenskartläggning av personal. 5

6 2.5 Lediga anställningar ska kunna sökas oavsett könstillhörighet Svedala kommuns mål är att varje utannonserad tjänst ska generera en mångfald av sökanden med olika ålder, härkomst, religion samt könstillhörighet. Under de närmsta åren kommer Svedala kommun att ha ett ökande rekryteringsbehov på grund av de många pensionsavgångarna. Detta är både en utmaning och en möjlighet. Med en medvetenhet i rekryteringsprocessen, bland annat genom rätt formulerade annonser, så kommer kommunen ha ett brett underlag att rekrytera ur och på så sätt öka mångfalden på arbetsplatserna. Annonser ska formuleras på ett sådant sätt att Svedala kommun uttrycker kompetenskrav och övriga kriterier i annonser på ett könsneutralt sätt. Annonserna ska visa att genom Svedala kommuns värdeord, Hållbarhet, Öppenhet, Mod och Engagemang ser vi alla sökande välkomna oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. 2.6 Jämn könsfördelning på arbetsplatserna Svedala kommuns kortsiktiga mål är att enkönade arbetsplatser inte ska förekomma samt att andelen arbetsplatser med jämn könsfördelning ska öka. Det långsiktiga målet är att samtliga arbetsplatser i kommunen har jämn könsfördelning. Jämnare könsfördelning på Svedala kommuns arbetsplatser är en prioriterad fråga. En jämnare könsfördelning för med sig många synergieffekter i form av exempelvis bättre arbetsmiljö, bättre lönestruktur och en ökad förståelse för varandras arbetssituation. Vid rekryteringssituationer till arbetsgrupper med en underrepresentation av ena könet så ska strävan vara att det underrepresenterade könet väljs om de båda sökande har likvärdiga meriter. 2.7 Lönekartläggning Svedala kommun menar att inga osakliga löneskillnader mellan könen ska förekomma. Inte heller ska det finnas några osakliga löneskillnader mellan kvinnodominerade arbetsgrupper och övriga arbetsgrupper som bedömts likvärdiga enligt arbetsvärderingen. I 2013 års lönekartläggning konstateras att det förs en jämställd lönepolitisk utveckling i Svedala kommun. 6

7 Lönekartläggning sker vart tredje år och eventuell handlingsplan för åtgärder mot osakliga löneskillnader upprättas. Analysen av lönekartläggningen kommer framöver fördjupas ytterligare i fråga om mer strukturella lönediskrepanser mellan kvinnor och män. 3. ETNISK DISKRIMINERING (ETNISK TILLHÖRIGHET, RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING) Med etnisk diskriminering menas orättvis eller kränkande behandling av en individ på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med aktiva åtgärder så att etnisk diskriminering varken förekommer vid rekrytering eller på arbetsplatsen. Arbetet skall bedrivas målinriktat och syfta till att främja etnisk mångfald i arbetslivet. Svedala kommuns värdeord, öppenhet innefattar ett aktivt arbete gentemot all form av diskriminering på våra arbetsplatser. Mångfaldsarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i det dagliga arbetet och i samverkanssystemet. 3.1 Arbetsmiljö I Svedala kommun ska alla medarbetare ha kunskap om etnisk diskriminering i arbetslivet. Chefer ska arbeta aktivt med mångfaldsfrågor utifrån denna plan samt utifrån våra värdeord. Lika rättigheter - Lika möjligheter ska vara en punkt på arbetsplatsträffar. En sammanställning kring diskussionerna ska redovisas och följas upp. 3.2 Förebygga och motverka trakasserier På Svedala kommuns arbetsplatser får etniska trakasserier inte förekomma. Alla medarbetare ska känna till att etniska trakasserier inte accepteras i någon form. Alla former av trakasserier skall motverkas. Kommunledningen och chefer ansvarar för att förebygga och förhindra uppkomsten av etniska trakasserier. Etniska trakasserier accepteras inte i organisationen. Förekomsten av eventuell etnisk diskriminering och trakasserier ska kartläggas, utredas och åtgärdas. Ansvarig är respektive chef. 7

8 3.3 Lediga anställningar ska kunna sökas av alla personer oavsett etnisk tillhörighet Svedala kommun menar att alla arbetssökande ska bedömas efter sin kompetens. Lediga anställningar ska vara tillgängliga för alla. Platsannonser ska utformas med fokus på kompetens och därmed få rätt person oberoende av diskrimineringsgrunderna. 4. ANNAN DISKRIMINERING I ARBETSLIVET (FUNKTIONSHINDER, SEXUELL LÄGGNING, ÅLDER SAMT KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK) Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda och vidta åtgärder i samband med diskriminering av en arbetssökande eller medarbetare. Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga nedsättningar av en persons funktionsförmåga till följd av en skada eller en sjukdom. Med ålder avses uppnådd levnadslängd. Med könsidentitet eller könsuttryck menas att någon inte identifierar sig som man eller kvinna, eller att någon genom exempelvis sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 4.1 Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier På Svedala kommuns arbetsplatser får inga trakasserier förekomma enligt ovanstående. Alla medarbetare skall känna till att trakasserier inte accepteras i någon form. Alla former av trakasserier enligt ovanstående ska motverkas. Kommunledningen och chefer ansvarar för att förebygga och förhindra uppkomsten av trakasserier. Trakasserier accepteras inte i organisationen. Om trakasserier ändå uppstår är chefen skyldig att utreda och åtgärda trakasserierna. 5. ANSVAR, SAMVERKAN, INFORMATION OCH UPPFÖLJNING Ytterst ansvarig för arbetet med Lika rättigheter och Lika möjligheter är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer planen och tillsätter medel för arbetet, i första hand till utbildning av chefer, information till samtliga medarbetare inom Svedala kommun samt till trycksaker. 8

9 Svedala kommun ska upprätta en plan för Lika rättigheter - Lika möjligheter (Jämställdhets- och mångfaldsplan) var tredje år, i enlighet med gällande lagstiftning. Samverkan kring planen för Lika rättigheter och Lika möjligheter (jämställdhets- och mångfaldsplanen) samt åtgärdsprogrammet sker i den kommuncentrala samverkansgruppen. Chefer ansvarar för att ett aktivt och målinriktat arbete med Lika rättigheter och Lika möjligheter bedrivs inom samverkanssystemet och på arbetsplatserna. Lika rättigheter och Lika möjligheter ska vara en stående punkt på alla samverkansgruppers dagordning enligt samverkansavtalet. Personalenheten ska se till att vid framtagning av styrdokument och policy ska alltid aspekter av Lika rättigheter och Lika möjligheter beaktas. Personalenheten ska också verka för att information kring Lika rättigheter och Lika möjligheter sprids ut till samtliga arbetsplatser. Sammanställning över de olika verksamheternas mål och åtgärder inom Lika rättigheter och Lika möjligheter ska göras av Personalenheten för att sedan vidarebefordras till kommunstyrelsen i samband med uppföljning och revidering av planen. 6. SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDSPUNKTER I JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Vilka åtgärder ska ske löpande? Vem ansvarar? När ska det göras? Jämställdhet Sjukskrivna medarbetare ska känna sig delaktiga i verksamheten och bli informerade om vad som händer genom att de bjuds in på arbetsplatsträffar, personalsammankomster och dylikt. Medarbetarsamtal ska erbjudas de som är sjukskrivna. Årliga friskvårdssatsningar ska göras för alla medarbetare. Föräldraledig personal ska känna sig delaktiga i verksamheten och bli informerade om vad som händer genom att de bjuds in på arbetsplatsträffar, personalsammankomster och dylikt. Medarbetarsamtal ska erbjudas de som är föräldralediga. Arbetstider bör i möjligaste mån förläggas så att de tar hänsyn till anställdas ansvar för barn. Kommunledningsgruppen 9

10 Svedala kommuns strävan är att alla anställda ska ha den sysselsättningsgrad de önskar. Det ska finnas en positiv attityd till att både gå upp och ner i sysselsättningsgrad. Policyn mot sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön samt anmälningsrutin ska spridas till samtliga arbetsplatser och diskuteras på minst en arbetsträff per år. Planen för Lika rättigheter Lika skyldigheter ska spridas till samtliga arbetsplatser och diskuteras på minst en arbetsplatsträff per år. Annonser ska formuleras på ett sådant sätt att Svedala kommun uttrycker kompetenskrav och övriga kriterier i annonser på ett könsneutralt sätt. Vid rekryteringssituationer till arbetsgrupper med en underrepresentation av ena könet så ska strävan vara att det underrepresenterade könet väljs om de båda sökande har likvärdiga meriter. Lönekartläggning sker var tredje år och eventuell handlingsplan för åtgärder mot osakliga löneskillnader upprättas. Analysen av lönekartläggningen kommer framöver fördjupas ytterligare vad gäller mer strukturella lönediskrepanser mellan kvinnor och män. Personalchefen En gång per år En gång per år Var 3: e år Etnisk diskriminering Chefer ska aktivt arbeta med mångfaldsfrågor. Övriga medarbetare informeras av sina chefer på arbetsplatsträffar. Lika rättigheter Lika möjligheter ska vara en punkt på arbetsplatsträffar. En sammanställning kring diskussionerna ska redovisas och följas upp. Alla former av trakasserier skall motverkas. Kommunledningen och chefer ansvarar för att förebygga och förhindra uppkomsten av etniska trakasserier. Etniska trakasserier accepteras inte i kommunen. Om etniska trakasserier uppstår är chefen skyldig att utreda och åtgärda trakasserierna. Förekomsten av eventuell etnisk diskriminering och trakasserier skall kartläggas, utredas och åtgärdas. Platsannonser ska utformas så att de attraherar alla målgrupper. 10

11 Annan diskriminering i arbetslivet (Funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck) Alla former av trakasserier enligt ovanstående förbud skall motverkas. Kommunledningen, chefer och arbetsledare ansvarar för att förebygga och förhindra uppkomsten av trakasserier. Trakasserier accepteras inte i organisationen. Om trakasserier ändå uppstår är chefen skyldig att utreda och åtgärda trakasserierna. Genomförda åtgärder Policyn mot sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön samt anmälningsrutin har delats ut till samtliga arbetsplatser och har diskuterats på minst en arbetsplatsträff. Jämställdhets- och mångfaldsplanen är utdelad till samtliga arbetsplatser och har diskuterats på minst en arbetsplatsträff. Chefer har utbildats i mångfaldsfrågor. Övriga medarbetare har informerats av sina chefer och arbetsledare på arbetsplatsträffar. Ett diskussionsunderlag för arbetsplatsträffar kring attityder till mångfald och etnisk diskriminering har tagits fram. En sammanställning kring diskussionerna har redovisats och följts upp. Rekryteringsprocessen har utvärderats utifrån etniskt mångfaldsperspektiv. Platsannonser utformas så att de attraherar alla målgrupper. 11

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan Ersätter Jämställdhetsplan

Likabehandlingsplan Ersätter Jämställdhetsplan 1 Likabehandlingsplan 2013-2016 Ersätter Jämställdhetsplan 2009-2011 (Jämställdhet, mångfald och diskriminering) Diskrimineringslagen från 2009 har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (11) 2016-12-01 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017 stockholm.se Sid 2 (11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 5 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 1 Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2017-2019 Ersätter Jämställdhetsplan 2013-2016 (Jämställdhet, mångfald och likabehandling) Diskrimineringslagen(2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Mångfalds- och Jämställdhetsplan för. Sotenäs kommun. år

Mångfalds- och Jämställdhetsplan för. Sotenäs kommun. år Mångfalds- och jämställdhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-12/ 66 Dnr KA 2014/346 Sid 1/8 Mångfalds- och Jämställdhetsplan för år 2015-2017 Mångfalds- och jämställdhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS).

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS). Likabehandlingsplan Beslutad xx av xx 1. Inledning Trelleborgs kommun ska kännetecknas av öppenhet, respekt och ansvar vilket ska bidra till bra arbetsklimat och en god och stimulerande arbetsmiljö. Trelleborgs

Läs mer

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober Plan för jämställdhet & mångfald Oktober 2013-2015 Vision för Jämställdhet & Mångfald i Kävlinge kommun Kävlinge kommun ska ha arbetsplatser som är fria från fördomar och där diskriminering och kränkande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan BILAGA 5 SERVICEFÖRVALTNINGEN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012 Inledning I enlighet med gällande lagstiftning, kommunfullmäktiges beslut och stadens riktlinjer ska ett aktivt jämställdhets- och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen 2016-09-28-09-27 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor KS.2016.126 Dokumentinformation Mångfaldsplan 2 (9) Bakgrund

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019 Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering gällande personal på Docksta Friskola 2018/2019 2018-09-28 Inledning Docksta Friskola ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T?

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T? TöREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 1 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 f')- 'i T? TÖREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 2 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Töreboda kommun ska vara en arbetsplats

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Jämställdhets- och mångfaldsplan för överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Anders Hagander 016-710 20 74 2017-09-11 1 (1) ÖFNES/2017:106 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Inledning Ansvarsfördelning Nationella riktlinjer och lagstiftning...

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Inledning Ansvarsfördelning Nationella riktlinjer och lagstiftning... Innehållsförteckning Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv 2014-2016... 1 1. Inledning... 1 2. Ansvarsfördelning... 1 3. Nationella riktlinjer och lagstiftning... 2 Diskrimineringslagen... 2 CEMR-deklarationen...

Läs mer

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER 1(8) 2(8) Emma Nilsson 040-6268183 emma.nilsson@svedala.se LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER RIKTLINJE OCH RUTIN FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETET MOT DISKRIMINERING Inledning och syfte Svedala kommuns arbetsmiljö

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Diskriminering i spåren av #metoo. Arbetsgivardagen. Sundsvall den 11 oktober 2018 Anna Wedin

Diskriminering i spåren av #metoo. Arbetsgivardagen. Sundsvall den 11 oktober 2018 Anna Wedin Diskriminering i spåren av #metoo Arbetsgivardagen Sundsvall den 11 oktober 2018 Anna Wedin Diskrimineringslagen Varför? Vem? Vad? Hur? Diskrimineringsgrunder Definitioner Kön: Att någon är man eller

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Södermalms stadsdelsnämnd Sid 1 (14) 2017-01-18 Södermalms stadsdelsnämnd Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (14) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan För medarbetare i Trollhättans Stad 2016 2018 Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan Tfn: 0520-49 50 00 Mejl: trollhattans.stad@trollhattan.se CSK Innehållsförteckning Jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhet- och mångfaldsplan

Jämställdhet- och mångfaldsplan VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhet- och mångfaldsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.1 1 (8) Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-08, 3 Ersätter Jämställdhetsplan 2011-2014 antagen av KF 2010-12-13,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1 (9) Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Främjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald

Främjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald Främjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald 2019-01-01 Box 53 Besöksadress: Telefon: E-mail: Hemsida: 243 21 Höör Södergatan 28 0413-280 00 kommun@hoor.se www.hoor.se 1 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Farsta stadsdelsnämnd. Sid 1 (12) Farsta stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan. 3-årsplan stockholm.

Farsta stadsdelsnämnd. Sid 1 (12) Farsta stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan. 3-årsplan stockholm. Farsta stadsdelsnämnd Sid 1 (12) 2016-12-02 Farsta stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 3-årsplan 2016-2018 stockholm.se Sid 2 (12) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

När riktlinjen anger Norrköpings kommun eller kommunen avses både kommunens nämnder, kontor och majoritetsägda bolag, om inte annat anges.

När riktlinjen anger Norrköpings kommun eller kommunen avses både kommunens nämnder, kontor och majoritetsägda bolag, om inte annat anges. Riktlinje 2018-01-17 Plan för lika rättigheter och möjligheter KS 2018/0112 Antagen av kommundirektören 2018-01-17. Den övergripande viljeinriktningen för Norrköpings kommun och de kommunägda bolagens

Läs mer

Södermalms stadsdelsförvaltning

Södermalms stadsdelsförvaltning Södermalms stadsdelsförvaltning Södermalms stadsdelsnämnd Dnr:1272-2013-1.1. Sid 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 - Södermalms stadsdelsnämnd Södermalms stadsdelsnämnd Sid 2 (10) Inledning

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r

JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r 2 0 0 6 Bilaga 9 INLEDNING Jämställdhet mellan könen är en grundläggande värdering och ett viktigt instrument för hur vi vill utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Riktlinjer för inkludering (f.d. jämställdhetsplan)

Riktlinjer för inkludering (f.d. jämställdhetsplan) Kommunledningskontoret HR-avdelningen/S.T 2017-12-11 Riktlinjer för inkludering (f.d. jämställdhetsplan) Inledning Danderyd kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett öppet och inkluderande arbetsklimat

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 411 Status: Gällande Giltighetstid: Linköpings kommun

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2009

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2009 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Ingrid Töremar Telefon: 0850810045 Till Östermalms stadsdelsnämnd JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN DNR 2008-946-100 BILAGA 2 SID 1 (6) 2008-11-11 2009 Enligt

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN SID 1 (6) 2009-12-02 Bilaga till VP 2010 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 Box 4066, 163 04 SPÅNGA. Besöksadress Fagerstagatan 15 Telefon 508

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Arbetsmarknadsnämnden BILAGA 3 Dnr: 2013-0384-1.2 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 december 2013 Sid 1 (12) 2013-12-09 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 Arbetsmarknadsnämnden Box 10014 12126

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Utgångspunkt Likabehandlingsarbetet i Kristianstads kommun har sin grundläggande utgångspunkt

Utgångspunkt Likabehandlingsarbetet i Kristianstads kommun har sin grundläggande utgångspunkt Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Likabehandling Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25. Inledning Dessa riktlinjer omfattar arbetsgivare

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Sida 1 (10) 2015-01-12 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2013-2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet och mångfald

Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet och mångfald Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet mångfald Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet mångfald Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 3. Positiva effekter... 2 4. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER 1(8) 2(8) Emma Nilsson 040-6268183 emma.nilsson@svedala.se LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER RIKTLINJE OCH RUTIN FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH REPRESSALIER Inledning och syfte Svedala

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2015-09-24 112 Reviderad: Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017 1. Inledning Nässjö kommun präglas av en öppen attityd gentemot

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Avseende period

Avseende period Södermalms stadsdelsnämnd Dnr 1008-2015-1.1. Sid 1 (14) 2015-12-09 Södermalms stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 3-årsplan Avseende period 2016-2018 stockholm.se Sid 2 (14) Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Jämställdhets- och mångfaldspolicy Jämställdhets- och mångfaldspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2012-02-02 av Kommunfullmäktige 7 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunstyrelsens förvaltning Giltighetstid Tills

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige

Fastställd av kommunfullmäktige Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013-2015 Vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete ska grunda sig i en gemensam syn bland medarbetare och ledare på människors lika värde. Vår kommun ska förknippas med

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Kulturförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan

Kulturförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan KULTURFÖRVALTNINGEN VP 2016 Sida 1 (11) Kulturförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Inledning För Kulturförvaltningen som arbetsgivare är det viktigt att alla ska ha samma möjligheter

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Rättsmedicinalverkets plan för lika rättigheter och möjligheter

Rättsmedicinalverkets plan för lika rättigheter och möjligheter Dnr: X15-90074 Box 206, 101 24 Stockholm Klarabergsviadukten 90 Telefon växel 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se 2015-11-25 Rättsmedicinalverkets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016-2018

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för likabehandling

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för likabehandling Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för likabehandling Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-12-14, 175 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Avseende period

Avseende period Stockholm Business Region Sid 1 (13) 2017-02-16 Stockholm Business Region Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016-01-01-2016-12-31 stockholm.se Sid 2 (13) Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap 1 (8) Beslut 2018-02-19 Dnr SU FV-1.1.2-0646-18 Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2018 2020 för Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer