Förslag på namn för en ordinarie förskolenämnd och en ordinarie grundskolenämnd i Göteborgs Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på namn för en ordinarie förskolenämnd och en ordinarie grundskolenämnd i Göteborgs Stad"

Transkript

1 Handling 2017 nr 179 Förslag på namn för en ordinarie förskolenämnd och en ordinarie grundskolenämnd i Göteborgs Stad Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 25 september 2017 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Ordinarie nämnd för förskolan som etableras får följande namn: Göteborgs förskolenämnd. 2. Ordinarie nämnd för grundskolan som etableras får följande namn: Göteborgs grundskolenämnd. Göteborg den 4 oktober 2017 Göteborgs kommunstyrelse Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld 1(1)

2 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0788/17 Ledningsstaben Strategisk samordning Bengt Vänerlöf Telefon E-post: Förslag på namn för en ordinarie förskolenämnd och en ordinarie grundskolenämnd i Göteborgs Stad. Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Ordinarie nämnd för förskolan som etableras får följande namn: Göteborgs förskolenämnd. 2. Ordinarie nämnd för grundskolan som etableras får följande namn: Göteborgs grundskolenämnd. Sammanfattning Stadsledningskontoret föreslår att så tidigt som möjligt fastställa namnen för de nya skolnämnderna, då de interimistiska nämnderna upphör. Syftet är att kunna förverkliga genomförandeplanen, enligt tidigare fattade beslut, Dnr 0383/17 16 och , Dnr 0383/ Namnet på nämnderna är avgörande för att kunna genomföra de förändringarna i förekommande IT-system som är nödvändiga för att de framtida verksamheterna ska kunna fungera i staden på ett tillfredsställande sätt. Att invänta ett beslut i namnfrågan tills beslut om reglementen antas våren 2018, skulle väsentligt hindra tidplanen och medföra ekonomiska konsekvenser för genomförandet. Det innebär att det är avgörande att namnbestämningen sker senast november Som en logisk konsekvens av namnförslagen på ordinarie skolnämnder för stadens föroch grundskoleverksamhet är det stadsledningskontorets intention i det kommande tjänsteutlåtandet som omfattar de ordinarie skolnämnderna, som ska remitteras, föreslå att utbildningsnämnden gör ett namnbyte till gymnasienämnden i syfte att tydligt spegla också vilken skolform respektive skolnämnd ansvarar för. Utöver ovanstående pågår nu en översyn av nämndernas reglementen. Av de uppdaterade reglementena framgår det att Göteborgs ska stå före nämndsnamnet i reglementshandlingen. Exempelvis heter då Göteborgs byggnadsnämnd. 1(4)

3 Ekonomiska konsekvenser Om inte ett tidigt politiskt beslut kan fattas i namnfrågan riskerar genomförande uppdraget att väsentligt försenas gentemot beslutad genomförandeplan. Ett tillfälligt namn under genomförandearbetet får då som konsekvens att till exempel hela arbetet med att bygga organisationsträdet skulle göras om igen från grunden, vilket uppskattas till flera månaders arbete. Detta skulle bli mycket kostsamt både beträffande resurser och tid. Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektiven Stadsledningskontoret har inga särskilda aspekter på dessa perspektiv. Bilaga PU KS , Dnr 0383/17, 480, Dnr 0383/17 16, Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2(4)

4 Ärendet Kommunstyrelsen beslutade , 25, att ge stadsledningskontoret i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag till tidplan för införandet av en central grundskolenämnd och förvaltning med överväganden kring övriga organisationsförändringar i staden. Kommunstyrelsen gav samtidigt , 24, stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på tidplan för utredning och införande av en central förskolenämnd och förvaltning. Kommunstyrelsen fattade senare beslut om en konkretiserad genomförande plan Dnr 0383/ I detta tjänsteutlåtande föreslås namn på de nya ordinarie skolnämnderna som ska träda ikraft Bakgrund I normalfallet är det brukligt i Göteborgs Stad vid bildandet, alternativt annan förändring, av en politisk nämnd att beslutet om nämndens reglemente, namnfrågan och val av förtroendevalda fattas vid ett och samma tillfälle. Etableringen av två centrala skolnämnder är mer komplex och omfattande än en exempelvis omdaning av en enskild nämnd. Denna organisationsförändring har genom sin karaktär, därför ett mer i tid utdraget förlopp varför inte alla frågor kan hanteras vid ett och samma tillfälle utan får beslutas stegvis så att förändringen som helhet i alla led blir så optimal som möjligt. Enligt tidigare övergripande plan som stadsledningskontoret har förslagit att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om reglementen för de nya nämnderna under våren Syftet är att kunna ge en vägledning till stadsledningskontoret så tidigt som är möjligt i själva utförandet av genomförande uppdraget. Motivet till att stadsledningskontoret förslag i namnfrågan för de nya skolnämnderna, då de interimistiska nämnderna upphör, enligt tjänsteutlåtande är enkom av teknisk natur. En omorganisation kräver stora IT-förändringar avseende exempelvis behörigheter och organisationstillhörighet. Översyn och anpassning till en gemensam förvaltning av berörda IT-stöd behöver genomföras och följer genomförandeorganisationens tidplan. Själva nämndsnamnet är avhängigt att det i nuläget pågår en översyn av nämndernas reglementen. Av de uppdaterade reglementena framgår det att Göteborgs ska stå före nämndsnamnet i reglementshandlingen. Exempelvis heter då Göteborgs byggnadsnämnd. IT-stöden som ska nyttjas har ett starkt beroende till nämndens namn. Nämnden kan först börja existera, ur ett IT-perspektiv, när den har ett unikt namn. För att kunna etablera de organisationsträd som behövs för att IT-stöden ska kunna fungera för de nya nämnderna enligt tidplan, är det avgörande att namnbestämningen sker senast i november 2017, dock självfallet gärna tidigare. Vid byte av ett nämndsnamn, i normalfallet, för en nämnd måste organisationsträden som IT-stöden bygger på göras om från grunden. Konsekvensen är en överhängande risk att den beslutade tidplanen inte kan hållas. Ambitionen är att IT-verktyg och system ska vara så flexibla som möjligt, men när det gäller att göra om själva namnändringen i IT-stödens trädstrukturer och dess kopplingar till varandra kräver en komplex och omfattande arbetsinsats. Detta förhållande gäller inte bara stadens verktyg och system utan det gäller generellt för alla organisationer Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3(4)

5 Utöver ovanstående är det stadsledningskontorets intention att i det kommande tjänsteutlåtandet som ska remitteras, ordinarie skolnämnder, till relevanta verksamheter i staden också föreslå att utbildningsnämnden ändrar sitt namn till gymnasienämnden. Motivet till detta förslag är att nämndsnamnet ska ge en tydlig information vilken skolform som respektive skolnämnd ansvarar för. Namnet gymnasienämnd kan också ge en vägledning om avgränsningen till arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämndens verksamhet. Ytterligare preciseringar om för- och grundskolenämndernas ansvar och verksamhet kommer att redovisas i förslagen till reglementen i samband med remissförfarandet av de ordinarie skolnämnderna. tjänsteutlåtanden. Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontoret bedömning är att det är av yttersta vikt att de politiska beslut som är fattade angående genomförandeplanen för etablering av två centrala skolnämnder kan genomföras. Därför föreslår stadsledningskontoret att tidigast möjligt fatta ett politiskt beslut i namnfrågan för de ordinarie nämnderna då just namnet på nämnden är grundläggande för att IT-strukturen ska kunna etableras enligt plan. En namnändring i ett senare skede är kostsamt och riskerar att den beslutade genomförandeplanens ramar riskerar att äventyras. Det innebär konkret att namnbestämningen på de bägge skolnämnderna kan ske senast i november 2017 Namnförslagen; förskolenämnd respektive grundskolenämnd är en ansats att beskriva vilket verksamhetsansvar, det vill säga vilken huvudsaklig skolform som de olika nämnderna kommer att ansvara för från och med Ytterligare preciseringar av verksamhetsansvaret för det ordinarie skolnämnderna kommer att beskrivas i det kommande förslaget till reglemente för respektive nämnd våren För att ytterligare förtydliga begreppen Göteborgs Stad skolverksamhet så är det stadsledningskontorets intention att föreslå att också utbildningsnämnden byter namn till gymnasienämnden som en logisk konsekvens av nämndsnamnsförslagen för för- och grundskoleverksamheterna. I det kommande tjänsteutlåtandet som fastställer de ordinarie skolnämndernas som ska etableras och ska remiteras tillberörda nämnder. Stadsledningskontoret Bengt Vänerlöf Planeringsledare Jonas Kinnander Direktör Ledningsstaben Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4(4)

6 Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum , Dnr 0383/17 Konkretiserad tid- och genomförandeplan för etablering av en förskolenämnd respektive en grundskolenämnd i Göteborgs Stad Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 maj Beslut Enligt stadsledningskontorets förslag: Kommunstyrelsen uppdrag, enligt kommunstyrelsen beslut , 268, att ta fram en konkretiserad tid- och genomförandeplan förklaras fullgjort. Vid protokollet Christina Hofmann Ordförande Ann-Sofie Hermansson Justerare Jonas Ransgård 1 (1)

7 Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Dnr 0383/17 Tid och genomförandeplan för etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd Handling 2017 nr 85. Beslut Enligt kommunstyrelsens förslag: 1. Förslag till tid- och genomförandeplan med de inriktningar som framgår enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns. 2. Förslag till tidplan för ikraftträdande av de nya nämnderna per den 1 juli 2018 godkänns, med möjlighet till revidering om så krävs med utgångspunkt i riskanalysen. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för intermistiska nämnder för förskola respektive grundskola. 4. Intermistisk förskolenämnd med sju ledamöter och sju ersättare tillsätts. 5. Intermistisk grundskolenämnd med sju ledamöter och sju ersättare tillsätts. 6. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att påbörja implementering av de i utredningarna beskrivna förstärkningsområdena. Expedieras Kommunstyrelsen Samtliga stadsdelsnämnder Vid protokollet Lina Isaksson Ordförande Åse-Lill Törnqvist Justerare Ann-Marie Palm Justerare Tom Heyman 1(1)

Ulf Kamne Lina Isaksson

Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2017 nr 5 Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Konkretiserad tid- och genomförandeplan för etablering av en förskolenämnd respektive en grundskolenämnd i Göteborgs Stad

Konkretiserad tid- och genomförandeplan för etablering av en förskolenämnd respektive en grundskolenämnd i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-05-30 Diarienummer 0383/17 Ledningsstaben Genomförandeorganisationen Lena Rönnerman Telefon 031-3655873 E-post: lena.ronnerman@stadshuset.goteborg.se Konkretiserad tid- och

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-08-31 Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Välfärd och Utbildning Sven Höper Telefon 031-3680113 E-post: sven.hoper@stadshuset.goteborg.se Utredning av skolverksamheten

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Yttrande över motion av Tom Heyman (VägV) mfl. om att införa en central skolnämnd

Yttrande över motion av Tom Heyman (VägV) mfl. om att införa en central skolnämnd Handling 2016 nr 146 Yttrande över motion av Tom Heyman (VägV) mfl. om att införa en central skolnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Yrkande V Kommunstyrelsen 2018-08-22 Ärende 2.2.21 Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Utbildningsnämnden har begärt igångsättningsbeslut för ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer 329/15 Ledningsstaben Intern service Jonas Andrén Anders Brännström Telefon 031-368 05 69 E-post: jonas.andren@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

ÅRSSTÄMMA HANDLING nr Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

ÅRSSTÄMMA HANDLING nr Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna ÅRSSTÄMMA HANDLING nr 11 2016-03-04 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer

Läs mer

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 82 Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Tjänstgörande ersättare Karin Pleijel (MP), Tord Karlsson (S) , Ann Catrine Fogelgren (L),

Tjänstgörande ersättare Karin Pleijel (MP), Tord Karlsson (S) , Ann Catrine Fogelgren (L), Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Ulf Kamne (MP), Mariya Voyvodova (S) 461-466, Helene Odenjung (L) 461-462 David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Marina Johansson (S), Johan

Läs mer

Utredning av skolverksamheten i Göteborgs Stad. Presentation OC-SC 16 december

Utredning av skolverksamheten i Göteborgs Stad. Presentation OC-SC 16 december Utredning av skolverksamheten i Göteborgs Stad Presentation OC-SC 16 december Dagens presentation Utredningens resa Uppdrag och metod Egen reflektion Förstärkningsområden Hur påverkas samverkan? Egen reflektion

Läs mer

Huvudmannaskap Internationella vetenskapsfestivalen

Huvudmannaskap Internationella vetenskapsfestivalen Tjänsteutlåtande nummer: 2017-109 Utfärdat:2017-11-07 Reviderat: Diarienummer: 0940/17 Utbildningskansliet Marie Alkvist-Carlsson Huvudmannaskap Internationella vetenskapsfestivalen Tidplan Förvaltningens

Läs mer

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-29 Diarienummer 1047/18 Handläggare Stefan Granlund Telefon:031-368 04 85 E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se Revidering av Göteborgs

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ----

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ---- Handling 2017 nr 241 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 117 Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborgs Stadshus AB:s lokalkluster Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 231 Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i

Läs mer

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 37 Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 56 Kommunens ansvar för städning enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 4 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

---- Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

---- Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 81 Strategisk näringslivsdialog Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 10 mars 2016

Läs mer

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan Yrkande S, M, MP, V, L, KD Kommunstyrelsen 2016-10-05 Ärende 2.2.12 Inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens föreslås besluta Att

Läs mer

Avstående från att utse revisor och suppleant för revisor i Robert och Martina Kjellströms stiftelse

Avstående från att utse revisor och suppleant för revisor i Robert och Martina Kjellströms stiftelse Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-18 Diarienummer 1128/18 Handläggare Jan Persson Telefon: 031 368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Avstående från att utse revisor

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-08-24 Diarienummer 0347/16 Ledningsstaben Lina Isaksson Telefon 031-368 04 09 E-post: lina.isaksson@stadshuset.goteborg.se Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige

Läs mer

Punkt 8: Arvode styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Punkt 8: Arvode styrelse, revisorer och lekmannarevisorer 1 Tjänsteutlåtande 2018-03-08 Punkt 8: Arvode styrelse, revisorer och lekmannarevisorer Diarienummer: 0007/18 Handläggare: Katrin Kajrud katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se 031-368 55 12 Förslag till beslut:

Läs mer

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-17 Diarienummer 1199/15 Repronummer 185/15 Stadsutveckling Frank Lund Telefon 031-368 01 78 E-post: frank.lund@stadshuset.goteborg.se Redovisning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Kommunikation/Demokrati Klas Forsberg Telefon 031-3680618 E-post: klas.forsberg@stadshuset.goteborg.se Riktlinjer e-förslag

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till ny kommunallag (SOU 2015:24)

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till ny kommunallag (SOU 2015:24) Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-05-22 Diarienummer: N132-0504/15 Utvecklingsavdelningen Åke Ström Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över förslag

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ulf Kamne Lina Isaksson

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2016 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0762/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0762/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-18 Diarienummer 0762/16 Ledningsstaben Strategisk samordning Stefan Granlund Telefon 031-368 04 85 E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se Reglemente för Göteborgs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-14 167 KS 170/16 Svar på motion (L) om att Mölndals stad ska sluta med porträttfotografering i skolor och förskolor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Vi Sverigedemokrater vill organisera staden på ett bättre och effektivare sätt genom att minska antalet stadsdelsnämnder.

Vi Sverigedemokrater vill organisera staden på ett bättre och effektivare sätt genom att minska antalet stadsdelsnämnder. Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-10-18 Ärende 2.2.2 Tidplan för uppdraget att utreda SDN-sektorernas organisation Citat från SD Budget 2018 (sid 6): Vi Sverigedemokrater vill organisera staden på ett

Läs mer

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-02-11 Diarienummer 0429/16 Repronummer 0037/16 Stadsutveckling Christina Bertilson Telefon 031-368 02 14 E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se Verksamhetsområde

Läs mer

Medborgarförslag om byggande av en multisporthall

Medborgarförslag om byggande av en multisporthall PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 116 Dnr KS/2018:496-037 2019-05-29 1/2 Medborgarförslag om byggande av en multisporthall Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. medborgarförslaget

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 87 Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att förlänga klätterhindret på Älvsborgsbron för att förhindra fler självmord Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information. Årsredovisning Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information. Årsredovisning Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige Information Årsredovisning 2016 Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 0043/17 Årsredovisning för Göteborgs Stad 2016 2. 0938/16 Göteborgs Stads uppföljningsrapport 4 2016 3. 0453/17

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Förvaltningscontroller Utfärdat: 2017-04-05 Simon Flodén Diarienummer: N136-0214/17 Telefon: 366 00 24 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00) E-post: simon.floden@afh.goteborg.se Yttrande

Läs mer

Protokoll (nr 12) Sammanträdesdatum

Protokoll (nr 12) Sammanträdesdatum Protokoll (nr 12) Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ( ej 269), samt Ulf Kamne (MP), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Johan Nyhus

Läs mer

En ny stadsdels namnsättning Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S)

En ny stadsdels namnsättning Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S) Utlåtande 2011:134 RIII (Dnr 312-304/2011) En ny stadsdels namnsättning Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:6) av Tomas Rudin

Läs mer

Motion av Pia Schröder (-) - Arbetsinsatsens storlek hos arvoderade politiker

Motion av Pia Schröder (-) - Arbetsinsatsens storlek hos arvoderade politiker Verksamhetsstöd TJÄNSTESKRIVELSE 2019-05-06 1(2) KS 2019/000067 Motion av Pia Schröder (-) - Arbetsinsatsens storlek hos arvoderade politiker Beskrivning av ärendet I motionen föreslås att en begränsning

Läs mer

Handling 2017 nr 234. Redovisning av partistöd för Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2017 nr 234. Redovisning av partistöd för Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2017 nr 234 Redovisning av partistöd för 2016 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 16 november

Läs mer

Programmering för samtliga elever från årskurs ett Motion (2016:39) av Johan Nilsson (M)

Programmering för samtliga elever från årskurs ett Motion (2016:39) av Johan Nilsson (M) Utlåtande 2016:168 RIV (Dnr 106-597/2016) Programmering för samtliga elever från årskurs ett Motion (2016:39) av Johan Nilsson (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 133 Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Verksamhetsinförande och införande av användarstöd för Skolplattformen

Verksamhetsinförande och införande av användarstöd för Skolplattformen Utlåtande 2015:79 RI+IV (Dnr 131-922/2015) Verksamhetsinförande och införande av användarstöd för Skolplattformen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Utbildningsnämnden

Läs mer

Ny organisation för administration av ålders- och efterlevandepension

Ny organisation för administration av ålders- och efterlevandepension Utlåtande 2009: RI (Dnr 217-2803/2008) Ny organisation för administration av ålders- och efterlevandepension i Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Ny organisation

Läs mer

Detta yttrande gäller sättet att uttrycka sig på i tjänsteutlåtandet i förslag till beslut punkt 2.

Detta yttrande gäller sättet att uttrycka sig på i tjänsteutlåtandet i förslag till beslut punkt 2. Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2015-09-23 Ärende 2.1.6 Yttrande gällande Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon, Diarienummer

Läs mer

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Göteborg den 14 mars 2017 Yttrande (M, KD, L) Kommunstyrelsen 2017-03-14 Ärende 2.2.3 Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Kommunfullmäktige beslutade i februari

Läs mer

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och utskott

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och utskott Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-28 Diarienummer 1318/18 Handläggare Christina Hofmann Telefon:031-368 04 11 E-post: christina.hofmann@stadshuset.goteborg.se Sammanträdestider 2019

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Remiss: Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds kommun år

Remiss: Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds kommun år Barn- och skolförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (5) Skolkontoret Linus Andersson 046-359 55 78 Linus.andersson2@lund.se Barn- och skolnämnden Remiss: Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i Lunds

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-23 Diarienummer 0106/18 Handläggare Anders Roswall Telefon: 031-3680052 E-post: anders.roswall@stadshuset.goteborg.se Tidplan för uppföljningsprocessen

Läs mer

Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), David Lega (KD)

Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) Övriga närvarande Eva Hessman, Jonas Kinnander,

Läs mer

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08 Diarienummer 1473/18 Handläggare Helena Österlind Telefon:031-368 0228 E-post: helena.osterlind@stadsledningskonoret.goteborg.se Begäran om revidering

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Återrapportering till kommunfullmäktige av ärendet om att kretslopp och vattennämnden avbryter arbetet med fler vattenposter i staden ----

Återrapportering till kommunfullmäktige av ärendet om att kretslopp och vattennämnden avbryter arbetet med fler vattenposter i staden ---- Handling 2017 nr 81 Återrapportering till kommunfullmäktige av ärendet om att kretslopp och vattennämnden avbryter arbetet med fler vattenposter i staden Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 87 Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-15 Diarienummer 1380/16 Handläggare Magnus Borelius, Ywonne Bergkvist Telefon: 031-3680023, 031-3680362 E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se

Läs mer

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-09-26 Diarienummer 0760/16 Stadsutveckling Hedwig Andrén Telefon 031-368 02 33 E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av

Läs mer

Motion av Mikael Jansson (SD) angående folkomröstning om trängselskatten

Motion av Mikael Jansson (SD) angående folkomröstning om trängselskatten Tjänsteutlåtande Utfärdat 2010-05-06 Diarienummer 0579/10 Repronummer 134/10 Stadsutveckling och samhällsanalys Stadsutveckling Annette Borg Telefon 031-368 02 82 E-post: annette.borg@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Yrkande om reglementen för Göteborgs förskolenämnd, grundskolenämnd samt revidering av berörda reglementen.

Yrkande om reglementen för Göteborgs förskolenämnd, grundskolenämnd samt revidering av berörda reglementen. Yrkande MP, S, V Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Ärende 2.1.14 Yrkande om reglementen för Göteborgs förskolenämnd, grundskolenämnd samt revidering av berörda reglementen. Vi vill ändra i förslagen

Läs mer

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 0955/17 Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Göteborgs stads starkaste tillgång är dess medarbetare. Staden har ett stort ansvar att

Läs mer

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 21 juni 2017

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 21 juni 2017 Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2017-06-21 Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 21 juni 2017 2. Mål- och inriktningsdokument inför budget 2018 Varje år lägger partierna

Läs mer

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17) Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 1033 33 Stockholm Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 19

Kommunstyrelsen. Ärende 19 Kommunstyrelsen Ärende 19 Bildningsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 8(12) 56 Dnr KS 2018-253 Förslag till svar på motion angående fysisk aktivitet i skolan varje dag Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan

Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan Angered Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-21 Diarienummer N131-0683/17 Handläggare Ingela Lund Telefon: 031-365 11 01 E-post: ingela.lund@angered.goteborg.se Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan Ärendet

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, onsdagen den 1 mars 2017 kl. 17.00 i Lindeskolans aula, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Kallelse Kommunfullmäktige

Kallelse Kommunfullmäktige Kallelse Kommunfullmäktige Tid: onsdag 28 februari 2018 kl. 18:00 Plats: Folkets Hus, Lilla Edet, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-11-29 Ärende 2.1.1 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter SD har ingen representant i Stadshus AB, trots att vårt parti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Förslag till nya regler för partistöd i Eskilstuna kommun

Förslag till nya regler för partistöd i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2017-11-16 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2017:638 Andreas Lindbom 016-710 54 80 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till nya regler för partistöd i Eskilstuna kommun Förslag till

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sammanträdestid 13.15 - Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta Jonson

Läs mer

Taxa för godkännande av fristående förskolor

Taxa för godkännande av fristående förskolor PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 118 Dnr KS/2019:246-100 2019-05-29 1/2 Taxa för godkännande av fristående förskolor Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta styrdokument

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld

Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld Handling 2017 nr 187 Yttrande över motion av Staffan Levinsson (SD), Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD) om att minska antalet stadsdelsnämnder Till Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0791/17. Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon E-post:

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0791/17. Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon E-post: Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-05-08 Diarienummer 0791/17 Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon 031-368 03 29 E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården

Läs mer

Yrkande avseende Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen

Yrkande avseende Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen Yrkande V, MP Kommunstyrelsen 2018-01-10 Ärende 2.1.11 Yrkande avseende Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen På kommunfullmäktigemötet

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll sid 7/16 Kommunstyrelsens protokoll 2008-12-03 181 Styrdokument i Lilla Edets kommun Dnr 2007/KS0018 Dpl 003 Sammanfattning Kommunstyrelsen har genomfört en kartläggning över planer, policies m m som fullmäktige

Läs mer

Yrkande angående uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

Yrkande angående uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018 Yrkande V Kommunstyrelsen 2017-11-22 Ärende 2.2.10 Yrkande angående uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018 Arvodesnivåerna ska spegla det ansvar som uppdragen innebär och möjliggöra för alla personer

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Protokoll (nr 8) Sammanträdesdatum

Protokoll (nr 8) Sammanträdesdatum Protokoll (nr 8) Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ( 174-179), samt Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Marina

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag SammanträdesprotokoU 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 10.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (FP) Ewa Klang

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Handling 2016 nr 145. Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2016 nr 145. Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2016 nr 145 Yttrande över motion av Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD), Staffan Levinsson (SD) om att alla högstadieelever (årskurs 7-9) i de kommunala skolorna i Göteborg Stad ska ges möjlighet

Läs mer

Ärende: Ärende 8 Dnr Förslag till yttrande: Överflytt av JobbMalmö från servicenämnden till den nya gymnasienämnden

Ärende: Ärende 8 Dnr Förslag till yttrande: Överflytt av JobbMalmö från servicenämnden till den nya gymnasienämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-06-12 Handläggare Jonas Jonsson Direkttelefon 040-34 29 69 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 8 Dnr 2013-208 Förslag till yttrande: Överflytt av JobbMalmö

Läs mer

Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening - Bidrag för valda nämndemän

Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening - Bidrag för valda nämndemän Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-12 Diarienummer 0656/17 Juridiska avdelningen Karin Lange Telefon 031-368 04 00 E-post: karin.lange@stadshuset.goteborg.se Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening

Läs mer

Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-23 Diarienummer 1032/18 Handläggare Lars Eriksson Telefon: 031-3680324 E-post: lars.eriksson@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads anvisning för

Läs mer

Handling 2015 nr 197. Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under 2016

Handling 2015 nr 197. Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under 2016 Handling 2015 nr 197 Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under 2016 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KS 20:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:260-032 2015-09-16 1/2 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen avseende projektet Skeppsbron

Uppdrag till kommunstyrelsen avseende projektet Skeppsbron Handling 2018 nr 25 Uppdrag till kommunstyrelsen avseende projektet Skeppsbron Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, S och V den 24 januari

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF SIGNERAD 2015-11-17 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-17 Vår referens Sara Shamekhi Utredningssekreterare Sara.Shamekhi@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Återremissyrkande angående förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster

Återremissyrkande angående förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster Yrkande S, Mp, V Kommunstyrelsen 2016-03-02 Ärende 2.1.11 Återremissyrkande angående förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster Higab AB med dotterbolag

Läs mer

Axel Josefson Mathias Sköld

Axel Josefson Mathias Sköld Handling 2019 nr 16 Ny modern styrning och ledning av Göteborgs Stad Till Göteborgs kommunfullmäktige s förslag tillstyrker yrkande från M, L och C den 30 januari 2019 och föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden

Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-04-03 Diarienummer: N132-0347/13 Sektor Kultur och fritid Eeva Bolin, Lena Svärd, Ulla Andreasson Telefon: 365 00 00 E-post: ulla.andreasson@ostra.goteborg.se Inhyrning

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Lina Pennlert KS 2017/0380

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Lina Pennlert KS 2017/0380 Tjänsteutlåtande 1 (6) Kommunstyrelsen Översyn av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete Ärendet Brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor är prioriterade uppgifter för Danderyds

Läs mer

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag KU 2 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag samt implementera Bunkeflomodellen i kommunens skolor Kommunstyrelsen

Läs mer

Avgift vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola

Avgift vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 127 Avgift vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer