Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)"

Transkript

1 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1032/18 Handläggare Lars Eriksson Telefon: E-post: Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om antas. 2. Anvisningen gäller retroaktivt från och med I kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret , 423, att utreda konsekvenserna av och återkomma med förslag på en förändring av beräkningsgrunderna för garantibeloppet i bostäder med särskild service där en höjning av habiliteringsersättningen inte ingår, förklaras fullgjort. Sammanfattning Garantibeloppet i bostäder med särskild service (BmSS) innebär att den enskilde ska garanteras ha kvar tillräckliga medel för sina personliga behov efter det att ev. avgifter till kommunen, kostnader för mat och hyra är betalda. Garantibeloppet gäller utöver den lagreglerade skyldigheten i LSS. Kommunstyrelsen har uppdragit åt stadsledningskontoret föreslå en förändring av garantibeloppet där en höjning av habiliteringsersättningen inte ingår. Höjningen av habiliteringsersättningen finansieras genom statsbidrag. Stadsledningskontoret bedömer att grunderna för beräkning av garantibeloppet kan förändras utan att detta påverkar stadens kostnader och att förändringen medför att den enskilde får behålla höjningen av habiliteringsersättningen. Ekonomiska konsekvenser En förändring av beräkningsgrunderna för garantibeloppet, där höjningen av habiliteringsersättningen inte räknas, innebär att stadens kostnader för garantibelopp inte påverkas. Konsekvensen är att stadens kostnader för garantibelopp inte kommer att minska som en följd av att habiliteringsersättningen ökar. 1 (9)

2 Barnperspektivet Barnperspektivet kan komma att bli relevant i de fall personerna som bor i bostäder med särskild service (BmSS) har barn. Kostnader till följd av ev. försörjningsplikt ska beaktas i en individuell prövning. I de fall personer i BmSS har barn kan en höjning av habiliteringsersättningen för deltagande i daglig verksamhet indirekt komma att påverka dessa barn positivt. Denna påverkan bedöms liten. I bostäder med särskild service för barn och unga ska föräldrar enligt bestämmelser i socialtjänstlagen bidra till barnens försörjning. Dessa regler hanteras i en annan ordning och berörs inte av detta förslag. Mångfaldsperspektivet De enskilda som bor i BmSS är människor med olika socioekonomiska förutsättningar, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön och sexuell läggning och åldrar, samt funktionsnedsättning av olika art och omfattning. Alla ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få lika tillgång till garantibelopp. Jämställdhetsperspektivet I BmSS bor både män och kvinnor. Alla ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få lika tillgång till garantibelopp oberoende av kön. Miljöperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Omvärldsperspektivet Garantibeloppet i BmSS enligt LSS är inte reglerad i lag. Olika kommuner har olika regler som skydd mot höga hyror, t ex genom ett generellt hyrestak, individuell jämkning av hyran eller jämkning av andra avgifter. Det finns också kommuner som hänvisar till ekonomiskt bistånd. I Malmö finns ett generellt hyrestak i bostäder med särskild service. I Stockholm finns ett kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning som gäller både i ordinärt och i BmSS. Habiliteringsersättningen räknas inte som en inkomst. Samverkan Göteborg stads råd för funktionhinderhinderfrågor Bilaga 1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Göteborg Stads anvisning för garantibelopp i bostäder med särskild service enligt Lag om 2 (9)

3 Ärendet Kommunstyrelsens uppdrag gav , 423, i uppdrag till stadsledningskontoret att utreda konsekvenserna av och återkomma med förslag på en förändring av beräkningsgrunderna för garantibeloppet i bostäder med särskild service där en höjning av habiliteringsersättningen inte ingår. Beskrivning av ärendet Garantibelopp i BmSS enligt LSS Kommunfullmäktige i Göteborg har sedan många år ett garantibelopp som gäller i BmSS enligt LSS. Garantibeloppet gäller utöver den lagreglerade skyldigheten i LSS som innebär att den enskilde ska garanteras ha kvar tillräckliga medel för sina personliga behov efter det att ev. avgifter till kommunen, kostnader för mat och hyra är betalda. Ytterst syftar garantibeloppet till att utgöra ett skydd mot höga hyror i BmSS och att den enskilde inte på grund av dessa ska hänvisas till försörjningsstöd. Senast reviderades dessa regler av kommunstyrelsen Denna revidering innebar en anpassning till Försäkringskassans förändrade handläggning av bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken till personer med sjuk- och aktivitetsersättning (BTP). Cirka personer bor i BmSS enligt LSS och omfattas av därmed av garantibelopp, varav ca 700 också har daglig verksamhet. Garantibelopp i äldreboende och BmSS enligt SoL Kommunfullmäktige har , 17, beslutat om en ny taxa som gäller inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) som gäller från och med Även i denna taxa finns motsvarande regler om garantibelopp i äldreboende och BmSS. Det är ett betydligt mindre antal (ca 100) personer som bor i BmSS som har beslut enligt SoL än personer i BmSS som har beslut enligt LSS. Ofta handlar detta om personer inte bedömts tillhöra LSS personkrets. Eftersom dessa personer då heller inte kan beviljas daglig verksamhet enligt LSS anges inte i taxan enligt SoL att habiliteringsersättning ska beaktas. Kostnader för garantibeloppet enligt LSS Stadens kostnader för garantibeloppet i BmSS enl. LSS uppgick i bokslut 2017 till 21 mnkr. Vid oförändrade regler för garantibeloppet beräknas föreslaget till höjning av habiliteringsersättningen medföra att stadens kostnader för garantibelopp minskar med 7 miljoner kronor som helårseffekt. Det är inte möjligt att exakt beräkna effekten eftersom verksamhetssystemet Treserva (där kontrollen av varje enskild persons garantibelopp genomförs) inte särredovisar inkomst av habiliteringsersättning. Konsekvenser av förändrad beräkningsgrund för garantibelopp I förslag till tillämpningsanvisningar (bilaga) är beräkningsgrunden ändrad så att 50 procent av habiliteringsersättningen ska räknas som inkomst vid kontroll av den enskildes garantibelopp. Tidigare räknades 100 procent och ändringen innebär därmed att förslaget till höjd habiliteringsersättning inte räknas. För den enskilde personen som bor i BmSS och har insatsen daglig verksamhet innebär den förändrade beräkningsgrunden att den enskilde behåller höjningen av habiliteringsersättningen. Vid oförändrade beräkningsgrunder skulle konsekvensen för flertalet bli att höjningen av habiliteringsersättningen annars riskerar försvinna genom att garantibeloppet minskar i motsvarande grad. 3 (9)

4 Stadens ökade kostnader för höjningen av habiliteringsersättningen kompenseras genom statsbidrag. Förändringen av beräkningsgrunderna påverkar inte stadens kostnader för garantibeloppet. Konsekvensen är att stadens kostnader för garantibelopp inte kommer att minska som en följd av att habiliteringsersättningen ökar. Satsdelsförvaltningarna beräknar och kontrollerar varje enskild persons garantibelopp årligen utifrån förändringar i inkomster, hyror och kostnader för mat. Därutöver omprövas garantibeloppet vid förändrade förhållanden, exempelvis om habiliteringsersättningen höjs. Konsekvensen av en förändrad beräkningsgrund är att samtliga garantibelopp inte behöver omprövas, eftersom höjningen av habiliteringsersättning inte ska räknas. Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontoret bedömer att en förändring av grunderna för beräkning av garantibeloppet kan göras utan att detta påverkar stadens kostnader och att förändringen av beräkningsgrunderna medför att den enskilde får behålla höjningen av habiliteringsersättningen. Efter beslut i kommunfullmäktige kommer höjningen av habiliteringsersättningen gälla från och med Beslut om förändrade beräkningsgrunder för garantibeloppet kan fattas av fullmäktige först Stadsledningskontoret bedömer därför att beslutet om förändrade beräkningsgrunder bör gälla retroaktivt från och med för att korrespondera gentemot föreslagen höjning av habiliteringsersättningen. Stadsledningskontoret bedömer vidare att detta inte strider mot Kommunallagens bestämmelser eftersom förändringen av beräkningsgrunderna inte innebär en försämring för de enskilda personerna. Lars Eriksson Louise Odengard Planeringsledare Avdelningschef 4 (9)

5 Bilaga Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5 (9)

6 Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Om Göteborgs Stads styrande dokument Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument. Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 6 (9)

7 Dokumentnamn: Beslutad av: Gäller för: Diarienummer: Datum och paragraf för beslutet: Kommunfullmäktige Stadsdelsnämnderna 1032/18 [Text] Dokumentsort: Giltighetstid: Senast reviderad: Dokumentansvarig: Anvisning Tills vidare [Datum] Direktören för Välfärd och utbildning Bilagor: [Bilagor] Innehåll Inledning... 8 Syftet med denna anvisning... 8 Vem omfattas av anvisningen... 8 Bakgrund... 8 Koppling till andra styrande dokument... 8 Anvisning (9)

8 Inledning Syftet med denna anvisning Denna anvisning syftar till att reglera tillämning av garantibelopp i bostad med särskild service (BmSS) enligt Lag om. Vem omfattas av anvisningen Denna anvisning gäller tillsvidare för stadsdelsnämnderna. Bakgrund Stadsledningskontoret har utifrån uppdrag från kommunstyrelsen , dnr 0538/18, utrett och lämnat förslag till ny tillämpningsanvisning. Koppling till andra styrande dokument Taxor och avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget. I detta fastställs även garantibeloppets storlek. 8 (9)

9 Anvisning Enligt 19 Lag om får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med beslut om budget om garantibeloppet som gäller i bostad med särskild service (BmSS) enligt LSS. Detta belopp ska den enskilde garanteras för sina personliga behov utöver kostnaderna för mat och hyra, såsom kostnader för kläder, fritid, semester, hälso- och sjukvård mm. Beloppet är: - Personer under 65 år 63% av prisbasbeloppet per månad - Personer 65 år och äldre 48% av prisbasbeloppet per månad För personer som själva ansvarar för sin mathållning och därmed har kostnader för livsmedel, tillagning mm, ingår även den av fullmäktige beslutade kostnaden för helpension i garantibeloppet. Som inkomst vid beräkning av garantibeloppet ska bestämmelserna i 8 kap. 4 Socialtjänstlagen (SoL) tillämpas. Detta innebär att inkomst i form av aktivitetsersättning, sjukersättning, pension av olika slag, inkomst av kapital enligt besked i samband med självdeklarationen, bostadstillägg samt vissa andra ej skattepliktiga inkomster. Utöver bestämmelserna i SoL räknas även 50 procent av den habiliteringsersättning som de personer som deltar i daglig verksamhet erhåller. Ett bidrag på mellanskillnaden, kommunalt bostadstillägg i BmSS, betalas ut till de personer som inte når upp till garantibeloppet. Bostadstillägget kan betalas ut för ansökningsmånaden plus högst två månader tillbaka i tiden. Bostadstillägg kan dock inte betalas ut för den del av mellanskillnaden som beror på att en person som är berättigad till statligt bostadstillägg till pension (BTP) enligt socialförsäkringsbalken avstår från att ansöka om detta. För att kunna beviljas garantibelopp gäller att den enskilde först har ansökt om BTP hos pensionsmyndigheten/försäkringskassan. Den enskilde ska i sin ansökan till kommunen om garantibelopp bifoga det underlag som ligger till grund för pensionsmyndighetens/ försäkringskassans beslut om BTP/SBTP. 9 (9)

Göteborgs Stads rutin för att säkerställa och bedöma genomförandeplan för hemtjänstinsatser

Göteborgs Stads rutin för att säkerställa och bedöma genomförandeplan för hemtjänstinsatser Göteborgs Stads rutin för att säkerställa och bedöma genomförandeplan för Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och

Läs mer

Lokala budget- och uppföljningsregler Utbildningsnämnden

Lokala budget- och uppföljningsregler Utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande nummer: 2017-107 Utfärdat:2017-11-15 Reviderat: Diarienummer: 0075/17 Utbildningskansliet Marie Alkvist-Carlsson Lokala budget- och uppföljningsregler Utbildningsnämnden TIDPLAN Förvaltningens

Läs mer

Kulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild

Kulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild Kulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens

Läs mer

Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet

Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens

Läs mer

Göteborgs Stads Riktlinje för Personsäkerhet

Göteborgs Stads Riktlinje för Personsäkerhet Göteborgs Stads Riktlinje för Personsäkerhet Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen. Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld

Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen. Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld Handling 2018 nr 112 Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder 2019

Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder 2019 Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder 2019 Insatser enligt socialtjänstlagen SoL För dig som är 64 år eller yngre, är bosatt i Göteborgs Stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet,

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg 2019

Avgifter för äldreomsorg 2019 Avgifter för äldreomsorg 2019 För dig som är 65 år och äldre, är bosatt i Göteborgs Stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse eller bor på äldreboende. www.goteborg.se Vad

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning

Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Förslag till reviderade

Läs mer

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-17 Diarienummer 0606/17 Välfärd och Utbildning Avdelning för Individ och familjeomsorg samt funktionshinder Lars Eriksson, Mona Lundahl Davies Telefon 031-3680163 E-post:

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11

Remiss från Socialdepartementet ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-12 Diarienummer 0760/17 Välfärd och utbildning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder Lena Lundin Telefon 031-368 03 01 E-post: lena.lundin@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Utredning av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Utredning av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:330-790 Planering och Utveckling 2019-01-07 1/3 Handläggare Utredning av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning S i d a 2 Innehåll Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning... 1 Inledning... 3 Inkomst...

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1905/17

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1905/17 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-12-20 Diarienummer 1905/17 Välfärd och Utbildning Individ-och familjeomsorg samt Funktionshinder Jan Svensson Telefon 070-761 10 05 E-post: jan.svensson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation ---- Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld

Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation ---- Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld Handling 2017 nr 242 Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-02-07 Louise Odengard avdelning för individ och familjeomsorg samt funktionshinder Stadsledningskontoret Denna

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 PROTOKOLLSUTDRAG KS 13:1 KF 11:4 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 1/3 SN 121 Dnr SN/2015:352 774 Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen Beslut Socialnämnden

Läs mer

-Anhörigstöd -Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

-Anhörigstöd -Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet -Anhörigstöd -Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-10-12 Katarina Hedberg SDF Centrum Funktionshinderenheten Denna presentation skall handla om Göteborgs stad riktlinjer

Läs mer

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-01 Diarienummer 0707/17 Handläggare Karin Tidlund Telefon: 031-368 06 46 E-post: karin.tidlund@stadshuset.goteborg.se Information om upphandling

Läs mer

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2 Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen 2015-03-11 Ärende 2.2.1 samt 2.2.2 Yttrande angående ersättningsbelopp 2015 för inom stadsdelssektorns utbildningsområde Skolväsendet i Göteborg har tillförts resurser,

Läs mer

Förslag från Färdtjänstnämnden om avgift för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort

Förslag från Färdtjänstnämnden om avgift för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-01-26 Diarienummer 1447/14 Repronummer 10/15 Facknämnder Stadsutveckling Christina Gustafsson Telefon 031-368 04 45 E-post: christina.gustafsson@stadshuset.goteborg.se Förslag

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten

Översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.118 Datum: 2015-09-03 Administrativ chef Ulrika Johansson E-post: ulrika.johansson@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning 1 (6) Omsorgs och socialförvaltningen 2009-03-17 Dnr On 2009-37 Anders Peterson Ingalill Thor Inga-Lill Strand Eva Svensson Omsorgsnämnden Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Revidering av riktlinjer för kommunalt bostadstillägg för vuxna med LSS-bostad

Revidering av riktlinjer för kommunalt bostadstillägg för vuxna med LSS-bostad Tjänsteutlåtande Österåker Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden Datum 2018-01-24 Dnr VON 2018/0004 Revidering av riktlinjer för kommunalt bostadstillägg för vuxna med LSS-bostad Beslutsförslag

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Yttrande över remiss Översyn av grundskyddet för pensionärer - inriktning för ett nytt grundskydd, Ds 2018:8

Yttrande över remiss Översyn av grundskyddet för pensionärer - inriktning för ett nytt grundskydd, Ds 2018:8 Yttrande V Kommunstyrelsen 2018-05-23 Ärende 4.1 Yttrande över remiss Översyn av grundskyddet för pensionärer - inriktning för ett nytt grundskydd, Ds 2018:8 Flera av förslagen som presenteras i översynen

Läs mer

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08 Diarienummer 1473/18 Handläggare Helena Österlind Telefon:031-368 0228 E-post: helena.osterlind@stadsledningskonoret.goteborg.se Begäran om revidering

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Plan för Askim Frölunda Högsbos uppföljning av privata utförare. SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Plan för Askim Frölunda Högsbos uppföljning av privata utförare. SDN Askim-Frölunda-Högsbo Plan för Askim Frölunda Högsbos uppföljning av privata utförare SDN Askim-Frölunda-Högsbo Innehållsförteckning 1 Stadens styrsystem och styrande dokument... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syftet med denna plan...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 32 Giltighetstid från och tillsvidare 2 (7) Beslutshistorik

Läs mer

Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:

Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001: Sektor Stöd och Omsorg Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:453 2019-01-01 1 Inledning Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen

Fastställd av kommunstyrelsen VANSBRO KOMMUN RIKTLINJER för Boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-01-14 Inledning Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare i

Läs mer

Avgifter och ersättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Avgifter och ersättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Förvaltningsstab er och ersättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2019 Antagna av socialnämnden 2018 11 29, 105 Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress:

Läs mer

Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort 2019

Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort 2019 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-09 Diarienummer 1845/17 Handläggare Bo Carlryd Telefon: 031-3680329 E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se Förslag om avgifter för färdtjänstresor

Läs mer

Taxa för godkännande av fristående förskolor

Taxa för godkännande av fristående förskolor PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 118 Dnr KS/2019:246-100 2019-05-29 1/2 Taxa för godkännande av fristående förskolor Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta styrdokument

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (6)

Tjänsteskrivelse 1 (6) Tjänsteskrivelse 1 (6) Omsorgs- och äldreförvaltningen Ann-Britt Olofsson, Sofia Åström 2018-12-05 Dnr ON 2018-539 Omsorgsnämnden Avgifter 2019 vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde

Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde Göteborg den 11 december 2015 Yttrande (L) (M) (KD) Kommunstyrelsen 2015-12-16 Ärende 2.2.4 och 2.2.5 Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde

Läs mer

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 37 Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:453

Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:453 Sektor Stöd och Omsorg Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:453 2018-01-01 sida 1 Inledning Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice

Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab och kansli Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-03-09 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-04-19

Läs mer

1. Syfte och omfattning

1. Syfte och omfattning 1 (6) BILAGA 3 RIKTLINJE Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS (KBH) 1. Syfte och omfattning 1.1 Kommunalt bostadsbidrag

Läs mer

Ett Stockholm för alla, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Ett Stockholm för alla, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Rinkeby - Kista stadsdelsförvaltning Avdelning äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Sida 1 (6) 2018-02-07 Handläggare Linda Lantz Telefon: 08-508 01 449 Till Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd 2018-02-22

Läs mer

Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresor

Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresor Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-05 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-09-22 Reviderade riktlinjer

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning Styrdokument 1 (7) 2017-09-14 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Verksamhetschef Dnr : 92758 Avgifter för stöd och service till äldre

Läs mer

Göteborgs stads riktlinje för att förbygga avhysningar av hushåll med barn

Göteborgs stads riktlinje för att förbygga avhysningar av hushåll med barn Göteborgs stads riktlinje för att förbygga avhysningar av hushåll med barn Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-19 Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens

Läs mer

Fördelning avseende statsbidrag för habiliteringsersättning 2018

Fördelning avseende statsbidrag för habiliteringsersättning 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-09-10 Sida 1 (1) Diarienr NF 2018/00148-2.5.8 Heléne Karlsson Epost: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning Fördelning avseende

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 241 Giltighetstid från 2016-01-01 och tillsvidare Antagen

Läs mer

Avgifter För dig som har insatser från: o Äldreomsorgen o Omsorgen om personer med funktionsnedsättning o Hemsjukvården

Avgifter För dig som har insatser från: o Äldreomsorgen o Omsorgen om personer med funktionsnedsättning o Hemsjukvården Avgifter 2019 För dig som har insatser från: o Äldreomsorgen o Omsorgen om personer med funktionsnedsättning o Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx Innehåll Inledning...3 Högkostnadsskydd(maxtaxa)...3 Inkomster...3 Makars inkomster...4 Sambors inkomster...4 Boendekostnad...4

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2019 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

Avgifter och taxor år 2019 inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Gnesta kommun

Avgifter och taxor år 2019 inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Gnesta kommun och taxor år 2019 inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Gnesta kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans och taxor år 2019 inom äldreomsorg och omsorg

Läs mer

Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg Fastighetskontoret Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) www.goteborg.se Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) Göteborgs Stad vill underlätta

Läs mer

Klientavgifter vid familjerådgivningen Hemställan från socialtjänstnämnden

Klientavgifter vid familjerådgivningen Hemställan från socialtjänstnämnden Utlåtande 2004: RVII (Dnr 325-3718/2004) Klientavgifter vid familjerådgivningen Hemställan från socialtjänstnämnden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avgiften för gruppsamtal

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 2016-10-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:548 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-08-11 Diarienummer 0972/16 Juridik Nora O Dowd Telefon 031-368 03 97 E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 6428-16,

Läs mer

Definition av närhetsprincip och prioriteringsordning vid antagning till grundskola i Majorna-Linné

Definition av närhetsprincip och prioriteringsordning vid antagning till grundskola i Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-02-16 Diarienummer N135-0110/17 Sektor Utbildning, Kultur och fritid Jonas Fransson Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: jonas.fransson@majornalinne.goteborg.se Definition av

Läs mer

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR 2016 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom socialtjänsten. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken

Läs mer

Ändringar i nuvarande tillämpningar för avgifter inom vård och omsorg KS2017/712/03

Ändringar i nuvarande tillämpningar för avgifter inom vård och omsorg KS2017/712/03 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 2017-11-13 1 (2) Kommunstyrelsen Ändringar i nuvarande tillämpningar för avgifter inom vård och omsorg KS2017/712/03 Förslag till beslut Socialutskottet godkänner förslaget

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-30 Handläggare: Anneli Hilmersson Telefon: 08-508 29 470 Till Kommunstyrelsen Förslag på ersättningsmodell för basservice i

Läs mer

Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Josefin Lokvist Telefon: 08-508 12 197 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-09-22 Reviderade riktlinjer för medföljare

Läs mer

Insatser till personer med funktionshinder

Insatser till personer med funktionshinder Avgifter 2018 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och 106. 28 november 2011, 214, därpå följande

Läs mer

Avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Beslutad av kommunfullmäktige 2019-06-24 KS 2019/218 1 Innehåll 1. Rätten att ta ut avgifter... 3 2. Av vem får avgift tas ut?... 3 3. Avgifter

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (5) 2017-07-31 Handläggare: Joakim Olsson 08 508 19 207 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-08-24

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Statsbidrag till habiliteringsersättning för 2019

Statsbidrag till habiliteringsersättning för 2019 Datum: Diarienummer: 2019-05-02 OSN-2019-0195 Sida 1 (5) Omsorgsförvaltningen Förslag till beslut Omsorgsnämnden Handläggare: Johan Lönnqvist Statsbidrag till habiliteringsersättning för 2019 Förslag till

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Översyn av taxa för trygghetslarm

Översyn av taxa för trygghetslarm TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

212 Förslag till införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2015:548)

212 Förslag till införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2015:548) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 212 Förslag till införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2015:548) Beslut Förslag till

Läs mer

Yttrande över motion av Thomas Åvall (SD) om att avskaffa avgiften för trygghetslarm

Yttrande över motion av Thomas Åvall (SD) om att avskaffa avgiften för trygghetslarm Handling 2012 nr 139 Yttrande över motion av Thomas Åvall (SD) om att avskaffa avgiften för trygghetslarm Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr Omsorgsnämnden 2008-12-18 Kommunfullmäktige 2009-02-23 UllaBritt Söderström 2008-12-08 AO 2008/00155 008 1 (7) Riktlinje

Läs mer

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 juni 2017

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 juni 2017 PM 2017:99 RVI (Dnr 110-630/2017) Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 juni 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

AVGIFTER HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Svar på motion - Lån till nyanlända i stället för bidrag vid "glapp" i väntan på etableringsstöd

Svar på motion - Lån till nyanlända i stället för bidrag vid glapp i väntan på etableringsstöd TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-12-04 Diarienummer KS/2017:239 Svar på motion - Lån till nyanlända i stället för bidrag vid "glapp" i väntan på etableringsstöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Kommunikation/Demokrati Klas Forsberg Telefon 031-3680618 E-post: klas.forsberg@stadshuset.goteborg.se Riktlinjer e-förslag

Läs mer

Ett ungdomsundantag i biståndsnormen Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Ett ungdomsundantag i biståndsnormen Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Utlåtande 2016:42 RVI (Dnr 106-1027/2015) Ett ungdomsundantag i biståndsnormen Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Beslut om rättelse av socialnämndens beslut

Beslut om rättelse av socialnämndens beslut TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:221-706 Planering, Utveckling och Administration 2018-01-10 1/2 Handläggare Kristina Entoft 0152-291 38 Beslut om rättelse av socialnämndens beslut 2017-12-12

Läs mer