inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan"

Transkript

1 Yrkande S, M, MP, V, L, KD Kommunstyrelsen Ärende Inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens föreslås besluta Att Att avveckla Referensgruppen för fristående skolor inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan samt att utse två politiska representanter, vilka utses av kommunstyrelsen ÄRENDET Kommunstyrelsen beslutade 2010 att inrätta en referensgrupp bestående av representanter från Göteborgs stad och de fristående verksamheterna på initiativ från S, MP och V. Referensgruppens uppdrag är inte längre i överensstämmelse med dagens behov och inga möten har ägt rum. I dag har Göteborg 42 fristående grundskolor, vilket motsvarar en andel av grundskoleeleverna på 21 %. Vi är av uppfattningen att Göteborgs stad behöver en mötesplats kring övergripande grundskolefrågor mellan kommunstyrelsen och den fristående grundskolan. Stockholms stad har sedan flera år tillbaka ett branschråd för såväl förskolan som grundskolan. De personer som företräder de fristående grundskolorna representerar både stora huvudmän, mellanstora huvudmän samt mindre huvudmän. Den kommunala grundskolan representeras av grundskoledirektören, två grundskolechefer samt tre rektorer. Vad gäller Göteborg så träffar enheten för fristående verksamheter vid SDN Centrum de fristående huvudmännen utifrån sitt insynsuppdrag. Istället för att förändra uppdraget för referensgruppen bör istället ett nytt dialogforum inrättas för grundskolan som leds av representanter för kommunstyrelsen. Lämplig representation från tjänstemannaorganisationen utses av SLK samt enheten för fristående verksamheter. Alla fristående skolor bör bjudas in att delta i forumet. Det bör vara upp till Göteborgs Stads representanter i dialogforumet att forma sina strukturer och arbetsformer för det kommande arbetet.

2 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0851/10 Välfärd och utbildning Avdelningen för utbildning, barn och unga, folkhälsa Annika Andersson Telefon E-post: Förslag avseende förändrat uppdrag för referensgrupp fristående skolor Förslag till beslut I kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsens beslut Dnr 0851/10 avseende referensgrupp fristående skolor revideras enligt punkt 2-4 nedan. 2. Referensgruppen för fristående skolor består av två politiska representanter, vilka utses av kommunstyrelsen. 3. Referensgruppens uppdrag blir att följa utvecklingen avseende fristående verksamhet i staden och att gruppens arbete utgör ett underlag för den politiska beredningen av frågor som berör fristående verksamhet inom utbildningsområdet. 4. Referensgruppens uppdrag tidsbegränsas till december 2017 för att sedan utvärderas. Sammanfattning Uppdraget baseras på ett yrkande, från S, MP och V per och beslut, i enlighet med yrkandet, fattades i kommunstyrelsen den Det tidigare beslutade uppdraget för referensgrupp fristående skolor är inte längre helt ändamålsenligt och därför bör syfte och arbetsformer för referensgruppen ses över. Stadsledningskontoret föreslår att referensgruppen för fristående skolor kan medverka vid möten med fristående verksamheter som arrangeras av SDF Centrum och utbildningsförvaltningen. Då förändringar inom utbildningsområdet genomförs kontinuerligt kan förändrade förutsättningar på såväl nationell som lokal nivå påverka stadens samverkan med fristående skolhuvudmän. Stadsledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att uppdraget för referensgruppen för fristående skolor tidsbegränsas till december 2017 för att sedan utvärderas och omprövas. Ekonomiska konsekvenser Förslaget medför marginella ekonomiska effekter. 1(9)

3 Barnperspektivet I skollagens inledande kapitel redogörs för ett antal grundläggande förutsättningar som gäller för utbildningsväsendet oavsett vilken huvudman som anordnar utbildningen. Ett sådant exempel är 10 1 kap i skollagen där det anges att all utbildning och annan verksamhet som regleras genom skollagen ska ha barnens bästa som utgångspunkt. 2(9) Jämställdhetsperspektivet I Göteborg är andelen flickor respektive pojkar inom fristående verksamhet relativt jämt fördelat. Mångfaldsperspektivet Miljön i skolan ska vara sådan att olikheter ska ses som något naturligt och positivt som ska ge eleverna möjligheter att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och att vara. En mångfald av skolhuvudmän med olika inriktning och utbud ger eleverna fler alternativ att välja mellan. Miljöperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Omvärldsperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Bilagor 1. Yrkande S, MP och V Tjänsteutlåtande 851/10, repronummer 258/10 3. Protokollsutdrag Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 2(9)

4 Ärendet Uppdraget baseras på ett yrkande från S, MP och V per (bilaga 1). Beslut, i enlighet med yrkandet, fattades i kommunstyrelsen den Under hösten samma år beslutade kommunstyrelsen, enligt tjänsteutlåtande, om att en referensgrupp skulle bildas i syfte att gemensamt diskutera vilka behov som finns av samverkan (bilaga 2 och 3). Kommunstyrelsen skulle också utse två representanter till referensgruppen. Då tidigare beslutat uppdrag för referensgrupp fristående skolor inte längre är helt ändamålsenligt bör syfte och arbetsformer för referensgruppen ses över. Bakgrund Enligt tjänsteutlåtande från 2010 (bilaga 2) skulle referensgruppen ha följande sammansättning: Två politiska företrädare, vilka utses av kommunstyrelsen. Två sektorschefer från SDN-området. En representant från förvaltningsledningen UBF. Tre till fyra representanter från enskilda förskolor samt fristående grund- och gymnasieskolor. Kontakt tas med Fria förskolors samverkansorganisation (FSO), nätverket för icke vinstdrivande friskolor samt någon av friskolekoncernerna. Representationen bör i så stor utsträckning som möjligt spegla de olika skolformerna. Referensgruppen samordnas av Gruppen för utbildningsfrågor, Stadskansliet. Referensgruppens arbete startades dock inte upp under föregående mandatperiod bland annat på grund av otydligheter vid återkoppling av beslutet om val av politiska representanter. Inför nuvarande mandatperiod finns två representanter till referensgruppen valda av kommunstyrelsen. Ett syfte med förslaget avseende bildande av referensgrupp var att ta fram ett förslag till samverkansavtal mellan fristående verksamheter och Göteborgs Stad. Den reviderade skollagen från 2010 sant en allt mer utvecklad rättspraxis medför dock att detta syfte inte längre är helt relevant. Såväl lagstiftning som rättspraxis har tydliggjort att områden där kommuner och fristående skolhuvudmän kan samverka genom gemensamma avtal får bedömas som mycket små. Samverkan genom sk fria nyttigheter har exempelvis via domar mellan Acadamediakoncernen och Göteborgs Stad visat på detta faktum. Norrköpings kommun, som utgjorde förebild för förslaget, arbetar inte heller enligt detta upplägg. Kommunallagen (KL) reglerar hur det politiska arbetet organiseras i kommuner och landsting. I kommunallagen finns regler för utskott och nämndberedningar (6 kap. 21 KL). Referensgrupp fristående skolor ska inte betraktas som ett utskott eller nämndberedning enligt kommunallagens definition. Att bedriva arbete genom en referensgrupp med representanter från såväl Göteborgs Stad som den fristående verksamheten innebär svårigheter då de fristående huvudmännen är egna självständiga juridiska huvudmän och därmed inte kan representera någon annan än sin egen verksamhet. Detta medför en problematik då antalet fristående huvudmän inom utbildningsområdet med verksamhet i Göteborg överstiger 300 huvudmän (inkl fristående förskolor). 3(9) Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 3(9)

5 4(9) Nuläge Utbildningsområdet Efter det att kommunstyrelsen fattat beslut i ärendet under 2010 har ett antal förändringar inom utbildningssektorn genomförts såväl nationellt som i Göteborgs Stad. Exempel på förändringar vilka har koppling till detta ärende är inrättandet av utbildningsutskott i stadsdelsnämnderna samt att det i SDF Centrum numera finns en tillsyns- och insynsenhet vad gäller fristående verksamhet inom stadsdelsnämndernas verksamhetsområde. Utbildningsutskotten huvuduppdrag är att genom en fördjupad dialog med ledningen för sektor utbildning följa kvalitetsfrågor inom verksamheten. Utskottets rapportering ingår i den politiska beredningen av utbildningsärenden i stadsdelsnämnden. Insynsverksamheten vid SDN Centrum är i ett uppbyggnadsskede men har redan i nuläget arrangerat möten riktade till fristående skolhuvudmän med grundskolor och fritidshem belägna i Göteborgs Stad. Tillsynsenheten genomför också årliga träffar riktade till alla fristående huvudmän i staden med verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg och friliggande fritidshem. Utbildningsförvaltningen har en kontinuerlig kontakt med fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor belägna i Göteborgs Stad. Detta sker bland annat genom förvaltningens arbete med insyn men också genom regelbundna träffar med de fristående skolhuvudmännen. Inom GR finns sedan en lång tid ett nätverk för fristående gymnasieskolor. Nätverkets syfte är att skapa en gemensam arena för samtal och erfarenhetsutbyten utifrån aktuella frågeställningar. Arenan ska ge möjlighet att mötas kring skolutvecklingsfrågor av både allmän och mer specifik karaktär. Gruppens arbete kretsar främst kring tre delar: erfarenhetsutbyte mellan skolor, informationsspridning och att vara referensgrupp för frågor som GR driver. Styrande dokument och uppsikt Under de senaste åren har ett antal beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige förtydligat kommunstyrelsens roll och uppdrag i förhållande till övriga nämnder. Exempel på beslut med sådan inriktning är fastställandet av en ny struktur för reglementen i staden och nytt ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen (Dnr 0682/14). Definition och arbetsformer kring uppsiktsplikten har också utvecklats och tydliggjorts (Dnr 1182/15) under det senaste året. I kommunstyrelsens reglemente fastställs att styrelsen intar en särställning bland nämnderna genom sin ledande och samordnande roll. Kommunstyrelsen ska ha en överblick över hela kommunförvaltningen, ska vara informerad och har ett ansvar för hela stadens utveckling. Kommunstyrelsen ska också följa samhällsutvecklingen och de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I ärendet rörande definition och arbetsformer avseende uppsikt beskrivs att kommunstyrelsen får begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sin uppgift att ha uppsikt över övriga nämnder och bolag. Det är dock viktigt att framhålla att uppsiktsplikten bara innebär en rätt att göra påpekande, lämna anvisningar, råd och om nödvändigt se till att kommunfullmäktige ingriper. Kommunstyrelsen kan därmed aldrig överta ansvaret från en annan nämnd. Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 4(9)

6 Stadsledningskontorets överväganden Referensgruppen främsta syfte bör, mot bakgrund av kommunstyrelsens ledande och samordnande roll, vara att följa utvecklingen avseende fristående verksamhet i staden. Referensgruppens arbete utgör därmed ett underlag för den politiska beredningen av frågor som berör fristående verksamhet inom utbildningsområdet. Referensgruppen kan också skapa förutsättningar för ett bra samtalsklimat mellan Göteborgs Stad och de fristående skolhuvudmännen. Då allt mer etablerade arbetsformer utvecklas vid tillsyns- och insynsenheten vid SDN Centrum menar dock stadsledningskontoret att ytterligare tillkommande strukturer och kontaktytor för de fristående verksamheterna i staden inte bidrar till en ökad tydlighet för de enskilda skolhuvudmännen. Stadsledningskontoret föreslår därav att referensgruppen består av två politiska representanter, vilka utses av kommunstyrelsen. Formerna för referensgruppens arbete kan utformas på olika sätt och är något som referensgruppen förfogar över. Referensgruppen kan exempelvis årligen medverka vid ordinarie möten med den fristående verksamheten som anordnas av tillsyns- och insynsenheterna vid SDN Centrum. Syftet med dessa möten är bland annat att föra en dialog med de fristående huvudmännen där aktuella frågor inom utbildningsområdet diskuteras. 5(9) Arbetsformerna vid tillsyns- och insynsverksamheten vid SDN Centrum utvecklas och enheten har exempelvis informerat om sin verksamhet för ledamöter i utbildningsutskotten inom SDN. Vid dessa möten ges möjlighet att redogöra för lokala förhållanden avseende fristående skolhuvudmän i respektive stadsdel. För fristående gymnasieskolor kan referensgruppen på motsvarande sätt medverka vid utbildningsförvaltningen ordinarie möten med fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. Då förändringar inom utbildningsområdet pågår kontinuerligt kan förändrade förutsättningar på såväl nationell som lokal nivå påverka stadens samverkan med fristående skolhuvudmän. Stadsledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att referensgruppens uppdrag enligt detta tjänsteutlåtande därför tidsbegränsas till december 2017 för att sedan utvärderas och omprövas. Stadsledningskontoret Annika Andersson Planeringsledare Carina Krantz Rönnqvist Avdelningschef Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 5(9)

7 6(9) Bilaga 1 Yrkande S, MP,V Kommunstyrelsen Ärende x:x Yrkande angående överenskommelse för samverkan mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna samt de enskilda förskolorna I dag består utbildningssektorn i Göteborgs Stad av en relativt stor andel fristående och enskilda verksamheter. Det finns därför skäl att undersöka möjligheterna till fördjupad samverkan mellan stadens verksamheter och de fristående samt enskilda verksamheterna. Syftet med en sådan samverkan är att ge våra barn och ungdomar rätt till likvärdig utbildning av hög kvalitet oavsett huvudman. Det finns en rad olika områden som kan vara lämpliga för samverkan t.ex. när det gäller samutnyttjande av lokaler, kompetensutveckling av personal, tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och övriga kommungemensamma resurser. Genom att etablera nya kommunikationsvägar och mötesplatser för samarbete skapas också förutsättningar till ett bra samarbetsklimat mellan de olika huvudmännen. Det ger också större möjlighet när det gäller erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning mellan de olika aktörerna. För att kartlägga behoven och inom vilka områden samarbete lämpligen kan vara aktuellt ska en referensgrupp tillsättas med företrädare från de olika huvudmännen. Den ska bestå av politiker, tjänstemän och företrädare från de fristående och enskilda verksamheterna. Referensgruppen ska gemensamt diskutera vilka behov som finns av samverkan och därefter ska stadskansliet ta fram ett underlag till ett samarbetsavtal. KOMMUNSTYRELSEN FÖRESLÅ BESLUTA att att att en referensgrupp bestående av representanter från staden och de fristående verksamheterna tillsätts stadskansliet ges i uppdrag att utarbeta ett avtal om överenskommelse för samverkan mellan Göteborgs stad och de fristående och enskilda verksamheterna de enskilda och fristående verksamheterna ges möjlighet att frivilligt teckna samverkansavtal med staden Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 6(9)

8 7(9) Bilaga 2 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0851/10 Repronummer 258/10 Enheten för välfärd och utbildning Gruppen för utbildningsfrågor Annika Andersson Telefon E-post: Samverkan mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna samt de enskilda förskolorna. Förslag till beslut I kommunstyrelsen 1. Godkänna förslag till bemanning av referensgrupp. 2. Utse två politiska representanter till referensgruppen. Sammanfattning I juni 2010 fattade kommunstyrelsen beslut om att utveckla formerna för samverkan mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna samt de enskilda förskolorna. En referensgrupp ska bildas i syfte att gemensamt diskutera vilka behov som finns av samverkan. Stadskansliet ska därefter ta fram ett underlag till samarbetsavtal. De enskilda och fristående verksamheterna ska sedan ges möjlighet att frivilligt teckna detta avtal med staden. Ekonomiska konsekvenser Förslaget bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 7(9)

9 Ärendet Uppdraget baseras på ett yrkande, från S, MP och V. Beslut i enlighet med yrkandet fattades i kommunstyrelsen den Bakgrund I yrkandet ges en bakgrund och beskrivning av uppdraget. Som utgångspunkt beskrivs att utbildningssektorn i Göteborgs Stad består av en relativt stor andel fristående och enskilda verksamheter och att det därför finns skäl att undersöka möjligheterna till en fördjupad samverkan mellan stadens verksamheter och de fristående samt enskilda verksamheterna. Syftet med en sådan samverkan är att ge barn och elever rätt till likvärdig utbildning av hög kvalitet oavsett huvudman. Det finns en rad olika områden som kan vara lämpliga för samverkan. Genom att etablera nya kommunikationsvägar och mötesplatser för samarbete skapas också förutsättningar till ett bra samarbetsklimat mellan de olika huvudmännen. Målsättningen är också att ge större möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning mellan de olika aktörerna. För att kartlägga behoven och inom vilka områden samarbete kan vara aktuellt ska en referensgrupp tillsättas med företrädare från de olika huvudmännen. Den ska bestå av politiker, tjänstemän och företrädare från de fristående och enskilda verksamheterna. Referensgruppen ska gemensamt diskutera vilka behov som finns av samverkan och därefter ska stadskansliet ta fram ett underlag till ett samarbetsavtal. Bemanning av referensgrupp En referensgrupp föreslås bildas med följande sammansättning: Två politiska företrädare, vilka utses av kommunstyrelsen. Två sektorschefer från SDN-området. En representant från förvaltningsledningen UBF. Tre till fyra representanter från enskilda förskolor samt fristående grund- och gymnasieskolor. Kontakt tas med Fria förskolors samverkansorganisation (FSO), nätverket för icke vinstdrivande friskolor samt någon av friskolekoncernerna. Representationen bör i så stor utsträckning som möjligt spegla de olika skolformerna. Referensgruppen samordnas av Gruppen för utbildningsfrågor, Stadskansliet. Arbetsgruppen träffas inledningsvis under hösten 2010 och tar fram underlag till samarbetsavtal. Baserat på arbetsgruppens arbete utarbetar stadskansliet ett förslag på avtal. Annika Andersson Stig Sánta Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 8(9)

10 Bilaga 3 Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum , Dnr 0851/10 Samverkan mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna samt de enskilda förskolorna Tidigare behandling Bordlagt den 3 november 2010, 700. Handling Stadskansliets tjänsteutlåtande den 13 oktober Beslut Bifall till stadskansliets förslag: 1. Förslag till bemanning av referensgrupp godkänns i enlighet med stadskansliets tjänsteutlåtande. 2. Två politiska representanter till referensgruppen utses. Expedieras Stadskansliet Vid protokollet Karin Lange Ordförande Anneli Hulthén Justerare Jonas Ransgård Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 9(9)

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-08-31 Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Välfärd och Utbildning Sven Höper Telefon 031-3680113 E-post: sven.hoper@stadshuset.goteborg.se Utredning av skolverksamheten

Läs mer

Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde

Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde Göteborg den 11 december 2015 Yttrande (L) (M) (KD) Kommunstyrelsen 2015-12-16 Ärende 2.2.4 och 2.2.5 Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde

Läs mer

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Yrkande V Kommunstyrelsen 2018-08-22 Ärende 2.2.21 Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Utbildningsnämnden har begärt igångsättningsbeslut för ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade

Läs mer

Yttrande över motion av Tom Heyman (VägV) mfl. om att införa en central skolnämnd

Yttrande över motion av Tom Heyman (VägV) mfl. om att införa en central skolnämnd Handling 2016 nr 146 Yttrande över motion av Tom Heyman (VägV) mfl. om att införa en central skolnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2 Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen 2015-03-11 Ärende 2.2.1 samt 2.2.2 Yttrande angående ersättningsbelopp 2015 för inom stadsdelssektorns utbildningsområde Skolväsendet i Göteborg har tillförts resurser,

Läs mer

Huvudmannaskap Internationella vetenskapsfestivalen

Huvudmannaskap Internationella vetenskapsfestivalen Tjänsteutlåtande nummer: 2017-109 Utfärdat:2017-11-07 Reviderat: Diarienummer: 0940/17 Utbildningskansliet Marie Alkvist-Carlsson Huvudmannaskap Internationella vetenskapsfestivalen Tidplan Förvaltningens

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Kommunikation/Demokrati Klas Forsberg Telefon 031-3680618 E-post: klas.forsberg@stadshuset.goteborg.se Riktlinjer e-förslag

Läs mer

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08 Diarienummer 1473/18 Handläggare Helena Österlind Telefon:031-368 0228 E-post: helena.osterlind@stadsledningskonoret.goteborg.se Begäran om revidering

Läs mer

Kommunens insyn i fristående skolor

Kommunens insyn i fristående skolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-450/229 SID 1 (5) 2013-02-07 Handläggare: Christer Blomkvist Telefon: 08-508 33 689 Till Utbildningsnämnden 2012-02-07 Förvaltningens

Läs mer

Reglemente. Utbildningsnämnden. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reviderad:

Reglemente. Utbildningsnämnden. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reviderad: Reglemente Utbildningsnämnden Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2014-09-29 Reviderad: 2019-01-15 Dnr: Bun 2014/159 Reglemente för Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige ansvarar för

Läs mer

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-29 Diarienummer 1047/18 Handläggare Stefan Granlund Telefon:031-368 04 85 E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se Revidering av Göteborgs

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 231 Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i

Läs mer

Kommunstyrelsen Protokollsanteckning (KD, M, L) Ärende 3. Dnr 0624/16

Kommunstyrelsen Protokollsanteckning (KD, M, L) Ärende 3. Dnr 0624/16 Kommunstyrelsen 2016-03-23 Protokollsanteckning (KD, M, L) Ärende 3. Dnr 0624/16 Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 2889-1 laglighetsprövning enligt kommunallagen Ledamöterna i Göteborgs kommunstyrelse

Läs mer

Ulf Kamne Lina Isaksson

Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2017 nr 5 Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Handling 2016 nr 145. Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2016 nr 145. Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2016 nr 145 Yttrande över motion av Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD), Staffan Levinsson (SD) om att alla högstadieelever (årskurs 7-9) i de kommunala skolorna i Göteborg Stad ska ges möjlighet

Läs mer

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-08-24 Diarienummer AN-1858/16 Handläggare: Bodil Fredriksson Telefon: 031-701 50 53 E-post: bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se Förslag till föreskrifter och riktlinjer

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-05-25 Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15 Intern förvaltning Kunskapscenter mot organiserad brottslighet Bengt-Olof Berggren Telefon 031-368 05 51 E-post: bengt-olof.berggren@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17) Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 1033 33 Stockholm Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Läs mer

Yttrande över ansökan från American International School of Sweden AB

Yttrande över ansökan från American International School of Sweden AB Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-19 Diarienummer 0854/18 Handläggare Jonas Österberg Telefon: E-post: jonas.osterberg@stadshuset.goteborg.se Yttrande över ansökan från American International

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Dokumentansvarig Jonas Jansson, 0485-471 25 jonas.jansson@morbylanga.se Handbok POLICY Beslutande Kommunfullmäktige 169 2018-09-25 Giltighetstid 2019-01-01 tills vidare 1(7) Beteckning MBLAFS 2018:11 Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 56 Kommunens ansvar för städning enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 4 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 123 Förslag till definition och arbetsformer utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Skolakut i Stockholms stad

Skolakut i Stockholms stad UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-06-26 Handläggare: Anna-Carin Dalborg Telefon: 08-508 33 572 Till Utbildningsnämnden 2012-08-23 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Sektor utbildning. Antagen av utbildningsnämnden Reviderad Reviderad

Sektor utbildning. Antagen av utbildningsnämnden Reviderad Reviderad Riktlinje för godkännande av enskild huvudman för förskola, tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem Sektor utbildning

Läs mer

---- Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

---- Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 81 Strategisk näringslivsdialog Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 10 mars 2016

Läs mer

Dnr 9018/ Ny politisk organisation 2019

Dnr 9018/ Ny politisk organisation 2019 Dnr 9018/111.109 Ny politisk organisation 2019 Det fattades i början av mandatperioden 2015-2018 beslut om att göra en utvärdering av den politiska organisationen i Robertsfors kommun under 2017. Syftet

Läs mer

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1 Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen 2018-04-11 Ärende 1.1 Yttrande om Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 2019 I och med införande av valfrihetssystem enligt

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Reglemente för Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun Reglemente för Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-18, 54. Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet

Läs mer

Redovisning av uppdrag angående en Göteborgsmodell att motverka svart arbetskraft

Redovisning av uppdrag angående en Göteborgsmodell att motverka svart arbetskraft Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-10 Diarienummer 0317/16 Handläggare Markus.Landahl Telefon: 031-368 03 95 E-post: markus.landahl@stadshuset.goteborg.se Redovisning av uppdrag angående

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Handling 2015 nr 126 Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem

Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem Sektor utbildning Antagen av utbildningsnämnden 2015-09-08

Läs mer

Vissa skollagsfrågor - del 4

Vissa skollagsfrågor - del 4 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-01-03 Handläggare Johan Adolfsson Telefon: 08-508 33 926 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02 Vissa skollagsfrågor

Läs mer

Anneli Hulthén Malin Hagenklev

Anneli Hulthén Malin Hagenklev Handling 2015 nr 32 Bemyndigande till fastighetsnämnden om köp av fastigheten Backa 75:20 från Rysåsen Fastighets AB m.m. Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 37 Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige: 60/2015-06-22 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-31 Handläggare Jens Westlund Telefon: 08-508 33 754 Till Utbildningsnämnden 2015-04-09 Riktlinjer

Läs mer

Handläggare: Inger Norman Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd

Handläggare: Inger Norman Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNGDOM SID 1 (5) 2010-02-23 Handläggare: Inger Norman Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-03-25 Förslag till riktlinjer för samverkan

Läs mer

Politiska inriktningsmål för utbildning, kultur och fritid

Politiska inriktningsmål för utbildning, kultur och fritid Dnr 2017KS740 078 Politiska inriktningsmål för utbildning, kultur och fritid Förord att genomföra en utbildning som grund för vidare studier och för det framtida yrkeslivet. Grundskolan och gymnasiet ska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Huddinge kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (3) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Utgiven av kommunledningskontoret Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-11, 67 Reglemente för utbildningsnämnden Ansvarsområde och uppgifter 1 Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Förtydligat huvudmannaansvar enligt skollagen mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen

Förtydligat huvudmannaansvar enligt skollagen mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/107-001 Kommunstyrelsen Förtydligat huvudmannaansvar enligt skollagen mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:7992 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för fritidshem efter tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun 2(11) Tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun har genomfört tillsyn av Kils

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Borås kommun. Beslut Dnr :4672.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Borås kommun. Beslut Dnr :4672. Borås kommun boras.kommun@boras.se Beslut för förskola efter tillsyn i Borås kommun 2(10) Tillsyn i Borås kommun har genomfört tillsyn av Borås kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Reglemente för Pensionärsrådet i Härnösands kommun 2015

Reglemente för Pensionärsrådet i Härnösands kommun 2015 Kommunstyrelseförvaltningen Elisabet Jonsson, 0611-34 80 17 elisabet.jonsson@harnosand.se REGLEMENTE PENSIONÄRSRÅDET Reglemente för Pensionärsrådet i 2015 Dokumentnamn Reglemente Pensionärsrådet Dokumenttyp

Läs mer

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 82 Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer 329/15 Ledningsstaben Intern service Jonas Andrén Anders Brännström Telefon 031-368 05 69 E-post: jonas.andren@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg

Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-20 Diarienummer 1234/16 Utbildning, barn och unga, folkhälsa Välfärd och utbildning Anna Lagerquist Telefon 031-368 04 46 E-post: anna.lagerquist@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-02-11 Diarienummer 0429/16 Repronummer 0037/16 Stadsutveckling Christina Bertilson Telefon 031-368 02 14 E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se Verksamhetsområde

Läs mer

ÅRSSTÄMMA HANDLING nr Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

ÅRSSTÄMMA HANDLING nr Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna ÅRSSTÄMMA HANDLING nr 11 2016-03-04 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer

Läs mer

Avgift vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola

Avgift vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 127 Avgift vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun 2(10) Tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under

Läs mer

Yttrande ang Ersättningsbelopp 2018 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Yttrande ang Ersättningsbelopp 2018 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Yttrande (SD) 2017-12-13 Ärende 2.2.4 Yttrande ang Ersättningsbelopp 2018 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Återigen noterar vi hur massinvandringen påverkar stadens ekonomi

Läs mer

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-15 Diarienummer 1380/16 Handläggare Magnus Borelius, Ywonne Bergkvist Telefon: 031-3680023, 031-3680362 E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se

Läs mer

Yttrande angående yrkande angående inrättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen

Yttrande angående yrkande angående inrättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen Yttrande (D) 12 mars 2019 Yttrande angående yrkande angående inrättande av ett Skärgårdsråd under Yttrandet Alliansen och Socialdemokraterna föreslår i ett gemensamt yrkande att Demokraternas förslag om

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till ny kommunallag (SOU 2015:24)

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till ny kommunallag (SOU 2015:24) Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-05-22 Diarienummer: N132-0504/15 Utvecklingsavdelningen Åke Ström Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över förslag

Läs mer

Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap - IOP-avtal

Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap - IOP-avtal Tjänsteutlåtande Kommunjurist 2015-10-23 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr: Solveig.Juselius@upplandsvasby.se KS/2015:431 2.064.2 Kommunstyrelsen Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Strategisk näringslivsdialog

Strategisk näringslivsdialog Bilaga G Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0001/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031 368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Strategisk näringslivsdialog Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen 2017-01-25 Ärende 2.1.6 Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta Att följande

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 09.16 11.40 ande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård

Läs mer

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 1 (5) 3 Dnr 2017/00469 194 Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt s beslut 1 beslutar att lämna svar till revisionen angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt yttrande nedan.

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för utbildningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet med

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

Anneli Hulthén Lina Isaksson

Anneli Hulthén Lina Isaksson Handling 2014 nr 116 Nämnd med ansvar att för kommunen teckna avtal med Tre Stiftelser Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 'N Beslut Orsa kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (6) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 49 Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ulf Kamne Lina Isaksson

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2016 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Riktlinjer för övergången mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Riktlinjer för övergången mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013 Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-06-27 Handläggare Ingegerd Appelgren Telefon: 08-508 13 144 Till Till Södermalms stadsdelsnämnd 22 augusti 2013 förskola

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden SID 1(10) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(10) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam

Läs mer

I syfte att öka transparensen och demokratin i Göteborgs stad krävs det att man justerar i reglementet som gäller nämndens sammansättning.

I syfte att öka transparensen och demokratin i Göteborgs stad krävs det att man justerar i reglementet som gäller nämndens sammansättning. Yrkande (SD) Kommunstyrelsen 2017-03-29 Ärende 2.1.8 Revidering av reglemente för utbildningsnämnden I syfte att öka transparensen och demokratin i Göteborgs stad krävs det att man justerar i reglementet

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ----

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ---- Handling 2017 nr 241 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver,

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver, Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-01 Diarienummer 1039/13 Göteborgs stadsmuseum Cornelia Lönnroth Telefon: 031-368 36 09 E-post: cornelia.lonnroth@kultur.goteborg.se Återremiss: Kompletterande uppdrag

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx-) S2015/3030/FST

Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx-) S2015/3030/FST Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-05-20 Diarienummer 1043/15 Repronummer 155/2015 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg och funktionshinderfrågor Annica Eriksson Telefon 031-368

Läs mer

Beslut om program för uppföljning av privata utförare

Beslut om program för uppföljning av privata utförare TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Maria Ekblad 0152-291 78 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:76-003 2018-05-09 1/2 Beslut om program för uppföljning av privata utförare Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU )

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU ) Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-9766/2016 Sida 1 (8) 2017-01-13 Handläggare Jörgen Ödalen Telefon: 08-508 33 161 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02

Läs mer

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 34 Reglementee för barn- och utbildningsnämndenn i Sävsjö kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller dettaa reglemente. Kommunfullmäktige

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari :8

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari :8 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2019 3:8 REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder ska följande gälla. Verksamhetsområde 1 Utbildningsnämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INDIVIDNÄMNDEN I LERUMS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INDIVIDNÄMNDEN I LERUMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INDIVIDNÄMNDEN I LERUMS KOMMUN Typ av styrdokument Reglemente Datum för fastställande 2017-09-21 Beslutsinstans Kommunfullmäktige Datum för revidering 2018-12-31 Dokumentansvarig Administrativa

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva augusti :8

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva augusti :8 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva augusti 2014 3:8 REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Utbildningsnämndens

Läs mer

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 87 Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR SKOLNÄMNDEN KFS 103 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Verksamhetsområden 1. Skolnämnden fullgör

Läs mer

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2019-01-29 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2019:41 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi - C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening ( )

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi - C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening ( ) Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-25 Diarienummer N139-0029/17 Sektor Utbildning Carina Ström Moser Telefon: 031-365 70 95 E-post: carina.strom.moser@centrum.goteborg.se Ansökan om rätt till bidrag för

Läs mer