Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1234/16 Utbildning, barn och unga, folkhälsa Välfärd och utbildning Anna Lagerquist Telefon E-post: Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg Förslag till beslut I kommunstyrelsen Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandregionen, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande godkänns. Sammanfattning Avtalstiden för nu gällande avtal mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandregionen, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, om samverkan avseende folkhälsoinsatser (dnr 1262/13) sträcker sig till Avtalet beslutades i kommunstyrelsen , 807. Under 2016 har ett nytt avtal förhandlats fram. Några av utgångspunkterna för avtalet är befolkningsansvaret och arbetet med jämlikt Göteborg. Syftet med avtalet är att samla, stötta och stärka det lokala folkhälsoarbetet. Ekonomiska konsekvenser Den totala finansieringen av avtalet ligger kvar på samma nivå som nu gällande avtal. Göteborgs Stads del är 2,0 mnkr per år. Den totala ersättningen enligt avtalet är 4,0 mnkr per år. Finansiering av avtalet sker genom 50/50-principen vilket innebär att Västra Götalandregionen, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, och Göteborgs Stad står för var sin lika stor del av den totala ersättningen i avtalet. Uppräkning för hela avtalsperioden är inräknad i ersättningen. Barnperspektivet Uppdraget avseende samordning av ungdomsmottagningarnas frågor har stärkts i avtalet. Jämställdhetsperspektivet och mångfaldsperspektivet En av utgångspunkterna för avtalet är arbetet med jämlikhet i syftet att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Miljöperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 1(8)

2 Omvärldsperspektivet Under 2016 har nya avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser mellan respektive stadsdelsnämnd och Västra Götalandsregionen, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, förhandlats fram. Likt stadsdelarna i Göteborg har alla kommuner som geografiskt ligger inom Västra Götalandsregionen ett avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser med en hälso- och sjukvårdsnämnd. Bilaga Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2(8)

3 Ärendet Avtalstiden för nu gällande avtal mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandregionen, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, om samverkan avseende folkhälsoinsatser (dnr 1262/13) sträcker sig till Avtalet beslutades i kommunstyrelsen , 807. Under 2016 har ett nytt avtal förhandlats fram. Avtalstiden är 1 januari 2017 till 31 december 2019 med möjlighet till 12 månaders förlängning. Den totala ersättningen enligt avtalet är 4,0 mnkr per år. Finansiering av avtalet sker genom 50/50-principen vilket innebär att Göteborgs Stad finansierar avtalet med 2,0 mnkr per år. Bakgrund Avtal mellan Göteborgs Stad och Västra Götlandregionen om samverkan avseende folkhälsoinsatser har funnits sedan bildandet av Västra Götalandsregionen. Under våren 2016 påbörjades förhandlingar om ett nytt avtal. Förhandlingarna fördes mellan tjänstepersoner från stadsledningskontoret och Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen. Några av utgångspunkterna för avtalet är befolkningsansvaret och arbetet med jämlikt Göteborg. Syftet med avtalet är att samla, stötta och stärka det lokala folkhälsoarbetet. Avtalet består i huvudsak av följande punkter: Gemensamma åtaganden: hälsodata Åtagande för stadsledningskontoret: övergripande samordning, ledning och styrning, uppföljning, kommunikations- och informationsinsatser samt utbildningsinsatser. Åtagande för Social resursförvaltning: kompetenshöjning och metodutveckling av hälsofrämjande och förebyggande karaktär inom alkohol-, narkotika-, doping-, och tobaksområdet (ANDT). Åtagande för koncernkontoret, Västra Götalandsregionen: i överenskommelser och avtal med olika utförare tydligt definiera uppdrag och åtaganden avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser samt deltagande i det lokala folkhälsoarbetet. Stadsledningskontoret Anna Lagerquist Planeringsledare Carina Krantz Rönnqvist Avdelningschef Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3(8)

4 Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4(8)

5 1. Avtalsparter Göteborgs Stad (Staden) org. nr och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG), org. nr Avtalstid samt ändring och uppsägning av avtal Avtalstiden är 1 januari 2017 till 31 december 2019 med möjlighet till max 12 månaders förlängning. Uppsägning av avtalet för upphörande eller omförhandling ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad inför nästkommande år. Ändrade förutsättningar som påverkar avtalet ska skriftligen meddelas andra parten. Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande skriftligen godkännas av parterna. 3. Utgångspunkter för avtalet Utgångspunkten för avtalet är befolkningsansvaret som inkluderar ansvar för det lokala folkhälsoarbetet. Inom Västra Götalandsregionen ligger det på hälso- och sjukvårdsnämnderna och inom Göteborg Stad till större delen på respektive stadsdelsnämnd. Arbetet med att förbättra folkhälsan kräver gemensamma insatser på alla nivåer. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete måste utgå från övergripande strukturella förhållanden som befolkningens levnadsvillkor och hälsa. Genomgående för folkhälsoarbetet är både insatser som förbättrar folkhälsan generellt och särskilda insatser riktade till de grupper som har den sämsta hälsan. Verksamheten ska omfatta systematiska och målinriktade insatser för att påverka befolkningens hälsa och även omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska utgå från perspektivet jämlikhet med syftet att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Västra Götalandsregionen dokument Samling för social hållbarhet och Göteborgs Stads arbete Jämlikt Göteborg hela staden socialt hållbar ska ligga till grund för folkhälsoarbetet. Styrdokument Det nationella övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utgångspunkten för den nationella folkhälsopolitiken är hälsans bestämningsfaktorer som definieras i elva målområden. Det övergripande målet, med målområden, tillsammans med mål och prioriteringar i Göteborgs Stads respektive Västra Götalandsregionens styrdokument för folkhälsoarbetet (budget, program med mera) ska utgöra grunden för inriktningen på folkhälsoinsatserna. 4. Avtalsform och syfte Avtalet är ett samverkansavtal. Syftet med avtalet är att samla, stötta och stärka det lokala folkhälsoarbetet i Göteborgs Stad med särskild inriktning på stadsdelarna. Syfte med avtalet är också att reglera åtaganden och uppgifter samt den ekonomiska fördelningen mellan parterna. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5(8)

6 5. Uppgifter och åtaganden Gemensamma åtaganden Hälsodata Västra Götalandsregionen, genom avdelningen data och analys, och Göteborgs Stad, genom stadsledningskontoret, åtar sig att gemensamt stötta folkhälsoarbetet i Göteborg med folkhälsodata och epidemiologiskt stöd. Stödet ska utgöras av: Adekvata och lättillgängliga folkhälsodata analysarbete samt stöd i presentation av hälsodata. Vardera parten står för sin egen finansiering inom detta område. Göteborgs Stad ansvarar för samordning av aktiviteterna. Data som beställs från verksamheter utanför Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad skall samfinansieras genom detta avtal. Ett utvecklingsområde för avtalsperioden är att skapa bättre tillgång till hälsodata från mödra- och barnhälsovård, skolhälsovård, tandvård och läkemedelsstatistik. Hälsodata bör göras tillgängliga på flera olika nivåer: kommun-/hälso- och sjukvårdsnämndsnivå, stadsdelsnivå samt när så är möjligt på mellanområdesnivå. Informationen i Hälsodatabladet ska uppdateras under avtalsperioden. Göteborgs Stad gör urval ur den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor vartannat år. Parterna har för avsikt att kunna samarbeta kring bearbetning av rådata. Samverkan kring uppföljning och utvärdering Parterna ska samverka med varandra avseende uppföljning och utvärdering inom ramen för detta avtal. Samverkan kan även ske med t.ex. universitet. Göteborgs stad Stadsledningskontoret Göteborgs Stads åtagande, genom Stadsledningskontoret, består av; övergripande samordning, ledning och styrning, uppföljning, kommunikations- och informationsinsatser samt utbildningsinsatser inom folkhälsoområdet. Samordning Folkhälsa Göteborg stad åtar sig ett övergripande samordningsansvar för folkhälsofrågor i staden. Samordning, ledning, styrning och stöd ska utformas i dialog med stadsdelar, övriga berörda förvaltningar och folkhälsoaktörer i Göteborgs Stad. Det lokala folkhälsoarbetet som bedrivs i stadsdelarna utifrån lokala avtal mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och respektive stadsdelsnämnd har särskild prioritet. Samverkan ska ske med aktörer på nationell och regional nivå. Göteborgs Stad åtar sig även att medverka i nätverk, arbetsgrupper eller motsvarande nationellt, inom Västra Götalandsregionen och inom Göteborgs Stad. Ungdomsmottagningar Göteborgs Stad åtar sig att på ledningsnivå samordna ungdomsmottagningarna och deras gemensamma frågor. Syftet med samordningen är främst att driva utvecklingsfrågor utifrån ungdomarnas behov. Utgångspunkten är avtalen om Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6(8)

7 ungdomsmottagning mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och respektive stadsdelsnämnd. Göteborgs Stad åtar sig även att medverka i nätverk, arbetsgrupper eller motsvarande nationellt, inom Västra Götalandsregionen och inom Göteborgs Stad som berör ungdomsmottagningarnas frågor. Informationsinsatser Göteborgs Stads hemsida för folkhälsofrågor är en viktig informationskanal utåt och skall hållas uppdaterad. Parterna ska ha samsyn kring hälsobudskap som riktar sig till befolkningen. Utbildning I koppling till arbetet med Jämlikt Göteborg hela staden socialt hållbar har ett kompetensutvecklingspaket arbetats fram. Göteborgs Stad åtar sig genom detta avtal att genomföra de delar av kompetensutvecklingspaket som handlar om 7,5 högskolepoängs utbildning med inriktning på social hållbarhet och en webbutbildning. Båda utbildningarna ska vara öppna för tjänstepersoner och politiker från både Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Högskolepoängsutbildningen ska hållas minst en gång vartannat år. Göteborgs Stad åtar sig även att delta aktivt i planering och genomförande av konferenser och seminarier som har direkt bäring på arbetet med jämlikhet och folkhälsa i Göteborg. Göteborgs stad Social resursförvaltning Göteborgs Stad, genom Sociala resursförvaltningen, åtar sig att bidra till kompetenshöjning och metodutveckling av hälsofrämjande och förebyggande karaktär inom alkohol-, narkotika-, doping-, och tobaksområdet (ANDT) i syfte att stödja det lokala folkhälsoarbetet i stadsdelarna. Detta innebär att Göteborgs Stad genom social resursförvaltning åtar sig att efterfråga vilket behov stadsdelarna har i det lokala folkhälsoarbetet. Stödet från Göteborgs Stad genom social resursförvaltning ska anpassas efter stadsdelarnas behov. Utvecklingen av arbetet med ANDT ska utgå från barn och ungdomarnas behov och rikta sig till personal i staden, civilsamhället och andra samverkansaktörer. Göteborgs Stad genom social resursförvaltning åtar sig att genomföra följande inom området ANDT; Driva Kunskapskällan där följande aktiviteter ska ingå i grunduppdraget: -tobakssamordning, -webbinformation inom ANDT-området med inriktning på förebyggande, föreläsningar och utbildning t.ex. förebyggande arbete i skolan, drogattityder och preparatkunskap. Strukturerad samverkan och nätverkande med stadsdelsförvaltningarna. Utvecklingsarbete i frågan ska ske tillsammans med utvecklingsledare i folkhälsofrågor. Efter dialog och överenskommelse mellan parterna kan nya samverkansområden tillkomma under avtalsperioden. Västra Götalandsregionen Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Utförarna inom Västra Götalandsregionen är de som ska delta aktivt i det lokala folkhälsoarbetet. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd åtar sig att i överenskommelser Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7(8)

8 och avtal med olika utförare tydligt definiera uppdrag och åtaganden avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser samt deltagande i det lokala folkhälsoarbetet. 6. Dialogmöten Minst en gång per termin träffas parterna i dialogmöten för att informera varandra om beslut, uppdrag, förändringar i planer, resurser, samordning med mera som har betydelse för avtalet. I dialogmötena diskuteras även uppföljning och utveckling av avtalet. Göteborgs Stad är sammankallande till dessa möten. 7. Rapportering och uppföljning Göteborgs Stad ska årligen skriftligen lämna en samlad tjänstepersonsberedd redovisning över föregående års verksamhet enligt detta avtal. Redovisningen ska även innehålla en ekonomisk redovisning. Redovisningen ska lämnas senast i mitten av februari varje år. 8. Ekonomi Finansiering Finansiering av detta avtal sker genom 50/50-principen. Det innebär att Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborgs Stad står för var sin lika stor del av den totala ersättningen i avtalet. Ersättning Den totala ersättningen enligt avtalet är 4 mnkr per år. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds del: 2 mnkr per år. Göteborgs Stads del: 2 mnkr per år. Uppräkning Uppräkning för hela avtalsperioden är inräknad i ersättningen. Utbetalning Utbetalning av ersättning från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd till Göteborgs Stad görs två gånger per år, i mars och september, med lika delar för första respektive andra halvåret. 9. Tvist Tvist mellan parterna rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska avgöras i förhandling och dialog mellan parterna. 10. Underskrift Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original. Johan Fält, ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg Ann-Sofie Hermansson, ordförande kommunstyrelsen Göteborgs Stad Göteborg Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8(8)

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-09-30 Diarienummer: N132-0912/16 Utvecklingsavdelningen Charlotta Green Telefon: 365 00 00 E-post: charlotta.green@ostra.goteborg.se Samverkansavtal avseende Hälsoteket

Läs mer

Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby

Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby Dnr: Dnr: Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby 2017-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVTALSPARTER... 3 2 AVTALSTID... 3 3 AVTALETS FORM OCH SYFTE... 3 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVTALET...

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser mellan Centrums stadsdelsnämnd och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser mellan Centrums stadsdelsnämnd och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Datum 2016-06-14 Diarienummer HSNG 2016-00166 Ärende 1 OBS! REVIDERAD! 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-06-14 Diarienummer HSNG 2016-00166 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Charlotta

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Karlsborgs kommun för perioden

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Karlsborgs kommun för perioden Bilaga 96 KF 169 2017-11-27 Förslag från strategigruppen, 2017-09-06 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Karlsborgs kommun för perioden 2018-2021. 1. Avtalsparter Detta avtal är slutet mellan

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer

Folkhälsa i Angered NOSAM

Folkhälsa i Angered NOSAM Folkhälsa i Angered NOSAM 2017-03-23 Vad är folkhälsa? Hälsa är ett individuellt mått, d.v.s. en persons fysiska och psykiska tillstånd Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd En

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstads kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstads kommun för perioden ohkl Dnr: HSNN 2015-00365 Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstads kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Strömstads kommun, nedan kailad kommunen,

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtal HSN 12 och SDN Östra Göteborg Ärendet Uppföljning av folkhälsoavtalet enligt Folkhälsoplattform 2014.

Uppföljning av folkhälsoavtal HSN 12 och SDN Östra Göteborg Ärendet Uppföljning av folkhälsoavtalet enligt Folkhälsoplattform 2014. Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-03-02 Diarienummer: N132-0228/13 Utvecklingsavdelningen Charlotta Green, Åsa Svensson Telefon: 365 00 00 E-post: charlotta.green@ostra.goteborg.se Uppföljning av folkhälsoavtal

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Riktlinjer för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun

Riktlinjer för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun FÄRGELANDA KOMMUN Riktlinjer för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun Dnr: 2017/467 Beslutad i kommunstyrelsen 2017-11-01 248 Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats

Läs mer

Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2018 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN

Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2018 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2018 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet. Hjo kommun

Folkhälsoplan Folkhälsorådet. Hjo kommun Folkhälsoplan 2019 Folkhälsorådet Hjo kommun Inledning Folkhälsoarbetet handlar om att med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Ett

Läs mer

Folkhälsoplan

Folkhälsoplan Folkhälsoplan 2012-2016 Datum: 2012-06-18 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Folkhälsoarbete... 3 Tre folkhälsoutmaningar... 3 Kost och fysisk aktivitet... 4 Barn och ungdomars psykiska hälsa...

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Remittering av förslag om program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT)

Remittering av förslag om program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-09 Diarienummer 1459/16 Välfärd Utbildning Avdelningen Utbildning, barn unga, folkhälsa Anna Lagerquist Telefon 031-368 04 46 E-post: anna.lagerquist@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 23 maj 2017

För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 23 maj 2017 PM 2017:93 RVI (Dnr 110-408/2017) För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 23 maj 2017 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 0(7) Datum Diarienummer 2017-05-10 LN HYL170015 HYLTENÄMNDEN Verksamhetsinriktning 2018 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: 035-13 48 00. Fax: 035-13 54

Läs mer

Nationella ANDT-strategin

Nationella ANDT-strategin Nationella ANDT-strategin En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Lena Bolin; Länssamordnare ANDT lena.bolin@lansstyrelsen.se ANDT-strategin 2016-2020 Syftet

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun

Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun Antagen av Mariestads folkhälsoråd 2017-09-25 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads

Läs mer

Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling

Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling Jämlikt Göteborg hela staden social hållbar Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling 7,5 poäng www.goteborg.se/jamlikt Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 LYSEKILS KOMMUN Verksamhetsplan 2016 För folkhälsoarbetet i Lysekils kommun Folkhälsopolitiska rådet Verksamhetsplanen utgår från folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd norra

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019 mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Verksamhetsplan år 2018 för folkhälsorådet i Gullspångs kommun

Verksamhetsplan år 2018 för folkhälsorådet i Gullspångs kommun Verksamhetsplan år 2018 för folkhälsorådet i Gullspångs kommun 1 Introduktion Gullspångs kommun och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet i kommunen. Syftet med avtalet

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2016-2018 Töreboda kommun 2017-01-12 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2011-2014 Töreboda kommun 2014-01-20 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Motion om tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa - remissvar

Motion om tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa - remissvar HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa

För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa 2018-2026 2 Långsiktiga förändringar tar tid. Därför måste arbetet börja nu. En nyckel till Norrbottens framtida välfärd Norrbotten står inför en demografisk

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-01 Diarienummer 0707/17 Handläggare Karin Tidlund Telefon: 031-368 06 46 E-post: karin.tidlund@stadshuset.goteborg.se Information om upphandling

Läs mer

Reglemente för Hälsorådet

Reglemente för Hälsorådet Reglemente för Hälsorådet Gäller fr o m 2015-01-01, rev 2017-12-07 Fastställt av Kommunfullmäktige 2014-11-27, dnr KA 2014/846 Reviderat av Kommunfullmäktige 2017-12-07 146 dnr KA 2017/1624 Utgångspunkter

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnd 12, nord-östra Göteborg den 23 oktober 2013

Sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnd 12, nord-östra Göteborg den 23 oktober 2013 KALLELSE Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 Sammanträdesdatum nord-östra Göteborg 2013-10-23 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnd 12, nord-östra Göteborg den 23 oktober 2013 Tid: Gruppmöten kl 08.30-09.30

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 1 (7) Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: Folkhälsosamordnare,

Läs mer

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen?

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen? Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen? Familjecentrerat arbetssätt för goda uppväxtvillkor Seminarium 4:6 Onsdag 18maj, klockan 13:15-14:15 Medverkande: Bo Niklasson sektorschef, Göteborgs

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-25 Diarienummer 1415/16 Kommunikationsavdelningen Maria Norberg Telefon 031-368 02 61 E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads medverkan i Almedalen

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde

Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde Göteborg den 11 december 2015 Yttrande (L) (M) (KD) Kommunstyrelsen 2015-12-16 Ärende 2.2.4 och 2.2.5 Yttrande angående ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelsektorns utbildningsområde

Läs mer

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4) REGIONSTYRELSEN YTTRANDE Sida 1 (6) Dnr: 01082-2017 Mottagare: Socialdepartementet Dnr S2017/00671/FS För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4) Sammanfattning Region Norrbotten anser att Kommissionens delbetänkande

Läs mer

Handlingar inför Hälso- och sjukvårdsnämnd 5:s sammanträde den 28 april 2011

Handlingar inför Hälso- och sjukvårdsnämnd 5:s sammanträde den 28 april 2011 Helena Johansson, telefon 031-63 06 48 2011-04-19 Handlingar inför Hälso- och sjukvårdsnämnd 5:s sammanträde den 28 april 2011 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus Lillhagsparken

Läs mer

För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa

För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa 2018-2026 Långsiktiga förändringar tar tid. Därför måste arbetet börja nu. En nyckel till Norrbottens framtida välfärd Norrbotten står inför en demografisk

Läs mer

Politiska inriktningsmål för folkhälsa

Politiska inriktningsmål för folkhälsa Dnr 2016KS630 078 Politiska inriktningsmål för folkhälsa Förord Med folkhälsa menas den gemensamma hälsan i en avgränsad grupp till exempel invånare i Härryda kommun. Det talas också om folkhälsan på nationell

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2017 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoplan

Folkhälsoplan Folkhälsoplan 2007 2010 Bakgrund Folkhälsa Folkhälsa Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers

Läs mer

Genomförande av processägarskap för målen om mänskliga rättigheter och jämställdhet våren 2018

Genomförande av processägarskap för målen om mänskliga rättigheter och jämställdhet våren 2018 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-24 Diarienummer 1038/18 Handläggare Eva-Marie Kjellström Telefon: 031-3680422 E-post: eva-marie.kjellstrom@stadhuset.goteborg.se Genomförande av

Läs mer

Folkhälsostrategi

Folkhälsostrategi Fritids- och kulturförvaltningen 1(7) Datum 2015-10-13 Handläggare Er Referens Vår Referens Sandra Beletic 090/001.871-15 Folkhälsostrategi 2016-2019 Beslutsversion 2015-10-13 Diarienummer: 090/001.871-15

Läs mer

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0065/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Förslag till

Läs mer

Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa

Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa Sara Kollberg och Ida Knutsson Sid. Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa Sara Kollberg och Ida Knutsson Folkhälsomyndigheten Nationell kunskapsmyndighet

Läs mer

Ett folkhälsoperspektiv på insatser för barn och unga

Ett folkhälsoperspektiv på insatser för barn och unga Ett folkhälsoperspektiv på insatser för barn och unga Bakgrund Genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen och Skolverket.

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Handlingsplan För folkhälsa och social hållbarhet. Folkhälsorådet i Mölndal

Handlingsplan För folkhälsa och social hållbarhet. Folkhälsorådet i Mölndal Handlingsplan 2018 För folkhälsa och social hållbarhet Folkhälsorådet i Mölndal 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2. Organisation... 3 3. Utgångspunkter 2018... 4 4. Aktiviteter inom folkhälsobudgeten 2017...

Läs mer

Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken (2013:4)

Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken (2013:4) Bilaga till rapport Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken (2013:4) Enkätresultat Bilaga 4 I bilagan redovisas sammanställningar av svaren från fem av de sju webbenkäterna

Läs mer

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Falkenberg

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Falkenberg Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog med invånare 5 Lokal

Läs mer

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Social hållbarhet Minskade skillnader i hälsa Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Högt på dagordningen hos SKL SKL:s kongressmål 2016-2019 SKL ska verka för att kommunerna,

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN 1 INLEDNING Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet

Läs mer

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Göteborg den 14 mars 2017 Yttrande (M, KD, L) Kommunstyrelsen 2017-03-14 Ärende 2.2.3 Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Kommunfullmäktige beslutade i februari

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

Folkhälsopolicy med riktlinjer för Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef

Folkhälsopolicy med riktlinjer för Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Folkhälsopolicy med riktlinjer för 2015-2019 Dokumenttyp Policy, riktlinjer För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2019 Diarienummer 2014-383-773 Uppföljning och tidplan Kommunchef

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

TiPTvÄSTRA. y GOTALANDSREGIONEN. Avtal avseende projekt R.U.N. (Rörlig Ungdom Nu) i Göteborg centrum

TiPTvÄSTRA. y GOTALANDSREGIONEN. Avtal avseende projekt R.U.N. (Rörlig Ungdom Nu) i Göteborg centrum TiPTvÄSTRA y GOTALANDSREGIONEN Avtal avseende projekt R.U.N. (Rörlig Ungdom Nu) i Göteborg centrum INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 AVTALSPARTER 3 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVTALET 3 3 AVTALSTID 3 3.1 Förlängning 3

Läs mer

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-08-24 Diarienummer AN-1858/16 Handläggare: Bodil Fredriksson Telefon: 031-701 50 53 E-post: bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se Förslag till föreskrifter och riktlinjer

Läs mer

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Jag kommer berätta om

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Omsorgsnämndens prioriterade mål

Omsorgsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 26 2013-06-10 Omsorgsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer