Studie- och yrkesvägledning - med eller utan ett genusperspektiv?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studie- och yrkesvägledning - med eller utan ett genusperspektiv?"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 10 poäng Studie- och yrkesvägledning - med eller utan ett genusperspektiv? Study and vocational guidance -with or without a gender perspective? Marie Andersson Camilla Wihlborg Studie- och yrkesvägledarexamen 120 poäng Vårterminen 2006 Examinator: Lars Öhlin Handledare: Maja Nordenankar

2 Sammanfattning Med vårt examensarbete ville vi undersöka om studie- och yrkesvägledare arbetar utifrån ett genusperspektiv, om de vet vad ett genusperspektiv innebär och vilka verktyg och metoder de använder sig av för att inte vägleda utifrån ett traditionellt synsätt på könsroller. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning och har utgått från intervjuer med studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskola. De rådande genusstrukturer som finns idag påverkar arbete och utbildning och vi vill bidra till att vägledare får en ökad medvetenhet, så att de kan få de sökande att göra det fria valet utan att vara styrda av sitt kön. Vi har använt oss av teorier och forskning som förklarar genus och hur genus påverkar oss inom alla nivåer i dagens samhälle och då även val av utbildning och arbete. Vi har i vår undersökning kommit fram till att det behövs ett vidare genusperspektiv hos studie- och yrkesvägledare för att elever ska kunna göra sina val utan att vara begränsade av sin könstillhörighet. Resultatet visade även att vägledare inte har några tydliga verktyg och metoder för vägledning ur ett genusperspektiv samt att det finns en bristande kunskap angående genus. Vi anser att lärarna på Studie- och yrkesvägledarprogrammet har ett ansvar att ge de studerande den kunskap som krävs för att som vägledare kunna utföra det professionella samtalet Nyckelord Genusperspektiv, studieval, vägledning, yrkesval.

3 Abstracts The purpose with this project was to examine if counsellors work according to a gender perspective and which tools they are using in order too not give advice influenced by a traditional view on gender/ sexual roles. We have used a qualitative research based on interviews of counsellors and the selected persons in the interview group have been study- and vocational counsellors working in high school. The current values of gender today do affect work and education and therefore we want to contribute to an increased awareness among the students, through enlightened counsellors, in order to make the students base their decision on their free will and not gender. We have used theories on gender to understand how gender affects us in all levels of society and our choices regarding education and work. In this study we have come to the conclusion that there is a need for a wider genus perspective within the counselor group if the students shall be able to make their choice without being limited to their gender. Furthermore, the study also indicated the absence of tools and methods which the counselors could use for guidance in a genus perspective as well as lack of knowledge regarding genus. In our perspective it is clear that the education, and the institutions, have a responsibility to provide the knowledge necessary for counselors to perform the intended professional conversation. Keywords Choice of career, choice of studies, gender, guidance.

4 Förord Vi som skriver detta examensarbete är kurskamrater vid studie- och yrkesvägledarprogrammet i Malmö. Vårt arbete har varit både intressant och lärorikt samtidigt som vi har haft mycket roligt tillsammans. Precis som vi förväntat oss fungerade vårt samarbete oerhört bra och det har varit ett givande och ett tagande av alla olika förslag och synpunkter som kommit fram. Vi riktar vårt tack till Framförallt varandra för alla goda skratt och trevliga fikapauser. Marabou för sina chokladkakor som gett oss energi till arbetet. Alla de studie- och yrkesvägledare som har ställt upp på våra intervjuer och som så generöst delat med sig av sin tid, sina kunskaper och sina erfarenheter. Vår handledare Maja Nordenankar för all tid, uppmuntran och inspiration som hon har gett oss. Löberöd den 1 juni 2006 Marie Andersson och Camilla Wihlborg

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Syfte Frågeställningar Begrepp GENUS INOM UTBILDNING OCH ARBETE Teorier Hirdman och genussystemet Kön och val Tidigare forskning Om genus Kvalet inför valet Könssegregering i arbetslivet Könssegregering inom arbetsmarknaden Jämställt vägval METOD OCH GENOMFÖRANDE Metod Undersökningsgrupp Genomförandet Resultatredovisning Vad innebär ett professionellt arbetssätt? Vad anser du påverkar valet mest? Vägledning för dig ur ett genusperspektiv? Tolkande kommentarer DISKUSSION... 26

6 5.1 Vägledarna Det professionella arbetssättet Påverkansfaktorer vid val Vägledning ur ett genusperspektiv Slutsats Förslag till ny forskning REFERENSLISTA BILAGA

7 1. Inledning Vi studerar på Malmö Lärarhögskola till studie- och yrkesvägledare där programmet omfattar 120 poäng. Under termin tre hade vi en valbar kurs och vi valde då att gå en 20- poängskurs i Genusvetenskap i Lund. Kursen gav oss ökad medvetenhet kring hur genus påverkar oss i olika val och situationer. Under vår praktikperiod väcktes vårt intresse av att koppla genus till vårt examensarbete då vi såg att valen inför utbildning och yrke är starkt könsbundna. Detta gjorde oss nyfikna och vi kände att vi ville fördjupa oss i hur studie- och yrkesvägledarna vägleder utifrån ett genusperspektiv. Inga-Maj Anderberg och Pia Lindgren, som har skrivit examensarbetet Vilja våga välja otraditionellt, Nr 284/03, hade som förslag till vidare forskning, att undersöka hur yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare konkret arbetar för att överbrygga könsgränser. Detta gjorde att vi blev intresserade av att undersöka om studie och yrkesvägledare arbetar medvetet utifrån ett genusperspektiv. Studie- och yrkesvägledning förekommer bland annat inom skolväsendet, rekryteringsföretag och arbetsförmedling, med syftet att människor på ett personligt plan ska kunna göra fria val och att alla ska ha samma möjligheter. Då det i dag finns ett stort utbud av olika slags utbildningar och yrke, så anser vi att studie- och yrkesvägledare fått ett större ansvar att hjälpa människor att komma till insikt för att kunna välja och då göra ett val som känns rätt för den sökande. Då studie- och yrkesvägledare inte ska vara styrande eller rådgivande är det viktigt att studie- och yrkesvägledaren i sitt arbete väcker intresse, visar på ett brett utbud och bidrar med material, för att den sökande själv ska se vilka olika möjligheter som finns oavsett kön. Vi ser det även som en möjlighet att studie- och yrkesvägledare kan bidra till en minskad könssegregerad arbetsmarknad om vi arbetar utifrån ett genusperspektiv. I Malmö högskolas styrdokument är målet att studie- och yrkesvägledare ska ha en analytisk förmåga samt förstå processen som sker för olika grupper 1

8 och individers behov vid studie- och yrkesval. 1 I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 har skolan som en betydande uppgift att förmedla och förankra hos eleverna de grundläggande värden som vårt liv i samhället är uppbyggt på. Ett av de grundläggande värdena som skolan ska framhålla och förmedla är att alla människor har samma värde och att kvinnor och män ska vara jämställda. Kvinnors och mäns lika möjligheter och rättigheter ska främjas av skolan på ett medvetet och aktivt sätt. Elevers uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt formas efter hur killar och tjejer bemöts i skolan, vilka förväntningar och krav som ställs och hur de bedöms i olika situationer. Det är skolans ansvar att traditionella könsmönster motarbetas. I skolan ska elever kunna utveckla och prova sin förmåga och sina intressen oberoende av vilket kön de tillhör. Skolan ska arbeta för att alla elever får erfarenheter och kunskaper som räcker för att göra val av fortsatt utbildning och arbete som är väl grundade. Personal inom skolan ska i elevernas studie och yrkesval motarbeta begränsningar som är baserade på kön, kulturell eller social bakgrund. Studie- och yrkesvägledaren ska här vara ett stöd för skolans personal och deras studie- och yrkesinriktade arbete samt att vägleda och informera elever inför deras fortsatta inriktning mot utbildning och arbete. 2 I vår kommande yrkesroll möter vi både manliga och kvinnliga sökande och anser det viktigt att kunna bemöta de sökande med ett vidgat genusperspektiv. Jämställdhetslagen har som syfte att se till att kvinnor och män har samma rätt i frågor som berör bland annat arbete och arbetsvillkor, och att det ska föras ett målmedvetet arbete för att främja jämställdhet i yrkeslivet. 3 Vi anser att studie- och yrkesvägledare, med detta i åtanke skulle kunna fylla en viktig uppgift med att hjälpa den sökande att se möjligheter utifrån individ och inte kön. 1 Malmö Högskola (1999) 2 Lärarförbundet (2002) 3 Wahl, m fl (2001) 2

9 1.1 Syfte Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka i vilken utsträckning studieoch yrkesvägledare vägleder utifrån ett genusperspektiv. Vi vill undersöka om de är medvetna om vad ett genusperspektiv innebär och om de har verktyg och metoder för att vägleda, utan att använda sig av ett traditionellt synsätt på könsroller i val av yrke och utbildning. Vi tror att många ser sig själv som jämställda, men att det fortfarande råder ett traditionellt tankesätt där valen angående yrken och utbildning görs utifrån stereotypa uppfattningar, som är präglade av den kultur och det samhälle som vi lever i. 1.2 Frågeställningar Vi har under våra praktikveckor tagit del av studie- och yrkesvägledares erfarenheter och kunskaper. Vi har en föreställning om att en del studie- och yrkesvägledare har en bristfällig kunskap angående genusvetenskap och vi anser att det är av stor vikt att undersöka om detta stämmer. Utifrån vårt syfte har vi valt att utgå från följande problemformulering. Vägleder studie- och yrkesvägledarna utifrån ett genusperspektiv? Har studie- och yrkesvägledarna kunskap om vad ett genusperspektiv innebär? Använder sig studie- och yrkesvägledarna av några metoder eller verktyg för att vägleda ur ett genusperspektiv? 1.3 Begrepp Vi vill här förtydliga vissa begrepp som vi använder oss av i vårt arbete. Med könsroller menar vi våra (socialt bestämda) föreställningar om hur en man resp. en kvinna ska bete sig i samhället. 4 Genus, förklaras med tonvikt på sociala och kulturella skillnader mellan män och kvinnor snarare än biologiska. 5 4 Bonniers Svenska Ordbok, sid 321 (2002) 5 Bonniers Svenska Ordbok, sid 194 (2002) 3

10 I vissa yrken hålls kön isär och då benämner vi det med segregering eller isärhållande. Könsmärkning innebär att yrken, positioner och branscher är sammankopplade med ett kön. 6 Med sökande menar vi de kvinnor eller män som kommer till studieoch yrkesvägledare för att få hjälp angående val av utbildning och yrke. Vi vill även förtydliga att med begreppet, vägledning, menar vi vägledning som utförs av en utbildad studie- och yrkesvägledare då vägledning kan utföras inom andra områden än vårt. Det professionella samtalet är det samtal som utförs av en studie- och yrkesvägledare med en sökande där olika färdigheter bidrar till att utreda och klargöra den sökandes livssituation. 7 Med traditionella val menar vi de val som ur ett samhällsperspektiv är vanligast förekommande då kvinnor respektive män väljer yrkesinriktning. Med otraditionella val menar vi då män eller kvinnor går emot den könsordning som råder och väljer en yrkesinriktning där män eller kvinnor är i minoritet. Fria val innebär här att sökande kan välja ett yrke de vill utan att avstå på grund av att det är dominerat av det andra könet. 8 6 Wahl, m fl (2001) 7 Hägg & Kouppa (1999) 8 SOU 2004:43 (2004) 4

11 2. Genus inom utbildning och arbete Här vill vi redovisa och förklara den litteratur som vi valt att använda oss av i vårt examensarbete. Vi har dels velat förklara innebörden av begreppet genus och då har vi använt oss av litteratur som vi läste under vår kurs i genusvetenskap då vi ansåg den vara relevant för vårt arbete. Vi har även tagit del av artiklar från olika böcker och tidningar som är av relevans för vårt ämne gällande genusvetenskap, arbetsvetenskap och studie- och yrkesvägledning. När det gäller litteraturen angående studie- och yrkesvägledning har vi valt att bearbeta böcker som vi har tagit del av under vår utbildning. Anledningen till detta är att litteraturen har varit mycket intressant och givande samt av stor betydelse för vårt examensarbete. Vi har även använt oss av litteratur som vi har funnit genom att söka på Internet och vi har sökt på Lunds Universitet och Malmö Högskola bibliotek. Det finns mer litteratur som vi tror skulle ha varit intressant att ta del av, men vi har avgränsat vårt urval av litteratur som berör genus och studie- och yrkesval, då examensarbetets storlek varken gett oss tid eller utrymme för att belysa det ur ett ännu större perspektiv. 2.1 Teorier Vi har utgått från två olika teorier som vi anser vara relevanta för att förklara vad genus innebär, hur genusordningen råder i samhället och hur det påverkar ungdomars val av utbildning och arbete. Vi har valt att arbeta utifrån Yvonne Hirdman som beskriver en genusordning som enligt henne råder i samhället och Linda.S Gottfredsons teori för att belysa hur val om utbildning och arbete är förknippade med genus. Yvonne Hirdman är professor i historia vid Stockholms universitet och formulerade genuskontraktet på 1980-talet och Linda S. Gottfredson är en amerikansk sociolog. Vi kan inte få några generaliserade svar utifrån Hirdman och Gottfredsons teorier angående genusordningen till vårt examensarbete, men vi anser att det kan visa på hur svårt det är att bryta isärhållandet. Genom att ifrågasätta och bryta eventuella mönster tar vi ett steg mot förändring av det rådande genussystemet. 5

12 2.1.1 Hirdman och genussystemet Vi vill beskriva den genusordning som råder, och utgår från Yvonne Hirdmans Genus- om det stabilas föränderliga former, för att tydliggöra de formella och informella regler och normer om kvinnors och mäns platser, sysslor och egenskaper.9 Dessutom vill vi även förklara Hirdmans genussystem som är uppbyggt av två samverkande logiker. Isärhållandet innebär att kvinnligt och manligt inte ska blandas, och här skapas en dikotomi, det vill säga en delning mellan vad som uppfattas kvinnligt eller manligt. Ett exempel på isärhållandet är arbetsdelningen mellan kvinnor och män. Utifrån isärhållandet legitimeras den manliga normen som handlar om mäns makt över kvinnor, som innebär att mannen värderas högre än kvinnan. Dessa två logiker är nära sammankopplade, desto starkare isärhållandet fungerar ju mer legitimitet ges åt den manliga normen. Om isärhållandet är svagare ifrågasätt mannen som norm. Hirdmans begrepp, genuskontrakt, består av formella och informella regler och normer om kvinnor och mäns egenskaper och kan urskiljas på olika nivåer som politik, arbete, kultur och religiösa föreställningar.10 Genus är inte bara något som relaterar till individen utan genomsyrar allt runtomkring oss. Man föds in i ett genussystem där kvinnligt och manligt redan är definierat. Genom samhällets struktur skapas ett system för att upprätthålla en manlig ordning och när kvinnorna träder in på mäns område till exempel efter andra världskriget då behovet av kvinnliga lönearbetare uppstod, skapas nya kontrakt för att hålla uppe genussystemet. Man anpassar jämställdhet så att man inte undergräver genussystemet, genom att lägga till kvinnor inom olika arbeten men ändå inte ändra på ordningen där man utgår från mannen som norm Kön och val Linda S. Gottfredson är en amerikansk sociolog som i sin teori förklarar ungdomars strävan att skapa sin egen karriär och hur begränsningar och kompromisser påverkar deras val. Gottfredson anser att individens utveckling av karriärvalet styrs av behovet att leva upp till sin självbild. I sin självbild ingår olika faktorer såsom könstillhörighet, social status, värderingar och egen 9 Hirdman (2001) 10 Nilsson (2004) 11 Hirdman (2001) 6

13 förmåga. Vuxna och barn kategoriserar yrken och yrkesområden utifrån olika föreställningar kring kön, klass och etnicitet och utgår från stereotyper. I begränsningsprocessen väljer individen bort alternativ som inte stämmer överens med det sociala rum som individen befinner sig i. Människor begränsar sig i första hand efter sitt kön, i andra hand efter sin sociala ställning och sist via personlighet och intresse. Med detta menar Gottfredson att här väljer individen hellre ett arbete med låg status framför att gå emot sin självbild och sin könstillhörighet. Andra faktorer som även påverkar är ekonomi, familjesituation och den geografiska möjligheten till utbildning och arbete. När individer väljer bort oacceptabla alternativ övergår det till en kompromissprocess där individen ibland överger sina mest åtråvärda val till hur verkligheten ser ut. Individen anpassar sig sämst till kompromisser som innebär att de i sitt val av arbete bryter mot traditionella könsmönster. Gottfredson tar även upp vägledarens roll i sin teori, och menar att vägledning oftast sker under begränsningsprocessen. För att individen ska komma fram till ett genomtänkt beslut ska vägledaren hjälpa individen att fokusera på intresse, värderingar och se olika möjligheter. Enligt Gottfredson är vägledarens roll viktigt då individen behöver få en ökad insikt om sina möjligheter och hinder för att kunna se realistiska val som de eventuellt har kompromissat bort i begränsningsprocessen Tidigare forskning Nedan kommer vi att redovisa tidigare utförd forskning som vi anser är av vikt för vårt examensarbete och som har gjorts inom vårt undersökningsområde. Vi har valt att utgå från forskning som tar upp ämnet genus inom utbildning och arbete Om genus Vi har tagit del av den forskning som R.W. Connell, professor of Education vid universitetet i Sidney, tar upp i sin bok Om genus, då han beskriver hur genusbegreppet har vidgat betydelsen av ordet kön. En av anledningarna till att 12 Gottfredson (1996) 7

14 vi använder oss av Connell är att vi främst vill inrikta oss på frågor angående den könsbaserade arbetsfördelningen. Från att ordet kön har stått för det biologiska begreppet, står genus för skillnad mellan män och kvinnors personligheter, dvs. det personliga begreppet. I och med detta kunde man se en reform träda i kraft i samhället som förändrade synen på könsrollerna. Då vi har en könssegregerad arbetsmarknad där männen oftast har de arbeten med högst status och makt och som kräver hög kompetens, tar Connell upp forskningsresultat, som visar att den mentala kapaciteten är lika stor hos kvinnor som män. Det visar på den maktstruktur som styr angående vem som anställs på ledande tjänster. Connell beskriver hur arbete har fördelats olika mellan kvinnor och män över tid och rum, han nämner att en könsbaserad arbetsfördelning alltid har förekommit i alla kulturer och under olika tider, men att den ser olika ut. Connell tar som exempel från vår tid hur kontorsarbete från början var ett manligt yrke, som övergick till att bli ett kvinnligt yrke. Både kvinnor och män bidrar till den ekonomiska tillväxten men kvinnor och män har olika positioner inom utvecklingen där de har olika ekonomiska vinster. Connell lyfter fram att kvinnor ur ett globalt perspektiv, tjänar fyrtiofyra procent mindre i medelinkomst än män. Han skriver att det ekonomiska området anges som en mansvärld, som innebär avlönat arbete och produktion och som en kvinnovärld anges hemmet, där hemarbete ingår. Denna klyfta är stor och är förutom genusskillnader i yrkesval också ett inslag i den genusstrukturerade arbetsfördelningen. 13 Vi reflekterade här över att precis som i Gottfredsons teori tar Connell upp att genusmönstret visar sig hos människor som en rad möten med möjligheter och begränsningar i den genusordning som råder. Detta ger olika vägar till genusbildning, ett mönster av vad som är traditionellt kvinnligt och manligt. Connell menar att inom yrken där vi kan se en tydlig könsuppdelning kan vi även finna liknande uppdelning inom utbildningssystemet Connell (2002) 14 Connell (2002) 8

15 2.2.2 Kvalet inför valet Vi har tagit del av Anders Lovens forskning om elevers förväntningar och möten med studie- och yrkesvägledare. Lovén är lektor vid Malmö Högskola och forskare inom studie- och yrkesvägledning. Han beskriver olika teorier om hur elever är påverkade av olika faktorer som t ex social bakgrund och genus när de ska göra sina val inför framtiden. Lovén nämner att vägledarna ska se ur ett vidgat perspektiv när det gäller att försöka få eleverna att komma till insikt om olika alternativ och inte vara hindrade av sina attityder och värderingar. Vägledarna som ingår i Lovéns forskningsarbete arbetar inte efter någon vägledningsmodell utan har format ett eget sätt att arbeta vilket de har svårt att redogöra för. Vägledarna anser också att administrativa uppgifter tar mycket tid och de har svårt att hinna med att utföra renodlade vägledningssamtal. Enligt Lovén vill vägledarna att valprocessen startar tidigare, gärna helst i årskurs 7 eller 8, men nämner att tidsbristen är ett hinder. Andra hinder som nämns är för stort elevunderlag, att vägledaren har en ensamroll och de olika kulturer som finns inom skolans värld. Eleverna anses ha för lite arbetslivserfarenhet inför sina val för att ha insikt om vad programmen leder till. Det är även viktigt att det finns en medvetenhet kring vad både vägledare och elev bär med sig i sin ryggsäck som formar deras beteende och tillvägagångssätt inför olika valsituationer. De föreställningar som eleven gör sina val efter har skapats av faktorer som social bakgrund och genus Könssegregering i arbetslivet I boken Könssegregering i arbetslivet visar forskning på att det finns en klar skillnad på arbetsmarknaden för män och kvinnor både för deras positioner och för deras yrke. Hanna Westberg, forskare vid Arbetslivsinstitutet tar upp forskning som berör den könsmärkning som sker oavbrutet och som visar sig genom att vissa yrken blir manliga eller kvinnliga. Olika faktorer som kan sättas i samband med den könsmärkningsprocess som finns är bland annat socialt och biologiskt kön, förfogande till inflytande, makt och status. Dessa faktorer inverkar omedvetet på hur arbetsfördelningen, arbetsmiljön och på hur 15 Lovén (2000) 9

16 den arbetsorganisation som finns könsmärks. Annan forskning som hon tar upp visar att värderingar om vem som passar för olika jobb då någon ska anställas, påverkas av de normer som finns i samhället och i vår kultur, och att vi därför ser det som självklart att män och kvinnor anses passande för olika arbetsuppgifter Könssegregering inom arbetsmarknaden År 2003 beslutade regeringen att en särskild utredare, Åsa Löfström som är docent vid Umeå universitet, skulle utreda den könssegregering som finns inom den svenska arbetsmarknaden. I betänkandet av Utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden skriver författaren att kvinnornas kortare utbildning och arbetslivserfarenhet har funnits som en förklaring till deras lägre ställning i årtionden, men att detta inte stämmer längre. Förklaringen anses istället ligga inom maktfrågan och myter om kvinnans kunskaper i olika sammanhang. Här framgår att könsuppdelningen har minskat något under 90-talet, främst genom att kvinnor har vidgat sina val gällande yrken, då männen inte i samma utsträckning har tagit sig in på kvinnodominerade yrken. Här har förändringar inom utbildningsväsendet haft en stor betydelse, såsom den lättare åtkomligheten av utbildningar, då det främst är inom utbildningsyrken som könssegregering har minskat. Kvinnorna har visat på bättre betyg och större vilja till studier vilket har ökat deras status inom högskolan samt att fler väljer otraditionella utbildningar och yrken. Inom gymnasieskolan finns en obalans mellan hur könen är fördelade mellan de olika programmen, det framgår tydligt att det finns en könsstämpel på vissa program, vilket bidrar till att könssegregering inom arbetsmarknaden bevaras. Om ungdomar begränsar sitt val efter kön på grund av att de uppfattar att möjligheterna på arbetsmarknaden är styrda efter kön, menar författaren att uppgiften måste vara att ändra en sådan struktur. Både gymnasister och vuxna menar att studie- och yrkesvägledarens påverkan har varit obetydlig, de bedöms inte ha en avgörande betydelse för elevens val, vilket överraskar många då det är den enda yrkeskategori som har 16 Gonäs (2001) 10

17 en kunskap om arbetsmarknaden inom skolan. På frågan om studie- och yrkesvägledning ska verka för att bevara eller bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, anser författaren att det behövs en utredning. Som ett förslag till nya uppdrag att granska för regeringen lyfter författaren fram att den vägledning som idag sker ska undersökas ur ett genusperspektiv. Här ingår både vägledning genom samtalet, material som finns tillgängligt samt information och vägledning genom Internet. I utredningen framgår att det är en önskan att det som ett politiskt mål ska arbetas för att förändra synen på arbetsmarknaden som är associerad med kön. Här menar Löfström inte att alla utbildningar, yrken och positioner ska bli jämt fördelade efter kön, utan istället vill man ta bort synliga samt osynliga hinder som förekommer inför mäns och kvinnors fria val. Målet bör enligt utredningen vara en arbetsmarknad där varje individ kan välja det yrke den vill ha och kan få utifrån intresse och begåvning. Idag behövs inte enbart kunskap om varför kvinnor och män väljer som de gör eller om hur arbetsgivare rekryterar sin personal. För att kunna vägleda sökande till det rätta yrket eller utbildningen spelar vägledarens egna värderingar och attityder en stor roll Jämställt vägval Jämställt vägval bygger på aktuell forskning om det könsuppdelade arbetslivet och har en inriktning på studie- och yrkesvägledning med ett genusperspektiv. I likhet med Connell beskriver genusforskaren Sophia Ivarsson som arbetar vid Försvarshögskolan i Stockholm, könet som oföränderligt och det bestäms redan i moderlivet. Det biologiska könet och det sociala könet behöver man hålla isär, genus står för vad som är socialt bestämt. Grundläggande föreställningar om vad som är kvinnligt eller manligt är starkt förankrat och påverkar oss omedvetet. Det råder stereotypa uppfattningar om hur en kvinna eller man förväntas vara och uppföra sig och individer sorteras först in efter kön. Generellt sätt har kvinnor mindre makt i arbetslivet än män. Nittio procent av män och kvinnor befinner sig inom yrkesområden som domineras av det egna könet. Våra möjligheter att välja fritt i livet begränsas om vi styrs av könsstereotypa 17 SOU 2004:43 (2004) 11

18 föreställningar om vad som är kvinnligt eller manligt. Det som har en stor betydelse i livet är valet av utbildning och yrke. Vi blir påverkade redan från tidig barndom utav föräldrar, förebilder, studie- och yrkesvägledare, lärare, kompisar och media. Det råder fortfarande en stor könssegregering inom gymnasieskolans olika program i många fall, vilket sedan leder till en förlängning av segregeringen i arbetslivet. De elever som väljer otraditionella program är oftast också dem som väljer att avbryta sitt program. Målet med vägledning är inte att bryta de traditionella könsmönster utan att ge eleverna kunskap om hur den könssegregerade arbetsmarknaden ser ut. Här kan vägledaren vidga elevens perspektiv till att se fler möjligheter i val av utbildning och yrke, för att eleven ska kunna välja utifrån sin begåvning och sitt intresse för ett yrke och inte hindras av sin könstillhörighet. Ivarsson menar att en medvetenhet om sitt eget genus är viktigt för vägledaren då det medför reflektioner över sin egen yrkesroll. I mötet mellan elev och vägledare är samtalet det viktigaste verktyget. Samtalet används som ett redskap för att lyfta fram elevens styrkor och svagheter samt se till deras behov och önskemål. De verktyg och metoder som vägledare behöver för att arbeta utifrån ett genusperspektiv är medvetenhet och kunskap kring genus. Det sker en socialiseringsprocess där ungdomar får olika kompetenser och intressen efter sitt genus. Det är lättare att få tjejer som bryter mot könsmönstret och det beror på den rådande könsmaktsordningen där det manliga arbetet värderas högre då det innebär högre lön och status. Genom att välja ett otraditionellt yrke eller utbildning kan det innebära att tjejen eller killens identitet blir ifrågasatt. För elever som väljer otraditionellt är det viktigt att skolan har en pedagogik som möter dessa elever så att de inte känner sig utsatta. För att en process ska ske mot en större medvetenhet kring genus måste vägledare kunna koppla det som de ser och hör till sina föreställningar om manligt och kvinnligt Jämställt vägval (2005) 12

19 Genom vår kontakt via e-post med Ingrid Åhlin, en av vägledarna som skriver i Jämställt vägval, framgick att synen på en genusmedveten vägledning enligt henne kunde delas upp i olika delar. Vi har valt att återge Åhlins synpunkter i sin helhet: Min syn på genusmedveten vägledning kan delas upp i flera delar: Jag anser att vi inte ska använda de vägledningssökande för att förändra deras val i jämställdhetssyfte. Vi kan varken uppmuntra eller avråda vad det gäller genusstyrda val när det gäller enskilda individer. Det vore som att be dem byta kön. Vad jag menar är att vi etiskt inte får låta sådan ideologi skymma personen vi har framför oss som själv är en produkt av samhällets värderingar. Det är inte på det planet vi ska förändra människors sätt att välja. Däremot anser jag att vi måste bli opinionsbildare i dessa frågor. Yrkeskåren sitter inne med enormt mycket tyst kunskap om hur människor väljer, hur vi reproducerar valmönster och hur människor resonerar i dessa frågor. Här är vår kunskap viktig för utbildningsplanerare, politiker och andra som verkligen vill göra något åt situationen på arbetsmarknaden, i hemmen, i skolan med mera. Vi bör vara konsultativa men först måste vi systematisera vår kunskap på området. I den direkta vägledningen är det av yttersta vikt att jag som vägledare är fullständigt medveten om hur jag själv agerar på området, mina värderingar och attityder. Allt för att hindra att jag ytterligare förstärker genusproblematiken vad det gäller människors livsval men även för att kunna utmana den enskilde för att ge vidare perspektiv. Självmedvetenhet är av största betydelse i alla avseenden Åhlin (2006) 13

20 3 Metod och genomförande 3.1 Metod Vi använde oss av en kvalitativ metod för att vi ville förstå och tolka olika mönster som har framkommit i vår undersökning. 20 Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka i vilken utsträckning studie- och yrkesvägledare arbetade utifrån ett genusperspektiv, om de vet vad ett genusperspektiv innebär och om de har verktyg och metoder för att vägleda ur ett genusperspektiv. Vi ansåg att dessa frågor skulle ge oss de förutsättningar som behövdes för att få svar om studie- och yrkesvägledare arbetar utifrån ett genusperspektiv. Vi har använt oss av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, det vill säga att vi utifrån helheten ville kunna se olika delar. Vi försökte se en helhet utifrån de svar vi fått av våra intervjupersoner. Enligt Trost är syftet med kvalitativa intervjuer att förstå den intervjuades tankar och känslor, se erfarenheter och den intervjuades bild av verkligheten. 21 Vi har ett feministiskt förhållningssätt i vårt examensarbete för att belysa att genus är av betydelse för att förstå de sociala förhållandena från familj och fostran till yrkeslivet och vetenskapen. 22 Vi bearbetade den litteratur som vi ansåg vara relevant då det anses som en fördel att intervjuaren vid en kvalitativ undersökning har vissa kunskaper och att intervjuaren har förberett sig inom ämnet. Genom att studera forskning och få teoretiska kunskaper kan intervjuaren bli väl förberedd. Att det finns en tidigare förståelse är en naturlig grund för att intervjuaren ska kunna tolka och förstå sina resultat. 23 Vi är medvetna om att vårt val av metod inte ger underlag för mer generella slutsatser, genom den kvalitativa studien anser vi oss dock få intressanta belysningar av våra utvalda frågeställningar. För att avgränsa vårt område har vi medvetet valt att koncentrera oss på vägledning ur ett genusperspektiv även om vi är väl medvetna om att kategorier som klass och etnicitet också spelar en stor roll. Jeanette Hägerström som arbetar vid Sociologiska institutionen och Centrum för genusvetenskap vid 20 Trost (2005) 21 Trost (2005) 22 Patel & Davidson (2003) 23 Patel & Davidson (2003) 14

21 Lunds universitet, skriver i en artikel att endast en del av verkligheten kan ses om man studerar ett av dessa begrepp och att bilden blir förenklad. Samtidigt tar hon upp att flertalet feministiska forskare anser att i stort sett hos alla samhällen och kulturer är genus det som är av störst betydelse angående individers identitet och även för hur olika sociala relationer skapas Undersökningsgrupp Vi valde att utgå ifrån gymnasieskolor i två mellanstora städer i Skåne, då vi ville se om det fanns någon skillnad mellan vilken kommun studie- och yrkesvägledaren arbetade för. Anledningen till att vi valde gymnasieskolor är att här sker ett avstamp från skola till arbetsliv eller fortsatta studier, närmare inriktat på ett kommande yrke. Vi avgränsade oss till att intervjua sex studieoch yrkesvägledare. Trost menar att det kan bli svårt att få en överblick av sitt material vid för många intervjuer och menar att det är viktigare att ha ett fåtal intervjuer som är väl utförda och bearbetade för att inte gå miste om viktiga uppgifter som kan skilja eller förena. 25 Vi ville ha en jämn könsfördelning och valde därför att intervjua tre män och tre kvinnor. Fem av studie- och yrkesvägledarna har genomgått en 120- poäng utbildning medan en av vägledarna har gått en 60-poäng utbildning. Samtliga vägledare var utbildade vid Malmö Högskola. Deras ålder och arbetslivserfarenhet från studie- och yrkesvägledaryrket varierade. De kvinnliga vägledarna var mellan 30 och 50 år och hade arbetat från två till sjutton år i yrket. De manliga vägledarna var mellan 40 och 60 år och hade en yrkeserfarenhet mellan fem och trettiotvå år. Enligt Trost noteras den ungefärliga åldern vid kvalitativa studier, då de intervjuade delas upp i kategorier Mulinari (2003) 25 Trost (2005) 26 Trost (2005) 15

22 3.3 Genomförandet Inför våra intervjuer tog vi kontakt med våra intervjupersoner per telefon och avtalade tid och plats. Urvalet av intervjupersonerna skedde slumpmässigt genom att vi sökte studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor i de två kommuner vi valt ut. Vi klargjorde vårt syfte med undersökningen och vilken tid som var rimlig att avsätta för vårt besök. Enligt Trost är den första kontakten avgörande om de ställer upp för en intervju och vilket resultat det kommer att bli. 27 Vi ville föra en öppen dialog utifrån en frågemall med temaområden där de intervjuade kunde känna sig trygga i situationen och då kunna uttrycka sina egna tankar och reflektioner. Under varje temafråga hade vi nyckelord som stöd för att undvika att förbise viktigt fakta som var av betydelse för vår frågeställning. 28 I en kvalitativ undersökning inleds intervjun vanligtvis med neutrala frågor kring den intervjuades bakgrund. Som regel avslutas även intervjun neutralt då intervjuaren ger utrymme för tillägg och kommentarer som respondenten anser vara betydelsefullt. 29 Vi använde oss av bandspelare och vi förde även anteckningar under intervjuerna. Med detta ville vi i vårt möte med de intervjuade vara väl förberedda, och därmed få värdefull information inför vårt examensarbete. Samtliga studie- och yrkesvägledare gav sitt samtycke till att vi spelade in samtalet och att en av oss förde anteckningar samtidigt. Intervjuerna varade i ungefär en timme med varje vägledare och utfördes på respektive arbetsplats. Vi valde att spela in våra samtal då Trost menar att det kan vara en fördel att lyssna på samtalet ett antal gånger efteråt för att sedan kunna tolka och urskilja ordval och tonfall. I och med inspelningen behöver man inte göra kompletta anteckningar utan i stället koncentrera sig på den intervjuade Trost (2005) 28 Bilaga 1 29 Patel & Davidson (2003) 30 Trost (2005) 16

23 4. Resultatredovisning I detta kapitel presenterar vi resultaten av intervjuerna och kapitlet är disponerat utifrån våra temafrågor. Studie- och yrkesvägledarna omnämns med fingerade namn, Emil, Ida, Alma, Olle, Sofie, Lasse. Oftast refererar vi till vad vägledarna berättat i intervjuerna men ibland förstärker vi vissa uttalanden och då sker detta med citat. Vi har valt att presentera delar ur varje vägledares intervju eftersom berättelserna skiljer sig åt. När vägledarna uttrycker likartade uppfattningar väljer vi att omnämna dem tillsammans som vägledarna i våra tolkande kommentarer. 4.1 Vad innebär ett professionellt arbetssätt? Emil anser att ett professionellt arbetssätt innebär att träffa elever och prata med dem då samtalen är viktiga och det är i dessa som eleverna kan fångas in. Elevvård är en stor del av arbetet. Emil arbetar inte utifrån någon vägledningsmodell då han anser att det är svårt att få tiden att räcka till för att följa upp samtal och utvärdera. Det gäller att vara påläst om utbildningar och ha kunskaper om näringslivet. Han har struktur över samtalen, men anser att stegen kan kastas om. Det behövs inte någon specifik modell. Det är viktigare att lära känna eleverna och veta vad man ska trycka på. Emil poängterar att han anser att det är viktigt med erfarenhet från arbetslivet då man arbetar som studie- och yrkesvägledare. Ida menar att ett professionellt arbetssätt är en mix av olika egenskaper och anser att bemötandet av elever är viktigt. Ida upplevde under utbildningen en osäkerhet inför sin yrkesroll på grund av att åldersskillnaden mellan henne och eleverna inte var så stor, men då hon började på sin tjänst på en gymnasieskola kände hon sig trygg i sin roll som studie- och yrkesvägledare. Hon ifrågasätter vissa av sina administrativa uppgifter då hon anser att tiden istället behövs till vägledning. Hon utgår inte från någon vägledningsmodell i sina samtal men påpekar att Egans vägledningsmodell finns som ett stöd, den sitter i ryggmärgen. Ida upplever att en del pojkar kan känna sig blyga inför henne och då försöker hon hitta lösningar så att de känner sig trygga. 17

24 Alma berättar att i ett professionellt arbetssätt är det viktigt att vara öppen och rak för att kunna nå eleverna. Genom att alltid ha ett trevligt bemötande och lyssna på eleverna blir eleverna trygga och Alma visar på att inga frågor är för dumma. Vidare säger Alma att hon vill ha fler vägledningssamtal då många samtal idag handlar om betyg och närvaro. Hon utgår inte från någon vägledningsmodell utan för ett vanligt samtal då hon anser att det ena ger det andra i ett samtal. Olle klargjorde tydligt att ett professionellt arbetssätt innebär att man tar betalt. Han arbetar inte utifrån någon vägledningsmodell då han anser att det inte är tidsmässigt är realistiskt, han skulle då inte få tid över till övriga uppgifter som rör eleverna. Olle menar att Egans vägledningsmodell är bra men att metoden kan vara nedbrytande- man ska beakta att de bara är år, vi ska akta oss från att skruva i sönder så unga människor. Olle påpekar att samtalsmetodiken var det bästa momentet de hade på lärarhögskolan, men för att arbeta utifrån renodlade samtalsmodeller krävs det att arbetet enbart är inriktat på vägledningssamtal. Sofie menar att en vägledare måste ha klart för sig avvägningen om vad som är vår professionalitet, kunna förklara för eleverna vad vi kan hjälpa till med och vad som till exempel är kuratorns uppgift. Att vara professionell menar Sofie, innebär kunskap om utbildningar men även att våga be eleven att komma tillbaka för mer information om man som vägledare saknar kunskap om det som eleven efterfrågar. Vi tolkar Sofies svar som att det är extra viktigt för elever med problem att få en tydlig och riktig information, för att dessa elever med svårigheter inte ska ställas inför ännu ett dilemma. Hon anser att det är viktigt att i mötet med eleven visa respekt, visa att eleven är värdefull och att lyssna. Eleven ska känna sig sedd och därigenom kan ett förtroende uppstå mellan vägledare och elev. Det är viktigt att som vägledare inse att elever med sociala problem har andra faktorer som påverkar deras val av utbildning, här arbetar Sofie kompensatoriskt. Sofie kan inte påstå att hon utgår ifrån någon direkt vägledningsmodell men använder sig av metoder som att spegla, lyssna och sammanfatta samt visar att hon hör vad eleven säger. Däremot nämner hon 18

25 att Vance Peavy som utgår från konstruktivistisk vägledning har många bra metoder som hon gärna relaterar till. För Lasse innebär ett professionellt arbetssätt att stå till elevernas förfogande då de ses som kunder och har rätt till en vägledare, som kan samtal och som kan föra eleven närmare ett beslut. Han poängterar att lyhördhet och bemötandet är viktigt och anser att samtalet med eleverna är det viktigaste redskapet. Han värnar om eleverna, visar att han bryr sig om dem och hjälper eleven med olika problem. Lasse menar att han kan förhålla sig till eleverna på ett annat vis än till exempel lärarna då han inte behöver ha en förmanande roll. Han arbetar utifrån Egans vägledningsmodell och erbjuder vägledningssamtal där han vill träffa dem tre gånger för att utreda elevens situation. Tolkande kommentarer Vi har kommit fram till att de flesta vägledarna anser att samtalet är viktigt i det professionella arbetssättet. Vi har även kommit fram till att det är få vägledare som arbetar utifrån en klar vägledningsmodell, utan använder sig istället av samtalsmetodik som har utkristalliserats från olika vägledningsmodeller. Några vägledare arbetar inte utifrån någon modell överhuvudtaget. Det som alla har gemensamt är deras åsikt om hur viktigt det är att bemöta eleven på ett bra sätt. En del av vägledarna anser det professionellt att ha kunskap om arbetsliv och utbildningar samt ha en egen arbetslivserfarenhet att utgå ifrån. Vi tolkar det som att de flesta vägledarna upplever en tidsbrist, att en del vill prioritera om administrativa arbetsuppgifter för att få mer tid till samtal. 4.2 Vad anser du påverkar valet mest? Emil svarar här genom att ställa frågan: vi ska väl inte påverka för mycket, ska vi det?. Då elever ska välja från grundskolan till gymnasieskolan är det kompisar, föräldrar och kretsen runt omkring såsom fotbollslaget och bekanta som påverkar mest. Emil menar att föräldrars påverkan alltid har varit stark vid elevers val av studier och arbete. Många av eleverna har inget bollplank, utan är ensamma med sina tankar. Vissa väljer slentrianmässigt och många hamnar 19

26 fel. Påverkan från hemmet avtar inför det val som görs efter gymnasiet mot studier eller arbete. Många väntar idag med vidare studier. Det behövs mer upplysning kring sambandet mellan skola och arbete. Emil berättar att angående traditionella och otraditionella val är elever bundna till yrken som redan finns och som elever ofta pratar om, och att det är ett stort jobb att försöka bredda deras kunskaper. Många av yrkena är svåra att informera om då titlarna liknar varandra och det är svårt att visa på skillnader. Emil anser att idag är kvalificerade yrkesutbildningar (KY) ett bra alternativ, ett mellanting mellan studier och arbete. Idag lockar även Europa och världen. Ida anser att det är olika faktorer som påverkar valet, men främst familj, vänner och ekonomi. Hon konstaterar att killar är mer intresserade av arbetsmarknaden och vilken lön ett arbete ger än vad tjejer är. Många elever funderar mycket kring sig själv som person, och försöker se var de passar. Ida försöker alltid att utreda bakomliggande faktorer om varför elever väljer som de gör. Eleverna har inte alltid klart för sig vad programmen innebär men att kunskapen om programmet växer efter hand fram. En del av eleverna har missuppfattat innehållet och upplever kanske att programmet är mer teoretiskt än vad de hade tänkt sig. Ida kan se en ökning av tjejer inom det tekniska programmet då en del av eleverna vågar välja nya vägar. Det finns inget direkt stöd från vägledare eller lärare vid otraditionella val utan istället sätts åtgärder in vid behov. De flesta avhoppen från programmen beror på fel förväntningar, enligt Ida, men en del elever fortsätter att kämpa på och då sker istället avhoppen senare. Ida anser att vägledare kan medverka till att eleven gör otraditionella val genom att visa på alternativ och vidga perspektiven. Alma anser att vissa elever har sitt val helt klart för sig och andra är väldigt beroende av vad kompisen ska välja. Vissa är inriktade på att de vill ha det så lätt som möjligt. Betygen styr mycket så den diskussionen kommer alltid upp från eleverna. Föräldrar har även en påverkan samt vad de bär med sig från tidigare erfarenheter. Elever har inte alltid kunskap om vad programmen leder till och då kan det leda till felval. Killarna anser att lön är viktigt då det gäller valet av yrke, de vill tjäna pengar meddetsamma. Alma berättar att det är allt fler killar som söker till barn och fritidsprogrammet, men det skiljer sig från 20

27 tjejerna i den bemärkelsen att killarna väljer att arbeta med äldre barn. De killar som går omvårdnadsprogrammet väljer inte direkt sjuksköterskerollen utan mer yrken som arbetsterapeut, sjukgymnast och polis. En del avhopp beror på felval, andra elever kan vara på rätt program men klarar inte av studietakten. Det är övervägande killar som hoppar av men det beror inte på kön, menar Alma, då de killar som går här finner sig väl tillrätta. Det finns även andra orsaker till avhopp såsom sociala problem och dåliga erfarenheter från skolan, därför passar inte studier i elevens liv för tillfället. När det gäller val försöker Alma att visa på olika utbildningar för att vidga deras perspektiv. Olle anser att gymnasieelever är färdiga som människor och det är svårt att ändra deras attityder. Han anser att lärarna har stor påverkan vid val men även oprofessionella syvare som kompisar, föräldrar och andra släktingar. Vissa elever säger att de aldrig vill ta lån och då innebär det att eleverna stängs ute från vidare utbildningar. Fortfarande är det familj, social bakgrund, kön och betyg som är grundläggande påverkansfaktorer vid val. Kunskap om programmens innehåll får eleverna enligt Olle från broschyrer och öppet hus. Angående otraditionella val ser Olle samma mönster som på talet, det är fortfarande övervägande tjejer på omvårdnadsprogrammet. Ju mer man tjafsar om sånt som genus och rör om i grytan när man ska stävja de otraditionella valen, blir det istället tvärtom. Det finns inget samarbete kring de elever som väljer otraditionellt. Olle menar att vid hans program sker inte avhopp, utan det handlar istället om en disciplinfråga. Toleransen har ökat vid elevernas frånvaro, istället skolkar de sig ur systemet. Det finns inga alternativ för skoltrötta elever utan då blir valet en utbildning som de skolkar sig igenom. Idag blir utbildning på högskola ett sätt att försörja dig på då det inte finns arbete, det anser Olle vara ett politiskt dilemma. Sofie menar att det är kompisar som påverkar vid val av program och hon ser även en tendens vid avhopp att det är kompisen val som har styrt. Hon anser även att många felval sker på grund av att valen idag läggs in direkt via Internet av eleven själv. Det kan medföra att valet inte är genomtänkt eller bearbetat och här behöver vägledningen på grundskolan få mer resurser. Sofie menar att det inte är enkelt för tjejer att gå in på ett program utifrån killarnas 21

28 villkor utan anser att utbildningarna måste förändras för att passa båda könen. Det kan handla om så enkla faktorer som att det ska finnas omklädningsrum för både tjejer och killar. Sofie arbetar inte aktivt för att bryta det traditionella könsmönstret angående utbildningar men känner däremot att om en elev skulle passa inom ett visst yrke, försöker hon att vidga perspektivet. Det ska vara elevens val, det är deras intresse och vilja som ska styra, men samtidigt försöker Sofie att lyfta fram nya aspekter som eleven kanske inte har tänkt på. Lasse försöker vara medveten så att han inte styr eleverna vid deras val. Många av eleverna utgår från vad de är intresserade av samt vad de tycker är roligt men de kan även påverkas av sina föräldrar. Några elever väljer program utifrån kunskap som de har fått genom kontakter via familj, släkt och vänner, men även arv, miljö och status påverkar. Där tjejer har valt ett otraditionellt program kan Lasse inte se att avhoppen skulle bero på kön, oftast beror det på hur eleverna klarar studierna och vilka betygspoäng de har. Generellt finns det inte många avhopp vid denna skola. För att en utbildning ska passa både tjejer och killar har skolan valt att utöka programmet med olika inriktningar, detta har resulterat i att fler tjejer söker. Tolkande kommentarer Vi har kommit fram till att kamrater och föräldrar har stor påverkan vid val, samt att betygen är av avgörande betydelse. Några av vägledarna påpekar att det är mest killar som är intresserade av vilken lön olika yrken ger. En del menar att eleverna väljer utifrån sina intressen och har helt klart för sig vad de vill. Vi tolkar vägledarnas svar som att det inte är kön som styr vid avhopp utan istället beror det på intresse, förväntningar och för hög studietakt. För vissa elever med sociala problem är det svårt att få studier att gå ihop med privatlivet. Ett nytt dilemma som har uppstått är att många elever inte bearbetar sina beslut kring val med vägledaren då många val i dag sker direkt via Internet. Gemensamt för alla vägledarna är att de anser att det behövs mer resurser för vägledning på grundskolan för att eleverna ska hamna på rätt program. 22

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret 2015-2016 Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet vars syfte är att underlätta för skolans elever

Läs mer

Bergskolan i Luleå År 7-9. Skola arbetsliv. Författare: Carina Thingvall. Åsa Sandström. Maria Jonsson. Eva-Lena Landström.

Bergskolan i Luleå År 7-9. Skola arbetsliv. Författare: Carina Thingvall. Åsa Sandström. Maria Jonsson. Eva-Lena Landström. Bergskolan i Luleå År 7-9 Skola arbetsliv Författare: Carina Thingvall Åsa Sandström Maria Jonsson Eva-Lena Landström Peter Möller Innehållsförteckning Skola och arbetsliv.....sid 1 Det vi gör och har

Läs mer

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Barn- och utbildningsförvaltningen, Simrishamns kommun Varför studie- och? Vilka inkluderas? Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Idrott, genus & jämställdhet

Idrott, genus & jämställdhet Idrott, genus & jämställdhet Elittränarutbildningen 4 oktober jenny.svender@rf.se Centrala teman Könsnormer inom idrotten Så blir vi till Genus kroppslighet Sexualisering inom idrotten Genus - ledarskap

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Fastställd: 2018-09-04 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för grundsärskolan 2011 och FNs barnkonvention

Läs mer

SKOLA & ARBETSLIV SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

SKOLA & ARBETSLIV SYFTE OCH MÅLSÄTTNING SKOLA & ARBETSLIV BAKGRUND I skolans uppdrag ingår att eleverna ska vara aktiva och deltagande och känna/inse att de har ansvaret och makten över sitt eget lärande. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Samverkan mellan

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Jämställdhetens ABC 1

Jämställdhetens ABC 1 Jämställdhetens ABC 1 Innehåll Förord... 5 Aktiva åtgärder... 6 Diskrimineringslagen... 6 Diskrimineringsombudsmannen (DO)... 6 Feminism... 6 Genus... 7 Genuskontrakt... 7 Genuskunskap... 7 Genusmedvetenhet...

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 1 Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 2 ELEVSIDA Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 OMFATTNING: 2-3 lektionstimmar

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Hela skolans ansvar. David Spak, studie- och yrkesvägledare, SYVutveckling

Studie- och yrkesvägledning Hela skolans ansvar. David Spak, studie- och yrkesvägledare, SYVutveckling Studie- och yrkesvägledning Hela skolans ansvar David Spak, studie- och yrkesvägledare, SYVutveckling Dagens innehåll Vägledning i vid och snäv bemärkelse 15 min Forskning och rapporter 5 min Läsning +

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret 2015-2016 Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet vars syfte är att underlätta för skolans elever

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning 160113 Plan för studie- och yrkesvägledning Inledning Under läsåret 2015 har Långbrodalsskolan arbetat fram en lokal arbetsplan för studie- och yrkesvägledning. Den ska syfta till att eleverna på Långbrodalsskolan

Läs mer

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan Mål och riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning på Välkommaskolan Alla vinner på väl underbyggda val! Sammanställt av Erika Larsson och Ulla Wallgren Studie- och yrkesvägledare vid Välkommaskolan utifrån

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

Grundläggande jämställdhetskunskap

Grundläggande jämställdhetskunskap Grundläggande jämställdhetskunskap Trappsteg 1 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och

Läs mer

Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken?

Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken? Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa Och Samhälle Arbetsvetenskapligt Program 120 p Sociologi C 41-60 p Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken? En studie om snickare

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som tas upp i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om kunskaper och värden som

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

STUDIEGUIDE. Socionomprogrammet B-nivå REFELEKTIONSGRUPPER. Malmö högskola Hälsa och samhälle Enheten för socialt arbete

STUDIEGUIDE. Socionomprogrammet B-nivå REFELEKTIONSGRUPPER. Malmö högskola Hälsa och samhälle Enheten för socialt arbete Malmö högskola Hälsa och samhälle Enheten för socialt arbete Socionomprogrammet B-nivå STUDIEGUIDE REFELEKTIONSGRUPPER Inriktning SP,MK,SO,VU terminerna 4,5,6. Martina Campart Tina Eriksson-Sjöö Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Vad är studie- och

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesvägledning i Ystad kommun

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesvägledning i Ystad kommun Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesvägledning i Ystad kommun Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad )

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad ) UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAR- PROGRAMMET, 180 högskolepoäng (Bachelor of Arts in Study and Career Guidance) VALET AV LIVSVÄG INNEBÄR EN PROCESS Världen

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Studie-och yrkesvägledning i Östersunds kommun.

Studie-och yrkesvägledning i Östersunds kommun. Riktlinjer för Studie-och yrkesvägledning i Östersunds kommun. Antagen av: Förvaltningsledningen för Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun 2015-06-04 Reviderad 2019-04-23 1 1. Bakgrund

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Normer om maskulinitet- en viktig kugge i jämställdhetsarbetet med unga

Normer om maskulinitet- en viktig kugge i jämställdhetsarbetet med unga Normer om maskulinitet- en viktig kugge i jämställdhetsarbetet med unga Innehåll Varför ska vi arbeta med jämställdhet? Är jämställdhet positivt för både kvinnor och män, flickor och pojkar? Normer kring

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull

Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull Bakgrund: Den 1 april 2006 trädde Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Enligt likabehandlingslagen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige 2013

Landsorganisationen i Sverige 2013 Integrationspolicy Landsorganisationen i Sverige 2013 Foto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2013 isbn 978-91-566-2907-5 lo 13.12

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Södertörns högskola

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Södertörns högskola Beslut 2014-03-14 (Dnr 114/41/2012) Studentavdelningen Katarina Offnegårdh Avdelningschef Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Södertörns högskola Södertörns högskola Tel: +46 (0)8-608 40 00

Läs mer

och

och www.facebook.com/gadinegenvag/ och www.gådinegenväg.se Könssegregerad arbetsmarknad Konsekvenser av en könsegregerad arbetsmarknad Olika arbetsvillkor för kvinnor och män. Löneskillnader mellan kvinnor

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället.

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället. i organisationen Läs också på arbetsplatsen i samhället på arbetsplatsen i samhället Läs också i organisationen i samhället Läs också på arbetsplatsen i organisationen 2 Aha! Om jämställdhet i organisationen

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Remiss: Förslag till reviderad läroplan för förskolan. Sammanfattning. 1. Förskolans värdegrund och uppdrag

Remiss: Förslag till reviderad läroplan för förskolan. Sammanfattning. 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Riksförbundet för barn, unga REMISSVAR och vuxna med utvecklingsstörning, FUB 2018-02-02 Handläggare: Zarah Melander Skolverket, Skolverkets diarienummer 2017:783 Remiss: Förslag till reviderad läroplan

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Förskolans arbete med jämställdhet

Förskolans arbete med jämställdhet Förskolans arbete med jämställdhet Övergripande syfte och avsikt Syftet är att belysa om barnen erbjuds en förskoleverksamhet där flickor och pojkar får möjligheter att pröva och utveckla förmågor och

Läs mer

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 November 2010 Karina Ruderfors Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 Bakgrund Frågan om studie- och yrkesorienteringen har aktualiserats på nationell nivå de senaste åren.

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

13 Program för ett jämställt Stockholm Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2297/2017

13 Program för ett jämställt Stockholm Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2297/2017 Kulturnämnden 2017-09-19 Sida 69 (90) 13 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2297/2017 Beslut Kulturnämnden beslutar enligt förslag

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

SJÄLVSKATTNING. ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet

SJÄLVSKATTNING. ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet SJÄLVSKATTNING ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet TYCK TILL OM FÖRSKOLANS KVALITET! Självskattningen består av 6 frågor. Frågorna följs av påståenden som är fördelade på en skala 7 som du

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Jobba i motorbranschen?

Jobba i motorbranschen? Jobba i motorbranschen? Inledning Syftet med lektionen är att lyfta fram motorbranschens många yrken och utvecklingsmöjligheter som en del av skolans arbete med målinriktad arbetslivsanknytning. Genom

Läs mer

HUR KAN VI BEHÅLLA VÅRA MANLIGA STUDENTER?

HUR KAN VI BEHÅLLA VÅRA MANLIGA STUDENTER? HUR KAN VI BEHÅLLA VÅRA MANLIGA STUDENTER? Rapporten sammanställd av: Lena Haglund, Universitetslektor Jan Sandqvist, Universitetsadjunkt Arbetsterapeututbildningen Hälsouniversitetet Linköpings universitet

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Plan för studie- och yrkesvägledning

Inledning. Bakgrund. Plan för studie- och yrkesvägledning Inledning Denna plan för studie- och yrkesvägledning började arbetas fram under våren 2016 av studie- och yrkesvägledarna på grundskolan och grundsärskolan i Nynäshamns kommun och har färdigställts under

Läs mer

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Skolverket

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Skolverket Alla vinner på väl underbyggda val Mikaela Zelmerlööw, Skolverket 2017-10-24 Upplägg Utvärderingar inom vägledningsområdet Reglering av studie- och yrkesvägledningen Vad gör Skolverket för att stärka vägledningen?

Läs mer

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Allmänna råd bygger på lag och förordningar Styrdokumenten Vad är Allmänna råd? Rekommendationer till hur huvudmannen, rektorn, studie- och yrkesvägledaren

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Ulrika Haake Docent i pedagogik, ledarskapsforskare och prodekan för samhällsvetenskaplig fakultet Sveriges Ingenjörer - Västerbotten,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET I TEORI

JÄMSTÄLLDHET I TEORI GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I TEORI OCH PRAKTIK Line Holth line.holth@kau.se 070-6457691 JÄMSTÄLLDHETSARBETE Kvantitativt numerär könsfördelning (40-60 % eller jämnare) eller jämn könsfördelning av resurser

Läs mer

studie-och yrkesvägledning i Östersunds kommun

studie-och yrkesvägledning i Östersunds kommun Riktlinjer för studie-och yrkesvägledning i Östersunds kommun Antagen av: Förvaltningsledningen för Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun 2015-06-04 Dnr 1231-2015 1. Bakgrund Sveriges,

Läs mer

Revidering av jämställdhetsmärkning år 2014, för förskolan Kantarellen

Revidering av jämställdhetsmärkning år 2014, för förskolan Kantarellen Revidering av jämställdhetsmärkning år 2014, för förskolan Kantarellen På lika villkor ett kompetensutvecklingsprogram i Falu Kommun Bakgrund På lika villkor är ett program för kompetensutveckling om jämställdhet

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Att arbeta praktiskt med genus och jämställdhet Hanna Knutsson hanna.knutsson@vo-college.se Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Bakgrund Kort om mig Mina uppdrag för

Läs mer

Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning

Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning Samtal - bottnar i social förmåga Varje samtal föregås av ett möte. Vårt bemötande av andra grundar sig i: Våra

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning på Åkrahäll ht2018-vt2022 ett uppdrag för hela skolan

Plan för studie- och yrkesvägledning på Åkrahäll ht2018-vt2022 ett uppdrag för hela skolan Rev Nybro vt19 Plan för studie- och yrkesvägledning på Åkrahäll ht2018-vt2022 ett uppdrag för hela skolan Studie- och yrkesvägledning för framtiden, framtidstro och valkompetens Vad är studie- och yrkesvägledning?

Läs mer

SASSG, Masterprogram i genusstudier, 120 högskolepoäng Master of Science Programme in Social Studies of Gender, 120 credits

SASSG, Masterprogram i genusstudier, 120 högskolepoäng Master of Science Programme in Social Studies of Gender, 120 credits Samhällsvetenskapliga fakulteten SASSG, Masterprogram i genusstudier, 120 högskolepoäng Master of Science Programme in Social Studies of Gender, 120 credits Program med akademiska förkunskapskrav och med

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

14 Program för ett jämställt Stockholm Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6/11420/2017

14 Program för ett jämställt Stockholm Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6/11420/2017 Kulturnämnden 2017-09-19 Sida 74 (90) 14 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6/11420/2017 Beslut Kulturnämnden beslutar enligt förslag

Läs mer

Plan för studie-och yrkesvägledning för Abrahamsbergsskolan F-9)

Plan för studie-och yrkesvägledning för Abrahamsbergsskolan F-9) 2019 Plan för studie-och yrkesvägledning för Abrahamsbergsskolan F-9) Innehåll Plan för studie-och yrkesvägledning...2 för Abrahamsbergsskolan F-9...2 Ansvar...2 Planens utformning och genomförande...2

Läs mer

Lokal Aktivitetsplan för. Studie- och Yrkesorientering vid. Björknäsgymnasiet

Lokal Aktivitetsplan för. Studie- och Yrkesorientering vid. Björknäsgymnasiet Utbildningsförvaltningen Datum 2018-12-07 Lokal Aktivitetsplan för Studie- och Yrkesorientering vid 2018-2019 Postadress 961 86 Boden Telefon 0921-620 00 vx. med direktval Telefax E-post kommunen@boden.se

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM 60 POÄNG Special Education Programme, 60 points

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM 60 POÄNG Special Education Programme, 60 points PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM 60 POÄNG Special Education Programme, 60 points Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGENS INTERKULTURELLA PROFIL Södertörns högskola

LÄRARUTBILDNINGENS INTERKULTURELLA PROFIL Södertörns högskola LÄRARUTBILDNINGENS INTERKULTURELLA PROFIL Södertörns högskola INTERKULTURALITET PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Begreppet interkulturalitet är inte värdemässigt neutralt utan har vuxit fram i en specifik intellektuell,

Läs mer

Samverkan förskola/skola och arbetsliv/omvärld - Riktlinjer för likvärdig, normmedveten studie- och yrkesvägledning

Samverkan förskola/skola och arbetsliv/omvärld - Riktlinjer för likvärdig, normmedveten studie- och yrkesvägledning Samverkan förskola/skola och arbetsliv/omvärld - Riktlinjer för likvärdig, normmedveten studie- och yrkesvägledning Riktlinjer för samverkan mellan skola och arbetsliv/omvärld ligger till grund för samtliga

Läs mer

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret.

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret. Arbeta vidare Utställningen HON, HEN & HAN visar hur normer kring kön påverkar våra handlingar och våra val. Den belyser också hur vi kan tänka annorlunda och arbeta för att förbättra situationen för både

Läs mer

Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning

Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning Skolverket Stockholm Uppsala den 8 november 2013 Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning No one can predict the

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Studie- och yrkesorientering är en lång process och en väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar en betydelsefull grund

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

SYV 2019/2020. Plan för att tillgodose elevens behov av studie- och yrkesvägledning

SYV 2019/2020. Plan för att tillgodose elevens behov av studie- och yrkesvägledning SYV 2019/2020 Plan för att tillgodose elevens behov av studie- och yrkesvägledning Syfte och mål Planen för studie- och yrkesvägledning 2019/2020 omfattar all utbildning från förskoleklass till grundskolans

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall; SKOLFS

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy För studenter antagna fr.o.m. H 11 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Dnr :6591 Beslut

Dnr :6591 Beslut kommun@ovanaker.se efter granskning av förskolans arbete med jämställdhet vid förskolorna Trollstugan och Fölet, Ovanåkers kommun. Box 23069, 104 35 Stockholm. Telefon: 08-586 080 00. www.skolinspektionen.se

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer