Skövde kommun Medarbetarundersökning 2015 Totalresultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skövde kommun Medarbetarundersökning 2015 Totalresultat"

Transkript

1 Medarbetarundersökning Totalresultat

2 Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat NöjdMedarbetarIndex (NMI) Per frågeområde Per fråga Statistisk prioriteringsanalys (Tabell) Slutsats Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) Skövde kommun Medarbetarundersökning

3 Om undersökningen Genomförande Undersökning riktades till samtliga tillsvidareanställda i Skövde kommun. Föräldralediga och sjukskrivna har erbjudits att delta förutsatt att de arbetat någonting efter den april. Undersökningen genomfördes via webbenkät och som postal enkät. Ett mail med en kort information om undersökningen och en personlig länk till enkäten skickades till medarbetarna. Totalt genomfördes tre påminnelser. Ett mindre antal medarbetare som bedömdes ha bättre förutsättningar att besvara enkäten postalt fick ett kuvert innehållande information, enkät och svarskuvert tilldelat sig av närmaste chef eller annan utsedd person inom Skövde kommun. Totalt deltog 69 medarbetare. Enkäten besvarades av 7 medarbetare vilket innebär en svarsfrekvens på 7 procent. Undersökningen genomfördes mellan den oktober 0 november,. Skövde kommun Medarbetarundersökning

4 Resultat NMI totalt och per frågeområde Skövde kommun Medarbetarundersökning

5 Förklaring av NöjdMedarbetarIndex (NMI) NMI är ett standardiserat mått för att beräkna nöjdhet. NMI baseras på tre frågor som besvarats på en 0-gradig skala:. Gör en helhetsbedömning. Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete inom Skövde kommun? Skala: Mycket missnöjd- Mycket nöjd. Hur väl motsvarade ditt nuvarande arbete inom Skövde kommun dina förväntningar? Skala: I mycket låg grad - I mycket hög grad. Tänk dig en ideal arbetsplats. Hur nära eller långt ifrån detta ideal är ditt arbete inom Skövde kommun? Skala: Mycket långt ifrån-mycket nära NMI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-0) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats Skövde kommun Medarbetarundersökning

6 NöjdMedarbetarIndex Skövde kommun Medarbetarundersökning 6

7 Frågor som bildar NMI Medelvärde Vet ej (%) Gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete inom Skövde kommun? 0 9 6,8 Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete inom Skövde kommun dina förväntningar? ,8 Tänk dig en ideal arbetsplats, hur nära eller långt ifrån detta ideal är ditt arbete inom Skövde kommun? , Mycket missnöjd I mycket låg grad Mycket långt ifrån 0% 0% 00% Mycket nöjd I mycket hög grad Mycket nära Skövde kommun Medarbetarundersökning 7

8 Medelvärden per frågeområde Styrning, Organisation och samverkan,8 Engagemang i arbetet, Mångfald och likabehandling,8 Arbetsklimatet på enheten,8 Fysisk arbetsmiljö och tekniskt stöd,9 Ledning,9 Lönesättning, Krav i arbetet,8 Arbetsgivarens attraktionskraft,,0,0,0,0,0 Skövde kommun Medarbetarundersökning 8

9 Resultat Per fråga Skövde kommun Medarbetarundersökning 9

10 Förklaring av diagram Resultatet i diagrammen baseras på de som avgivit ett betyg på skalan. De som besvarat ett påstående med vet ej redovisas separat som andelar av målgruppen som avgivit svaret vet ej. Syftet med att redovisa vet ej separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas vet ej i graferna så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket omöjliggör en korrekt jämförelse Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej) OBS! För att ett resultat ska tas fram krävs att minst personer besvarat undersökningen. Skövde kommun Medarbetarundersökning 0

11 Styrning Medelvärde Vet ej (%) Styrning - Totalt 6 8 0, Jag är insatt i målen för min enhet. 6, Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 8 7, 0 I vår enhet följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt. 0 0,6 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning

12 Organisation och samverkan Medelvärde Vet ej (%) Organisation och samverkan - Totalt 9 7 7,8 Min enhet har väl fungerande intern information 9 8 8,6 Jag har den information jag behöver för att utföra mitt dagliga arbete 0 6 6, 0 På min enhet finns en tydlig arbetsorganisation så att jag vet vem som ska göra vad ,8 0 Jag kan vara delaktig vid planering av verksamheten på min enhet 8 0 6,9 Jag blir informerad inför större förändringar på min arbetsplats ,9 Jag har god kunskap om vad som händer i min sektor 8 0, 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning

13 Engagemang i arbetet Medelvärde Vet ej (%) Engagemang i arbetet - Totalt 6, 0 Jag har stimulerande arbetsuppgifter 9, 0 Mitt arbete känns meningsfullt 0 9, 0 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 9 7 8,0 0 Jag ser fram emot att gå till arbetet ,0 0 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning

14 Mångfald och likabehandling Medelvärde Vet ej (%) Mångfald och likabehandling - Totalt 7 6,8 På min arbetsplats är vi öppna för individers olikheter 6 8,0 På min arbetsplats uppskattas oliktänkande och nya synsätt 9 6,7 Inom Skövde kommun bemöter vi varandra med respekt 8 8 0,7 6 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning

15 Arbetsklimatet på enheten Medelvärde Vet ej (%) Arbetsklimatet på enheten - Totalt 7 0 7,8 Vi har ett bra samarbete 6 8,9 0 Vi delar med oss av vår kunskap till varandra 0,9 Vi kan öppet säga vad vi tycker i olika frågor 0 6 8,7 Vi bemöter varandra med respekt 6 0,0 Vi ger varandra uppskattning i arbetet 7 7,7 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning

16 Fysisk arbetsmiljö och tekniskt stöd Medelvärde Vet ej (%) Fysisk arbetsmiljö och tekniskt stöd - Totalt 8 7 0,9 Jag har en god fysisk arbetsmiljö 0 0,6 0 Jag har tillgång till de arbetsredskap och tekniska hjälpmedel som behövs i mitt arbete 9 6 0,8 Jag behärskar mina arbetsredskap och tekniska hjälpmedel 0, 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning 6

17 Ledning (/) Medelvärde Vet ej (%) Ledning - Totalt 8 8 8,9 Min närmaste chef är en god företrädare för Skövde kommun, 6 Min närmaste chef organiserar arbetet på ett effektivt sätt 9 7 7,7 Min närmaste chef anger tydlig riktning för enheten 0,8 Min närmaste chef är mottaglig för idéer och förslag 6, Min närmaste chef ger mig stöd och hjälp att prioritera vid behov 9 9 7,9 6 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning 7

18 Ledning (/) Medelvärde Vet ej (%) Min närmaste chef engagerar och motiverar mig i arbetet,7 Min närmaste chef ser och hanterar konflikter 7 6 9, Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 9 9 7,9 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 0, Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 7, Jag har förtroende för min närmaste chef 7 6 8,0 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning 8

19 Lönesättning Medelvärde Vet ej (%) 7 8 9, 8 Lönesättning - Totalt Jag kan påverka min lön genom mina arbetsprestationer 7 8 8, 7 Min chef har förklarat sambandet mellan min lön och mina arbetsuppgifter, mitt ansvar och mina prestationer 9 8, 8 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning 9

20 Krav i arbetet Medelvärde Vet ej (%) Krav i arbetet - Totalt 0 9,8 Jag har en tydlig uppfattning om vad jag förväntas utföra i arbetet 9, Jag har en tydlig uppfattning om mitt ansvar , Mina befogenheter motsvarar mitt ansvar 7 9 9, Jag har en rimlig arbetsbelastning över tid , Jag har möjlighet till kortare pauser under en arbetsdag 0,7 Jag har ork och energi efter arbetet , 0 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning 0

21 Trakasserier och återkommande kränkningar Har du blivit utsatt för trakasserier och/eller kränkningar som anställd i Skövde kommun de senaste månaderna? Nej 89 Ja, vid ett eller ett par enstaka tillfällen 9 Ja, vid ett flertal tillfällen 0% 0% 00% Vet du till vem du ska vända dig om du känner dig utsatt för trakasserier/kränkningar? Ja 8 Nej 0% 0% 00% Skövde kommun Medarbetarundersökning

22 Trakasserier och återkommande kränkningar (Bas: De som svarat att de blivit utsatta.) Vem/vilka har utsatt dig för trakasserier och/eller återkommande kränkningar? Har du informerat närmaste chef, personalchef eller överordnad chef? Chef Medarbetare 8 Ja 6 Kund/brukare Vill ej uppge 8 Nej 9 0% 0% 00% 0% 0% 00% Jag är nöjd med det bemötande jag fick (Bas: De som svarat att de blivit utsatta och informerat någon chef.) Medelvärde Vet ej (%) 9 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt, 6 Skövde kommun Medarbetarundersökning

23 Hot, hotfullt beteende och/eller våld Har du blivit utsatt för hot, hotfullt beteende och/eller våld som anställd i Skövde kommun de senaste månaderna? Nej 87 Ja, vid ett eller ett par enstaka tillfällen 0 Ja, vid ett flertal tillfällen 0% 0% 00% Vet du till vem du ska vända dig om du känner dig utsatt för hot, hotfullt beteende och/eller våld? Ja 88 Nej 0% 0% 00% Skövde kommun Medarbetarundersökning

24 Hot, hotfullt beteende och/eller våld (Bas: De som svarat att de blivit utsatta.) Vem/vilka har utsatt dig för hot, hotfullt beteende och/eller våld? Har du informerat närmaste chef, personalchef eller överordnad chef? Chef Medarbetare Ja 8 Kund/brukare Vill ej uppge 9 Nej 9 0% 0% 00% 0% 0% 00% Jag är nöjd med det bemötande jag fick (Bas: De som svarat att de blivit utsatta och informerat någon chef.) Medelvärde Vet ej (%) % 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt,0 Skövde kommun Medarbetarundersökning

25 Arbetsgivarens attraktionskraft Medelvärde Vet ej (%) Arbetsgivarens attraktionskraft - Totalt 9 9, Jag har goda möjligheter att utvecklas inom Skövde kommun 6 8 0, Jag ser positivt på min framtid inom Skövde kommun 8, Jag är överlag nöjd med mina villkor och förmåner 8 7, Jag trivs med mitt arbete i Skövde kommun 7 0,9 Jag är stolt över att arbeta inom Skövde kommun 6 8 0, Jag kan rekommendera Skövde kommun som arbetsgivare 6 7, 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning

26 HME Hållbart Medarbetarengagemang Skövde kommun Medarbetarundersökning 6

27 Delindex Styrning Jag är insatt i målen för min enhet. Skövde kommun HME Hållbart Medarbetarengagemang 6 Medelvärde 78 Index Vet ej (%),0 76, Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 8 7, 0 I vår enhet följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt. 0 0,6 Delindex Motivation Mitt arbete känns meningsfullt 0 9,, 79 0 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 9 7 8,0 0 Jag ser fram emot att gå till arbetet ,0 0 Delindex Ledarskap Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 9 9 7,,9 78 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 0, Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 7, 0% 0% 00%. Instämmer inte alls. Instämmer helt Skövde kommun Medarbetarundersökning 7

28 Prioriteringsanalys På nästa sida redovisas en tabell över de frågor som starkast samvarierar (korrelerar) med Nöjd MedarbetarIndex (NMI) Korrelationer över 0, betraktas som starka. Endast frågor med en korrelation på 0, eller högre redovisas i tabellen. Ju högre korrelation desto starkare samvariation Tabellen visar även andelen medarbetare som besvarat respektive påstående med betyget - på den -gradiga skalan Skövde kommun Medarbetarundersökning 8

29 Korrelation med NMI Fråga Fråga Korrelation nöjda % Andel Jag trivs med mitt arbete i Skövde kommun 0,7 7 Jag kan rekommendera Skövde kommun som arbetsgivare 0,7 Jag ser positivt på min framtid inom Skövde kommun 0,7 Jag är stolt över att arbeta inom Skövde kommun 0,7 Jag är överlag nöjd med mina villkor och förmåner 0,69 Jag har goda möjligheter att utvecklas inom Skövde kommun 0,6 Jag ser fram emot att gå till arbetet 0,6 7 Jag har ork och energi efter arbetet 0, Jag har en rimlig arbetsbelastning över tid 0, 0 Min närmaste chef engagerar och motiverar mig i arbetet 0, 6 Inom Skövde kommun bemöter vi varandra med respekt 0, 6 Vi har ett bra samarbete 0, 7 Min närmaste chef ger mig stöd och hjälp att prioritera vid behov 0,0 69 Jag har en god fysisk arbetsmiljö 0,0 Min närmaste chef organiserar arbetet på ett effektivt sätt 0,9 6 Min närmaste chef anger tydlig riktning för enheten 0,9 66 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 0,9 80 Jag har förtroende för min närmaste chef 0,9 7 Mitt arbete känns meningsfullt 0,8 89 Jag har stimulerande arbetsuppgifter 0,8 8 Mina befogenheter motsvarar mitt ansvar 0,7 78 Min närmaste chef ser och hanterar konflikter 0,7 På min enhet finns en tydlig arbetsorganisation så att jag vet vem som ska göra vad. 0,6 67 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 0,6 68 Korrelation Andel nöjda % Min närmaste chef är en god företrädare för Skövde kommun 0,6 79 Vi delar med oss av vår kunskap till varandra 0,6 7 Jag har en tydlig uppfattning om vad jag förväntas utföra i arbetet 0,6 8 Jag kan påverka min lön genom mina arbetsprestationer 0,6 0 Jag har den information jag behöver för att utföra mitt dagliga arbete 0,6 80 Vi ger varandra uppskattning i arbetet 0,6 9 Jag har tillgång till de arbetsredskap och tekniska hjälpmedel som behövs i mitt arbete 0, 66 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 0, 80 Vi kan öppet säga vad vi tycker i olika frågor 0, 6 Min närmaste chef är mottaglig för idéer och förslag 0, 77 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 0, 7 Min enhet har väl fungerande intern information 0, 6 Min chef har förklarat sambandet mellan min lön och 0, mina arbetsuppgifter, mitt ansvar och mina prestationer På min arbetsplats uppskattas oliktänkande och nya synsätt 0, 6 Vi bemöter varandra med respekt 0, 7 Jag har god kunskap om vad som händer i min sektor 0, Jag har en tydlig uppfattning om mitt ansvar 0, 87 Jag blir informerad inför större förändringar på min arbetsplats Jag kan vara delaktig vid planering av verksamheten på min enhet I vår enhet följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt. 0, 7 0, 70 0, Skövde kommun Medarbetarundersökning 9

30 Slutsats Markörs slutsats av undersökningen är att medarbetarna i stort trivs väl inom Skövde kommun. Det är viktigt att med undersökningen som bas skapa en dialog för att på djupet förstå bakgrunden till medarbetarnas svar och vad som är viktigast att åtgärda för att säkerställa en organisation med fortsatt hög effektivitet och god arbetsmiljö. Några områden som kan ses som utvecklingsområden är: Uppföljning av mål. Att få feedback på arbetsinsatser och uppsatta mål är ofta åtgärder som skapar engagemang genom att medarbetare får en tydlig koppling mellan insats och resultat Intern information. Medarbetarna har den information de behöver för att sköta sitt jobb men saknar ett bredare perspektiv. Det är viktigt att man ser sin del i helheten. Bli bättre på att ge varandra uppskattning. En klapp på axeln betyder mycket och kostar lite. Ledarskapet är motorn i maskineriet. Vad kan de göra för att ännu bättre engagera och motivera medarbetarna i arbetet? Arbetsbelastning. Se över resultaten på varje sektor och enhet för att undvika onödiga och dyra sjukskrivningar för individ och organisation Skövde kommun Medarbetarundersökning 0

31 Slutsats Oavsett vad resultatet och vad den statistiska analysen visar så är Markörs erfarenhet att de största effekterna av medarbetarundersökningen skapas ute i arbetsgrupperna på enheter och sektorer. Det är viktigt att med resultatet som underlag skapa en dialog och en reflektion över varför vi inom gruppen har svarat som vi gjort? - Vad är viktigast för oss att tänka på och utveckla för att vi ska trivas bättre, för att arbetet skall fungera effektivare, inom gruppen och i relation med kollegor på andra avdelningar/enheter? - Finns det områden som är viktiga att förändra/förbättra och som inte tas upp i undersökningen? - Vad kan jag som medarbetare göra? - Vad kan chefen göra? Markörs rekommendation är att organisationen som helhet bör välja ut en eller max två frågor/områden att fokusera på. Även på enheterna bör ett fåtal frågor prioriteras. Att genomföra medarbetarundersökningar är enkelt. Att ta hand om resultaten och skapa önskade effekter ställer krav på hela organisationen. Ofta är ambitionen hög och många frågor listas som åtgärdspunkter. För att öka möjligheterna att åtgärderna genomförs och följs upp är det viktigt att prioritera. Skövde kommun Medarbetarundersökning

32 Kontakt Markör För frågor kontakta: Peter Linsér Skövde kommun Medarbetarundersökning

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %) Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Antal svar samtliga fristående förskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex (NKI) Frågorna

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar Stella Nova förskola: 2 ( %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

HME Bemötande NMI. Väsby Välfärd

HME Bemötande NMI. Väsby Välfärd HME Bemötande NMI Kön Kvinna Man 80% 20%, 2012 70% 30% 7 2 mycket dåligt ganska dåligt varken bra eller dåligt ganska bra mycket bra 2 Motivation: Ack. % % % % % Svar Välfärd Mitt arbete känns meningsfullt

Läs mer

Den sammanvägda bilden visar på en hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang.

Den sammanvägda bilden visar på en hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare. Här finns hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Medarbetare känner

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Resultatrapport medarbetarundersökning februari 2013 UKK Utbildnings- och Kulturkontoret

Resultatrapport medarbetarundersökning februari 2013 UKK Utbildnings- och Kulturkontoret Resultatrapport medarbetarundersökning februari 2013 UKK Utbildnings- och Kulturkontoret Antal inbjudna 59 68 63 1 386 (Alla anställda som arbetat inom kommunen i tre månader.) Antal svar 61 58 1 150 Svarsfrekvens

Läs mer

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet. Guide till arbetsblad för utvecklingsarbete Arbetsbladet är ett verktyg för dig och dina medarbetare/kollegor när ni analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Längst bak finns en bilaga med

Läs mer

Medarbetarundersökning. September- oktober 2015

Medarbetarundersökning. September- oktober 2015 Medarbetarundersökning September- oktober 2015 Disposition Genomförande HME Frågorna Svarsstatistik Resultat- Tyresö kommun Förbättringsområden Resultat förvaltningar Resultat kommunövergripande frågor

Läs mer

Svarsfrekvens. Förvaltning Mottagare Svarande Procent. Ystads kommun 2 566 1 747 68 % Ledning o Utveckling 110 84 73 %

Svarsfrekvens. Förvaltning Mottagare Svarande Procent. Ystads kommun 2 566 1 747 68 % Ledning o Utveckling 110 84 73 % Svarsfrekvens Förvaltning Mottagare Svarande Procent Ystads kommun 566 77 68 % Ledning o Utveckling 8 7 % Kultur o Utbildning 8 76 % Samhällsbyggnad 9 6 % Social Omsorg 658 6 % NMI-värde Ystads kommun

Läs mer

Botkyrka kommuns medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2009

Botkyrka kommuns medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2009 Botkyrka kommuns medarbetarundersökning rapport - 2009 Antal svar på Totalt: 4196 av 5185 Antal svar på Totalt -08: 4195 av 5351 Antal svar på Kommunledningsförvaltningen: 22 av 23 Antal svar på Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Botkyrka kommuns medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2010

Botkyrka kommuns medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2010 Sida 1 Botkyrka kommuns medarbetarundersökning rapport - 2010 Antal svar på Totalt: 4135 av 5125 (80,7%) Antal svar på Kommunledningsförvaltningen: 19 av 22 (86,4%) Antal svar på BUF Totalt: 1829 av 2364

Läs mer

Presentation Medarbetarundersökningen 2010

Presentation Medarbetarundersökningen 2010 Presentation Medarbetarundersökningen 2010 Genom att svara på enkäten är du med och påverkar hur din arbetsplats ska utvecklas framöver. Det handlar om att vi tillsammans ska bli bättre, mer engagerade,

Läs mer

meda rbeta rund ersök ning 2011

meda rbeta rund ersök ning 2011 Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 20 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För tredje året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning 20 November 20 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

BROMMA ARBETSMILJÖENKÄT 2014

BROMMA ARBETSMILJÖENKÄT 2014 _ BROMMA ARBETSMILJÖENKÄT 2014 Arbetsmiljöundersökning 2014 På uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning har Sweco genomfört en arbetsmiljöenkät riktad till stadsdelsförvaltningens samtliga anställda (exklusive

Läs mer

Enkät i förskoleklass

Enkät i förskoleklass Enkät i förskoleklass Undersökning genomförd våren 2013 i förskoleklass Stockholm Sjuling 6 Södermalmsskolan Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Kommentar om anställningstiden på arbetsplatsen: Förhållandevis låg personalomsättning. 29 år eller yngre 14,2% 47.

Kommentar om anställningstiden på arbetsplatsen: Förhållandevis låg personalomsättning. 29 år eller yngre 14,2% 47. Kommentar om könsfördelningen på arbetsplatsen: 96,3 % kvinnor och 3,7 % män av 325 svarande (svarsfrekvens 61,4 %) Kommentar om åldersfördelningen på arbetsplatsen: Hög genomsnittsålder, flera pensionsavgångar

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015

Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarundersökning 2015 1 Ålder % -29 9% 30-39 16% 40-49 29% 50-59 30% 60-16% Ack. svar 911 1 Ålder 60-16% -29 9% 30-39 16% 50-59 30% 40-49 29% 2 Kön (enligt skatteverket) % Kvinna 78% Man 22% Ack.

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Enskilda Stockholms Tekniska Gymnasium Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Kiruna kommun. Medarbetarenkäten är en

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Enskilda Stockholms Praktiska Gymnasium, Liljeholmen El Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

AcadeMedia - Läsanvisningar

AcadeMedia - Läsanvisningar AcadeMedia - Läsanvisningar Kund -och medarbetarundersökning 2016 Stockholm mars 2016 Markör Örebro Kungsgatan 1 701 47 Örebro Fax: 019-16 16 17 Markör Stockholm Virkesvägen 24 120 30 Stockholm Fax: 08-716

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012 Antal svar: 50 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2012

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2012 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2012 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....är

Läs mer

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Det lönegrundande medarbetarsamtalet syftar till att: vara ett instrument för planering, styrning och utvärdering, vara ett medel för att föra ut verksamhetens

Läs mer

Utvärdering av Gunghästen

Utvärdering av Gunghästen Utvärdering av Gunghästen 008 Utvärdering av Gunghästen Om Gunghästen Gunghästens Korttidsboende ligger centralt beläget, bakom polishuset, och är sammanbyggt med förskolan Gunghästen. Här finns platser

Läs mer

2016-03-15 Personalavdelningen. Underlag för lönesamtal, utifrån universitetets generella lönekriterier

2016-03-15 Personalavdelningen. Underlag för lönesamtal, utifrån universitetets generella lönekriterier 2016-03-15 Personalavdelningen Underlag för lönesamtal, utifrån universitetets generella lönekriterier Lönepolitiken Linnéuniversitetets lönepolitik anger att lönen ska utgöra ersättning för utfört arbete,

Läs mer

Sid. 87-99 i boken Rekrytering. Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag

Sid. 87-99 i boken Rekrytering. Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag Sid. 87-99 i boken Rekrytering Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag Nedan finner du en intervjuguide med förslag på frågor som du kan använda under intervjun. Det är många frågor så välj de du tycker

Läs mer

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Enhetsrapport Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Svarsfrekvens Gläntan % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 8% (9 svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 8%

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 28 maj 2015 Kontakt på Novus: Freja Blomdahl +46 76 262 04 53 freja.blomdahl@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Referensvärden samtliga undergrupper

Referensvärden samtliga undergrupper Brukarenkät Utförare IFO-FH 214 Referensvärden samtliga undergrupper 214 2 Samtliga undergrupper Lägsta värde Högsta värde HELHET, NKI 8-76 7 1 TILLGÄNGLIGHET 84-79 7 1 EFFEKTIVITET 87-8 28 1 INFORMATION

Läs mer

Referensvärden samtliga resultatenheter

Referensvärden samtliga resultatenheter Brukarenkät Utförare IFO-FH 2 Referensvärden samtliga resultatenheter 2 3 Samtliga resultatenheter Lägsta värde Högsta värde HELHET, NKI - 78 55 94 TILLGÄNGLIGHET 61-78 59 92 EFFEKTIVITET 64-81 55 95 INFORMATION

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Barn & Skola

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Barn & Skola Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Barn & Skola Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Åtgärdsförslag 3 Fakta om

Läs mer

Delaktighet och inflytande 68 62 68 66. Skolmiljö 64 53 56 68. Kunskap och lärande 84 82 84 76. Bemötande 83 85 87 83

Delaktighet och inflytande 68 62 68 66. Skolmiljö 64 53 56 68. Kunskap och lärande 84 82 84 76. Bemötande 83 85 87 83 Regiongemensam elevenkät 01 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 011 01 01 014 01 Sjölins gym. Göteborg GY totalt 01 Göteborg GY totalt 01 Trivsel och trygghet 98 8 9 90 Delaktighet och inflytande

Läs mer

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi KOMMUNICERA och nå dina mål Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi The two words information and communication are often used interchangeably, but they signify quite different things. Information

Läs mer

Övergripande. Medarbetarundersökning Melleruds Kommun höst 2011 Samtliga anställda Övergripande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Övergripande. Medarbetarundersökning Melleruds Kommun höst 2011 Samtliga anställda Övergripande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Övergripande 10 9 8 7 6 Melleruds Kommun höst 2011 Samtliga anställda Övergripande Jag trivs bra med 10 9 8 7 6...min närmaste chef...mina arbetskamrater...mina arbetsuppgifter...arbetet i största allmänhet

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Syftet är att fördjupa diskussionen om vem som ansvarar för vad.

Syftet är att fördjupa diskussionen om vem som ansvarar för vad. ÖVNING: Roller och ansvar Syftet är att fördjupa diskussionen om vem som ansvarar för vad. Deltagarna får med utgångspunkt från olika arbetsmiljöutmaningar diskutera vilket ansvar rollen som chef och skyddsombud

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Presentation Göteborgs Stad, 11 juni

BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Presentation Göteborgs Stad, 11 juni BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Presentation Göteborgs Stad, 11 juni Social resursförvaltning juni 2009 Jonas Persson jonas.persson@scandinfo.se 0707-75 30 75 031-743 44 44 Agenda Era förväntningar idag Information

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: År 2 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Mångfald på jobbet MÅNGFALD PÅ JOBBET Mångfald diskuteras ständigt i media, men hur ser det egentligen ut på Sveriges arbetsplatser? Hur ser svenska

Läs mer

Samtalet ska dokumenteras för att möjliggöra uppföljning och minimera missförstånd medarbetare och chef emellan.

Samtalet ska dokumenteras för att möjliggöra uppföljning och minimera missförstånd medarbetare och chef emellan. Författare: HR-koncern 2009-10-26 Reviderad: 2014-06-23 UTVECKLINGSSAMTAL Utvecklingssamtalet är ett mycket viktigt verktyg för att förbättra och utveckla våra medarbetare och våra verksamheter. Ett gott

Läs mer

2015-09-15. Dnr Ten 2015/189 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen 2014

2015-09-15. Dnr Ten 2015/189 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-15 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/189 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen 2014 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11 Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11 Inledning Under hösten 2015 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning där syftet har varit

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 12BAa, 12BAb, 12LL Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad En policy ger stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar i Lidingö stad. Att kommunikationen fungerar är viktigt för att vi ska kunna

Läs mer

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER Dubbelklicka på aktuell ruta och välj Markerad KUNSKAPER NORMER OCH VÄRDEN ELEVENS ANSVAR

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem 2014

Stockholm stad Familjedaghem 2014 Stockholm stad Familjedaghem 24 Myhrberg, Ann-Cathrine Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år

Läs mer

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola inom omsorg och skola VÅLD HOT OCH Den här informationen bygger på Arbetarmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2. Reglerna gäller alla arbetsplatser där det finns risk för våld eller

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan Stockholm stad Förskoleundersökning 2 27 Förskolan Pärlan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Ystad kommun

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Ystad kommun Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Ystad kommun Till dig som är chef i Ystads kommun Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela sanningen,

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013

RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013 RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013 Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand 27 november 2013 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, 0720 700 410 jenny.andersson@novus.se Genomförande Metod: Webbaserade

Läs mer

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl!

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl! Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl! Fyra olika aspekter! Rättvisa! Reflektion och utvärdering av vår egen undervisning! Motivation för lärande! Metalärande (kunskapssyn)! 1. Rättvisa!

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Ledarskap 2010 2011, Såstaholm

Ledarskap 2010 2011, Såstaholm Ledarskap 2010 2011, Såstaholm Välkommen till SLA:s ledarskapskurs! Vill du öka lönsamheten i ditt företag? Utnyttja då möjligheten att investera i dig själv och samtidigt öka lönsamheten i ditt företag

Läs mer

Arbetsplan Jämjö skolområde

Arbetsplan Jämjö skolområde Arbetsplan Jämjö skolområde 2016 för Torhamns skola Jämjö skolområde: Jämjö skolområde består av ett antal skolor inklusive fritidshem där vår gemensamma målsättning är att ge alla elever bästa förutsättningar

Läs mer

Portalens Gymnasium i Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad

Portalens Gymnasium i Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad Portalens Gymnasium i Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett

Läs mer

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra.

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra. Modul: Föreningspresentation Ett stort blädderblocksblad delas upp i fyra rutor. Deltagarna, som under detta pass är indelade föreningsvis, får i uppgift att rita följande saker i de fyra rutorna: Föreningsstyrelsen

Läs mer

Anvisning om psykosocial skyddsrond

Anvisning om psykosocial skyddsrond ANVISNING Gäller från och med 2011-09-02 Anvisning om psykosocial skyddsrond Gäller fr o m 2000-10-01 Ändrad fr o m 2003-01-01, 2011-09-02 Denna anvisning grundar sig på: Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160)

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Har vi lösningen för en bättre hemtjänst? Självklart.

Har vi lösningen för en bättre hemtjänst? Självklart. Har vi lösningen för en bättre hemtjänst? Självklart. Låt oss prata om Självklarhetsmetoden. Låt oss prata om Självklarhetsmetoden! 164 000 äldre är beroende av hemtjänsten i sin vardag. Och det är du

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal?

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal? SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen Vågar man bli gammal? Maj 2008 2 Inledning Huvudinriktningen för regeringens äldrepolitiska satsningar är att äldre personer och deras närstående

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtal

Förberedelsematerial för utvecklingssamtal Förberedelsematerial för utvecklingssamtal Datum: Medarbetarens namn: Sektion/Avdelning: Chefens namn: 1 Material upprättat av HR 2016-03-01, dnr 241-16. Psykosocial och fysisk arbetsmiljö Arbetsmiljö

Läs mer

Syftet med en personlig handlingsplan

Syftet med en personlig handlingsplan Syftet med en personlig handlingsplan Gör idéerna konkreta Ger dig något att hålla dig till mellan mötena Skapar tillförlitlighet i utvecklingen Hjälper dig att fokusera på några områden Påminnelse om

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Stockholms Stad. Brukarundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Stockholms Stad. Brukarundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stockholms Stad Brukarundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning Spånga-Tensta sdelsförvaltning Presentation Om undersökningen Resultat Daglig verksamhet Grupp- servicebo Korttidshem

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15

BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15 BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 AVGRÄNSNINGAR & GENOMFÖRANDE... 3 3 RESULTAT... 3 3.1 AVSER BESÖKET ETT NYBESÖK...4

Läs mer

Personliga ombud i Hudiksvalls och Nordanstigs Kommun

Personliga ombud i Hudiksvalls och Nordanstigs Kommun Personliga ombud i Hudiksvalls och Nordanstigs Kommun Kort historik I mitten av 1990.talet startade en försöksverksamhet med Personliga ombud i tio kommuner. Eftersom försöket föll väl ut kunde intresserade

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 1 1,9 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 8 15,4

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Väsby kommunala förskolor Spargrisen - Föräldrar Förskola 94 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Version: 1.0 Fastställd: KS 2016-05-31, 152 Uppdateras: 1. Nolltolerans för kränkande särbehandling 1.1 Vad är kränkande särbehandling? 1.2 Vissa beteenden är alltid

Läs mer

Mall för utvecklingssamtal mellan chef och underordnad chef

Mall för utvecklingssamtal mellan chef och underordnad chef Bilaga till PRP Författare: HR-koncern 2015-10-07 Mall för utvecklingssamtal mellan chef och underordnad chef Chefens namn Underordnad chefs namn Datum Enhet/Verksamhet Befattning Detta dokument sparas

Läs mer

Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare

Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare Kiruna kommuns vision Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm Våra ambitioner är högre än våra fjäll

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant HT15

Utvärdering APL frågor till praktikant HT15 Utvärdering APL frågor till praktikant HT15 Jag studerar på Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar 14 18,2 Vård och Omsorgsutbildning för vuxna Komvux Vård 35 45,5 Eductus 28 36,4 Kommentarer till ovanstående

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplanen för 2016 utgår från de beslut till verksamhetsinriktning och budget som kongressen antog vid 2014 års kongress. Den nya verksamhetsinriktningen sträcker sig fram

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad är det att vara en bra brandman? Vad kan man då?

Vad är det att vara en bra brandman? Vad kan man då? Vad är det att vara en bra brandman? Vad kan man då? Vad säger omvärlden? Youtube? Bra brandman? Google? Bra brandman? Varför bedömning som lärande? Många föreställningar och erfarenheter Inget är så dåligt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln Höjd arbetsgivaravgift för unga Konsekvenser för detaljhandeln Om undersökningen 1 Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av digitala enkäter, distribuerade via e-post. Mottagare var butikschefer

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Fråga 1: Vilka analyser gör ni angående sjukskrivningsnivåerna?

Fråga 1: Vilka analyser gör ni angående sjukskrivningsnivåerna? KF 06:1 Dnr KS/2016:205-035 2016-04-13 1/3 Svar på interpellation ställd av Ragnar Lindén (MP), Madeleine Bilberg (MP), Josefin Valham (MP) och Björn Siljeström (MP) om personalpolitik och kommunen som

Läs mer

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre Detta kan du förvänta dig av kommunens service Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN JANUARI 2014 NATIONELL VÄRDEGRUND Socialtjänstens omsorg om äldre

Läs mer

Trygg på arbetsmarknaden?

Trygg på arbetsmarknaden? Trygg på arbetsmarknaden? En jämförelse av svenska och danska ungdomars syn på arbetsmarknaden och framtiden Stefan Persson September 2009 Rapport framtagen av: RHETIKFABRIKEN Stefan Persson Verksamhetsansvarig

Läs mer

Arbetsplan Jämjö skolområde

Arbetsplan Jämjö skolområde Arbetsplan Jämjö skolområde 2015 för Torhamns skola Jämjö skolområde: Jämjö skolområde består av ett antal skolor inklusive fritidshem där vår gemensamma målsättning är att ge alla elever bästa förutsättningar

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Angered Boendestöd

Granskningsrapport. Brukarrevision. Angered Boendestöd Granskningsrapport Brukarrevision Angered Boendestöd 2013 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad de vi är till för inom verksamhetsområdet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

DEMOKRATI 3 DEMOKRATINS VILLKOR

DEMOKRATI 3 DEMOKRATINS VILLKOR SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: DEMOKRATI LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Sollentuna i Sollentuna Antal elever: 64 Antal svarande: 51 Antal borttagna svar:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN. Rapport september 2003. 1

KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN. Rapport september 2003. 1 KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN Rapport september 2003. 1 Välkommen till Telias kommunikationsbarometer för företag Telias kommunikationsbarometer för företag är en återkommande

Läs mer